Редакционната колегия на списание „Икономика 21”:
 1. Главен редактор – проф. д-р ик. н. Камен Каменов, СА „Д.А.Ценов”– Свищов
 2. Зам.главен редактор – проф. д-р Валентин Гоев, УНСС – София
 3. Проф. д-р Величко Адамов, СА „Д.А.Ценов”– Свищов
 4. Проф. д-р Огнян Симеонов  – УНСС – София
 5. Проф. д-р ик. н. Бойко Атанасов – Икономически университет – Варна
 6. Проф. д-р ик. н. Георги Чобанов, СУ „Св. Климент Охридски” – София
 7. Проф. д-р Радослав Цончев, НБУ-София
 8. Проф. д-р ик. н. Атанас Дамянов, СА „Д.А.Ценов” – Свищов
 9. Проф. д-р Любен Кирев, СА „Д.А.Ценов”– Свищов

Отговорен редактор – Христо Ангелов, БАН – София

Стилов редактор – Анка Танева
Езиков редактор и превод на английски език – ст. преп. Лиляна Атанасова
Сътрудник – доц. д-р Драгомир Илиев
Технически секретар – Ралица Иванова

Редакционният  съвет на списание „Икономика 21”:
 1. Проф. д-р ик. н. Людмил Петков
 2. Проф. д-р ик. н. Пано Лулански, УНСС – София
 3. Проф. д-р ик. н. Цветан Коцев , ИУ – Варна
 4. Проф. д-р ик. н. Николинка Сълова, ИУ  – Варна
 5. Проф. д-р ик. н. Юлия Узунова, ИУ – Варна
 6. Проф. д-р Данаил Врачовски, СА „Д. А. Ценов” – Свищов
 7. Проф. д-р Маргарита Богданова, СА „Д. А. Ценов” – Свищов
 8. Проф. д-р Георги Иванов, СА „Д. А. Ценов”  – Свищов

КЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ И АВТОРИТЕ НА СПИСАНИЕ "ИКОНОМИКА 21"

Списание "Икономика 21" публикува изследователски студии и статии, методологически и методически разработки.

1. Обем:
     Студии: минимум - 26 страници, максимум - 40 страници;
     Статии: минимум - 12 страници, максимум - 25 страници;
     Методологически и методически разработки до 40 страници.

2. Депозиране на материалите:
     - на хартиен носител и в електронен вид(по E-mail и/или CD);

3. Технически характеристики:
     - изпълнение Word 2003 (минимум);
     - размер на страницата - А4,29-31 реда и 60-65 знака на ред;
     - разстояние между редовете 1,5 lines (At least 22 pt);
     - шрифт - Times New Roman 14 pt;
     - полета - Top - 2.54 см; Bottom - 2.54 см; Left - 3.17 см; Right - 3.17 см;
     - номерация на страницата - долу вдясно;
     - текст под линия - размер 10 pt;
     - графики и фигури - Word 2003 или Power Point.

4. Оформление:

     - наименование на статията, име на автора, научна степен, научно звание - шрифт Times New Roman, 14 pt, с големи букви Bold - центрирано;
     - наименование и адрес на местоработата; телефони за контакти и E-mail;
     - резюме на български език в обем до 15 реда; ключови думи - от 3 до 5;
     - JEL класификация на публикациите с икономически характер (http://ideas.repec.org/j/index.html);
     - основен текст (изложение);
     - таблиците, графиките и фигурите се вграждат софтуерно в текста (да позволяват езикова корекция и превод на английски). Цифрите и текстът вътре в тях се изписват с шрифт Times New Roman 12 pt;
     - формулите се създават с Equation Editor;
     - списък с цитираната литература, подреден по азбучен ред - на кирилица и на латиница.

5. Правила за цитиране под линия:
     При цитиране да се спазват изискванията на БДС 17377-96 Библиографско цитиране, поместени ТУК.
     Всеки автор носи отговорност за отстояваните идеи, съдържание и техническо оформление на своя текст.

6. Контакти:
     Главен редактор: тел.: (++359) 0631-66-434
     Зам.главен редактор: тел.: (++359) 0631-66-338
     Стилов редактор и ПР: тел.: (++359) 0631-66-335
     E-mail: kamenov@uni-svishtov.bg
     Адрес: Стопанска академия "Д.А. Ценов", ул. "Е.Чакъров" №2, Свищов, България