ОТДЕЛ "ДОКТОРАНТУРА И АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ"Процедура по заемане на академична длъжност "доцент"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8. Икономика

Научна специалност: Статистика и демография

Кандидат: гл. ас. д-р Стела Стойчева Касабова

Придружаващи документи