ОТДЕЛ "ДОКТОРАНТУРА И АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ"Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Приложение на изчислителната техника в икономиката

Тема на дисертационен труд: Приложение на облачните услуги в електронното обучение на бизнес организациите - проблеми, решения, модел за адаптиране

Докторант: Теодор Атанасов Тачев

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Световно стопанство и МИО

Тема на дисертационен труд: Перспективи пред интернационализацията на фирмите в българската винарска промишленост

Докторант: София Борисова Вергилова - Георгиева

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Политическа икономия

Тема на дисертационен труд: Миграционни процеси и икономическо развитие

Докторант: Ивелина Димитрова Димитрова - Монева

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Политическа икономия

Тема на дисертационен труд: Качеството на живот в трансформиращата се българска икономика

Докторант: Цветелина Емилова Цанова

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

Тема на дисертационен труд: Инвестиционните посредници в България - актуално състояние, проблеми и перспективи

Докторант: Мария Младенова Младенова

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

Тема на дисертационен труд: Пазарен риск мениджмънт на публичните дружества

Докторант: Габриела Янкова Кръстева

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

Тема на дисертационен труд: Финансов мениджмънт на трансгранични инфраструктурни проекти България-Румъния (проблеми и решения)

Докторант: Георги Щерев Тахов

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

Тема на дисертационен труд: Финансови аспекти пред Трансатлантическото търговско и инвестиционно партьорство в условия на глобализация и регионализация

Докторант: Владимир Валентинов Вълчев

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Икономика и управление (индустрия)

Тема на дисертационен труд: Съвременни измерения на франчайзинга в българската индустрия

Докторант: Мариела Руменова Вакинова-Петрова

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Икономика и управление (търговия)

Тема на дисертационен труд: Управление на стоковите запаси в търговска верига

Докторант: Цветан Димчев Димов

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (застраховане)

Тема на дисертационен труд: Състояние и перспективи за развите на здравното застраховане в България

Докторант: Валентина Николаева Нинова

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Социално управление

Тема на дисертационен труд: Управление на адаптацията на човешкия фактор при информационно-технологична промяна (по примера на вднедряване на ERP софтуерни системи)

Докторант: Красимира Георгиева Данаилова

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Световно стопанство и МИО

Тема на дисертационен труд: Тарифни и нетарифни аспекти на външнотърговския режим и ефекти от неговото прилагане в Република България

Докторант: Калин Илиев Ганчев

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Икономика и управление (индустрия)

Тема на дисертационен труд: Корпоративна социална отговорност в енергетиката - приоритети и решения

Докторант: Марияна Евгениева Любенова

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Икономика и управление (търговия)

Тема на дисертационен труд: Оценяване ефективността на собствените марки на търговските вериги

Докторант: Милен Петров Сакакушев

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

Тема на дисертационен труд: Бюджетно управление на общините в Република България

Докторант: Пламен Станиславов Петров

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)

Тема на дисертационен труд: Теоретико-приложни аспекти на счетоводното отчитане на търговските сделки с нетекущи материални активи

Докторант: Мирослав Великов Тодоров

Придружаващи документи