ОТДЕЛ "ДОКТОРАНТУРА И АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ"Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

Тема на дисертационен труд: Конвергенция и държавна платежоспособност в ЕС

Докторант: Живко Божидаров Тодоров

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

Тема на дисертационен труд: Активният портфейлен мениджмнът в условията на нововъзникващите пазари

Докторант: Никола Илийчев Илиев

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Маркетинг

Тема на дисертационен труд: Повишаване на ефективността на дистрибуцията чрез 3PL оператори"

Докторант: Хачо Хайк Гарабедян

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Икономика и управление (индустрия)

Тема на дисертационен труд: Професионалното обучение на заетите в предприятията за производство на керамични плочки

Докторант: Нехриджан Ариф Мехмед

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

Тема на дисертационен труд: Оптимизиране на данъчната система в Република България

Докторант: Александрина Борисова Александрова

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Приложение на изчислителната техника в икономиката

Тема на дисертационен труд: Приложение на облачните услуги в електронното обучение на бизнес организациите - проблеми, решения, модел за адаптиране

Докторант: Теодор Атанасов Тачев

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Световно стопанство и МИО

Тема на дисертационен труд: Перспективи пред интернационализацията на фирмите в българската винарска промишленост

Докторант: София Борисова Вергилова - Георгиева

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Политическа икономия

Тема на дисертационен труд: Миграционни процеси и икономическо развитие

Докторант: Ивелина Димитрова Димитрова - Монева

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Политическа икономия

Тема на дисертационен труд: Качеството на живот в трансформиращата се българска икономика

Докторант: Цветелина Емилова Цанова

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

Тема на дисертационен труд: Пазарен риск мениджмънт на публичните дружества

Докторант: Габриела Янкова Кръстева

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

Тема на дисертационен труд: Финансови аспекти пред Трансатлантическото търговско и инвестиционно партьорство в условия на глобализация и регионализация

Докторант: Владимир Валентинов Вълчев

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Икономика и управление (индустрия)

Тема на дисертационен труд: Съвременни измерения на франчайзинга в българската индустрия

Докторант: Мариела Руменова Вакинова-Петрова

Придружаващи документи