ОТДЕЛ "ДОКТОРАНТУРА И АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ"

Дата на публикуване: 25 Юли 2017 г.
Конкурси за докторанти по плана за учебната 2016/2017 г.     Документи за кандидатстване

Стопанска академия „Д. А. Ценов”преобявява конкурси за прием на редовни и задочни докторанти, обучение финансирано от държавата, за учебната 2016/ 2017 г., в съответствие с Решение № 328 от 03.05.2016 г. на МС и Решение № 10 от 10 юли 2017 г. на Академичния съвет. Кандидатите подават следните документи: 1. заявление; 2. автобиография; 3. диплома за висше образование (окс „магистър“ и приложението към нея) или нотариално заверено копие; 4. документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурси.  Документи се подават в КСК Център, тел: 0631/66-381. Краен срок – 25 септември 2017 г.

 

Докторски програми

Обучение финансирано от държавата

редовна

задочна

Политическа икономия

2

1

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

(Финанси)

 

 

2

 

 

6

Статистика и демография

2

-

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

(Счетоводство)

(Анализ)

(Контрол)

 

 

2

1

1

 

 

-

-

-

Приложение на изчислителната техника в икономиката

 

3

 

1

Световно стопанство и МИО

1

-

Планиране

1

-

Икономика и управление (по отрасли)

(Индустрия)

(Търговия)

(Туризъм)

(Аграрна икономика)

 

 

-

1

-

1

 

 

2

-

1

2

Социално управление

1

1

Маркетинг

1

1

                                           Всичко:

19

15


Към главната страница на Отдел "Докторантура и академично развитие"