ОТДЕЛ "ДОКТОРАНТУРА И АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ"

Дата на публикуване: 7 Март 2017 г.
Конкурс за академична длъжност "главен асистент"

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов обявява конкурси за академична длъжност „главен асистент” в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика

  • научна специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)” - двама, за нуждите на катедра „Финанси и кредит”;
  • научна специалност „Световно стопанство и МИО“ - двама, за нуждите на катедра „МИО“

        Документи - в Академията, отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 0631/66-362. Краен срок - 6 май 2017 г.

Дата на публикуване: 10 Февруари 2017 г.
Конкурс за академична длъжност "главен асистент"

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов обявява конкурс заакадемична длъжност „главен асистент” – един, в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (контрол)”, за нуждите на катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност”. Документи - в Академията, отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 0631/66-362. Краен срок - 10 април 2017 г.


Към главната страница на Отдел "Докторантура и академично развитие"