ДИРЕКТОР, ОБСЛУЖВАЩО ЗВЕНО / ЦДО
Доц. д-р Драгомир Ангелов Илиев

Тел:  66 403
Тел:  0882552506
КООРДИНАТОР / ЦДО
Доц. д-р Венцислав Симеонов Василев

Тел:  66 214
Тел:  66-214
СЕКРЕТАР / ЦДО
Милена Николова Димитрова

Тел:  66 403
Тел:  0882552506


Центърът за дистанционно обучение (ЦДО)
е обслужващо звено в структурата на СА "Д. А. Ценов" в съответствие с чл. 6 от Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища.
ЦДО отговаря за дейностите по планирането, организацията и провеждането на дистанционната форма на обучение.

Стратегия за развитие на електронно и дистанционно обучение в СА "Д. А.Ценов":
Осъществяване на мащабни инвестиции за непрестанно подобряване на технологичните и учебно-методически ресурси и повишаване на кадровия потенциал в стремежа за запазване и развитие на лидерските позиции на Стопанска академия "Д. А. Ценов" на пазара на електронни и дистанционни образователни продукти и услуги в областта на икономиката, администрацията и управлението.

Стратегически цели и приоритети:

  • Осигуряване на учебния процес с модерна и високоефективна академична инфраструктура, наситена с информационна свързаност, достъпност и богата база електронни ресурси.
  • Усвояване на пълния пазарен потенциал на магистърското обучение в дистанционна форма, включително чрез развитие на образователни продукти на чужд език.
  • Перманентно повишаване качеството на обучението на студентите чрез модерни образователни технологии и собствено "ноу-хау".
  • Устойчиво развитие на академичните дейности при обучението в дистанционна форма по стандартите на Европейската зона на висше образование.