Представяне на центъра

Центърът за качество на обучението (ЦКО) е обслужващо звено в СА „Д. А. Ценов” (https://www.uni-svishtov.bg), което администрира процесите по управлението на риска, управлението и контрола на качеството на обучението във всички образователно-квалификационни степени и форми на обучение във Висшето училище.

Стратегическа цел на ЦКО
Стратегическата цел на Центъра за качество на обучението е да допринася за подобряване на качеството на обучение в СА „Д. А. Ценов” – Свищов, като предоставя увереност и консултации в хода на постигане на целите на Висшето училище в областта на качеството на обучение.

Центърът за качество на обучението подпомага ръководството чрез подобряване на дейностите по управление на качеството на обучение в Стопанска академия в рамките на мандат 2011-2015 г.
Постигането на стратегическата цел на Центъра за качество на обучението (ЦКО) в рамките на заложените цели в Мандатната програма за дейността на СА “Д. А. Ценов” за периода м. юни 2011 – м. май 2015 г. ще се основава на извършване на обективни дейности по предоставяне на увереност и консултации, предназначени да допринасят за подобряване на процесите по управление на риска, контрола и управлението на качеството на обучение в Стопанска Академия.

Задачи на ЦКО
За постигането на тази цел пред ЦКО стоят следните стратегически задачи:

 • Предоставяне на увереност на ръководство чрез извършване на ефективни вътрешни одити, че процесите по управление и контрол на качеството на обучение се извършват в съответствие с изискванията на вътрешните нормативни актове, Стандарт БДС EN ISO 9001:2008, Закона за висшето образование и другите външни нормативни актове, регламентиращи дейността на Висшето училище.
 • Подобряване на процесите по управление на риска чрез създаване на оптимални възможности за минимизиране на заплахите от снижение на качеството на обучение.
 • Подобряване на ефективността от вътрешния контрол чрез усъвършенстване на организационните условия за функциониране на Системата за управление на качеството, сертифицирана по Стандарт БДС EN ISO 9001:2008.
 • Изграждане и поддържане на подходяща и ефективна система за мониторинг на параметрите на клиентската удовлетвореност от качеството на обучение в Стопанска академия.

Оперативните задачи на ЦКО са свързани с функционирането на Системата за управление на качеството (СУК) по начин, гарантиращ, че:

 • Рисковете, свързани с качеството на обучението своевременно се идентифицират и управляват;
 • Значимата управленска и оперативна информация е точна, надеждна и навременна;
 • Служителите познават и спазват политиките, стандартите и процедурите, въведени от ръководството за управление и контрол на качеството на обучение;
 • Програмите и плановете се изпълняват, а постигането на целите се наблюдава;
 • Подобряването на качеството на обучение се насърчава, а процесите по контрола непрекъснато се усъвършенстват.

Обхват на дейността на ЦКО
Обхватът на дейността на ЦКО се състои в това да организира подходящ комплекс от дейности, за да се поддържа в адекватно състояние системата от процеси по управление на риска, контрол и управление на качеството на обучение, въведена от ръководството.
Дейността на ЦКО за мандат 2011-2015 г. ще се развива в следните приоритетни области:

 • Оценяване и акредитация;
 • Управление на качеството;
 • Вътрешен одит;
 • Организационни дейности.

Организационно-управленска структура на ЦКО
Центърът за качество на обучението е създаден с решение на Академичния съвет на Стопанска академия № 3 от 28 ноември 2007 г. В състава на центъра са включени секторите:

 • „Измерване, анализ и оценка на клиентска удовлетвореност”;
 • „Информационна сигурност и вътрешно-информационен обмен”;
 • „Вътрешен одит”;
 • „Атестиране, акредитиране и САНК”;
 • „Интегрирана система за управление”.