Екип на центъра

ДИРЕКТОР, ОБСЛУЖВАЩО ЗВЕНО / ЦКО
Доц. д-р Диана Карамфилова Ималова
Тел: 66 378
КООРДИНАТОР-ГЛАВЕН / ВЪТРЕШЕН ОДИТ
Доц. д-р Силвия Димитрова Костова
Тел: 66 206
КООРДИНАТОР / АКРЕДИТАЦИЯ И СЛЕДАКРЕДИТАЦИОННО НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ
Гл. ас. д-р Анелия Ангелова Панева
Тел: 66 206
КООРДИНАТОР / ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Ас. Асен Петров Божиков
Тел: 66 206
КООРДИНАТОР - ГЛАВЕН / УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ В ПУБЛИЧНИ ИНФОРМАЦИОННИ КАНАЛИ
Ас. Емил Цветанов Цанов
Тел: 66 383
КООРДИНАТОР - ГЛАВЕН/ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ И ВЪТРЕШНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ОБМЕН
Ас. Юрий Иванов Кузнецов
Тел: 66 206
ИНСПЕКТОР / ЦКО
Антоанета Василева Христова
Тел: 66 206

cko@uni-svishtov.bg