Екип на центъра

ДИРЕКТОР, ОБСЛУЖВАЩО ЗВЕНО / ЦКО
Доц. д-р Диана Карамфилова Ималова
Тел: 66 378
ЕКСПЕРТ/ВЪТРЕШЕН ОДИТ
Доц. д-р Силвия Димитрова Костова
Тел: 66 206
КООРДИНАТОР - ГЛАВЕН/АТЕСТИРАНЕ, АКРЕДИТИРАНЕ И СЛЕДАКРЕДИТАЦИОННО НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ
Гл. ас. д-р Анелия Ангелова Панева
Тел: 66 206
ЕКСПЕРТ/ИЗМЕРВАНЕ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА КЛИЕНТСКА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ
Гл. ас. д-р Галя Асенова Кушева
Тел: 66 206
КООРДИНАТОР / ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Ас. Асен Петров Божиков
Тел: 66 206
КООРДИНАТОР - ГЛАВЕН / УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ В ПУБЛИЧНИ ИНФОРМАЦИОННИ КАНАЛИ
Ас. Емил Цветанов Цанов
Тел: 66 206
КООРДИНАТОР - ГЛАВЕН/ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ И ВЪТРЕШНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ОБМЕН
Ас. Юрий Иванов Кузнецов
Тел: 66 206
ИНСПЕКТОР / ЦКО
Антоанета Василева Христова
Тел: 66 206

cko@uni-svishtov.bg

Представяне на центъра

Центърът за качество на обучението (ЦКО) e обслужващо звено на СА „Д. А. Ценов“ по смисъла на Закона за висшето образование, осъществяващо оперативни функции по администриране на системата за управление на качеството.

Мисия
Мисията на Центъра за качество на обучението е да допринася за подобряване функционирането на цялостната система за управление на качеството на СА „Д. А. Ценов“, като предоставя увереност и консултации на ръководството в хода на постигане на целите на Висшето училище.

Стратегически цели
ЦКО си поставя следните стратегически цели:

 • Предоставяне на увереност на ръководство, че процесите се извършват в съответствие с изискванията на вътрешните и външните нормативни актове, регламентиращи дейността на Висшето училище и стандартите за качество.
 • Усъвършенстване на процесите по управление на риска и вътрешния контрол чрез подобряване на ефективността и повишаване на ефикасността от функционирането на Интегрираната система за управление (ИСУ).
 • Поддържане на ефикасна система за мониторинг на параметрите на клиентската удовлетвореност от качеството на обучение в Стопанска академия.
 • Поддържане на адекватна система за управление и защита на информацията в Стопанска академия.

Приоритетни области
Дейността на ЦКО за мандат 2016-2020 г. ще се развива в следните приоритетни области:

 • Оценяване и акредитация;
 • Управление на качеството;
 • Управление на риска;
 • Вътрешен одит.

Организационно-управленска структура на ЦКО
Центърът за качество на обучението е създаден с решение на Академичния съвет на Стопанска академия № 3 от 28 ноември 2007 г. В състава на центъра са включени секторите:

 • „Вътрешен одит”;
 • „Информационна сигурност и вътрешно-информационен обмен”;
 • „Поддържане на интегрирана система за управление”.
 • „Измерване, анализ и оценка на клиентска удовлетвореност”;
 • „Атестиране, акредитиране и САНК”;
 • „Управление на информация в публични информационни канали”;