Катедра „Застраховане и социално дело” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” разширява партньорството си с бизнеса като сключи нови договори сътрудничество. Ръководителят на първата в България застрахователна катедра – доц. д-р Румен Ерусалимов, подписа договор със Сдружение „Обединени застрахователни брокери”, с председател на УС Милен Петков. Сдружението е учредено през 2007 г., а към настоящия момент има около 50 офиса и 800 застрахователни консултанти. Вторият договор, който катедрата сключи преди началото на новата учебна година, е с Асоциацията на застрахователните брокери в България, вписана в Регистъра на сдруженията с нестопанска цел през 2000 г. Към председателстваната от Костадин Пеев асоциация членуват общо 66 брокери.

С подписването на договорите за партньорство и сътрудничество, катедрата и двете сдружения целят да обединят усилията си и да работят заедно за ефективна професионална реализация на завършилите специалността „Застраховане и социално дело” при Стопанска академия, за засилване на връзката между работодател и младите специалисти, както и за осъществяване на активен обмен на опит, научни кадри и лектори при конкретни проекти в интерес на бизнеса и свищовското висше училище. Сред приоритетните направления на съвместната дейност са още: следдипломно обучение, специализация и допълнителна квалификация на членовете на двете сдружения; организиране и провеждане на съвместни научно-практически конференции, кръгли маси, семинари, студентски и ученически състезания; обсъждания на проекти на нормативни документи в застраховането и осигуряването; създаване на смесени научноизследователски колективи за подготовка и осъществяване на съвместни научно-приложни изследвания и разработки. Част от предвидените съвместни дейности са свързани с обсъждания на учебни планове и програми с цел тяхната актуализация и усъвършенстване, съгласно потребностите на застрахователния бизнес. В хода на работата ще бъдат подписвани и допълнителни споразумения по всички конкретни теми и задачи, ще бъдат сформирани специализирани екипи за съвместни проекти, финансирани от фондове на ЕС. Предвижда се представители на сдруженията да провеждат обучения, семинари и лекции пред студенти, да осъществяват подкрепа за практики на учащите. Освен това, със своите съвместни действия, катедра „Застраховане и социално дело” при Стопанска академия и двете сдружения ще се стремят към изграждане на благоприятен публичен образ на професията „Застрахователен брокер”.

Сред конкретните планирани съвместни дейности е Национална кръгла маса на тема „Устойчиво развитие на застрахователния и осигурителния пазар в условията на динамична регулаторна среда”. Двудневният форум, който се организира от катедрата в партньорство с Асоциацията на застрахователните брокери в България, ще се проведе на 14 и 15 октомври 2017 г. в Свищов.

Разгледайте всички акценти от предстоящи и отминали събития