Уважаеми колеги,
Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, бенефициент по проект  BG05M2OP001-2.009-0026-C01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

1. Обучител курс "Online презентиране на научните изследвания"
2. Обучител курс "Web 2.0 инструменти за публикуване на резултати от научни изследвания"
3. Обучител курс "Виртуална изследователска среда"
4. Обучител курс "Информационно осигуряване на научните изследвания"
5. Обучител курс "Методика на академичното писане и презентиране"
6. Обучител курс "Методология и методика на емпиричните изследвания"
7. Обучител курс "Методология на науката"
8. Обучител курс "Основи на иконометричното моделиране"
9. Старши експерт/Обучителен процес
10. Технически сътрудник "Технология на обученията"
11. Технически сътрудник "Стилова редакция на учебни пособия"
12. Технически сътрудник "Компютърен дизайн на учебни пособия"

За повече информация ТУК.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.009-0026-C01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Разгледайте всички акценти от предстоящи и отминали събития