На 10 април в ауд. 46 катедра „История, философия, социология“ проведе научна дискусия на тема „Общността на гражданите, политическото и гражданското общество“. В нея взеха участие преподаватели от катедрата (проф. д-р Иван Върбанов, доц. д-р Катя Личева, гл. ас. д-р Боряна Илиева, гл. ас. д-р Ваня Ганева, ас. Красимира Ангелова, ас. Мариана Друмева), студенти първи и втори курс, изучаващи дисциплината „Икономическа социология“, както и представител на сдружение „Институт Перспективи“ и Съюза на младите юристи – Никола Живков. Модератор на дискусията бе гл. ас. д-р Ваня Ганева.


Дискусията започна с презентация  на доц. д-р Николай Живков. В нея, въз основа на теоретичните постановки за националната общност, той обоснова връзката й с политическото и гражданското общество и сподели необходимостта от разглеждането им като нейни структури. Базирайки се на дефиниции за същността и мисията на политическото и гражданското общество, доц. д-р Н. Живков защити идеята, че националната общност  е устойчива общност на граждани. С политическите си права те са субекти на политическото общество и участват непосредствено или чрез упълномощаване в представителните органи на държавата, а посредством сдруженията на гражданското общество те се включват в решаването на актуални проблеми в обществото и повлияват общественото мнение по тях.


След презентацията на доц. д-р Н. Живков се премина към дискусия, в която бяха поставени въпроси за формирането на българската национална общност, за съществуването на национални общности, които нямат собствена държава, за ролята на гражданското общество като партньор и опонент на политическите институции, когато те трябва да отстояват нормите на Конституцията и принципите на демократизма при решаване на обществените проблеми.

В края на дискусията преподавателите и студентите споделиха задоволството си, че обменът на идеи и виждания бе полезен и за двете страни. 

 

Разгледайте всички акценти от предстоящи и отминали събития