Катедра „Търговски бизнес“ организира тренинг за развитие на ключови търговски умения под надслов: „Асесмънт тестове и работа в екип в професионална търговска среда“, който се проведе на 6 април 2017 г. в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” - Свищов. Гост-лектор на събитието бе специалист от търговската практика – г-н Велизар Йорданов, регионален мениджър-продажби за Северна България на „Булеко 2000“ ООД - гр. София. В практическото обучение взеха участие преподаватели и докторанти от катедрата-домакин, 23 студенти от бакалавърската специалност „Икономика на търговията“ и от магистърската програма „Мениджмънт на търговската дейност“.


Проявата бе открита от доц. д-р Светослав Илийчовски – ръководител на катедра „Търговски бизнес“. Той приветства всички участници в практическото обучение и поясни, че целта на мероприятието е студентите, обучавани в специалността и магистърската програма, да получат професионални насоки относно принципните предимства, които могат да имат от по-доброто представяне на своята „кандидатура“, така че да заемат търсената длъжностна позиция. В този процес асесмънт оценяването предлага рационални техники за подбор, оценка и развитие на персонала, чието познаване създава предимства при заемането на ново работно място. Обвързвайки датата на провеждане на мероприятието с празника на Св. Методий Славянобългарски, като един от създателите на славянската азбука, доц. д-р Илийчовски открои ролята на катедрата да посява семената на търговското познание. В този контекст пожела на студентите да откриват онази благоприятна бизнес среда, която да способства за неговото развитие и обогатяване.


Практическото обучение се превърна в подходяща платформа, в рамките на която гост-лекторът г-н Велизар Йорданов запозна аудиторията с възможностите на т. нар. „assessment centres“ – центрове за оценяване, като иновативни инструменти за подбор, оценяване, управление на компетентности и развитие на персонала на търговските предприятия. Практикът фокусира вниманието на студентите върху  прилаганите техники на оценяване, свързани с: провеждане от експерти или квалифицирани специалисти на асесмънт оценяване на специфичен набор от знания, умения и компетентности, необходими за заемане на определена длъжностна позиция; моделиране на специфични работни ситуации, дейности, задачи, екипни и междуличностни процеси и взаимоотношения; отчитане на проявлението на автентично поведение и нагласи, позволяващо прогнозиране с висока степен на точност на бъдещото поведение на оценявания в професионална търговска среда.

„Основната идея на центровете за оценка е кандидатите да се поставят в определена ситуация, за да се наблюдава тяхното поведение. Създават се различни симулации на бизнес казуси. Реакциите на кандидатите дават възможност да се оценят техните комуникативност, организираност, инициативност и други качества. Посредством симулациите се пресъздават реални бизнес проблеми, свързани с отношенията в отделите, между мениджъра, служителите и клиентите. Прилагането на методологията на асесмънт техниките позволява да се изберат най-добрите кандидати в зависимост от особеностите на търговската компания, характеристиките на дейността и поставените бизнес цели“, сподели своето мнение г-н Велизар Йорданов.

Гост-лекторът фокусира вниманието на студентите върху значимостта на работата в екип в професионална търговска среда. Основавайки се на личния си професионален опит г-н Йорданов представи добри търговски практики, прилагани при оценяването на търговските посредници на предприятието, за което работи.


Развилата се дискусия вдъхнови студентите да поставят свои въпроси, свързани с: какви умения и опит трябва да притежават търговските посредници, за да са добри във воденето на преговори и реализирането на продажби; в каква степен трябва да са запознати с продуктите, които предлагат; как се намират нови и се поддържат контактите със съществуващи клиенти; как се демонстрира асертивно поведение и се отстояват търговски позиции; как се работи в екип; как да се справят с отказите и възраженията; как да организират и планират времето си; трябва ли да са находчиви и какъв професионален подход да притежават.

В края на практическото обучение организаторите обобщиха, че полезните резултати от проведения тренинг намират израз във формирането на познания на студентите за предимствата на асесмънт техниките и тяхното прилагане при подбора на най-добрите кандидати, отговарящи на търсения профил и изискванията на работодателя.

 

Разгледайте всички акценти от предстоящи и отминали събития