XIV-та международна научно-практическа конференция

ЭКОНОМИКА И МАРКЕТИНГ В XXI ВЕКЕ: ПРОБЛЕМЫ, ОПЫТ, ПЕРСПЕКТИВЫ“

23-24 ноември 2017 г.

ОРГАНИЗАТОР/И

Донецки национален технически университет (Украйна)
Катедра „Икономика и маркетинг“
Катедра „Международни образователни и делови комуникации“

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

23-24 ноември 2017 г.

място на провеждане

Донецки национален технически университет (Украйна)
Център за мултимедийни технологии

ФОРМА НА УЧАСТИЕ

 • присъствена
 • неприсъствена

СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ

1 ноември 2017 г.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

Без такса за участие

ОБЕМ НА РАЗРАБОТКИТЕ

 • до 6 страници

ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ

руски, украински, английски

НАПРАВЛЕНИЯ

Секция 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДОНЕЦКОГО РЕГИОНА

 • Анализ, перспективы и факторы экономического развития предприятий угледобывающей отрасли.
 • Концепции и механизмы управления проектами развития промышленных предприятий.
 • Совершенствование организации и управления топливно-энергетическим комплексом в условиях современных вызовов.
 • Региональные аспекты экономики и управления промышленностью.

Секция 2. СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ МАРКЕТИНГА

 • Повышение конкурентоспособности промышленных предприятий в условиях нестабильности и неопределенности.
 • Формы и средства маркетинговых коммуникаций в условиях глобализации и социализации экономики.
 • Методология и опыт исследования и внедрения логистических систем в промышленности

Секция 3. УСТОЙЧИВОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

 • Механизмы реализации концепции устойчивого развития: сущность, опыт разных стран, проблемы.
 • Современные концепции устойчивости социально-экономических систем разного уровня управления.
 • Устойчивость как фактор обеспечения социально-экономического развития предприятий.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 Покана


МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"DEVELOPMENT OF ACCOUNTING, ANALYSIS AND AUDIT OF PUBLIC INTEREST ENTITIES"
20-21 ОКТОМВРИ 2017 Г.

ОРГАНИЗАТОР/И

Ministry of Education and Science of Ukraine (Украйна)
Belarus State Economic University (Република Беларус)
D.A. Tsenov Academy of Economics (България)
Lviv University of Trade and Economics (Украйна)
NSC „Institute of Agricultural Economics“ of NAASU (Украйна)
Polotsk State University (Република Беларус)
Ternopil National Economic University (Украйна)
Zhytomyr state Technological University (Украйна)

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

20-21 октомври 2017 г.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Zhytomyr State Technological University (Украйна)

СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА УЧАСТИЕ

20 октомври 2017 г.

ФОРМА НА УЧАСТИЕ

 • присъствена
 • неприсъствена

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

За участници от СА „Д. А. Ценов“ не се предвижда такса за участие

ОБЕМ НА РЕЗЮМЕТАТА

до 2 страници формат А4

ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ

български, английски, руски

НАПРАВЛЕНИЯ

 • The role of accounting in the formation of public information on public interest entities.
 • Socially oriented accounting of public interest entities.
 • Economic analysis of the activities of public interest entities.
 • Audit of public interest entities: requirements of EU

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 Покана

Международна научно-практическа конференция
«Mental Health: Global challenges of XXI century»

Организатори

Interregional Academy of Personnel Management (Ukraine)
University of Manitoba (Canada)
Julius Maximilian University of Würzburg (Germany)
Kyiv  National  Economic  University named after Vadym Hetman (Ukraine)

Тема на конференцията

«Mental Health: Global challenges of XXI century»

Място на провеждане

Presidential Institute of Interregional Academy of Personnel Management

Период на провеждане

26 –27 октомври 2017 г.

Срок за подаване на заявки и резюмета

20 септември 2017 г.

Такса за правоучастие

$ 20 (публикация в сборник с доклади)
$ 30 (за публикуване в научно списание „Likarska sprava”) и допълнително $60 (след приемане на публикацията за печат)
$ 30 (за публикуване в научно списание „Interscientific Health Care” или “Hellenic Journal of Nursing Science”)

Режим на участие

 • присъствен;
 • виртуален;
 • неприсъствен.

Официални езици

Английски

Направления

 • Social welfare and human wellbeing in the context of globalization transformation
 • Specific issues of MHC: child neuropsychiatry, support of disabled people, elderly age people; MHC in rural areas
 • Innovations and developing of MHC in multicultural society
 • Interdisciplinary approach in MHC

 

Допълнителна информация

 Тук
Петнадесета научно-практическа конференция
"PROBLEMS OF A PROFESSIONAL LOGISTICS PERSONNEL TRAINING IN GLOBAL COMPETITIVE ENVIRONMENT CONDITIONS"
27-28 октомври 2017 г.

ОРГАНИЗАТОР/И

NATIONAL AVIATION UNIVERSITY (UKRAINE)
UKRAINIAN LOGISTICS ASSOSIATION (UKRAINE)
ITALIAN ASSOCIATION OF LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (AILOG)
THE INTERNATIONAL UNIVERSITY OF LOGISTICS AND TRANSPORT IN WROCŁAW (POLAND)
ACADEMY OF TRANSPORT, INFORMATIC AND COMMUNICATIONS (MOLDOVA)
TECHNISCHE HOCHSCHULE WILDAU (GERMANY)
NINGBO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (CHINA)
BIALYSTOK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (POLAND)
ADAMAS UNIVERSITY (KOLKATA, INDIA)
ST. PETERSBURG STATE ECONOMIC UNIVERSITY (RUSSIA)
SIBERIAN STATE AEROSPACE UNIVERSITY (RUSSIA)

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

27-28 октомври 2017 г.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Национален авиационен университет (Украйна)

СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

1 октомври 2017 г.

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА РЕЗЮМЕТА

5 октомври 2017 г.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

 • присъствена форма – 50 евро (таксата включва материали от конференцията, кафе паузи, коктейл)
 • неприсъствена форма – 5 евро за всяка страница от разработката

ОБЕМ НА РАЗРАБОТКИТЕ

3-6 страници формат А5

ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ

английски, руски, украински, полски

НАПРАВЛЕНИЯ

 • Theoretical aspects of logistics and problems of terminology
 • State educational standards in “Logistics” speciality implementation
 • Experience of  specialists in logistics training in the institutes of higher education in Ukraine and abroad
 • Urgent problems of the specialists in logistics training quality improvement
 • Improvement of professional skills of the teaching staff in logistics and educational and methodical literature preparation
 • The problems of practical preparation and organization of students’ who study on the "Logistics" speciality probations
 • Analysis of the logistics labor market and demands for the specialists in logistics from an employers
 • Logistics business education development
 • Current directions of a scientific researches in logistics and high qualification level professionals preparation

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 Покана (английски език)
 Покана (руски език)


СТУДЕНТСКИ ФЕСТИВАЛ
„КАРНАВАЛ НА РЕШЕНИЯТА“

МЕЖДУУНИВЕРСИТЕТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ "СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ В РАЗВИТИЕТО НА ОТРАСЛОВАТА НАУКА"
23-24 НОЕМВРИ 2017 Г.

ОРГАНИЗАТОРИ

 Министерство на транспорта на Руска федерация
 Руски транспортен университет
 Институт по железопътен транспорт и съобщения
 Катедра „Управление на качеството“

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 23-24 ноември 2017 г.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 Москва, Корпус 7 на Руския транспортен университет

СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА УЧАСТИЕ

 1 ноември  2017 г.

ФОРМИ НА УЧАСТИЕ

 • пленарен доклад (до 15 мин.)
 • секционен доклад (до 10 мин.)

ПУБЛИКУВАНЕ В СБОРНИК

 Да (електронен сборник, индексиран в РИНЦ)

НАПРАВЛЕНИЯ

 • Строительствоисодержаниетранспортнойинфраструктурыипромышленныхобъектов: вчера, сегодня, завтра.
 • Актуальныеаспектыэкономикиименеджмента.
 • Практическиеаспектысовременногообразования.
 • Социальноеигосударственно–частноепартнерство, какинституциональныйкапиталустойчивогоэкономическогоразвитияобщества.
 • Управлениекачествомвпроизводственныхитехнологическихсистемах. Системы менеджмента качества.
 • Информационно–коммуникационныетехнологиивобразовании, наукеиэкономике.
 • Менеджментсистемтранспортнойиинформационнойбезопасности. Компьютернаябезопасность. Безопасностьнатранспорте.
 • Изысканиеипроектированиеобъектов транспортной инфраструктуры.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 ПоканаПета международна конференция
„MANAGERIAL SCIENCES IN THE MODERN WORLD“
6-7 декември 2017 г.

ОРГАНИЗАТОР/И

Финансов университет при правителството на Руска федерация (Москва)

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

6-7 декември 2017 г.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Финансов университет при правителството на Руска федерация (Москва)

СРОК ЗА РЕЦЕНЗИРАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ

до 30 октомври 2017 г.

ПУБЛИКУВАНЕ В СБОРНИК

15 ноември 2017 г.

ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ

английски, руски

НАПРАВЛЕНИЯ

 • Digital economy and Е-business
 • Modern marketing and logistics
 • Innovation and modern business models
 • Investment management
 • From information management to knowledge management
 • Operations and business-process management
 • Mathematical methods and models in management
 • Human resource management
 • Evaluation of management effectiveness and efficiency
 • Developing crisis management
 • Improving the corporate governance system

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Уеб адрес за регистрация

2nd SIESCOMS INTERNATIONAL MARKETING CONFERENCE

MARKETING TO MILLENNIALS
15 декември 2017 г.

ОРГАНИЗАТОР/И

SIES College of Management Studies (Navi Mumbai, India)

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

15 декември 2017 г.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

SIES College of Management Studies (Navi Mumbai, India)

СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ

25 октомври 2017 г.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

 • преподаватели – 150$
 • студенти – 100 $
 • за участници от СА „Д. А. Ценов“ таксата е 50% от обявената

ОБЕМ НА РАЗРАБОТКИТЕ

 • до 10 страници (вкл. 7 страници основно съдържание и 3 страници библиография)

ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ

английски

НАПРАВЛЕНИЯ

 • Channel Marketing
 • Mobile Marketing & Retargeting
 • Role of ecommerce, Social Media & Digital marketing for delivering value to millennials
 • New research approaches for delivering value for millennials
 • Customer Acquisition and Engagement
 • Social Media Marketing
 • Targeting & Optimization
 • Video Marketing
 • Data Science & Big Data
 • Web Analytics
 • Email Marketing
 • Content Marketing
 • Paid Search Marketing
 • Marketing & Sales Automation
 • Sustainable Growth Strategies
 • Product Marketing

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 Покана