Уважаеми кандидат-студенти,
публикувани са резултатите за ОКС "Бакалавър" за явилите се на конкурсен изпит по всички предмети за м. Юни, провел се на 27.06.2015 г.
Може да проверите Вашия резултат в секция Лични данни.

Още »

Уважаеми колеги,
членове на академичната общност,
Уважаеми възпитаници на Стопанска академия,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми кандидат-студенти и родители,

     
       В навечерието на 80-годишния си юбилей Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ започна нов етап в своето развитие – етап на възраждане на академизма, професионалното самочувствие и традициите, градени десетилетия от такива наши предшественици и бележити учени като акад. Георги Данаилов, акад. Александър Божинов, проф. Димитър Бъров, проф. Светослав Гаврийски, проф. Минко Русенов. Благодарение на Вашата активна гражданска позиция, непримиримия Ви дух и решителните действия на Министерството на образованието и науката, в нашата Алма матер бяха възстановени редът и законността. Преустановиха се практиките, които рушаха нейния авторитет и я отдалечаваха от идеала за прогресивно академично средище.
      Нашата Академия е уникално висше училище. Тя е плод на безкористното благодеяние на великия родолюбец Димитър Ценов, дарил цялото си богатство в името на интелектуалното и духовното развитие на Свищов. Тя е храм на знанието, обител на самоотвержеността!
      Ценов ни завеща нещо повече от висше училище. Той ни завеща кауза! Затова ние имаме моралния дълг, също като него, да благоговеем пред знанието и просветата, да посветим усилията си за възстановяване на доверието към Стопанска академия, да я превърнем в наша лична съдба. Защото колкото това морално чувство е по-възвишено у един човек, толкова той е по-устойчив пред изпитанията на времето!
      Стопанска академия продължава напред и заслугата е на всички Вас, милеещи за нейното благо. Имаме необходимите предпоставки заедно да й върнем славата на лидер в образованието и науката. Имаме най-важното – мотивирани и мотивиращи преподаватели, научни авторитети, отзивчиви служители, отговорни личности, за които знанието, развитието и интересите на студентите са основна ценност и белег на висш професионализъм. В годините Академията създаде общност от над 130 хиляди възпитаници – нейни посланици, респектиращи със своите знания и постижения, пазещи и утвърждаващи доброто й име като средище на свободолюбието и творческата мисъл, като място, на което се гради бъдещето на България.
      Стопанска академия е идеал, който обединява мъдростта и младостта. Тя окрилява и одухотворява, вдъхва надежди и сбъдва мечти. Сега е моментът, всички ние – преподаватели, служители, докторанти, студенти, възпитаници на Академията, граждани на Свищов – да мобилизираме усилията си и да се посветим изцяло на този идеал, да дадем скромната си лепта към делото на Ценов. Това е въпрос на чест и патриотичен дълг!

Ваш проф. д-р Иван Върбанов,
Вр.И.Д. ректор на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов

Още »

Официален старт на кандидатстудентска кампания 2015 в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”

С решение на Академичния съвет на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” от 29 октомври 2014 г. стартира приемът на документи за участие в 80-ата поред за висшето училище Кандидатстудентска кампания. През 2015 година Академията предлага прием в 17 атрактивни, перспективни и пазарноориентирани специалности в ОКС „Бакалавър” в направления „Икономика” и „Администрация и управление” (в редовна и задочна форма на обучение) за подготовка на висококвалифицирани специалисти, способни да се реализират на конкурентния трудов пазар в България, ЕС и по света.

Кандидат-студентите могат да подават документи за прием във всички налични форми на обучение и специалности – Финанси, Застраховане и социално дело, Макроикономика, Счетоводство и контрол, Стопански и финансов контрол, Статистика и иконометрия, Маркетинг, Стратегическо и бизнес планиране, Стопанско управление, Екомениджмънт, Бизнес информатика, Международни икономически отношения, Публична администрация, Индустриална бизнес икономика, Аграрна икономика, Икономика на търговията, Икономика на туризма.

Приемът на студенти в образователно-квали­фи­ка­цион­на сте­пен “ба­ка­ла­вър”се осъществява:

 • с оценка от държавен зрелостен изпит, включително и тази за придобиване на професионална квалификация, вписана в дипломата за средно образование в раздел „Допълнително положени държавни зрелостни изпити”, проведени в периода 2008-2015 г.;
 • след успешно положен в СА „Д. А. Ценов”  кандидатстудентски изпит (еднороден тест от 60 въпроса) по една от дисциплините: Математика, Икономика, Икономическа география на България или чужд език – английски, немски, френски, руски или испански език;
 • с пренесена оценка от успешно положен кандидат-студентски изпит в друго висше училище;
 • с оценка от национални и международни олим­пиади.

Документи за участие в кандидатстудентската кампания се подават в Кандидатстудентския център при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов, в офисите на Цен­търа за кандидат­сту­ден­тска подготовка и информация в цялата стра­на, в офисите на На­ционалната агенция за прием на кан­дидат­сту­ден­тски документи, по пощата и оnline. Няма промяна в таксите за участие в кампанията.

Срокът за подаване на документи е постоянен, като кандидат-студентите участват в класиране съобразно периода на подаването им. За желаещите да участват с кандидатстудентски изпит, Свищовската Алма Матер организира ежемесечни изпитни сесии. Кандидатстудентският център при Стопанска академия ще приема документи всеки делничен ден от 08.00 до 17.00 ч., в събота от 09.00 до 16.00 ч.

Въпреки че срокът за подаване на документи за участие в кандидатстудентската кампания е постоянен, за да участват в първо класиране, кандидат-студентите следва да подадат необходимите документи до 12 юли 2015 г. Всички останали кандидат-студенти, подали документи след 12 юли 2015 г., при наличие на незаети места ще участват в класиранията, обявени след датата на подаването на документи.

Ежемесечните кандидатстудентски изпитни сесии ще се провеждат само в СА “Димитър А. Ценов” - Свищов, по график. Продължителността на конкурсните изпити е 3 (три) астро­но­ми­чески часа за тест с 60 въпроса (само от съответната дисципли­на). Кандидат-студентите могат да положат повече от един кандидатстудентски изпит и да се явят на повече от една изпитна сесия. В балообразуването участва най-високата оценка, получена от изпитните сесии. Във връзка с кандидатстудентските изпити Центъра за следдипломно и факултативно обучение при СА „Д. А. Ценов” предлага на желаещите интензивни подготвителни (присъствени и онлайн) кандидатстудентски курсове по Икономика, Икономическа география на България, Математика и Чужди езици.

Балът за участие в класирането се формира в зависимост от избраната опция за кандидатстване. Константните елементи в балообразуването са общият успех от дипломата за средно образование, оценката от задължителната подготовка по Български език и литература от дипломата и оценката от задължителната подготовка по Математика от дипломата. Към формираната сума, в зависимост от избраната опция за кандидатстване, се добавя удвоената оценка от държавен зрелостен изпит (матура в периода 2008-2015 г.) или успешно положен конкурсен изпит в Стопанска академия или в друго висше училище.

Освен българските граждани със завършено средно образование, в Академията имат право да кандидатстват и чужденци, ако имат статут на постоянно пребиваващи на терито­ри­ята на Република България, удостове­рено с валиден документ за самоличност; имат статут на бежанци; кандидатите са от българска народност, удостове­рена по ре­да на Постановление 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъщес­твя­ване на образователна дейност сред бъл­гарите в чужбина; кандидатите са от държавите членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство; имат двойно гражданство, едното от които е българ­ско.

Детайлна информация за условията за прием и етапите в кандидатстудентската кампания на Стопанска академия е налична в академичния сайт www.uni-svishtov.bg.

Още »

Модерни дистанционни форми на комуникация привличат кандидат-магистрите в Свищов

Модерните форми за комуникация, осигурени при дистанционната форма на обучение в образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър” в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” са сред предимствата, които кандидат-магистрите посочват при избора на Свищовското висше училище. Важна роля кандидатстващите за настоящия мартенски прием отдават още на възможностите за ползване на учебни ресурси, и на индивидуалните и груповите взаимодействия, които ще бъдат осъществявани между тях и преподавателите по съответните магистърски програми.

Пролетният прием, при който срока за кандидатстване е до 14-ти март 2015 г., е за редовна и дистанционна форми на обучение, финансирано от обучаващия се. Броят на магистърските програми е над 110 в сферата на икономиката, администрацията и управлението, като за тях могат да кандидатстват икономисти със степен „бакалавър” или  завършили колежи с ОКС „професионален бакалавър”, както и неикономисти (за второ висше образование) – придобили ОКС „бакалавър” или „магистър” в друго висше училище по неикономически специалности.

Комуникацията между екипа, ангажиран в дистанционна форма на обучение и обучаемите се осъществява по различни начини. Системата за електронно обучение VJL® (Virtual Joint Learning) на Стопанска академия, отличена със специална награда на Microsoft, дава възможност за групова и индивидуална комуникация. Използвайки своя личен профил, студентът може да постави интересуващия го въпрос по електронен път към ръководителя на магистърската програма, към преподавател-тутиляр или преподавател-консултант. Високото ниво на технологична осигуреност на системата VJL® гарантира предоставянето на учебните материали и съдържание посредством различни дистрибутивни канали без ограничение за типа използвано устройство, браузър или операционна система. Взаимовръзката чрез електронната система за обучение има елементи и на групова комуникация в случаите, когато се касае за използването на функционалността „Форум”. За всяка магистърска програма има създаден специализиран форум с най-често задавани въпроси по изучаваните дисциплини. Комуникациите по телефон или чрез корпоративна електронна поща в домейна на Стопанска академия също се използват при взаимодействие между съответния преподавател и обучавания студент в дистанционна форма.

Сред предимствата, които кандидат-магистрите посочват при избора на Стопанска академия е и възможността за онлайн защитата на дипломната работа, което е типичен пример за използване на системи за аудио-визуална комуникация (тип. Skype). При онлайн защитата, която е компонент от организацията на учебния процес, студентът и преподавателите от Държавната изпитна комисия са разделени по местоположение, но не непременно и по време, като създадената дистанция се компенсира с технологични средства.

В рамките на един семестър, за дистанционните магистри се организират и двукратни присъствени консултации, което е друга форма на комуникация, осъществявана между студент и преподавател.

Дистанционната форма за обучение на магистри в Стопанска академия съществува вече повече от 15 години и чрез този иновативен проект Свищовското висше училище е дало възможност на над 22 000 студенти да се дипломират в  ОКС „магистър”. Само в рамките на една година системата за дистанционно обучение на Академията е използвана от студенти в 114 държави от всички континенти на света.

Освен че защитава през годините лидерски позиции при дистанционното обучение на магистри, Свищовското висше училище привлича и все по-голям интерес към редовната форма на обучение. През настоящата кандидатстудентска кампания ръст бележи броя на приетите студенти в редовна форма. Според кандидат-магистрите, сред  атрактивните предимства за тях са модерната учебна база предоставяща им за ползване компютърни и мултимедийни зали със специализиран софтуер, възможността за участие в стажантски програми и чуждестранни студентски бригади, както и правото за кандидатстване за европейски стипендии или социално подпомагане при определени условия. 

Актуална информация за условията за прием м. март 2015 г., както и образователното портфолио на магистърските програми по професионални направления и специалности, се публикува на сайта на Академия www.uni-svishtov.bg.

Още »

Студенти и Докторанти се включиха в заключителния етап на Кампанията за почистване на Свищов

Студенти и  докторанти от Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, както и жители на град Свищов, се включиха в инициативата за почистване на крайдунавските райони в последния етап от кампанията на БТВ “Да изчистим България заедно”. Доброволците се събраха в 10,30 ч. в събота, 27 юни, пред Ректората на академията, за да получат инструкции, ръкавици и чували за събиране на отпадъците. 

С присъщия си ентусиазъм и отговорност, с които студентите и докторантите от свищовското висше училище са се включвали в сходни инициативи, чиято проекция намери изражение и на днешния ден с участието им в заключителния етап от кампанията,  само за около час те събраха над 350 кг. отпадъци местността “Калето”. Отделяйки от ценното си време за подготовка за лятната изпитна сесия, която тече в момента, удовлетворението на свищовските студенти от свършеното си струваше усилията – резултатът беше очевиден. Акцията бе част от най-мащабната доброволческа инициатива за почистване на р. Дунав в Европа, в която участие взеха всички държави, разположени по поречието й. В рамките на кампанията на БТВ бяха почистени и много други реки и язовири в България.

Още »

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов с активно присъствие на тържествата по дипломирането на абитуриентите в свищовските средни училища.

Тържественото връчване на дипломите на завършващите през м.юни 2015 г. випускници от  свищовските средни училища е събитие, значимо не само за самите абитуриенти, за техните родители и преподаватели, за свищовската общественост, но и за Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов, с очакванията и надеждите за новото попълнение на голямото академично семейство с юбилейния 80-ти випуск.  Като съществена част от церемониала по дипломирането, освен ритуалните символи с изпълнението на националния химн, с издигането на знамената, бяха множеството поздравления  както от страна на директорите на средните общообразователни училища, така и от гостите на тържествата, преподаватели и абитуриенти.

Сред специалните гости на церемониите бе и доц. д-р Николай Нинов, директор на Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов. В рамките на няколко дни той участва в  тържествата за дипломирането на абитуриентите от: СОУ „Николай Катранов”, с директор Генади Иванов;  СОУ „Цветан Радославов”, с директор Мариана Маркова; Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров”, с директор инж. Албена Николова; СОУ „Димитър Благоев” с директор Цветанка Кирова; Държавна търговска гимназия  „Димитър Хадживасилев” с директор Румяна Иванова и Професионална гимназия по лека промишленост и строителство с директор инж. Веска Николова. От името на проф. д-р Ив. Върбанов, Вр.ИД  Ректор на Стопанска академия „Димитър А.Ценов” – Свищов, както и на цялата академична общност, доц. Николай Нинов отправи своите сърдечни поздравления към младите хора, към учителския състав, поднасяйки и  букет цветя на директорите на училищата. В своята кратка, но достатъчно емоционална и въздействаща реч,  в която освен поздравленията към  присъстващите по случай настоящия празник, той подчерта необходимостта от поддържане и развитие на бъдещи активни и ползотворни партньорски отношения между образователните ни институции, естествената взаимовръзка и надграждане в образователното израстване на младото поколение след средното училище в свищовската Алма Матер.

„Приемете искрените поздравления от академичното ръководство на Стопанска академия “Димитър А. Ценов” – Свищов  с днешния прекрасен повод – получаването на дипломи от зрелостниците на випуск 2015 година! Този знаменателен за всички  Вас ден е не само отправна точка в житейския Ви и професионален път, който Ви дава шанса за нови хоризонти в осъществяването Ви, но и своеобразен залог за предстоящите Ви успехи като специалисти, които ще водят обществото и страната ни през 21 век, ще променят живота му към по-добро!   Уверяваме Ви, че онези от Вас, които са насочили силата на младата си енергия и амбиция да продължат своето образование в областта на икономическите науки, ще намерят своя партньор и съмишленик в своето израстване в лицето на преподавателския екип от безспорни, доказани учени и преподаватели в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов! Фактът, че немалка част от Вас, като участници и призьори в организираните от висшето ни училище национални ученически състезания през тази година, на практика провериха своите качества и умения за работа в академична среда, предоставила им максимални условия за пълноценното им участие, е онзи допълнителен аргумент за ориентацията Ви към свищовската Алма Матер” – акцентира  в своето обръщение доц. Нинов върху възможностите и перспективите за развитието на младите хора, избрали да продължат своето образование в свищовското висше  училище.

Още »

Алумни клуб на специалност „Международни Икономически Отношения“

На 20 Юни 2015 година в Корпус Юг на Стопанска академия се състоя Общо събрание на членовете на Алумни клуб на специалност „Международни икономически отношения“. В рамките на събранието беше променен правилника, който регламентира управлението и дейността на клуба. С квалифицирано мнозинство бяха променени името на клуба, равнищата на членство в клуба и методите за конституиране и избиране на управленските му органи. Беше официално представен сайта на организацията със собствен домейн и електронна поща (http://alumnimio.club). На него се поддържа регистър на всички алумни членове и се представя дейността на клуба.

Отличителните знаци на клуба: герб и почетна значка, за първи път бяха представени официално. Гербът на клуба олицетворява идентичността и заявява девиза на алумни организацията. Гербът се изобразява във формата на щит, разделен по осите на четири полета. В горното ляво поле е изобразена отворена синя книга на златен фон. В горното дясно поле е изобразена стилизирана златна чаша на син фон. В долното ляво поле е изобразен златен лавров венец на син фон. В долното дясно поле е изобразен син глобус на златен фон. Над щита е изобразен Ректоратът на Стопанска академия. Дъгообразно около щита е изписан девизът на клуба: „Maluimus Imperare Orbem“, (латински за „Избрахме да управляваме света“).

Гербът на клуба е изобразен на почетната значка на организацията. На гърба на всяка значка има уникален идентификационен номер. Връчването на значка с герб е отличие, което се присъжда за особени заслуги към развитието на клуба и постигането на неговите цели.

Поради оттеглянето на досегашния председател, Кирил Маринов, беше избрано ново ръководство на клуба. Новоизбраният председател на Борда на клуба е Милен Метев. Също така бяха избрани двама секретари на клуба – Ивайло Петров и Галин Стефанов и 7 членове на Борда: Пламен Михов, Анна Кършовска, Ива Василева, Орлин Пенков, Мартин Стоянов, Мартин Пеев и Драгомир Илиев.

За заслуги към развитието на организацията 19 от членовете бяха удостоени с почетната значка на клуба. Всички членове поеха ангажимент да защитават доброто име на специалност „Международни икономически отношения” и на Стопанска академия, да подпомагат осъществяването на контакти между завършващите студенти и бизнеса, и да сътрудничат при повишаване на качеството на обучението в Академията. 

Още »


Уважаеми колеги,
От 13.07.2015 год. до 04.09.2015 год. в отдел „Студентска политика” ще се приемат документи за общежитие на студентите от първи курс на учебната 2015/2016 год. 

Подробности за необходимите документи ще намерите ТУК.
Още »

На празнична церемония бе открит нов Алумни клуб на възпитаниците на Стопанска академия – випуск`1995 г. от спец. „Икономика и управление на промишлеността”

На тържествена церемония, състояла се на 20 юни 2015 г., в аудитория 1 на Свищовската Алма Матер, официално бе открит 45-ят поред Алумни клуб. Инициативата за неговото създаване бе на възпитаниците на Висшето училище от специалност „Икономика и управление на промишлеността” – випуск 1995 г. Церемонията бе открита от доц. д-р Искра Пантелеева, член на випуска и представител на катедра „Индустриален бизнес и предприемачество” при Стопанска академия. Тя поздрави своите колеги с „Добре дошли” отново в града на Алеко, в тяхната Алма Матер, в аудиторията, в която преди четвърт век са открили официално първата учебна година като студенти и в която преди 20 години са получили своите дипломи за завършено висше образование. Доц. Пантелеева приветства желанието им за учредяване на Алумни клуб и припомни незабравимите мигове и събития през петте години от обучението им.   
Поздравления към участниците в срещата отправи и проф. д-р Любчо Варамезов, ръководител на кат. „Индустриален бизнес и предприемачество”. Той сподели радостта си от срещата и вълнението да види отново част от първите си випуски като преподавател. Проф. Варамезов изказа благодарност за тяхното усърдие, любознателност, бъдно мислене и безброй въпроси, които през годините на следването им са го провокирали да разширява и обогатява своите знания и са спомогнали за неговото развитие като личност и преподавател.
 
Доц. д-р Николай Нинов, директор на Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността в СА, представи визията на концепцията „Алумни клубове” пред присъстващите, като същевременно акцентира върху основните приоритети и важността на дейността на Асоциацията на възпитаниците за Висшето училище. В своето обръщение той приветства присъстващите от името на ръководството на Висшето училище, откровено сподели не само  за проблемите, стоящи пред висшето училище във връзка с предстоящата кандидат-студентска кампания, но и като цяло в образователния пазар. Същевременно директорът на АЦККВО призова присъстващите участници в срещата да съдействат, според силите и възможностите си, за осъществяване на целите и предизвикателствата, за повишаване и защитаване академичната репутация на училището.
 
На учредителното събрание на Алумни клуба присъстваха 50 бивши възпитаници на Стопанската академия, 45 от които – завършили специалност „Икономика и управление на промишлеността”. След детайлно представяне на визията и правилника на Асоциацията, присъстващите пристъпиха към избор на председател и протоколист на първото събрание; име и председатетел на Алумни клуба; устав и програма за бъдещата му дейност. С единодушие те посочиха и избраха доц. д-р Искра Пантелеева за председател на новооснования клуб, който получи наименованието „Икономика и управление на промишлеността (випуск 1995) и приятели”. Съгласно новоприетия устав, в Борда на Клуба бившите възпитаници на Стопанска академия решиха да се включва по един представител на всяка от петте групи от потока.
 
Сред основните цели на клуба е поддържане и развиване на връзките между възпитаниците, приятелите и катедра „Индустриален бизнес и предприемачество” към СА „Д. А. Ценов” – Свищов; провеждане на различни инициативи и дейности за повишаване знанията и уменията на студентите, завършващи специалностите към катедрата, включително съдействие за включване в стажантски програми и подкрепа на кариерното развитие на завършващите студенти; подпомагане и разширяване на сътрудничеството в научната, професионалната и социалната сфери между катедра „Индустриален бизнес и предприемачество” към СА, нейните възпитаници и други заинтересовани страни.
 
Освен с учредяването на Алумни клуба, участниците в тържествената церемония ще запомнят другарската си среща и с изненадите, подготвени от организаторите. За първи път те имаха възможност да облекат академични тоги и шапки – церемония, която през последните години се превръща в традиция за другарските срещи в Стопанска академия и допринася за емоционалните преживявания на випускниците. Освен това за присъстващите бе осигурено посещение на Академичния музей, в който чрез снимки, документи, експонати и презентация от уредника на музея, випускниците имаха възможност да проследят историята на Академията от нейното създаване през 1936 г. до днес.

На финала на официалната част, присъстващите възпитаници на Стопанска академия демонстрираха своето уважение към Дарителя – Димитър Апостолов Ценов, поднасяйки букет с цветя пред паметника и отдавайки минута мълчание в знак на почит и признателност към делото му. Спазвайки установената традиция, те се фотографираха пред сградата на Ректората и пред паметника на Дарителя, с което запечатаха емоционалния момент от своята среща и учредяването на Алумни клуба.

Още »

Стопанска академия изплати евростипендиите по проект „Студентски стипендии”

На вниманието на студентите на СА „Д. А. Ценов” – Свищов Уважаеми студенти на Стопанска академия, Във връзка със засиления интерес, Ви информирам, че на 23 юни 2015 г. Стопанска академия „Димитър А. Ценов” изплати предвидените за летен семестър на учебната 2014/2015 г. средства за стипендии по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”. Поради регистрирания рекорден брой отличници и студенти с постижения за тази учебна година и произтичащото от това значително надхвърляне на предварително определената за Академията квота за евростипендии, недостигът на средства е компенсиран чрез справедливо уважаване на всички предварително класирани кандидати. За летен семестър на учебната 2014/2015 г. стипендии за успех са преведени на всички 518 предварително класирани студенти. Изплатени са и специални стипендии на 165 студенти.

Моля за Вашето извинение за забавянето и причиненото Ви неудобство.

С уважение, проф. д-р Иван Върбанов, Вр.И.Д. ректор на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов 

Още »

Възпитаници на Стопанска Академия със златни медали от национално първенство по Киокушин карате

Възпитаници на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” завоюваха два златни медала на тазгодишното издание на Националното първенство по карате Киокушин за Купа „Ояма”. Първенството се проведе на 21,06,2015 г. в град Нови пазар. В двубоите, в дисциплината „Кумите“, участваха състезатели на Българска Карате Киокушин Федерация (БККФ) при мъже, жени и при децата до 10 годишна възраст.

Честта на Стопанска академия защитиха Димитър Запрянов и Анатоли Лозанов. Димитър, който е студент в магистърска програма „Бизнес планиране”, се класира първи, с което стана шампион при мъжете до 75 кг. Анатоли е дипломиран магистър в МП „Счетоводство и одит в не финансовите предприятия ”. Той извоюва златен мефал и шампонска титла в категорията до 80 кг при мъжете. И двамата състезатели са членове на Алумни клуба на каратистите към асоциацията на възпитаниците на Стопанска академия и със златните отличия допълниха колекциите си от трофеи в най-твърдият стил карате.

„В Киокушин карате при мъжете и жените битките са много тежки и оспорвани, а това прави постиженията в тази възрастова група изключително значими” – коментира представянето на златните медалисти треньора на Спортен карате клуб „Академик” - сенпай Митко Божанов. Той подчерта успеха и на останлите състезатели от клуба. Сребърен медал при мъжете завоюва Константин Ангелов, а най-малките състезатели на клуба бяха наградени с бронзови отличия.

Митко Божанов е почетен председател на Алумни клуб „Академик Свищов - Киокушин Карате” към асоциацията на възпитаниците на Стопанска академия и вече седма поредна година се стреми да развива карате Киокушин като университетски спорт. Носител е на първи дан (черен пояс в Киокушин карате) и притежава квалификация „Треньор по карате“ придобита в Национална спортна академия „Васил Левски“ - град София.

Пред студентите трениращи този спорт в Свищов престои ежегодният международен летен лагер, организиран от Българска Карате Киокушин Федерация. Лагера се провежда в к.к. Камчия, а тази година се очаква да участват над 650 каратисти от страната и чужбина. 

Още »


Уважаеми колеги,
Prague Development Center (PRADEC) в партньорство с (Innovation and Technology Management Academy o.p.s and Colosseum a.s.) организират лятно училище 2nd Annual "Banking and Financial Management  Summer School 2015". Събитието ще се проведе от 3-14 август в Прага, Чехия.

Prague Development Center (PRADEC) together with partners (Innovation and Technology Management Academy o.p.s and Colosseum a.s.) organises the 2nd Annual "Banking and Financial Management  Summer School 2015".

Event will be held during August 3-14 in Prague, Czech Republic.
The 2nd BFM SS will discuss research projects focused on national and international issues and challenges of contemporary banking and finance management.
Event will be held during August 17-20, 2015 in Prague, Czech Republic.

Download the Call for research papers.

Design of the school persuades combination of workshops, targeted to specific domains of banking and finance, and team discussions on research projects of participants. Section leaders will deliver advanced knowledge and expertise on different domains of modern banking and finance.

2015 year Summer School will organise research presentation sessions to participants. This is particularly going to be a very beneficial opportunity for participants to share with on-going research project and more important – receive a qualified comments from experts. The proceeding of the Summer School and the research projects are expected to be considered to the peer-reviewed international journal – Business and Economic Horizons. Organising committee welcomes research papers which can be presented on summer school and selected for publication.

Interested to paricipate should send their contacts (profile, email and phones) to receive the prospect, registration forms and follow-up consultations.

Best regards,
Banking and Financial Management SSP
Communication department
https://www.facebook.com/PragueDevelopmentCenter
Prague Development Center (PRADEC)

bfm@pradec.eu
info@questreach.com

Още »

Учреди се 44-тия клуб в Алумни асоциацията в СА „Димитър А. Ценов” Свищов - „Студентски театър”

Нов алумни клуб „Студентски театър” учредиха бивши възпитаници на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” участници в Студентския театър от различни поколения. Учредяването на 44-я поред алумни клуб в рамките на Асоциацията на възпитаниците на академията се състоя в аулата на Ректората по време на другарска среща на бивши театрали. 
Празничното събитие бе организирано по съвместна инициатива на дългогодишни участници в театралната школа на Студентския дом на културата, със съдействието на Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността и СДК при СА „Димитър А. Ценов”. Присъстващите десетки бивши студенти на Висшето училище, участници в Студентския театър от различни поколения, бяха облечени в академични тоги и шапки. 

 
Тържествената част на церемонията бе открита с кратко обръщение от Маргарита Дончева, организатор СДК, културни дейности, медии и академичен музей, а поздравително слово към участниците в срещата отправи проф. д-р Иван Върбанов, Вр.ИД Ректор на Академията. В своето приветствие той изрази радостта си да поздрави всички присъстващи и присъединяването им към голямото семейство на Алумни асоциацията. Подчертавайки значимостта на инициативата „Алумни”, проф. Върбанов дефинира целите и ключовите приоритети, заложени в Правилника за дейността й. С усет за емоционално въздействащата атмосфера в аулата, която придадоха участниците: личности с утвърдени управленски и професионални позиции, но и вдъхновени хора, писали „златните страници” от историята на свищовския студентски театър, проф. Върбанов им представи обобщено краткосрочните цели и ангажименти на служебното ръководство, извеждайки като отправна точка в неговите действия отстояването на авторитета и репутацията на висшето ни училище, като изрази надежда и увереност за съпричастност и съдействие на нашите възпитаници в  подпомагане развитието на свищовската Алма матер и утвърждаването на традиционно добрите й позиции на образователния пазар.

С огромно вълнение и градираща емоционална палитра последваха поздравленията от режисьорите на всички формации на Студентския театър в отделните жанрове: на театралния състав – Росен Неделчев, Розин Чапанов и Петър Личев; на студио „Комедия” – Георги Кушвалиев; на Групата за художествено слово – Росица Чапанова; на студио „Пантомима” – Валери Радков, Георги Сотиров и Борислав Борисов. Водещото начало и същност на изявленията им се свеждаше до най-същественото – любовта към студентския театър, сродил десетките и стотици съдби на хората, преминали през неговата школа! Всички присъстващи получиха новите Алумни брошури и кандидатстудентските рекламно-информационни материали, с цел активното им съдействие при привличане на кандидат-студенти за предстоящата 2015-2016 академична година. Традиционно театралите от плеядата поколения на свищовското висше училище си направиха снимки пред сградата на Ректората с ритуалното хвърляне на академичните барети, пред паметника на Дарителя и в академичния музей, с което да увековечат спомените от своята запомняща се среща.

Още »


Уважеми колеги,
На 23 октомври 2015 г. в София ще се проведе докторантска научна конференция на тема „АКТУАЛНИ ПРАВНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ В СЪВРЕМЕННАТА БИЗНЕС СРЕДА”, организирана от Юридическия факултет на УНСС в следните тематични направления:

1. Новите предизвикателства пред частното право и икономиката в съвременната бизнес среда
2. Ролята на държавата в съвременните бизнес отношения. Предпоставки и пречки за икономически растеж

При желание за участие изпратете попълнена Заявка до 15.09.2015 г. на e-mail: phdconf2015@abv.bg

ПОКАНА

ЗАЯВКА за участие

Още »

Културният туризъм във фокуса на научна конференция

В периода 5 до 7 юни 2015 г., в Свищов се проведе Десетото юбилейно издание на Фестивала на античното наследство „Орел на Дунава“ (www.eagleonthedanube.org/). В рамките на фестивала с активното участие на Стопанска академия „Д. А. Ценов” и Националния археологически институт с музей при БАН се проведе и Научна конференция „Античното наследство - открития, състояние, перспективи“.

На научния форум бяха представени 10 доклада от учени и изследователи от осем институции:  Национален археологически институт с музей при БАН; Институт по физика на твърдото тяло при БАН; Катедра „Търговски и туристически бизнес” при СА „Д. А. Ценов”; Катедра „Финанси и кредит” при СА „Д. А. Ценов”; Катедра „Международни икономически отношения” при СА „Д. А. Ценов”; Катедра „Икономика” при РУ „Ангел Кънчев”; Градски исторически музей – Самоков; Градски исторически музей – Свищов. На продължилия близо три часа научен форум в Посетителския център на античен град Нове бяха изнесени следните доклади: „Всекидневният живот на римския легионер на Долен Дунав”, Доц. д-р Евгения Генчева, БАН; „Новооткрит епиграфски паметник от  Novae”, Доц. д-р Павлина Владкова, БАН; „Нове - епископски център в провинция Втора Мизия”, Марин Маринов, археолог в Градски исторически музей – Свищов; „Представяне на добра практика: проект Цари Мали Град”, Веселин Хаджиангелов ВРИД Директор на Градски исторически музей – Самоков; „Мегалити, езически светилища и тяхната приемственост в християнството”, Доц. д-р Любомир Цонев, Институт по физика на твърдото тяло при БАН; „Културен туризъм – развитие, обхват и перспективи”, Доц. д-р Петя Иванова, СА „Д. А. Ценов”; „Културният туризъм като регионално конкурентно предимство”, Доц. д-р Симеонка Петрова, СА „Д. А. Ценов”; „Културният туризъм – фактор за развитие на дестинацията”, Гл. ас. д-р Любка Илиева, СА „Д. А. Ценов”; „Оценка на клиентската удовлетвореност при специални туристически събития (по примера на „Орел на Дунава”)”, Докт. Стефан Проданов, СА „Д. А. Ценов”; „Привличане на китайски туристи чрез културен туризъм”, Доц. д-р Драгомир Илиев, ас. Йордан Нейков, СА „Д. А. Ценов”, гл. ас. д-р Даниела Илиева, РУ „Ангел Кънчев”. Модератори на научния форум бяха ръководителите на катедри „Финанси и кредит” – проф. д-р Андрей Захариев и „Търговски и туристически бизнес” – доц. д-р Светослав Илийчовски.

В рамките на фестивала на специална церемония в присъствието на ВрИД ректор на Стопанска академия „Д. А. Ценов” проф. д-р Иван Върбанов бе връчена наградата „Орел на Дунава“ за популяризиране на културно-историческото наследство на Н.Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан – посланник на Република Франция в България.

 

Още »

Проведе се годишна среща на Алумни клуб „Вечните” при СА „Димитър А. Ценов”

На 16 май 2015 година (събота) от 17.00 ч. в ауд. 1 на Ректората на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов се проведе годишната среща на членовете на Алумни клуб „Вечните”.

На празничното събитие, организирано по съвместна инициатива на свищовските възпитаници и екипа на Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при СА „Димитър А. Ценов” – Свищов, присъстваха десетки бивши студенти на Висшето училище, дипломирали се в специалностите „Счетоводство и контрол“ и „Бизнес информатика“,  пременени в официални тоги. 

Официалната част на церемонията, състояла се в ауд. „Проф. Д. Бъров“, стартира с поздравително слово на доц. д-р Николай Нинов – директор на АЦККВО. В своето приветствие той подчерта значимостта на инициативата „Алумни” и подробно разясни целите, ключовите приоритети и свършеното до момента от Асоциацията на възпитаниците на Стопанска академия. 

На свой ред, с емоционално въздействащо слово, придружено със спонтанни аплодисменти, към присъстващите се обърна и проф. д-р Красимир Шишманов. В него той подчерта необходимостта от провеждането на подобен род срещи за запазване на „пламъка на приятелството” и за създаване на приемственост между поколенията. Проф. Шишманов многократно акцентира върху значимостта и ползите от запазване на живата връзка между студентите,  завършили Свищовската Алма матер и Алумни клуб „Вечните”. Всички присъстващи получиха новите Алумни брошури и кандидатстудентските рекламно-информационни материали, с цел привличане на кандидат-студенти за предстоящата 2015-2016 нова академична година.

Традиционно бившите възпитаници си направиха снимки пред сградата на Ректората и пред паметника на Дарителя, с което да увековечат спомените от своята емоционална среща.

 
Още »

Висок спортен дух събра над 120 студенти в аеробик маратон

Второто издание на аеробик маратона, организиран от Студентски съвет и катедра „Физическо възпитание и спорт” в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, и тази година отново се радваше на изключителен интерес сред студентите и събра над 120 участнички  в Спортния комплекс на академията. В препълнената зала по волейбол, в която студентки от различни курсове и специалности, както и въодушевена „агитка“ от техни колеги и приятели, ст.преп. Елиз Караманлиева даде старт на поредния аеробик маратон. Сред специалните участници в спортното събитие бе проф. д-р Теодора Димитрова, зам.-ректор на Стопанска академия, която с подходящ спортен екип се включи в маратона, сливайки се с общата еуфория и настроение както на останалите участнички, така и на организаторите на спортния празник. Той се проведе в един кръг, в рамките на 60 минути,  под ръководството на инструктора по спортна аеробика ст.преп. Силвия Иванова.

Представянето на участничките бе оценявано от  жури, в състав: ст.преп. Асен Атанасов, ст.преп. Радослав Николов и ст.преп. Невена Христова-Въткова, преподаватели  от кат.“Физическо възпитание и спорт“ на висшето училище, които внимателно наблюдаваха как се справят участничките през всички фази на състезанието – подготвителна част и загряване, последвано от комплекс от стъпки, бегови упражнения  и подскоци с особена интензивност,  леки упражнения за разтягане и релаксиращи движения. Повече от половината участнички, които издържаха до финала, демонстрирайки бързина, издръжливост и издържано техническо изпълнение, определено впечатлиха не само ентусиазираната публика, но и компетентното и прецизно жури.

Победителите в аеробик маратона, както и всички, които се включиха в спортния празник, бяха  приветствани от зам.-ректора по студентска политика и академично развитие – проф. д-р Теодора Димитрова, която същевременно е и председател на  Университетски спортен клуб „Д. А. Ценов“. В обръщението си тя пожела на и участниците, и на организаторите завинаги да запазят желанието си да спортуват, а изградения в тях спортен дух да ги съпътства винаги. На призьорките, заели първите три места, тя връчи статуетка, тениска с логото на академията и грамота. Това са Николета Трайкова – класирала се на  първо място, Александра Ангелова – на второ място и Александра Стоянова - на трето място.

С медали бяха наградени останалите участнички, класирали се в челната десятка – Светослава Валентинова, Станислава Стоянова, Анна Драшанска, Йорданка Занкова, Деница Гатева, Анелия Асенова, Ниляй Зекериева и Кристиана Димитрова, връчени на призьорките от заместник-председателката на Студентския съвет Олга Любенова. В духа на оживения и приповдигнат дух на състезанието, бяха присъдени и специални награди: за „Мис Аеробика“ , връчена на Ива Георгиева, студентка от І курс, спец. „Финанси“; Мис „Пролетно настроение“ – Йоана Михайлова, също първокурсничка, както и закачливата награда Мис „Атрактивна прическа“ – Росица Радионова.

На всички участници в състезанието бяха връчени грамоти за участие, както и спортни тениски с логото на академията.

На церемонията по награждаването на участничките в маратона,  медали бяха връчени и на победителите в провелите се наскоро клубни турнири по Баскетбол 3 х 3 от ст.преп. Радослав Николов: челното  място бе присъдено на отбора „Телетъбис“,  второ място – за „Плейбойс“ и на трето – „3-те менки“.

Още »

На научна сесия „Икономиката и управлението по пътя на интелигентния растеж“ бяха представени резултатите от научноизследователските проекти за 2014 г.

За поредна година Институтът за научни изследвания (ИНИ) организира презентация на проектите, финансирани от държавната субсидия за научна дейност на СА „Димитър А. Ценов” през 2014 г. в рамките на научна сесия под надслов „Икономиката и управлението по пътя на интелигентния растеж“.  Кратко приветствие към участниците и гостите във вече традиционната научна сесия, отправи проф. д-р Маргарита Богданова, директор на Института за научни изследвания, представяйки резултатите от приключилите 16 проекта, три от които са 2-годишни научноизследователски проекти с начало през 2013 г. и край през 2014 г., два са инфраструктурните проекти с начало през 2013 г. и край през 2014 г. и 11 от тях са едногодишни научноизследователски проекти с начало през април 2014 г. и край през декември 2014 г.

В осъществяването на проектите са участвали 145 изследователи от Стопанска академия, от които 34 хабилитирани преподаватели, 46 нехабилитирани преподаватели, 22 докторанти и 43 студенти. Като външни членове на екипи са привлечени един преподавател от РУ „Ангел Кънчев”, Русе, двама учени от Северокавказкия федерален университет, гр. Ставропол – Русия, един учен от Донецкия национален университет, гр. Донецк – Украйна и един учен от Техническия университет, гр. Каунас – Литва, конкретизира проф. Богданова пред присъстващите в аудиторията.

Тематиката на приключилите през 2014 г. проекти  е изключително разнообразна и широкоспектрална, според научните интереси на съответните екипи, които в рамките на проведената научна сесия представиха в резюме резултатите от своите изследвания. Те са насочени към предизвикателствата на редица научни проблеми, като:

 •  Оценка на административния капацитет на публичните администрации и провеждане на годишен конкурс за най-добра администрация в България;
 •  Изследване приложимостта на моделите за инвестиране и портфейлиране в условията на нововъзникналите пазари;
 •  Усъвършенстване на бакалавърското обучение по „Финанси”;
 •  Изграждане на инфраструктура за изследване на платформите, поддържащи работата в екип при разработването на софтуер;
 •  Докторантско училище по финанси и магистърски научни изследвания по финансови науки;
 •  Предиктивен анализ на клиентските реакции чрез инкрементално моделиране;
 •  Актуални проблеми на счетоводството – днес и утре;
 •  Оптимизиране на управлението на банковата ликвидност в условията на новите международни регулативни изисквания;
 •  Данъчната политика в България в контекста на процеса на хармонизиране на фискалните политики на страните от ЕС;
 •  Иновации в аграрния сектор в контекста на Стратегия „Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж;
 •  „Държавен дълг – икономически растеж” – факторни влияния и зависимости;
 •  Изследване на новата планова практика на общините по разработване на планови документи за новия програмен период 2014-2020;
 •  Предизвикателства пред банковото потребителско кредитиране в България;
 •  Сценарии за развитието на преките чуждестранни инвестиции и външната търговия на РБългария в контекста на европейската интеграция;
 •  Принципи на отговорното обучение по управление – концепция с възможности за вплитане в програмите по икономика, управление и администрация;
 •  Брандът – катализатор за интелигентен и устойчив регионален растеж.

Като резултат от осъществените през 2014 г. проекти, екипите подготвиха студии, публикувани в том 22 на Алманах „Научни изследвания”, който проф. д-р Поля Ангелова, модератор на научната сесия, връчи на всеки участник от екипите, презентирали проектите си.

СА „Д. А. Ценов” започва да издава Алманах „Научни изследвания” от 1996 г., като в настоящата година се издава 34 том. От 2002 г. досега се публикуват веднъж годишно резултати от проекти, автори на които са преподаватели, докторанти и студенти. Специалните научни сесии за представяне на резултатите водят своето начало от 2004 г., като тазгодишната е 12-та поред научна сесия с такъв характер.

 

Още »