Уважаеми кандидат-студенти,
СА „Д. А. Ценов“ – Свищов обявява на 18.08.2015 г., допълнително класиране за попълване на незаети места.

За да участвате в него, е необходимо да подадете документи за кандидатстване в срок до 17.08.2015 г.

За повече информация: тел. 0882/552 523, 0631/66 381
Кандидатстудентски център

Още »


Уважаеми кандидат-студенти,
публикувани са резултатите от четвърто класиране за ОКС "Бакалавър".
Може да проверите Вашия резултат  ТУК.
Записването е в периода от 29 юли до 1 август 2015 г. от 08:00 до 17:00 ч. всеки делничен ден, събота  от 09:00 до 16:00 ч.

Още »


Уважаеми кандидат-студенти,
публикувани са резултатите от конкурсните изпити, провели се на 25.07.2015 г. по дисциплините:„Икономическа география на България“, „Икономика“ и Чужди езици.

Може да проверите Вашия резултат в секция Лични данни.

Още »

Уважаеми колеги,
членове на академичната общност,
Уважаеми възпитаници на Стопанска академия,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми кандидат-студенти и родители,

     
       В навечерието на 80-годишния си юбилей Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ започна нов етап в своето развитие – етап на възраждане на академизма, професионалното самочувствие и традициите, градени десетилетия от такива наши предшественици и бележити учени като акад. Георги Данаилов, акад. Александър Божинов, проф. Димитър Бъров, проф. Светослав Гаврийски, проф. Минко Русенов. Благодарение на Вашата активна гражданска позиция, непримиримия Ви дух и решителните действия на Министерството на образованието и науката, в нашата Алма матер бяха възстановени редът и законността. Преустановиха се практиките, които рушаха нейния авторитет и я отдалечаваха от идеала за прогресивно академично средище.
      Нашата Академия е уникално висше училище. Тя е плод на безкористното благодеяние на великия родолюбец Димитър Ценов, дарил цялото си богатство в името на интелектуалното и духовното развитие на Свищов. Тя е храм на знанието, обител на самоотвержеността!
      Ценов ни завеща нещо повече от висше училище. Той ни завеща кауза! Затова ние имаме моралния дълг, също като него, да благоговеем пред знанието и просветата, да посветим усилията си за възстановяване на доверието към Стопанска академия, да я превърнем в наша лична съдба. Защото колкото това морално чувство е по-възвишено у един човек, толкова той е по-устойчив пред изпитанията на времето!
      Стопанска академия продължава напред и заслугата е на всички Вас, милеещи за нейното благо. Имаме необходимите предпоставки заедно да й върнем славата на лидер в образованието и науката. Имаме най-важното – мотивирани и мотивиращи преподаватели, научни авторитети, отзивчиви служители, отговорни личности, за които знанието, развитието и интересите на студентите са основна ценност и белег на висш професионализъм. В годините Академията създаде общност от над 130 хиляди възпитаници – нейни посланици, респектиращи със своите знания и постижения, пазещи и утвърждаващи доброто й име като средище на свободолюбието и творческата мисъл, като място, на което се гради бъдещето на България.
      Стопанска академия е идеал, който обединява мъдростта и младостта. Тя окрилява и одухотворява, вдъхва надежди и сбъдва мечти. Сега е моментът, всички ние – преподаватели, служители, докторанти, студенти, възпитаници на Академията, граждани на Свищов – да мобилизираме усилията си и да се посветим изцяло на този идеал, да дадем скромната си лепта към делото на Ценов. Това е въпрос на чест и патриотичен дълг!

Ваш проф. д-р Иван Върбанов,
Вр.И.Д. ректор на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов

Още »

Официален старт на кандидатстудентска кампания 2015 в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”

С решение на Академичния съвет на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” от 29 октомври 2014 г. стартира приемът на документи за участие в 80-ата поред за висшето училище Кандидатстудентска кампания. През 2015 година Академията предлага прием в 17 атрактивни, перспективни и пазарноориентирани специалности в ОКС „Бакалавър” в направления „Икономика” и „Администрация и управление” (в редовна и задочна форма на обучение) за подготовка на висококвалифицирани специалисти, способни да се реализират на конкурентния трудов пазар в България, ЕС и по света.

Кандидат-студентите могат да подават документи за прием във всички налични форми на обучение и специалности – Финанси, Застраховане и социално дело, Макроикономика, Счетоводство и контрол, Стопански и финансов контрол, Статистика и иконометрия, Маркетинг, Стратегическо и бизнес планиране, Стопанско управление, Екомениджмънт, Бизнес информатика, Международни икономически отношения, Публична администрация, Индустриална бизнес икономика, Аграрна икономика, Икономика на търговията, Икономика на туризма.

Приемът на студенти в образователно-квали­фи­ка­цион­на сте­пен “ба­ка­ла­вър”се осъществява:

  • с оценка от държавен зрелостен изпит, включително и тази за придобиване на професионална квалификация, вписана в дипломата за средно образование в раздел „Допълнително положени държавни зрелостни изпити”, проведени в периода 2008-2015 г.;
  • след успешно положен в СА „Д. А. Ценов”  кандидатстудентски изпит (еднороден тест от 60 въпроса) по една от дисциплините: Математика, Икономика, Икономическа география на България или чужд език – английски, немски, френски, руски или испански език;
  • с пренесена оценка от успешно положен кандидат-студентски изпит в друго висше училище;
  • с оценка от национални и международни олим­пиади.

Документи за участие в кандидатстудентската кампания се подават в Кандидатстудентския център при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов, в офисите на Цен­търа за кандидат­сту­ден­тска подготовка и информация в цялата стра­на, в офисите на На­ционалната агенция за прием на кан­дидат­сту­ден­тски документи, по пощата и оnline. Няма промяна в таксите за участие в кампанията.

Срокът за подаване на документи е постоянен, като кандидат-студентите участват в класиране съобразно периода на подаването им. За желаещите да участват с кандидатстудентски изпит, Свищовската Алма Матер организира ежемесечни изпитни сесии. Кандидатстудентският център при Стопанска академия ще приема документи всеки делничен ден от 08.00 до 17.00 ч., в събота от 09.00 до 16.00 ч.

Въпреки че срокът за подаване на документи за участие в кандидатстудентската кампания е постоянен, за да участват в първо класиране, кандидат-студентите следва да подадат необходимите документи до 12 юли 2015 г. Всички останали кандидат-студенти, подали документи след 12 юли 2015 г., при наличие на незаети места ще участват в класиранията, обявени след датата на подаването на документи.

Ежемесечните кандидатстудентски изпитни сесии ще се провеждат само в СА “Димитър А. Ценов” - Свищов, по график. Продължителността на конкурсните изпити е 3 (три) астро­но­ми­чески часа за тест с 60 въпроса (само от съответната дисципли­на). Кандидат-студентите могат да положат повече от един кандидатстудентски изпит и да се явят на повече от една изпитна сесия. В балообразуването участва най-високата оценка, получена от изпитните сесии. Във връзка с кандидатстудентските изпити Центъра за следдипломно и факултативно обучение при СА „Д. А. Ценов” предлага на желаещите интензивни подготвителни (присъствени и онлайн) кандидатстудентски курсове по Икономика, Икономическа география на България, Математика и Чужди езици.

Балът за участие в класирането се формира в зависимост от избраната опция за кандидатстване. Константните елементи в балообразуването са общият успех от дипломата за средно образование, оценката от задължителната подготовка по Български език и литература от дипломата и оценката от задължителната подготовка по Математика от дипломата. Към формираната сума, в зависимост от избраната опция за кандидатстване, се добавя удвоената оценка от държавен зрелостен изпит (матура в периода 2008-2015 г.) или успешно положен конкурсен изпит в Стопанска академия или в друго висше училище.

Освен българските граждани със завършено средно образование, в Академията имат право да кандидатстват и чужденци, ако имат статут на постоянно пребиваващи на терито­ри­ята на Република България, удостове­рено с валиден документ за самоличност; имат статут на бежанци; кандидатите са от българска народност, удостове­рена по ре­да на Постановление 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъщес­твя­ване на образователна дейност сред бъл­гарите в чужбина; кандидатите са от държавите членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство; имат двойно гражданство, едното от които е българ­ско.

Детайлна информация за условията за прием и етапите в кандидатстудентската кампания на Стопанска академия е налична в академичния сайт www.uni-svishtov.bg.

Още »

Модерни дистанционни форми на комуникация привличат кандидат-магистрите в Свищов

Модерните форми за комуникация, осигурени при дистанционната форма на обучение в образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър” в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” са сред предимствата, които кандидат-магистрите посочват при избора на Свищовското висше училище. Важна роля кандидатстващите за настоящия мартенски прием отдават още на възможностите за ползване на учебни ресурси, и на индивидуалните и груповите взаимодействия, които ще бъдат осъществявани между тях и преподавателите по съответните магистърски програми.

Пролетният прием, при който срока за кандидатстване е до 14-ти март 2015 г., е за редовна и дистанционна форми на обучение, финансирано от обучаващия се. Броят на магистърските програми е над 110 в сферата на икономиката, администрацията и управлението, като за тях могат да кандидатстват икономисти със степен „бакалавър” или  завършили колежи с ОКС „професионален бакалавър”, както и неикономисти (за второ висше образование) – придобили ОКС „бакалавър” или „магистър” в друго висше училище по неикономически специалности.

Комуникацията между екипа, ангажиран в дистанционна форма на обучение и обучаемите се осъществява по различни начини. Системата за електронно обучение VJL® (Virtual Joint Learning) на Стопанска академия, отличена със специална награда на Microsoft, дава възможност за групова и индивидуална комуникация. Използвайки своя личен профил, студентът може да постави интересуващия го въпрос по електронен път към ръководителя на магистърската програма, към преподавател-тутиляр или преподавател-консултант. Високото ниво на технологична осигуреност на системата VJL® гарантира предоставянето на учебните материали и съдържание посредством различни дистрибутивни канали без ограничение за типа използвано устройство, браузър или операционна система. Взаимовръзката чрез електронната система за обучение има елементи и на групова комуникация в случаите, когато се касае за използването на функционалността „Форум”. За всяка магистърска програма има създаден специализиран форум с най-често задавани въпроси по изучаваните дисциплини. Комуникациите по телефон или чрез корпоративна електронна поща в домейна на Стопанска академия също се използват при взаимодействие между съответния преподавател и обучавания студент в дистанционна форма.

Сред предимствата, които кандидат-магистрите посочват при избора на Стопанска академия е и възможността за онлайн защитата на дипломната работа, което е типичен пример за използване на системи за аудио-визуална комуникация (тип. Skype). При онлайн защитата, която е компонент от организацията на учебния процес, студентът и преподавателите от Държавната изпитна комисия са разделени по местоположение, но не непременно и по време, като създадената дистанция се компенсира с технологични средства.

В рамките на един семестър, за дистанционните магистри се организират и двукратни присъствени консултации, което е друга форма на комуникация, осъществявана между студент и преподавател.

Дистанционната форма за обучение на магистри в Стопанска академия съществува вече повече от 15 години и чрез този иновативен проект Свищовското висше училище е дало възможност на над 22 000 студенти да се дипломират в  ОКС „магистър”. Само в рамките на една година системата за дистанционно обучение на Академията е използвана от студенти в 114 държави от всички континенти на света.

Освен че защитава през годините лидерски позиции при дистанционното обучение на магистри, Свищовското висше училище привлича и все по-голям интерес към редовната форма на обучение. През настоящата кандидатстудентска кампания ръст бележи броя на приетите студенти в редовна форма. Според кандидат-магистрите, сред  атрактивните предимства за тях са модерната учебна база предоставяща им за ползване компютърни и мултимедийни зали със специализиран софтуер, възможността за участие в стажантски програми и чуждестранни студентски бригади, както и правото за кандидатстване за европейски стипендии или социално подпомагане при определени условия. 

Актуална информация за условията за прием м. март 2015 г., както и образователното портфолио на магистърските програми по професионални направления и специалности, се публикува на сайта на Академия www.uni-svishtov.bg.

Още »


Уважаеми колеги,
Фондация Атанас Буров обявява конкурс за лятно училище на тема Встъпителен курс за финансови журналисти 2015 г.

Този встъпителен курс е насочен към репортери в началото на кариертата си или завършващи икономическа специалност или журналистика, които се интересуват от темата. Целта на обучението е да покрие области, които обикновено затрудняват репортерите или се интерпретират погрешно. Лятното училище е и израз на стремежа на Фондацията да подпомага и подготвя студентите за последваща успешна трудова реализация. Осъществява се с подкрепата на водещи институции във финансовия и медийния сектор.

Програма е насочена към мотивирани и отлични студенти и млади професионалисти, проявяващи интерес към трудната професия на финансовия журналист.

Курсът  ще се проведе от 12 до 17 септември 2015 в гр. Банкя.

Участниците ще се научат как да подбират новини, как да работят с източници, както и основни понятия от областта на икономиката и финансите. Участниците в курса ще бъдат поставени пред задачи с практически характер, като за целта се очаква да демонстрират знания, съобразителност, креативност и умения за работа в екип.

Изисквания към кандидатите:

В курса ще бъдат включени до 15 участника. Те могат да бъдат журналисти в началото на кариерата си или студенти, които се обучават по икономически специалности или журналистика, имат завършен най-малко трети курс и успех от следването най-малко много добър 4,50.

Желаещите да кандидатстват за Лятното училище изпращат до 30 август 2015 г., на електронната поща на Фондацията - fnburov@ubb.bg:

1. Попълнена Информационна карта.
2. Автобиография.
3. Статия на една от следните теми:

(1) Инвестиционни възможности в епохата на нулеви лихви
(2) България и еврозоната – възможности и заплахи
(3) Банките след кредитния бум

Изискванията към статията:

Кандидатът избира дали да представи анализ, репортаж или есе (позиция, коментарна статия) по избраната тема. Дължината на статията да бъде не повече от 2000 знака и да бъде прикачен файл във формат *.doc, *.docx, *.rtf или *.txt. Други формати на файлове няма да бъдат приемани.

В текста на приложената статия не следва да има имена на кандидата, негови лични данни, идентифициращи го номера (ЕГН, телефонен номер), електронни и пощенски адреси и всякаква информация, която може да реферира към кандидата.

Забележка:

Ползването или позоваването на чуждо мнение, знание, анализ или компетенция без ползването на адекватна референция към източника е сериозно нарушение на авторските права. Всички кандидати, за които бъде установено, че са ползвали неавторски материал в техните статии, без съответните референции, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

Статии, изпратени след установения срок или неотговарящи на изискванията, няма да бъдат проверявани.

Още »


Уважаеми колеги,
Алумни клубът на специалност „МИО“, съвместно с катедра „Международни икономически отношения“, организират фотоконкурс под наименованието „Избрахме да управляваме света“.
Целта на конкурса е да приобщим към каузата за популяризиране и утвърждаване на специалност МИО всички настоящи студенти и възпитаници от специалността. Желанието ни е, чрез снимките да демонстрираме способността на нашите студенти да се интегрират успешно в международната среда и широките кариерни възможности на нашите възпитаници. Снимките на победителите ще бъдат използвани при изработване на рекламен календар на клуба.
В чест на 80-годишния юбилей на Стопанската академия „Димитър А. Ценов“, конкурсът ще е с продължителност от 80 дни.
Фотоконкурсът стартира на 24 юли и приключва на 11 октомври 2015 г., като крайната дата на конкурса не е случайна. На 11 октомври 1881 г. американецът Дейвид Хюстън патентова първата фотолента. 

Пълните правила за участие в конкурса може да видите ТУК.
Още »


Уважаеми колеги,
Имаме удоволствието да Ви информираме, че през новата учебна 2015/2016 година Фондация „Св. Св. Константин и Елена“ отново ще подпомага висшето образование на студенти – отличници от висшите учебни заведения в България чрез стипендиантската си програма „Туризъм“, която се реализира съвместно със „Св. Св. Константин и Елена Холдинг“ АД.

Началото на кампанията за набиране на кандидат-стипендианти за зимния семестър започна на 20 юли 2015 г. и ще продължи до 20 август 2015 г. Изискването към заинтересованите студенти е да са записани редовна форма на обучение – степен бакалавър по специалност „Туризъм“ и да имат общ успех от летния семестър на учебната 2014/2015 година не по-нисък от отличен 5.50.

Всяка от стипендиите е на стойност 1 500 лева и се изплаща на 5 равни месечни вноски.

Повече информация, с регламента за участие и необходимите документи за кандидатстване:
http://foundation.bg/event/bg/84
Заявление за кандидастване

Регламент

За допълнителна информация:

Фондация „Св. Св. Константин и Елена”

Тел: 052 383 943 

foundation@stconstantine.bg

Още »


Уважаеми колеги,
Списание „Социално-икономически анализи“, издание на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново предоставя възможност за публикуване на оригинални научни изследвания в областите на икономиката, управлението, туризма и социалните науки. Всеки ръкопис трябва да бъде написан на граматически правилен език и без правописни и пунктуационни грешки.
Името, институционалната принадлежност и адресът на автора, както и заглавието на ръкописа, трябва да бъдат описани в отделен файл, озаглавен: „title-sia-sf.doc(x)“.
Спрямо всички статии, съответстващи на профила на списанието и отговарящи на техническите изисквания, се прилага процедура на сляпо рецензиране. Окончателното решение за отпечатване на статиите се взема от Редакционната колегия.

Ръкописите на статиите трябва бъдат между 6 и 20 страници съгласно формата, посочен в макета.
 
Авторите ги представят на хартиен носител на адрес:
Велико Търново 5000  
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Стопански факултет
Корпус 4, ул. „Арх. Г. Козаров“ № 1А
за сп. „Социално-икономически анализи“
 
и ги изпращат по електронен път на адрес: sia-sf@uni-vt.bg.
Материали се приемат до 15 октомври 2015 г.
 
Още »

„Счетоводна отчетност 1975” е новият Алумни клуб към Стопанска академия

Алумни клуб „Счетоводна отчетност 1975” създадоха възпитаници на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, дипломирали се преди 40 години. Кръглата годишнина от завършване на випуска стана повод не само за провеждане на емоционална другарска среща, но и за присъединяването им към Асоциацията на възпитаниците на Свищовското висше училище като 46-я Алумни клуб.

По традиция, участниците в срещата бяха облечени с академични тоги и барети, а в аулата на Академията с „Добре дошли в родната Алма матер” ги приветства координаторът на Алумни асоциацията гл. ас. д-р Радосвета Кръстева-Христова. Тя представи идеите на Асоциацията и поясни, че целта на създаването й е насърчаване на ползотворно сътрудничество между Стопанска академия, нейните възпитаници и други представители на академичния и професионалния свят. За свой председател членовете на новосъздадения Алумни клуб избраха Гинка Миткова. Тя изрази радостта си от факта, че и след 40 години усеща в аудиторията запазения младежкия дух на своите колеги.  Сред присъстващите в аулата бивши възпитаници бяха и семейни двойки, създадени още по време на студентските им години. Като част от випуск 1975 на спец. „Счетоводна отчетност”, но и в ролята си на настоящ преподавател и финансов директор на Стопанска академия, приветствие поднесе проф. д-р Георги Баташки. Той подчерта, че в духа на университетските традиции  Академията и нейните възпитаници намират различни средства, с които завършилите студенти да продължат своя колективен живот, да поддържат жива връзката между завършилите и настоящите студенти, между студентите от различни поколения.

Участниците в другарската среща посетиха академичния музей, в който с радост разпознаха от снимките свои преподаватели, а след това поднесоха цветя пред паметника на Дарителя. Официалната среща завърши с ритуално хвърляне на шапки пред сградата на Ректората – церемония, която не е била традиция при дипломирането на випуск 1975, но сега е част от ритуала на другарските срещи в Стопанска академия.

Още »


Уважаеми колеги,
Фондация „Атанас Буров” обявява конкурс за подбор на участници в Лятно училище по програма „Модерно банкиране”. Обучението ще се проведе от 6 до 11 септември 2015 г. в гр. Банкя. В Лятното училище ще бъдат включени до 20 студенти от икономическите университети в страната, които се обучават по икономически специалности, имат завършен най-малко трети курс и успех от следването най-малко много добър 4,50.

Участниците в училището ще бъдат поставени пред задачи с практически характер, като за целта се очаква да демонстрират знания, съобразителност, креативност и умения за работа в екип. Кандидатите трябва да изпратят попълнена информационна карта и есе на една от следните теми:

1.     България в Европейския банков съюз – аргументи За и Против?
2.     Проблемните банки – трябва да се преструктират или трябва да се закриват?
3.     Банковият пазар в България – твърде концентриран или твърде диверсифициран?

До 15 август 2015 г. на електронна поща fnburov@ubb.bg

Одобрените участници ще бъдат обявени до 25 август 2015 г. на сайта на фондацията. Таксата за участие, нощувките и храната се поемат от  фондацията. Повече подробности за програмата на Лятното училище и изискванията към разработката на есето можете да намерите на сайта на фондацията – www.atanasburov.org, секция Лятно училище.

Още »

Майстори от Япония обучаваха каратисти от Стопанска академия

Възпитаници на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” участваха в тренировъчен лагер, ръководен от японски инструктори, които им разкриха истината на Киокушин каратe. Майсторите от родината на карате помогнаха за повишаване нивото на бойците и квалификацията на треньорския състав, а също така бяха членове на изпитната комисия по време на  проведения изпит за цветни и черни пояси. 

Международният летен лагер по киокушин, с организатор Българската карате киокушин федерация, се провежда за девети път. Обучението, провеждано край град Варна, е на изключително високо ново и е безплатно за представители от всички клубове в страната. През м. юли в курортния комплекс при устието на река Камчия се събраха 650 бойци от България, Япония, Русия, Грузия, Австрия, Украйна, Беларус, Сърбия, Словения, Гърция, Франция. Стопанска академия бе представена от Алумни клуб „Академик Свищов - Киокушин Карате” с почетен председател и треньор сенпай Митко Божанов (носител на черен пояс I дан). Ежедневно участниците в обучението по най-твърдия стил карате участваха в две тренировки. Сутринта се наблягаше на основната техниката в карате и ката, а вечер на съревнованията в дисциплината „Кумите”. За носителите на черни и кафяви пояси бе организиран и семинар по Яйдо – древно японско бойно изкуство за водене на бой с меч.

По време на лагера се наблегна и на правилника Шинкен шобу, при който боя се води с боксови ръкавици и се включват още удари с ръце и лакти към главата, захвати, ключове, поваляне и техники за отказване на опонента. Треньора на каратистите от Свищов за поредна година осигури възможност на студенти от СА „Д. А. Ценов” да станат част от обучение на такова високо ниво. Участието в летния лагер е част от развитието на карате Киокушин като университетски спорт, каквато е и една от целите на Алумни клуб „Академик Свищов - Киокушин Карате”.

Още »


Уважаеми колеги,
Уведомяваме ви, че предстоящото издание на  "Годишен алманах научни изследвания на докторанти" приема за публикуване студии.
Представянето на материалите се извършва в срок до 15 ноември 2015г.
Докторантската научна сесия  ще се проведе в периода от 1 до 8 декември 2015г.

За подробности: www.uni-svishtov.bg/default.asp?page=almanah-d 

Още »

Свищовски магистър с он-лайн защита от Европейския парламент в Брюксел

Поредна он-лайн защита на дипломна работа се проведе в Центъра за дистанционно обучение на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Чрез използване на видеоконферентна връзка, дипломантът Георги Балабанов – възпитаник на развиваната от катедра „Финанси и кредит” магистърска програма на английски език „Financial management”, защити дипломната си работа от сградата на Европейския парламент.

Свищовският магистър в момента работи като съветник към политическа група в Евро парламента и защити своята теза по международно управление на парични потоци.  От Брюксел той представи своето експозе пред държавна изпитна комисия.   Георги Балабанов е с богата и успешна кариера, свързана с един от най-големите чуждестранни инвеститори в България, но след издържан конкурс, от тази пролет се присъедини към българската общност администратори, работещи за Европейския парламент в Брюксел. След обявяването на отличната оценка от защитата на дипломната работа, щастливият дипломант, който е и баща на три деца, пое неформален ангажимент пред изпитната комисия на тържествената церемония по връчване на дипломите в аулата на Стопанска академия да се яви заедно със своя брат – актьорът Ненчо Балабанов, който спечели тазгодишния трети сезон на популярното музикално риалити „Като две капки вода” на Нова ТВ.

Възможността за он-лайн защита на дипломна работа е част от предимствата, които посочват сред мотивите си кандидатстващите в Свищов за дистанционно обучение в образователно-квалификационна степен „магистър”.  В Стопанска академия  дистанционната форма се развива от 1999 г. и приетите за обучение магистри вече достигат 25 000.  По данни на Google Analytics, само от началото на 2015 г. са отчетени рекордните 2,763 млн. посещения на Уеб-портала на СА „Д. А. Ценов”. Географската алокация на посетителите и студентите с посещения към сайта на Академията достига 137 държави, като средно седмичните активни потребители са над 14 000.

Още »

Дипломанти-бакалаври в Стопанска академия кандидатстват за магистри веднага след държавните изпити

Дипломанти, завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър” в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, подадоха документи за кандидатстване в ОКС „магистър” веднага след държавния си изпит. В рамките на 2 дни в Свищовското висше училище се проведоха държавните изпити за завършващите близо 1800 бакалаври в редовна и задочна форми във всичките 17 специалности. Първият ден от изпитите съвпадна със старта на подаване на документи за традиционния есенен прием на магистри в редовна и дистанционна форми на обучение, и около 100 дипломанти кандидатстваха за по-високата образователно-квалификационна степен веднага след като получиха студентските си книжки с изпитните резултати. 

За обучение в ОКС „магистър” могат да кандидатстват икономисти със степен „бакалавър” или завършили колежи с ОКС „професионален бакалавър”, както и неикономисти, придобили ОКС „бакалавър” или „магистър” в друго висше училище по неикономически специалности. Броят на магистърските програми е 41 в сферата на икономиката, администрацията и управлението, като в портфолиото от добре познатите програми са добавени две нови – „Управление на проекти” и „Управление на човешките ресурси”. Сред подалите документи в първите дни от старта на приема за магистри са и неикономисти, кандидатстващи за второ висше образование. 
Според статистиката на Кандидатстудентския център в Свищов, по-голямата част от подаващите документи в първите дни кандидатстват за редовно обучение, финансирано от държавата. 

Подаването на документи за стартиралия вече есенен прием ще продължи до 22 август за икономисти в редовна форма на обучение и за неикономисти в дистанционна форма. Кандидат-магистрите икономисти за дистанционно обучение, след придобита ОКС „бакалавър”/„магистър” или „професионален бакалавър” могат да подават документи до 19 септември. Актуална информация за условията за прием и образователното портфолио на магистърските програми по професионални направления и специалности, се публикува на сайта на Академия www.uni-svishtov.bg в раздел „Прием 2015”/„ОКС Магистър – октомври”.

Още »

Над 1000 са приетите на първо класиране в Стопанска академия. Първият записал се е от София

1100 кандидат-студенти подадоха документи за участие в първо класиране за образователно-квалификационна степен “бакалавър” в Стопанска академия “Димитър А. Ценов”. Тази година Свищовското висше училище ще посрещне юбилейния си 80-ти випуск и 1007 от кандидатствалите вече са приети.

През настоящата кандидатстудентска кампания се запазва тенденцията на по-голям интерес към задочната форма на обучение. На първо класиране в задочно обучение са приети 573 души, а за редовно 434. Задочната форма е предпочетена от кандидат-студентката Антоанета Стоянова, приета с максимален бал 30.00 в спец. “Макроикономика”, както и от първият записал се веднага след обявяване на резултатите от първото класиране – Бойко Кожухаров от гр. София, приет в спец. “Аграрна икономика”.

Традиционно се запазва интереса към знаковите за Стопанска академия специалности “Финанси” – с близо 200 новоприети и “Счетоводство и контрол” – с близо 150 приети на първо класиране. Друга група специалности с голям интерес сред останалите 15 са “Стопанска и финансов контрол”, “Застраховане и социално дело”, “Икономика на търговията”, “Стопанско управление”, “Международни икономически отношения”, “Маркетинг”.

Като “изключително динамична” определи настоящата кандидатстудентска кампания (КСК) директорът на Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността, доц. д-р Николай Нинов. По думите му, целта на кампанията е представяне на Свищовското висше училище пред българската общественост и популяризиране на успехите на неговите възпитаници, които вече надхвърят 130 000 души. Именно поради тази причина мотото на тазгодишната КСК е “Стани част от голямото семейство на Стопанска академия...”, а замисълът се заключава в изключително усърдно насърчаване, посредством методите на директния маркетинг, на обещаващи и талантливи млади хора да кандидатстват в Свищовската Алма матер. “Кандидатстудентска кампания 2015 може да се дефинира и като изключително трудна поради действието на външни и вътрешни фактори. В тона на умерения оптимизъм вярвам, че ще запълним броя на отпуснатите от МОН места за обучение в Стопанска академия, но предвид трудната демографска ситуация, приветстваме всеки, който избира Свищовското висше училище и му дава своя кредит на доверие” – коментира още директорът на кариерния център.

Кандидатстудентската кампания за Прием 2015 в ОКС “бакалавър” в Стопанска академия продължава. Срокът за подаване на документи за кандидатстване с оценка от държавен зрелостен изпит и с пренесена оценка от успешно положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище е постоянен. За избралите да се явят на кандидатстудентски изпит в Стопанска академия по предметите Математика, Икономическа география на България, Икономика или Чужд език (английски, немски, френски, руски, испански), ежемесечни изпитни сесии се провеждат до м. октомври включително. Кандидат-студентите могат да положат повече от един кандидатстудентски изпит, като в балообразуването участва най-високата оценка, получена от изпитните сесии.

Срокът за записване след първо касиране е до 18-ти юли включително, на 20-ти ще бъдат обявени резултатите от второто класиране, а третото ще е на 24-ти. Класирането за попълване на незаетите места ще бъде обявено на 29 юли, а записването ще продължи до 1-ви август.

Още »


Уважаеми колеги,
Клуб „Икономика 2000“, Институтът за икономически изследвания на БАН и Висшето училище по мениджмънт - гр. Варна, имат удоволствие да Ви поканят на Академичния форум „Икономика“ на тема: “АЛТЕРНАТИВИ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ XXI ВЕК: ТЕОРИИ, ПОЛИТИКИ, РЕШЕНИЯ”. Форумът ще се проведе от 30 септември до 2 октомври 2015 г. в Грифид хотели 4**** „Болеро“ и „Вистамар“, комплекс „Златни пясъци“, гр. Варна.

Академичният форум „Икономика“ е наследник на Международната школа за млади икономисти, осъществена в десет издания през периода 1977-1995 г., организирана от Клуба на младия икономист към Икономическия институт на БАН и от Клуб „Икономика 2000“. Школата за млади икономисти се утвърди като водещ форум за поощряване на нетрадиционното мислене и прокарване на новаторски идеи в обществото.
 
Водещи лектори на Форума ще бъдат проф. д.ик.н. Гарабед Минасян, проф. д-р Йордан Христосков, проф. д-р Митко Димитров доц. д-р Виктор Йоцов и доц.
д-р Румен Аврамов.
Крайният срок за изпращане на заявката за участие и резюме на доклада е до 31.07.2015 г.
 
За контакти използвайте следните координати:
Телефон за връзка: 02/944 50 27; 02 / 944 50 74
Ел. поща: office@club2000.org
Лица за контакт: Мария Георгиева, Вероника Шопова.
Актуална информация за форума ще има на Интернет страницата на Клуб „Икономика 2000“ www.club2000.org.
Още »

Увеличават се кандидат-студентите, участващи в класирането в Стопанска академия със сертификати от национални ученически състезания

Увеличен интерес констатират от Кандидатстудентския център при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” за участие в класирането със сертификати от национални ученически състезания и конкурси. Иновативната за България проява на Свищовската Алма матер вече четири години дава възможност на ученици от цялата страна да премерят сили в национални състезания по икономика. В проведените до момента 12 издания на формата в различни направления са участвали близо 870 средношколци, някои от които са се състезавали в повече от едно направление. Различните издания на националната ученическа надпревара са провокирали възпитаници на 44 средни училища от 35 града, по-голямата част от които са специализирани в областта на обучението по икономика като търговски и икономически гимназии. Всеки участник в ученическите състезания получава сертификат, който му дава право да бъде приет за студент по първата желана специалност от 17 възможни и в желаната от него форма на обучение.

Увеличаващият се интерес към кандидатстване чрез получените от състезанията сертификати, служителите от Кандидатстудентския център обясняват и с факта, че това са едни от най-добре подготвените ученици по икономика, които имат амбицията да продължат обучението си в тази сфера. Според директора на Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността – доц. д-р Николай Нинов, кандидатстващите със сертификати от състезанията по икономика не са младежи, които искат просто да имат след 4 години диплома за висше образование, а са най-талантливите и целеустремени към добра професионална реализация млади хора, за която са наясно, че са им необходими сериозни знания и подготовка.

По-голямата част от подалите документи за първо класиране са избрали специалност, свързана с направлението на състезанието, в което са участвали. Има обаче и изключения, при които направлението и избраната специалност са различни – например участници от състезание в направление „Финанси” сега кандидатстват за специалности като „Бизнес информатика”, „Маркетинг”, „Счетоводство и контрол”, „Международни икономически отношения”, „Икономика на туризма” и др.

Миналата година със сертификати от националните ученически състезания в Стопанска академия са приети над 130 първокурсници, част от които през настоящата учебна година бяха ментори на средношколците при тяхното представяне на състезанията по икономика. Кои ще са първите от тазгодишните кандидат-студенти, записали се след прием със сертификати, ще стане ясно на 13-ти юли, когато ще бъде оповестено първото класиране. Срокът за записване е до 18-ти, а на 20-ти юли е второто класиране.

Още »


Уважаеми колеги,
Във връзка с реализацията на проект № ИП2-2014 „Изграждане на лаборатория за научни изследвания по банкови науки ” се организира научна сесия на тема „Предизвикателствата пред банковия мениджмънт”, в която могат да вземат участие докторанти и млади научни работници – нехабилитирани преподаватели.

Научната сесия ще се проведе на 30.10.2015 г. в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов.

Няма такса за участие в научната сесия!

КОНТАКТ

Адрес за кореспонденция:
СА „Д. А. Ценов”
Катедра „Финанси и кредит“
ул. „Емануил Чакъров” № 2
5250 гр. Свищов

Лица за контакти: ас. Цветан Павлов, ас. Ренета Росева, ас. д-р Марияна Павлова
Тел.: (0631) 66 242, 662 48
e-mail: banking@uni-svishtov.bg

Достъпни връзки:

ПОКАНА ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ МАКЕТ ДОКЛАД

 

Още »

Служители и преподаватели от Стопанска академия ще почиват безплатно със семействата си на море и балкан

Безплатна почивка осигури настоящото ръководство на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” за семействата на служители и преподаватели. За първи път от много години, работещите в Свищовското висше училище няма да заплащат такси за членовете на семействата си. 

  В Колективния трудов договор между работодателя и синдикатите е договорирана възможността на работещите в Стопанска академия за краткотраен отдих в двете учебни бази на Висшето училище в с. Орешак, Троянски балкан и в с. Кранево, област Добрич. Морската база беше затворена през есента, но след взимане на решението да се възобнови ползването на станцията, своевременно бе направен ремонт за рехабилитиране на стаите и бе създадена необходимата организация за разпределяне на подадените заявки.

Новите моменти в социалната политика на настоящото ръководство бяха посрещнати с особен интерес и задоволство от страна на академичната общност и постъпилите заявки далеч надхвърлиха капацитета на учебната база в с. Кранево. Въпреки големия брой желаещи да се възползват от възможностите за по-приемлива морска почивка, сформираната ресорна комисия успя да удовлетвори всички постъпили молби и да изготви коректно и балансирано разпределение. Първите почиващи ще отпътуват на 13 юли, а последната смяна ще е до 26 август.

Удовлетворени са и молбите на желаещите да прекарат част от горещите летни дни в базата в Троянския балкан. Първата смяна за с. Орешак е от 23 юли, а последната приключва също на 26 август.

Още »

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов с активно присъствие на тържествата по дипломирането на абитуриентите в свищовските средни училища.

Тържественото връчване на дипломите на завършващите през м.юни 2015 г. випускници от  свищовските средни училища е събитие, значимо не само за самите абитуриенти, за техните родители и преподаватели, за свищовската общественост, но и за Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов, с очакванията и надеждите за новото попълнение на голямото академично семейство с юбилейния 80-ти випуск.  Като съществена част от церемониала по дипломирането, освен ритуалните символи с изпълнението на националния химн, с издигането на знамената, бяха множеството поздравления  както от страна на директорите на средните общообразователни училища, така и от гостите на тържествата, преподаватели и абитуриенти.

Сред специалните гости на церемониите бе и доц. д-р Николай Нинов, директор на Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов. В рамките на няколко дни той участва в  тържествата за дипломирането на абитуриентите от: СОУ „Николай Катранов”, с директор Генади Иванов;  СОУ „Цветан Радославов”, с директор Мариана Маркова; Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров”, с директор инж. Албена Николова; СОУ „Димитър Благоев” с директор Цветанка Кирова; Държавна търговска гимназия  „Димитър Хадживасилев” с директор Румяна Иванова и Професионална гимназия по лека промишленост и строителство с директор инж. Веска Николова. От името на проф. д-р Ив. Върбанов, Вр.ИД  Ректор на Стопанска академия „Димитър А.Ценов” – Свищов, както и на цялата академична общност, доц. Николай Нинов отправи своите сърдечни поздравления към младите хора, към учителския състав, поднасяйки и  букет цветя на директорите на училищата. В своята кратка, но достатъчно емоционална и въздействаща реч,  в която освен поздравленията към  присъстващите по случай настоящия празник, той подчерта необходимостта от поддържане и развитие на бъдещи активни и ползотворни партньорски отношения между образователните ни институции, естествената взаимовръзка и надграждане в образователното израстване на младото поколение след средното училище в свищовската Алма Матер.

„Приемете искрените поздравления от академичното ръководство на Стопанска академия “Димитър А. Ценов” – Свищов  с днешния прекрасен повод – получаването на дипломи от зрелостниците на випуск 2015 година! Този знаменателен за всички  Вас ден е не само отправна точка в житейския Ви и професионален път, който Ви дава шанса за нови хоризонти в осъществяването Ви, но и своеобразен залог за предстоящите Ви успехи като специалисти, които ще водят обществото и страната ни през 21 век, ще променят живота му към по-добро!   Уверяваме Ви, че онези от Вас, които са насочили силата на младата си енергия и амбиция да продължат своето образование в областта на икономическите науки, ще намерят своя партньор и съмишленик в своето израстване в лицето на преподавателския екип от безспорни, доказани учени и преподаватели в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов! Фактът, че немалка част от Вас, като участници и призьори в организираните от висшето ни училище национални ученически състезания през тази година, на практика провериха своите качества и умения за работа в академична среда, предоставила им максимални условия за пълноценното им участие, е онзи допълнителен аргумент за ориентацията Ви към свищовската Алма Матер” – акцентира  в своето обръщение доц. Нинов върху възможностите и перспективите за развитието на младите хора, избрали да продължат своето образование в свищовското висше  училище.

Още »


Уважаеми колеги,
От 13.07.2015 год. до 04.09.2015 год. в отдел „Студентска политика” ще се приемат документи за общежитие на студентите от първи курс на учебната 2015/2016 год. 

Подробности за необходимите документи ще намерите ТУК.
Още »


Уважаеми колеги,
Prague Development Center (PRADEC) в партньорство с (Innovation and Technology Management Academy o.p.s and Colosseum a.s.) организират лятно училище 2nd Annual "Banking and Financial Management  Summer School 2015". Събитието ще се проведе от 3-14 август в Прага, Чехия.

Prague Development Center (PRADEC) together with partners (Innovation and Technology Management Academy o.p.s and Colosseum a.s.) organises the 2nd Annual "Banking and Financial Management  Summer School 2015".

Event will be held during August 3-14 in Prague, Czech Republic.
The 2nd BFM SS will discuss research projects focused on national and international issues and challenges of contemporary banking and finance management.
Event will be held during August 17-20, 2015 in Prague, Czech Republic.

Download the Call for research papers.

Design of the school persuades combination of workshops, targeted to specific domains of banking and finance, and team discussions on research projects of participants. Section leaders will deliver advanced knowledge and expertise on different domains of modern banking and finance.

2015 year Summer School will organise research presentation sessions to participants. This is particularly going to be a very beneficial opportunity for participants to share with on-going research project and more important – receive a qualified comments from experts. The proceeding of the Summer School and the research projects are expected to be considered to the peer-reviewed international journal – Business and Economic Horizons. Organising committee welcomes research papers which can be presented on summer school and selected for publication.

Interested to paricipate should send their contacts (profile, email and phones) to receive the prospect, registration forms and follow-up consultations.

Best regards,
Banking and Financial Management SSP
Communication department
https://www.facebook.com/PragueDevelopmentCenter
Prague Development Center (PRADEC)

bfm@pradec.eu
info@questreach.com

Още »


Уважеми колеги,
На 23 октомври 2015 г. в София ще се проведе докторантска научна конференция на тема „АКТУАЛНИ ПРАВНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ В СЪВРЕМЕННАТА БИЗНЕС СРЕДА”, организирана от Юридическия факултет на УНСС в следните тематични направления:

1. Новите предизвикателства пред частното право и икономиката в съвременната бизнес среда
2. Ролята на държавата в съвременните бизнес отношения. Предпоставки и пречки за икономически растеж

При желание за участие изпратете попълнена Заявка до 15.09.2015 г. на e-mail: phdconf2015@abv.bg

ПОКАНА

ЗАЯВКА за участие

Още »