В Стопанска академия стартира приемът на магистри

В Стопанска академия „Димитър А. Ценов” стартира приемът на кандидат-студенти в образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър” за предстоящата академична 2014/2015 г. Кандидат-студентите могат да избират между над 100 престижни магистърски програми в редовна и дистанционна форми в професионалните направления „Икономика” и „Администрация и управление”. 

За ОКС „магистър” могат да кандидатстват икономисти със степен „бакалавър”, завършилите колежи с ОКС „професионален бакалавър”, както и неикономисти (за второ висше образование) – придобили ОКС „бакалавър” или „магистър” в друго висше училище по неикономически специалности. Едно от условията за всички кандидатстващи по магистърските програми в Стопанска академия е да имат успех от дипломата си не по-малко от Добър (3.50).

Приемът на документи, който започна на 28.07.2014г., за редовно обучение на икономисти ще продължи до 31-ви август, а за дистанционно – до 19-ти септември. Неикономисти, които желаят да кандидатстват за дистанционна форма на обучение, могат да подават документи до 31-ви август.

Записалите се за дистанционно обучение магистри могат да участват в проект „Студентски практики”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд. Проектът цели да подпомогне подобряване качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите в съответствие с потребностите на пазара на труда. Сред целите на проекта са още улесняване на прехода от образователните институции към работното място и повишаване успешната реализация на младите хора на трудовия пазар. Всеки студент има право да бъде включен в практическо обучение по проекта веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една образователно-квалификационна степен – и като „бакалавър” и като „магистър”.

 

Центърът за дистанционно обучение при Стопанска академия е създаден през 1999 г. и за изминалите 15 години е дал възможност на над 22 000 студенти да се дипломират в образователно-квалификационна степен „магистър”. Само през 2013 г. в системата за дистанционно обучение на Свищовското висше училище са регистрирани логвания от 114 държави от всички континенти на света.

Лидерските си позиции на пазара на електронни и дистанционни образователни продукти за ОКС „магистър” в България, иновативният проект на Стопанска академия за обучение в дистанционна форма запазва чрез непрестанно развитие. С цел да отговори все по-пълно на специфичните потребности на обучаваните и да е в унисон със съвременните силно динамични условия на живот, при приема на студенти за предстоящата учебна 2014/2015 г. в Свищовската академия са предвидени гъвкави възможности в технологията на кандидатстване и на обучение в дистанционна форма.

Предстои да бъде реализиран първия прием в новата  магистърска програма „Консултиране и администриране в мениджмънта”, а една от най-новите програми „Financial Management” (Финансов мениджмънт на английски език) вече дипломира първия си випуск.

Сред най-предпочитаните магистърски програми е и „Финансов мениджмънт”, при която обучението е на български език, както и програмите „Банков мениджмънт”, „Мениджмънт на търговската дейност”, „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия”, „Валутен, митнически и данъчен контрол”. По желание студентите в ОКС „магистър” могат да се включат във факултативен уеб-базиран курс по „бизнес комуникации” на чужд език (английски, немски, френски и руски) и след успешното му завършване да получат съответното удостоверение. За устойчивото развитие на академичните дейности при обучението в дистанционна форма се прилагат стандартите на Европейската зона на висше образование.

Документи за предстоящата учебна 2014/2015 г. се приемат в кандидатстудентския център на Стопанска академия всеки делничен ден от 8:00 до 17:00 ч., а в събота и неделя – от 9:00 до 16:00 ч. Актуална информация за приема в магистърски програми за новата учебна година се публикува на сайта на Академия www.uni-svishtov.bg (Прием 2014).

Още »

Официален старт на кандидатстудентска кампания 2014 в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”

С решение на Академичния съвет на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” от 6 януари 2014 г. стартира приемът на документи за участие в 79-ата поред за висшето училище кандидатстудентска кампания. През 2014 година Академията предлага прием в 17 атрактивни, перспективни и пазарноориентирани специалности в ОКС „Бакалавър” в направления „Икономика” и „Администрация и управление” (в редовна и задочна форма на обучение) за подготовка на висококвалифицирани специалисти, способни да се реализират на конкурентния трудов пазар в България, ЕС и по света. Кандидат-студентите могат да подават документи за прием във всички налични форми на обучение и специалности – Финанси, Застраховане и социално дело, Приложна макроикономика, Счетоводство и контрол, Стопански и финансов контрол, Статистика и иконометрия, Маркетинг, Стратегическо и бизнес планиране, Стопанско управление, Екомениджмънт, Бизнес информатика, Международни икономически отношения, Публична администрация, Индустриална бизнес икономика, Аграрна икономика, Икономика на търговията, Икономика на туризма.

Приемът на студенти в образователно-квали­фи­ка­цион­на сте­пен “ба­ка­ла­вър”се осъществява:

 • с оценка от държавен зрелостен изпит, включително и този по професионална квалификация, положен в периода 2008-2014 г.;
 • след успешно положен в СА „Д. А. Ценов”  кандидатстудентски изпит (еднороден тест от 60 въпроса) по една от дисциплините: Математика, Икономика, Икономическа география на България или чужд език – английски, немски, френски, руски или испански език;
 • с пренесена оценка от успешно положен кандидат-студентски изпит в друго висше училище;
 • с оценка от национални и международни олим­пиади.

Документи за участие в кандидатстудентската кампания се подават в Кандидатстудентския център при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, в офисите на Цен­търа за кандидат­сту­ден­тска подготовка и информация в цялата стра­на, в офисите на На­ционалната агенция за прием на кан­дидат­сту­ден­тски документи, в регионалното бюро в гр. Карлово, по пощата и оnline. Няма промяна в таксите за участие в кампанията.

Срокът за подаване на документи е постоянен, като кандидат-студентите участват в класиране съобразно периода на подаването им. За желаещите да участват с кандидатстудентски изпит, Свищовската Алма Матер организира ежемесечни изпитни сесии. Кандидатстудентският център при Стопанска академия ще приема документи всеки делничен ден от 08.00 до 17.00 ч., в събота от 09.00 до 16.00 ч.

Въпреки че срокът за подаване на документи за участие в кандидатстудентската кампания е постоянен, за да участват в първо класиране, кандидат-студентите следва да подадат необходимите документи до 10 юли 2014 г. Всички останали кандидат-студенти, подали документи след 10 юли 2014 г., при наличие на незаети места ще участват в класиранията, обявени след датата на подаването на документи.

Ежемесечните кандидатстудентски изпитни сесии ще се провеждат само в СА “Д. А. Ценов” - Свищов, по график. Продължителността на конкурсните изпити е 3 (три) астро­но­ми­чески часа за тест с 60 въпроса (само от съответната дисципли­на). Кандидат-студентите могат да положат повече от един кандидатстудентски изпит и да се явят на повече от една изпитна сесия. В балообразуването участва най-високата оценка, получена от изпитните сесии. Във връзка с кандидатстудентските изпити Центъра за следдипломно и факултативно обучение при СА „Д. А. Ценов” предлага на желаещите кандидатстудентски курсове по Икономика, Икономическа география на България и Математика.

Балът за участие в класирането се формира в зависимост от избраната опция за кандидатстване. Константните елементи в балообразуването са общият успех от дипломата за средно образование, оценката от задължителната подготовка по Български език и литература от дипломата и оценката от задължителната подготовка по Математика от дипломата. Към формираната сума, в зависимост от избраната опция за кандидатстване, се добавя удвоената оценка от държавен зрелостен изпит (матура в периода 2008-2014 г.) или успешно положен конкурсен изпит в Стопанска академия или в друго висше училище. Освен българските граждани със завършено средно образование, в Академията имат право да кандидатстват и чужденци, ако имат статут на постоянно пребиваващи на терито­ри­ята на Република България, удостове­рено с валиден документ за самоличност; имат статут на бежанци; кандидатите са от българска народност, удостове­рена по ре­да на Постановление 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъщес­твя­ване на образователна дейност сред бъл­гарите в чужбина; кандидатите са от държавите членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство; имат двойно гражданство, едното от които е българ­ско. Детайлна информация за условията за прием и етапите в кандидатстудентската кампания на Стопанска академия е налична в академичния сайт www.uni-svishtov.bg.

Още »

Висшето образование и бизнеса като партньори в обучението на студентите дискутираха в Стопанска академия

Кръгла маса на тема „Висшето образование и бизнеса - партньори в обучението на студентите по отраслови специалности” събра в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” представители на академичната общност и бизнеса. Форумът, организиран от Факултет „Производствен и търговски бизнес”, бе една от финалните дейности по проект „Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА „Д. А. Ценов” – Свищов”. Сред гостите бяха заместник-ректорът проф. д-р Любен Кирев – ръководител на проекта,  доц. д-р Анелия Радулова – координатор на проекта, ръководители на катедри към Факултета, представители на практиката.

Откривайки форума, проф. Кирев приветства участниците от името на академичното ръководство и поздрави  организаторите за избора на тема на кръглата маса. По думите му, темата е особено актуална пред вид разрива, който съществува в България между очакванията на бизнеса по отношение на подготовката на специалистите с висше образование и очакванията на висшите училища по отношение на участието на бизнеса в обучението на студентите. Проф. Кирев даде пример със САЩ, където бизнесът заделя за образование толкова средства, колкото заделя и държавата, и пожела за в бъдеще все повече да укрепва връзката между висшето образование, бизнеса и държавата.  

Деканът на Факултет „Производствен и търговски бизнес” – проф. д-р Анета Денева, представи постигнатите по проекта резултати от дейностите, реализирани от участващите катедри „Индустриален бизнес и предприемачество”, „Търговски и туристически бизнес” и  „Аграрна икономика”. Общият брой на проведените срещи-дискусии с представители на практиката е 9, сключени са 8 меморандума за сътрудничество, обсъдени са 15 учебни програми и са актуализирани 13. Реализираните дейности със студенти са 10 семинарни занятия и 3 майсторски класа, в които обученията са проведени от специалисти от практиката, реализирани са 16 посещения в реална работна среда. „Ние сме наблегнали на посещенията в реална работна среда тъй като и самия профил на Факултета е такъв, че предполага по-тесни връзки с практиката” – каза проф. Денева. Тя подчерта, че това е било най-впечатляващата част за студентите, което беше видно и от снимките, онагледяващи направената презентация. Фотосите показаха посещения в хотел „Хилтън”, в производствени предприятия, на полето сред земеделска техника, в офиси на застрахователни компании.  

Презентираните три доклада в рамките на кръглата маса представиха три различни гледни точки относно връзката между теорията и практиката. Доц. д-р Петя Иванова от катедра „ТТБ” говори за висшето образование в областта на туризма. С цел да обоснове необходимостта и важността на обучението и образованието по туризъм, тя цитира данни на Световната туристическа организация за състоянието на туризма към настоящия момент и прогнози на Световния съвет за пътувания и туризъм към 2020 г. Във връзка с ролята на университетите в икономика на знанието, доц. Иванова коментира основни насоки, свързани с това към какво трябва да се приспособят университетите в настоящото развитие. Сред представените насоки като цяло и в частност за обучението по туризъм, бяха интернационализацията на образованието и научните изследвания, развитие на сътрудничеството между университетите и индустрията,  развитие на информационните и комуникационни технологии.

Като експерт по проекта, доклад изнесе Христо Цветанов –член на УС на Института по агростратегии и иновации. Той коментира различни аспекти на учебните дисциплини и направи предложения, изхождайки от практическия си опит. Едно от предизвикателствата, които той отправи към студентите от спец. „Аграрна икономика” е да прилагат теоретичните си знания, разработвайки за практиката реални проекти за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на селските райони” и по други европейски програми за финансиране.

Доклад на тема „Участие на индустриалните предприятия в учебния процес на студентите от спец. „Индустриална бизнес икономика”” представи гл. ас. д-р Зоя Иванова от катедра „ИБП”. Коментирайки основните участници на пазара на труда „правителство”, „бизнес”, „образователни институции” и „младежи, завършили висше образование”, тя подчерта, че е необходима промяна в принципа за придобиване на нови знания като се премине от „учене” към „учене чрез действие” (learning by doing). Във връзка с ползите от партньорството между висшето образование и бизнеса, ас. Иванова даде за пример реализацията в Стопанска академия на проекта за нови знания и умения за успешна професионална реализация на свищовските студенти, овладявани чрез провеждане на семинарни занятия и майсторски класове от специалисти от практиката, както и чрез посещенията в реална работна среда.

Самите студенти, участващи в кръглата маса също изразиха удовлетвореност от реализираните дейности и заявиха желание за увеличаване броя на този тип обучения, които обогатяват познанията им в областта на изучаваните от тях специалности.

Сред участниците във форума бяха биопроизводителите Албена Симеонова и Пепо Петров – членове на Българска асоциация – Биопродукти. Един от акцентите в тяхната презентация бе това, че биоземеделието ще заема все по-голям дял от земеделието, имайки пред вид ролята и влиянието на еко-производството върху здравето на хората и върху опазването на околната среда. Гостите почерпиха участниците в кръглата маса с биопродукти собствено производство.

Още »


Уважаеми колеги,
Посредническа фирма от Швеция предоставя възможност за онлайн кандидатсване за студентски практики във водещи компании в Европа.

Blind Applying можно представить как интересное карьерное приключение для студентов. Оно дает студентам возможность подать заявку на стажировку в 21 компании мирового класса используя только одно резюме! Дорожные и жилищные расходы  полностью   покрываются так что это дает шанс каждому принять участие. В списке компаний принимающих участие в этом году Coca-Cola, Red Bull, Siemens, Deloitte, Bosch и и другие международные организации! Для того чтобы получить более подробную информацию, пожалуйста, нажмите на ссылку http://blindapplying.com/

Для того чтобы скачать флаеры и буклеты, пожалуйста посетите http://blindapplying.com/universities/

Online Talent Communication Study
Наша организация ежегодно производит опрос более 30 000 студентов и выпускников касающийся онлайн заявлениях о приеме на работу. При заполнении онлайн заявлений студенты обычно сталкиваются с определенными трудностями и это создает им дискомфорт. С помощью нашего опроса мы определяем недовольство и требования студентов касающиеся заполнения онлайн заявлени й информируем об этом компании.

Още »


Уважаеми академични преподаватели,
Библиотека "Акад. Н. Михов" при СА " Д. А. Ценов" и  "Индекс" ООД -София организират изложба базар: "НОВА РУСКА И ЗАПАДНА НАУЧНА ЛИТЕРАТУРА" от 3 до 6 ноември 2014 г. в коктейл-клуб "Salve".
О т к р и в а н е:   4 ноември от 11.00 часа в коктейл-клуб "SALVE".

 

Още »

Релацията образование – практика обсъждаха на кръгла маса в Стопанска академия

Кръгла маса на тема „Релацията образование – практика в икономиката на знанието” организира Факултет „Мениджмънт и маркетинг” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Форумът се проведе в изпълнение на проект „Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА „Д. А. Ценов” – Свищов”. Сред гостите бяха заместник-ректорът проф. д-р Любен Кирев – ръководител на проекта,  доц. д-р Анелия Радулова – координатор на проекта, директорът на Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността – доц. д-р Николай Нинов, ръководители на катедри към Факултета, представители на практиката от публичния и корпоративния сектор.   

В приветствието си към участниците в кръглата маса, проф. Кирев заяви, че в икономиката на знанието на преден план излиза образованието като една от най-съществените сфери, в която се формира човешкия капитал. По думите му, „в тази икономика на знанието ефективността на приложението на човешкия капитал се оценява като по-висока, отколкото вложеното във физически капитал”. 

Резултатите от реализираните по проекта дейности от Факултет „Мениджмънт и маркетинг” представи ръководителят на Факултета – проф. д-р Виолета Краева. „Общата цел на проекта е да се модернизира образователния процес така че подготовката на нашите студенти да съответства на изискванията на бизнеса и те да бъдат професионалисти на едно високо ниво. Проектът даде възможност да се привлекат ключови експерти от бизнеса в процеса на актуализиране на учебните програми и тяхното адаптиране към специфичните изисквания на практиката” – каза проф. Краева. Тя подчерта, че партньори по проекта на Стопанска академия са Българска стопанска камара, Асоциацията на земеделските производители и Асоциацията на Дунавските общини. Деканът на Факултета представи обобщени данни за реализираните дейности за студентите от катедрите „Международни икономически отношения”, „Бизнес информатика”, „Стратегическо планиране” и „Мениджмънт” като визира семинарните занятия и майсторски класове, при които обучението е  проведено от специалисти от практиката, както и  посещения в реална работна среда. Друга част от дейностите са свързани с провеждане на срещи с представители на бизнеса, сключване на меморандуми за сътрудничество и актуализиране на учебни програми. По думите на проф. Краева, всичко това допринася за повишаване качеството на обучение в специалностите към водещите катедри и дава възможност за изграждане на устойчиви връзки между Академията и бизнеса, така че „пълноценно да функционира триъгълника на знанието висше училище - научни изследвания -  бизнес”. 

Доклад на тема „Стратегическо партньорство между висшите училища и бизнеса” представи проф. д-р Маргарита Богданова – ръководител катедра „Стратегическо планиране”. В своята презентация тя  коментира ключови тенденции във висшето образование в Европа, сред които са нарастване на дела на хората с висше образование, нарастване на интернационализацията в образованието, промяната в начина на финансиране на висшите училища, депопулацията на населението. Проф. Богданова представи и различни типове възможно партньорство между университетите и бизнеса. 

В рамките на кръглата маса бяха представени още два доклада. Говорейки за полиадите като рамка за модерно маркетингово обучение, проф. д-р Никола Янков от катедра „Маркетинг” представи пирамидата на образователно-обучителния процес. Доц. д-р Ирена Емилова от катедра „Мениджмънт” презентира използването на метода на деловите игри при обучението по организационно поведение на студентите от специалност „Стопанско управление”. По думите й, прилагането на този активен метод при обучението на бъдещите мениджъри позволява на студентите да опознаят сами себе си, да развиват комуникативни умения и умения за работа в екип, както и да обогатяват знанията и практическата си ориентация в една сложна и непредвидима среда.

Положителните ефекти от реализираните дейности по проекта коментираха по време на кръглата маса и участващите студенти. Те споделиха, че посещенията в реална работна среда и срещите с успешни хора им помагат да си поставят по-високи и конкретни цели, които да преследват още по-устремено. 

Още »


Уважаеми колеги,
Университетски спортен клуб „Д. А. ЦЕНОВ“, катедра „ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ”
и студентски съвет към Стопанска академия „Д. А. ЦЕНОВ“

ОРГАНИЗИРАТ СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПЛУВАНЕ

КЪДЕ?                                    ПЛУВЕН БАСЕЙН „КОРПУС ЮГ”
КОГА?                                    11  НОЕМВРИ  2014 Г.
В КОЛКО?                              17.30 Ч.
ДИСЦИПЛИНИ                     -  25 МЕТРА СВОБОДЕН СТИЛ  (МЪЖЕ И ЖЕНИ)
                                          -  50 МЕТРА СВОБОДЕН СТИЛ  (МЪЖЕ И ЖЕНИ)

ЗАПИСВАНЕ НА МЯСТО (11.11.2014 Г. –  ДО 17.00 Ч.)
ВХОД  СВОБОДЕН                           

Още »

Проведе се традиционната годишна среща на първия учреден Алумни клуб в Стопанска академия - "Легендите"

На 18 октомври 2014 година (събота) в Корпус „Юг“, се проведе традиционната годишна среща на членовете на първият Алумни клуб в редиците на Асоциацията на възпитаници на СА „Д. А. Ценов” – Алумни клуб „Легендите“. Под наслов „Легендите – академичните звезди на футбола” за пореден път с нескрита радост и приповдигнато настроение, включилите се в срещата, отчетоха подобаващо висока активност, присъща само на хора  – отдадени на идеите на първия учреден Алумни клуб във Висшето училище. Над 30 човека почетоха срещата, провела се в духа на традициите, в основи на които са залегнали: истинското приятелство, любовта към футбола и отдадеността към каузата – Стопанска академия.

С традиционното приветствие от името на Ръководството на СА „Димитър А. Ценов”, доц. д-р Николай Нинов (директор на Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността) постави начало на годишната среща. В нея той подчерта, радостта от факта, че участниците в срещата са отново в пълен формат, и че третата събота на месец октомври се превръща в голям празник за присъстващите. Доц. Нинов отбеляза новостите при администрирането на Асоциацията на възпитаници на СА „Димитър А. Ценов”, сподели информация за нейното развитие (новоучредените клубове) и за предстоящите активности през новата 2014/15 учебна година.

Проф. Шишманов – съосновател и деен радетел на дейността на алумни клуб „Легендите” поздрави участниците в срещата, като разкри и новата идея на клуба, а именно – привличане към членската маса и на лекоатлетите на Стопанска академия, завоювали преди повече от 30 години не по-малко награди от името на Висшето училище. Почетният председателя на Алумни клуба – г-н Георги Събчев, приветства участниците и изказа радостта и благодарността от подкрепата, която продължава да оказва Академията към своите бивши възпитаници. Към изказаното от него мнение се присъединиха и членовете на клуба Емил Бебенов, Ангел Колев, Валентин Сомов, Валентин Марков, Иван Арабаджиев, Иво Попов, Бойко Бухчев, Пламен Сотиров, Михаил Михайлов, Йордан Грозданов, Николай Георгиев, Румен Манев, Пламен Александров, Борислав Борисов, Росен Йорданов, Илия Бебенов и редица други.

Малко по-късно на „зеления килим”, пременени със състезателни екипи и с едноминутно мълчание пред символично положения букет, посредством, които беше отдадена почит в памет на изгубените приятели и съотборници, стартира втората част от плануваната годишна среща на клуба. Минути по-късно „академичните легенди” се впуснаха във футболната надпревара за да докажат, че с право носят това име.

Третата част на годишната алумни среща бе официална вечеря за членовете на клуба и техните половинки. По традиция на тази вечеря се припомнят славните футболни срещи, спечелените титли и незабравимите студентски мигове. Вечерта завърши освен със сладки спомени за отминалите академични години, но и с обещанието и плановете за следващите алумни стъпки на „Легендите”.

Още »

Взаимовръзката между теоретични знания и практически умения дискутираха на кръгла маса в Стопанска академия

Кръгла маса на тема „Взаимовръзката между теоретични знания и практически умения като предпоставка за успешна професионална реализация на студентите” се проведе в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Форумът, организиран от Факултет „Стопанска отчетност” бе в изпълнение на проект „Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА „Д. А. Ценов” – Свищов”. Сред гостите на форума бяха заместник-ректорът проф. д-р Любен Кирев – ръководител на проекта,  доц. д-р Анелия Радулова – координатор на проекта и ръководителите на катедри към Факултета – проф. д-р Поля Ангелова, проф. д-р Михаил Дочев и проф. д-р Георги Иванов.

Първият доклад, представен от декана на Факултета – проф. д-р Атанас Атанасов, бе на тема „Актуални аспекти на дистанционното обучение по счетоводство и одит на нефинансовите предприятия в ОКС „магистър” към Стопанска академия „Д.А.Ценов” – Свищов”. В своята презентация проф. Атанасов подчерта трайния интерес, който студентите проявяват към обучението в тази магистърска програма и очерта актуалните аспекти на дистанционното обучението по нея. Проф. Атанасов коментира необходимостта от периодично и аргументирано актуализиране на учебната документация, обновяване на съдържанието на съответните учебно-методични материали и рационалното използване на електронната система в образователния процес. По думите му, всичко това е с цел „поддържане на високия образователен стандарт с марката „Стопанска академия” и утвърждаването й като водещо икономическо висше училище не само в България, но и в пределите на Европейския съюз”.

В доклад на тема „Сътрудничеството между Академията и бизнеса за успешен старт на кариерното развитие”, доц. д-р Росица Колева представи различни нови възможности за сътрудничество. В част от тях се залага на активното търсене и участие на студентите в стажове още по време на следването им, а друга част визират участие на бизнеса в учебния процес и по-конкретно в оценяването.  „Академията на бъдещето може да впрегне движещи сили за промяна в няколко направления – във връзка с финансирането, във връзка с дигитални технологии, във връзка с мобилността на студенти, преподаватели и служители,  и във връзка с интеграцията с бизнеса” – каза доц. Колева.

Чрез третия доклад, представен от доц. д-р Пламен Петков, бе направена оценка на удовлетвореността на студентите от проведените по проекта дейности. Анализирайки резултатите от анкетно проучване, доц. Петков представи мненията на студентите относно тяхното участие в проведените семинарни занятия с представители на практиката и реализираните посещения в реална работна среда.

Ползите от практическите обучения коментираха по време на кръглата маса и самите студенти. Споделяйки своите впечатления, част от тях заявиха, че посещенията в реална работна среда са им дали идеи и дори възможност да направят избор за бъдещата си професия.

Постигнатите добри резултати от осъществените по-тесни взаимоотношения с бизнеса подчертаха и ръководителите на трите катедри към Факултета. Освен „сверяване на часовника”,  актуализиране и апробиране на учебни програми, като положителен ефект преподавателите отчетоха и подписаните меморандуми за сътрудничество с представители на публичния и корпоративния сектор.

Участниците в кръглата маса изразиха благодарност към академичното ръководство за възможностите, които са получили участвайки в проекта. Академичните преподаватели заявиха намерения да продължат разширяването на контактите с бизнеса и извън рамките на проекта.  

Още »

Дипломиран експерт счетоводител обучава свищовски студенти в майсторски клас

Майсторски клас на тема „Предизвикателства пред счетоводната професия” се проведе в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, организиран от катедра „Счетоводна отчетност” за изявени студенти от IV-ти курс на специалност „Счетоводство и контрол”.

Гост-лектор бе Христо Досев – дипломиран експерт счетоводител и регистриран одитор. Възпитаник на Свищовското висше училище в спец. „СК”, той е член на редакционния съвет на списанието на Институт на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС). От 2014 година Досев е председател на Регионалната организация на ИДЕС - гр. Велико Търново. Член е и зам.-председател на Съвета за контрол по качеството на одиторските услуги (СККОУ) към ИДЕС. Автор е на наръчник „Защита от счетоводни грешки” и десетки публикации в редица специализирани издания.

В рамките на майсторския клас, паралелно с теоретичната презентация гост-лектора представи и личен практически опит. Коментирайки със студентите изготвянето и представянето на финансови отчети, Христо Досев обърна внимание и на годишната счетоводна печалба като постави въпроса дали тя трябва да бъде „такава, каквато я иска управителя” или такава, каквато следва да се докладва по реда на НСФОМСП. В близък до студентите стил, лекторът презентира и темата „Счетоводни грешки – или грешки на счетоводителите”. За решаване на конкретен практически казус, дипломираният експерт счетоводител предложи на студентите 4 варианта за подход – на „послушния”,  на „разсеяния”, на „амбицирания” и на „професионалния” счетоводител.  

Чрез презентация на тема „Счетоводството – минало, настояще и бъдеще” гост-лекторът говори за ново счетоводно законодателство и нови счетоводни стандарти, за нуждата на бизнеса от счетоводство, за предимство на счетоводното законодателство пред „прищевките” на собственика.

Дипломираният експерт счетоводител обърна внимание на обучението по счетоводство във висшите учебни заведения и очакванията на работодателите. Пред своите „колеги”, както нарече участващите студенти в майсторския клас, Христо Досев заяви, че обучението и образованието в Стопанска академия е много добра основа за бъдеща престижна реализация в избраната от тях счетоводна професия.

Майсторският клас се проведе по проект „Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА „Д. А. Ценов” - Свищов”.

Още »


Уважаеми колеги,
Тържествените церемонии за връчване на дипломите на завършилите ОКС "магистър", явили се на защита през м. Март 2014 ще се състоят на 14.11.2014 г.
До дни ще бъде публикуван подробен график.

Още »


Уважаеми колеги,
В изпълнение на ангажиментите по дейност 3 на проект BG051PO001-3.1.07-0019 „Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА „Д. А. Ценов” – Свищов”, катедра „Международни икономически отношения” организира семинарно занятие на тема „Практики по управление на човешките ресурси в международните компании“ по учебната дисциплина „Международно управление на човешките ресурси“. Семинарното занятие ще се проведе на 02.11.2014 г. (неделя) от 12.00 ч. в Заседателната зала на учебна база „Корпус ЮГ“ на Стопанска академия. Лектор ще бъде Ива Василева-Томова, представител на Сименс ЕООД.

Още »


Уважаеми колеги,
В чест на Деня на народните будители онлайн платформата VIVA Cognita организира Национално състезание по родолюбие с големи награди. Надпреварата ще се проведе на 31 октомври от 11:00 ч. на сайта www.vivacognita.org. За да се включат, желаещите да участват трябва да направят предварителна регистрация в платформата. Ограничение във възрастта няма.

Участниците в състезанието ще премерят своите знания за България в различни области, предизвикващи национална гордост – от история и география до култура, наука и изкуство. Тестовите въпроси са общо 20, всеки от които с по пет възможни отговора, като има и такива с повече от един верен отговор. Крайният резултат се изчислява според броя верни отговори, като максималният възможен брой точки е 100.

Тримата участници, събрали най-много точки за най-кратко време, ще спечелят:

Първо място: таблет Samsung Galaxy Note 10.1
Второ място: смартфон Huawei Ascend G6
Трето място: слушалки Beats By Dr. Dre

Имената на победителите ще бъдат обявени на 1 ноември на www.vivacognita.org и във Facebook страницата на VIVA Cognita: https://www.facebook.com/vivacognita.

Още »

Рекорден ръст при приема и защитите на докторанти в Стопанска академия

Престижността на образователната и научна степен „доктор” и повишаването на образователния ценз чрез третата степен на висшето образование стават все по-осъзнати и ценени в България. Този факт се потвърждава и от статистиката за последните години на отдел „Докторантура и академично развитие” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Акредитирано от Националната агенция за оценяване и акредитация, Свищовското висше училище провежда редовно и задочно обучение, както и обучение при самостоятелна подготовка на докторанти в професионалните направления 3.8 „Икономика” и 3.7 „Администрация и управление”.

Само за една учебна година трикратно са се увеличили приетите в самостоятелна форма на обучение за ОНС „доктор”, която е предпочитана форма най-вече от специалисти от практиката, заемащи мениджърски позиции в държавния и корпоративния сектор. Увеличава се и приема на докторанти за обучение, финансирано от държавата. За учебната 2013 – 2014 година в Стопанска академия е реализиран рекорден прием в редовна и задочна форми, също трикратно по-голям в сравнение с предходната година. Голяма част от обучаващите се в редовна и задочна докторантура са отлични студенти, стипендианти на БНБ, на Фондация „Атанас Буров” и на различни съвместни стипендиантски програми, победители в националния конкурс „Млад икономист”, организиран от Съюза на икономистите в България, призьори от академични, национални и международни студентски форуми.   

Обявените места за обучение, финансирано от държавата през настоящата учебна 2014 – 2015 г. са 81 по 13 акредитирани докторски програми. За първи път ще бъде осъществен прием в двете нови програми по „Икономика и управление” в отраслите „Туризъм” и „Аграрна икономика”. Приемът на документи вече приключи, а конкурсните изпити по специалността и избрания чужд език ще се проведат през м. ноември. Кандидатстването за самостоятелна форма на обучение е целогодишно и се осъществява чрез проект за дисертационен труд.

Една от основните задачи на докторантите е да разработят дисертация по значим за икономиката проблем. В рамките на една календарна година почти два пъти се е увеличил броя на защитилите дисертационен труд и придобили ОНС „доктор”. Сред докторантите, обучавали се в самостоятелна форма и защитили дисертации са представители на министерства, държавни агенции, банковия сектор, застрахователни компании, осигурителни дружества, големи корпорации, търговски предприемачи и други представители на частния бизнес. Резултатите от изследванията на младите учени се публикуват в „Годишен алманах научни изследвания на докторанти” и се презентират на докторантска научна сесия, чието седмо издание предстои да се проведе през м. декември.

Обучението в образователната и научна степен „доктор” в Стопанска академия на български и чуждестранни студенти, което се осъществява от утвърдени хабилитирани преподаватели, е по индивидуален учебен план независимо дали е в редовна, задочна или самостоятелна форма. Освен научноизследователска дейност, докторантите имат възможност и за преподавателска или експертна дейност. Предвидени са посещение и участие в семинари, национални и международни научни форуми. Като част от академичната общност и като хора с висок потенциал, докторантите участват активно и в реализираните във висшето училище проекти по национални и европейски програми заедно с академични преподаватели.

Още »

Предпочитанията на водещи мениджъри отново потвърждават лидерските позиции на Стопанска академия

Поредно национално проучване относно най-предпочитаните от бизнеса кадри, отново потвърждава лидерските позиции на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” при обучението на специалисти в професионалните направления 3.8 „Икономика” и 3.7 „Администрация и управление”. В проведено през м. септември национално проучване на сп. „Мениджър” са анкетирани 300 висши мениджъри от цялата страна. Според отговорите на въпроса „Завършилите кои университети назначавате с предимство?”, на Академията в Свищов е отредено  мястото на най-доброто извънстолично висше икономическо училище в България.

Част от проучването прави своеобразен рейтинг на подготовката на кадри по специалности. Класирайки  университетите, подготвящи най-добре кадри по застраховане, представителите на практиката поставят  Стопанска академия на първо място. Лидерските позиции при обучението на специалисти в областта на застраховането в ОКС „бакалавър” и „магистър”, както и в ОНС „доктор”, Свищовската академия завоюва с 46,15% от анкетираните, а с 30,77% на второ място е УНСС.   

При подготовката на най-добрите кадри по икономика, финанси и счетоводство, 42,11% от мениджърите, участвали в проучването, отново отреждат челни позиции на Стопанска академия, следвана от Икономически университет – Варна с 15,79%.

Като най-добро висше икономическо учебно заведение извън столицата, Стопанска академия е определена от анкетираните и според отговора им на въпроса „Кои университети подготвят най-добре кадри по маркетинг?”.

Резултатите от тазгодишното национално проучване за най-предпочитаните университети от бизнеса при подбора на кадри е публикувано в октомврийския брой на сп. „Мениджър”.

Още »


Уважаеми колеги,
Съюзът на икономистите в България, Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов, Федерацията на научно-техническите съюзи, Правителството на провинция Баден Вютенберг – Германия, Фондация „Конрад Аденауер”, Асоциациятa на Дунав­ските общини „Дунав“, както и Национален клъстер интелигентни транспортни и енергийни системи /НКИТЕС/ - България организират международна конференция на тема: „Бъдещето на Долен Дунав: Регионално насърчаване на икономиката-интелигентни градове-нова инфраструктура“.

На форумът ще бъде обсъдена и приета „Харта за раз­ви­тие на Долен Дунав“ за формиране на ключови политики за ускорен растеж на региона.
Конференцията ще стартира работа на 24.11.2014 г. (понеделник) от 9,30 часа в Заседателната зала на „Корпус Юг“ на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:
Проф. Кръстьо Петков, Председател на УС на СИБ
Проф. Величко Адамов, Ректор на
СА „Д. А. Ценов
Станислав Благов, кмет на община Свищов
Пламен Стоилов, председател на Асоциацията на Дунавските общини „Дунав“
Инж. Димитър Иванов, Заместник-председател и Изпълнителен Директор на НКИТЕС

КООРДИНАТОРИ:
Проф. д-р Андрей Захариев, зам.-председател на ОС на СА „Д. А. Ценов“
Христина Стойчева – секретар на УС на СИБ


За контакт и информация:
Център за международно сътрудничество и проекти при СА „Д. А. Ценов”:
++359(0)631-66376;
cicp@uni-svishtov.bg

Телефон за резервации при настаняване в хотелската част на „Корпус Юг“ на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов: ++359(0)882 552510

Адрес за навигация: Свищов, ул. „Патриарх Евтимий“ 105
Уеб алокация „Корпус Юг”: www.uni-svishtov.bg/?page=page&id=174

Достъпни връзки:

Още »

Триединството „висше образование – пазар на труда – държава” дискутираха в Стопанска академия

Кръгла маса на тема „Триединство: висше образование – пазар на труда – държава” се проведе в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, организирана от Факултет „Финанси”. Сред гостите на форума бяха заместник-ректорите проф. д-р Теодора Димитрова и проф. д-р Любен Кирев, председателят на Общото събрание на Стопанска академия – проф. д-р Данаил Врачовски, зам.-кметът на Община Свищов – Емил Димитров, представители на практиката. Освен академични преподаватели и студенти, в кръглата маса участваха ръководители на бизнес структури и финансови институции, представители на стопански и публични структури.

Приветствие към участниците от името на Ректора – проф. д-р Величко Адамов и академичното ръководство отправи проф. Врачовски. Той поздрави организаторите на форума и подчерта важността на съществуващите вътрешните връзки и зависимости между висшето образование, трудовия пазар и ролята на държавата.

В обръщението си към участниците, деканът на Факултет „Финанси” – проф. д-р Румяна Лилова заяви: „В съвременните условия, когато всичко е много динамично, когато бързо се сменят ценности и стереотипи, когато нелоялни структури взаимно пресичат пътя си, когато вътрешния и външния дълг на Република България расте, когато бюджетния дефицит расте, когато много бързо се сменя икономическата среда, когато има много безработни младежи до 29 годишна възраст – във всички тези условия връзката между висше образование, пазар на труда и държавата се превръща наистина в триединство”. По думите й, и трите страни имат общи цели сред които са  увеличаване на брутния вътрешен продукт на страната ни, интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в съответствие със Стратегия „Европа 2020”, увеличаване на доходите, намаляване на безработицата. Проф. Лилова изрази убеденост, че „триединството е това, което ще ни води напред по пътя на европейското развитие”.

Домакините на форума представиха два пленарни доклада по темата. В своята презентация, ръководителят на катедра „Финанси и кредит” – проф. д-р Андрей Захариев изтъкна предимствата на висшето образование в Стопанска академия в областта на финансите, съобразно изискванията на пазара на труда и държавата. Говорейки за ролята на всяка една от страните в „триединството”, той посочи като пример проекта „Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА „Д. А. Ценов” – Свищов”, който се реализира в Свищовското висше училище. Проф. Захариев поясни, че в резултат на адекватната координация между Стопанска академия, трудовия пазар и държавата се изготвят съвместно  учебни планове и програми по отделните дисциплини и още повече се повишава качеството на подготовка и обучение на кадри.

Предизвикателствата пред българското образование в областта на застраховането представи в своя доклад доц. д-р Стоян Проданов, изп. директор на  застрахователно дружество и преподавател в катедра „Финанси и кредит”. Говорейки за предизвикателствата пред образованието, което трябва да подготвя по-качествени и по-адаптирани кадри за нуждите на българското застраховане, доц. Проданов представи възможните позиции за реализиране на кадри в този сектор и изискванията към младите специалисти. Друг акцент в презентацията бе връзката между застраховането и българската икономика, възможностите на застрахователния сектор и динамиката на финансовите услуги през последните 5-6 години.

Своите виждания по темата на кръглата маса споделиха и други участници във форума сред които Пламен Георгиев – ръководител на банкова институция, Илия Мургин – прокурист в търговска фирма, зам.-кметът Емил Димитров, Гергана Георгиева – III курс, спец. „Финанси”. Като представител на местната власт, Емил Димитров посочи като пример за връзка между висшето образование и държавата програмата „Старт на кариерата”, по която след реализиран стаж в Общинска администрация – Свищов, на постоянна работа са назначени 10 възпитаници на Стопанска академия. По думите на зам.-кмета, кадрите на Свищовското висше училище са много силна конкуренция дори и на служители с дългогодишен стаж.   

Кръглата маса, организирана от Факултет „Финанси”, се проведе в изпълнение на ангажиментите по дейност 2 по проект BG051PO001-3.1.07-0019 „Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА „Д. А. Ценов” – Свищов”.

Още »

Сродни катедри по търговия и туризъм от София, Варна и Свищов на среща-дискусия в Стопанска академия

Кръгла маса на тема „Висше образование – наука – бизнес” срещна в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” академичните състави на пет сродни катедри по търговия и туризъм от водещи висши икономически училища.  В научната проява, организирана от катедра „Търговски и туристически бизнес” на Свищовската академия, освен домакините участваха преподаватели от УНСС – София и  Икономически университет – Варна. Академичното ръководство бе представено от проф. д-р Георги Герганов – финансов мениджър на Стопанска академия. Гост на научната проява от страна на бизнеса бе Пламена Иванова, управител на хотел в черноморски курорт.

Като домакин, срещата откри ръководителят на катедра „Търговски и туристически бизнес” – доц. д-р Светослав Илийчовски. Той приветства участниците и поясни, че основната цел на научния форум е да се представят действащи модели, добри практики и успешни примери от опита на българските университети и на бизнеса, които могат да спомогнат за създаването на ефективен образователен продукт върху основата на търговската и туристическата наука и практика. Представяйки актуалността на избраната проблематика на кръглата маса, доц. Илийчовски подчерта, че „в условия на икономика на знанието се създават предпоставки бизнесът да моделира конкурентния успех на образователните продукти, както и да предопределя условията на пазара на труда”. С презентирания научен доклад на тема „Висше образование – наука – бизнес”, доц. Илийчовски въведе като отправни пунктове базови характеристики на изследваната взаимовръзка, открои проявяващите се проблеми и приведе актуални научни и практически данни.

Сред участниците в дискусия бяха доказали се професори по търговия и туризъм със значителен принос в развитието и утвърждаването на академичното търговско и туристическо образование: проф. д-р ик. н. Николинка Сълова от катедра „Икономика и управление на търговията” при ИУ - Варна; проф. д-р Йорданка Владимирова от катедра „Икономика на търговията”, УНСС - София; проф. д-р Димитър Тадаръков от катедра „Икономика на туризма”, УНСС - София; проф. д-р Марин Нешков от катедра „Икономика и организация на туризма” при ИУ - Варна. В рамките на форума бяха дискутирани ключови въпроси, свързани с  подобряване на учебните планове във висшето образование по търговия и туризъм, а също и с възможностите за актуализиране на учебните програми в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” в съответствие с изискванията на търговския и туристическия бизнес.

Доц. д-р Бисер Петков – ръководител на катедра „Икономика на търговията“ при УНСС и управител на Националния осигурителен институт, запозна аудиторията с резултати от изследване на потребностите на пазара на труда, проведено от Министерството на труда и социалната политика, и открои необходимостта от осъществяване на съвместни международни проекти между български и чуждестранни университети. От позициите на оценяване ролята на взаимоотношението „университет – бизнес“ проф. Тадаръков, представи по-значими механизми на адаптация на българското университетско образование към изискванията на туристическия бизнес. Като доказан авторитет проф. Сълова обоснова правилността на подхода за стремеж към осигуряване на по-високо образование на населението независимо от проблемите, проявяващи се на пазара на труда. По думите й, за да се постигне този желан резултат, се налага да се повиши ролята на държавата при търсенето на форми за обучение през целия живот. Според проф. Сълова трябва да се обогатяват и възможностите за транслация на научното знание в обществената система. Взимайки отношение по темата, проф. д-р Георги Герганов прецизно очерта границите между аудиторната и извънаудиторната заетост, заложена в учебните планове. Той открои предимствата от провеждане на анкетни проучвания както сред студентите, така и сред бизнеса относно качеството на обучението по търговия и туризъм.

По време на кръглата маса доц. д-р Теодора Филипова и доц. д-р Светослав Илийчовски споделиха опита на катедра „Търговски и туристически бизнес” при Стопанска академия в осъществяването на научноизследователски проекти, свързани с повишаване на знанията и уменията на студентите с цел тяхната по-добра професионална реализация на пазара на труда. Според направената от тях констатация, въпреки проблемите при комуникацията с бизнеса, дейностите по тези проекти водят до положителни резултати, спомагащи актуализацията на учебните програми и подобряването на учебните планове при съобразяване на препоръките на бизнеса.

Още »


Уважаеми колеги,
Правителството на провинция Бавария - Германия обявява конкурс за едногодишна стипендия за учебната 2015/16 г. за студенти-магистри.

CFA: BAYHOST Jahresstipendienprogramm 2015/16

English version below
.......................................................

Sehr geehrte Damen und Herren,

es freut uns, Sie auf die aktuelle Ausschreibung der Jahresstipendien des Freistaates Bayern 2015/16 für Hochschulabsolventen aus Bulgarien, Kroatien, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, der Slowakei, Tschechien, der Ukraine und Ungarn aufmerksam machen zu können.

Das Stipendium dient der Finanzierung eines Promotions-, Aufbau- oder Postgraduierten-Studiums an einer bayerischen Hochschule. Es wird zunächst für ein Jahr gewährt und kann auf Antrag maximal zwei Mal (auf insgesamt drei Jahre) verlängert werden.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Flyer anbei und unserer Webseite www.bayhost.de bzw. unter folgendem Link:
http://www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/incoming/index.html

Die Bewerbungsfrist ist der 1. Dezember 2014 (Eingangsstempel).

Ich bitte Sie, die Ausschreibung an Studierende und Interessierte weiterzuleiten. Zusätzliche Flyer per Post schicken wir gerne auf Anfrage zu. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit Dank und besten Grüßen
Katrin Döppe

........................................................................
Subject: One year scholarship program sponsored by the Free State of Bavaria 2015/16

Dear Madam or Sir,

The Bavarian Academic Centre for Central, Eastern and Southeastern Europe (BAYHOST) would like to ask you to pass this information to your students and other parties interested.

The Free State of Bavaria invites applications for its one-year scholarship program for students from Central, Eastern and Southeastern Europe for the academic year 2015/16 via BAYHOST. Graduates from Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovakia and Ukraine are eligible to apply.

The scholarships are meant to finance doctoral or postgraduate studies at Bavarian universities. One year scholarships can be extended twice for up to 3 years.

Please find enclosed our Flyer and further information can be found on the BAYHOST website www.bayhost.de respectively here:
http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html


The application deadline for first time applications is the 1st December 2014 (date of receipt!).

I would appreciate it if you could forward the application to all students and persons who might be interested. Additionally, we could send you some flyers by separate post on request.

Should you have further questions or comments, you are welcome to contact us any time via doeppe@bayhost.de.

I look forward to hearing from you!
Katrin Döppe
BAYHOST scholarship programs

---------------------------
Katrin Doeppe, M.A.
Stipendienprogramme

BAYHOST
Bayerisches Hochschulzentrum fuer Mittel-, Ost- und Suedosteuropa
Universitaetsstrasse 31
D-93053 Regensburg
Tel.: ++49 (0)941-943-5049
Fax: ++49 (0)941-943-5051
E-Mail: doeppe@bayhost.de
URL: www.bayhost.de
www.facebook.com/bayhost.regensburg

i. A.
Natalia Carpovici, M.A.
Projekte / Webauftritt
BAYHOST
Bayerisches Hochschulzentrum fuer Mittel-, Ost- und Suedosteuropa
Universitaetsstrasse 31
D-93053 Regensburg
Tel.: +49 (0)941-943-5048
URL: www.bayhost.de

FLYER

Още »

Специализирана аудитория по статистика откриха в Стопанска академия в световния ден на статистиката

Специализирана аудитория по статистика бе открита в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” в световния ден на статистиката. Новият учебен кабинет е резултат от дейностите по двугодишен инфраструктурен проект „Усъвършенстване на обучението по статистика чрез използване на съвременни информационни и комуникационни технологии”, който се реализира от катедра „Математика и статистика” към Фонд „Научни изследвания”.

Трикольорната лента ритуално преряза Ректорът на Свищовското висше училище проф. д-р Величко Адамов. Откривайки новата придобивка за студентите от специалност „Статистика и иконометрия”, той поздрави членовете на катедра „Математика и статистика”, като подчерта важността на двете научни дисциплини в обучението и възможностите за развитие на младите хора в областта на икономиката.

Сред гостите на официалното откриване бяха заместник-ректорите проф. д-р Теодора Димитрова и проф. д-р Любен Кирев, председателят на Общото събрание на Стопанска академия – проф. д-р Данаил Врачовски, зам.-председателят на Общото събрание – проф. д-р Андрей Захариев, финансовият мениджър – проф. д-р Георги Герганов, деканът на Факултет „Стопанска отчетност” – проф. д-р Атанас Атанасов, ръководители на катедри, преподаватели и студенти.

В обръщението си към присъстващите, ръководителят на катедра „Математика и статистика” – проф. д-р Поля Ангелова заяви, че новооткритата специализирана аудитория е още едно допълнение към богатата материална база, която Стопанска академия ползва за обучение на своите студенти. „Тази аудитория е резултат преди всичко на добрата воля на академичното ръководство – нашата специалност да има така необходимия специализиран кабинет за работа на нашите студенти, оборудван с подходящ статистико-иконометричен софтуер” – каза проф. Ангелова. Тя изказа благодарности от името на катедрения състав и на студентите от спец. „Статистика и иконометрия” за оказаните разбиране, помощ и подкрепа към Ректора на Стопанска академия, към академичното ръководство и към спонсора – инж. Ромил Георгиев. „Това е една наша сбъдната мечта – днес аз и моите колеги сме щастливи, удовлетворени и горди, че имаме такъв кабинет” – сподели с вълнение ръководителят на катедра „Математика и статистика”.

Новооткритата специализирана аудитория по статистика, финализираща първия етап от проекта, е оборудвана със седем компютърни конфигурации с необходимия софтуер. Кабинетът се използва от студентите от спец. „Статистика и иконометрия” от 1-ви до 4-ти курс още от деня на официалното откриване.

Още »


Уважаеми колеги,
БНБ обявява конкурс за стипендии за 2015 г.

Изисквания към кандидатите

За да имате право да участвате в конкурса и да получавате стипендия от БНБ, е необходимо да сте български граждани, като към датата на кандидатстването за стипендия отговаряте на следните условия:

• Да сте докторанти в редовна форма на обучение или студенти, обучаващи се в редовна форма за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър” в акредитирани висши училища в страната или чужбина, с подходящи за БНБ специалности;
• Студентите, обучаващи се в степен магистър:

   - след придобита степен „професионален бакалавър“ или степен „бакалавър“ - да имат среден семестриален успех най-малко много добър (5.00) и среден успех от държавните изпити или от защитата на дипломната работа най-малко много добър (5.00);
   - без придобита степен „професионален бакалавър“ или степен „бакалавър“ - да имат завършени поне шест семестъра и среден успех от следването си към момента на кандидатстване най-малко много добър (5.00);

• Да не са служители на БНБ;
• Да не са роднини по права линия, съпрузи, роднини по съребрена линия до четвърта степен или роднини по сватовство до втора степен с членове на Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ или с членове на Управителния съвет на БНБ.

Кандидатстване

Необходимо е да подадете следните документи:

• Мотивационно писмо;
• Автобиография, в която да се акцентира на научната активност на кандидата - публикувани статии, участие в конференции и семинари, подготвени и представени научни реферати и др.;

За студентите-магистри - документи от университетската администрация за записан семестър за ОКС „магистър” за текущата година и:

   - диплома за завършена степен „професионален бакалавър“ или степен "бакалавър"за студентите-магистри с придобита степен „професионален бакалавър“ или степен "бакалавър"; или
   - документ за завършени шест семестъра и за успех от следването до момента (уверение, академична справка) за студентите-магистри без придобита степен „професионален бакалавър“ или степен "бакалавър";

За докторантите - заповед за зачисляване в докторантура;

Кандидатите от университети в чужбина могат да намерят допълнителна информация на интернет страницата на БНБ www.bnb.bg.

• Декларация по образец;
• Есе в обем до 5 стандартни страници по следните теми:

За студентите магистри: Дългосрочни и краткосрочни икономически ефекти за България от санкциите на ЕС срещу Русия;

За докторантите: Граници на паричната политика.

Подаване на документите:

Документите на кандидатите се подават в периода от 1 до 30 ноември 2014 г.:

• На гише „Информация” в паричния салон на БНБ – София, от 08:30 до 15:45 ч. в работни дни.
• С препоръчано писмо на адрес:

Българска народна банка,
пл. "Княз Александър І" № 1
София – 1000
гише ”Информация” за дирекция "Управление на човешките ресурси"
относно: "Конкурса за стипендианти на БНБ".

  • На e-mail: scholarship@bnbank.org, като приложените документи за участие трябва да бъдат във формат .pdf.

В работни дни информация за конкурса може да бъде получена на тел. 02 / 9145 2723 от секретаря на Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ.

Предоставените от Вас доброволно лични данни и документи са защитени в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни. Те се събират, обработват и съхраняват за нуждите на БНБ съгласно предписанията на Закона за защита на личните данни. Българската народна банка е администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния управител.Трети лица могат да получат достъп до личните Ви данни само по реда и при условията на закона. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на личните данни.

Информация за конкурса ще намерите на интернет сайта на БНБ, в рубриките:

Начало/За нас/ Кариери/ Стипендии
http://www.bnb.bg/AboutUs/AUCareers/AUScholarships/AUSHow/index.htm
и
Начало/ За нас/ Конкурс за стипендианти на БНБ за 2014 г.
http://www.bnb.bg/AboutUs/AUCareers/AUScholarships/AUSHow/index.htm

Още »


Уважаеми колеги,
В изпълнение на ангажиментите по дейност 4 „Посещения на студентите в реална работна среда“ от проект BG051PO001-3.1.07-0019: „Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА „Д. А. Ценов” – Свищов”, катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ организира посещение на студенти от специалност „Икономика на индустрията“ и „Индустриална бизнес икономика“, II, III и IV курс, редовно обучение в реална работна среда.

Практическото занятие ще се проведе на 31 октомври 2014 г. (петък) от 12.00 часа в „Загорка“ АД – гр. Стара Загора по учебните дисциплини „Пазарно поведение в индустриалното предприятие“, „Индустриален риск мениджмънт и застрахователна политика“ и „Управление на конкурентоспособността на индустриалното предприятие“.

Още »


Уважаеми колеги,
ПОД  „Топлина” АД обявява конкурс за стипендиант за зимен семестър на учебната 2014/2015 година.

1. Критерии за кандидатстване по стипендиантската програма:

В конкурса имат право да кандидатстват   студенти, обучаващи се по специалност „Застраховане и социално дело” в редовна форма на обучение (ОКС „Бакалавър”) в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, с успешно завършени минимум четири семестъра, с минимален среден успех от курса на обучението до момента: отличен – 5.50.

2. Периодичност: Стипендията се отпуска за зимен семестър.
3. Квота по стипендиантската програма: 1 студент за семестър.
4. Размер на стипендията: 500 лв. на семестър.
5. Срок за кандидатстване: до 20.11.2014 г.
6. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в стипендиантската програма (съгласно образец)
 • Мотивационно писмо
 • Академична справка за успех, форма на обучение и специалност
 • Документ, удостоверяващ социалното състояние на кандидата (приложимо за желаещите да ползват предимство по социални критерии).

7. Начин на представяне на Документите за кандидатстване  -  подават се по електронен път на е-mail:  career.center@uni-svishtov.bg
8. Срок за разглеждане на кандидатурите: 25.11.2014 г.
9. Определяне на бенефициентите:

Комисия, съставена от представители на ПОД „Топлина” АД и представител/и на академичната общност, разглежда кандидатурите и определя бенефициентите, на база на следните критерии:

- среден успех;
- социален статус на кандидатите за стипендия;
- аргументация в мотивационното писмо.  

10. Обявяване на бенефициента (лично и публично): до 05.12.2014 г.
11. Изплащане на стипендията:

ПОД „Топлина” АД, съгласно подписан договори със стипендианта, изплаща еднократно сумата по сметка на стипендианта.

Заявление за участие в стипендиантската програма може да изтеглите от ТУК.

Още »


Уважаеми колеги,
ЗАД  „ОЗК-Застраховане” АД обявява конкурс за стипендиант за зимен семестър на учебната 2014/2015 година.

1. Критерии за кандидатстване по стипендиантската програма:

В конкурса имат право да кандидатстват   студенти, обучаващи се по специалност „Финанси” в редовна форма на обучение (ОКС „Бакалавър”) в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, с успешно завършени минимум четири семестъра, с минимален среден успех от курса на обучението до момента: отличен – 5.50.

2. Периодичност: Стипендията се отпуска за зимен семестър.
3. Квота по стипендиантската програма: 1 студент за семестър.
4. Размер на стипендията: 500 лв. на семестър.
5. Срок за кандидатстване: до 20.11.2014 г.
6. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в стипендиантската програма (съгласно образец)
 • Мотивационно писмо
 • Академична справка за успех, форма на обучение и специалност
 • Документ, удостоверяващ социалното състояние на кандидата (приложимо за желаещите да ползват предимство по социални критерии).

7. Начин на представяне на Документите за кандидатстване  -  подават се по електронен път на е-mail: career.center@uni-svishtov.bg
8. Срок за разглеждане на кандидатурите: 25.11.2014 г.
9. Определяне на бенефициентите:

Комисия, съставена от представители на ЗАД „ОЗК – Застраховане” АД и представител/и на академичната общност, разглежда кандидатурите и определя бенефициентите, на база на следните критерии:

- среден успех;
- социален статус на кандидатите за стипендия;
- аргументация в мотивационното писмо.  

10. Обявяване на бенефициента (лично и публично): до 05.12.2014 г.
11.  Изплащане на стипендията:

ЗАД „ОЗК – Застраховане” АД, съгласно подписан договори със стипендианта, изплаща еднократно сумата по сметка на стипендианта.

Заявление за участие в стипендиантската програма може да изтеглите от ТУК.

Още »


Уважаеми колеги,
Катедра "Аграрна икономика" при Стопанска академия "Д.А.Ценов", най-учтиво Ви кани на официалното откриване на Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие на тема: "Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в Стратегията "Европа 2020" на 6 ноември 2014 г. (четвъртък) от 10:30 ч. в аула "Проф. Д.Бъров" (ауд.1), Ректорат.

Още »

Карол отново дава стипендия на докторант

Стипендия в размер на 800 лв. месечно за 10 месеца ще предостави отново финансова група Карол. Целта е да бъде подкрепен млад талантлив учен, със значим принос в своята научна област и интересен проект, с практическо приложение. Стипендията се предоставя на  редовен докторант в акредитирани висши училища.

Конкурсът е тристепенен – по документи, интервю и презентация на разработките пред жури. В него влизат представители на висшия мениджмънт на компаниите от групата на Карол, УС на „Асоциация на докторантите в България” и УС на Сдружение "Форум Наука", както и досегашните получатели на стипендията. Чуйте какво казват за стипендията двама от членовете на журито – издателите на сп. Българска Наукта – Росен и Петър Теодосиеви.

Победителят в първия конкурс, д-р Христо Илиев, е от катедра „Квантова електроника” в СУ „Св. Климент Охридски”, физически факултет. Темата на неговата дисертация беше „Генерация на къси лазерни импулси в близката инфрачервена област с дължина на вълната между 1 и 2 микрометра”. Работата му беше отличена от Физическия факултет на СУ като най-добра дисертация на 2012 г.

През 2014 г. стипендия получава Таня Славова, УАСГ, Геодезически факултет, катедра „Висша геодезия“, с тема Локализиране на дълбочинно разположени кухини, посредством гравиметрични методи.

Какви са изискванията и как да кандидатствате?

Финансова група Карол има последователна и дългосрочна политика в подкрепа на образованието в България и развива собствени образователни проекти, структурирани в Корпоративен университет Карол. Само година след създаването си, проектът спечели престижна международна награда и влезе в топ 10 топ измежду 100 финалисти в категория Международна компания на 2014 Leadership Excellence 500 Awards. Емблематичната програма е Карол семестър, който се провежда всеки юли, а тази година за първи в портфолиото на корпоративния университет беше добавено и специално обучение за хора на изкуството – Арт семестър. Най-новият проект е с Националната търговско-банкова гимназия и дава възможност на учениците да придобият практически знания в различните компании на финансова група Карол.

 • За допълнителна информация:

Милена Петкова, мениджър Знание,
ръководител на проекта в Корпоративен Университет Карол

02/400 8 293
m_petkova@karoll.bg
education@karoll.bg

Още »

Все повече работодатели се възползват от възможността за следдипломно обучение на служителите им в Стопанска академия

Увеличен интерес към следдипломното обучение регистрира Центърът за следдипломно и факултативно обучение при Стопанска академия „Димитър А. Ценов”.  Все повече фирми, държавни структури и финансови институции изпращат свои служители за следдипломно обучение в Свищовското висше училище. 

С обучението на служители за придобиване на допълнителни умения и компетентности, освен че се прилага на практика концепцията за учене през целия живот, се засилва и връзката между теория и практика. От една страна специализантите получават търсените от тях нови знания и надграждат своето образование, а от друга –  преподавателите имат обратна информация как техните студенти практически реализират наученото чрез различните форми на допълнителна подготовка.

За академичната 2014 – 2015 г., Сектор „Следдипломно обучение” предлага дългосрочни и краткосрочни програми за повишаване квалификацията на кадри с висше образование (професионален бакалавър, бакалавър и магистър) от всички сфери и отрасли на стопанската дейност. Желаещите да повишат квалификацията си могат да избират между 55 програми в квалификационните  направления „Застраховане”, „Социално дело”, „Информационни технологии”, „Международни икономически отношения”, „Маркетинг”, „Счетоводство”, „Контрол”, „Финанси”, „Стопанско управление” и „Публична администрация”. Сред най-предпочитаните програми са „Здравен мениджмънт”, „Финансов мениджмънт”, „Счетоводство и одит”, „Организация и управление на бизнеса”, „Управление на персонала (човешките ресурси)”.

Обучението е с продължителност от шест месеца до една календарна година. В отговор на специфичните потребности на кандидатите за следдипломно обучение, в Академията се изготвят индивидуални програми за всеки обучаем в различните направления и учебния план се специфицира съобразно нуждите на специализанта. Според преподаватели на обучаваните в Сектор „Следдипломно обучение”, кандидатстващите са все по-мотивирани да повишат своята квалификация, имат по-високи нива на знания и са с конкретни изисквания относно това, което искат да научат.

Кандидатстването за следдипломно обучение в Стопанска академия е непрекъснат процес. Поради индивидуалния характер на обучението няма конкретни срокове за записване и документи се приемат целогодишно. Успешно приключилите обучение получават „Свидетелство за професионална квалификация”.

Следдипломното обучение е регламентирано в съответствие със Закона за висше образование и Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища. Обучението  се извършва съгласно получената от Стопанска академия сертификация от Lloyd's Register Quality Assurance за съответствие със стандартите за Системи за управление на качеството ISO 9001:2008.

Още »


Уважаеми академични преподаватели,
Предлагаме на Вашето внимание  заглавия на книги от предстоящата през м.ноември (03.11 - 06.11.2014г.) изложба на "Индекс" ООД, които можете лично да заявите и закупите впоследствие.

В последната колона е тематиката, по която може да се филтрира. Избраните заглавия можете да заявявате до 22 октомври, за да се подготвят, на следния адрес или имейл.

Индекс ООД
Отдел КНИГИ
1000 София
ул. "Христо Белчев" 2, етаж 6
(02) 987-72-61
www.index2000.bg


Екология, География, Икономика, История-Социология-Философия, IT&PC, Право, Международни отношения - политика, Психология, Руски език.

Още »

Синдиката на работещите в Стопанска академия към КНСБ преизбра своя председател и за следващия мандат

Отчетно-изборна конференция на Синдиката на работещите в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – пълноправен член на НБС „ВОН” – КНСБ, се проведе в Свищовското висше училище. Гости на конференцията бяха доц. д-р инж. Лиляна Вълчева – председател на Националния браншови синдикат „Висше образование и наука” – КНСБ, проф. д-р Данаил Врачовски – председател на Общото събрание на Стопанска академия и първи председател на синдикалната организация в Свищовското висше училище, доц. д-р Маргарита Кръстева – председател на синдикалната организация в УНСС.

Приветствие от името на Ректора на Стопанска академия –  проф. д-р Величко Адамов към делегатите на конференцията и към гостите поднесе проф. Врачовски. „Академичното ръководство изключително цени работата на синдикатите в Стопанска академия, които са солидна опора за защита на човешките права, на социалната солидарност и социалната сигурност на работещите в нашето висше училище” – заяви проф. Врачовски. Своята висока оценка за дейността на синдикалната организация той даде и чрез един „символичен” подарък.  Проф. Врачовски сподели, че от създаването на Синдиката в Стопанска академия пази знаме, получено от Министерството на образованието с надпис „колектив първенец” и ритуално подари тази „реликва” на настоящата структура.

В своето изказване, председателят на Националния браншови синдикат „ВОН” – КНСБ, доц. Вълчева също оцени високо дейността на Синдиката на работещите в Стопанска академия. Тя подчерта, че това е една от най-големите синдикални организации в системата на браншовия синдикат, от чийто опит взаимстват много други структури.

В Синдиката на работещите в Стопанска академия при НБС „ВОН” – КНСБ към настоящия момент членуват 410 души, или 72% от преподавателите и служителите на трудов договор, посочи в отчетния си доклад за изминалия мандат 2009 – 2014 г. председателят на Синдикалния комитет доц. д-р Анелия Радулова. По думите й, акцент в работата на Синдиката е реализиране ефективен социален диалог насочен към решаването на въпроси, касаещи  трудовите и осигурителните отношения на работниците и служителите, които не са уредени с повелителните разпоредби на закона – заетост, заплащане и условия на труд.

За отчетния период са сключени три колективни трудови договора „в условията на ползотворен и освободен от напрежение партньорски диалог”. В този аспект, доц. Радулова очерта обективните и специфичните проблеми, които ограничават провеждането на адекватна политика по колективно трудово договаряне и посочи, че най-същественият проблем пред провеждане на активна политика по доходите в Стопанска академия е „хроничното недофинансиране, резултат от традиционно неглижиране от страна на управляващите, на проблемите, свързани с финансирането на висшето образование”.

В рамките на конференцията бе направен и отчет на Контролния съвет на синдикалната организация. Доклада за изминалия период представи председателят на КС – доц. д-р Пенка Горанова. След дадената възможност за обсъждане и приемане на направените отчети за изминалия  мандат, делегатите пристъпиха към избор на ръководните органи. За председател на Синдикалния съвет с пълно мнозинство бе преизбрана доц. Радулова, а зам.-председател и през следващия мандат ще бъде доц. д-р Пламен Йорданов. Делегатите на конференцията преизбраха и доц. Горанова за председател на Контролния съвет.

Още »


Уважаеми колеги,
Международна студентска организация AIESEC с Локален офис Свищов стартира кампания за студенти, желаещи да станат част от най-голямата, глобална студентска организация. AIESEC присъства в 115 държави, като предоставя различни възможности за развитие на младите студенти. Участието в организацията дава възможност за придобиване на практически знания в областите:Бизнес, PR&Маркетинг и човешки ресурси. Студентите имат възможността и да работят в мултикултурна среда както в България, така и в чужбина.
Ако искате да станете част от най-голямата студентска организация в света, да работите в екип от млади и мотивирани хора, да развиете лидерски умения, да придобиете международен опит, да се възползвате от всички възможностти, които AIESEC предлага за професионално и личностно развитие, попълнете своя формуляр за кандидатстване на: http://www.bitly.com/FutureLeadersBG или в офиса на организацията - Факултетски корпус, етаж 3.

За повече информация:

- http://www.aiesec.bg/future-leaders
- svishtov.mail@aiesec.net
- magdalena.obreshkova@aiesec.net
- hristina.raikova@aiesec.net

Още »

„Твоята първа работа с EURES”

Това е схема за трудова мобилност, която помага на младите европейци да намерят работа, стаж или практика в други страни от ЕС.
Целта на новото издание на „Твоята първа работа с EURES” е да се помогне на около 5000 европейски младежи да намерят работа в други страни от ЕС през 2015 г. В инициативата участват няколко изброени по-долу европейски служби по заетостта.
Националните служби по заетостта предоставят информация за набиране на служители, намиране на подходящи работни места и финансиране - както на младежите, търсещи работа, така и на предприятията, желаещи да наемат хора от чужбина. Финансирането ще се предоставя в съответствие с условията и процедурите на тези служби.

Кой може да получи помощ?

 • Граждани на ЕС на възраст между 18 и 30 години, живеещи в страна от ЕС.
 • Всички законно установени работодатели в страните от ЕС, предлагащи договори с продължителност поне 6 месеца, при условие че заплащането и условията отговарят на националното трудово законодателство.

Каква помощ се предлага?

За младежи
По схемата се финансират езикови курсове или други форми на обучение. Покриват се и разходи за пътуване на млади хора, които кандидатстват за работа или стаж, за да се явят на интервю за работа и да се установят в друга страна от ЕС за започване на работа. Помощта за младите хора е описана в наръчника за 2014-2015 г.

За работодатели
Предприятията с до 250 служители могат да кандидатстват за финансова помощ за разходите за обучение на новоназначени служители, стажанти и практиканти и с цел да им помогнат да се установят.
В наръчниказа „Твоята първа работа с EURES“ за 2014-2015 г. са изброени условията и правилата за участие.

Държави (Служби по заетостта) участващи в „Твоята първа работа с EURES“:
Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Полша, Румъния, Словения, Холандия

За повече информация:

- http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=bg
- изданието за 2014-2015 г.: „Твоята първа работа с EURES“
- вижте уеб страниците на службите по заетостта, участващи в схемата.

Още »

Уважаеми преподаватели и студенти,
Българската асоциация по информационни технологии(БАИТ), организира за поредна година конкурса Наградите на БАИТ за 2014 г. за значим принос за развитието на информационните и комуникационни технологии.
И тази година конкурса ще се проведе в  две категории - Образователна награда и Студентска награда.

Образователни награда има за цел да отличи личности/екипи, работещи в сферата на образованието /училище, университет, БАН/ с принос за развитието и внедряването на информационните и комуникационни технологии в учебния процес и/или създали методика и учебни програми за подготовка на кадри за нуждите на ИКТ бизнеса.
Победителите до сега в тази категория са били: 2013 – Уча.се; 2012 – Академия Телерик; 2011 – Нимеро ЕООД.

Студентска награда ще отличи студент/екип за създаден и приложен проект в сферата на информационните технологии.
Победителите до сега в тази категория са били: 2013 – екип от МГУ и Десислав Кузманов от ТУ София; 2012 – Денислав Лефтеров от ПУ и Здравко Велинов от ТУ София; 2011 – екип от МГУ.

През 2011 г. УС на БАИТ взе решение да възобнови връчването на наградите на асоциацията, но в променен формат, съобразно целите и задачите й и променената обществено икономическа обстановка. Броят на категориите се увеличи значително, като наградите станаха 12. Освен досегашните две - за значим принос и за журналистически принос, новите са: Образователна награда, Студентска награда, Публична администрация, Бизнес иновативност, Корпоративна и социална отговорност, STARTUP компания на годината, E-business, Мобилни решения и Развлекателен софтуер.

Чрез увеличаване броя на категориите се цели да се отдаде дължимото на всички личности, институции и компании, които със своя професионализъм, иновативност и активна гражданска позиция са дали през 2014 г. своя принос за развитието на информационните и комуникационни технологии.

Кампанията и церемонията се провеждат под патронажа на Президента на Република България Росен Плевнелиев.

От 2012 г. към статуетките и грамотите в отделните категории има и паричните награди. Те  са  под формата на ваучери, срещу чиято стойност победителите в конкурса имат възможност да закупят стоки или услуги от компании, членове на БАИТ.

Наградите ще бъдат връчени на официална церемония в края на м. януари 2015 г. Датата и мястото ще бъдат посочени допълнително.

Краен срок за регистрация за участие: до 24.00 ч. на 12 Януари 2015 г.

Регистрационната форма и регламентът на конкурса са публикувани на сайта на наградите www.bait-awards.bg  .

Конкурсът ще се проведе в рамките на европейския проект Watify, чийто изпълнител за България е БАИТ. Това е проект за насърчаване на дигиталното предприемачество и създаването на е-менторинг екосистема. По-голямата част от наградите отличават и чрез това насърчават дигиталното предприемачество у нас.

Конкурсът и церемонията за връчване на „Наградите на БАИТ” за 2014 г. се провеждат в партньорството с: БНТ, БНР, БТА, IDG.bg, Computerworld, Computer, Teacher.bg, TechNews, Diploma.bg, Digital Europe, Национален център за безопасен интернет, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Националното сдружение на общините в Република България, LauncHub, Eleven, StartUP и Start it Smart.

За БАИТ:

Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) е най-голямата, най-представителна и влиятелна браншова организация в сферата на информационните и комуникационни технологии в България. Създадена през 1995 г. към момента в нея пряко членуват 100 фирми. Асоциацията обхваща фирми от всички сектори на информационните и комуникационните технологии - хардуер, софтуер, системна интеграция, мрежи, телекомуникации, доставчици на Интернет услуги и др. Една голяма част от тях предлагат собствени решения, продукти и услуги и успешно работят на чуждестранните пазари. В асоциацията членуват и представителствата на повечето водещи световни производители в България. Фирмите, членуващи в БАИТ, формират над 69% от пазара на информационни технологии в България. Преобладаващата част от значимите проекти в сферата на ИКТ, възлагани с обществени поръчки, се печелят от фирми-членове на БАИТ, като по обем на приходите тяхното участие е над 80%. Мисията на БАИТ е да защитава общите интереси на своите членове, като активно работи за изграждането на информационното общество в държавата, за развитието на българската ИКТ индустрия и на ИКТ пазара като цяло. БАИТ подпомага своите членове за тяхното участие в различните програми за развитие на Европейския съюз и по-успешно приспособяване към неговите пазарни условия. За постигане на тези си цели БАИТ работи с органите на държавното управление, като ги подпомага с експертно мнение при формирането на държавната политика в областта на информационните и комуникационни технологии, при планирането и изпълнението на големите инфраструктурни проекти в сектора на ИКТ. Асоциацията провежда последователна политика за създаване на нормална пазарна среда в България в областта на информационните технологии, на прозрачност и равнопоставеност между фирмите на пазара и се противопоставя на всякакви опити за корупционни практики.

Още »

Уважаеми колеги,
ЦМСП съобщава на всички преподаватели и на членовете на административния състав, че започва процедурата за кандидатстване с цел мобилност по програма „Еразъм+” за академичната 2014/2015 г. Съобразно разпределението на бройките за мобилност от Националната Агенция за администриране на програмата – София на Стопанска Академия се полагат четири места за мобилност с цел преподаване и три места за мобилност на преподаватели и административен персонал с цел обучение.

Всички желаещи да участват в програмата с цел мобилност следва да подадат заявление по образец и кратко описание на намеренията си за работа в чуждестранния университет, избран като приемащ в рамките на мобилността, в срок до 07.11.2014г. Образците на формулярите са публикувани на сайта на Стопанска Академия в опцията „Еразъм” – „Преподавателска мобилност” и  „Мобилност на административен персонал”. Документите се подават в офиса на ЦМСП.

Още »


Уважаеми академични преподаватели,
На Вашето внимание е предложение за книги от област Economics на издателство Springer, разпространявани от „Индекс” ООД.
Интересуващите Ви лично заглавия могат да бъдат заявени чрез:  

Индекс ООД
Отдел КНИГИ
1000 София
ул. "Христо Белчев" 2, етаж 6
Мариана Владимирова (02) 987-72-61
www.index2000.bg

В колона N на таблицата е указана предметната област, а в последната колона има кратко описание на всяка книга. В отделна таблица са изнесени нови и предстоящи издания от област статистика.

Каталог - Икономика
Каталог - Статистика

Още »


Уважаеми колеги,
Факултет „Стопанска отчетност” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” организира на 7 ноември, 2014 г. студентска научна сесия „Проблеми и предизвикателства пред стопанската отчетност”. В научната сесия могат да вземат участие студенти от всички икономически специалности на всички български висши училища. Основни тематични направления:

 • Счетоводството, като информационна и контролна система;
 • Контролът и анализът за запазване на динамичното равновесие в икономиката;
 • Приложение на статистическите методи в икономическите изследвания.

За участие е необходимо подготвянето на доклад в общ обем до 6 страници и презентация по неговата тема, която трябва да бъде задължително представена на научната сесия.

На всеки участник, изнесъл презентация, свързана със заявен доклад, ще бъде връчен сертификат!

Подробните технически изисквания към докладите и презентациите са поместени в линковете както следва:

За улеснение можете да използвате и да работите директно в предоставените шаблони. Техните параметри са настроени според изисквания за участие. Достатъчно е само да премахнете ненужната информация, да попълните празните места, след което да въведете своите текстове и данни!

Името на файла с доклада и презентацията трябва да бъдат във формата Код_Имена_На_Автора.doc и съответно Код_Имена_На_Автора.ppt.
Кодът пред името на автора на файла е според избраното тематично направление на доклада.

Студентските доклади и презентациите към тях се изпращат на e-mail fso@uni-svishtov.bg в срок до 17.00 ч. на 31.10.2014 г.

Още »


Уважаеми колеги,
Факултет „Производствен и търговски бизнес” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” организира на 7 ноември, 2014 г. студентска научна сесия „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД БИЗНЕСА В КОНТЕКСТА НА ПРОГРАМА БЪЛГАРИЯ 2020”. В научната сесия могат да вземат участие студенти от всички икономически специалности на всички български висши училища. Основни тематични направления:

 • Индустриалният бизнес в контекста на програма „България 2020“
 • Предизвикателствата пред националния аграрен сектор
 • Перспективи за развитие на търговския бизнес
 • Перспективи за развитие на туристическия бизнес

За участие е необходимо подготвянето на доклад в общ обем до 6 страници и презентация по неговата тема, която трябва да бъде задължително представена на научната сесия.

На всеки участник, изнесъл презентация, свързана със заявен доклад, ще бъде връчен сертификат!

Подробните технически изисквания към докладите и презентациите са поместени в линковете както следва:

За улеснение можете да използвате и да работите директно в предоставените шаблони. Техните параметри са настроени според изисквания за участие. Достатъчно е само да премахнете ненужната информация, да попълните празните места, след което да въведете своите текстове и данни!

Името на файла с доклада и презентацията трябва да бъдат във формата Код_Имена_На_Автора.doc и съответно Код_Имена_На_Автора.ppt.
Кодът пред името на автора на файла е според избраното тематично направление на доклада.

Студентските доклади и презентациите към тях се изпращат на e-mail fptb@uni-svishtov.bg в срок до 17.00 ч. на 31.10.2014 г.

Още »


Уважаеми колеги,
Факултет „Мениджмънт и маркетинг” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” организира на 7 ноември 2014 г. студентска научна сесия Устойчиво развитие и глобален мениджмънт“. В научната сесия могат да вземат участие студенти от всички икономически специалности на всички български висши училища. Основни тематични направления:

 • Актуални проблеми  пред европейската интеграция и европейския бизнес
 • Съдеятелска среда и криза в икономиката и управлението
 • Стратегически перспективи за развитието на бизнеса и публичния сектор
 • Интерактивен маркетинг, масова индивидуализация и управление на клиентското преживяване;
 • Актуални тенденции в развитието на информационните и комуникационните технологии.

За участие е необходимо подготвянето на доклад в общ обем до 6 страници и презентация по неговата тема, която трябва да бъде задължително представена на научната сесия.

На всеки участник, изнесъл презентация, свързана със заявен доклад, ще бъде връчен сертификат!

Подробните технически изисквания към докладите и презентациите са поместени в линковете, както следва:

За улеснение можете да използвате и да работите директно в предоставените шаблони. Техните параметри са настроени според изисквания за участие. Достатъчно е само да премахнете ненужната информация, да попълните празните места, след което да въведете своите текстове и данни!

Името на файла с доклада и презентацията трябва да бъдат във формата Код_Имена_На_Автора.doc и съответно Код_Имена_На_Автора.ppt.
Кодът пред името на автора на файла е според избраното тематично направление на доклада.

Студентските доклади и презентациите към тях се изпращат на e-mail fmm@uni-svishtov.bg в срок до 17.00 ч. на 31.10.2014 г.

Още »


Уважаеми колеги,
Във връзка с организиране на докторантска научна сесия и публикуване на научната продукция в Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти” – издание на СА „Д. А. Ценов”, в срок до 15.11.2014 г., докторантите към катедрата следва да депозират:

 • заявка за участие в докторантската научна сесия (Приложение 1);
 • екземпляр (на хартиен и електронен носител) от научното изследване (статия/студия), което ще бъде публикувано в Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти”;
 • презентация на научното изследване (PowerPoint), с която докторантът ще участва на Докторантската научна сесия
 • рецензия на представената разработка от научния ръководител на докторанта;
 • препис от протокол за проведено заседание на обучаващата катедра, на което е обсъдена, приета и предложена за публикуване разработката на докторанта.

Информация за срокове и изисквания за техническо оформление на разработките - http://www.uni-svishtov.bg/default.asp?page=almanah-d.

Лице за контакт: г-жа Ралица Сирашка – технически секретар, тел. 66-238, ел. адрес: rsirashka@uni-svishtov.bg.

Заявката за участие в докторантската научна сесия можете да изтеглите от тук.

Още »


Уважаеми колеги,
Факултет „Финанси” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” организира на 7 ноември, 2014 г. студентска научна сесия „Финансите в контекста на Стратегия „Европа 2020”.  В научната сесия могат да вземат участие студенти от всички икономически специалности на всички български висши училища. Основни тематични направления:

 • Корпоративните финанси – основа на икономическия растеж;
 • Банковият сектор – тенденции, предизвикателства и решения;
 • Публичните финанси в контекста на финансовата рамка 2014-2020;
 • Застраховането в контекста на Стратегия „Европа 2020”;
 • Социална политика на Европейския съюз – състояние и европейски перспективи;
 • Инициативи за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

За участие е необходимо подготвянето на доклад в общ обем до 6 страници и презентация по неговата тема, която трябва да бъде задължително представена на научната сесия.

На всеки участник, изнесъл презентация, свързана със заявен доклад, ще бъде връчен сертификат!

Подробните технически изисквания към докладите и презентациите са поместени в линковете както следва:

За улеснение можете да използвате и да работите директно в предоставените шаблони. Техните параметри са настроени според изисквания за участие. Достатъчно е само да премахнете ненужната информация, да попълните празните места, след което да въведете своите текстове и данни!

Името на файла с доклада и презентацията трябва да бъдат във формата Код_Имена_На_Автора.doc и съответно Код_Имена_На_Автора.ppt.
Кодът пред името на автора на файла е според избраното тематично направление на доклада.

Студентските доклади и презентациите към тях се изпращат на e-mail ffinance@uni-svishtov.bg в срок до 17.00 ч. на 31.10.2014 г.

Още »

Конкурс за стипендии за академичната 2014-2015 г.

Стипендията е в размер на 250 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца.
Право на участие имат студенти, които се обучават
- редовна форма по икономически специалности във висши учебни заведения в България;
- имат завършен най-малко ІІІ курс;
- успех от цялото следване не по-малко от много добър (5.00).

До 24 октомври 2014 г. кандидатите представят:
1. Информационна карта (може да бъде изтеглена от сайта на фондацията  www.atanasburov.org, секция „Конкурси” , „Конкурс за стипендии „Буров“)
2. Уверение за записан зимен семестър на учебната 2014/2015г. с посочен в него общ успех от следването или академична справка;

Документите се изпращат по пощата на адрес: София 1000 , бул. „Фритьоф Нансен” № 9, ОББ, за фондация “Атанас Буров”, за конкурса за стипендии “Атанас Буров”.
Документи, изпратени по електронна поща, няма да бъдат приемани.
Краен срок за получаване на документите – 17.00 ч. на 24октомври 2014 г.

В периода 1 ноември 30  ноември 2014 г. кандидатите ще положат тест и с тях ще се проведе събеседване във Варна, Свищов и София. За дата, час и място на събеседването, кандидатите ще бъдат уведомени по електронна поща.

Одобрените за стипендия кандидати ще бъдат обявени на www.atanasburov.org, секция „Конкурси” след 10 декември 2014 г.

За допълнителна информация на тел: 02-811 3633; 02-811 3634 или на fnburov@ubb.bg

Конкурс за стипендия "Дамян Балабанов" за академичната 2014/ 2015 г.

Стипендията е в размер на 250 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца.
Право на участие имат студенти, които се обучават
- редовна форма по икономически специалности във висши учебни заведения в България;
- имат завършен най-малко ІІІ курс;
- успех от цялото следване не по-малко от много добър (5.00).

До 31октомври 2014 г. кандидатите представят:
1. Информационна карта може да бъде изтеглена от сайта на фондацията  www.atanasburov.org, секция „Конкурси” , „Конкурс за стипендия „Дамян Балабанов“)
2. Уверение за записан зимен семестър на учебната 2014/2015г. с посочен в него общ успех от следването или академична справка;
3. Есе на тема "ЕЦБ в борба с дефлацията и стагнацията в Еврозоната – политики, инструменти. Възможно ли е икономическият растеж да бъде стимулиран единствено с монетарни средства?"в размер до 3 страници (1800 знака на страница). 

Документите и есето ( на хартиен и електронен носител ) се изпращат по пощата на адрес: София 1000 , ул. „Фритьоф Нансен” № 9, ОББ, за фондация “Атанас Буров”, за конкурса за стипендия “Дамян Балабанов”.
Документи, изпратени по електронна поща, няма да бъдат приемани.
Краен срок за получаване на документите – 17.00 ч. на 31 октомври 2014 г.

Критериите за оценка на есето:
- идентифициране, пълнота на въвеждане и коментиране на ключовите проблеми – 20 точки;
- самостоятелност на изложението- 20 точки;
- убедителност на изложението – 20 точки;
- оригиналност на стила и подхода- 10 точки;
- виждане на развитието на коментираната проблематика- 10 точки.

В периода   1 ноември - 30 ноември 2014 г. с кандидатите, чиято оценка на есето е най-малко 50 точки, ще се проведе събеседване в София.
За дата, часа и мястото на събеседването кандидатите ще бъдат уведомени по електронна поща.
На събеседването ще бъдат оценявани умението за защита на основните авторски тези в есето; самостоятелното и аналитично мислене; плановете за професионална реализация след завършване на образование и преминатите практически стажове.
Общият резултат на кандидатите ще се изчислява като сума от броя на точките от есето и от събеседването.

Одобреният за стипендия кандидат ще бъде обявен в www.atanasburov.org, секция “Конкурси” след 10 декември 2014.
За информация на телефон 02-811 3633; 02-811 3634 или на fnburov@ubb.bg

Още »


Уважаеми колеги,
До 31.12.2014 г. всички преподаватели, служители и студенти в СА „Димитър А. Ценов” могат да се възползват от условията по преференциалната оферта за ползване на закрития плувен басейн в Спортен комплекс „Корпус Юг”, както следва:

 • ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ И СТУДЕНТИ
Ползване на басейн Цена
Еднократно посещение   6 лв.
Абонаментна поименна карта за 10 посещения  50 лв.
Абонаментна поименна карта за 20 посещения  90 лв.
Абонаментна поименна карта за 30 посещения 120 лв.

 • ЗА ДЕЦА (УЧЕНИЦИ) НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ И СТУДЕНТИ
 • За ученици от I-ви до V-ти клас – организирани посещения 2 пъти седмично в рамките на извънкласните занимания (от понеделник до петък в часовия диапазон 15.00-17.00 ч.) с придружаващ възпитател и инструктор по плуване – цена 30 лв. на месец;
 • За ученици след V-ти клас – организирани посещения 2 пъти седмично (от понеделник до петък в часовия диапазон 13.00-15.00 ч.) с инструктор по плуване – цена 35 лв. на месец.

 • За ученици след V-ти клас
Ползване на басейн Цена
Еднократно посещение   6 лв.
Абонаментна поименна карта за 10 посещения  50 лв.
Абонаментна поименна карта за 20 посещения  90 лв.
Абонаментна поименна карта за 30 посещения 120 лв.

 • Аква аеробика (спорт „водна гимнастика” – 2 посещения седмично) – 45 лв. на месец

*Родители (ползватели на карта) с деца до 10 г. при посещение не заплащат допълнителна такса за ползване на басейна от децата!
**Закупуването на карти се извършва на касата на плувния басейн!
***Допълнителна информация: тел. 0882/552518

Още »


Уважаеми колеги,
Катедра «История, философия и социология» и катедра «Правни науки и екология» организират Международна научна конференция на тема "Социалните науки и икономиката" (Взаимодействие и перспективи за сътрудничество).
Конференцията ще се проведе в гр.Свищов на 31 октомври 2014 г.

Информация:
ПОКАНА
Заявка за участие


International Scientific Conference "Social Sciences and Economics (Interaction and perspectives for collaboration)", organized by the Department of History, Philosophy and Economics and the Department of Law and Environmental studies at D. A. Tsenov Academy of Economics – Svishtov.

Information

Още »


Уважаеми колеги,

Катедра „Аграрна икономика” при СА „Димитър А. Ценов” организира Юбилейна научнопрактическа конференция с международно участие на тема:
НАЦИОНАЛНИЯТ АГРАРЕН СЕКТОР – ЕЛЕМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ РЕГИОНИ
В СТРАТЕГИЯТА „ЕВРОПА 2020”.
Конференцията се посвещава на 30-годишния юбилей на катедра "Аграрна икономика" и патронния празник на Висшето училище.

Свищов , 6-7 ноември 2014 г.

ПОКАНА INVITATION ПРИГЛАШЕНИЕ
Заявка за участие Registration Form Заявка на участие

 

Още »