Официален старт на кандидатстудентска кампания 2015 в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”

С решение на Академичния съвет на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” от 29 октомври 2014 г. стартира приемът на документи за участие в 80-ата поред за висшето училище Кандидатстудентска кампания. През 2015 година Академията предлага прием в 17 атрактивни, перспективни и пазарноориентирани специалности в ОКС „Бакалавър” в направления „Икономика” и „Администрация и управление” (в редовна и задочна форма на обучение) за подготовка на висококвалифицирани специалисти, способни да се реализират на конкурентния трудов пазар в България, ЕС и по света.

Кандидат-студентите могат да подават документи за прием във всички налични форми на обучение и специалности – Финанси, Застраховане и социално дело, Макроикономика, Счетоводство и контрол, Стопански и финансов контрол, Статистика и иконометрия, Маркетинг, Стратегическо и бизнес планиране, Стопанско управление, Екомениджмънт, Бизнес информатика, Международни икономически отношения, Публична администрация, Индустриална бизнес икономика, Аграрна икономика, Икономика на търговията, Икономика на туризма.

Приемът на студенти в образователно-квали­фи­ка­цион­на сте­пен “ба­ка­ла­вър”се осъществява:

 • с оценка от държавен зрелостен изпит, включително и тази за придобиване на професионална квалификация, вписана в дипломата за средно образование в раздел „Допълнително положени държавни зрелостни изпити”, проведени в периода 2008-2015 г.;
 • след успешно положен в СА „Д. А. Ценов”  кандидатстудентски изпит (еднороден тест от 60 въпроса) по една от дисциплините: Математика, Икономика, Икономическа география на България или чужд език – английски, немски, френски, руски или испански език;
 • с пренесена оценка от успешно положен кандидат-студентски изпит в друго висше училище;
 • с оценка от национални и международни олим­пиади.

Документи за участие в кандидатстудентската кампания се подават в Кандидатстудентския център при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов, в офисите на Цен­търа за кандидат­сту­ден­тска подготовка и информация в цялата стра­на, в офисите на На­ционалната агенция за прием на кан­дидат­сту­ден­тски документи, по пощата и оnline. Няма промяна в таксите за участие в кампанията.

Срокът за подаване на документи е постоянен, като кандидат-студентите участват в класиране съобразно периода на подаването им. За желаещите да участват с кандидатстудентски изпит, Свищовската Алма Матер организира ежемесечни изпитни сесии. Кандидатстудентският център при Стопанска академия ще приема документи всеки делничен ден от 08.00 до 17.00 ч., в събота от 09.00 до 16.00 ч.

Въпреки че срокът за подаване на документи за участие в кандидатстудентската кампания е постоянен, за да участват в първо класиране, кандидат-студентите следва да подадат необходимите документи до 12 юли 2015 г. Всички останали кандидат-студенти, подали документи след 12 юли 2015 г., при наличие на незаети места ще участват в класиранията, обявени след датата на подаването на документи.

Ежемесечните кандидатстудентски изпитни сесии ще се провеждат само в СА “Димитър А. Ценов” - Свищов, по график. Продължителността на конкурсните изпити е 3 (три) астро­но­ми­чески часа за тест с 60 въпроса (само от съответната дисципли­на). Кандидат-студентите могат да положат повече от един кандидатстудентски изпит и да се явят на повече от една изпитна сесия. В балообразуването участва най-високата оценка, получена от изпитните сесии. Във връзка с кандидатстудентските изпити Центъра за следдипломно и факултативно обучение при СА „Д. А. Ценов” предлага на желаещите интензивни подготвителни (присъствени и онлайн) кандидатстудентски курсове по Икономика, Икономическа география на България, Математика и Чужди езици.

Балът за участие в класирането се формира в зависимост от избраната опция за кандидатстване. Константните елементи в балообразуването са общият успех от дипломата за средно образование, оценката от задължителната подготовка по Български език и литература от дипломата и оценката от задължителната подготовка по Математика от дипломата. Към формираната сума, в зависимост от избраната опция за кандидатстване, се добавя удвоената оценка от държавен зрелостен изпит (матура в периода 2008-2015 г.) или успешно положен конкурсен изпит в Стопанска академия или в друго висше училище.

Освен българските граждани със завършено средно образование, в Академията имат право да кандидатстват и чужденци, ако имат статут на постоянно пребиваващи на терито­ри­ята на Република България, удостове­рено с валиден документ за самоличност; имат статут на бежанци; кандидатите са от българска народност, удостове­рена по ре­да на Постановление 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъщес­твя­ване на образователна дейност сред бъл­гарите в чужбина; кандидатите са от държавите членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство; имат двойно гражданство, едното от които е българ­ско.

Детайлна информация за условията за прием и етапите в кандидатстудентската кампания на Стопанска академия е налична в академичния сайт www.uni-svishtov.bg.

Още »


Уважаеми колеги,
ЦМСП  съобщава на студентите и докторанти от всички специалности и всички форми на обучение, че срокът за подаване на документи за участие в програма „Еразъм +” с цел обучение или с цел практика през зимен семестър на академичната 2015/2016 година започва на 06.03.2015г. Крайният срок за подаване на документи е 20.03.2015г.

Призоваваме, тези които проявяват интерес да се информират за условията и нужните за кандидатстване документи в офиса на ЦМСП.

Още »

Студенти от Стопанска академия честваха Националния празник на историческия връх Шипка

Студенти от Стопанска академия „Димитър А.Ценов” за поредна година участваха в честването на Националния празник на България на връх Шипка. По традиция, на 3-ти март възпитаници на Свищовското висше училище поднесоха венци пред паметника на историческия връх.

Така студентите от първия освободен български град изразиха признателността на цялата академична общност на Свищов и почетоха паметта на геройски загиналите в Руско-турската война за свободата на страната ни. Около 50 студенти, сред които и представители на Студентски съвет, изкачиха стъпала въпреки студеното време за да развеят българския трикольор пред паметника на свободата.

Свищовските студенти присъстваха и на тържествения митинг на площада в подножието на връх Шипка, в който участва вицепремиерът и министър на европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев.

Представители на академичното ръководство, преподаватели, студенти и служители от Стопанска академия участваха и в тържественото честване на Националния празник в Свищов – градът, от който преди повече от 137 години започва освобождението на България. Пред паметника на свободата на пл. Свобода, представители на Академията положиха венец и почетоха с едноминутно мълчание паметта на загиналите български, руски, финландски, румънски и др. войни, дали живота си за страната ни.

Още »

Финансово-счетоводните програми са сред най-предпочитаните от кандидат-магистрите в Свищов

„Финансов мениджмънт” (и на български, и на английски език), „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия”, „Финансово управление в публичния сектор”, „Банков мениджмънт”, „Валутен, митнически и данъчен контрол” са част от най-предпочитаните магистърски програми от подалите документи кандидат-студенти за пролетния прием в образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър” в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Интерес за кандидат-магистрите през настоящата кампания представляват и програми като „Мениджмънт на търговската дейност”, „Международен бизнес и мениджмънт”, „Фирмен мениджмънт и контролинг”, „Финансов контрол и външен одит”, „Международни проекти”, „Инвестиционен мениджмънт”, „Корпоративен мениджмънт”. Според статистиката на центровете за магистърско обучение в редовна и в дистанционна форми, тези програми са предпочитани както от кандидатстващите икономисти със степен „бакалавър” или завършили колежи с ОКС „професионален бакалавър”, така и от неикономисти (за второ висше образование) – придобили ОКС „бакалавър” или „магистър” в друго висше училище по неикономически специалности.

Магистърските програми на Свищовската академия вече над 15 години привличат интереса на кандидат-студентите, желаещи да повишат своята квалификация чрез придобиването на ОКС „магистър”. Настоящият прием, при който срока за кандидатстване е до 14-ти март 2015 г., е за редовна и дистанционна форми на обучение, финансирано от обучаващия се. Стопанска академия разполага с най-богатото портфолио на магистърски програми и  кандидатстващите могат да избират между повече от 110 програми в сферата на икономиката, администрацията и управлението.

В направление „Икономика” има над 80 магистърски програми в специалностите „Финанси”, „Застраховане и социално дело”, „Счетоводство и контрол”, „Стопански и финансов контрол”, „Статистика и иконометрия”, „Международни икономически отношения”, „Маркетинг”, „Стратегическо и бизнес планиране”, „Бизнес информатика”, „Индустриална бизнес икономика”, „Икономиката на търговията”, „Икономика на туризма”, „Аграрна икономика”. Специалностите в направление „Администрация и управление”, по които има 30 магистърски програми са „Стопанско управление”, „Екомениджмънт”, „Публична администрация”. 

През настоящата кандидатстудентска кампания ръст бележи броя на приетите студенти в редовна форма, чието обучение е с продължителност три семестъра. Според директора на магистърско обучение доц. д-р Михаил Чиприянов, сред атрактивните предимства за редовните магистри е модерната учебна база, включваща компютърни и мултимедийни зали със специализиран софтуер, както и възможността за участие в чуждестранни студентски програми (бригади), правото на евростипендии и социално подпомагане при определени условия.

Дистанционната форма на обучение в ОКС „магистър”, която е запазена марка на Стопанска академията, остава по-предпочитаната. И при настоящия, мартенски прием се запазва тенденцията по-голяма част от кандидат-магистрите да избират дистанционното обучение. Организирано в неприсъствена форма с възможности за гъвкави схеми за обучение и он-лайн защита на дипломната работа, дистанционното обучение улеснява студентите при техните професионални и лични ангажименти. Продължителността на обучението за икономисти с ОКС „бакалавър” е три семестъра, за завършилите ОКС „професионален бакалавър” е пет семестъра, а за неикономисти (второ висше) е шест семестъра. Семестриалните такси, които остават непроменени и за настоящия прием, включват всички необходими учебно-методически материали и електронни ресурси, както и индивидуален профил в електронната платформа за обучение, чрез която се реализира връзката преподавател-студент.  

Образователното портфолио на магистърските програми, предлагани от Свищовското висше училище по професионални направления и специалности, както и друга актуална информация относно условията за прием м. март 2015г., се публикува на сайта на Академия www.uni-svishtov.bg.

Още »

Кандидатстващите с изпит по география и английски в Стопанска академия с най-високи резултати

Кандидат-студентите, избрали да участват с приемен изпит по „Икономическа география на България” и по „Английски език” в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” са с най-високи резултати на първите две изпитни сесии. Пълни шестици има и на изпитите по „Икономика” и по „Френски език”. Изпитът по география се оказва най-често избираната опция от участвалите в изпитните сесии през месеците януари и февруари.   

За академичната 2015/2016 учебна година, приемът на студенти в образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър” в Стопанска академия се осъществява с оценка от държавен зрелостен изпит, след успешно положен кандидатстудентски изпит в свищовското или друго висше училище, или с оценка от национални и международни олимпиади. Балът за участие в класирането се формира в зависимост от избраната опция за кандидатстване. Константните елементи в балообразуването са общият успех от дипломата за средно образование, оценката от задължителната подготовка по Български език и литература от дипломата и оценката от задължителната подготовка по Математика от дипломата. Към формираната сума, в зависимост от избраната опция за кандидатстване, се добавя удвоената оценка от държавен зрелостен изпит (матура в периода 2008-2014 г.) или успешно положен конкурсен изпит в Стопанска академия или в друго висше училище.  

Предпочелите да кандидатстват с конкурсен изпит сами избират на само предметите – „Икономическа география на България”, „Математика”, „Икономика” или  „Чужд език” (английски, немски, френски, руски или испански), но и броя на изпитите, на които желаят да се явят. Кандидат-студентите имат право да се явят на всяка от ежемесечните изпитни сесии, като в балообразуването участва най-високата оценка, получена на изпитите.

Желаещите да кандидатстват за обучение в ОКС „бакалавър” могат да подават документи за прием във всичките 17 специалности от атрактивното портфолио за настоящата кампания както в редовна, така и в задочна форми. Специалностите, между които могат да избират кандидатстващите са „Финанси”, „Застраховане и социално дело”, „Макроикономика”, „Счетоводство и контрол”, „Стопански и финансов контрол”, „Статистика и иконометрия”, „Маркетинг”, „Стратегическо и бизнес планиране”, „Стопанско управление”, „Екомениджмънт”, „Бизнес информатика”, „Международни икономически отношения”, „Публична администрация”, „Индустриална бизнес икономика”, „Аграрна икономика”, „Икономика на търговията”, „Икономика на туризма”.

На разположение на студентите в Свищов е адекватна материална учебна, спортна и битова база, високотехнологична инфраструктура. Солидното професионално теоретично и практико-приложно обучение се осъществяват по учебни планове, разработени съвместно с бизнеса и държавната администрация. Студентите имат възможност да участват в международна образователна мобилност, научни форуми, платени студентски практики и летни стажантски програми. Дипломата и европейското дипломно приложение, които получават успешно завършилите ОКС „бакалавър” са признати в Европейския съюз, САЩ и Канада.

Кандидатстудентският център при Стопанска академия приема документи всеки делничен ден от 08.00 до 17.00 ч., в събота от 09.00 до 16.00 ч. Актулна информация за условията за прием и етапите в кандидатстудентската кампания на Стопанска академия е налична в академичния сайт www.uni-svishtov.bg.

Още »


Уважаеми колеги,
Факултет „Производствен и търговски бизнес” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” организира на 2 април, 2015 г. студентска научна сесия „Предизвикателства и перспективи пред бизнеса в контекста на програма България 2020”.  В научната сесия могат да вземат участие студенти от всички икономически специалности на всички български висши училища. Основни тематични направления:

 • Индустриалният бизнес в контекста на програма "България 2020";
 • Предизвикателствата пред националния аграрен сектор;
 • Перспективи за развитие на търговския бизнес;
 • Перспективи за развитие на туристическия бизнес.

За участие е необходимо подготвянето на доклад в общ обем до 6 страници и презентация по неговата тема, която трябва да бъде задължително представена на научната сесия.

На всеки участник, изнесъл презентация, свързана със заявен доклад, ще бъде връчен сертификат!

Подробните технически изисквания към докладите и презентациите са поместени в линковете както следва:

За улеснение можете да използвате и да работите директно в предоставените шаблони. Техните параметри са настроени според изисквания за участие. Достатъчно е само да премахнете ненужната информация, да попълните празните места, след което да въведете своите текстове и данни!

Името на файла с доклада и презентацията трябва да бъдат във формата Код_Имена_На_Автора.doc и съответно Код_Имена_На_Автора.ppt.
Кодът пред името на автора на файла е според избраното тематично направление на доклада.

Студентските доклади и презентациите към тях се изпращат на e-mail fptb@uni-svishtov.bg в срок до 17.00 ч. на 29.03.2015 г.

Още »


Уважаеми колеги,
Факултет „Мениджмънт и маркетинг” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” организира на 2 април, 2015 г. студентска научна сесия „Устойчиво развитие и глобален мениджмънт”.  В научната сесия могат да вземат участие студенти от всички икономически специалности на всички български висши училища. Основни тематични направления:

 • Актуални проблеми  пред европейската интеграция и европейския бизнес;
 • Съдеятелска среда и криза в икономиката и управлението;
 • Стратегически перспективи за развитието на бизнеса и публичния сектор;
 • Новите направления в маркетинга: от глобализация към персонализация;
 • Съвременни информационни и комуникационни технологии за иновативно развитие на бизнеса.

За участие е необходимо подготвянето на доклад в общ обем до 6 страници и презентация по неговата тема, която трябва да бъде задължително представена на научната сесия.

На всеки участник, изнесъл презентация, свързана със заявен доклад, ще бъде връчен сертификат!

Подробните технически изисквания към докладите и презентациите са поместени в линковете както следва:

За улеснение можете да използвате и да работите директно в предоставените шаблони. Техните параметри са настроени според изисквания за участие. Достатъчно е само да премахнете ненужната информация, да попълните празните места, след което да въведете своите текстове и данни!

Името на файла с доклада и презентацията трябва да бъдат във формата Код_Имена_На_Автора.doc и съответно Код_Имена_На_Автора.ppt.
Кодът пред името на автора на файла е според избраното тематично направление на доклада.

Студентските доклади и презентациите към тях се изпращат на e-mail fmm@uni-svishtov.bg в срок до 17.00 ч. на 29.03.2015 г.

Още »


Уважаеми колеги,
Факултет „Стопанска отчетност” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” организира на 2 април, 2015 г. студентска научна сесия „Проблеми и предизвикателства пред стопанската отчетност”.  В научната сесия могат да вземат участие студенти от всички икономически специалности на всички български висши училища. Основни тематични направления:

 • Счетоводството, като информационна и контролна система;
 • Контролът и анализът за запазване на динамичното равновесие в икономиката;
 • Приложение на статистическите методи в икономическите изследвания.

За участие е необходимо подготвянето на доклад в общ обем до 6 страници и презентация по неговата тема, която трябва да бъде задължително представена на научната сесия.

На всеки участник, изнесъл презентация, свързана със заявен доклад, ще бъде връчен сертификат!

Подробните технически изисквания към докладите и презентациите са поместени в линковете както следва:

За улеснение можете да използвате и да работите директно в предоставените шаблони. Техните параметри са настроени според изисквания за участие. Достатъчно е само да премахнете ненужната информация, да попълните празните места, след което да въведете своите текстове и данни!

Името на файла с доклада и презентацията трябва да бъдат във формата Код_Имена_На_Автора.doc и съответно Код_Имена_На_Автора.ppt.
Кодът пред името на автора на файла е според избраното тематично направление на доклада.

Студентските доклади и презентациите към тях се изпращат на e-mail fso@uni-svishtov.bg в срок до 17.00 ч. на 29.03.2015 г.

Още »


Уважаеми колеги,
Факултет „Финанси” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” организира на 2 април, 2015 г. студентска научна сесия „Финансите в контекста на Стратегия „Европа 2020”.  В научната сесия могат да вземат участие студенти от всички икономически специалности на всички български висши училища. Основни тематични направления:

 • Корпоративните финанси – основа на икономическия растеж;
 • Банковият сектор – тенденции, предизвикателства и решения;
 • Публичните финанси в контекста на финансовата рамка 2014-2020;
 • Застраховането в контекста на Стратегия „Европа 2020”;
 • Социална политика на Европейския съюз – състояние и европейски перспективи;
 • Инициативи за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

За участие е необходимо подготвянето на доклад в общ обем до 6 страници и презентация по неговата тема, която трябва да бъде задължително представена на научната сесия.

На всеки участник, изнесъл презентация, свързана със заявен доклад, ще бъде връчен сертификат!

Подробните технически изисквания към докладите и презентациите са поместени в линковете както следва:

За улеснение можете да използвате и да работите директно в предоставените шаблони. Техните параметри са настроени според изисквания за участие. Достатъчно е само да премахнете ненужната информация, да попълните празните места, след което да въведете своите текстове и данни!

Името на файла с доклада и презентацията трябва да бъдат във формата Код_Имена_На_Автора.doc и съответно Код_Имена_На_Автора.ppt.
Кодът пред името на автора на файла е според избраното тематично направление на доклада.

Студентските доклади и презентациите към тях се изпращат на e-mail ffinance@uni-svishtov.bg в срок до 17.00 ч. на 29.03.2015 г.

Още »


Европейски парламент
Информационно бюро в България

По случай Международния ден на жената Информационното бюро на Европейския парламент Ви кани да се включите в:

Конференция „Има ли мъжки професии?“, 6 март, 10.00 ч. в Дома на Европа - https://www.facebook.com/events/330001323865009 (ще се излъчва онлайн на europarl.bg)

Шествие „Извърви километър в нейните обувки“, 8 март, 14.00 ч. на "Аптека" - https://www.facebook.com/events/594648727302888  

Повече информация може да намерите на страницата на Информационното бюро на Европейския парламент в България: http://www.europarl.bg/bg/news_events/media/press-release/2015/feb/womens_day.html

За контакти:
Бойко Благоев
Връзки с обществеността

Европейски парламент
Информационно бюро в България

+ 359 2 985 35 45
www.europarl.bg

Още »


Фондация „Общество и сигурност“ набира стажанти

Знаете ли какво е услугата „гражданска сигурност“?
Искате ли да създадете бранд на неправителствена организация?
Имате ли идеи, които искате да реализирате?
Обичате ли предизвикателствата и новите неща?

В такъв случай ние Ви предизвикваме да станете част от нашия екип и заедно да изготвим и реализираме комуникационната стратегия на Фондация „Общество и сигурност“.

Предлагаме петмесечен неплатен стаж, по време на който ще  имате възможност да реализирате своите идеи. По време на стажа ще развиете не само умения за работа в екип, но и ще се научите да водите преговори, ще се срещнете с ключови партньори и субекти, които определят политиките в сферата на гражданската сигурност, ще се запознаете и работите с представители на неправителствени организации в сектор „Сигурност“ и ще имате възможност да промотирате своите качества пред тях.

Ние търсим стажант, с който да се срещаме от два до три пъти в седмицата, като срещите ще бъдат съобразени изцяло с учебната програма и заетост на стажанта. По време на срещите ще отчитаме постигнатия напредък и ще планираме последващите дейности. Нашите методи на работа са свързани с реализирането на конкретни резултати, а не присъствието на дадено място като брой часове. Именно поради тази причина ще имате възможност да извършвате голяма част от работата от мястото, на което живеете.

В края на стажа ако темата и работата Ви харесва, а ние сме удовлетворени от постигнатите резултати и вашите качества ще обсъдим възможността да работим заедно в бъдеще и да станете част от постоянния ни екип и ще имате възможност да заемете платена длъжност.

Начало  на стажа: 7 май 2015

За нас:
Фондация „Общество и сигурност“ е учредена от служители в МВР и нейната мисия е  да превърне МВР в прозрачна,  отворена институция,  доставяща качествена услуга „сигурност“, съобразявайки се с реалните потребности на гражданите на Република България.

Ако проявявате интерес, моля изпратете своята автобиография на имейл: ssf@ssf-bg.eu до 30 март 2015 г. 

Още »


Уважаеми кандидат-студенти,
публикувани са резултатите за ОКС "Бакалавър" за явилите се на конкурсен изпит по всички предмети -  м. Февруари, провел се на 28.02.2015 г.
Може да проверите Вашия резултат в секция Лични данни.

Още »


Уважаеми колеги,
ЦМСП съобщава на всички заинтересовани студенти, относно възможността за участие в езикови курсове по испански като чужд език за студенти, които се предлагат в Международния център по испански език към Университета в Малага, Испания. 

Повече информация, можете да откриете на следния линк: www.uma.es/centrointernacionaldeespanol

Подробности, относно предлаганите курсове и програми за 2015 г., моля вижте прикаченият файл: Catalogue CIEUMA 2015

Моля, вижте текста на получената обява тук:

Още »

Министерства и общински администрации представиха ученици в национално състезание по публични финанси в Стопанска академия

10-то издание на националните ученически състезания по икономика събра в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” възпитаници на 21 български средни училища. Юбилейното издание на средношколската надпревара, бе организирано в направленията „Публични финанси”, „Корпоративни финанси” и  „Застраховане и социално осигуряване”, и  предизвика рекорден брой участници – 160 ученици от: ПГИ „Иван Илиев” – Благоевград, Търговска гимназия – Бургас, Варненска търговска гимназия, Старопрестолна гимназия по икономика – Велико Търново, СОУ „Козма Тричков” – Враца, ПГЛПИ „Атанас Буров” – Горна Оряховица, Финансово-стопанска гимназия – Добрич, ПГИ „Рачо Стоянов” – Дряново, ПГСС „Никола Йонков Вапцаров” – Левски, Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект” – Плевен, Национална търговска гимназия – Пловдив, Частна професионална гимназия по икономика и управление – Пловдив, ПГИ „Робер Шуман” – Разград, ДТГ „Димитър Хадживасилев” – Свищов, ПГСУАУ „Атанас Буров” – Силистра, НФСГ – София, НТБГ – София,   Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски” – Ст. Загора, СОУ „Васил Воденичарски” – Хайредин, ТГ „Васил Априлов” – Червен бряг и ПГИ – Шумен.

Приветствие към учениците и придружаващите ги учители от името на академичното ръководство отправи зам.-ректорът по студентска политика и академично развитие –  проф. д-р Теодора Димитрова. В обръщението си към средношколците тя заяви, че „най-добрите” отново са в Стопанска академия, където в двата дни на състезанието „среща си дава бъдещия икономически потенциал на нацията за да начертае насоките за успешно развитие в областите публични финанси, корпоративни финанси, застраховане и социално осигуряване”.     

Най-масово участие предизвика направление „Публични финанси”, където се включиха над 100 възпитаници на 17 училища. Сформираните ученически отбори работиха в два раздела – министерства и общини, като екипите на общините бяха разделени на „Големи общини” и „Малки общини”. В помощ на средношколците бяха индивидуални за всеки тим ментори, в лицето на изявени студенти, част от които са били участници в предишни издания на националните ученически състезания.

Отборите, представящи експертен екип в дадено министерство, трябваше да  изготвят, презентират и аргументират проекти с обществена значимост за съответния ресор. От учениците се изискваше перманентен трезв анализ и изпреварващи действия относно обществените потребности и нагласи, предизвикателствата на променящата се околна среда, финансовия потенциал и високите изисквания към държавното управление. С цел успешна реализация на управленската програма на българското правителство, в частност в ресора на конкретното министерство, Стопанска академия предизвика екипите да разработят и представят на Министерски съвет проект в отговор на належащи обществени потребности в приоритетна за съответното министерство област в контекста на „Национална програма за развитие: България 2020”.

Заданието за отборите, представящи експерти в дирекция „Инвестиционна политика” в дадена община, също бе свързано с изготвяне на инвестиционен проект с обществена значимост. За целта учениците трябваше да анализират потребностите на гражданите и да предложат на общинското ръководство инвестиционен проект за публични услуги в приоритетна област – образование, здравеопазване, регионално развитие, благоустройство, социални дейности, култура, инфраструктура, спорт, околна среда, трудова заетост, туризъм, младежки дейности и др.

Идеите, проектите и презентаторските умения на учениците оценява жури от академични преподаватели и представители на публичния сектор.

В раздел „Министерства” журито, председателствано от проф. Димитрова, бе в състав: ас. Иван Маринов, ас. Цветан Павлов, Пламен Пенков – директор на „Сосиете Женерал Експресбанк АД” – клон Свищов, Ани Георгиева –  директор на „Сосиете Женерал Експресбанк АД” – клон Русе. Първо място журито присъди на екипа на Министерството на околната среда и водите, с ментор Семра Ферад. В състава на отбора-победител бяха Силвана Бодурова и Роман Владев от ТГ – Бургас, Нели Начева от ТГ – Червен бряг и Йоана Иванова от ПГИ – Благоевград. При връчване на наградите, проф. Димитрова сподели, че всичките 11 отбора в раздел „Министерства” са се представили на много високо ниво и презентираните от тях проекти реално могат да бъдат предложени на Министерски съвет за реализация.

В раздел „Големи общини” победител стана отборът на Община Стара Загора, представен от учениците на търговската гимназия в града Златимира Динева, Кремена Колева, Магдалена Славова и Мартин Инджов, а техен ментор бе Стефани Колева. Наградите в този раздел връчи деканът на факултет „Финанси” – проф. д-р Румяна Лилова, председател на журито, в който състав бяха зам.-кметът на Община Свищов – Пламен Александров, доц. д-р Валентин Милинов и ас. Марияна Павлова. Проф. Лилова увери учениците, че ако в журито бяха включени кметовете на общините, които представят, то местната власт би финансирала всички проекти.

В раздел „Малки общини” журито бе с председател доц. д-р Анелия Радулова и членове Момчил Спасов – кмет на Община Белене, ас. Петко Ангелов и докторант Александрина Александрова. Първото място те присъдиха на екипа на Община Свищов, съставен от ученици на Държавната търговска гимназия – Габриела Стоянова, Елизабет Филева, Михаела Славова, Десислава Шишманова и Кристина Кушлова, с ментор Беатрис Любенова. Доц. Радулова подчерта, че така наречените малки общини са малки само по територия и по брой жители, а участниците в състезанието „имат оригинални виждания за развитие на общините, много смели мечти и огромно желание тяхната община да бъде достатъчно красиво и добро място за живеене”.

Освен за 1-во, 2-ро и 3-то място, във всеки раздел бяха присъдени и специални награди, които връчиха зам.-кметът на Община Свищов – Пламен Александров, кметът на Община Белене – Момчил Спасов и Ани Георгиева –  директор на банков клон в гр. Русе. Организаторите и домакини на състезанието изразиха благодарности както към основните си партньори сред които бяха ОЗК „Застраховане” АД, ПОД „Топлина” АД и ЗК „Лев Инс” АД, така и към учителите, придружили своите възпитаници в юбилейното 10-то издание на националната надпревара по икономика в Стопанска академия. 

Направление „Публични финанси”, раздел „Министерства”:

II-ро място  - отбор „Министерство на образованието и науката”, с ментор Валерия Александрова 

 1. Полина Любенова Топузова – ПГИ – Благоевград
 2. Румяна Любомирова Георгиева – ПГИ – Благоевград
 3. Карина Стайкова Стайкова – ТГ – Бургас
 4. Кирил Красимиров Пейчев – ТГ Бургас

III-то място – отбор „Министерство на земеделието и храните”, с ментор Станислава Стоянова

 1. Теодора Димитрова Бауренска – СОУ „В. Воденичарски” -  Хайредин
 2. Димитрина Иванова Николова – ТГ Бургас
 3. Радостин Росенов Минчев – ТГ Княз Симеон Търновски – Ст. Загора
 4. Любослав Василев Бързачки – ПГИ Иван Илиев Благоевград

Специална награда – отбор „Министерство на финансите”, с ментор  Найлян Кязим

 1. Павел Мирославов Михайлов – ПГИ Шумен
 2. Мария Койчева Маринова – ТГ Бургас
 3. Михаела Станиславова Борисова – ПГИ Иван Илиев – Благоевград
 4. Силвия Маринова Дончева – ТГ Бургас

Наградата връчи Ани Георгиева директор на „Сосиете Женерал Експресбанк АД” – клон Русе

Направление „Публични финанси”, раздел „Големи общини”:

II-ро място – Община Силистра с екип от ПГСУАУ Силистра

 1. Жанет Живкова Иванова
 2. Моника Миленова Панайотова
 3. Наталия Владимирова Неделчева
 4. Николета Станимирова Станкова

ментор на отбора – Иван Костадинов

III-то място – Община Бургас с екип от ТГ Бургас

 1. Анастасия Маргаритова Кирова
 2. Виктория Миленова Симеонова
 3. Димитър Георгиев Иванов
 4. Милен Танев Игнатов

ментор на отбора – Добринка Димова

Специалната награда на Община Свищов, зам.-кметът Пламен Александров връчи на отбор Община Пловдив с екип:

 1. Петя Георгиев Динчийска – НТГ, Пловдив
 2. Поля Мирославова Нанкова – НТГ, Пловдив
 3. Янита Красимирова Кръстева – НТГ, Пловдив
 4. Николай Димитров Гечев – Частна професионална гимназия по икономика и управление – Пловдив

ментор на отбора – Теди Христова

Направление „Публични финанси”, раздел „Малки общини”:

II-ро място – Община Левски с екип от ПГСС „Никола Йонков Вапцаров” - Левски

 1. Ивелина Данчева Иванова
 2. Ивелина Ангелова Щерева
 3. Биляна Янчева Александрова
 4. Ивелин Евгениев Велизаров

Ментор на отбора – Християна Лазарова

III-то място – Община Дряново с екип от ПГИ „Рачо Стоянов” – Дряново:

 1. Деян Детелинов Чолаков
 2. Михаела Илианова Флорева
 3. Николай Руменов Георгиев
 4. Симона Руменова Иванова

Ментор на отбора – Александра Петрова

Специалната награда кметът на Община Белене – Момчил Спасов, връчи на Община Червен бряг с екип от ТГ „Васил Априлов” – Червен бряг:

 1. Анна Ивайлова Йорданова
 2. Бетина Петрова Бойчева
 3. Венислава Милкова Венелинова
 4. Деница Миткова Павлова

ментор на отбора – Борислава Георгиева

Още »

Екипи от средношколци представиха най-големите български компании в 10-то национално състезание по икономика в Стопанска академия

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” за четвърта поредна година дава възможност на ученици от цялата страна да премерят сили в национално състезание по икономика. Юбилейното 10-то издание предизвика участието на 160 средношколци от 21 средни училища, които се състезаваха в направленията „Публични финанси”, „Корпоративни финанси” и  „Застраховане и социално осигуряване”. В състезателните направления участваха възпитаници на ПГИ „Иван Илиев” – Благоевград, Търговска гимназия – Бургас, Варненска търговска гимназия, Старопрестолна гимназия по икономика – Велико Търново, СОУ „Козма Тричков” – Враца, ПГЛПИ „Атанас Буров” – Горна Оряховица, Финансово-стопанска гимназия – Добрич, ПГИ „Рачо Стоянов” – Дряново, ПГСС „Никола Йонков Вапцаров” – Левски, Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект” – Плевен, Национална търговска гимназия – Пловдив, Частна професионална гимназия по икономика и управление – Пловдив, ПГИ „Робер Шуман” – Разград, ДТГ „Димитър Хадживасилев” – Свищов, ПГСУАУ „Атанас Буров” – Силистра, НФСГ – София, НТБГ – София,   Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски” – Ст. Загора, СОУ „Васил Воденичарски” – Хайредин, ТГ „Васил Априлов” – Червен бряг и ПГИ – Шумен.

С „Добре дошли в столицата на икономическото знание на България – Свищов”, участниците и придружаващите ги учители приветства от името на академичното ръководство зам.-ректорът по студентска политика и академично развитие –  проф. д-р Теодора Димитрова. Припомняйки за направеното дарение от Димитър Ценов преди повече от 100 години, проф. Димитрова заяви, че днес мечтата на Дарителя е реалност, дала на България и на света близо 150 000 успешно реализирали се възпитаници в сферата на икономиката, администрацията и управлението.

В направление „Корпоративни финанси” се състезаваха близо 40 ученици от осем училища. Сформираните отбори влязоха в ролята на екипи от финансови мениджъри на водещо българско публично дружество с висока пазарна капитализация, проспериращи продажби и идеи за развитие. Всеки екип трябваше да направи прецизен анализ на дейността на компания, която представя, с цел разработването на реален инвестиционен проект, който тя ще реализира. В помощ на всеки отбор беше изявен студент в ролята на ментор.

С цел успешно бъдещо развитие на дадената компания, Стопанска академия предизвиква участниците да аргументират инвестиционния проект, съблюдавайки конкретни стъпки. Отборите трябваше да представят  корпоративен профил на фирмата чрез онлайн проучване на данни и да оценят финансовите резултати и тенденции в основни финансови показатели на годишна база по данни от консолидираните отчети за периода 2011-2014 г. Целта на всеки екип бе да генерира идея за инвестиционен проект (описание, цели, SWOT анализ) за кан­дидатстване за финансиране по новата Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 с 30 % собствено финансово участие, както и да определи структура на финансирането на собственото участие и да представи бюджет на проекта.

Критериите за оценка на отборите бяха иновативност, ефективност, приложимост на проектите, презентаторски умения и аргументация. Представянето на участниците в направление „Корпоративни финанси” оцени жури с председател проф. д-р Андрей Захариев – ръководител катедра „Финанси и кредит”, и членове Иван Ганев – търговски директор на „Свилоцел“ ЕАД – Свищов,  доц. д-р Пламен Пътев, доц. д-р Александър Ганчев и ас. Георги Ангелов.

Преди да връчи наградите на класиралите се на първите три места, председателят на журито обобщи, че участващите екипи са представили 10 от най-големите български компании, които за периода на изследване кумулативно са създали брутен вътрешен продукт, надвишаващ 10 млрд. лв. „Корпоративното направление имаше нелеката задача да създаде достатъчен като мащаб БВП, който след това чрез механизмите на разпределяне и преразпределяне да стигне за всички министерства, за всички общини. Потвърждавам, справихте се!” – заяви проф. Захариев.

Първото място в това направление завоюва отбор „Софарма АД” с ментор Ани Пенкова. В състава на екипа-победител бяха Илиян Стойков от Варненска търговска гимназия, Емине Джамбазова от ПГИ – Шумен и Тихомира Великова от ПГИ – Дряново.

II-ро място в направлението КФ – отбор „Албена АД”:

 1. Петър Борисов Попов – ТГ „Княз Симеон Търновски“ – Ст. Загора
 2. Лилия Михайлова Михайлов – Варненска търговска гимназия
 3. Катерина Тодорова Тодорова – ПГИ Шумен
 4. Петя Диянова Петрова – Варненска търговска гимназия

Ментор на отбора – Силвия Заркова

III-то място в направлението КФ – отбор „Елхим-Искра АД”:

 1. Екатерина-Виктория Виолетова Маринова – НТБГ – София
 2. Маринела Николаева Журналова – ПГИ – Шумен
 3. Неда Недкова Парушева – Варненска търговска гимназия
 4. Стеляна Николаева Иванова – ТГ „Княз Симеон Търновски“ – Ст. Загора

Ментор на отбора – Светла Иванова

Специалната награда връчи Иван Ганев – търговски директор на „Свилоцел” ЕАД на отбор „Свилоза АД”:

 1. Симона Георгиева Георгиева – Варненска търговски гимназия
 2. Синдия Кирилова Николова - Варненска търговски гимназия
 3. Христина Ангелова Ангелова - Варненска търговски гимназия
 4. Велика Илиева Илиева - Варненска търговски гимназия

Ментор на отбора – Гергана Георгиева

Още »

С нови застрахователни и осигурителни продукти се конкурираха ученици в национално състезание по икономика в Стопанска академия

Нови застрахователни и осигурителни продукти разработиха и представиха участници в 10-то национално ученическо състезание по икономика, организирано от Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Юбилейното издание на ученическата надпревара, която Свищовската академия провежда за четвърта поредна година, бе организирано в направленията „Публични финанси”, „Корпоративни финанси” и  „Застраховане и социално осигуряване”, в които се включиха общо 160 възпитаници на 21 средни училища от страната: ПГИ „Иван Илиев” – Благоевград, Търговска гимназия – Бургас, Варненска търговска гимназия, Старопрестолна гимназия по икономика – Велико Търново, СОУ „Козма Тричков” – Враца, ПГЛПИ „Атанас Буров” – Горна Оряховица, Финансово-стопанска гимназия – Добрич, ПГИ „Рачо Стоянов” – Дряново, ПГСС „Никола Йонков Вапцаров” – Левски, Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект” – Плевен, Национална търговска гимназия – Пловдив, Частна професионална гимназия по икономика и управление – Пловдив, ПГИ „Робер Шуман” – Разград, ДТГ „Димитър Хадживасилев” – Свищов, ПГСУАУ „Атанас Буров” – Силистра, НФСГ – София, НТБГ – София,   Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски” – Ст. Загора, СОУ „Васил Воденичарски” – Хайредин, ТГ „Васил Априлов” – Червен бряг и ПГИ – Шумен.

С приветствие от името на Академичното ръководство, националния форум откри зам.-ректорът по студентска политика и академично развитие –  проф. д-р Теодора Димитрова. В обръщението си към учениците и техните учители, тя сподели, че пионерната инициатива на Стопанска академия за провеждане на национални ученически състезания по икономика в различни направления е с цел Свищовското висше училище да бъде реален партньор на бизнеса и средните икономически училища. По думите й, това е инициатива, която дава възможност на младите хора да премерят сили на територията на Стопанска академия и да се докоснат до академизма, традициите и иновациите във висшето икономическо образование. 

Отборите, участващи в направление „Застраховане и социално осигуряване” бяха разделени в две поднаправления – „Застраховане” и „Социално осигуряване”, а в тяхна помощ бяха съответните екипи от ментори – ас.д-р Милен Митков с докторант Василена Стоева и ас. д-р Агнеса Аспарухова с докторант Йордан Йорданов.

Състезателите в поднаправление „Застраховане” трябваше да се превъплатят в ролята на мениджърски екип на застрахователно дружество, който осъзнава актуалните пазарни потребности, предизвикателствата на променящата се околна среда и високите изисквания на клиентите в сферата на застраховането. От тях се изискваше перманентен трезв анализ и изпреварващи действия по пътя към отстояване лидерската позиция на съответното дружество на българския застрахователен пазар и евентуалното навлизане или затвърждаване на позициите на чужд пазар. Предизвикателството, което Стопанска академия отправи към ученическите екипи в „Застраховане” бе да разработят  застрахователен продукт, с който да отговорят на застрахователните потребности на потенциалните си клиенти.

Заданието на отборите, състезаващи се в поднаправление „Социално осигуряване” бе свързано с работата на мениджърски екип на пенсионноосигурително дружество, който изучава развитието на пазарните потребности, открива предизвикателствата на променящата се действителност и се стреми към постигане на високите изисквания и стандарти в сферата на социалната сигурност. Учениците трябваше да проявят иновативност и да предприемат съответните изпреварващи действия за отстояване мястото на тяхната компания на пазара на осигурителни продукти и услуги в България. С цел успешно бъдещо развитие и утвърждаване на лидерските позиции на конкретното пенсионноосигурително дружество, Стопанска академия провокира участниците да разработят и наложат на пазара нов или да обновят утвърден осигурителен продукт, съобразно очакванията, възможностите и нагласите на българския потребител.

Представянето на идеите на екипите в отделните поднаправления бе свързано с избор на продажбени средства и идеи за промотиране на предлагания продукт от съответното застрахователно дружество или пенсионноосигурителна компания. Журито, което оценяваше представянето на отборите в направление „Застраховане и социално осигуряване”, бе председателствано от доц. д-р Пламен Йорданов и с членове доц. д-р Румен Ерусалимов и доц. д-р Николай Нинов. Преди да връчи наградите на отборите-победители, доц. Ерусалимов сподели, че в това направление са участвали „млади, амбициозни, инициативни и атрактивни” млади хора, в които ясно се виждат „бъдещи застрахователи и осигурители”.

Първото място в поднаправление „Застраховане” журито присъди на отбор „ЗАД Армеец” в състав Ина Борисова от  ФСГ – Добрич и Петя Свиленска от ДФСГ – Плевен. В поднаправление „Социално осигуряване” победител стана отбор „ПОД Алианц България АД” със състезатели Теодора Шопова от НФСГ – София и Християна Димова от  ФСГ – Добрич. Специалната награда на „Алианц България” получи отбор „ЗАД ДЗИ”, в състав Станислав Станчев от НФСГ – София и Нурджан Асан от ФСГ – Добрич.

Организаторите и домакини на състезанието изразиха благодарности както към основните си партньори сред които бяха ОЗК „Застраховане” АД, ПОД „Топлина” АД и ЗК „Лев Инс” АД, така и към учителите, придружили своите възпитаници в юбилейното 10-то издание на националната надпревара по икономика в Стопанска академия.

Още »


Уважаеми колеги,
"Св. Св. Константин и Елена холдинг" АД и Фондация "Св. Св. Константин и Елена"
 обявяват конкурс за стипендианти за учебна 2014-2015 година

1. Критерии за кандидатстване по стипендиантската програма:

За стипендии по стипендиантска програма имат право да кандидатстват  студенти в редовна форма на обучение - степен бакалавър, във всички висши училища в Република България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование, със завършен минимум един семестър от висшето си образование с минимален успех: отличен - 5.50 и обучаващи се в област "Туризъм".

Предимства при класиране:

Студенти в неравностойно положение, което включва деца със специален социален или здравен статус, т.е:

 • деца израснали под институционализирaна грижа;
 • деца в социално-слаби семейства - с месечен доход под 286 лв. на член от семейството;
 • сираци и полусираци;
 • деца със степен на инвалидност;
 • деца със специални образователни потребности (деца с увреждания).

2. Периодичност:

Стипендията да се отпуска за семестър, т.е два пъти годишно.

3. Квота по стипендиантската програма: по двама студенти за всеки семестър от учебната година, т.е 4 студенти годишно.

4. Размер на 1 стипендия: 1500 лв., разпределена на 5 равни месечни вноски по 300 лв. Общо 6000 лв. на година.

5. Определяне на бенефициентите:

Комисия съставена от представители на "Св. Св. Константин и Елена холдинг" АД, Фондация "Св. Св. Константин и Елена" и  представител/и на академичните среди, разглежда кандидатурите и определя бенефициентите, на база на следните критерии:

 • среден успех от предходния семестър на обучението.  Минимално изискуем успех: Отличен - 5.50;
 • социален статус на кандидатите за стипендия.
 • студенти задължително от специалности в област "Туризъм"

6. Срок за кандидатстване: до 10.03.2015 г.

7. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в стипендиантската програма (съгласно образец);
 • Мотивационно писмо;
 • Академична справка /или уверение от университета/ за успех, форма на обучение и специалност;
 • Документ, удостоверяващ социалното и здравословно състояние на кандидата.

Документите за кандидатстване се подават на хартиен носител на място във Фондация "Св. Св. Константин и Елена" (9006 Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, Административна сграда, офис 207) или чрез изпращане по поща или куриер.

Попълването на документите е задължително, както за новите кандидати, така и за бивши и настоящи стипендианти, които кандидатстват отново за следващ семестър.

8. Срок за разглеждане на кандидатурите: 30.03 .2015 г.

9. Обявяване на бенефициентите /лично и публично/: до 06.04.2015 г.

10. Изплащане на стипендиите:

Фондация "Св. Св. Константин и Елена", съгласно подписани договори със стипендиантите, изплаща сумата на 5 равни месечни вноски по 300 лв., по сметка на бенефициента, до 15 число на следните месеци - април(2 вноски - март и април), май, юни, юли.

Заявление за участие в стипендиантската програма може да изтеглите от ТУК.

За допълнителна информация:
Фондация „Св. Св. Константин и Елена”
к.к. „Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна - 9006
Тел: 052 383 900, факс 052 383 901
e-mail: office@stconstantine.bg

Още »


Уважаеми колеги,
Пенсионно осигурително акционерно дружество „ЦКБ СИЛА“ АД
и Фондация „Св.Св. Константин и Елена“
обявяват конкурс за стипендианти за летен семестър на учебната 2014-2015 година

1.       Критерии за кандидатстване по стипендиантската програма:
За стипендии по съвместната стипендиантска програма на Фондация „Св. Св. Константин и Елена” и ПОАД „ЦКБ Сила” АД имат право са кандидатстват   студенти в редовна форма на обучение – степен бакалавър и магистър, във всички висши училища в Република България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование, със завършен минимум един семестър от висшето си образование с минимален успех: отличен - 5.50

Предимства при класиране:
-   Студенти в неравностойно положение, което включва деца със специален социален или здравен статус, т.е:
    - деца израснали под институционализирaна грижа;
    - деца в социално-слаби семейства - с месечен доход под 286 лв. на член от семейството;
    - сираци и полусираци;  
    - деца със степен на инвалидност;
    - деца със специални образователни потребности (деца с увреждания).

- Студенти в една от следните специалности:
    - Застрахователно и социално дело(бакалавър) – Стопанска академия „Д. Ценов”, Свищов;
    - Застрахователно и социално дело(магистър) – Стопанска академия „Д. Ценов”, Свищов;
    - Застрахователно и социално дело – УНСС, София;
    - Социален мениджмънт(бакалавър) – ТУ, Варна;
    - Социален мениджмънт(магистър) – ТУ, Варна;
    - Стопанско управление, социален мениджмънт(магистър) - ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий";
    - Пенсионно и здравно осигуряване(магистър) - Висше училище по застраховане и финанси.

2.       Периодичност:
Стипендията се отпуска за летен семестър на учебната 2014/2015 година.

3.       Квота по стипендиантската програма: 2-ма студенти за всеки семестър, т.е 4-ма студенти годишно.

4.       Размер на 1 стипендия: 1500 лв., разпределена на 5 равни месечни вноски по 300 лв.

5.       Определяне на бенефициентите:
Комисия съставена от представители на ПОАД „ЦКБ Сила” АД, Фондация „Св. Св. Константин и Елена” и  представител/и на академичните среди, разглежда кандидатурите и определя бенефициентите, на база на следните критерии:
    - среден успех от зимен семестър на учебната 2014/2015 година.  Минимално изискуем успех: Отличен - 5.50;
    - социален статус на кандидатите за стипендия.  
    - студенти от специалности в областта на социално дело и/или пенсионно осигуряване.

1.      Срок за кандидатстване: до 10.03.2015 г.
2.      Необходими документи за кандидатстване:
    - Заявление за участие в стипендиантската програма (съгласно образец, публикуван заедно с информацията за програмата)
    - Мотивационно писмо
   - Есе на тема "Промените в пенсионния модел - пътят от солидарен към капиталов принцип и изборът между две паралелно съществуващи системи"
    - Справка от университета за успех, форма на обучение и специалност
    - Документ, удостоверяващ социалното и здравословно състояние на кандидата.

Документите за кандидатстване се подават на хартиен носител на място във Фондация „Св. Св. Константин и Елена” (9006 Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, Административна сграда, офис 207) или чрез изпращане по поща или куриер.
Попълването на документите е задължително, както за новите кандидати, така и за бивши и настоящи стипендианти, които кандидатстват отново за следващ семестър.
3.      Срок за разглеждане на кандидатурите: 30.03.2015
Кандидатурите се разглеждат от комисия съставена от представители на ПОАД”ЦКБ Сила”, Фондация „Свети Свети Константин и Елена” и   представител/и на академичните среди.
4.      Обявяване на бенефициентите /лично и публично/: до 05.04.2015 г.
5.      Изплащане на стипендиите:
    - Фондация „Св. Св. Константин и Елена”, съгласно подписани договори със стипендиантите, изплаща сумата на 5 равни месечни вноски по 300 лв., по сметката на бенефициента, до 15 число на следните месеци - април(2 вноски - март и април), май, юни, юли.

Заявление за участие в стипендиантската програма може да изтеглите от ТУК.

За допълнителна информация:
Фондация „Св. Св. Константин и Елена”
к.к. „Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна - 9006
Тел: 052 663 706, факс 052 663 705
e-mail: foundation@stconstantine.bg

Още »

Участието на бизнеса в обучението по професионална подготовка дискутираха в Свищов учители и академични преподаватели

Методическа среща на тема „Участие на бизнеса в обучението по професионална подготовка” проведоха в Свищов учители от 18 средни училища в България и академични преподаватели от Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Форумът бе организиран като съпътстваща проява на 10-то издание на националните ученически състезания по икономика, които се провеждат за четвърта поредна година в Свищовското висше училище и са под патронажа на Ректора – проф. д-р Величко Адамов. Юбилейното издание на националната надпревара, което бе организирано в направленията „Публични финанси”, „Корпоративни финанси” и  „Застраховане и социално осигуряване”, предизвика рекорден брой участници – 160 средношколци от 21 училища.  

Домакин на срещата бе Държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев”, която дни преди форума чества 130-та си годишнина. Във форума участваха учители от Професионална гимназия по икономика – Благоевград, Търговска гимназия – Бургас, Варненска търговска гимназия, Старопрестолна гимназия по икономика – Велико Търново, Професионална гимназия по лека промишленост и икономика – Горна Оряховица, Финансово-стопанска гимназия – Добрич, Професионална гимназия по икономика – Дряново, Професионална гимназия по селско стопанство – Левски, Национална търговска гимназия – Пловдив, Частна професионална гимназия по икономика и управление – Пловдив, Професионална гимназия по икономика – Разград, Държавна търговска гимназия (ДТГ) – Свищов, Национална финансово-стопанска гимназия – София, Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги – Силистра, Търговска гимназия – Стара Загора, Търговска гимназия – Червен бряг, Професионална гимназия по икономика – Шумен, СОУ „Васил Воденичарски” – Хайредин. Стопанска академия бе представена от зам.-ректора по студентска политика и академично развитие –  проф. д-р Теодора Димитрова, която е и възпитаник на ДТГ – Свищов, ръководителя на катедра „Финанси и кредит” – проф. д-р Андрей Захариев, директора на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността – доц. д-р Николай Нинов.   

Като домакин на срещата, участниците приветства с „добре дошли” директорът на ДТГ – Свищов, Румяна Иванова. „Ние сме една гимназия, която има късмет – първо, защото е била първа и второ, защото на територията на Свищов е и Стопанска академия. Това ни дава много предимства в осъществяване на хармоничния преход към висшето образование” – каза Румяна Иванова. Като друго предимство тя изтъкна педагогическия профил, по който се обучават студенти, които по-късно по думите й, „зареждат” гимназията с ново поколение „млади и много добри професионалисти”,  учители по икономически дисциплини. Румяна Иванова изрази радостта си от това, че благодарение на организираната от Стопанска академия среща, учители от цялата страна могат да дискутират общи проблеми, какъвто е участието на бизнеса в обучението по професионална подготовка на учениците. Директорът на ДТГ припомни, че в следствие на подобна среща преди години и взетите общи решения за конкретни предложения, вече е факт признаването на национални ученически състезания като вход за висшето училище.

Участниците в срещата приветства и зам.-ректорът на Стопанска академия – проф. д-р Теодора Димитрова. Тя изказа сърдечна благодарност към учителите за труда, който полагат и резултатите, които постигат при обучението на учениците в икономическите дисциплини, както и за съдействието им при провеждане на националните състезания по икономика в Стопанска академия. Проф. Димитрова отбеляза, че инициативата на Свищовската Алма матер, която вече четири години дава възможност на средношколците чрез участията си в тези състезания да сверят знанията си със свои връстници от цяла България, набира все повече привърженици. Зам.-ректорът информира за предстоящите национални икономически състезания, които ще се проведат в Стопанска академия през м.март и м. април в съответните направления, и сподели идеи за реализиране на нови съвместни инициативи. По традиция, проф. Димитрова връчи поименни сертификати за участие на учителите. 

Като ръководител на катедра „Финанси и кредит”, проф. д-р Андрей Захариев връчи официално дарение от първата българска финансова катедра на Държавната търговска гимназия. По повод 130-та годишнина на училището, той подари 13 академични издания, включващи пълната поредица от 9 учебника по елитната Магистърска програма „Финансов мениджмънт” на английски език и четирите сборника с научни разработки на магистрите – финансисти от проведените студентски научни сесии.

Дискутирайки участието на бизнеса в обучението по професионална подготовка на учениците, учителите се обединиха около становището, че това е трудно решим проблем само от средните училища. Участниците в срещата споделиха, че към настоящия момент бизнеса участва само като партньор и консултант при обучението на учениците и основно това се изразява в провеждането на учебните и производствените практики. Учителите коментираха и дуалната система на обучение, при която професионално обучение на учениците може да се осъществява паралелно на две места – в професионално училище и предприятие. Според изказаните мнения, за да може да се случи на практика участие чрез реално финансиране от бизнеса в дуалното обучение, трябва икономиката и бизнеса да бъдат в такова състояние, че да могат да си позволят да инвестират в обучението така както е в развити европейски страни. Само един от участниците в срещата сподели, че в училището, което той представя, се подготвят две пилотни паралелки за прилагане на дуално обучение.

Опита на Стопанска академия от участието на бизнеса при обучението на студентите сподели директорът на Кариерния център, доц. д-р Николай Нинов. Освен   реализирането на проект „Студентски практики”, той коментира и други форми на сътрудничество и партньорство с публичния и корпоративния сектор.    

Проведената в аулата на ДТГ среща с учители от цялата страна е традиционен форум, който е част от концепцията на ръководството на Стопанска академия по изпълнение на поетия към представителите на средните икономически училища в страната ни ангажимент за тясно сътрудничество в областта на икономическата наука и образование. В рамките на срещата учителите обсъждаха с представителите на академичната общност възможностите на Свищовското висше училище да подпомогне учителите при обновяване на учебни програми, планове и помагала по преподаваните от тях дисциплини. Дискутирано бе нивото на подготовка на учениците от икономическите училища, което ги отличава от другите студенти със солидната подготовка. Участниците във форума коментираха още възможности за партньорство и съвместни инициативи, способстващи икономическото образование в средните училища.

Още »


Академичното ръководство и екипът на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов организират традиционното 11-о издание на

1) НАЦИОНАЛНО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ В НАПРАВЛЕНИЯ:

 • ТЪРГОВИЯ
 • ТУРИЗЪМ
 • ИНОВАЦИИ В БИЗНЕСА

  20 21 МАРТ 2015 г. (петък и събота)

Състезанието включва изпълнение на творчески задания: в направление „ТЪРГОВИЯ“ – генериране на оптимизационни решения в сферата на търговския мениджмънт; в направление „ТУРИЗЪМ“ – организация и управление на туризма (създаване и реализация на туристически продукти и услуги); в направление „ИНОВАЦИИ В БИЗНЕСА“ - генериране на ефективни и рентабилни решения за бизнес развитие.

По регламент учениците ще работят в екипна среда, в която ще трябва съвместно да анализират конкретни проблеми и ситуации, прилагайки теоретичните си познания; да търсят алтернативи и да генерират ефективни решения; да презентират и аргументират своите идеи.
 

2) НАЦИОНАЛНО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ В НАПРАВЛЕНИЯ:

 • СЧЕТОВОДСТВО
 • ИКОНОМИКС

  21 МАРТ 2015 г. (събота)

Състезанието включва решаване на индивидуален тест в заявеното направление и изисква солидни познания в областта на счетоводството или икономикса.


Краен срок за регистрация чрез изпращане на формуляр за участие (по и-мейл):
13 март 2015 г. (петък)

Допълнителна информация:

 • Престоят на участниците (нощувки и хранения) е за сметка на Организаторите.
 • Участниците могат да използват лична мобилна техника при решаване на заданието.

Регистрационният формуляр за участие може да изтеглите от ТУК.

Контактна информация за потвърждаване на участието:

Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при СА „Димитър А. Ценов”,
гр. Свищов, п.к. 5250, ул.”Ем. Чакъров” №2
тел. (0631) 66 437, e-mail: career.center@uni-svishtov.bg
ас. Иван Маринов (моб. тел. 0884/682568)

Още »


Уважаеми колеги,
Сдружение „Менса България” / http://www.mensa.bg / ви кани да се явите на тест в град  Свищов, който ще се проведе на 7 Март 2015 г., събота,  от 10.00 ч. в училище СОУ “Димитър Благоев”,ул. "Петър Ангелов" № 17.
Тестът на Менса България представлява тест за интелигентност с продължителност 30 минути и включва 45 задачи.
До теста се допускат лица над 18 г. възраст срещу предоставяне на документ за самоличност, както и лица над 14 г. възраст с присъствие на родител/настойник. Таксата за явяване е 25 лв. Покрилите изискванията според резултатите получават правото да станат редовни членове на организацията „Менса България”, която е член на Менса Интернешънъл.

За повече информация и записване
Венцислав Михайлов, гр.Свищов, моб.тел.088 22 949 66

Още »

Академичен клуб „Управление на проекти” основаха в Свищов

Академичен клуб „Управление на проекти” се сформира в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” като неформална структура към Института за научни изследвания (ИНИ) при Свищовското висше училище. Основната цел на Клуба е повишаване на знанията и уменията на академичния състав и докторантите за разработване и управление на проекти. Членството в новосъздадената структура е на доброволен принцип.

В състава са включени две групи членове – ментори, в лицето на академични преподаватели и редовни членове (обучаеми), каквито ще бъдат млади асистенти и докторанти. Сред конкретните цели, приети от членовете на Клуба при неговото създаване е изграждане на екипи по отделните фази на проектния цикъл – събиране на информация, генериране на идеи, разработване на проектни предложения, изпълнение на проекти, отчитане и т.н.

Веднага след създаването на Клуба са сформирани три екипа от ментори. Въз основа на принципа „learning by doing” като стартов обучително-оценъ­чен модул на трите менторски екипа е възложена първата им мисия, в изпълнение на която са представени проектни предложения, разработени според правилата на оперативните програми. След приключване на обучението на менторите, се предвижда стартиране набирането на редовните членове. Броят на редовните членове ще се определя на квотен принцип за участие на докторанти и млади асистенти от всяка катедра.

Основните направления, по които ще работят екипите от ментори са: организиране обучението на екипите и фасилитиране работата в групи на редовните членове; запознаване на обучаемите с начините за набиране на информация, проучване на добри практики и др.; ръководство на екипите за генериране на идеи и разработване на проектни предложения.

На учредителната среща на академичния клуб „Управление на проекти”, зам.-рек­­торът по „Обучение и научни изследвания” проф. д-р Любен Кирев приветства идеята за създаването на структура с по­до­бен предмет на дейност. Той акцентира върху новите тенденции, свързани с проектния прин­цип на финансиране при осъществяването на образователни, научноизследователски и публикационни дейности в сферата на висшето образование. Представяйки новата инициатива, ди­рек­торът на ИНИ – проф. д-р Маргарита Богданова изтъкна значението и бъдещата роля на новосъздадената струк­тура за реализирането на съвкупност от проекти и дейности, в съответствие с клю­чо­ви­те цели и приоритети за развитие на образованието, научните изследвания и работата с академичния състав и докторантите в Стопанска академия в контекста на националната и ев­ро­пейска политика. Според проф. Богданова, в дългосрочен план академичният клуб ще повиши капацитета на Стопанска академия и за участие в национални и международни проекти.

Още »


Уважаеми колеги,
Информационен портал за неправителствени организации в България (NGOBG.info) обявява свободна  позиция за „СТАЖАНТ”.

Имате ли интерес към неправителствения сектор?
Помагали ли сте с доброволен труд?
Имате ли активна гражданска позиция?
Ако отговорът е ДА, то вероятно ще  ви е интересно да стажувате при нас - НПО Порталът е отворен за стажанти.

Ако сме ви заинтригували, ето малко повече информация за работата при нас:

 • Проучване на активни граждански организации и техните инициативи;
 • Срещи с представители на избраните НПО;
 • Изготвяне на текстове,  представящи организациите и резултатите от тяхната дейност и/или репортажи за техни събития;
 • Отразяване на събития от неправителствения сектор (конференции, дискусии, кампании и др.)

За повече информация посетете www.ngobg.info или пишете на editor@ngobg.info.

Още »

По случай 60 години от своето основаване,
катедра „Стратегическо планиране” при СА „Д. А. Ценов”
организира на 16 април 2015 г.


СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
на тема
„Европейски практики и национални рефлексии в планирането”

В конференцията могат да вземат участие студенти от направления Икономика и Администрация и управление на всички български университети.

Основните тематични направления на конференцията са:

1. Стратегическо планиране на регионалното развитие
2. Бизнес планиране и конкурентоспособност на икономиката
3. Стратегии за устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж

За участие е необходимо да се попълни и изпрати Заявка за участие, както и да се подготви доклад в общ обем до 4 страници и презентация по неговата тема, която трябва да бъде задължително изнесена на конференцията. На всеки участник, изнесъл презентация, свързана със заявен доклад, ще бъде връчен сертификат!

Подробните технически изисквания към заявките за участие, докладите и презентациите са поместени в линковете, както следва:

За улеснение може да се използват и да се работи директно в шаблоните. Техните параметри са настроени, според изисквания за участие. Достатъчно е само участниците да изтрият ненужната информация, да попълнят празните места, след което да въведат своите текстове и данни.

Имената на файловете със заявката за участие, доклада и презентацията се изписват на кирилица във формата Код_Имена_На_Автора.docx, съответно Код_Имена_На_Автора.pptx.

Пример: Ако студентът се казва Георги Иванов Петров, то файлът със заявката за участие следва да бъде озаглавен Заявка_Код_Георги_Иванов_Петров.docx, файлът с доклада - Код_Георги_Иванов_Петров.docx, а презентацията върху доклада - Код_Георги_Иванов_Петров.pptx. Кодът съответства на избраното тематично направление на доклада (1, 2 или 3).

Студентите, желаещи да участват в Студентската научна конференция, следва да изпратят Заявката за участие на e-mail: 60splanning_stud@uni-svishtov.bg в срок до 19.03.2015 г.

Докладите и презентациите към тях се изпращат на същия e-mail в срок до 17.00 ч. на 20.03.2015 г.

Всички постъпили в срок доклади ще бъдат разгледани от редакционен съвет, който ще избере най-добрите от тях за публикуване в сборник от Студентската научна конференция.

За повече подробности и информация:
катедра „Стратегическо планиране”, Веселка Димитрова - инспектор катедра
тел. (0631) 66 296, e-mail: 60splanning_stud@uni-svishtov.bg

Още »

Гъвкавите схеми при магистърско обучение привличат все повече студентите в Стопанска академия

Все по-гъвкави схеми при обучението в образователно-квалификационна степен „магистър” въвежда Стопанска академия „Димитър А. Ценов” в отговор на съвременните предизвикателства и търсене от страна на студентите. Постоянното усъвършенстване на услугите и моделирането на гъвкави схеми включват не само нови магистърски програми и актуализиране на учебни дисциплини, но и опции като съкратен срок на обучение и обучение по индивидуален график.

Друго важно предимство е възможността за онлайн защита на дипломната работа чрез видео конферентна връзка. „Магистърските програми на Стопанска академия неслучайно са един от лидерите на пазара на образователни услуги у нас” – коментира директорът на центровете за магистърско и за дистанционно обучение в Свищов – доц. д-р Михаил Чиприянов, по повод стартиралия мартенски прием. Портфолиото от предлаганите програми за обучение в ОКС „магистър” в редовна и дистанционна форми включва над 110 престижни магистърски програми в сферата на икономиката, администрацията и управлението. По думите на доц. Чиприянов, различните възможности, предоставяни за студентите чрез нововъведенията са и причина за повишаващия се в последно време интерес към редовната форма на обучение.

Стопанска академия използва собствена интернет платформа за обучение в различните магистърски програми, която е многократно отличавана, като паралелно с обучението си, студентите могат да практикуват и научно-изследователска дейност. Модерната материална база допълнително подпомага не само редовните, но и дистанционните магистри, които по време на консултации ползват конферентни, мултимедийни и компютърни зали със специализиран софтуер. Успоредно с това, в зависимост от успеваемостта, редовните магистри имат право да получават евро стипендии и стипендии за постигнат висок успех. Същевременно Стопанска академия дава възможност на студентите в редовна форма да се включват в летни младежки и студентски програми (бригади) във Великобритания, САЩ и др. страни с цел подобряване на езиковите умения, осъществяване на културен обмен и спечелване на доходи. Чрез стартиралия през 1999 г. иновативен проект на Свищовското висше училище за дистанционно обучение, до момента в тази форма са приети повече от 23 000 студенти, а регистрираните логвания са от всички континенти на света.

За настоящия прием, срокът за кандидатстване е до 14-ти март 2015 г. Приемът се реализира както за редовно обучение на икономисти, финансирано от обучаващите се, така и за дистанционно обучение. За дистанционна форма могат да кандидатстват не само придобилите ОКС „бакалавър” или „професионален бакалавър” по професионални направления „Икономика” или „Администрация и управление”, но и неикономисти, притежаващи ОКС „бакалавър” или „магистър” от други висши училища. Продължителността на обучението за икономисти с ОКС „бакалавър” е три семестъра, за завършилите ОКС „професионален бакалавър” е пет семестъра, а за неикономисти (второ висше) е шест семестъра. Атрактивните семестриални такси, които остават непроменени и за настоящия прием, включват всички необходими учебно-методически материали и електронни ресурси.

Образователното портфолио на магистърските програми в Стопанска академия по професионални направления и специалности, както и друга актуална информация относно условията за прием м. март 2015г., се публикуват на сайта на Свищовското висше училище www.uni-svishtov.bg.

Още »

Представителството на Европейската Комисия в България в сътрудничество
с Институт за икономическа политика организира КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКО ЕСЕ

на тема:

„Планът за инвестиции за Европа – моята визия за проектите, от които България и Европейският съюз имат нужда“

През ноември 2014 г. новата Европейска комисия на Жан-Клод Юнкер представи амбициозен План за инвестиции за Европа, който ще бъде на стойност 315 милиарда евро и ще се изпълнява през следващите три години (2015-2017 г.). Tози инвестиционен пакет цели възстановяването на растежа в Европа чрез стимулиране на европейската икономиката, повишаване на нейната конкурентоспособност и създаването на нови работни места.

В тази връзка, с цел новият Инвестиционен план на Комисията “Юнкер” да придобие по-голяма публичност сред младите хора в България и да провокира обществен дебат относно възможностите, които той ще предоставя за страната ни и за Европейския съюз като цяло, Представителството на Европейската Комисия в България в сътрудничество с Институт за икономическа политика организира настоящия Конкурс за студентско есе.

Критерии за участие в конкурса:

 • В конкурса участие могат да вземат български граждани, които се обучават във висше учебно заведение в България или в чужбина и са на възраст до 27 години.  

Изисквания към есето:

 • Есето не трябва да надвишава 1500 думи.
 • Участниците в конкурса носят отговорност за авторството на представените есета. Авторът трябва да изразява свое лично мнение по поставения въпрос.

Краен срок:

Крайният срок за изпращане на студентските есета е 9 март 2015 г. Есета подадени след тази дата няма да бъдат разгледани от журито.

Оценяване на есетата:

Есетата, получени в рамките на конкурса ще бъдат оценени от независимо тричленно жури от доказали се експерти по европейски въпроси, като анонимността на авторите ще бъде гарантирана.

При оценка на есетата журито ще се ръководи от следните принципи:

 • оригиналност на идеята;
 • яснота на структурата;
 • стил на представянето;
 • значимост на съдържанието;
 • релевантност на направените предложения;
 • приложимост спрямо българските и европейски условия.

За участие в конкурса, моля изпратете своето есе, като попълните формуляра за кандидатстване.

След прецизна оценка от тричленното жури, ще бъдат отличени трите най-добри есета в конкурса. Авторите на трите отличени есета ще бъдат наградени с пътуване до Брюксел и посещение на Европейските институции! Наградите ще бъдат връчени на 16 април 2015 г. по време на официална церемония лично от г-н Юрки Катайнен, Заместник-председател на Европейската комисия с ресор „Работни места, растеж, инвестиции и конкурентоспособност", отговарящ за Плана за инвестиции за Европа. 

Отличените есета ще бъдат публикувани на страниците на Представителството на Европейската Комисия в България и Институт за икономическа политика.

За повече информация и въпроси относно конкурса, можете да се ни пишете на имейл: epi@epi-bg.org

Още »


Уважаеми колеги,
От 04.03.2015 год. до 13.03.2015 год. в отдел „Студентска политика” ще се приемат документи за стипендии за летен семестър на учебната 2014/2015 год.

Подробности по необходимите документи ще намерите ТУК.

Още »

Изявени свищовски магистри - финансисти изследват капиталовата структура на водещи фирми

Научна сесия по „Управление на капиталите във фирмата” за поредна година даде възможност на студенти от магистърска програма „Финансов мениджмънт” в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” да представят свои научни изследвания за оптимизация на капиталовата структура на водещи български дружества. В основата на превърналия се вече в традиция студентски научен форум са поредица проекти на катедра „Финанси и кредит”, включително и с финансиране от националния фонд „Научни изследвания” при МОН.

Четвъртото издание на научната сесия на магистрите – финансисти откри зам.-ректорът по обучение и научни изследвания проф. д-р Любен Кирев. Той приветства участниците от името на ректора проф. д-р Величко Адамов, който е и ръководител на МП „Финансов мениджмънт”. Проф. Кирев подчерта, че в Стопанска академия е традиция с научно-изследователска дейност да се занимават несамо препода­вате­лите, но и студенти. „Прави впечатление, че при катедра „Финанси и кредит” и по-конкретно при МП „Финансов мениджмънт” постоянството в научните изяви на студентите е очевидно и е факт съчетаването на наука и практика” – заяви проф. Кирев. Той подчерта, че част от настоящите докторанти са били участници в предишни издания на студентския научен форум. Поздравления за куража да се включат в сесията с авторски разработки, студентите получиха и от декана на факултет „Финанси” – проф. д-р Румяна Лилова. „Гордея се с вас, защото вие сте достойни наши наследници” – заяви проф. Лилова с нескрита радост и вълнение в обръщението си към участниците.

„За четвърта поредна година екипът на МП „Финансов мениджмънт” дава шанс за изява на нашите млади научни таланти – магистрите от програмата с фокус висшето изкуство за управление на парите и богатството” – каза ръководителят на катедрата-организатор, проф. д-р Андрей Захариев. Той подчерта, че четвъртото издание на студентската научна сесия по „Управление на капиталите във фирмата” е с рекорден брой участници спрямо научните форуми от 2012 г. с дванадесет участници, от 2013 г. с тринадесет участници и от 2014 г. със седемнадесет магистри-автори на доклади и презентации.

Екипът от преподаватели и организаторите на форума получиха благодарност от участващите магистри-финансисти за предоставената им възможност да изследват реални дружества от българската икономика, „прилагайки на практика всички знания и умения, получени в Стопанска академия”. В рамките на научната сесия осемнадесет студенти презентираха индивидуални и екипни разработки, изследващи български акционерни дружества с водещо участие в основните индекси на фондовата борса. Всички участници получиха сертификати, които им връчиха проф. Кирев, проф. Лилова и проф. Захариев.

С поредното издание на научния форум броят на студентите – докладчици достигна шестдесет от които над 20% вече са избрали пътя на научната кариера след успешни конкурси за асистенти и докторанти в катедра „Финанси кредит“.

Подготвените от магистрите научни изследвания следват методика за капиталова оптимизация на българските фирми, основана върху тестване  ефекта на дълговото финансиране върху максимализацията на печалбата и богатството. Чрез дългова крива и данни от баланса и отчета за доходите (за периода 2010-2013 г.) студентите оценяват базисния бизнес риск и допълнителния финансов риск, поеман при включване на заемни ресурси в капиталовата структура на публични акционерни дружества.

По традиция, представените във форума студентски доклади се публикуват в сборник, заедно с научни разработки на преподавателите, обучаващи магистрите-финансисти по учебната дисциплина „Управление на капиталите във фирмата”.

Още »

ГРАФИК за провеждане на защита на Дипломни работи през м.Март 2015 г. със студентите - магистри от дистанционно обучение (прием м.Март 2014 г.), студенти от категориите неикономисти и след ОКС"Професионален бакалавър" (прием м.Март 2013 г.), редовно обучение (прием м.Март 2014 г.) и дипломанти от минали випуски.

ГРАФИКЪТ може да изтеглите от ТУК.

Още »

Свищовски магистри – стипендианти на фондация „Буров”

За поредна година студенти от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” са сред утвърдените от Управителния съвет на фондация „Атанас Буров” кандидати за стипендии. От одобрените 14 студенти от България за стипендианти на Фондацията за академичната 2014/2015 година, трима са възпитаници на Свищовското висше училище, обучаващи се в образователно-квалификационна степен „магистър”. Ирина Пъшева и Павлин Савов са студенти по магистърска програма „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия”, а Христо Христов е в МП „Финансов мениджмънт”.

И тримата участват за първи път в национален конкурс, но са отлични студенти с изяви в академични форуми. Ирина е от Русе, в бакалавърска степен завършва спец. „Счетоводство и контрол” с успех 6.00 и е сред стипендиантите от дарителски фонд „Добра Недялкова”. Христо е от Свищов, завършва спец. „Финанси” с успех 5.85 и е част от победителите в инициативата на Студентски съвет „Състезание по знания”. Павлин е от гр.Ветрен, обл. Пазарджик, завършва спец. „Финанси” с успех 5.74, активен участник в майсторски класове и други студентски научни форуми. Идеята и на тримата свищовски студенти е да „инвестират” стипендиите си от Фондация „Буров” в обучението си за придобиване на магистърската степен.   

Право на участие в  конкурса за стипендии „Буров” имат студенти, които се обучават в редовна форма по икономически специалности във висши учебни заведения в страната ни, завършили поне ІІІ курс и с успех от цялото следване най-малко много добър (5.00). Свищовските студенти са избрани за стипендианти от общо 100 кандидати, допуснати до участие в конкурса, от 6 висши учебни заведения – УНСС, Стопански факултет на СУ, Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов, Икономически университет – Варна, НБУ и Варненски свободен университет. Кандидатстването бе чрез тест и събеседване, които Фондацията проведе през месец ноември в Свищов, Варна и София. На основание на показаните резултати от кандидатите на теста и събеседването, и протоколите на подборните комисии в градовете, Управителният съвет на фондацията утвърждава стипендиантите.

В Стопанска академия на първи кръг се явиха над 20 студенти, от които след втория етап седем бяха одобрени за селекцията на УС на Фондацията. За академичната 2014/2015 г. размера на стипендия „Буров” е 250 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца на утвърдените кандидати. 

На проведения конкурс в Свищов, изпълнителният директор на Фондацията сподели, че възпитаниците на Стопанска академия винаги имат добро представяне не само при кандидатстването за стипендии, но и в други инициативи, каквато е лятното училище. По думите на Владимир Ташков, който е един от създателите на Фондация „Атанас Буров”, през изминалите години са предоставени над 300 студентски стипендии и близо 70% от стипендиантите са приети на работа в банките и индустриалните компании-настоятели във фондацията.

Още »

Студент от Стопанска академия спечели конкурса на Агенция „Митници”

Възпитаник на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” е победител в конкурса на Агенция „Митници” за студентска разработка на тема „Митниците в Европейския съюз в условията на свободно движение на стоки”, посветен на 135-тата годишнина на българската митническа администрация. Третокурсникът от спец. „Финанси” – Христо Стефанов, получи наградата си от директора на Агенцията, Ваньо Танов на официална церемония за Международния ден на митниците.

Христо Стефанов е от Бургас, любител-фотограф е и до момента е участвал и е печелил награди в национални онлайн конкурси свързани само с неговото хоби (фотографии и колажи). За конкурса на Агенция „Митници” научава от сайта на агенцията, който често е посещавал заради изучаваната от него дисциплина „Мита и митническа политика”. Поощрен от свои преподаватели, свищовският студент решава да участва в конкурса и за кратко време написва своята разработка. Първото място в конкурса е присъдено на Христо Стефанов от комисия, съставена от експерти от Националния учебен център и други звена на Агенция „Митници”, оценявала текстовете на студентските разработки.

Според разработката на възпитаника на Свищовската академия, функциите на европейските митници се разширяват – от контрол и събиране на мита, до по-глобална мисия – за сигурност, улесняване на търговията и защита на икономическите интереси на Европейския съюз. „Ролята на българските митници също има голяма значимост, не само за нашата страна, но и за Европа. Основна причина е фактът, че България е външна граница на Съюза” – смята Христо Стефанов. Наградата за победителя в националния конкурс е стаж в Агенция „Митници”, почетна грамота, книга  „История на българските митници (1879-2014)” и уикенд почивка в Банско.  

Възпитаник на Стопанска академия завоюва и второто място в конкурса – Добринка Висариева, която е в 4 курс на спец. „Стопански и финансов контрол”. И двамата студенти от Свищов са с отличен успех през годините на следването си в крайдунавския град. Третото място е присъдено на техен колега от Икономическия университет във Варна.

Още »

Международна юбилейна научно-практическа конференция на тема:
„Европейски практики и национални рефлексии в планирането”

посветена на 60-годишнината от създаването на катедра „Стратегическо планиране” в Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов

Свищов, 24-25 април 2015 г.

Катедра „Стратегическо планиране“ при СА „Д. А. Ценов“ - Свищов организира международна юбилейна научно-практическа конференция, на която ще бъдат обсъдени въпроси в следните тематични направления:

1. Стратегическо планиране на регионалното развитие
2. Бизнес планиране и конкурентоспособност на икономиката
3. Стратегии за устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж
4. Методология на преподаването на планови дисциплини във висшите училища


Конференцията ще стартира работа на 24.04.2015 г. от 10,30 часа в сградата на Ректората на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов.

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

Председател  
Проф. д-р Величко Адамов - Ректор на СА „Д. А. Ценов”
Членове  
Проф. д-р Любен Кирев - Зам.-ректор „Обучение и научни изследвания”
Проф. д-р Теодора Димитрова - Зам.-ректор „Студентска политика и академично развитие”
Проф. д-р Виолета Краева - Декан на факултет „Мениджмънт и маркетинг”
Проф. д-р Маргарита Богданова - Ръководител катедра „Стратегическо планиране”
Проф. д-р Пенчо Пенчев - Областен управител на област Велико Търново

КОНТАКТ

Адрес за кореспонденция:
СА „Д. А. Ценов”
Катедра „Стратегическо планиране”
ул. „Емануил Чакъров” № 2
5250 гр. Свищов

Лице за контакти: Веселка Димитрова
Тел.: (0631) 66 296
email: 60splanning@uni-svishtov.bg

Резервации при настаняване в хотелската част на „Корпус Юг“ на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов: ++359(0)882 552510
http://www.uni-svishtov.bg/?page=page&id=174

Достъпни връзки:

Още »


Уважаеми колеги,
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКАТА КОМИСИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ОБМЕН ОТПУСКА СТИПЕНДИИ “ФУЛБРАЙТ” И “ХЮБЪРТ ХЪМФРИ”

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016-17 ГОДИНА

Комисия “Фулбрайт” обявява конкурси за следните стипендии през учебната 2016-17 година:

 • Стипендии “Фулбрайт” за преподавателска и изследователска дейност (5 месеца)
 • Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми (10 месеца)  и специализации (до 6 месеца)
 • Съвместна стипендия за магистри по бизнес администрация “Фулбрайт – Бизнес колеж Прайс към университета на Оклахома” (2 години)
 • Съвместна стипендия за магистърски програми “Фулбрайт – Институт  Благодарност към Скандинавия” (10 месеца)
 • Стипендия “Хюбърт Хъмфри” за специалисти в държавния и частния сектор (10 месеца)
 • Стипендия за развитие на гражданското общество (3-5 месеца)

Краен срок за подаване на документи: 8 май, 2015 г.

Представянето на резултати от TOEFL и GRE/GMAT до 8 май, 2015 г. се счита за значително предимство при кандидатстване.

Краен срок за представяне на официални резултати от TOEFL и GRE/GMAT: 15 септември, 2015 г.

Информация и формуляри за кандидатстване:
на адрес http://www.fulbright.bg  и в Българо-американска комисия за образователен обмен “ФУЛБРАЙТ”
Централен офис: София, бул. Ал. Стамболийски № 17,
ет. І, стаи 9 и 15, тел: (02) 980 8212 и (02) 981 6830
Приемно време: 14 – 16 ч. всеки работен ден

Учебен Център към Комисия “Фулбрайт”
предлага подготовка за iBT TOEFL, IELTS, GRE, GMAT, SAT и обучение по английски език на всички нива.
Информация и записване: София 1504, ул. “Панайот Волов” № 1, ет. 2, ап. 6, тел. (02) 944 0441;
e-mail: studycenter@fulbright.bg

Компютърен тест център "Фулбрайт" № 8007
администрира тестовете: iBT TOEFL, GRE, PMI, CFM и GED
Информация: София 1000, бул. "Ал. Стамболийски" №17, I етаж, стая 14; тел. (02) 980 4985, 981 2215;
e-mail: stcsofia@fulbright.bg

Още »

Стипендии за обучение на френското правителство

Представени са стипендии за обучение, отпускани от френското правителство по обща процедура и извън конкретно договорени проекти.

Политика за отпускане на стипендиите
Стипендиите на френското правителство (BGF), се отпускат всяка година от Френския институт в България, който е изградил система от правила, валидни за всички стипендианти. Подборът на кандидатите е подчинен на приоритети, определени по взаимно съгласие от комисия, съставена от френски и български специалисти. Решението на комисията е нейно суверенно право.

Стипендиите на френското правителство се отпускат за нива магистратура (M2), докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle) както и за краткосрочен престой за научноизследователска дейност на докторанти, зачислени в България  или млади научни работници, членове на български научни екипи, в области избрани от самите кандидати.
 
Магистратура 2
Стипендията не може да бъде продължавана или подновявана.

За магистратури с професионална насоченост, стипендията покрива периода на обучение и задължителен стаж (3 месеца в най-общия случай) и се отпуска максимално за 12 месеца. При удължаване на престоя, автоматично отпада статута на студента като стипендиант на френското правителство и той задължително сключва нова осигуровка във Франция.

За магистратури, без включен задължителен стаж (магистратури с научна насоченост) отпуснатата стипендията е с продължителност 10 месеца. Студентите завършили такава магистратура и желаещи да запишат докторантура под двойно научно ръководство, могат отново да кандидатстват за стипендия, след изтичане на 3 години от получаването на предходната стипендия.

Програма Коперник (PostMaster)
Специализирана пост магистърска подготовка в областта на мениджмънта, програмата Коперник е насочена към  икономисти, инженери и юристи с придобита степен магистър, франкофони, на възраст под 30 години в момента на подаване на документите, които не са били стипендианти на френското правителство. Кандидатите с известен професионален опит са с предимство.

Стипендията е с продължителност 12 месеца и не може да бъде продължавана или подновявана. При удължаване на престоя, което автоматично премахва статута на стипендиант на френското правителство, студентът задължително сключва нова осигуровка във Франция.

Докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle de thèse)
Стипендията не може да бъде продължавана или подновявана. Тя покрива 3 престоя във Франция, всеки с продължителност от 4 до 5 месеца, предварително уточнени в сключената конвенция между българския и френски университет. Защитата на докторската дисертация може да се състои, ако докторантът е редовно записан в съответното учебно заведение.

Програма « Мобилност на млади научни работници »
Френският институт в България предоставя стипендии за краткосрочен престой на докторанти и млади научни работници ( до 35 години), от всички области на знанието, с цел стимулиране на тяхната мобилност. Тези стипендии позволяват престой от 1 до 2 месеца в лаборатория или научен екип във Франция. Кандидатури, в рамките на вече съществуващи партньорства са приоритетни.

Условия за отпускане на стипендия
Стипендиите на френското правителство се предоставят на кандидати, които отговарят на следните условия:

 • да са български граждани или постоянно пребиваващи в България от 3 години
 • възраст :  30 години за ниво магистратура (master 2)
 • възраст :  35 години за докторантура под двойно научно ръководство и за престои в рамките на програмата за мобилност на докторанти и млади научни работници 
 • да са редовно записани в българско висше учебно заведение или да притежават българска диплома бакалавър или магистър

Внимание : стипендиите на френското правителство не се предоставят на студенти записани във френски учебни заведения към момента на кандидатстването.

 • да не са били стипендианти на френското правителство през последните 3 години
 • ниво на френски език съответстващо на изискванията на учебното заведение

Кандидатстване за стипендия

Досието за кандидатстване се подава в Отдела за стипендии във Френския институт в България  и трябва да съдържат следните документи, преведени и легализирани :

За ниво Mагистратура 2 :

 • формуляр
 • снимка, залепена върху формуляра
 • CV
 • копие на дипломата за завършено висше образование или академична справка за студентите в последна година
 • мотивационно писмо, представящо проекта за обучение и целта на кандидата
 • препоръка от преподавател или работодател
 • копие на кореспонденцията с френските учебни заведение
 • копие на личната карта

За Програма Коперник :

Досието за кандидатстване се подготвя в  2 идентични екземпляраЕдиният се подава в Отдела за стипендии във Френския институт в България, а вторият се изпраща в Париж на посочения във формуляра « Procédure de recrutement » адрес. Всяко досие трябва да съдържа следните документи, преведени и легализирани :

 • формуляр
 • копия  на преведените и легализирани бакалавърска и магистърска диплома и/или съответните академични справки  
 • 2 препоръки (на френски или английски)
 • CV на френски език

За докторантури под двойно научно ръководство  :

 • формуляр
 • снимка, залепена върху формуляра
 • CV
 • копие на дипломата за завършено висше образование или академична справка за студентите в последна година
 • кратко представяне на проекта и целта на кандидата
 • писмено съгласие от двамата научни директори
 • служебна бележка за зачисление на докторанта в България
 • копие от договора (конвенция), регламентиращ  двойното научно ръководство, подписан от заинтересованите страни
 • евентуално, копие от договор за сътрудничество между двете учебни заведения
 • копие на личната карта

За програма « Мобилност на млади научни работници » :

 • формуляр  Dossier de bourse d’études / Dossier de bourse de stage
 • снимка, залепена върху формуляра
 • CV
 • кратко представяне на проекта и целта на кандидата
 • служебна бележка за зачисление на докторанта в България
 • или копие на докторската диплома и атестация за назначение в научноизследователска организация в България
 • препоръка от научния ръководител или от ръководителя на научноизследователския екип за престоя на кандидата във Франция
 • писмо от френското учебно заведение или лаборатория приемащо кандидата с упоменат периода на пребиваване
 • копие на личната карта

Срокове
Mагистратури и докторантури под двойно научно ръководство

 • 13 март : краен срок за подаване на досиетата за кандидатстване
 • 20 март : публикуване на списъка с одобрени по досие кандидати
 • първа седмица на април : събеседване на одобрените кандидати с комисия от френски и български представители.
 • втора седмица на април: обявяване на окончателните резултати в интернет страницата на Френския институт www.institutfrancais.bg
 • април/юли : подаване на Dossierdeboursed’études от стипендиантите, след окончателния им прием от съответното френско учебно заведение.

Срокове
Програма Коперник

 • 13 март : краен срок за подаване на досие за кандидатстване
 • края на март : подбор на кандидатите по досие
 • 15 априлсъбеседване на одобрените кандидати с комисия съставена от представител на програмата Коперник, бивши  студенти Коперник и представител на Френския институт в България
 • края на юни : обявяване на окончателните резултати

Срокове
Мобилност на млади научни работници 

 • Три сесии през годината : края на февруари, края на април и края на септември

Досие за предоставяне на стипендия
След публикуване на резултатите от конкурса, одобрените от комисията  стипендианти подготвят ново досие (Dossier de bourse d’études), което веднъж депозирано в Отдела за стипендии във Френския институт в България се изпраща в Campus France Париж за одобрение.

Досието трябва да съдържа следните документи, преведени и легализирани :

 • формуляр 
 • снимка, залепена върху формуляра
 • CV
 • мотивационно писмо, представящо проекта за обучение и целта на кандидата
 • копие на последната придобита диплома във висшето образование и нейното приложение
 • или академична справка за студентите в последна година
 • атестация за прием на кандидата от съответното френско учебно завезение
 • копие на личната карта

Докторантите е необходимо да добавят още : 

 • копие от договора (конвенция), регламентиращ  двойното научно ръководство, подписан от заинтересованите страни
 • писмено съгласие на двамата научни ръководители
 • служебна бележка за зачисление на докторанта в България
 • евентуално списък на публикации 

Стипендии и добавки
Стипендиите на френското правителство включват :

 • 767 евро месечна издръжка
 • медицинска осигуровка
 • такса за записване в университета

За докторантурите под двойно научно ръководство е възможно допълнително финансиране свързано със защитата на докторската дисертация.
 
Закупуване на книги и абонаменти са възможни чрез Campus France, но не е систематична практика. Необходимо е стипендиантите да се информират предварително за условията на тези добавки.

Добавка за жилище се отпуска, ако наемът надвишава сумата заплащана в студентско общежитие. Повече информация може да се получи в Campus France .

Отпуснатата стипендия може да бъде прекратена във всеки момент поради незадоволителни резултати в процеса на обучението : изискването към стипендиантите на френското правителство е висок успех.

Контакт :
Бюро за стипендии 
Френски институт в България
ул. Славейков № 3
Бисера Коларова
bissera.kolarova@institutfrancais.bg
www.institutfrancais.bg
тел : 00 359 2 937 79 14
тел : 00 359 2 937 79 64

Още »


Академичното ръководство и екипът на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов имат удоволствието да Ви поканят за участие в традиционното издание на:

КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ

НА СЛЕДНИТЕ ТЕМИ:

 • Предизвикателства пред банковия сектор на България.
 • Възможности за икономически растеж и догонващо развитие на България.
 • Перспективи пред българския бизнес.
 • Младите хора на пазара на труда в България.
 • THE IMPACT OF THE ECONOMY ON THE BUSINESS IN BULGARIA.

1. Условия на конкурса:

В конкурса могат да участват ученици от предпоследен и последен гимназиален курс на всички икономически училища в България. Допускат се само индивидуални участници. Регистрацията за участие става посредством попълване на регистрационен формуляр.

2. Изисквания за оформяне на есето:

Обемът на есето трябва да бъде до 5 страници (Page Size - А4, Page Setup - Top: 25 mm, Bottom: 25 mm, Left: 30, Right: 25 mm; Font -Times New Roman, Size - 13; Word 97-2003, Line Spacing 1,5; Изображения - TIFF или JPG формат, минимална резолюция 300 dpi).

3. Важни срокове:
    - 6 март 2015  г. – краен срок за регистрация и изпращане на есето по електронен път!

4. Процедури за кандидатстване и оценка:

Подаването на есетата е само он-лайн на и-мейл: career.center@uni-svishtov.bg. В полето Subject, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се изписват на латиница – име, фамилия, наименование на средното училище и град, и се прикачва файла, съдържащ есето.

Комисията за оценка на есетата ще бъде съставена от академични преподаватели.

Регистрационния формуляр може да изтеглите от ТУК.

 ВАЖНО! Всички автори ще получат сертификати за участие в конкурса, а участниците, класирани на първите три места ще бъдат наградени на официална церемония в СА „Димитър А. Ценов“.

Контактна информация:

Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при СА „Димитър А. Ценов”,
гр. Свищов, п.к. 5250, ул.”Ем. Чакъров” №2
тел. (0631) 66 437, e-mail: career.center@uni-svishtov.bg
ас. Иван Маринов (моб. тел. 0884/682568)

Още »


Уважаеми кандидат-студенти,
Сектор „Факултативно обучение” при СА „Д. А. Ценов” организира
интензивни подготвителни кандидатстудентски курсове по:

● Икономика
● Икономическа география на България
● Математика

Продължителност на курса – 30 уч.часа.
Цена 169 лв.

Курсовете ще се проведат в периодите*:
              - от 31 януари до 2 февруари 2015 год.;            
              - от 7 до 9 април 2015 год.

*Забележка: Курсът ще се проведе при минимум 5 курсиста.

Справки и записване в Сектор „Факултативно обучение“  или на тел. 0882 552 520,
e-mail : cfe@uni-svishtov.bg

Още »


Уважаеми колеги,
Управителният съвет на Съюза на икономистите в България обявява конкурс

МЛАД ИКОНОМИСТ - 2015г.  „ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА”

на тема: „Корпоративна социална отговорност – европейски и  национални практики“

Генерален спонсор и съорганизатор на конкурса е Икономически университет – гр. Варна

Участници в конкурса – категории: ученици; студенти и докторанти в български и европейски университети, млади предприемачи до 35 годишна възраст.

Гр.София 1000, ул.”Г.С.Раковски” №108, Съюз на икономистите в България,  За конкурса „Млад икономист-2015г.”, За справка: тел. 029871847; моб. тел: 0878 871 847;e-mail:unieconom@abv.bg ;

 • Всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип с една разработка;
 • Докладите трябва да бъдат написани на български език;
 • Пълният текст на разработката следва да бъде до 10 стандартни номерирани компютърни страници, вкл. фигурите и таблиците;
 • В текста да не се посочва името на автора;
 •  Участниците посочват личните си данни*  на отделна страница:
 • име, презиме и фамилия;
 • адрес за кореспонденция, телефон, мобилен телефон;e-mail;
 • име и адрес на учебно заведение, ФАКУЛТЕТ И СПЕЦИАЛНОСТ/фирма-длъжност/администрация - длъжност;
 • Разработката трябва да бъде подготвена за пряко репродуциране на лист А4 (210 х 297 мм). Отпечатването да бъде на лазерен принтер с шрифт Times New Roman, 14 пункта. Заглавието е с главни букви, центрирано и с удебелен шрифт. Изложението започва след три празни реда, като всеки абзац е с 1 см отстъп и двустранно изравняване;
 • Докладите се представят в два екземпляра на хартиен носител  по пощата или лично в офиса на СИБ и по електронен път на адрес: info@bgeconomist.bg;
 • Разработките се представят до 07 май 2015г. на адрес:
 • Награди по конкурса: първо,участниците заели първо място в четирите категории  получават парична награда; второ, носителите на специална награда получават предметна награда от отделни институции, съобразно връзката на направеното изследване с техния предмет на дейност; трето, заелите призовите първо, второ и трето място, и специална награда от всяка категория участници получават грамота; четвърто, на участниците придобили над 30 точки се присъжда сертификат за добро представяне в конкурса.
 • Церемонията по тържественото награждаване на участниците в конкурса „Млад икономист 2015г.”  ще се състои на 11 юни 2015г.,  Ден на икономиста, в гр. София, зала 4, Национален дом на науката на техниката, ул. „Г.С.Раковски” 108.
 • Неполучените на 11.06.2015г. награди могат да бъдат потърсени в офиса на СИБ, на посочения по-горе адрес;

Условията за участие в конкурса могат да бъдат намерени и на интернет страницата на СИБ: bgeconomist.bg

АНОТАЦИЯ на конкурса.

Още »