Официален старт на кандидатстудентска кампания 2015 в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”

С решение на Академичния съвет на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” от 29 октомври 2014 г. стартира приемът на документи за участие в 80-ата поред за висшето училище Кандидатстудентска кампания. През 2015 година Академията предлага прием в 17 атрактивни, перспективни и пазарноориентирани специалности в ОКС „Бакалавър” в направления „Икономика” и „Администрация и управление” (в редовна и задочна форма на обучение) за подготовка на висококвалифицирани специалисти, способни да се реализират на конкурентния трудов пазар в България, ЕС и по света.

Кандидат-студентите могат да подават документи за прием във всички налични форми на обучение и специалности – Финанси, Застраховане и социално дело, Макроикономика, Счетоводство и контрол, Стопански и финансов контрол, Статистика и иконометрия, Маркетинг, Стратегическо и бизнес планиране, Стопанско управление, Екомениджмънт, Бизнес информатика, Международни икономически отношения, Публична администрация, Индустриална бизнес икономика, Аграрна икономика, Икономика на търговията, Икономика на туризма.

Приемът на студенти в образователно-квали­фи­ка­цион­на сте­пен “ба­ка­ла­вър”се осъществява:

 • с оценка от държавен зрелостен изпит, включително и тази за придобиване на професионална квалификация, вписана в дипломата за средно образование в раздел „Допълнително положени държавни зрелостни изпити”, проведени в периода 2008-2015 г.;
 • след успешно положен в СА „Д. А. Ценов”  кандидатстудентски изпит (еднороден тест от 60 въпроса) по една от дисциплините: Математика, Икономика, Икономическа география на България или чужд език – английски, немски, френски, руски или испански език;
 • с пренесена оценка от успешно положен кандидат-студентски изпит в друго висше училище;
 • с оценка от национални и международни олим­пиади.

Документи за участие в кандидатстудентската кампания се подават в Кандидатстудентския център при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов, в офисите на Цен­търа за кандидат­сту­ден­тска подготовка и информация в цялата стра­на, в офисите на На­ционалната агенция за прием на кан­дидат­сту­ден­тски документи, по пощата и оnline. Няма промяна в таксите за участие в кампанията.

Срокът за подаване на документи е постоянен, като кандидат-студентите участват в класиране съобразно периода на подаването им. За желаещите да участват с кандидатстудентски изпит, Свищовската Алма Матер организира ежемесечни изпитни сесии. Кандидатстудентският център при Стопанска академия ще приема документи всеки делничен ден от 08.00 до 17.00 ч., в събота от 09.00 до 16.00 ч.

Въпреки че срокът за подаване на документи за участие в кандидатстудентската кампания е постоянен, за да участват в първо класиране, кандидат-студентите следва да подадат необходимите документи до 12 юли 2015 г. Всички останали кандидат-студенти, подали документи след 12 юли 2015 г., при наличие на незаети места ще участват в класиранията, обявени след датата на подаването на документи.

Ежемесечните кандидатстудентски изпитни сесии ще се провеждат само в СА “Димитър А. Ценов” - Свищов, по график. Продължителността на конкурсните изпити е 3 (три) астро­но­ми­чески часа за тест с 60 въпроса (само от съответната дисципли­на). Кандидат-студентите могат да положат повече от един кандидатстудентски изпит и да се явят на повече от една изпитна сесия. В балообразуването участва най-високата оценка, получена от изпитните сесии. Във връзка с кандидатстудентските изпити Центъра за следдипломно и факултативно обучение при СА „Д. А. Ценов” предлага на желаещите интензивни подготвителни (присъствени и онлайн) кандидатстудентски курсове по Икономика, Икономическа география на България, Математика и Чужди езици.

Балът за участие в класирането се формира в зависимост от избраната опция за кандидатстване. Константните елементи в балообразуването са общият успех от дипломата за средно образование, оценката от задължителната подготовка по Български език и литература от дипломата и оценката от задължителната подготовка по Математика от дипломата. Към формираната сума, в зависимост от избраната опция за кандидатстване, се добавя удвоената оценка от държавен зрелостен изпит (матура в периода 2008-2015 г.) или успешно положен конкурсен изпит в Стопанска академия или в друго висше училище.

Освен българските граждани със завършено средно образование, в Академията имат право да кандидатстват и чужденци, ако имат статут на постоянно пребиваващи на терито­ри­ята на Република България, удостове­рено с валиден документ за самоличност; имат статут на бежанци; кандидатите са от българска народност, удостове­рена по ре­да на Постановление 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъщес­твя­ване на образователна дейност сред бъл­гарите в чужбина; кандидатите са от държавите членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство; имат двойно гражданство, едното от които е българ­ско.

Детайлна информация за условията за прием и етапите в кандидатстудентската кампания на Стопанска академия е налична в академичния сайт www.uni-svishtov.bg.

Още »

Модерни дистанционни форми на комуникация привличат кандидат-магистрите в Свищов

Модерните форми за комуникация, осигурени при дистанционната форма на обучение в образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър” в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” са сред предимствата, които кандидат-магистрите посочват при избора на Свищовското висше училище. Важна роля кандидатстващите за настоящия мартенски прием отдават още на възможностите за ползване на учебни ресурси, и на индивидуалните и груповите взаимодействия, които ще бъдат осъществявани между тях и преподавателите по съответните магистърски програми.

Пролетният прием, при който срока за кандидатстване е до 14-ти март 2015 г., е за редовна и дистанционна форми на обучение, финансирано от обучаващия се. Броят на магистърските програми е над 110 в сферата на икономиката, администрацията и управлението, като за тях могат да кандидатстват икономисти със степен „бакалавър” или  завършили колежи с ОКС „професионален бакалавър”, както и неикономисти (за второ висше образование) – придобили ОКС „бакалавър” или „магистър” в друго висше училище по неикономически специалности.

Комуникацията между екипа, ангажиран в дистанционна форма на обучение и обучаемите се осъществява по различни начини. Системата за електронно обучение VJL® (Virtual Joint Learning) на Стопанска академия, отличена със специална награда на Microsoft, дава възможност за групова и индивидуална комуникация. Използвайки своя личен профил, студентът може да постави интересуващия го въпрос по електронен път към ръководителя на магистърската програма, към преподавател-тутиляр или преподавател-консултант. Високото ниво на технологична осигуреност на системата VJL® гарантира предоставянето на учебните материали и съдържание посредством различни дистрибутивни канали без ограничение за типа използвано устройство, браузър или операционна система. Взаимовръзката чрез електронната система за обучение има елементи и на групова комуникация в случаите, когато се касае за използването на функционалността „Форум”. За всяка магистърска програма има създаден специализиран форум с най-често задавани въпроси по изучаваните дисциплини. Комуникациите по телефон или чрез корпоративна електронна поща в домейна на Стопанска академия също се използват при взаимодействие между съответния преподавател и обучавания студент в дистанционна форма.

Сред предимствата, които кандидат-магистрите посочват при избора на Стопанска академия е и възможността за онлайн защитата на дипломната работа, което е типичен пример за използване на системи за аудио-визуална комуникация (тип. Skype). При онлайн защитата, която е компонент от организацията на учебния процес, студентът и преподавателите от Държавната изпитна комисия са разделени по местоположение, но не непременно и по време, като създадената дистанция се компенсира с технологични средства.

В рамките на един семестър, за дистанционните магистри се организират и двукратни присъствени консултации, което е друга форма на комуникация, осъществявана между студент и преподавател.

Дистанционната форма за обучение на магистри в Стопанска академия съществува вече повече от 15 години и чрез този иновативен проект Свищовското висше училище е дало възможност на над 22 000 студенти да се дипломират в  ОКС „магистър”. Само в рамките на една година системата за дистанционно обучение на Академията е използвана от студенти в 114 държави от всички континенти на света.

Освен че защитава през годините лидерски позиции при дистанционното обучение на магистри, Свищовското висше училище привлича и все по-голям интерес към редовната форма на обучение. През настоящата кандидатстудентска кампания ръст бележи броя на приетите студенти в редовна форма. Според кандидат-магистрите, сред  атрактивните предимства за тях са модерната учебна база предоставяща им за ползване компютърни и мултимедийни зали със специализиран софтуер, възможността за участие в стажантски програми и чуждестранни студентски бригади, както и правото за кандидатстване за европейски стипендии или социално подпомагане при определени условия. 

Актуална информация за условията за прием м. март 2015 г., както и образователното портфолио на магистърските програми по професионални направления и специалности, се публикува на сайта на Академия www.uni-svishtov.bg.

Още »


Уважаеми колеги,
Факултетът по приложен бизнес и социални науки в European business school - Марибор, Словения организира лятно виртуално училище през периода 16-22 юни 2015г. на тема "Мениджмънт на междукултурните различия".
Седмото издание на лятното училище е под надслов: ˮThink Globally, Live Virtuallyˮ.
Поканата предлага възможност на студентите от СА да участват безплатно в проекта.
Повече информация за програмите и организацията на лятното училище можете да намерите на: http://www.eng.doba.si/en/virtual-summer-school-2015

FLYER

Още »


ВАЖНО    СЪОБЩЕНИЕ!
Каним всички студенти (чиито имена публикуваме в списъка по-долу в текста на съобщението), взели участие в обучението  провело се на 25.03.2015 год. от Фондация „Заедно в час“ на тема „Презентационни умения“ в рамките на форум „Национални дни на кариерата 2015 год.”, да получат сертификатите си в Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността в рамките на работното време на центъра в дните от понеделник до петък.

 1.  Айла Курдетова
 2.  Александър Вълчев
 3.  Ани Николова
 4.  Асен Валериев
 5.  Атанас Димитров
 6.  Венета Петкова
 7.  Виолина Деянова
 8.  Владимир Найденов
 9.  Георги Първанов
 10.  Гергана Георгиева
 11.  Гергана Якимова
 12.  Десислава Бучукова
 13.  Иванела Николова
 14.  Ивелин Митев
 15.  Йоанна Вескова
 16.  Мария Стоева
 17.  Мирела Пашова
 18.  Николай Горчев
 19.  Светослав Стефанов
 20.  Синан Мустан
Още »

Проведе се годишна среща на Алумни клуб „Вечните” при СА „Димитър А. Ценов”

На 16 май 2015 година (събота) от 17.00 ч. в ауд. 1 на Ректората на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов се проведе годишната среща на членовете на Алумни клуб „Вечните”.

На празничното събитие, организирано по съвместна инициатива на свищовските възпитаници и екипа на Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при СА „Димитър А. Ценов” – Свищов, присъстваха десетки бивши студенти на Висшето училище, дипломирали се в специалностите „Счетоводство и контрол“ и „Бизнес информатика“,  пременени в официални тоги. 

Официалната част на церемонията, състояла се в ауд. „Проф. Д. Бъров“, стартира с поздравително слово на доц. д-р Николай Нинов – директор на АЦККВО. В своето приветствие той подчерта значимостта на инициативата „Алумни” и подробно разясни целите, ключовите приоритети и свършеното до момента от Асоциацията на възпитаниците на Стопанска академия. 

На свой ред, с емоционално въздействащо слово, придружено със спонтанни аплодисменти, към присъстващите се обърна и проф. д-р Красимир Шишманов. В него той подчерта необходимостта от провеждането на подобен род срещи за запазване на „пламъка на приятелството” и за създаване на приемственост между поколенията. Проф. Шишманов многократно акцентира върху значимостта и ползите от запазване на живата връзка между студентите,  завършили Свищовската Алма матер и Алумни клуб „Вечните”. Всички присъстващи получиха новите Алумни брошури и кандидатстудентските рекламно-информационни материали, с цел привличане на кандидат-студенти за предстоящата 2015-2016 нова академична година.

Традиционно бившите възпитаници си направиха снимки пред сградата на Ректората и пред паметника на Дарителя, с което да увековечат спомените от своята емоционална среща.

 
Още »

Висок спортен дух събра над 120 студенти в аеробик маратон

Второто издание на аеробик маратона, организиран от Студентски съвет и катедра „Физическо възпитание и спорт” в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, и тази година отново се радваше на изключителен интерес сред студентите и събра над 120 участнички  в Спортния комплекс на академията. В препълнената зала по волейбол, в която студентки от различни курсове и специалности, както и въодушевена „агитка“ от техни колеги и приятели, ст.преп. Елиз Караманлиева даде старт на поредния аеробик маратон. Сред специалните участници в спортното събитие бе проф. д-р Теодора Димитрова, зам.-ректор на Стопанска академия, която с подходящ спортен екип се включи в маратона, сливайки се с общата еуфория и настроение както на останалите участнички, така и на организаторите на спортния празник. Той се проведе в един кръг, в рамките на 60 минути,  под ръководството на инструктора по спортна аеробика ст.преп. Силвия Иванова.

Представянето на участничките бе оценявано от  жури, в състав: ст.преп. Асен Атанасов, ст.преп. Радослав Николов и ст.преп. Невена Христова-Въткова, преподаватели  от кат.“Физическо възпитание и спорт“ на висшето училище, които внимателно наблюдаваха как се справят участничките през всички фази на състезанието – подготвителна част и загряване, последвано от комплекс от стъпки, бегови упражнения  и подскоци с особена интензивност,  леки упражнения за разтягане и релаксиращи движения. Повече от половината участнички, които издържаха до финала, демонстрирайки бързина, издръжливост и издържано техническо изпълнение, определено впечатлиха не само ентусиазираната публика, но и компетентното и прецизно жури.

Победителите в аеробик маратона, както и всички, които се включиха в спортния празник, бяха  приветствани от зам.-ректора по студентска политика и академично развитие – проф. д-р Теодора Димитрова, която същевременно е и председател на  Университетски спортен клуб „Д. А. Ценов“. В обръщението си тя пожела на и участниците, и на организаторите завинаги да запазят желанието си да спортуват, а изградения в тях спортен дух да ги съпътства винаги. На призьорките, заели първите три места, тя връчи статуетка, тениска с логото на академията и грамота. Това са Николета Трайкова – класирала се на  първо място, Александра Ангелова – на второ място и Александра Стоянова - на трето място.

С медали бяха наградени останалите участнички, класирали се в челната десятка – Светослава Валентинова, Станислава Стоянова, Анна Драшанска, Йорданка Занкова, Деница Гатева, Анелия Асенова, Ниляй Зекериева и Кристиана Димитрова, връчени на призьорките от заместник-председателката на Студентския съвет Олга Любенова. В духа на оживения и приповдигнат дух на състезанието, бяха присъдени и специални награди: за „Мис Аеробика“ , връчена на Ива Георгиева, студентка от І курс, спец. „Финанси“; Мис „Пролетно настроение“ – Йоана Михайлова, също първокурсничка, както и закачливата награда Мис „Атрактивна прическа“ – Росица Радионова.

На всички участници в състезанието бяха връчени грамоти за участие, както и спортни тениски с логото на академията.

На церемонията по награждаването на участничките в маратона,  медали бяха връчени и на победителите в провелите се наскоро клубни турнири по Баскетбол 3 х 3 от ст.преп. Радослав Николов: челното  място бе присъдено на отбора „Телетъбис“,  второ място – за „Плейбойс“ и на трето – „3-те менки“.

Още »

На научна сесия „Икономиката и управлението по пътя на интелигентния растеж“ бяха представени резултатите от научноизследователските проекти за 2014 г.

За поредна година Институтът за научни изследвания (ИНИ) организира презентация на проектите, финансирани от държавната субсидия за научна дейност на СА „Димитър А. Ценов” през 2014 г. в рамките на научна сесия под надслов „Икономиката и управлението по пътя на интелигентния растеж“.  Кратко приветствие към участниците и гостите във вече традиционната научна сесия, отправи проф. д-р Маргарита Богданова, директор на Института за научни изследвания, представяйки резултатите от приключилите 16 проекта, три от които са 2-годишни научноизследователски проекти с начало през 2013 г. и край през 2014 г., два са инфраструктурните проекти с начало през 2013 г. и край през 2014 г. и 11 от тях са едногодишни научноизследователски проекти с начало през април 2014 г. и край през декември 2014 г.

В осъществяването на проектите са участвали 145 изследователи от Стопанска академия, от които 34 хабилитирани преподаватели, 46 нехабилитирани преподаватели, 22 докторанти и 43 студенти. Като външни членове на екипи са привлечени един преподавател от РУ „Ангел Кънчев”, Русе, двама учени от Северокавказкия федерален университет, гр. Ставропол – Русия, един учен от Донецкия национален университет, гр. Донецк – Украйна и един учен от Техническия университет, гр. Каунас – Литва, конкретизира проф. Богданова пред присъстващите в аудиторията.

Тематиката на приключилите през 2014 г. проекти  е изключително разнообразна и широкоспектрална, според научните интереси на съответните екипи, които в рамките на проведената научна сесия представиха в резюме резултатите от своите изследвания. Те са насочени към предизвикателствата на редица научни проблеми, като:

 •  Оценка на административния капацитет на публичните администрации и провеждане на годишен конкурс за най-добра администрация в България;
 •  Изследване приложимостта на моделите за инвестиране и портфейлиране в условията на нововъзникналите пазари;
 •  Усъвършенстване на бакалавърското обучение по „Финанси”;
 •  Изграждане на инфраструктура за изследване на платформите, поддържащи работата в екип при разработването на софтуер;
 •  Докторантско училище по финанси и магистърски научни изследвания по финансови науки;
 •  Предиктивен анализ на клиентските реакции чрез инкрементално моделиране;
 •  Актуални проблеми на счетоводството – днес и утре;
 •  Оптимизиране на управлението на банковата ликвидност в условията на новите международни регулативни изисквания;
 •  Данъчната политика в България в контекста на процеса на хармонизиране на фискалните политики на страните от ЕС;
 •  Иновации в аграрния сектор в контекста на Стратегия „Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж;
 •  „Държавен дълг – икономически растеж” – факторни влияния и зависимости;
 •  Изследване на новата планова практика на общините по разработване на планови документи за новия програмен период 2014-2020;
 •  Предизвикателства пред банковото потребителско кредитиране в България;
 •  Сценарии за развитието на преките чуждестранни инвестиции и външната търговия на РБългария в контекста на европейската интеграция;
 •  Принципи на отговорното обучение по управление – концепция с възможности за вплитане в програмите по икономика, управление и администрация;
 •  Брандът – катализатор за интелигентен и устойчив регионален растеж.

Като резултат от осъществените през 2014 г. проекти, екипите подготвиха студии, публикувани в том 22 на Алманах „Научни изследвания”, който проф. д-р Поля Ангелова, модератор на научната сесия, връчи на всеки участник от екипите, презентирали проектите си.

СА „Д. А. Ценов” започва да издава Алманах „Научни изследвания” от 1996 г., като в настоящата година се издава 34 том. От 2002 г. досега се публикуват веднъж годишно резултати от проекти, автори на които са преподаватели, докторанти и студенти. Специалните научни сесии за представяне на резултатите водят своето начало от 2004 г., като тазгодишната е 12-та поред научна сесия с такъв характер.

 

Още »

СА „Димитър А. Ценов” – Свищов с участие в дискусията „Образование и бизнес – Финансовото образование за устойчива икономика”, АЦККВО

На 11 май от 9.00 ч. в Sofia Hotel Balkan (зала Средец) под надслов „Образование и бизнес – Финансовото образование за устойчива икономика” се проведе дискусия - част от цикъла конференции „Образование и бизнес“, организирани от медийна група Bulgaria On Air, Bloomberg TV и Investor.BG.

Стопнаска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов, бе от гостите – получили персонална покана от организаторите, като в състоялото се събитие участие взе проф. д-р Маргарита Богданова – директор на Института за научни изследвания и Ръководител на катедра „Стратегическо планиране” в Стопанска академия.

Нивото на финансова грамотност е ниско по цял свят, заяви при откриването на конференцията „Финансово образование за устойчива икономика” преподавателят по приложна икономика в университета Johns Hopkins, САЩ проф. Стив Ханке.

В САЩ, където е създаден тест, проверяващ финансовите знания на хората, само 60% реално успяват да го вземат. Той цитира данни на Световната банка за нивото на финансова грамотност у нас от 2010. Допитването е въз основа на споделена самооценка на анкетираните. Според него 60% от българите определят като недостатъчни познанията си за взаимоспомагателните каси, около 35% нямат представа от дейността на търговските банки и как да си отворят сметка в тях. 60% посочват, че нямат достатъчно познания за застрахователните дружества, около 60% за финансови продукти като лизинг, потребителски кредит и допълнителни пенсионни стълбове.

Проучването е показало, че финансовата грамотност сред младежите е дори по-ниска в сравнение с по-възрастното поколение. Проф. Ханке посочи, че финансовото образование важно като всяко друго образование и подчерта, че грамотният човек е стъпка пред неграмотния. Не правителството трябва да бъде водеща фигура в осигуряването на финансово образование, а частният сектор. Това мнение изрази икономистът професор Стив Ханке в изказването си по време на конференцията „Финансовото образование за устойчива икономика“.

Според него държавата има склонността да разпространява политически идеи, като по този начин целият процес на финансово образование се политизира. Освен това много често концепциите, които държавата предлага, са или погрешни, или нерелевантни, заяви Ханке. По думите му гарантирането на финансова грамотност трябва да бъде частна инициатива, като компаниите трябва да се опитат да образоват хората и така да ги превърнат в потенциални клиенти.

Решението на проф. Ханке представлява създаването на т. нар. „частна асоциация“, която да предлага финансово образование и да бъде финансирана от частния сектор, като всяка година да бъдат раздавани големи награди на хора и институции, които са допринесли за осигуряването на финансова грамотност. Тези награди могат да бъдат медийно съдържание, както печатно, така и дигитално, публикувано от частни и държавни институции.

Поощряването на частния сектор чрез подобни големи годишни награди би насърчило компаниите да предлагат по-креативни възможности за финансово образование, а процесът за повишаване на финансовата грамотност да се случва все по-бързо, вярва икономистът.

Основната причина за изключително ниското ниво на финансово образование се крие в т.нар. “do-it-yourself” икономика, посочи икономистът. Според него хората мислят, че имат много повече знания, отколкото всъщност имат, като това се отнася и за финансите.

Според проф. Ханке финансовата грамотност на хората се базира на три основни стълба: осигуряването на достатъчно добра информация за възможностите и за избора, който могат да направят; гарантирането на знания, чрез които да разбират основните термини и концепции в икономиката; и предлагането на съвети как точно да изберат това, което е най-добро за тях и тяхното финансово бъдеще. Икономистът се спря и на най-важните въпроси относно финансовото образование. Започвайки с тяхната същност, той посочи, че за да бъдат хората финансово образовани, те трябва да могат да управляват парите и финансите си, да разбират как работят банките, какво представляват инвестициите, кредитите, застрахователните услуги и данъци.

Вторият най-важен въпрос, който проф. Ханке задава, е каква точно е ползата от финансовото образование. Само чрез възможността да правят информиран избор, хората могат да бъдат истински щастливи и да водят смислен и проспериращ живот, смята той.

По ниво на финансова грамотност България не е изключение от други страни в Европа, коментира, от своя страна финансистът Любомир Дацов. Той сподели, че Канада е лидер при въвеждането на финансово образование в училищата. Добър пример за Европа са англосаксонските страни, стана ясно от думите му. Той сподели още, че в Канада финансовото образование започва от първи клас.

Според него от гледна точка на ресурси и подготвеност у нас би било възможно подобно образование да се въведе от 9 клас. По думите му обаче по-реалистично е през следващите години да започне подобна образователна програма от 4 до 10 клас. Дацов изтъкна, че успешните примери на въвеждане на финансовото образование е ресорното министерство да е на върха и да осигурява достъпа, наред с Министерството на финансите, което да осигури финансирането. Той подчерта, че добрите примери за финансово образование сочат, че е необходимо да има добро взаимодействие с ресорните институции като Комисията за финансова надзор, КЗК, „тъй като потребителският поглед е много важен“, с банките, НАП и т.н.

„Държавата трябва да осигурява широк достъп до информация за тези, които си задават въпроси за финансовата, данъчната система и т.н.“, заяви от своя страна Росен Бъчваров, ръководител на комуникационната политика на НАП.

„Не искаме от средното образование да излизат специалисти по данъчно-осигурително право“, коментира още той, като изтъкна, че важното е да се придобият ключови познания в тази връзка.

Медийна група Bulgaria On Air и Investor.bg също проведоха проучване относно необходимостта от финансова грамотност у нас.

Отговорите от допитването може да видите ТУК.

Прочети още на: http://www.bgonair.bg/economy/2015-05-11/prof-stiv-hanke-nivoto-na-finansova-gramotnost-e-nisko-v-tsyal-svyat Дебатите може да гледате в ефира на Bulgaria On Air или онлайн на сайта www.bgonair.bg.

Още »


Уважаеми колеги,
Джуниър Ачийвмънт България и АЦККВО при СА имат удоволствието да Ви поканят да бъдете специален гост по време на откриващата церемония на

Младежки бизнес форум "Изгряващи звезди" 2015
На 05 юни 2015 г. от 09.00 часа в Интер Експо Център, гр. София

Младежки бизнес форум "Изгряващи звезди" се провежда за шеста поредна година и събира на едно място над 400 ученици, студенти, преподаватели, представители на бизнеса и държавните институции, дипломати и медии. Младежки бизнес форум "Изгряващи звезди" е финал на целогодишната програма "Учебна компания" за ученици и студенти – запазената марка на Джуниър Ачийвмънт и най-ефективен метод за обучение по предприемачество и възпитаване на предприемачески дух и култура.

Събитието е иновативно предизвикателство за млади хора, които искат да покажат и тестват своите бизнес идеи – участниците демонстрират своите продукти и услуги на щанд в частта търговско изложение, а в презентационната част представят дейността на компаниите си на сцена пред жури. През учебната 2014/2015 година в състезанието взеха участие повече от 1400 ученици и 350 студенти от цялата страна, създали 150 учебни компании. На 5 юни 2015 г. над 60 екипа ще представят своите продукти и услуги и ще се състезават помежду си в различни категории.

Участниците развиват продукти и услуги в сферите на компютърните и Интернет технологии, високи технологии, мобилни приложения, туризъм, хранително-вкусова индустрия, облекло, дизайн и др.

За нас ще бъде чест да бъдете специален гост на форума. Началото на откриващата церемония е в 09.00 ч. в Интер Експо Център. Вашата подкрепа ще бъде мотивиращ символ за бъдещите лидери на България и вдъхновение за тях, за да продължат да развиват своите таланти!

За да потвърдите своето присъствие, моля попълнете кратката регистрационна форма на този адрес: http://form.jotformpro.com/form/51321530051942.

За контакти и въпроси:
Славяна Докимова, Джуниър Ачийвмънт България,
тел: 02/989 43 61;
e-mail: ja.bulgaria@jabulgaria.org.

Още »


Уважаеми колеги,
Виенският университет и Институтът от региона на Дунав и Средна Европа организират
XXI Австрийско-български летен колеж от 3-23 август, 2015, Благоевград и Варна

За поредна година се предоставя възможност на 20 студенти от български университети и на 20 студенти от австрийски университети да подобрят и задълбочат знанията си съответно по немски и български език. В обучението се прилагат интерактивни методи от квалифицирани преподаватели, чийто майчин език е немски или български. Участниците имат възможност да използват и метода „Тандем” – изучаване на чужд език чрез комуникация помежду си в неформална среда. Провеждат се няколко екскурзии до София, Пловдив и Велико Търново, както и до различни културни забележителности като Рилски манастир, етнографски комплекс „Етъра” и др. Предвидено е и достатъчно свободно време.

Всички разходи на участниците по обучението и престоя (нощувки, закуски и обеди, без вечери), екскурзии и входни билети за различни културни мероприятия се поемат от организаторите, с финансовата подкрепа на Австрийско Федерално Министерство за Наука, Изследвания и Икономика.

Условия за кандидатстване:

Могат да кандидатстват всички студенти и докторанти в български университети, които са изучавали немски език поне 100 учебни часа, с изключение на тези от филологическите специалности с немски език.

Необходими документи:

 • Кратко CV по стандарт, със снимка и информация за обратна връзка (e-mail; тел.) – на български език.
 • Мотивационно писмо за участие в 21. Австрийско-Български летен колеж – на български език.
 • Уверение, че сте студент или докторант – на български език.
 • Копия от легитимни документи, доказващи, че сте изучавали немски език поне 100 учебни часа (академична справка, копие на диплома за средно образование, сертификати от езикови курсове и др.), удостоверяващи нивото на владеене на езика.

Кандидатурите си може да изпращате до 15 юни на e-mail: sommerkolleg@yahoo.com

Лице за контакт за България: маг. Мирослава Краева

Facebook: Österreichisch-Bulgarisches Sommerkolleg

Още »

СА „Димитър А. Ценов” с участие в 125-годишния юбилей на Професионалната гимназия по лозарство и винарство „Александър Стамболийски” – гр. Плевен, АЦККВО

На 11 май от 12:30 часа в Драматичен театър „Иван Радоев” с тържествен концерт бе отбелязана 125-а годишнина на Плевенската Професионална гимназия по лозарство и винарство „Александър Стамболийски“.  

Сред официалните гости поканени на тържественото честване на събитието бяха: г-жа Ралица Добрева – областен управител на Плевен, проф. д-р Димитър Стойков – кмет на община Плевен, г-н Найден Зеленогорски – народен представител, г-н Дарин Ангелов – председател на Общински съвет – Плевен, г-жа Албена Тотева – началник на Регионален инспекторат по образованието – Плевен, проф. Димитър Греков – ректор на Аграрния университет в Пловдив и представителя на Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов” – Свищов – доц. д-р Румен Ерусалимов, както и много други представители на институции, бивши преподаватели и ученици в гимназията.

Честването започна с припомнянето на славната история на училището. Историческите справки сочат, че то е основано през 1890 г. и е първото специализирано учебно заведение за подготовка на кадри в областта на лозарството, овощарството и винарството. Идеята за откриване на учебното заведение принадлежи на тогавашния Плевенски Окръжен съвет, начело с Тодор Табаков. Така на 1 септември 1890 г., под ръководството на директора Никола Емфеджиев, в Плевен се открива Българско окръжно практическо земеделско училище. Учениците припомниха още, че две години след основаването му, за нуждите на училището е построена винарска изба с капацитет 400 тона – най-голямата и модерно оборудвана за времето си на Балканския полуостров. През 1893 г. в нея се наливат и първите вина, като така се слага началото на първата в България енотека (колекция на произведени вина). През същата година училището издава  и свой собствен етикет, който е първият държавен етикет на вино в нашата страна. Не беше подминат и факта, че освен множеството награди, учебното заведение е дало на България и един министър-председател – Александър Стамболийски, трима министри на земеделието, трима академици, 28 професори и 14 научни работници.

В хода на тържеството, директорката на ПГЛВ „Александър Стамболийски“ г-жа Бисерка Илиева получи множество поздравителни адреси, грамоти и  плакети, като знак за признателност за успешната работа на училището. Плакет и грамота за високи постижения училището получи от президента на Република България Росен Плевнелиев. Такива бяха връчени и от областния управител, кметът на Плевен, председателя на Общински съвет – Плевен, ректора на Аграрния университет в Пловдив и Регионален инспекторат – Плевен. Юбилеен плакет и поздравителен адрес ПГЛВ получи и от Министерството на земеделието и храните, както и от Министерството на образованието и науката.

От името на Ректора на Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов” – Свищов, доц. Ерусалимов поднесе поздравителен адрес, красив букет цветя и подарък, включващ издания с научна продукция на Свищовското Висше училище. Той произнесе кратка реч, в която освен че поздрави присъстващите по случай настоящия празник, но подчерта необходимостта от поддържане и развитие на бъдещи активни и ползотворни партньорски отношения между двете образователни институции.

Тържеството продължи с връчваните за първи път почетни звания „заслужил деятел на ПГЛВ“. С него бяха удостоени ректорът на Аграрния университет проф. Греков, г-жа Снежанка Петрова – най-дългогодишният служител на гимназията, работещ и в момента в нея, Тодор Ангелов – ученик, преподавател и зам.-директор на ПГЛВ и д-р инж. Венцислав Славков, благодарение на когото са изградени два нови кабинета по агрозащита в училището. В празника се включиха групи за рецитали, танцови състави и индивидуални изпълнители, получили безброй аплодисменти от многобройната публика.     

За повече информация виж:

http://infopleven.com/125-години-от-основаването-на-пглв-алек/

http://pglv-pleven.alle.bg

http://www.pleven.utre.bg/2015/05/12/317875-vruchiha_gramota_i_plaket_na_lozaro_vinarskia_tehnikum_po_povod_125_godishninata_si

http://plevenzapleven.bg/blog/2015/05/11/пглв-плевен-отбелязва-тържествено-с-69076/

http://infopleven.com/пглв-александър-стамболийски-отб/

Още »


Уважаеми колеги,
Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при СА и ПроКредит Банк стартират Лятна стажантска програма.

ПроКредит  Банк  е  ориентирана  към  развитие търговска  банка.  Ние  предоставяме  отлично обслужване  както  на  малки  и  средни  фирми, така  и на граждани,  които  желаят  да  спестяват. В своята дейност се придържаме към няколко основни принципа:  ценим  прозрачността  в  общуването с  клиентите,  не  насърчаваме  потребителското кредитиране,  стремим  се  да  минимизираме екологичния  си  отпечатък  и  предоставяме  само услуги,  които  се  основават  на  разбирането за  състоянието  на  конкретния  клиент  и  на задълбочен финансов анализ.

Ако искате да разберете повече за ПроКредит Банк и за нашата дейност, както и да придобиете ценен практически опит, кандидатствайте за ЛЯТНАТА НИ СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА.

Какво ще научите и усвоите?

 • За период между един и три месеца ще се запознаете с бизнес философията и принципите на отговорно банкиране в ПроКредит Банк;
 • Ще придобиете ценен практически опит в клоновата мрежа или в отделите на Централното ни управление;
 • Ще видите как се решават различни казуси от работата ни с клиенти и партньори;
 • Ще разберете как обслужваме клиенти и какво означава работа в екип.

Какво очакваме от вас?

 • Сериозно и отговорно отношение към поставените задачи;
 • Инициативност и активно участие в ежедневните дейности на съответния отдел или офис на банката;
 • Желание за придобиване на нови знания;
 • Готовност за открито общуване;
 • Задължително присъствие на пълен работен ден;
 • Добро ниво на владеене на английски език.

Кой може да кандидатства?

Студенти, без значение от университет, изучавана специалност и завършен курс.

Условия на Лятната стажантска програма

 • Продължителност между 1 и 3 месеца (юни – септември 2015г.);
 • Ежедневна заетост на пълен работен ден, спрямо работното време на банката;
 • Месечна стипендия за периода на стажа.

Къде се провежда?

Централно управление, гр. София:

 • Отдел Човешки ресурси;
 • Отдел Банкови услуги;
 • Отдел Операции, звено Кредитна администрация;
 • Отдел Управление на риска, звено Мерки срещу изпиране на пари;
 • Отдел Проблемни вземания (допълнителни изисквания: студенти специалност Право).

Клонова мрежа:

 • София
 • Пловдив
 • Варна
 • Бургас
 • Стара Загора
 • Велико Търново
 • Плевен
 • Русе


Как да кандидатствате?

Като първа стъпка от процеса на подбор е необходимо да попълните онлайн формата ни за кандидатстване и мотивационното си писмо (да посочите в кой отдел или офис желаете да бъдете на стаж, както и продължителността и периода на провеждане).

Допълнителна информация за ПроКредит Банк, Лятната стажантска програма и останалите етапи от процеса на подбор, може да откриете на интернет страницата на банката.

Процесът на подбор ще продължи до 30.06.2015 г.

Постер

Още »

Второ поредно участие в „Кариери в Hilton 2015” на студенти от специалностите „Икономика на търговията” и „Икономика на туризма”

На 29 април 2015 г. за втора година по покана на генералния мениджър на хотел „Hilton Sofia” – г-н Щефан Райтер, студенти от бакалавърските специалности „Икономика на търговията” и „Икономика на туризма”, III курс, редовно обучение, участваха във форума „Кариери в Hilton 2015”. Основното послание на инициативата беше, че хотелиерският и ресторантьорският бизнес предоставят уникална възможност за бъдеща кариера на младите хора.

Ръководителят на катедрата доц. д-р Светослав Илийчовски, доц. д-р Ася Пенчева,  гл. ас. д-р Любка Илиева и ас. Пламен Кънев организираха и спомогнаха срещата на студентите от Свищовското висше училище с представителите на туристическия бизнес.

Мероприятието в хотел „Hilton Sofia” премина в две части. През първата част се осъществи среща в реална работна среда между студенти и мениджъри на отдели на хотела. През втората част се сформираха работилници (workshops) от мениджърите на отдели и техните служители по финанси и човешки ресурси, маркетинг и продажби, рецепция, обслужване и хранене.

Пред 20 студенти от двете бакалавърски специалности мениджърският екип на хотел „Hilton Sofia” представи вътрешните стандарти за организация на дейността, включени в концепцията на хотела, като част от международната верига „Hilton”.

Студентите имаха възможността да се запознаят с дейностите на отдели „Front office”, „Keeping”, „Food and Bar”, „Groups and Meetings”, „Finance and Human Resources”. При обиколката на хотела и срещата с мениджърите на отдели, студентите осъществиха пряк контакт със служителите, които им представиха основните си функционални отговорности и задачи. Възникналите дискусии в отделните звена бяха по въпроси, свързани с организацията на дейността на хотелския комплекс.

През втората част от срещата в работилницата „Финанси и човешки ресурси“ директорът на отдел „Finance and Human Resources” – г-жа Вера Цончева, и супервайзорите г-жа Кристина Богомилова, г-жа Яна Баронова и г-жа Боряна Хотинова презентираха основните методи за анализ на дейността и  оформяне на документацията. В рамките на срещата се поставиха акценти върху базовите критерии за подбор на персонала по подготвено CV и последваща среща между кандидатите по работни позиции и представители на HR-отдела.

В работилницата „Продажби и маркетинг“, отличената през месец март с приза „Най-добър служител на хотел „Hilton Sofia”“ – Христина Недкова, специалист „Продажби, конференции и мероприятия“, тества познанията на свищовските студенти по продажби и организиране на мероприятия. Студентите впечатлиха служителите на отдела със своята креативност и добра теоретична подготовка.

В третата работилница „Рецепция“ представители на отдел „Front office” демонстрираха оформяне на резервация, посрещане и изпращане на гостите на хотела. Студентите се запознаха с основните изисквания и норми на поведение, заложени в стандартите за обслужване на хотелската верига.

В четвъртата работилница „Обслужване“ служители от отдел „Keeping” провокираха студентите с наложените от хотелската верига принципи в обслужването.

В петата работилница „Хранене“ студентите усвоиха етикета и основните правила в отдел „Food and Bar”.

Участието в инициативата „Кариери в Hilton 2015” на хотел „Hilton Sofia” се оцени като ползотворно и от двете страни – мениджърите на отдели в хотела и студентите от специалностите „Икономика на търговията” и „Икономика на туризма”. Мениджърите на отдели в хотела-домакин промотираха тестовете за компетентност, квалификация и мотивираност при подбора и набирането на персонал с подходящи организационни способности, комуникативност и умения за работа в екип, а студентите се запознаха с изискванията и очакванията на хотелиерския и ресторантьорския бизнес, което им предоставя конкурентно предимство на пазара на труда.

Още »

Възпитаниците на Стопанска академия от Випуск`2013 получиха своите магистърски дипломи

В Стопанска академия „Димитър А. Ценов”  се проведоха официалните церемонии по връчване на дипломите на завършилите студенти в образователно-квалификационна степен „Магистър” – випуск `2013. Близо 1800 са абсолвентите от 40 магистърски програми в редовна и дистанционна форма на обучение, които получиха дипломите си на церемониите, състояли се от 27 до 30 април 2015 г. Приветствия към дипломантите от името на Ректора на Стопанска академия – проф. д-р Величко Адамов и от академичното ръководство на отделните церемонии бяха поднесени от зам.-ректора по студентска политика и академично развитие – проф. д-р Теодора Димитрова, както и от зам.-ректора по обучение и научни изследвания   проф. д-р Любен Кирев.

Първата церемония откри проф. д-р Т. Димитрова,  поздравявайки с успешното дипломиране в ОКС „Магистър“ присъстващите в аудиторията абсолвенти и гостите на тържествата. В своето обръщение тя подчерта огромния смисъл и значимост на избора на дипломантите да продължат своето обучение именно тук, в Стопанска академия, дала вече над 150 000 специалисти в икономиката и управлението на страната ни. Пожела им завинаги да носят в сърцата си свищовската Алма Матер, в чието голямо семейство те вече са неразривна част. „Ние в Стопанска академия ви подарихме криле, имайте куража на птиците, за да летите нависоко“, призова тя, завършвайки със сърдечното благопожелание „На добър час и Бог да е с вас!“.

На част от следващите тържествени церемонии своите поздравления към абсолвентите поднесе и проф. д-р Любен Кирев, заместник-ректор „Бакалавърско и магистърско обучение“. Изтъквайки част от признанията за Стопанска академия в национален и международен аспект, проф. Кирев изрази дълбоката си увереност за успешната им реализация, с оглед постигнатите високи резултати при тяхната подготовка и обучение.

Доц. д-р Николай Нинов, директор на „Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността“, представи пред дипломантите проекта на центъра, свързан с Асоциацията на възпитаниците на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов (Алумни асоциация), призовавайки ги да подкрепят благородната инициатива и станат пълноценни нейни членове. 

Своите поздравления към абсолвентите поднесе и доц. д-р Михаил Чиприянов, директор на Център за дистанционно обучение и Център за магистърско обучение – редовна форма. Наред с благопожеланията за успешна професионална и личностна реализация, той припомни факта, че стартиралата през 1999 г. дистанционна форма на обучение, само с 45 студенти,  към днешна дата тя е дала възможност на 25 000 студенти да се дипломират в  ОКС „Магистър”. Само през последните години в системата за дистанционно обучение на Стопанска академия са регистрирани логвания от 114 държави от всички континенти на света. Това единствено досега постижение за висше училище в България поставя Стопанска академия на безспорна водеща позиция в страната ни по брой обучени студенти в дистанционна форма и по развивани магистърски програми.

Дипломите на абсолвентите от випуск `2013 г. бяха връчени от ръководителите на водещите катедри, както и от ръководители на водещи магистърски програми по специалности.

Като своеобразна еманация на тържествения дух и приповдигнато вълнение и емоционалност на церемониите, бяха финалните снимки на випускниците пред емблематичната сграда на Ректората, с ритуалното хвърляне на магистърските барети, както и пред паметника на Дарителя – Димитър А. Ценов.

 

Още »

С Международна юбилейна научно-практическа конференция „Европейски практики и национални рефлексии в планирането” бе отбелязан 60-годишният юбилей от създаването на катедра „Стратегическо планиране”

С тържествена церемония в Аулата на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” на 24 април 2015 г. бе открита Международната юбилейна научно-практическа конференция на тема „Европейски практики и национални рефлексии в планирането”, посветена на 60-та годишнина от създаването на катедра „Стратегическо планиране”.

Сред официалните гости на юбилейното честване бяха проф. д.ф.н. Кръстю Петков – председател на Съюза на икономистите в България и „Доктор хонорис кауза” на СА, Павел Гуджеров – зам.-министър на околната среда и водите, възпитаник на Стопанска академия, Мартин Димитров – народен представител, зам.-председател на Комисията по енергетика, Иван Мастиков и Камен Мастиков – синове на основателя на катедра „СП” – проф. д-р Петър Мастиков, проф. д-р ик. н. Димитър Панайотов – дългогодишен ръководител на катедра „СП” и ректор на СА, проф. д-р ик. н. Атанас Дамянов - дългогодишен преподавател в катедра „СП” и ректор на СА, а днес – ръководител на катедра „МИО” в СА, проф. д-р Виолета Краева – декан на факултет „Мениджмънт и маркетинг”, бивши преподаватели от катедрата, представители на академичните ръководства на университетите-партньори на Стопанска академия и учени от Руска федерация, Украйна, Литва, Молдова, Сърбия, Румъния, Полша, Индия, Великобритания, САЩ, Танзания, бивши преподаватели от катедра „СП”, преподаватели от висшите учебни заведения в РБългария, представители на органите на местното самоуправление, възпитаници на Алма матер, ръководители на институции в страната, декани на факултетите при академията, членове на Академическия съвет, директори на центрове, ръководители на катедри, студенти, членове на академичната общност.

Ректорът на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” проф. д-р Величко Адамов приветства проф. д-р Маргарита Богданова, преподавателите от катедра „Стратегическо планиране”, възпитаниците на специалността, гостите от страната и чужбина, и отбеляза, че е висока чест да поздрави катедра „Стратегическо планиране” с изключителният юбилей 60 години.  „60 години е възраст, която ни дава повод и основание да се обърнем назад, да видим какво сме направили днес и да кажем: тук в Стопанска академия се разви една област на икономическото познание и обучение, която може да бъде адмирирана, която е пример. Тук в тази катедра се създаде и се създава наука, тук се създаде традиция в обучението, тук се постигна високо качество и доказателство за това са множеството възпитаници на тази катедра, които са заемали и заемат отговорни постове”. Проф. д-р Величко Адамов пожела на катедрата и на форума, който съпътства това събитие успех, градивни дискусии, работещи решения и предложения за развитието на нашата икономика. По традиция ректорът на Свищовската Алма матер връчи на катедра „Стратегическо планиране” почетния плакет на висшето училище и на проф. д-р Маргарита Богданова - почетния медал на висшето училище с трикольорна лента на фона на „Многая лета”, изпята от Хор „Янко Мустаков”.

Доклад-летопис за развитието на катедра „Стратегическо планиране” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” произнесе проф. д-р Маргарита Богданова, ръководител на катедрата като в началото акцентира, че „не само ще направи ретроспекция на постиженията, не само изказва огромната си благодарност към всички, развивали и умножавали успехите й, но и ще надникне в бъдещето и ще очертае виждания и идеи така, както се прави в науката за планиране”.

Катедра „Народностопанско планиране” е основана на 13 януари 1955 г. от  доц. Петър Мастиков и асистент Иван Дочев, като наред с историческите събития, съпътствали този период се прилага системата на 5-годишното планиране за развитие на страната в определени отрасли и специализации. Проф. М. Богданова запозна присъстващите на тържеството и с етапите на развитие на катедрата. Първият етап (1955 г. – 1966 г.) се характеризира с консолидиране – увеличава се броя на преподаваните дисциплини и се привличат нови преподаватели. Вторият етап от 1967 г. до 1990 г. е свързан със специалността „Научна организация на управленческата дейност”, която по-късно се развива като „Управление и планиране на народното стопанство”. Третият етап от 1990 г. до днес е характерен с модернизиране на обучението и развитието на специалност „Публична администрация”. През този етап, преподаватели от катедрата, основават две нови катедри „Международни икономически отношения” и „Маркетинг”.

За целият период на функциониране на катедрата са обучени близо 5000 студенти, които се реализират в различни сфери на практиката, защитени са над 40 дисертации на кандидати на науките, респективно доктори по икономика и две дисертации за доктор на икономическите науки, над 1000 публикации, от които 171 – само през последните пет години, две специалности  в ОКС „Бакалавър”, пет магистърски програми и две докторски програми, една от които е в процес на акредитация. Катедрата може да се похвали и с участие в десетки международни научноизследователски проекти, множество специализации и Еразмус визити на преподаватели и студенти в над 10 държави, участие в управлението на Висшето училище с двама ректори, няколко зам.-ректори и декани на факултети.

В своя доклад проф. Богданова запозна гостите на тържеството и с направленията, в които се развиват научните изследвания и учебно-преподавателската дейност на катедрата: планиране и прогнозиране на макроикономическо и на фирмено ниво, регионално планиране и развитие, проблеми на публичния сектор и управление на проекти – както в публичния, така и в бизнес сектора. Тя отбеляза, че преподаватели от катедрата имат принос за реализацията на всички големи проекти на Стопанска академия  през последните години и участват активно и в други инициативи на висшето училище като изрази благодарността си на Ректора на Стопанска академия. За научните изследвания  и учебния процес допринася и фактът, че представители на катедрата участват в редица институции като съветници, експерти, обучители, наблюдатели, проектни мениджъри и координатори.

Ръководителят на катедрата завърши с думите, че „стремежът към високо качество и иновативност в обучението и научните изследвания ще допринесе за постигане на стратегическите цели през следващите години“. 

Към катедрата-юбиляр бяха поднесени много приветствия и поздравителни адреси от официалните гости от чужбина и страната, зам.-министъра на околната среда и водите, народни представители, представители на висши учебния заведения в страната, на практиката и бизнеса, деканите на факултети и ръководители на катедри в Стопанска академия.

Пленарен доклад на тема „Планирането не се нуждае от реабилитация, а от рекогнитизация”  представи  проф. д-р Борислав Борисов. Той приветства официалните гости, любимите си учители – проф. д-р ик.н. Димитър Панайотов, проф. Петков и проф. Нейкова и преподавателите от катедрата. Проф. Борисов в своето изложение изтъкна  обективните предпоставки наложили планирането като инструмент на управление и историческите факти в света. Той разгледа и по-активната намеса на държавата в икономиката и чрез планирането през първата половина на миналия век в България, поетият курс към пазарна икономика през 1989 г. като алтернатива на плановото управление и разработването на система от планови документи на няколко нива, които са част от  плановите и програмни документи със стратегически характер, като към м. март 2015 г. в Портала за обществени консултации на МС могат да се намерят 178 такива. Проф. Борисов запозна присъстващите и с планирането на фирмено,  областно  и регионално ниво. Той акцентира, че преподавателите от катедра „Стратегическо планиране” винаги са се стремили да свързват върховните постижения в плановата наука с възможностите им за реализация в практиката. В заключение, проф. Борисов отбеляза, че очевидните резултати показват гъвкавостта и жизнеспособността на катедрата,  пожела успех на преподавателите, докторантите и студентите, изучаващи плановата наука, и че трябва да отдадат признателността си към колегите, които вече не са сред тях. Той изказа и благодарността си към Ректора на Свищовската Алма матер, че е приел идеята за създаване на Национална асоциация на плановиците в България.

Проф. д-р Маргарита Богданова обяви програмата на конференцията и тържественото откриване завърши с поднасяне на цветя пред паметника на Дарителя и обща снимка пред сградата на Ректората на Алма матер.

В конференцията с доклади участваха над 170 български и чуждестранни представители на висши училища, обществени институции, както и представители на бизнеса от 4 континента. В зависимост от своя профил, тематичните доклади бяха представени в рамките на три работни секции.

В 32-та доклада на първа секция с тематичните направления „Стратегическо планиране на регионалното развитие” и „Методология на преподаването на планови дисциплини във висшите училища” бяха разгледани актуалните въпроси - заинтересованите страни в плановия процес – мрежови подход за анализ; регионалност, неравенства и райониране на националното пространство; изследване на транснационалната икономическа дейност като фактор за повишаване на конкурентоспособността в условията на глобализация; влияние на политиките на ЕС върху пространственото планиране в България: концепции, измерения, предизвикателства; иновативни подходи за развитието на периферните региони в Р България; възможности за усъвършенстване на учебния процес и др.

Във втора секция с тематичното направление „Бизнес планиране и конкурентоспособност на икономиката”,   59 доклада бяха посветени на проблеми, като: теоретико-методологически аспекти на оценката на фирмената конкурентоспособност; облачните технологии като инструмент на иновативен бизнес; износът като фактор за растеж след финансова криза; ролята на управленското консултиране за повишаване устойчивостта на планирането; планиране приемствеността на организационната идентификация на фирмата; приложение на иконометрични софтуерни продукти при прогнозиране на зависимости между нестандартни динамични редове.

В трета секция: „Стратегии за устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж”  61 доклада  бяха фокусирани върху проблемите за иновационното предприемачество в България; взаимовръзки в системата за управление развитието на фирмата; иновационните стратегии в контекста на концепцията за устойчиво развитие; обществените отговорности на организацията и устойчивия растеж; приобщаващият бизнес като инструмент за намаляване на бедността и социално включване; българската образователна система в условията на икономическа и социална конвергенция в ЕС.

На финала на конференцията, участниците се обединиха около становището, че е необходимо да бъде създаден специализиран орган, съдействащ на правителството за оказване на компетентна методологическа помощ при разработването на планови документи – стратегии, програми, планове и проекти, и за поддържане и развитие нивото на професионалната компетентност на специалистите по планиране в Република България. Ето защо катедра „Стратегическо планиране“, подпомогната от ръководството на Стопанска академия, поема инициативата за създаване на Национална асоциация на плановиците в България (НАПБ) като орган, в който ще членуват преподаватели, експерти, държавни служители и други заинтересовани лица, имащи отношение към плановите процеси на различни управленски нива. Асоциацията ще съдейства на националните, регионалните и местните власти за усъвършенстване процеса на планиране и за  повишаване качеството на резултатите от него.

Още »

Уважаеми колеги,
Катедри „Правни науки и екология“ и „Индустриален бизнес и предприемачество” при СА „Д. А. Ценов“ - Свищов организират кръгла маса по проект №К5-2015 „Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България”, на която ще бъдат обсъдени въпроси в следните тематични направления:

1. Право
2. Икономика

Кръглата маса ще се проведе на 23.10.2015 г. от 10:00 часа в Учебен корпус „Юг” , Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов.

КОНТАКТ

Адрес за кореспонденция:
СА „Д. А. Ценов”
Катедра „Правни науки и екология”

Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”
ул. „Емануил Чакъров” № 2
5250 гр. Свищов

Лице за контакти: Анелия Атанасова
Тел.: (0631) 66 353
email: depindustry@uni-svishtov.bg

Резервации при настаняване в хотелската част на Учебен корпус „Юг“ на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов: ++359(0)882 552 510
http://www.uni-svishtov.bg/?page=page&id=174

Достъпни връзки:

ПОКАНА ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ МАКЕТ ДОКЛАД
Още »


Уважаеми колеги,
От 11.0
5.2015 год. до 29.05.2015 год. в отдел „Студентска политика” ще се приемат документи за общежитие за уч. 2015/2016 год. на студентите от първи, втори и трети курс на уч. 2014/2015 год.

Подробности по необходимите документи ще намерите ТУК.

Още »

Председателят на Общото събрание на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ проф. д-р Данаил Врачовски – носител на почетно звание „Доктор хонорис кауза” на Донецкия национален университет в Украйна

Проф. д-р Данаил Врачовски – председател на Общото събрание на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ и дългогодишен преподавател в катедра „Застраховане и социално дело“ на 24.04.2015 г. бе удостоен на официална церемония с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Донецкия национален университет, който понастоящем е дислоциран в гр. Виница, Украйна. Делегацията от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов бе приета с радост и уважение, с увереност, че над 10-годишното успешно сътрудничество между двете институции ще продължи и занапред.

Почетните символи на Донецкия национален университет, свищовският учен получи лично от ректора на висшето учебно заведение проф. д.ю.н. Роман Гринюк на тържествено заседание на Научния съвет на университета, провело се в Актовата зала  на ДНУ.

След връчването на символите, новоизбраният „Доктор хонорис кауза“  проф. д-р Данаил Врачовски изнесе академична лекция на тема „Висшето образование в пазарни условия“.

Още »

Трето издание на Национално ученическо състезание по управление на проекти в СА „Димитър А. Ценов“

Дванадесето Национално ученическо състезание и трето издание в направление „Управление на проекти” организираха на 24 и 25 април 2015 г. Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността и катедра „Стратегическо планиране” при СА „Димитър А. Ценов” - Свищов.

От името на академичното ръководство приветствие към учениците и техните учители поднесе проф. д-р Теодора Димитрова - зам.-ректор по „Студентска политика и академично развитие“ на Стопанска академия. Тя пожела на участниците в третото издание на Националното ученическо състезание по управление на проекти достойно представяне и отправи покана към всички ученици да станат новата генерация студенти в Стопанска академия. Средношколците бяха поздравени и от доц. д-р Михаил Чиприянов – преподавател от катедра „Стратегическо планиране“ и от доц. д-р Николай Нинов – директор на Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността, които им пожелаха успех на презентациите и приятно пребиваване в града на Алеко. 

В рамките на официалното откриване бяха афиширани партньорите-спомоществователи на Националното ученическо състезание  в Стопанска академия – Сосиете женерал експрес банк – офис Свищов, „Бул брокер“ ООД – Свищов, „Общинска банка“ АД, финансов център Свищов, Отдел „Образование и култура“ – Община Свищов, Община Свищов, Община Оряхово, Община Белене, Община Сливница, Община Русе и Община Бяла Слатина. 

В състезанието взеха участие общо 76 ученика, придружавани от техни преподаватели от 11 средни училища от 10 града (Свищов, Шумен, Търговище, Силистра, Ботевград, Лом, Белене, Враца, Сливница и Бургас). Те бяха разпределени в 19 смесени отбора от по 4 души. Работата им подпомагаха 19 ментори - студенти от 2 и 3 курс от специалностите „Публична администрация“ и „Стратегическо и бизнес планиране“.

Отборите имаха за задача да разработят проектно предложение в една от следните пет тематични области:

   1. Подобряване на градската среда;    2. Младежко развитие;    3. Образование;    4. Туризъм;    5. Околна среда. Работейки в екип, те трябваше да формулират проблем и да разработят проектна идея, в т.ч. да формулират общи и специфични цели, да посочат целевите групи, да определят конкретните отговорности на членовете на eкипа за организация и управление на проекта, да разпишат дейности, с извършването на които ще бъдат постигнати целите на проекта, да посочат източниците на финансиране и необходимия бюджет, да фиксират времева продължителност на проекта, да опишат очакваните резултати, обективно проверими индикатори, както и очаквания ефект върху целевите групи - устойчивостта на проекта.

Учениците се представиха отлично по време на презентациите, по време на които приложиха своите знания и умения в изпълнението на практическото задание. Екипите, съставени от напълно непознати, бързо се сработиха, като всеки допринесе за постигане на добър резултат.

Отборите представиха резултатите от своята работа, разделени в две аудитории. Работата на отборите бе оценявано от смесено жури, съставено от академични преподаватели и представители на публичния и бизнес сектора, като при оценяването се съблюдаваше изпълнението на следните критерии:

 • Ясно дефиниран проблем;
 • Разпределение на работата в екипа;
 • Логическа обосновка на проектната идея (проблем-цел-дейности-резултат);
 • Възможност за практическо реализиране на идеята;
 • Иновативност;
 • Ефективност;
 • Приложимост;
 • Устойчивост;
 • Презентиране и аргументация.

Отбори от 1 до 9 презентираха своите разработки пред жури в състав:

 1.    1. проф. д-р Маргарита Богданова - ръководител катедра „Стратегическо планиране“;
 2.   2. доц. д-р Николай Нинов - директор на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността;
 3.    3. Момчил Спасов - кмет на община Белене;
 4.    4. Росен Добрев - кмет на община Оряхово;
 5.    5. Ренета Чобанова - началник Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” - Свищов;
 6.    6. Тошко Ангелов - служител на „Общинска банка“ АД, финансов център Свищов.

След направените презентации на отборните разработки, журито присъди следните награди:

1 място - Отбор 3

Йоана Иванова Първанова  - ДТГ „Димитър Хадживасилев“ (Свищов); Хюлия Митхатова Мустафова - ПГИИ „Джон Атанасов“ (Търговище); Мартина Марианова Мартинова - ПГХЗ „Дм. Ив. Менделеев“ (Лом); Вероника Илиева Лекова - Търговска гимназия (Бургас).

Ментор: Надежда Маринова Въртелева - 3 курс, спец. „Публична администрация“.

2 място  - Отбор 7

Митко Данчев Митев - ПГИ (Шумен); Мартина Станимирова Димова - ПГСУАУ „Атанас Буров“ (Силистра); Габриел Павлинов Ангелов - СОУ „Козма Тричков“ (Враца); Иван Стаматов Михалев - Търговска гимназия (Бургас).

Ментор: Ивелина Любомирова Тодорова - 2 курс, спец. „Публична администрация“.

3 място - Отбор 5

Есин Бейханова Руфадова - ПГИ (Шумен); Гергана Димитрова Иванова - ПГСУАУ „Атанас Буров“ (Силистра); Виктория Чавдарова Шкодрова - СОУ „Димчо Дебелянов“ (Белене); Габриела Романова Капелова - Търговска гимназия (Бургас).

Ментор: Людмила Бориславова Петрова - 2 курс, спец. „Публична администрация“.

Наградите на призьорите от 1 до 3 място бяха връчени от проф. д-р Маргарита Богданова – ръководител на катедра „Стратегическо планиране“, а останалите награди бяха поднесени от членовете на журито в секция 1.

Награда на Кмета на община Белене - Отбор 8

Нелин Назъмова Мустафова - ПГИ (Шумен); Мая Иванова Манолова - ПГСУАУ „Атанас Буров“ (Силистра); Георги Бориславов Георгиев - СОУ „Козма Тричков“ (Враца); Иван Стефанов Иванов - Търговска гимназия (Бургас).

Ментор: Аксиния Крумова Аспарухова - 2 курс, спец. „Публична администрация“.

Награда на Кмета на община Оряхово - Отбор 4

Павлин Ангелов Владимиров - ДТГ „Димитър Хадживасилев“ (Свищов); Ясен Андреянов Златанов - ПГИИ „Джон Атанасов“ (Търговище); Николай Насков Георгиев - ПГХЗ „Дм. Ив. Менделеев“ (Лом); Весела Стоянова Комитова - Търговска гимназия (Бургас).

Ментор: Павел Найденов Стефанов - 3 курс, спец. „Публична администрация“.

Награда на „Общинска банка” АД, финансов център Свищов - Отбор 2

Венелин Стефанов Борисов - ДТГ „Димитър Хадживасилев“ (Свищов); Хюлия Ахмедова Османова - ПГИИ „Джон Атанасов“ (Търговище); Луиза Мариянска Димитрова - ПГХЗ „Дм. Ив. Менделеев“ (Лом); Атанас Йорданов Колев - Търговска гимназия (Бургас).

Ментор: Венцислав Василев Стефанов - 3 курс, спец. „Публична администрация“.

Награда на „Бул Брокер” ООД - Отбор 6

Йоана Маринова Йорданова - ПГИ (Шумен); Йоана Николаева Георгиева - ПГСУАУ „Атанас Буров“ (Силистра); Кристина Михайлова Кирилова - СОУ „Димчо Дебелянов“ (Белене); Емили Георгиева Аспарухова - Търговска гимназия (Бургас). Ментор: Ралица Николаева Василева - 2 курс, спец. „Публична администрация“. Награда на  Societe Generale Експресбанк, клон Свищов - Отбор 1

Александър Дончев Трайчев - ДТГ „Димитър Хадживасилев“ (Свищов); Фатме Муратова Узунова - ПГИИ „Джон Атанасов“ (Търговище); Валери Димитров Славчев - ПГХЗ „Дм. Ив. Менделеев“ (Лом); Александър Аргиров Аргиров - Търговска гимназия (Бургас).

Ментор: Дафинка Николаева Карлукова - 3 курс, спец. „Публична администрация“.

Награда на декана на факултет „Мениджмънт и маркетинг“ - Отбор 9

Павел Мирославов Михайлов - ПГИ (Шумен); Мирел Халюк Ахмед - ПГСУАУ „Атанас Буров“ (Силистра); Коста Венциславов Костов - СОУ „Козма Тричков“ (Враца); Иванина Георгиева Стойкова - Търговска гимназия (Бургас).

Ментор: Павлина Цветанова Христова - 2 курс, спец. „Публична администрация“.

Отбори от 10 до 19 презентираха своите разработки пред жури в състав:

 1.    1. проф. д-р Теодора Димитрова - зам.-ректор „Студентска политика и академично развитие“;
 2.    2. проф. д-р Борислав Борисов - катедра „Стратегическо планиране“, ръководител на Магистърски програми „Управление на проекти“ и „Образователен мениджмънт“;
 3.    3. ас. д-р Юлиян Господинов - научен секретар на катедра „Стратегическо планиране“, Секретар УММ на Магистърски програми „Управление на проекти“ и „Публична администрация“;
 4.    4. Васко Стоилков - кмет на Община Сливница;
 5.    5. Върбинка Конова - секретар на Община Свищов;
 6.    6. Милена Богданова - началник Отдел „Образование и култура“, Община Свищов.

След направените презентации на отборните разработки, журито присъди следните награди:

1 място - Отбор 11

Габриела Стилиянова Николова - ПГИИ „Джон Атанасов“ (Търговище); Пресияна Николаева Пенчева - ПГСУАУ „Атанас Буров“ (Силистра); Николай Пламенов Янков - СОУ „Козма Тричков“ (Враца); Ирена Жекова Койчева - Търговска гимназия (Бургас).

Ментор: Поли Цветанова Любенова - 2 курс, спец. „Стратегическо и бизнес планиране“.

2 място - Отбор 13

Иван Пенчев Иванов - ПГИИ „Джон Атанасов“ (Търговище); Елена Здравкова Герова - ПГТМ „Христо Ботев“ (Ботевград); Цветилена Боянова Върбанова - СОУ „Козма Тричков“ (Враца); Мирела Матвеева Гьокова - Търговска гимназия (Бургас).

Ментор: Даяна Петкова Иванова - 2 курс, спец. „Стратегическо и бизнес планиране“

3 място - Отбор 17

Мелис Мехмедова Ахмедова - ПГИИ „Джон Атанасов“ (Търговище); Мария-Антоанета Янкова Тодорова - ПГТМ „Христо Ботев“ (Ботевград); Димитър Милков Димитров - СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ (Сливница); Петя Костова Костова - Търговска гимназия (Бургас).

Ментор: Христо Леополдов Топалов - 2 курс, спец. „Стратегическо и бизнес планиране“.

Наградите на отличените ученици от 1 до 3 място бяха връчени от проф. д-р Теодора  Димитрова – зам.-ректор „Студентска политика и академично развитие“ на Стопанска академия, а останалите награди бяха поднесени от членовете на журито в секция 2.

Награда на Кмета на община Сливница - Отбор 14

Илхан Мустафа Юсуф - ПГИИ „Джон Атанасов“ (Търговище); Жана Георгиева Стаменова - ПГТМ „Христо Ботев“ (Ботевград); Моника Мирославова Василева - СОУ „Козма Тричков“ (Враца); Мирослав Георгиев Статев - Търговска гимназия (Бургас).

Ментор: Виктория Генчева Константинова - 3 курс, спец. „Публична администрация

Награда на Кмета на община Свищов - Отбор 16

Мейра Асанова Ахмедова - ПГИИ „Джон Атанасов“ (Търговище); Маринела Иванова Колева - ПГТМ „Христо Ботев“ (Ботевград); Лора Янкова Донкова - СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ (Сливница); Пепа Димитрова Христова - Търговска гимназия (Бургас).

Ментор: Ренета Михова Кукенска - 3 курс, спец. „Публична администрация“.

Награда на Отдел „Образование и култура“, Община Свищов - Отбор 12

Гюляй Херол Мустафа - ПГИИ „Джон Атанасов“ (Търговище); Станислава Веселинова Некова - ПГСУАУ „Атанас Буров“ (Силистра); Йоана Емилова Дамянова - СОУ „Козма Тричков“ (Враца); Мария Калоянова Димитрова - Търговска гимназия (Бургас).

Ментор: Християна Николаева Станчева - 2 курс, спец. „Стратегическо и бизнес планиране“

Награда на Декана на факултет „Мениджмънт и маркетинг“ - Отбор 10

Алекси Бориславов Курдов - ПГИИ „Джон Атанасов“ (Търговище); Ясемин Нермин Акиф - ПГСУАУ „Атанас Буров“ (Силистра); Красимир Аспарухов Александров - СОУ „Козма Тричков“ (Враца); Йоанна Николова Георгиева - Търговска гимназия (Бургас).

Ментор: Георги Атанасов Данев - 2 курс, спец. „Публична администрация“.

Награда на ръководител катедра „Стратегическо планиране“ - Отбор 15

Магдалена Андреева Матева - ПГИИ „Джон Атанасов“ (Търговище); Ивелина Петкова Николова - ПГТМ „Христо Ботев“ (Ботевград); Кристиян Георгиев Златковски - СОУ „Козма Тричков“ (Враца); Николай Тодоров Найденов - Търговска гимназия (Бургас).

Ментор: Наталия Бончева Райкова - 3 курс, спец. „Публична администрация“.

Награда на ръководител Магистърска програма „Управление на проекти“ - Отбор 19

Теодор Тодоров Вълчев - ПГИИ „Джон Атанасов“ (Търговище); Пламена Ивайлова Крумова - ПГТМ „Христо Ботев“ (Ботевград); Петя Каменова Михайлова - СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ (Сливница); Ваня Росенова Дялкова - ПГХТ „Акад. Н. Д. Зелинский“ (Бургас).

Ментор: Миглена Димитрова Христова - 3 курс, спец. „Стратегическо и бизнес планиране“.

Награда на ръководител Магистърска програма „Образователен мениджмънт“  - Отбор 18

Сияна Трифонова Стефанова - ПГИИ „Джон Атанасов“ (Търговище); Нина Николаева Якова - ПГТМ „Христо Ботев“ (Ботевград); Петя Калоянова Петрова - СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ (Сливница); Теодора Янева Атанасова - Търговска гимназия (Бургас).

Ментор: Цветомила Руменова Алексиева - 3 курс, спец. „Стратегическо и бизнес планиране“.

В рамките на Дванадесетото издание на Националното ученическо състезание се  проведе и традиционната методическа среща с учителите – представители на училищата-участници в надпреварата. На срещата бяха връчени сертификати на средношколските учители и бяха разисквани въпроси, свързани с теоретичната подготовка на възпитаниците им, проблемите и перспективите пред средното професионално обучение и обучението в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“. Методическата среща протече с участието на проф. д-р Теодора Димитрова – зам.-ректор „Студентска политика и академично развитие“, проф. д-р Борислав Борисов - ръководител на Магистърски програми „Управление на проекти“ и „Образователен мениджмънт“ и преподавател от катедра „Стратегическо планиране“, проф. д-р Маргарита Богданова – ръководител на катедра „Стратегическо планиране“, доц. д-р Михаил Чиприянов – преподавател от катедра „Стратегическо планиране“ и доц. д-р Николай Нинов – директор на Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността. От името на гостуващите учители, г-жа Мила Динева (възпитаник на СА) - представител на ТГ – Бургас, изказа благодарност и адмирации към организаторите на състезанието и отправи устна покана за предстоящите юбилейни чествания в професионалната гимназия. След приключване на официалната част на мероприятието, гостите имаха възможност да продължат разговорите по професионална тематика в неформален вид, с домакините от Стопанска академия.

 

Още »

Проф. д-р Данаил Врачовски - „Доктор хонорис кауза” на Донецкия национален университет в Украйна

Днес 24.04.2015 г. проф. д-р Данаил Врачовски от Стопанска академия „Д. А. Ценов” бе удостоен с почетната титла „Доктор хонорис кауза” на Донецкия национален университет в Украйна.

 

Още »