В Стопанска академия стартира приемът на магистри

В Стопанска академия „Димитър А. Ценов” стартира приемът на кандидат-студенти в образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър” за предстоящата академична 2014/2015 г. Кандидат-студентите могат да избират между над 100 престижни магистърски програми в редовна и дистанционна форми в професионалните направления „Икономика” и „Администрация и управление”. 

За ОКС „магистър” могат да кандидатстват икономисти със степен „бакалавър”, завършилите колежи с ОКС „професионален бакалавър”, както и неикономисти (за второ висше образование) – придобили ОКС „бакалавър” или „магистър” в друго висше училище по неикономически специалности. Едно от условията за всички кандидатстващи по магистърските програми в Стопанска академия е да имат успех от дипломата си не по-малко от Добър (3.50).

Приемът на документи, който започна на 28.07.2014г., за редовно обучение на икономисти ще продължи до 31-ви август, а за дистанционно – до 19-ти септември. Неикономисти, които желаят да кандидатстват за дистанционна форма на обучение, могат да подават документи до 31-ви август.

Записалите се за дистанционно обучение магистри могат да участват в проект „Студентски практики”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд. Проектът цели да подпомогне подобряване качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите в съответствие с потребностите на пазара на труда. Сред целите на проекта са още улесняване на прехода от образователните институции към работното място и повишаване успешната реализация на младите хора на трудовия пазар. Всеки студент има право да бъде включен в практическо обучение по проекта веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една образователно-квалификационна степен – и като „бакалавър” и като „магистър”.

 

Центърът за дистанционно обучение при Стопанска академия е създаден през 1999 г. и за изминалите 15 години е дал възможност на над 22 000 студенти да се дипломират в образователно-квалификационна степен „магистър”. Само през 2013 г. в системата за дистанционно обучение на Свищовското висше училище са регистрирани логвания от 114 държави от всички континенти на света.

Лидерските си позиции на пазара на електронни и дистанционни образователни продукти за ОКС „магистър” в България, иновативният проект на Стопанска академия за обучение в дистанционна форма запазва чрез непрестанно развитие. С цел да отговори все по-пълно на специфичните потребности на обучаваните и да е в унисон със съвременните силно динамични условия на живот, при приема на студенти за предстоящата учебна 2014/2015 г. в Свищовската академия са предвидени гъвкави възможности в технологията на кандидатстване и на обучение в дистанционна форма.

Предстои да бъде реализиран първия прием в новата  магистърска програма „Консултиране и администриране в мениджмънта”, а една от най-новите програми „Financial Management” (Финансов мениджмънт на английски език) вече дипломира първия си випуск.

Сред най-предпочитаните магистърски програми е и „Финансов мениджмънт”, при която обучението е на български език, както и програмите „Банков мениджмънт”, „Мениджмънт на търговската дейност”, „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия”, „Валутен, митнически и данъчен контрол”. По желание студентите в ОКС „магистър” могат да се включат във факултативен уеб-базиран курс по „бизнес комуникации” на чужд език (английски, немски, френски и руски) и след успешното му завършване да получат съответното удостоверение. За устойчивото развитие на академичните дейности при обучението в дистанционна форма се прилагат стандартите на Европейската зона на висше образование.

Документи за предстоящата учебна 2014/2015 г. се приемат в кандидатстудентския център на Стопанска академия всеки делничен ден от 8:00 до 17:00 ч., а в събота и неделя – от 9:00 до 16:00 ч. Актуална информация за приема в магистърски програми за новата учебна година се публикува на сайта на Академия www.uni-svishtov.bg (Прием 2014).

Още »

Официален старт на кандидатстудентска кампания 2014 в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”

С решение на Академичния съвет на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” от 6 януари 2014 г. стартира приемът на документи за участие в 79-ата поред за висшето училище кандидатстудентска кампания. През 2014 година Академията предлага прием в 17 атрактивни, перспективни и пазарноориентирани специалности в ОКС „Бакалавър” в направления „Икономика” и „Администрация и управление” (в редовна и задочна форма на обучение) за подготовка на висококвалифицирани специалисти, способни да се реализират на конкурентния трудов пазар в България, ЕС и по света. Кандидат-студентите могат да подават документи за прием във всички налични форми на обучение и специалности – Финанси, Застраховане и социално дело, Приложна макроикономика, Счетоводство и контрол, Стопански и финансов контрол, Статистика и иконометрия, Маркетинг, Стратегическо и бизнес планиране, Стопанско управление, Екомениджмънт, Бизнес информатика, Международни икономически отношения, Публична администрация, Индустриална бизнес икономика, Аграрна икономика, Икономика на търговията, Икономика на туризма.

Приемът на студенти в образователно-квали­фи­ка­цион­на сте­пен “ба­ка­ла­вър”се осъществява:

 • с оценка от държавен зрелостен изпит, включително и този по професионална квалификация, положен в периода 2008-2014 г.;
 • след успешно положен в СА „Д. А. Ценов”  кандидатстудентски изпит (еднороден тест от 60 въпроса) по една от дисциплините: Математика, Икономика, Икономическа география на България или чужд език – английски, немски, френски, руски или испански език;
 • с пренесена оценка от успешно положен кандидат-студентски изпит в друго висше училище;
 • с оценка от национални и международни олим­пиади.

Документи за участие в кандидатстудентската кампания се подават в Кандидатстудентския център при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, в офисите на Цен­търа за кандидат­сту­ден­тска подготовка и информация в цялата стра­на, в офисите на На­ционалната агенция за прием на кан­дидат­сту­ден­тски документи, в регионалното бюро в гр. Карлово, по пощата и оnline. Няма промяна в таксите за участие в кампанията.

Срокът за подаване на документи е постоянен, като кандидат-студентите участват в класиране съобразно периода на подаването им. За желаещите да участват с кандидатстудентски изпит, Свищовската Алма Матер организира ежемесечни изпитни сесии. Кандидатстудентският център при Стопанска академия ще приема документи всеки делничен ден от 08.00 до 17.00 ч., в събота от 09.00 до 16.00 ч.

Въпреки че срокът за подаване на документи за участие в кандидатстудентската кампания е постоянен, за да участват в първо класиране, кандидат-студентите следва да подадат необходимите документи до 10 юли 2014 г. Всички останали кандидат-студенти, подали документи след 10 юли 2014 г., при наличие на незаети места ще участват в класиранията, обявени след датата на подаването на документи.

Ежемесечните кандидатстудентски изпитни сесии ще се провеждат само в СА “Д. А. Ценов” - Свищов, по график. Продължителността на конкурсните изпити е 3 (три) астро­но­ми­чески часа за тест с 60 въпроса (само от съответната дисципли­на). Кандидат-студентите могат да положат повече от един кандидатстудентски изпит и да се явят на повече от една изпитна сесия. В балообразуването участва най-високата оценка, получена от изпитните сесии. Във връзка с кандидатстудентските изпити Центъра за следдипломно и факултативно обучение при СА „Д. А. Ценов” предлага на желаещите кандидатстудентски курсове по Икономика, Икономическа география на България и Математика.

Балът за участие в класирането се формира в зависимост от избраната опция за кандидатстване. Константните елементи в балообразуването са общият успех от дипломата за средно образование, оценката от задължителната подготовка по Български език и литература от дипломата и оценката от задължителната подготовка по Математика от дипломата. Към формираната сума, в зависимост от избраната опция за кандидатстване, се добавя удвоената оценка от държавен зрелостен изпит (матура в периода 2008-2014 г.) или успешно положен конкурсен изпит в Стопанска академия или в друго висше училище. Освен българските граждани със завършено средно образование, в Академията имат право да кандидатстват и чужденци, ако имат статут на постоянно пребиваващи на терито­ри­ята на Република България, удостове­рено с валиден документ за самоличност; имат статут на бежанци; кандидатите са от българска народност, удостове­рена по ре­да на Постановление 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъщес­твя­ване на образователна дейност сред бъл­гарите в чужбина; кандидатите са от държавите членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство; имат двойно гражданство, едното от които е българ­ско. Детайлна информация за условията за прием и етапите в кандидатстудентската кампания на Стопанска академия е налична в академичния сайт www.uni-svishtov.bg.

Още »


ВАЖНО ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ ОКС „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР“!

СА „Д. А. Ценов“ – Свищов обявява прием за обучение в ОКС „Бакалавър“ на завършили ОКС „Професионален бакалавър“. Необходимо е кандидатите да са дипломирани в акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация колежи в периода 2009 – 2014 г.вкл. и да са завършили специалности в професионални направления „Икономика“ и „Администрация и управление“. Обучението се осъщестява в редовна или задочна форма по завършена или сродна специалност.

От 1 август до 2 септември 2014 г. вкл. кандидатите подават следните документи:

 • Комплект документи за кандидатстване (по образец на СА, получават се в Кандидатстудентския център);
 • Оригинал и копие на дипломата за завършена ОКС „Професионален бакалавър“;
 • Лична карта – копие (оригиналът се предоставя за сверка);
 • Документ за внесена такса в размер на 50 лв., за участие в кандидатстудентския прием след завършена ОКС „Професионален бакалавър“.

Резултатите от класирането ще бъдат обявени на 03.09.2014 г. Записването на приетите студенти ще се състои в периода 03.09. - 07.09.2014 г. вкл.

При записването си новоприетите студенти представят:

 • Диплома оригинал за средно образование и за завършено обучение в ОКС „Професионален бакалавър“ (или уверение с вписан среден успех от курса на обучение и оценка от положения държавен изпит);
 • Три снимки;
 • Документи за записване на новоприети студенти (по образец на СА, закупуват се от Кандидатстудентския център);
 • Лична карта;
 • Документ за внесена семестриална такса за обучение /таксите се внасят в офиса на Общинска банка АД в Академичния кампус/:
 • за редовно обучение – 180 лв.;
 • за задочно обучение – 155 лв.
Още »

Юристи, инженери и лекари са преобладаващите кандидат-магистри неикономисти в Стопанска академия

Динамичните икономически условия в страната и в Европа правят все по-актуална концепцията за учене през целия живот с цел по-успешен бизнес или по-добро кариерно развитие, което е една от причините все повече хора да търсят възможности за повишаване на квалификации и компетентности. В Стопанска академия „Димитър А. Ценов” през последните години се констатира засилен интерес от страна на неикономисти към придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър” в професионалните направления „Икономика” и „Администрация и управление”.

Запазва се тенденцията юристи, инженери и лекари, заемащи високи мениджърски позиции в частния бизнес или публичния сектор, да са сред преобладаващите кандидат-студенти за второ висше образование. Хора с тези професии най-често избират магистърски програми като „Финансов мениджмънт”, „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия”, „Финансов контрол и външен одит”, „Здравен мениджмънт”, „Бизнес администрация”, „Международен бизнес и мениджмънт”, „Мениджмънт на търговската дейност”.

За предстоящата учебна 2014/2015 г. кандидат-студентите могат да избират между над 100 престижни магистърски програми в редовна и дистанционна форми. За ОКС „магистър” могат да кандидатстват икономисти със степен „бакалавър”, завършилите колежи с ОКС „професионален бакалавър”, както и неикономисти (за второ висше образование) – придобили ОКС „бакалавър” или „магистър” в друго висше училище по неикономически специалности. Сред условията за всички кандидатстващи по магистърските програми в Стопанска академия е да имат успех от дипломата си не по-малко от Добър (3.50). Приемът на документи за кандидат-студенти в ОКС „магистър” в Стопанска академия започна на 28.07.2014г. За редовно обучение на икономисти срока за подаване на документи е до 31-ви август, а за дистанционно – до 19-ти септември. Неикономисти, които желаят да кандидатстват за дистанционна форма на обучение в ОКС „магистър”, могат да подават документи до 31-ви август.

При дистанционното обучение, което се организира в неприсъствена форма, е възможна и опцията за съкратен срок на обучение. Допълнителен стимул за кандидат-магистрите са и атрактивните такси, включващи всички необходими учебни материали.

Документи за предстоящата учебна 2014/2015 г. се приемат в кандидатстудентския център на Стопанска академия всеки делничен ден от 8:00 до 17:00 ч., а в събота и неделя – от 9:00 до 16:00 ч. Актуална информация за приема в магистърски програми за новата учебна година се публикува на сайта на Академията www.uni-svishtov.bg (Прием 2014).

Още »


Онлайн Европейски ден на труда "Опит в чужбина - начертайте вашите умения"

На 02 октомври 2014г. ще се проведе онлайн Европейски ден на труда "Опит в чужбина - начертайте вашите умения". Той е част от серията европейски дни на труда и програмата "Младежка гаранция".
"Опит в чужбина - начертайте вашите умения" ще е най-голямото мероприятие, организирано в Брюксел с цел да осъществи връзка между кандидати и международни компании/работодатели.
Желаещите да участват в мероприятието могат да го направят чрез сайта http://www.europeanjobdays.eu/fr. На него ще се търсят кандидати, които са на възраст 18 - 30 години и имат малък или почти никакъв опит.
По време на събитието ще се предлагат:
- сезонна работа
- работа за кандидати без опит
- стажове
- програми за чиракуване
- програми за работа през ваканцията
Ако искате да участвате в онлайн деня на труда, можете да го направите на 02.10.2014г. между 13:00 и 21:00 часа българско време на http://www.europeanjobdays.eu/fr.

Още »

АКАДЕМИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
ПРИ СА „Д. А. ЦЕНОВ” – СВИЩОВ

в партньорство с Дирекция “Бюро по труда” – Свищов
(Агенция по заетостта – член на мрежата ЕURES)
обявяват:

„НОЩ НА КОМПАНИИТЕ”- гр. Аахен ноември 2014 г.

На 06 ноември 2014 г. в гр. Аахен, ФРГермания за трета поредна година ще се проведе  „Нощ на компаниите”, където работодателите и търсещите работа лица ще имат възможност да се срещнат лично.
Организатор на събитието е Реджина (REGINA- Регионален индустриален клуб на компютърните науки в Аахен), които поради големия успех на този проект и през тази година ще поканят в Аахен 25 квалифицирани специалисти от различни европейски страни, за времето от 03. - 07. ноември 2014 г.
На 06 ноември 100 предприятия ще отворят вратите си. Кандидатите ще бъдат заведени с автобус директно до избраните дружества, където ще имат възможност да се запознаят с потенциални работодатели. Заедно с това ще се проведе трудова борса. В програмата са включени още: среща с кмета на Аахен, обиколка на забележителностите в града, посещение на фирмите по ваш избор и разговори със сънародници, които вече работят в Аахен. Целта на организираното събитие е от една страна, млади специалисти да намерят работа, да допринесат и повишат знанията си, а от друга страна фирмите да назначат висококвалифицирани служители.
Кандидатите трябва да изпратят мотивационно писмо и автобиография по образеца на europass на електронна поща: incoming1@arbeitsagentur.de , като посочват референтен номер 10000-1099782451-S.

Краен срок за кандидатстване е 12-ти Септември 2014.

Подборът на участниците ще се извърши от REGINA в началото на месец октомври и след проведено интервю по телефон или Skype кандидатите ще бъдат поканени в Аахен.
За пътуването трябва да планувате 4- 5 дни.
Разходите за пътуване и настаняване се поемат от организатора. Туристическа агенция ще организира пристигането и заминаването до и от гр. Аахен. Кандидатите ще останат в приемно семейство (обикновено в семейството на един от изпълнителните директори на участващите дружества).
Град Аахен се намира в сърцето на Европа и благодарение на своята история и местоположението си в близост до границата е известна туристическа атракция. Университета в Аахен (RWTH) се радва на световно признание.
Около 40 000 студенти, от които 5 000 чужденци живеят в Аахен и оформят градския живот: млад, мултикултурен и приветлив. Едновременно Aachen е хай- тек регион. В повече от 1 500 технологични предприятия с около 32 000 служители са представени над 100 националности.
REGINA е комбинация от повече от 100 разположени на територията на гр. Аахен- компании, учебни заведения и изследователски институти. Въпреки, че са конкуренти в някои области, главно малките до средни по размер предприятия, който съставляват мрежата са прегърнали идеята за формиране на алианс, който да донесе взаимна изгода за всички свои членове. Много от общите задачи пред който са изправени те разглеждат чрез сътрудничество в рамките на REGINA, с цел да се предотвратяване на ненужни повторения или дублиране на работата.

Още »


Trivago е една от водещите търсачки за хотели в света, която сравнява цените за настаняване в повече от 700 000 хотела от над 150 сайта за резервации по целия свят. С над 120 милиона интегрирани потребителски мнения и 14 милиона снимки, trivago прави откриването на идеалния хотел още по-бързо и лесно. Повече от 75 милиона посетители месечно намират своя идеален хотел като използват различните критерии на търсене и спестяват средно по 35% от цената за резервация. Компанията е основана през 2005 г. в Дюселдорф, Германия и понастоящем разполага с 47 международни платформи на 28 езика. Повече за trivago можете да научите тук: www.trivago.bg

Текущи свободни работни позиции: http://www.trivago.bg/jobs/

Страницата се обновява ежедневно. Работните изисквания и сроковете за кандидатстване зависят от съответната позиция. Молбите за кандидатстване, както и всички прилежащи документи, се подават директно онлайн към избраната работна позиция. Повече за процеса на кандидатстване можете да намерите тук: http://www.trivago.bg/static/career_opportunities/path_to_trivago

Още »


Уважаеми колеги,
Излезе брой 5/2014 на Информационния бюлетин на Института за научни изследвания към СА „Д. А. Ценов“ - Свищов.

Пети брой на бюлетина може да видите(изтеглите) от ТУК.

Още »

Студентка от Стопанска академия спечели конкурс по съвместна стипендиантска програма

Студентка от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” е една от двете избрани стипендианкти за учебната 2014 - 2015 г. в конкурса по съвместната стипендиантска програма на Пенсионно осигурително акционерно дружество „ЦКБ СИЛА” АД и Фондация „Св. Св. Константин и Елена”.

Конкурсът бе обявен за студенти от специалности в областта на социално дело и/или пенсионно осигуряване. Стипендиите, които са в размер на по 1500 лв. се отпускат на двама студенти за един семестър. Сред критериите, по които се избират бенефициентите са минимален среден успех от предходния семестър на обучението „Отличен 5.50” и социален статус на кандидатите за стипендия. Комисията, определила стипендиантите е съставена от представители на ПОАД „ЦКБ Сила” АД, Фондация „Св. Св. Константин и Елена” и  представители на академичните среди.

Възпитаничката на Свищовската академия Силвия Еманоилова, която е избрана за стипендиант по съвместната програма,  през предстоящата академична година ще бъде в трети курс. Тя изучава специалност „Застраховане и социално дело” и според становището на доц. д-р Румен Ерусалимов – преподавател в катедра ЗСД, Силвия е „старателна и отзивчива”, отличава се със скромност, постоянство и упоритост, отнася се „изключително сериозно към своето обучение”. Успехът на Силвия от последния семестър е „Отличен 6.00”. Избраната за стипендиант по съвместната програма възпитаничка на Свищовското висше училище е и сред активните участници в академични прояви, посветени на застраховането и осигуряването.

Още »

Стипендии за изследователски и практически стажове в Германия в рамките на международна програма на DBU

Германската федерална екологична фондация (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU) е една от най-големите и влиятелни екологични фондации в Европа, създадена през 1990 г. В Средна и Източна Европа, вкл. и България, DBU е активна с международната си стипендиантска програма. Основната цел на програмата е подобряване на екологичната ситуация в България и Германия чрез работа върху актуален екологичен проблем. За целта програмата осигурява стипендии за млади, наскоро завършили специалисти за работен стаж в Германия в областта на опазването на околната среда и природозащитата. Стипендиантите трупат знания и опит, които да приложат на практика след завръщането си в България. Стипендията е в размер на 1060 евро, които са необлагаеми. Тя се отпуска минимум за 6 и максимум за 12 месеца. Допълнително се поемат всички видове задължителни застраховки и осигуровки. При необходимост, преди стажа DBU осигурява и курс по немски.

Кой може да кандидатства?
Формалните изисквания, свързани с кандидатстването са:

 • магистърска степен, придобита преди максимум 3 години, за предпочитане от българско висше учебно заведение
 • и/ или настоящ докторант
 • владеене на немски и/или английски език

Кандидатите могат да са завършили различни специалности – няма изискване образованието им да е свързано директно с опазване на околната среда. По-важно е да имат желание и потенциал да се занимават с екологична тематика.

Кога и как се кандидатства?
Стипендианти се набират веднъж годишно и периодът за кандидатстване е между 16 май и 16 август 2014 г. Тогава се подават необходимите документи онлайн на https://www.dbu.de/1454.html. След предварителен подбор (по документи), в началото на октомври 2014 г. с избрани кандидати се провежда интервю в София. Престоят в Германия започва в началото на март 2014, а изборът къде точно ще проведете стажа става с помощта на DBU.

Необходимите документи (сканирани копия)

 • Онлайн формуляр за кандидатстване;
 • Описание на темата (проекта), с която искате да се занимавате в Германия - въведение, теоритическа обосновка, цел, методи на работа, практическо приложение – съвсем накратко, максимум 3 страници формат А4;
 • Автобиография;
 • Легализирано копие от дипломи (или академична справка) за завършено образование, преведени на немски/ английски език;
 • Свидетелство за владеене на немски/английски език;
 • Препоръка от български университетски преподавател.

За повече информация посетете http://www.dbu.de/1479.html (английски), http://www.dbu.de/1454.html (немски), http://www.dbu.de/media/29050903254963a1.pdf (български) или се обърнете към Ваня Рътарова – координатор на програмата за България (vratarova@yahoo.co.uk), 0887672891.

Още »

На 20 август 2014 г. Нестле България ще отвори вратите си за ученици, студенти и младежи, като им даде възможност да вземат участие в специално организирана CV РАБОТИ-лница. Инициативата се организира специално за ученици, студенти и младежи от всички професионални направления. Събитието ще се проведе на 20 август 2014 г. от 13:00 часа в Централния офис на Нестле България (гр. София, бул. „Европа“ 128) и в него свободно могат да вземат участие всички желаещи младежи (ученици, студенти и стажанти). Единственото условие за участие е младежите да се регистрират, като изпратят e-mail на адрес: nestleneedsyouth@bg.nestle.com посочвайки трите си имена и телефон за контакти.

В рамките на специално разработена сесия младежите ще имат възможността да получат ценна информация, практически насоки, уроци и съвети за изготвяне на документите си при кандидатстване за работа, стаж или проект. CV РАБОТИ-лницата ще помогне на младежите да разберат защо е важно да знаят как да изготвят своята автобиография и мотивационно писмо, какви са основните правила за съдържание на документите, на какво трябва да се наблегне и какво да се избягва в процеса на писане, както и какъв формат и съдържание създават добро впечатление на работодателя.

CV РАБОТИ-лницата е част от инициативата на Нестле за насърчаване на младежката заетост в Европа Nestle Needs YOUth (Нестле се нуждае от младите хора), в рамките на която в България компанията ще даде възможност за работа и стаж на 330 младежи под 30 годишна възраст в периода 2014-2016 г., които ще имат възможност да започнат работа на различни нива и в различни отдели на компанията: от производство и администрация, до продажби, маркетинг, финанси, технологии, изследване и развитие. Nestlé needs YOUth e първата цялостна инициатива за младежка заетост, която едновременно стимулира, укрепва и развива работоспособността на младите хора. С тази програма Нестле и партньорите в компанията насочват усилията си да осигурят необходимата подготовка и обучение на младите хора, независимо от степента на образование и вида на предпочитаната кариера.

Като част от най-голямата компания за храни и напитки в света, един от най-големите стратегически инвеститори в хранителната промишленост и надежден и предпочитан работодател с 20 годишна история в страната, Нестле България има 1500 служители в цялата страна, 207 от които са на възраст между 25 и 29 години, а 108 са на възраст между 19 и 24 години. Компанията традиционно предоставя възможности за развитие на младите хора и има дългогодишен опит в подбора и развитието на хора и иска да сподели натрупаните знания с максимален брой млади таланти. Всички участници в CV РАБОТИ-лница ще получат сертификати за успешното преминаване на обучението.

Файл с информация
Още »

Уважаеми колеги,
КМСГ ЕООД обявява вакантни позиции

Описание и изисквания: CMSG Ltd. is one of the leading contact centers and BPO providers in Sofia, Bulgaria having more than 10 years of experience in different sales-oriented projects. We are currently working with one of the world’s leading foreign exchange (FOREX) broker companies. Due to the natural growth and success of the company we are looking to recruit new members in our already existing sales team at the position of JUNIOR ACCOUNT EXECUTIVE.

We are looking for candidates who are passionate about sales, money driven, motivated and competitive. This is a great opportunity for individuals that are sales focused with a positive attitude and a desire to succeed.

Main responsibilities:
- Contact new prospects to present and promote the company's services and benefits;
- Build relationships with new customers;
- Provide information and respond to customer enquiries;
- Follow up the specific sales process.

Required skills:
- Very good knowledge in one of the following languages: ENGLISH/ RUSSIAN/SPANISH;
- Strong communication and influencing skills;
- Sales potential, with a positive approach to targets;
- Ability to organize the working time and priorities;
- Self-motivated and results driven personality;
- Ability to relate well to all kinds of people;
- Good IT skills;
- Previous Telesales, Internal or Direct sales experience is not obligatory but will be considered an advantage.

The company offers:
- Full training provided;
- Work in a dynamic multilingual environment;
- Base salary + Commissions + Result-based incentive programs;
- Promotion opportunities;
- Great working atmosphere and conditions;
- Full time day shifts available only;
- A team of qualified professionals with international experience.

We are looking for recent graduates or young professionals interested to develop themselves in the field of financial markets, sales and marketing. If you are interested in this exciting opportunity, send us your latest CV at: career@cmsgnet.com, specifying the language which you are applying with.

Applications welcome all year round. Only short-listed candidates will be contacted for an interview.
All applications will be treated with strict confidentiality.

 

Лице за контакт: Десислава Митева

Телефон за контакт: 02/9746406

Компания: КМСГ ЕООД/CMSG Ltd.

Още »

Курс по плуване за деца се проведе в закрития басейн на Стопанска академия

Около 20 деца се включиха в курса по плуване, който катедра „Физическо възпитание и спорт” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” организира в закрития плувен басейн в спортния комплекс на висшето училище. Курсът за начално обучение по плуване бе организиран безплатно за деца на преподаватели и служители в Академията, на възраст от 10 до 18 години. 

В продължение на 20 едночасови занимания, ст. преподавател Йонко Георгиев обучава начинаещите плувци в овладяване на  стиловете кроул, гръб и бруст. Курсистите тренираха старт, обръщане,  плуване по разстоянието на изучаваните стилове. Сред забавните подготвителни упражнения за отделните стилове бе и „мексиканската вълна”, при която начинаещите плувци, подредени в редица на ръба на басейна, скачаха последователно един след друг под формата на вълна.

За част от децата курса се оказа буквално „първи стъпки” в плувния спорт, но тези от тях, които имаха страх от водата много бързо го превъзмогнаха чрез забавните игри и упражнения.

След приключване на курса, всички деца получиха свидетелства за завършен курс за начално обучение по плуване.

Още »

Уважаеми колеги,
Орбико Груп търси нови кандидати за свободни работни места.

Компанията обявява следните свободни позиции:
 

Позиция Отдел Град
Бранд Мениджър DE & Pickwick София
Мениджър ключови клиенти DE & Pickwick София
Складов работник Логистика София
Търговски Супервайзор MARS Варна
Търговски представител предварителни продажби P&G Велико търново


При интерес от Ваша страна, моля изпратете прикачената вътрешна форма на e-mail: volen.stoianov@kavenorbico.bg и dilyana.boronsuzova@kavenorbico.bg, като посочите позицията, за която е кандидатурата. Повече информация за позициите може да получите на същите мейли.

 

Още »

Меморандум за сътрудничество подписа Стопанска академия с администрацията на МС и ИПА

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” е сред водещите висши училища в България, обучаващи студенти в специалност „Публична администрация”, които подписаха меморандум за сътрудничество с администрацията на Министерския съвет (АМС) и Института по публична администрация (ИПА). Част от мотивите на страните в това споразумение са свързани с желанието им за подобряване на практическата подготовка на студентите по публична администрация, запознаване на преподаватели и студенти с реформите в администрацията, осигуряване на стаж за студентите в различни структури на централната и териториалната изпълнителна власт.  

 

Сред практическите действия, предвидени по реализирането на меморандума, са изнасяне на лекции за студенти от държавни служители и други лектори на ИПА, провеждане на семинари и курсове с приложен характер от преподаватели от висшите училища, предоставяне на достъп на преподавателите за участие в конференции и годишни срещи. За студентите по публична администрация се предвижда ежегодно организиране на ден на отворени врати в Министерски съвет, както и национален конкурс за есе на актуални теми, свързани с дейността на администрацията. Темата на конкурса за 2014 г. е „Моята визия за модернизирането на българската администрация”, а направленията, в които студентите могат да представят своите виждания са „Иновации и практики за добро управление”, „Отворено управление” и „Е-управление”. В конкурса могат да участват студенти от специалност „Публична администрация” от страната и чужбина, без значение от курса, степента или форма на обучение. Крайният срок за изпращане на материалите е 30 октомври 2014 г. Най-добрите три есета и техните автори ще бъдат представени на конкурса за добри практики в Европейския институт по публична администрация, EIPA Маастрихт, Кралство Нидерландия.

 
Подписаният меморандум за сътрудничество предвижда ИПА и ръководителите на катедрите от висшите училища да обсъдят възможностите за разработване на проект, чрез който да се повиши качеството и актуалността на преподаването на основните дисциплини в бакалавърска и магистърска степен на обучение по публична администрация. В документа е предвидено и съвместно издаване на годишен алманах „Публична администрация”.   

Най-изявените студенти от спец. „Публична администрация” при Стопанска академия участваха в първата инициатива, реализирана след подписване на меморандума. В рамките на „Дни на отворените врати” в Министерски съвет, свищовските студенти бяха обучавани от представители АМС и експерти на ИПА. Следващата инициатива по меморандума, в която могат да се включат  преподаватели и студенти от Стопанска академия е научно-приложна конференция на тема „Административно обслужване за гражданите и бизнеса”. Тя ще се проведе през м. ноември 2014 г. и в рамките на конференцията ще бъдат представени резултатите от конкурса за студентско есе.   

 

Още »

В Стопанска академия започна записване на новоприетите студенти

В Стопанска академия „Димитър А.Ценов” започна записването на новоприетите студенти за ОКС „бакалавър” след първо класиране. Първият записал се студент е Ирена Божанова от Свищов, приета в редовна форма на обучение в спец. „Стопански и финансов контрол”. Най-нетърпеливите да получат студентските си книжки от Свищовското висше училище се възползваха от възможността да се запишат веднага в деня на обявяване на резултатите. Близо половината от новоприетите студенти побързаха да се запишат още в първите дни. Сред тях е и Лора Борисова от гр. Видин, приетата с максимален бал 30.00 в спец. „Публична администрация”, редовно обучение.

 

За академичната 2014/2015 учебна година, приемът на студенти в образователно-квалификационна степен „бакалавър” в Стопанска академия се осъществява с оценка от държавен зрелостен изпит, след успешно положен кандидатстудентски изпит в Свищовското или друго висше училище, или с оценка от национални и международни олимпиади. От избралите варианта да се явят на кандидатстудентски изпит в Стопанска академия, най-голям е броя на кандидатствалите с „Икономическа география на България”. И през настоящата кандидатстудентска кампания се запазва по-големия интерес към задочното обучение, според посочените желания на кандидат-студентите. Традиционно сред най-предпочитаните специалности в Свищовското висше училище са „Финанси”, „Счетоводство и контрол”, „Стопанско управление”, „Стопански и финансов контрол”, „Международни икономически отношения”. Специалност „Финанси” е най-предпочитана и от кандидат-студентите, предпочели да участват в класирането чрез оценка от национални ученически състезания.

Записването на новоприетите студенти от първо класиране в Стопанска академия за ОКС „бакалавър” ще продължи до 17-ти юли включително. Резултатите от второто класиране ще бъдат обявени на 18-ти юли, а записването ще продължи до 23-ти.

Според предварителния график, до края на настоящата кандидатстудентска кампания в Стопанска академия ще се проведат още четири изпитни сесии. За месец юли кандидатстудентска изпитна сесия е на 26-ти, през м. август изпитите ще се проведат на 30-ти, датата за м. септември е 20-ти, а за м.октомври е 25-ти. Месечните кандидатстудентски изпити и по четирите предмета – „Икономика”, „Математика”, „Икономическа география на България” и „Чужди езици” се провеждат в един и същи ден. 

Кандидат-студентите могат да подават документи за прием във всички налични форми на обучение и специалности – „Финанси”, „Застраховане и социално дело”, „Приложна макроикономика”, „Счетоводство и контрол”, „Стопански и финансов контрол”, „Статистика и иконометрия”, „Маркетинг”, „Стратегическо и бизнес планиране”, „Стопанско управление”, „Екомениджмънт”, „Бизнес информатика”, „Международни икономически отношения”, „Публична администрация”, „Индустриална бизнес икономика”, „Аграрна икономика”, „Икономика на търговията”, „Икономика на туризма”. Срокът за подаване на документи е постоянен, като кандидат-студентите участват в класиране съобразно периода на подаването им.

Подробна информация за условията за прием и етапите в кандидатстудентската кампания на Стопанска академия е налична в академичния сайт www.uni-svishtov.bg / Прием 2014.

 

Още »


Уважаеми колеги,
на
02.07.2014 г. е обявен Национален конкурс за кандитатстване по проект "Техностарт - насърчаване на иновационната активност на младите хора в България", с краен срок за подаване на документи до 15.09.2014 г., включително.

Проектът е в изпълнение на приоритетни области №1 "Предприемачество" и №9 "Умения и иновации" от Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014 -2020 г.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 400 000 лв.

Целта на проекта е да се стимулират млади предприемачи - студенти, докторанти и дипломирани в най-ранният етап от предприемаческия цикъл - момента на разработен бизнес план и реализацията на иновационния продукт или услуга през първата година чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер до 20 000 лева за всеки одобрен бизнес план.

За да получи финансиране на проекта, всеки кандидат след одобряване на бизнес плана му, трябва да регистрира своя фирма (ЕООД или ЕТ) по Търговския закон в Агенцията по вписванията и да осигури задължителен собствен принос от 10% от размера на безвъзмездната помощ, под формата на финансови средства и/или материални активи.

Повече информация можете да откриете ТУК.

Още »

15 години Стопанска академия обучава дистанционно магистри от цял свят

Дистанционната форма за обучение на магистри в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” съществува от 1999г. За изминалите 15 години от създаването на Центъра за дистанционно обучение, чрез тази образователната технология на 21-ви век Свищовското висше училище е дало възможност на над 22 000 студенти да се дипломират в  образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър”. Само през 2013 г. в системата за дистанционно обучение на Стопанска академия са регистрирани логвания от 114 държави от всички континенти на света.

Лидерските си позиции на пазара на електронни и дистанционни образователни продукти за ОКС „магистър” в България, иновативният проект на Стопанска академия за обучение в дистанционна форма запазва чрез непрестанно развитие. С цел да отговори все по-пълно на специфичните потребности на обучаваните и да е в унисон със съвременните силно динамични условия на живот, при приема на студенти за предстоящата учебна 2014/2015 г. в Свищовската академия са предвидени гъвкави възможности в технологията на кандидатстване и на обучение в дистанционна форма. Кандидат-студентите могат да избират между над 100 престижни магистърски програми в редовна и дистанционна форми в професионалните направления „Икономика” и „Администрация и управление”.

Новата магистърска програма, за която предстои да бъде осъществен първият прием през предстоящата учебна година е „Консултиране и администриране в мениджмънта”. Една от най-новите програми „Financial Management” (Финансов мениджмънт на английски език), която стартира преди две години, привлича все повече вниманието на желаещите да завършат ОКС „магистър” в Стопанска академия. Сред най-предпочитаните магистърски програми е и „Финансов мениджмънт”, при която обучението е на български език, както и програмите „Банков мениджмънт”, „Мениджмънт на търговската дейност”, „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия”, „Валутен, митнически и данъчен контрол”. 

За ОКС „магистър” могат да кандидатстват икономисти със степен „бакалавър”, завършилите колежи с ОКС „професионален бакалавър”, както и неикономисти (за второ висше образование) – придобили ОКС „бакалавър” или „магистър” в друго висше училище по неикономически специалности. Едно от условията за всички кандидатстващи по магистърските програми в Стопанска академия е да имат успех от дипломата си не по-малко от Добър (3.50). Приемът на документи за кандидат-студенти в ОКС „магистър” в Стопанска академия започва на 28.07.2014г. За редовно обучение на икономисти срока за подаване на документи е до 31-ви август, а за дистанционно – до 19-ти септември. Неикономисти, които желаят да кандидатстват за дистанционна форма на обучение в ОКС „магистър”, могат да подават документи до 31-ви август.

Дистанционното обучение, което се организира в неприсъствена форма, запазва своята атрактивност сред кандидат-магистрите. Учебният процес в Стопанска академия е осигурен с модерна и високоефективна академична инфраструктура, наситена с информационна свързаност, достъпност и богата база електронни ресурси. По желание студентите в ОКС „магистър” могат да се включат във факултативен уеб-базиран курс по „бизнес комуникации” на чужд език (английски, немски, френски и руски) и след успешното му завършване да получат съответното удостоверение. За устойчивото развитие на академичните дейности при обучението в дистанционна форма се прилагат стандартите на Европейската зона на висше образование.

Документи за предстоящата учебна 2014/2015 г. се приемат в кандидатстудентския център на Стопанска академия всеки делничен ден от 8:00 до 17:00 ч., а в събота и неделя – от 9:00 до 16:00 ч. Актуална информация за приема в магистърски програми за новата учебна година се публикува на сайта на Академия www.uni-svishtov.bg (Прием 2014).

Още »

Каратисти от Стопанска академия тренираха с майстори от Япония

Възпитаници на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” от Спортен карате клуб „Академик” участваха в тренировъчен лагер, на който присъстваха петима японски инструктори и зам.-председателят на Световната федерация по киокушин кан – фуко-канчо Тсуоши Хирошиге (8 дан).

Международният летен лагер, който отново се проведе в курортен комплекс Камчия, събра около 700 бойци от  Япония, Германия, Русия, Беларус, Сърбия и България. От СКК „Академик” участваха 12 състезатели, водени от   сенпай Митко Божанов (I дан). Според треньора на свищовските студенти, участието в това едноседмично обучение дава възможност на трениращите киокушин да овладеят важни технически елементи и тънкости от най-твърдия стил карате.

Ежедневно участниците в обученията провеждаха по две тренировки, като сутринта се наблягаше на техниката в карате, а вечер на съревнованията в дисциплината „Кумите”. За носителите на черни и кафяви пояси бе организиран и семинар по Яйдо – древно японско бойно изкуство за водене на бой с меч.

В края на тренировъчния лагер се проведе изпит за технически степени в киокушин карате. Каратистите демонстрираха пред изпитната комисия нивото, на което са овладели основните техники, способността за придвижването в различни позиции, „Ката”, умения за водене на бой, физическа сила и издръжливост. Кандидате за 4 кю (зелен пояс) и нагоре трябваше да покажат уменията си за водене на бой и по правилника Шинкен шобу, при който боя се води с боксови ръкавици и се включват още удари с ръце към главата, захвати, ключове, поваляне и техники за отказване на опонента.

Свищовските каратисти успешно преминаха изпитанията, и това им позволи да се издигнат в йерархията на киокушин карате – коментира сенпай Митко Божанов. Той подчерта, че четвъртокурсника от Стопанска академия Димитър Запрянов достигна сериозно ниво в най-твърдият боен стил карате като защити 4 кю (зелен пояс).

Още »


Уважаеми колеги,

От 11.07.2014 год. до 05.09.2014 год. отдел „Студентска политика” ще приема документи за общежитие за учебната 2014/2015 год. на студентите от първи курс. От 11.07.2014 год. до 27.07.2014 год. документите ще се приемат в Студентски дом на културата на СА „Д. А. Ценов” – Свищов /непосредствено до Кандидатстудентския център/, където ще се извършва и записването на новоприетите студенти.

От 28.07.2014 год. до 05.09.2014 год. документите ще се приемат в отдел „Студентска политика” /непосредствено зад офиса на Общинска банка, където се заплаща семестриалната такса/.

 Подробности за необходимите документи ще намерите ТУК.

Още »

Стопанска академия удостои с почетното звание „Доктор хонорис кауза” професор от Молдовската икономическа академия

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” удостои с почетното звание „Доктор хонорис кауза” проф. д-р ик.н. Сергей Антонович Охрименко – ръководител Лаборатория „Информационна безопасност” на Молдовската икономическа академия в гр. Кишинев, Молдова. Сред гостите на тържествената церемония по присъждане на почетното звание бяха съпругата на номинирания професор – Татяна Охрименко и дъщеря им Марина.

Научната и обществена дейност на проф. Охрименко пред академичната общност в Свищов представи зам.-ректорът по студентска политика и академично развитие проф. д-р Теодора Димитрова. По думите й, номинираният за почетен професор на Свищовското висше училище е „професор по звание и призвание”, това е човек, за който България е втора родина, а Стопанска академия е втори дом, „човекът, който подпомогна изграждането не само на виртуален, но и на реален мост между Стопанска академия и Молдовската икономическа академия”.

Сергей Антонович Охрименко завършва висше образование през 1974 г. в Кишиневския политехнически институт, икономически факултет. Докторската си дисертация за получаване на научната степен доктор на икономическите науки защитава през 1995 г. пред Специализирания научен съвет при Финансовата академия при Правителството на Руската федерация.     

През 2001 г. проф. Охрименко застава начело на Лабораторията по информационна безопасност в Молдовската икономическа академия. За времето от тогава до днес под негово ръководство са проведени десет международни научни конференции, посветени на информационната безопасност, в които участват студенти, магистри и докторанти от Стопанска академия. Сред държавите, участвали в тези форуми са САЩ, Русия, Украйна, Швеция, Норвегия, Франция, Индия. Проф. Охрименко е организатор и участник във видеоконференцията „Информационна безопасност”, проведена между студенти от Стопанска академия и Молдовската икономическа академия.

Сергей Антонович Охрименко е професор в катедра „Кибернетика и икономическа информатика” и преподава дисциплини, свързани с проектиране на икономически информационни системи и информационна безопасност на бизнеса. Автор е на повече от 150 научни разработки сред които са монографии, учебник и учебни пособия, статии във водещи научни списания в различни държави. Инициира създаване на творчески колектив за написване на учебника „Въведение в информационния бизнес”, който получава официалния гриф и препоръките на Министерството на образованието на Русия по него да се обучават студентите от икономическите висши учебни заведения на Русия, Беларус и Украйна. Член е на експертната група към ЮНЕСКО „Формиране на съвременно информационно общество – проблеми, перспективи, иновационни подходи”, а също така е избран за вицепрезидент на Европейската Асоциация по безопасност.

При представянето на номинирания, проф. Димитрова подчерта, че с прякото участие на проф. Охрименко е сключен дългосрочен договор за сътрудничество между Молдовската икономическа академия и Стопанска академия. Той участва в редица съвместни проекти за международно сътрудничество между двете висши учебни заведения. Има значителен принос в организацията на международни научно-практически конференции, летните студентски училища, студентския обмен, съвместните публикации. Използвайки виртуални видео-технологии, проф. Охрименко организира и провежда двустранни докторантски сесии между Стопанска академия и Молдовската икономическа академия. Инициатор е за написване на съвместни научни статии и доклади заедно със свищовски преподаватели в областта на информационната безопасност.

Ректорът на Стопанска академия – проф. д-р Величко Адамов, връчи на проф. Охрименко почетните символи за званието „Доктор хонорис кауза” – дипломи в рамка и в тубус, и специален плакет. По традиция, в чест на новия почетен доктор, Първи български хор изпълни „Многая лета”. Проф. Охрименко благодари на академичната общност в Свищов за оказаните му „чест и признание” чрез удостояването му със званието „Доктор хонорис кауза” на Стопанска  академия. Академичното слово, което новият почетен доктор изнесе бе на тема „Сенчеста информационна икономика”.

Официалната церемония за присъждане на почетното звание завърши с изпълнение на химна на Стопанска академия.

Проф. Охрименко посети Академичния музей и положи подпис в летописната книга на Свищовското висше училище, а непосредствено след това заедно с ректора  поднесоха цветя пред паметника на Дарителя - Димитър Ценов.

Още »

Новата европейска програма Еразъм+ бе представена в Стопанска академия

Обучителен семинар по новата европейска програма „Еразъм+” се проведе в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Екипът на Центъра за международно сътрудничество и проекти (ЦМСП) към Свищовското висше училище представи пред катедрените Еразъм координатори нови моменти на Програмата, която ще стартира от следващата учебна година. „Еразъм+” ще обедини седем програми, съществували до края на 2013 г. : „Учене през целия живот” („Еразъм”, „Леонардо да Винчи”, „Коменски”, „Грюндвиг”, „Учебни визити”); „Младежта в действие”; „Еразмус Мундус”; „Темпус”; „Алфа”; „Edulink”; Програма за двустранно сътрудничество с индустриализирани страни. Новата европейска програма се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Тя подкрепя дейности в сферата на училищното образование, висшето, професионалното, образованието за възрастни и младежкия сектор.  

Стопанска академия вече е университет – партньор и по новата европейска програма. Получената Еразъм харта е за периода 2014-2020 г. и дава право на Свищовското висше училище да осъществява всички видове мобилности, свързани с висшето образование, както и да участва в съвместни международни проекти по „Еразъм+”. Програмата разширява обхвата на държавите, което увеличава и възможностите на студенти, преподаватели и административен персонал за осъществяване на избраните мобилности. Освен държавите-членки на Европейския съюз, сред страните участнички в Програмата са Лихтенщайн, Исландия, Норвегия, Швейцария, Република Македония и Турция. Мониторингът по изпълнение на Програмата ще се осъществява чрез електронна платформа, достъпна както за Националната агенция „Център за развитие на човешките ресурси”, така и за Европейската комисия.

Освен представяне на нови моменти по „Еразъм+”, в рамките на работната среща бяха обсъдени и промените в индивидуалния учебен план на студентите по време на мобилността им в чуждестранен университет (Learning Agreement). За представяне на предстоящи промени в други документи, касаещи новата програма, ЦМСП ще организира и  последващи  обучителни семинари.

Европейската програма, насърчаваща международното сътрудничество при повишаване качеството на обучение във висшето образование, привлича все повече студенти за реализиране на мобилности с цел обучение или практика, констатира екипът на ЦМСП. Това потвърди и Владимир Вишньов – един от чуждестранните студенти, реализирал мобилност в Стопанска академия през летния семестър на настоящата учебна година.

Владимир е третокурсник по спец. „Управление” в Латвийския университет в Рига – най-голямото висше училище в Латвия, основано през 1919 г. За първи път се обучава по програма Еразъм, като сред мотивите му да избере точно България и конкретно Стопанска академия е възможността да се обучава изцяло  на английски, но същевременно в извънаудиторната си заетост да може свободно да комуникира на руски език. Освен качеството на обучение и усъвършенстване на езиковите познания по избрания работен език, чуждестранният студент подчерта и  прилаганите в Стопанска академия интерактивни форми на обучение. Сред предимствата, за които Владимир иска да разкаже на своите колеги и приятели в Рига, е „възможността да откриеш един по-различен свят”. По думите му, всяка държава е уникална, но това което той е успял да види и преживее в България ще остави незабравими спомени. „Свищов е място, където може да учиш, да се забавляваш, да създаваш нови контакти и приятелства, да опознаваш нови култури” – сподели Еразъм студентът от Латвия. При реализиране на своята мобилност с цел обучение, Владимир е създал ценни приятелства със студенти и от други държави. Посетил е различни български градове, запознал се е с историята и културата на страната ни, а при изкачването до Рилските езера за първи път в живота си е видял „сняг до колене”. Преди да напусне Свищов студентът от Латвийския университет сподели, че веднага щом ще прибере в родния си дом ще приготви за близките си традиционната за България шопска салата. Всички изпити в Стопанска академия  Владимир Вишньов е взел с отлични оценки и възнамерява отново да се възползва от възможностите, които новата европейска програма „Еразъм+” ще предостави на студентите.

Още »

Танцов клуб „СА НОВЕ” с втора награда от фолклорния фестивал „Жива вода”

Танцов клуб „СА.НОВЕ” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” завоюва втора награда в петото издание на фолклорния фестивал „Жива вода”. Ежегодният форум се организира от Община Две могили и Народно читалище „Развитие 1908” – с. Каран Върбовка. Сред целите на фестивала е да стимулира интереса и любовта на поколенията към българското народно творчество, да подтиква към издирване, съхраняване и разпространение на специфични народни обичаи и танци, да стимулира  създаването и популяризирането на нови авторски творби на фолклорна основа с поучително съдържание, от които поколенията да черпят мъдрост и поука.

Тазгодишното издание на двудневния фолклорен форум събра в местността „Аязмото” до манастира „Света Марина” в с. Каран Върбовка над 1500 деца, младежи и самодейци над 35-годишна възраст от областите Варна, Добрич, Търговище, Силистра, Габрово, Стара Загора, Велико Търново, Троян, Ловеч, Плевен и Русе. Фестивала откри кметът на Община Две могили - Николай Христов, а изпълненията на участниците бяха оценявани от жури в състав доц. д-р Пелагия Векилова, Вяра Косева, Богдан Донев – хореограф на ФТТ „Найден Киров” и Кристина Димитрова. Деца и младежи се състезаваха в 10 категории, а възрастните самодейци – в 14.

Танцов клуб „СА НОВЕ” се класира на второ място в категория „Танцови състави”. С участието си в този фестивал свищовските танцьори за първи път представиха на сцена новия танц „Задявка”, поставен през пролетния творчески сезон. Вторият танц, с който се състезава танцовия клуб към Стопанска академия е отработената постановка „Пъстър гайтан”, съчетаваща мотиви от различни етнографски области на България.

Според художествения ръководител на танцов клуб „СА НОВЕ” –  Елка Иванова, поредната награда от конкурсен форум отново доказва, че участващите в клуба преподаватели и служители на Стопанска академия с нестихващ ентусиазъм съхраняват и популяризират уникалността на българския фолклор.

Още »

Първият кандидат-студент в Стопанска академия ще се състезава с отлична оценка при първо класиране

Кандидат-студентът, записал се първи в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” ще участва в първо класиране с отлична оценка. В тазгодишната кандидатстудентска кампания, която стартира през месец януари, първият подал документи на място в Кандидатстудентския център на Свищовското висше училище е Анелия Шанколова от гр. Белене. Тя кандидатства с приемен изпит по „Икономическа география на България” за редовно обучение, като първото й желание е за спец. „Аграрна икономика”. Оценката на Анелия от конкурсния изпит е Отличен 5.75 и с този резултат тя ще се състезава още при първото класиране. Според утвърдения график, резултатите от първо класиране ще бъдат обявени на 11 юли.

За академичната 2014/2015 учебна година, приемът на студенти в образователно-квали­фи­ка­цион­на сте­пен „ба­ка­ла­вър” се осъществява: с оценка от държавен зрелостен изпит (включително и този по професионална квалификация), положен в периода 2008-2014 г.; след успешно положен в СА „Д. А. Ценов”  кандидатстудентски изпит (еднороден тест от 60 въпроса) по една от дисциплините „Математика”, „Икономика”, „Икономическа география на България” или „Чужд език” (английски, немски, френски, руски или испански език); с пренесена оценка от успешно положен кандидат-студентски изпит в друго висше училище; с оценка от национални и международни олим­пиади.

За да участват в първо класиране, кандидат-студентите, избрали да положат конкурсен изпит, трябва да подадат необходимите документи  до 27 юни 2014 г., а конкурсните изпити по четирите предмета ще се проведат на 28 юни. Кандидат-студентите, предпочели  да участват в първо класиране чрез някоя от другите три опции за кандидатстване, трябва да подадат документи до 10 юли.

През 2014 година Стопанска академия предлага прием в 17 атрактивни, перспективни и пазарноориентирани специалности в ОКС „бакалавър” в направления „Икономика” и „Администрация и управление” (в редовна и задочна форма на обучение) за подготовка на висококвалифицирани специалисти, способни да се реализират на конкурентния трудов пазар в България, ЕС и по света. Кандидат-студентите могат да подават документи за прием във всички налични форми на обучение и специалности – „Финанси”, „Застраховане и социално дело”, „Приложна макроикономика”, „Счетоводство и контрол”, „Стопански и финансов контрол”, „Статистика и иконометрия”, „Маркетинг”, „Стратегическо и бизнес планиране”, „Стопанско управление”, „Екомениджмънт”, „Бизнес информатика”, „Международни икономически отношения”, „Публична администрация”, „Индустриална бизнес икономика”, „Аграрна икономика”, „Икономика на търговията”, „Икономика на туризма”.

За желаещите да участват с кандидатстудентски изпит, Свищовската Алма матер организира всеки месец изпитни сесии. Ежемесечните сесии се провеждат само в СА „Д. А. Ценов” - Свищов, по график до медец октомври включително. Кандидат-студентите могат да положат повече от един конкурсен изпит и да се явят на повече от една изпитна сесия, като в балообразуването участва най-високата получена оценка.

Таксите за участие в кампанията остават непроменени. Срокът за подаване на документи е постоянен, като кандидат-студентите участват в класиране съобразно периода на подаването им. Подалите документи след 10 юли, при наличие на незаети места, ще участват в класиранията, обявени след датата на подаването на документи. Детайлна информация за условията за прием и етапите в кандидатстудентската кампания на Стопанска академия е налична в академичния сайт www.uni-svishtov.bg / Прием 2014.

Още »


Уважаеми колеги,
Институтът по публична администрация организира Конкурс за студентско есе на тема:
„Моята визия за модернизирането на българската администрация“

Категории:
-  Иновации и практики за добро управление;
-  Отворено управление;
-  Е-управление.

Кандидатствай онлайн на: concours@ipa.government.bg
За повече информация: +359 940 2557, concours@ipa.government.bg

 

Още »


Уважаеми колеги,
Катедра «История, философия и социология» и катедра «Правни науки и екология» организират Международна научна конференция на тема "Социалните науки и икономиката" (Взаимодействие и перспективи за сътрудничество).
Конференцията ще се проведе в гр.Свищов на 31 октомври 2014 г.

Информация:
ПОКАНА
Заявка за участие


International Scientific Conference "Social Sciences and Economics (Interaction and perspectives for collaboration)", organized by the Department of History, Philosophy and Economics and the Department of Law and Environmental studies at D. A. Tsenov Academy of Economics – Svishtov.

Information

Още »


Уважаеми колеги,

Катедра „Аграрна икономика” при СА „Димитър А. Ценов” организира Юбилейна научнопрактическа конференция с международно участие на тема:
НАЦИОНАЛНИЯТ АГРАРЕН СЕКТОР – ЕЛЕМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ РЕГИОНИ
В СТРАТЕГИЯТА „ЕВРОПА 2020”.
Конференцията се посвещава на 30-годишния юбилей на катедра "Аграрна икономика" и патронния празник на Висшето училище.

Свищов , 6-7 ноември 2014 г.

ПОКАНА INVITATION ПРИГЛАШЕНИЕ
Заявка за участие Registration Form Заявка на участие

 

Още »