Официален старт на кандидатстудентска кампания 2015 в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”

С решение на Академичния съвет на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” от 29 октомври 2014 г. стартира приемът на документи за участие в 80-ата поред за висшето училище Кандидатстудентска кампания. През 2015 година Академията предлага прием в 17 атрактивни, перспективни и пазарноориентирани специалности в ОКС „Бакалавър” в направления „Икономика” и „Администрация и управление” (в редовна и задочна форма на обучение) за подготовка на висококвалифицирани специалисти, способни да се реализират на конкурентния трудов пазар в България, ЕС и по света.

Кандидат-студентите могат да подават документи за прием във всички налични форми на обучение и специалности – Финанси, Застраховане и социално дело, Макроикономика, Счетоводство и контрол, Стопански и финансов контрол, Статистика и иконометрия, Маркетинг, Стратегическо и бизнес планиране, Стопанско управление, Екомениджмънт, Бизнес информатика, Международни икономически отношения, Публична администрация, Индустриална бизнес икономика, Аграрна икономика, Икономика на търговията, Икономика на туризма.

Приемът на студенти в образователно-квали­фи­ка­цион­на сте­пен “ба­ка­ла­вър”се осъществява:

 • с оценка от държавен зрелостен изпит, включително и тази за придобиване на професионална квалификация, вписана в дипломата за средно образование в раздел „Допълнително положени държавни зрелостни изпити”, проведени в периода 2008-2015 г.;
 • след успешно положен в СА „Д. А. Ценов”  кандидатстудентски изпит (еднороден тест от 60 въпроса) по една от дисциплините: Математика, Икономика, Икономическа география на България или чужд език – английски, немски, френски, руски или испански език;
 • с пренесена оценка от успешно положен кандидат-студентски изпит в друго висше училище;
 • с оценка от национални и международни олим­пиади.

Документи за участие в кандидатстудентската кампания се подават в Кандидатстудентския център при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов, в офисите на Цен­търа за кандидат­сту­ден­тска подготовка и информация в цялата стра­на, в офисите на На­ционалната агенция за прием на кан­дидат­сту­ден­тски документи, по пощата и оnline. Няма промяна в таксите за участие в кампанията.

Срокът за подаване на документи е постоянен, като кандидат-студентите участват в класиране съобразно периода на подаването им. За желаещите да участват с кандидатстудентски изпит, Свищовската Алма Матер организира ежемесечни изпитни сесии. Кандидатстудентският център при Стопанска академия ще приема документи всеки делничен ден от 08.00 до 17.00 ч., в събота от 09.00 до 16.00 ч.

Въпреки че срокът за подаване на документи за участие в кандидатстудентската кампания е постоянен, за да участват в първо класиране, кандидат-студентите следва да подадат необходимите документи до 12 юли 2015 г. Всички останали кандидат-студенти, подали документи след 12 юли 2015 г., при наличие на незаети места ще участват в класиранията, обявени след датата на подаването на документи.

Ежемесечните кандидатстудентски изпитни сесии ще се провеждат само в СА “Димитър А. Ценов” - Свищов, по график. Продължителността на конкурсните изпити е 3 (три) астро­но­ми­чески часа за тест с 60 въпроса (само от съответната дисципли­на). Кандидат-студентите могат да положат повече от един кандидатстудентски изпит и да се явят на повече от една изпитна сесия. В балообразуването участва най-високата оценка, получена от изпитните сесии. Във връзка с кандидатстудентските изпити Центъра за следдипломно и факултативно обучение при СА „Д. А. Ценов” предлага на желаещите интензивни подготвителни (присъствени и онлайн) кандидатстудентски курсове по Икономика, Икономическа география на България, Математика и Чужди езици.

Балът за участие в класирането се формира в зависимост от избраната опция за кандидатстване. Константните елементи в балообразуването са общият успех от дипломата за средно образование, оценката от задължителната подготовка по Български език и литература от дипломата и оценката от задължителната подготовка по Математика от дипломата. Към формираната сума, в зависимост от избраната опция за кандидатстване, се добавя удвоената оценка от държавен зрелостен изпит (матура в периода 2008-2015 г.) или успешно положен конкурсен изпит в Стопанска академия или в друго висше училище.

Освен българските граждани със завършено средно образование, в Академията имат право да кандидатстват и чужденци, ако имат статут на постоянно пребиваващи на терито­ри­ята на Република България, удостове­рено с валиден документ за самоличност; имат статут на бежанци; кандидатите са от българска народност, удостове­рена по ре­да на Постановление 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъщес­твя­ване на образователна дейност сред бъл­гарите в чужбина; кандидатите са от държавите членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство; имат двойно гражданство, едното от които е българ­ско.

Детайлна информация за условията за прием и етапите в кандидатстудентската кампания на Стопанска академия е налична в академичния сайт www.uni-svishtov.bg.

Още »

Модерни дистанционни форми на комуникация привличат кандидат-магистрите в Свищов

Модерните форми за комуникация, осигурени при дистанционната форма на обучение в образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър” в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” са сред предимствата, които кандидат-магистрите посочват при избора на Свищовското висше училище. Важна роля кандидатстващите за настоящия мартенски прием отдават още на възможностите за ползване на учебни ресурси, и на индивидуалните и груповите взаимодействия, които ще бъдат осъществявани между тях и преподавателите по съответните магистърски програми.

Пролетният прием, при който срока за кандидатстване е до 14-ти март 2015 г., е за редовна и дистанционна форми на обучение, финансирано от обучаващия се. Броят на магистърските програми е над 110 в сферата на икономиката, администрацията и управлението, като за тях могат да кандидатстват икономисти със степен „бакалавър” или  завършили колежи с ОКС „професионален бакалавър”, както и неикономисти (за второ висше образование) – придобили ОКС „бакалавър” или „магистър” в друго висше училище по неикономически специалности.

Комуникацията между екипа, ангажиран в дистанционна форма на обучение и обучаемите се осъществява по различни начини. Системата за електронно обучение VJL® (Virtual Joint Learning) на Стопанска академия, отличена със специална награда на Microsoft, дава възможност за групова и индивидуална комуникация. Използвайки своя личен профил, студентът може да постави интересуващия го въпрос по електронен път към ръководителя на магистърската програма, към преподавател-тутиляр или преподавател-консултант. Високото ниво на технологична осигуреност на системата VJL® гарантира предоставянето на учебните материали и съдържание посредством различни дистрибутивни канали без ограничение за типа използвано устройство, браузър или операционна система. Взаимовръзката чрез електронната система за обучение има елементи и на групова комуникация в случаите, когато се касае за използването на функционалността „Форум”. За всяка магистърска програма има създаден специализиран форум с най-често задавани въпроси по изучаваните дисциплини. Комуникациите по телефон или чрез корпоративна електронна поща в домейна на Стопанска академия също се използват при взаимодействие между съответния преподавател и обучавания студент в дистанционна форма.

Сред предимствата, които кандидат-магистрите посочват при избора на Стопанска академия е и възможността за онлайн защитата на дипломната работа, което е типичен пример за използване на системи за аудио-визуална комуникация (тип. Skype). При онлайн защитата, която е компонент от организацията на учебния процес, студентът и преподавателите от Държавната изпитна комисия са разделени по местоположение, но не непременно и по време, като създадената дистанция се компенсира с технологични средства.

В рамките на един семестър, за дистанционните магистри се организират и двукратни присъствени консултации, което е друга форма на комуникация, осъществявана между студент и преподавател.

Дистанционната форма за обучение на магистри в Стопанска академия съществува вече повече от 15 години и чрез този иновативен проект Свищовското висше училище е дало възможност на над 22 000 студенти да се дипломират в  ОКС „магистър”. Само в рамките на една година системата за дистанционно обучение на Академията е използвана от студенти в 114 държави от всички континенти на света.

Освен че защитава през годините лидерски позиции при дистанционното обучение на магистри, Свищовското висше училище привлича и все по-голям интерес към редовната форма на обучение. През настоящата кандидатстудентска кампания ръст бележи броя на приетите студенти в редовна форма. Според кандидат-магистрите, сред  атрактивните предимства за тях са модерната учебна база предоставяща им за ползване компютърни и мултимедийни зали със специализиран софтуер, възможността за участие в стажантски програми и чуждестранни студентски бригади, както и правото за кандидатстване за европейски стипендии или социално подпомагане при определени условия. 

Актуална информация за условията за прием м. март 2015 г., както и образователното портфолио на магистърските програми по професионални направления и специалности, се публикува на сайта на Академия www.uni-svishtov.bg.

Още »


Уважаеми кандидат-студенти,
публикувани са резултатите за ОКС "Бакалавър" за явилите се на конкурсен изпит по всички предмети -  м. Април, провел се на 25.04.2015 г.
Може да проверите Вашия резултат в секция Лични данни.

Още »


Уважаеми колеги,
ЗБК Орел ООД съвместно с Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при СА обявяват свободна работна позиция.

ЗБК Орел ООД, като водещ застрахователен брокер, предоставя на своите клиенти всеобхватни и конкурентни продукти на 15 застрахователни компании, опериращи на българския пазар. Това гарантира на нашите клиенти най-добрата цена, при договаряне на продукти от задължителното застраховане и при избора на рискове от доброволното. Разполагаме с клонова мрежа с над 30 офиса в цяла България. По данни на КФН за 2014 г., ЗБК Орел е в топ 10 на база премиен приход от задължителна застраховка ГО и в Топ 5 на доброволно застраховане.  

Офисът на ЗБК Орел ООД в гр.Свищов извършва дейност от ноември 2009 г. и към днешна дата, след смяна на локацията и желание за развитие на дейността, обявяваме конкурс за високомотивирани и амбициозни кандидати.

ЗБК ОРЕЛ ООД – ОФИС ГР. СВИЩОВ
обявява свободна позиция със следните изисквания към кандидатите:


ОТГОВОРНОСТИ:

- Посреща клиенти на компанията;
- Изготвя оферти по различни видове застрахователни продукти;
- Води преговори с потенциални клиенти на компанията;
- Поддържа кореспонденция със застрахователните компании;
- Обработва и поддържа изрядна документация;
- Подпомага и осъществява нормалното протичане на работния процес в офиса ;
- Организира процедурата по завеждане на претенции за щети.

ИЗИСКВАНИЯ:

- много добра компютърна грамотност;
- готовност и желание за работа в екип;
- добра комуникативност и енергичност;
- умения за работа с хора при директен контакт;
- сериозно и отговорно отношение към работата.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите са:
- владеене на чужд език на работно ниво (английски, румънски и пр.);
- шофьорска книжка.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

- трудов договор (8 часов работен ден);
- обучение в офиса ни;
- отлични условия за работа със застрахователни компании и предлаганите от тях продукти;
- стимулираща форма на възнаграждение, обвързана с резултатите.

При проявен интерес, моля, изпращайте мотивационно писмо на български език, автобиография и актуална снимка.

Тоня Дулянова
Застрахователен брокер
ЗБК Орел ООД, гр.Свищов
0631/4 27 78, 0878 17 59 46

Още »


Уважаеми колеги,
ПОК "Доверие" АД съвместно с Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при СА обявяват свободна работна позиция за  „осигурителен посредник” .

ПОК „Доверие” АД е небанкова финансова институция с предмет на дейност допълнително пенсионно осигуряване. Компанията е създадена през 1994 г., представена e в 58 офиса във всички по-големи градове в България и избрана от близо 1 200 000 клиенти (по данни на КФН). Името на ПОК „Доверие” означава почтеност, професионализъм, иновативност и непрестанна грижа за клиента.

За офисите на Компанията в град Велико Търново, Горна Оряховица и Свищов, търсим личности за позицията:

ОСИГУРИТЕЛЕН ПОСРЕДНИК

ОТГОВОРНОСТИ:
- Осъществява продажби на пенсионните продукти на фондовете, управлявани от Компанията;
- Комуникира активно и установява трайни взаимоотношения с корпоративни и индивидуални клиенти;
- Осъществява презентации и прилага ефективни методи за продажби.

ИЗИСКВАНИЯ:
- Опит в продажбите - предимство е предишен опит във финансова или застрахователна институция;
- Много добри комуникативни умения;
- Умения за водене на преговори.

ПРЕДЛАГАМЕ:
- Работа на граждански договор с пълно осигуряване;
- Добро възнаграждение, обвързано с резултатите;
- Избор на работно време.

Всеки успех има своето начало, сега е времето за стъпка в професионалното    Ви развитие. Ако смятате, че отговаряте на посочените по-горе изисквания и желаете да станете част от нашия двадесетгодишен успех, моля, изпратете CV и актуална снимка, на d_atanasova@poc-doverie.bg.

Документите на всички кандидати ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и са под специална защита по ЗЗЛД.

Още »

Проф. д-р Данаил Врачовски - „Доктор хонорис кауза” на Донецкия национален университет в Украйна

Днес 24.04.2015 г. проф. д-р Данаил Врачовски от Стопанска академия „Д. А. Ценов” бе удостоен с почетната титла „Доктор хонорис кауза” на Донецкия национален университет в Украйна.

 

Още »

19-та Научно-практическа конференция „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕС“

На 17-19 април 2015 г. се проведе ежегодната, 19-та подред, научно-практическа конференция за обучаеми (студенти и докторанти) в специалност „Международни икономически отношения“. Тази година темата беше „Предизвикателства пред международния бизнес“. Началото на студентската конференция е поставено през 1996 г. по идея и организация на гл. ас. д-р Симеон Момчев и проф. д-р ик. н. Иван Стойков Първоначално участници са само студентите в трети курс от специалност „Международни икономически отношения“ към Стопанска академия „Д. А. Ценов“, а тематично е фокусирана върху международните инвестиции. През годините конференцията се утвърди като място за научна изява на студентите и докторантите извън учебната аудиторията и дава възможност за разчупване на формалните взаимоотношения лектор-обучаем. Постепенно тематиката се разшири и вече обхваща всички аспекти на международните икономически отношения. Излизането извън рамките на Стопанска академия и включването на едноименната катедра при ИУ-Варна, а от тази година и на катедра „Икономика“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“, дава възможност на студенти и преподаватели да обменят опит и идеи. 19-тото издание на форума протече под патронажа на тримата ръководители катедри: проф. д-р ик. н. Атанас Дамянов – ръководител катедра „Международни икономически отношения“, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, доц. д-р Георги Маринов – ръководител катедра „Международни икономически отношения“, Икономически университет – Варна и доц. д-р ик. н. Дянко Минчев – ръководител катедра „Икономика“, Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Русе.

Бяха представени 23 доклада на студенти и докторанти от трите висши училища в петте тематични направления:

1. Международни икономически кризи. 2. Международни инвестиции. 3. Международен туризъм. 4. Международен маркетинг. 5. Международна интеграция и търговия.

Дискусиите се водеха в две секции. Модератори на Секция 1 бяха доц. д-р Галина Захариева от катедра "Международни икономически отношения" при Стопанска академия "Димитър А. Ценов" и гл. ас. д-р Петьо Бошнаков от катедра "Международни икономически отношения" при Икономически университет – Варна. Модератори на Секция 2 бяха доц. д-р Драгомир Илиев от катедра "Международни икономически отношения" при Стопанска академия "Димитър А. Ценов" и гл. ас. д-р Даниела Илиева от катедра "Икономика" при Русенски университет „Ангел Кънчев“. Представените доклади ще бъдат публикувани в е-издание с ISBN, което ще бъде достъпно за сваляне от сайта на конференцията http://www.mioconference.eu/.

Участниците получиха сертификати, подписани от ръководители на катедрите организатори.

За да бъдат укрепени взаимоотношенията и за да бъде изградено дългосрочно и пълноценно сътрудничество, трите катедри подписаха Меморандум за сътрудничество.

Още »

Посещение на студентите от IV курс, специалност „Международни икономически отношения“ в Митница Свищов

На 7 април 2015 г. в Териториално митническо управление Свищов бе проведена среща между студенти от специалност „Международни икономически отношения” и представители на Митницата. Срещата бе ръководена от Пламен Маринов – Началник на отдел в отдел „Митнически режими и процедури”. На нея присъстваха доц. д-р Драгомир Илиев, доц. д-р Здравко Любенов и студенти IV курс специалност „Международни икономически отношения”.

Пламен Маринов запозна студентите с особеностите по реализацията на процедурите по митнически режим Допускане за свободно обръщение и Износ. Бяха обобщени особеностите на оформянето им и бяха показани примерни документи, съпътстващи конкретните режими.

На проявения интерес от страна на студентите, под формата на конкретни практически въпроси, представителите на Митницата отговориха задълбочено и изчерпателно.

Още »

Уважаеми колеги,
Уведомяваме ви, че с цел създаване на условия за оптимизиране работата на преподавателите и служителите на СА „Д. А. Ценов“, на входа на учебна база „Проф. Д. Бъров“ е поставена бариера, позволяваща използването на двора за паркиране на моторни превозни средства. Бариерата се вдига със същите дистанционни, които се използват за паркинга на СА „Д. А. Ценов“ (зад Ректорат).

Още »


Уважаеми колеги,
АЦККВО при Стопанска академия и ПРОФИ КРЕДИТ България обявяват свободна работна позиция за длъжността „кредитен консултант”.

Още »

Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при СА „Димитър А. Ценов” – Свищов и Аурубис България АД

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА ЗА СТУДЕНТИ 2015

ИМАШ ЛИ ЖЕЛАНИЕ...
- да се запознаеш с уникален производствен процес и бизнес модел
- да натрупаш чрез практика нови знания и умения
- да вложиш усилия в бъдещото си професионално развитие
- да докажеш, че твоите успехи зависят изцяло от теб?

Аурубис България те кани да участваш в
СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА ЗА СТУДЕНТИ 2015

■ ФИНАНСИ ■ ЛОГИСТИКА ■ ТЪРГОВИЯ
Подходящи са специалности в следните области :
»   Финанси и счетоводство
»   Икономика
»   Бизнес администрация
»   Логистикa 

Какви са нашите изисквания:
»   Да сте студенти в края на обучението си за бакалавър или магистри
»   Да сте придобили добра теоретична подготовка
»   Да имате отлични компютърни умения – MS Office Package
»   Владеенето на английски език е предимство.

Как да кандидатствате за стаж:
»   Подайте автобиография, в която представяте себе си, интересите и мотивацията за бъдещо развитие в конкретна област на e-mail: jobs.bulgaria@aurubis.com, или на адрес: Аурубис България АД, Човешки ресурси, 2070 гр. Пирдоп, не по-късно от 30 април 2015г.

»   Посочете напрвлението, в което искате да стажувате от гореизброените
»   Посочете периода, за който желаете и имате възможност да бъдете на стаж, като имате предвид, че Стажантската програма протича в периода от месец юли до септември 2015 г.

Какво предлага Аурубис на своите стажанти:
»   Да се докоснете до съвременни технологии и иновативни методи на работа
»   Да се запознаете на практика с наученото досега само на теория под умелото ръководство на ментор
»    Месечно възнаграждение, храна, безплатен транспорт до работното място (включително от София)
»   Съществува и възможност за постъпване на работа във фирмата след приключване на стажа.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
Ще запазим конфиденциалността на вашите кандидатури съгласно ЗЗЛД.

Още »

Студентска научна конференция, посветена на 60 годишнината от създаването на катедра „Стратегическо планиране“ се проведе в СА „Димитър А. Ценов“

Студентска научна конференция „Европейски практики и национални рефлексии в планирането“, организирана от катедра „Стратегическо планиране“ по повод 60 годишния юбилей от основаването й се проведе на 16.04.2015 г. в СА „Димитър А. Ценов“.  От името на академичното ръководство приветствено слово поднесе  зам.-ректора Обучение и научни изследвания на Стопанска академия проф. д-р Любен Кирев. В своето приветствие той пожела дълголетие на преподавателите от катедра „Стратегическо планиране” и на специалността,  и успех в представянето на студентите на конференцията.

Думата бе дадена на проф. д-р Маргарита Богданова, ръководител на катедра „Стратегическо планиране“, която на свой ред приветства присъстващите и студентите-участници в конференцията. В своето слово тя подчерта фактът, че катедрата е с богата история и традиции, и на свой ред пожела достойно представяне на възпитаниците, участници във форума.

Форумът предизвика голям интерес в студентите на СА „Димитър А. Ценов“, като за участие постъпиха над 60 доклада. Студентските разработки бяха разделени в три направления: стратегическо планиране на регионалното развитие, бизнес планиране и конкурентоспособност и стратегии за устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж.

Големият брой на участниците наложи провеждането на конференцията да бъде разделено в две секции с модератори: гл. ас. д-р Надежда Веселинова и докторант Мариела Стоянова и гл. ас. д-р Ева Цветанова и ас. Евгени Тодоров. 

В направление „Бизнес планиране и конкурентоспособност на икономиката“, за участие постъпиха 42 доклада, разработени от 44 възпитаници на Стопанска академия от различни специалности и всички курсове на обучение в бакалавърска степен, както и студенти от МП ”Бизнеспланиране“. В рамките на това тематично направление студентите представиха научни изследвания, теоретични постановки и своето виждане по въпроси, свързани с бизнес стратегиите, стратегическото фирмено планиране, ефективността на бизнес плановете. Други теми разгледани на форума бяха свързани с финансовото планиране. Във фокуса на дискусията попаднаха и теми, отнасящи се до проблеми и планиране в бизнес логистиката. За студентите предизвикателство бе и темата, свързана с проектите и тяхното управление. Като инструмент за повишаване на конкурентоспособността на икономиката бе представена и иновационната политика.

В направление „Стратегическо планиране на регионалното развитие“ бяха представени 9 доклада от студенти в бакалавърска степен на обучение. Темите предизвикали интереса на младите възпитаници на  СА „Димитър А. Ценов“ представляваха съвременни въпроси на регионалното планиране, като: териториално сътрудничество, информационните и комуникационни технологии в регионалното развитие, тенденциите и перспективите пред градското възстановяване и развитие и др. Акцент в студентските разработки бяха също и възможностите за подобряване на инструментариума на стратегическото регионално планиране, както и на нормативната база в областта на регионалното развитие.

В направление „Стратегии за устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж“ бяха представени 6 доклада от студенти в бакалавърска и магистърска форма на обучение. Научните разработки на младите колеги бяха посветени на напредъка на Р  България по „Европа 2020“, устойчивото и интелигентно градско развитие, зелените инициативи в регионалното развитие, ролята на регионалния маркетинг за постигане на интелигентен и устойчив икономически растеж и др.

Приключването на конференцията бе отбелязано с тържествено раздаване на сертификати за участие на студентите от проф. д-р Маргарита Богданова и поздравления от екипа на катедра „Стратегическо планиране”.

Още »

Танцов клуб „СА.НОВЕ“ при СА „Димитър А. Ценов“ с участие в юбилейния концерт „Радостина и приятели“

На 16.04.2015 г. Студентският дом на културата при СА „Димитър А. Ценов“ бе гостоприемен домакин на организираната празнична програма, посветена  на 5-та годишнина  от създаването на Танцова формация  „Радостина“ – гр. Свищов, с художествен ръководител Елка Иванова. В препълнената зала присъстваха официални гости, деятели на културата, спомоществователи, учители и родители. Тържеството  съвпадна и с дните на светлите Великденски празници.

Приветствие от името на академичното ръководство и академичната общност поднесе проф. д-р Теодора Димитрова, зам.-ректор СПАР на Стопанска академия и поздрави  участниците в танцова формация „Радостина“ и г-жа Елка Иванова, нейният хореограф с 5 годишния юбилей. Тя се обърна към децата с топлите думи, че са млади по възраст и големи по професионализъм. Проф. Димитрова сподели, че обичта към музиката е кратък път към щастието, а  народната музика е огромно предизвикателство и изисква отдаденост, ентусиазъм, желание да се съхрани, опази и предаде на бъдещите поколения богатството на българския фолклор. Тя пожела на младите танцьори творческо вдъхновение и дръзновение, да запазят родолюбието и да имат хиляди поводи за усмивки. Проф. Димитрова сърдечно поздрави и г-жа Елка Иванова, художественият ръководител на формацията, за положените усилия да се докоснат всички до магията на българското народно творчество, пожела й да е здрава и с всеотдайност и любов да води своите възпитаници към призовете на националните и международни танцови формати.

Чаровните „радостинчета“ стоплиха душите и сърцата на гостите в залата с огнените и колоритни български ритми, предадоха вълшебството на българската народна музика и накараха присъстващите да се почувстват горди с българското народно творчество.

Танцов клуб „СА.НОВЕ“ при Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, завоювал международни и национални отличия също под хореографското ръководство на г-жа Елка Иванова достави духовна наслада с магията на оригиналните народни танци. Представителите на танцовия клуб  и на този концерт получиха заслужени овации.

Изпълненията на децата от ДТС „Пъстри мъничета“  от ОДЗ „Слънчо“ – гр. Свищов, Танцова формация „Шарения“ – НЧ „Трудолюбие 1907“ – с. Вардим и възпитаниците от вокалния клас на г-жа Корнелия Чекелева впечатлиха ценителите на фолклора на тържеството.

Юбилейният концерт „Радостина и приятели“ завърши с благодарствените думи, отправени от носителят и продължителя на пламъка на родолюбието в град Свищов г-жа Елка Иванова към Ректора на СА „Димитър А. Ценов“ проф. д-р Величко Адамов и към проф. д-р Теодора Димитрова – Зам.-ректор на Стопанска академия за всеотдайната помощ за провеждането на празничната програма.

Още »


Уважаеми колеги,
Тържествените церемонии за връчване на дипломите на завършилите ОКС "магистър", явили се на защита през м. Октомври 2014 ще се състоят в периода 27.04 - 30.04.2015 г.

Графикът може да видите ТУК.

Още »

Великденска благотворителна кампания организираха за пореден път свищовските студенти

Студентският съвет  при Стопанска академия „Д. А. Ценов”  и през 2015 г. продължи традицията на инициатор на благотворителни кампании.  Стартиралата през м. март 2015 г. кампания, посветена на великденските празници, организаторите посветиха да подарят усмивка на децата от Дома за деца с неравностойно положение „Слънчице” в с. Горски Сеновец, област  Велико Търново.

В нея се включиха  и изразиха своята съпричастност студентите и академичната общност на Стопанска академия, дарили от сърце дрехи, играчки и други необходими принадлежности.  На 09.04.2015 г., в навечерието на великденските празници, представители на Студентския съвет при Академията посетиха  Дома за деца в неравностойно положение в с. Горски Сеновец и зарадваха децата със събраните дрехи, играчки и лакомства. Децата получиха още и универсално устройство – принтер, скенер и копир, гофретници, перилни препарати, битова химия и принадлежности за лична хигиена.  

Великденската благотворителна кампания - 2015 показа за пореден път, че  щедростта и добрите дела на академичната общност са гаранция за успеха на всяка благородна инициатива. Студентски съвет при Стопанска академия „Д. А. Ценов” изказва благодарността си към участниците в кампанията и към Академичното ръководство за подкрепата и помощта за реализирането й.

 

 

Още »

Тридневен интерактивен форум „Бизнесът в действие” се проведе в СА „Димитър А. Ценов”

За поредна година AIESEC Свищов бе организатор на интерактивния форум „Бизнесът в действие”, който се проведе  на 3, 4 и 5 април 2015 г.  в Стопанска академия „Д. А. Ценов”. Целите на тридневния форум бяха изграждане на платформа на моста между студентите и топ компаниите  в България, обогатяване на практическите знания на студентите чрез решаване на бизнес казуси, скъсяване на дистанцията, поставяне на правилни очаквания между бизнеса и студентите и изграждането на визия на бъдещите лидери на България. Зам.-председателят на AIESEC Свищов Симеон Спасов  изрази благодарността си към академичното ръководство и представителите на местното самоуправление в град Свищов.

Форумът бе официално открит от зам.-ректора на Стопанска академия проф. д-р Любен Кирев и от кмета на община Свищов г-н Станислав Благов. Проф. д-р Любен Кирев в приветственото си слово изрази задоволството си от факта, че Стопанска академия е сред малкото висши училища в страната, в които се провеждат бизнес форуми, което е доказателство, че качественото образование е неразривно свързано с икономическата практика. Зам.-ректорът поздрави локалната секция на AIESEC и отбеляза, че възпитаниците на Академията са важна част от академичната общност и движеща сила във висшето училище за повишаване качеството на обучението. Той отправи пожелание и в бъдеще студентите да са поддръжници за реализирането на икономически практики и за утвърждаването на Свищовската Алма матер. В поздравлението си кметът на община Свищов сподели, че всяко събитие, организирано от студентите на Академията и от Стопанска академия е събитие и празник на град Свищов,  и жителите на общината. Като възпитаник на висшето училище, той дефинира Стопанска академия „Д. А. Ценов” като институция на образованието със свое национално и европейско измерение и пожела на участниците във форума да бъдат смели в начинанията си и още по-смели в мечтите си, защото сбъднали се, те се надсмиват над трудностите.

Модераторът на събитието – Александър Иванов, бивш айсекър, възпитаник на Академията и преподавател в „Заедно в час” подчерта, че един човек може да нарича Алма матер, само висшето училище, което е завършил.  Според него  събитието е специално, първо защото  академичната общност са хората, даряващи младите умове със знания и даващи т.нар. „ноу-хау”, от друга страна, на форума присъстват младите хора, които ще решават съдби, а от трета страна стоят фирмите и всички компании, които извършват промяната и са генератори на бизнеса. Връщайки се назад, той изтъкна, че обучението в Академията много  е помогнало и за начина, по който разсъждава днес. Александър Иванов сподели, че гледайки заряда и емоциите в залата за него е удоволствие и обяви началото на форума  „Бизнесът в действие” за открит и програмата за трите дни.

Гост-лектори на форума бяха Любомира Велчева, национален директор на програмата „Международна награда на херцога на Единбург“ в България, Надка Русева от Епо Нова в гр.Русе, Ангел Георгиев като  представител на Софтуерния университет, Пламен Пенков от Societe Generale Експресбанк, Радостина Бойчева като представителка на ABLE и Заедно в час, Даниел Михайлов като представител на  AIESEK – Свищов и фирма Сартен, гр. Плевен. 

Вторият ден при решаването на казусите, студентите получиха подробни разяснения от представители на фирмите и от преподаватели от Академията. Участниците  бяха разделени на екипи и заедно търсеха най-подходящото решение на казусите. През целия ден представители от фирмите-партньори – г-н Пламен Пенков от Societe Generale Експресбанк – гр. Свищов и г-жа Надка Русева от Епо Нова – гр. Русе, и доц. д-р Силвия Костова за казуса на Стопанска Академия подкрепяха участниците с ценни съвети и информация.

Третият ден започна отново с решаване на казуси и студентите имаха възможността да направят последни промени по решенията и да изготвят своите презентации, които по-късно представиха пред компаниите. Всички компании имаха добри отзиви относно представянето на участниците, техните умения и ентусиазъм, както и от организацията на събитието като цяло.

Студентите имаха възможността да видят презентацията и на Димитър Янев, бивш възпитаник на Стопанска Академия и бивш член на AIESEK - Свищов. Той разказа за невероятните си преживявания по време на доброволческия си стаж в Уганда, Африка и как това го е променило и му е помогнало да израстне като човек. Г-н Янев отправи призив към участниците да не пропускат възможността да отидат на стаж и им разкри как това може да им помогне за бъдещото им развитие.

Форумът „Бизнесът в действие” бе закрит с  раздаване на сертификати на участниците като Александър Иванов ги запозна с професионалните стажове в чужбина, които AIESEK  предлага и как те могат да бъдат полезни за студентите.

Още »

Своеобразен рекорд по брой участници в пролетното издание на традиционната студентска научна сесия

Петото поредно издание на Студентската научна сесия в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” предостави възможност на възпитаниците на висшето училище да представят публично резултатите от своите научни изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението. Традиционният форум бе открит от зам.-ректора  по „Студентска политика и академично развитие” проф. д-р Теодора Димитрова в присъствието на деканите на четирите факултета-организатори – „Финанси” – проф. д-р Румяна Лилова, „Стопанска отчетност” – проф. д-р Атанас Атанасов, „Мениджмънт и маркетинг” – проф. д-р Виолета Краева, „Производствен и търговски бизнес” – проф. д-р Анета Денева, ръководителите на катедри, преподаватели, докторанти и студенти. В приветствието си към участниците и академичната общност, проф. Т. Димитрова отбеляза, че всяко следващо издание на форума се радва на нарастващ интерес – този път, заявен от 279 участника. Споделяйки, че икономическата наука е бездна, по-дълбока и от океана, тя поздрави студентите за желанието, мотивацията и любознателността, с които изследват проблемите на икономиката и им пожела достойно представяне. Участниците в студентската научна сесия бяха разпределени в девет презентационни секции в направленията, обявени от факултет „Финанси“, факултет „Стопанска отчетност“, факултет „Мениджмънт и маркетинг“ и  факултет „Производствен и търговски бизнес“, по които са представили научните си разработки.

За студентите от факултет „Финанси” предизвикателство  бе темата „Финансите в контекста на Стратегия „Европа 2020”. Участниците в направленията „Публичните финанси в контекста на  финансовата рамка 2014-2020”, „Социална политика на Европейския съюз – състояние и европейски перспективи” и „Инициативи за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж” аргументираха авторските си тези пред оценяващ екип в състав проф. д-р Теодора Димитрова – председател,  доц. д-р Анелия Радулова, доц. д-р Николай Нинов и ас. Марияна Павлова – модератор. Студентите, представили научни изследвания в областите на „Корпоративните финанси – основа на икономическия растеж”, „Банковият сектор – тенденции, предизвикателства и решения” и „Застраховането в контекста на Стратегия „Европа 2020” бяха оценени от екип с председател доц. д-р Румен Ерусалимов, доц. д-р Александър Ганчев, ас. Иван Маринов и ас. Георги Ангелов – модератор.

Проблемите и предизвикателствата пред стопанската отчетност стимулираха студентите от факултет „Стопанска отчетност”  да представят свои икономически изследвания в направление „Счетоводството като информационна и контролна система”, където бяха оценявани от екип в състав доц. д-р Станислав Александров – председател, доц. д-р Галя Иванова-Кузманова, доц. д-р Иван Андреев и модератор ас. д-р Ралица Данчева, както и в направления „Контролът и анализът за запазване на динамичното равновесие в икономиката” и „Приложение на статистическите методи в икономическите изследвания” пред екип с председател доц. д-р Росица Колева, доц. д-р Красимира Славева, доц. д-р Силвия Костова, доц. д-р Любомир Иванов и модератор – гл. ас. д-р Момчил Антов.

Факултет „Мениджмънт и маркетинг” фокусира вниманието на студентите към темата „Устойчиво развитие и глобален мениджмънт”. В направленията „Актуални проблеми  пред европейската интеграция и европейския бизнес”, „Съдеятелска среда и криза в икономиката и управлението” и „Стратегически перспективи за развитието на бизнеса и публичния сектор”, студентските разработки бяха оценявани от екип в състав: проф. д-р Маргарита Богданова – председател,  проф. д-р Мария Андреева, доц. д-р Галина Захариева, доц. д-р Ирена Емилова, доц.  д-р Христо Сирашки, ас. д-р Юлиян Господинов и модератори – гл.ас. д-р Галин Стефанов и ас. д-р Милен Динков. Изследванията, посветени на „Новите направления в маркетинга: от глобализация към персонализация” и „Съвременни информационни и комуникационни технологии за иновативно развитие на бизнеса” бяха представени пред оценяващ екип с председател проф. д-р Никола Янков, доц. д-р Пенка Горанова, доц. д-р Веселин Попов, доц. д-р Петя Емилова и модератори – гл. ас. д-р Ваня Григорова и ас. д-р Кремена Маринова.

Студентите от факултет „Производствен и търговски бизнес“ изследваха предизвикателствата и перспективите пред бизнеса в контекста на програма „България 2020“. Научните изследвания в направления  „Индустриалният бизнес в контекста на програма "България 2020" и „Предизвикателствата пред националния аграрен сектор” бяха презентирани пред оценяващ екип в състав проф. д-р Любчо Варамезов - председател, доц. д-р Виолета Блажева, доц. д-р Искра Пантелеева и модератор гл. ас. д-р Емил Николов. Разработките в направление „Перспективи за развитие на търговския бизнес” авторите презентираха пред доц. д-р Светослав Илийчовски – председател, доц. д-р Теодора Филипова и ас. Пламен Кънев – модератор. Перспективите за развитие на туристическия бизнес бяха представени от свищовските студенти пред доц. д-р Симеонка Петрова – председател, доц. д-р Ася Пенчева и гл. ас. д-р Любка Илиева – модератор.

След приключване на секционните презентации, проведени в рамките на работния ден, оценяващите екипи споделиха отличните си впечатления от подготовката и изявата на свищовските възпитаници. На всички студенти, представили своите научни разработки председателите на комисиите връчиха сертификат за участие, а отличените на първите три места получиха грамота и предметна награда от деканите на факултетите-организатори.

Информация за наградените участници по факултети:

ФАКУЛТЕТ „ФИНАНСИ“

 1. I. Направления „Публичните финанси в контекста на  финансовата рамка 2014-2020”, „Социална политика на Европейския съюз – състояние и европейски перспективи” и „Инициативи за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж”:

1 място Николай Цветомиров Николов – III курс, спец. „Финанси“

2 място Беатрис Венциславова Любенова – ІІ курс, спец.  „Финанси”, Гергана Димитрова Георгиева – III курс, спец. „Финанси“

3 място Даяна Желязкова Шутиноска – III курс, спец. „Финанси“ Силвия Блажева Петрова  - III курс, спец. „Финанси“

 1. II. Направления „Корпоративните финанси – основа на икономическия растеж”, „Банковият сектор – тенденции, предизвикателства и решения” и „Застраховането в контекста на Стратегия „Европа 2020”:

1 място Георги Анатолиев Георгиев – III курс, спец. „Финанси“

2 място Христо Стефанов Христов – I курс, МП „Финансов мениджмънт”

3 място Джунейт Адинянов Мустафов – III курс, спец. „Финанси“ Алихюсеин Алиев – III курс, спец. „Финанси“

ФАКУЛТЕТ „СТОПАНСКА ОТЧЕТНОСТ“

 1. I. Направление „Счетоводството, като информационна и контролна система”:

1 място Марий Весков Стоянов – І курс, МП СОНП 2 място Петя Тодорова Георгиева – І курс, МП СОНП 3 място Николета Красимирова Костова – III курс, спец. „Счетоводство и контрол

 1. II. Направления „Контролът и анализът за запазване на динамичното равновесие в икономиката” и „Приложение на статистическите методи в икономическите изследвания”:

1 място Пламена Трифонова Трифонова – ІІ курс, спец. „Статистика и иконометрия”

2 място Красимира Борянова Байкова – ІV курс, спец. „Стопански и финансов контрол”

3 място Дияна Добромирова Танева – ІІІ курс, „Статистика и иконометрия” Александър Руменов Ръбин – ІІІ курс, спец. „Стопански и финансов контрол”

ФАКУЛТЕТ „МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГ“

 1. I. Направления „Актуални проблеми  пред европейската интеграция и европейския бизнес”, „Съдеятелска среда и криза в икономиката и управлението” и „Стратегически перспективи за развитието на бизнеса и публичния сектор”:

1 място Даниела Владимирова Тодорова – ІV курс, спец. „Екомениджмънт”

2 място Полина Любенова Вътова – ІІІ курс, спец. „Екомениджмънт” Даяна Желязкова Шутиноска – ІІІ курс, спец. „Финанси”

3 място Виктория Тихомирова Цоцова – ІV курс, спец. „Стопанско управление”

 1. II. Направления „Новите направления в маркетинга: от глобализация към персонализация” и „Съвременни информационни и комуникационни технологии за иновативно развитие на бизнеса”:

1 място Полина Красимирова Пейчева – ІV курс, спец. Маркетинг 2 място Добринка Георгиева Георгиева – ІІІ курс, спец. „Бизнес информатика” 3 място Антонио Румянов Първанов – ІІ курс, спец. „Бизнес информатика

ФАКУЛТЕТ „ПРОИЗВОДСТВЕН И ТЪРГОВСКИ БИЗНЕС“

 1. I. Направления „Индустриалният бизнес в контекста на програма "България 2020" и „Предизвикателствата пред националния аграрен сектор”:

1 място Евелин Евгениев Христов – IV курс, спец. „Аграрна икономика”

2 място Станислав Димитров Сейков – IV курс, спец. „Икономика на индустрията”

3 място Милен Мирков Гаврилов – IV курс, спец. „Икономика на индустрията” Пламен Христов Вачков – IV курс, спец. „Икономика на индустрията”

 1. II. Направление „Перспективи за развитие на търговския бизнес”:

1 място Гюлфен Ремзи Мехмедова – ІІІ курс, спец. „Икономика на търговията” Фредерик Алексиев Радев – ІІІ курс, спец. „Икономика на туризма”

2 място Тони Иванова Янева – ІІ курс, спец. „Икономика на търговията” Ина Ивайлова Йорданова – ІІ курс, спец. „Икономика на търговията”

3 място Ивелин Валентинов Митев – І курс, спец. „Икономика на търговията”

 1. III. Направление „Перспективи за развитие на туристическия бизнес”:

1 място Мирослав Димитров Харизанов – ІІІ курс, спец. „Икономика на туризма” Деница Иванова Буюклиева – ІІІ курс, спец. „Икономика на туризма”

2 място Венелин Емилов Ангелов – ІV курс, спец. „Икономика на туризма”

3 място Ралица Благомирова Андреева – ІV курс, спец. „Икономика на туризма”

Още »

Призови отличия за свищовските докторанти

Докторанти от катедра „Финанси и кредит“ към СА „Д.А.Ценов“ завоюваха призови места с авангардни разработки на национален конкурс за научно творчество, организиран от Бургаския свободен университет. Докт. Калоян Петков, докт. Галя Георгиева, докт. Живко Тодоров и докт. Никола Илиев взеха участие в организирания за XVI поредна година „Конкурс за научно творчество“ при БСУ – гр. Бургас.

Във форума, проведен на 26.03.2015 г., участваха над 100 участника от 9 университета, които представиха свои научни идеи в областта на икономическите, юридическите, хуманитарните и техническите науки. Съгласно регламента на конкурса, участниците се състезаваха в три направления. Свищовските докторанти се включиха в направление, включващо областите „Финанси и счетоводна отчетност”, „Маркетинг и мениджмънт”, „Международни икономически отношения“, „Техники и технологии”, „Информатика” и „Възобновяеми енергийни източници”.

Доц. д-р Сава Димов, който е възпитаник на СА „Д. А. Ценов“, в качеството си на научно жури изрази възхищение и даде за пример научната работа на представителите на Свищовската финансова школа. В потвърждение на оставените впечатления журито реши да присъди две от призовите места на докт. Калоян Петков (за разработка на тема „Сравнение на фундаменталната стойност на SOFIX с други водещи Източно-европейски индекси“) и докт. Никола Илиев (за разработка на тема „Активен портфейлен мениджмънт – теория и практика“), завоювали съответно трето и второ място. Поощрителна награда бе връчена на докт. Живко Тодоров (за разработка на тема „Монетарните решения на централните банки – адекватен отговор или генератор на нереален растеж на финансовите инструменти“), а наградата на Студентски съвет за цялостно представяне получи докт. Никола Илиев. Наградите бяха връчени лично от Ректора на БСУ - проф. дпн Галя Христозова, която също адмирира научната работа на докторантите в СА „Д.А.Ценов“.

Още »

СА „Димитър А. Ценов” – единственото висше училище-участник в 55-годишния юбилей на ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Петрич

На 1 април 2015 година, в читалище „Братя Миладинови-1914” в град Петрич, се проведе тържественото събрание-концерт по случай навършването на 55 години от основаването на местната Професионална гимназия по икономика и туризъм „Проф. д-р Асен Златаров”. Сред официалните гости, поканени на празника на професионалното училище, освен временно изпълняващият длъжността началник на РИО – Благоевград г-н Васил Павлов, кмета на Община Петрич г-н Вельо Илиев и зам. кмета по хуманитарни дейности г-н Николай Георгиев, беше и директора на Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при СА „Димитър А. Ценов” - Свищов – доц. Николай Нинов. Юбилеят беше уважен още от директори на училища в община Петрич, Сандански и Гоце Делчев. Присъстваха много родители, бивши учители и ученици.           Точно в 10.30 часа под маршовите звуците на „Тих бял Дунав”, последвани от химна на РБългария и химна на ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Петрич, в който се пее:

„Едно училище на хълма ме вика с твоя глас, любов! Едно училище – надежда едно училище – крило. И как хубаво, Златаров, че открих на този връх. В това училище прастаро живее светлия ти дух. Бъди честит, бъди възторжен, ти, който идваш, идваш тук! Назад е просто невъзможно, защото ставаш, ставаш друг. По-искрен, по-добър, човечен – сърцето ти, превърнал в зов. Бъди  Златаровец  и вечен бъди светилниче – любов!”

бяха внесени училищните знамена и беше поставено началото на тържественото събрание-концерт.

„Вие сте най-доброто, което може да има едно училище. Голямо, благодаря! ”, с тези думи се обърна директорът на елитното школо в Петрич инж. Светла Данаилова към всички присъстващи. В своята встъпителна реч, тя запозна присъстващите с историята, настоящето и очерта визията за бъдещото развитие на управляваното от нея професионално училище. Последва обръщение на временно изпълняващият длъжността началник на РИО – Благоевград г-н Васко Павлов. Той се обърна към колектива на училището с най-добри пожелания за успехи, каквито петричката гимназия, е показвала през годините си на съществуване. „А те не са никак малко за училище от такъв тип на професионално обучение”, изтъкна от името на екипа на образователния инспекторат, той. ”Съвременният образ, който има ПГИТ се дължи на всички вас –ученици, учители. Признателност към доказаните професионалисти, които работят в училище, и на вас ученици, без които не можем”. На свой ред кметът на община Петрич – г-н Вельо Илиев в трогателна реч заяви: „Пожелавам за 55 годишния юбилей преди всичко здраве, професионални успехи, на които се радва и в момента училището, а на вас ученици да го помните винаги, защото то ще остави завинаги у вас незабравими спомени. Те ще са сред най-хубавите ви, повярвайте!” Градоначалникът подари на ръководството в лицето на директора инж. Данаилова, изящна картина на известен петрички художник.

Веднага след него, думата беше дадена на представителя на Свищовската Алма матер – доц. Нинов, който поднесе поздравителен адрес от името на Ръководството на Висшето училище и изнесе кратка поздравителна реч, в която подчерта необходимостта от поддържане и развиване на бъдещи активни партньорски отношения между двете образователни институции. Запознавайки присъстващите с възможностите за обучение и отбелязвайки основната мисия, която следва Стопанска академия – „Качество, доверие, инвестиции в човека”, директорът на АЦККВО, отправи покана към випуска, чието дипломиране предстои през тази година, да се влее в редиците на Свищовското висше икономическо училище. Поканата бе приета изключително радушно от публиката. Под радостните аплодисменти, представителя на СА „Димитър А. Ценов”, която между впрочем се оказа единственото висше учебно заведение в страната, уважило юбилея на ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Петрич, поднесе поздравителния адрес, красив букет с цветя и връчи на директорката инж. Светла Данаилова, комплект с научна икономическа литература – дарение от името на СА „Димитър А. Ценов” – Свищов. Последваха поздравителни адреси по случай празника – от министъра на образованието, председателя на Съюза на българските учители, както и редица публични институции и частни фирми.

Специално за годишнината на професионалната гимназия, беше представен филма „55 години вяра, труд и всеотдайност”, в кадри от който беше акцентирано на отличните партньорски отношения между Стопанска академия и ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Петрич и бяха демонстрирани завоюваните успехи на възпитаниците на петричката гимназия в провелото се на 7 и 8 февруари 2014 година в гр. Свищов, второ издание на  Нацонално ученическо състезание по управление на проекти. За да поздравят професионалната гимназия, на сцената се изявиха още: ансамбъл „Гайтан” с ръководител Йордан Николов, който е бивш възпитаник на училището; солови изпълнители; танцов състав за модерни танци и рецитатори. Събитието бе отразено от редица местни и регионални медии, а материали за него бяха публикувани в социалните мрежи, интернет сайтове и радио и телевизионни предавания.

За повече информация виж: http://www.blagoevgrad.utre.bg/2015/04/02/310629-pgit_prof_d_r_asen_zlatarov_otbelyaza_55_godini http://www.radiobella.com/news/item/3451-55-години-пгит-проф-д-р-асен-златаров-град-петрич.html

Още »


Уважаеми колеги,
Днес бяха публикувани 1672 стажантски позиции по Програмата за летни студентски стажове в държавната администрация за 2015 г. Програмата се провежда успешно за четвърта поредна година при изключителен интерес, както от страна на студентите, така и от страна на държавната администрация.

В Програмата за летни студентски стажове в държавната администрация 2015 г. могат да участват всички студенти, които са в процес на обучение във висше училище в страната или чужбина с непрекъснати студентски права без значение от степента, формата на обучението или курса.

Програмата е с фокус върху придобиването на професионален опит, нови знания и умения в реална работна среда, както и професионална ориентация на студентите. Стажовете ще се проведат в периода 1 юли – 30 септември 2015 г.

Предлагат се стажове в 42 професионални направления като най-търсените от страна на администрацията с най-много стажантски позиции са Икономика (486), Администрация и управление (188), Право (185), Архитектура, строителство и геодезия (153) и  Социални дейности (68).

Условията на програмата са публикувани на Портала за студентски стажове в държавната администрация в раздел Информация за програмата:http://staj.government.bg.

Процедурата за кандидатстване и подбор е изцяло онлайн и се осъществява на портала. Крайният срок за кандидатстване е 29 април 2015 г.

Още »


Уважаеми колеги,
Стартира кампания за кандидатстване за стипендии за успех и специални стипендии за летен семестър на учебната 2014/2015 г. по проект „Студентски стипендии”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
От 01.04.2015 г. до 28.04.2015 г. студентите имат възможност да кандидатстват по електронен път чрез настоящата страница. Крайната дата за подаване на документите за стипендии за успех и специални стипендии на хартиен носител във Висшите училища е 30.04.2015 г.
Подробни разяснения ще намерите в секцията „Онлайн кандидатстване” http://eurostipendii.mon.bg/

Образец на удостоверение за кандидатстване за специална стипендия  ТУК.

Още »

Стопанска академия удостои с почетното звание „Доктор хонорис кауза” председателя на СИБ проф. дфн Кръстьо Петков

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” удостои с почетното звание „Доктор Хонорис кауза” проф. дфн Кръстьо Петков, председател на УС на Съюза на икономистите в България. На официална церемония в Свищовското висше училище, научната и обществена дейност на проф. Петков пред академичната общност представи зам.-ректорът по обучение и научни изследвания – проф. д-р Любен Кирев.

Кръстьо Петков е български учен и политик, чиято професионална кариера стартира в секция „Социология” на Научноизследователския институт по труда в София през 1968 г., веднага след завършване на висшето му образование. По-късно е бил университетски преподавател, директор на Института по социология на БАН, основател и първи председател на КНСБ, народен представител. Понастоящем проф. дфн Кръстьо Петков е председател на УС на Съюза на икономистите в България. Автор е на над 500 публикации. Сред признанията за неговата дейност в международен план е награждаването му с един от най-високите белгийски ордени „Командир на короната” от краля на Белгия.

Мотивите за решението на Академичния съвет за удостояване на проф. Петков с почетното звание „Доктор Хонорис кауза” на Стопанска академия, по време на тържествената церемония представи ректорът проф. д-р Величко Адамов. Част от мотивите са свързани с особените заслуги на проф. Петков към икономическата общност в България, утвърждаване авторитета на Стопанска академия в национален и международен мащаб, забележителните му научни постижения в областта на икономическата и социалната теория.

Преди да връчи почетните символи на новия Доктор Хонорис кауза –  дипломи в рамка, медал и плакет, ректорът подчерта, че освен виден учен проф. Петков е и приятел на Стопанска академия.     

По традиция, в чест на новия почетен доктор, Първи български хор изпълни „Многая лета”. Проф. Кръстьо Петков благодари на академичната общност в Свищов за оказаните му „висока чест и признание” чрез удостояването му със званието „Доктор Хонорис кауза” на Стопанска  академия.

Академичното слово, което новият почетен доктор изнесе бе на тема „Моите учители и партньори в науката и политиката (Седем истории с продължение)”.

С тази лекция, по нестандартен начин проф. Петков представи своите „учители” в живота и в науката, сред които са известни икономисти, високообразовани преподаватели, изследователи и политици с национална и международна известност. „Човекът, пред когото се прекланям е Махатма Ганди” – каза проф. Кръстьо Петков и завърши академичното си слово цитирайки неговата фраза „Истината е Господ”.

Официалната церемония за присъждане на почетното звание завърши с изпълнение на химна на Стопанска академия. Проф. Петков посети Академичния музей и положи подпис в летописната книга на Свищовското висше училище.

Още »


Уважаеми колеги,
Обявени са студентски конкурси във връзка с провеждането на Петата международна конференция - Fifth International Conference on Establishment Surveys (ICES-V), която ще се проведе в Женева – Швейцария в периода 20-23 юни 2016 г.

Победителите от двата студентски конкурса ще представят там своите научни разработки.

Повече информация, относно двата конкурса и условията за участие може да намерите на следният адрес: http://www.portal-stat.admin.ch/ices5/student-contests/

Кандидатите трябва да заявят своето намерение за участие в конкурсите до 30 април 2015 г., като използват за целта онлайн формата за регистрация, която е достъпна на същия интернет адрес.

Допълнителни въпроси могат да бъдат задавани на имейл: ices-v.contest@bfs.admin.ch.

Още »


Уважаеми колеги,
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКАТА КОМИСИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ОБМЕН ОТПУСКА СТИПЕНДИИ “ФУЛБРАЙТ” И “ХЮБЪРТ ХЪМФРИ”

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016-17 ГОДИНА

Комисия “Фулбрайт” обявява конкурси за следните стипендии през учебната 2016-17 година:

 • Стипендии “Фулбрайт” за преподавателска и изследователска дейност (5 месеца)
 • Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми (10 месеца)  и специализации (до 6 месеца)
 • Съвместна стипендия за магистри по бизнес администрация “Фулбрайт – Бизнес колеж Прайс към университета на Оклахома” (2 години)
 • Съвместна стипендия за магистърски програми “Фулбрайт – Институт  Благодарност към Скандинавия” (10 месеца)
 • Стипендия “Хюбърт Хъмфри” за специалисти в държавния и частния сектор (10 месеца)
 • Стипендия за развитие на гражданското общество (3-5 месеца)

Краен срок за подаване на документи: 8 май, 2015 г.

Представянето на резултати от TOEFL и GRE/GMAT до 8 май, 2015 г. се счита за значително предимство при кандидатстване.

Краен срок за представяне на официални резултати от TOEFL и GRE/GMAT: 15 септември, 2015 г.

Информация и формуляри за кандидатстване:
на адрес http://www.fulbright.bg  и в Българо-американска комисия за образователен обмен “ФУЛБРАЙТ”
Централен офис: София, бул. Ал. Стамболийски № 17,
ет. І, стаи 9 и 15, тел: (02) 980 8212 и (02) 981 6830
Приемно време: 14 – 16 ч. всеки работен ден

Учебен Център към Комисия “Фулбрайт”
предлага подготовка за iBT TOEFL, IELTS, GRE, GMAT, SAT и обучение по английски език на всички нива.
Информация и записване: София 1504, ул. “Панайот Волов” № 1, ет. 2, ап. 6, тел. (02) 944 0441;
e-mail: studycenter@fulbright.bg

Компютърен тест център "Фулбрайт" № 8007
администрира тестовете: iBT TOEFL, GRE, PMI, CFM и GED
Информация: София 1000, бул. "Ал. Стамболийски" №17, I етаж, стая 14; тел. (02) 980 4985, 981 2215;
e-mail: stcsofia@fulbright.bg

Още »


Уважаеми колеги,
Управителният съвет на Съюза на икономистите в България обявява конкурс

МЛАД ИКОНОМИСТ - 2015г.  „ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА”

на тема: „Корпоративна социална отговорност – европейски и  национални практики“

Генерален спонсор и съорганизатор на конкурса е Икономически университет – гр. Варна

Участници в конкурса – категории: ученици; студенти и докторанти в български и европейски университети, млади предприемачи до 35 годишна възраст.

Гр.София 1000, ул.”Г.С.Раковски” №108, Съюз на икономистите в България,  За конкурса „Млад икономист-2015г.”, За справка: тел. 029871847; моб. тел: 0878 871 847;e-mail:unieconom@abv.bg ;

 • Всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип с една разработка;
 • Докладите трябва да бъдат написани на български език;
 • Пълният текст на разработката следва да бъде до 10 стандартни номерирани компютърни страници, вкл. фигурите и таблиците;
 • В текста да не се посочва името на автора;
 •  Участниците посочват личните си данни*  на отделна страница:
 • име, презиме и фамилия;
 • адрес за кореспонденция, телефон, мобилен телефон;e-mail;
 • име и адрес на учебно заведение, ФАКУЛТЕТ И СПЕЦИАЛНОСТ/фирма-длъжност/администрация - длъжност;
 • Разработката трябва да бъде подготвена за пряко репродуциране на лист А4 (210 х 297 мм). Отпечатването да бъде на лазерен принтер с шрифт Times New Roman, 14 пункта. Заглавието е с главни букви, центрирано и с удебелен шрифт. Изложението започва след три празни реда, като всеки абзац е с 1 см отстъп и двустранно изравняване;
 • Докладите се представят в два екземпляра на хартиен носител  по пощата или лично в офиса на СИБ и по електронен път на адрес: info@bgeconomist.bg;
 • Разработките се представят до 07 май 2015г. на адрес:
 • Награди по конкурса: първо,участниците заели първо място в четирите категории  получават парична награда; второ, носителите на специална награда получават предметна награда от отделни институции, съобразно връзката на направеното изследване с техния предмет на дейност; трето, заелите призовите първо, второ и трето място, и специална награда от всяка категория участници получават грамота; четвърто, на участниците придобили над 30 точки се присъжда сертификат за добро представяне в конкурса.
 • Церемонията по тържественото награждаване на участниците в конкурса „Млад икономист 2015г.”  ще се състои на 11 юни 2015г.,  Ден на икономиста, в гр. София, зала 4, Национален дом на науката на техниката, ул. „Г.С.Раковски” 108.
 • Неполучените на 11.06.2015г. награди могат да бъдат потърсени в офиса на СИБ, на посочения по-горе адрес;

Условията за участие в конкурса могат да бъдат намерени и на интернет страницата на СИБ: bgeconomist.bg

АНОТАЦИЯ на конкурса.

Още »