Официален старт на кандидатстудентска кампания 2015 в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”

С решение на Академичния съвет на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” от 29 октомври 2014 г. стартира приемът на документи за участие в 80-ата поред за висшето училище Кандидатстудентска кампания. През 2015 година Академията предлага прием в 17 атрактивни, перспективни и пазарноориентирани специалности в ОКС „Бакалавър” в направления „Икономика” и „Администрация и управление” (в редовна и задочна форма на обучение) за подготовка на висококвалифицирани специалисти, способни да се реализират на конкурентния трудов пазар в България, ЕС и по света.

Кандидат-студентите могат да подават документи за прием във всички налични форми на обучение и специалности – Финанси, Застраховане и социално дело, Макроикономика, Счетоводство и контрол, Стопански и финансов контрол, Статистика и иконометрия, Маркетинг, Стратегическо и бизнес планиране, Стопанско управление, Екомениджмънт, Бизнес информатика, Международни икономически отношения, Публична администрация, Индустриална бизнес икономика, Аграрна икономика, Икономика на търговията, Икономика на туризма.

Приемът на студенти в образователно-квали­фи­ка­цион­на сте­пен “ба­ка­ла­вър”се осъществява:

 • с оценка от държавен зрелостен изпит, включително и тази за придобиване на професионална квалификация, вписана в дипломата за средно образование в раздел „Допълнително положени държавни зрелостни изпити”, проведени в периода 2008-2015 г.;
 • след успешно положен в СА „Д. А. Ценов”  кандидатстудентски изпит (еднороден тест от 60 въпроса) по една от дисциплините: Математика, Икономика, Икономическа география на България или чужд език – английски, немски, френски, руски или испански език;
 • с пренесена оценка от успешно положен кандидат-студентски изпит в друго висше училище;
 • с оценка от национални и международни олим­пиади.

Документи за участие в кандидатстудентската кампания се подават в Кандидатстудентския център при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов, в офисите на Цен­търа за кандидат­сту­ден­тска подготовка и информация в цялата стра­на, в офисите на На­ционалната агенция за прием на кан­дидат­сту­ден­тски документи, по пощата и оnline. Няма промяна в таксите за участие в кампанията.

Срокът за подаване на документи е постоянен, като кандидат-студентите участват в класиране съобразно периода на подаването им. За желаещите да участват с кандидатстудентски изпит, Свищовската Алма Матер организира ежемесечни изпитни сесии. Кандидатстудентският център при Стопанска академия ще приема документи всеки делничен ден от 08.00 до 17.00 ч., в събота от 09.00 до 16.00 ч.

Въпреки че срокът за подаване на документи за участие в кандидатстудентската кампания е постоянен, за да участват в първо класиране, кандидат-студентите следва да подадат необходимите документи до 12 юли 2015 г. Всички останали кандидат-студенти, подали документи след 12 юли 2015 г., при наличие на незаети места ще участват в класиранията, обявени след датата на подаването на документи.

Ежемесечните кандидатстудентски изпитни сесии ще се провеждат само в СА “Димитър А. Ценов” - Свищов, по график. Продължителността на конкурсните изпити е 3 (три) астро­но­ми­чески часа за тест с 60 въпроса (само от съответната дисципли­на). Кандидат-студентите могат да положат повече от един кандидатстудентски изпит и да се явят на повече от една изпитна сесия. В балообразуването участва най-високата оценка, получена от изпитните сесии. Във връзка с кандидатстудентските изпити Центъра за следдипломно и факултативно обучение при СА „Д. А. Ценов” предлага на желаещите интензивни подготвителни (присъствени и онлайн) кандидатстудентски курсове по Икономика, Икономическа география на България, Математика и Чужди езици.

Балът за участие в класирането се формира в зависимост от избраната опция за кандидатстване. Константните елементи в балообразуването са общият успех от дипломата за средно образование, оценката от задължителната подготовка по Български език и литература от дипломата и оценката от задължителната подготовка по Математика от дипломата. Към формираната сума, в зависимост от избраната опция за кандидатстване, се добавя удвоената оценка от държавен зрелостен изпит (матура в периода 2008-2015 г.) или успешно положен конкурсен изпит в Стопанска академия или в друго висше училище.

Освен българските граждани със завършено средно образование, в Академията имат право да кандидатстват и чужденци, ако имат статут на постоянно пребиваващи на терито­ри­ята на Република България, удостове­рено с валиден документ за самоличност; имат статут на бежанци; кандидатите са от българска народност, удостове­рена по ре­да на Постановление 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъщес­твя­ване на образователна дейност сред бъл­гарите в чужбина; кандидатите са от държавите членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство; имат двойно гражданство, едното от които е българ­ско.

Детайлна информация за условията за прием и етапите в кандидатстудентската кампания на Стопанска академия е налична в академичния сайт www.uni-svishtov.bg.

Още »

Финансисти от Стопанска академия представиха научни разработки на международен форум в Ниш

Представители на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” участваха в международна научна конференция в Нишкия университет в Р Сърбия. Форумът, който събра участници от 6 държави, бе посветен на 54-та годишнина на Икономическия факултет на университета.

Конференцията на тема „Финансите и реалната икономика – за устойчив ръст” откриха деканът на Нишкия Икономически Факултет – проф. Зоран Аранделович и зам.-деканът по научна работа проф. Маринкович. В словата си и двамата ръководители на факултета подчертахa ролята на научения форум и актуалността на избраната тема. При официалното откриване бе поднесен поздравителен адрес от името на Ректора на Стопанска академия – проф. д-р Величко Адамов за 54-тата годишнина на Икономическия факултет на Нишкия университет, с който Свищовското висше училище има дългогодишно партньорство.

В международната конференция, която бе с официален и работен език английски, взеха участие над 60 представители на университети и финансови институции от 6 държави. Пленарен доклад изнесе изпълнителният директор на Националната банка на Сърбия, Веселин Пйешич. В работата на конференцията в двете тематични секции бяха представени около 40 доклада.

Стопанска академия представиха в международния форум  доц. д-р Стефан Симеонов от катедра „Финанси и кредит” и докторанта към катедрата Габриела Кръстева. Те представиха авторски изследвания в Първа секция, председателствана от проф. Маринкович, в която  научните  разработки бяха свързани с финансите и финансовите институции, макроикономиката, регионалната политика. Презентацията на доц. Симеонов бе на тема „Капиталовия пазар и икономическата активност – връзки и асиметрия”, а докторантът от Стопанска академия представи „Индикаторите на глобалната икономика и фондовата борса за финансовата криза и следкризисния период”. Втората работна секция обедини научни разработки, посветени на трудовия пазар и човешките ресурси,  икономическа парадигма и стратегии на прехода.

Участниците от Стопанска академия подариха на домакините на международния форум комплект учебници на английски език по магистърска програма „Financial management” („Финансов мениджмънт”  на английски език) развивана в Свищовското висше училище.

Още »

Обучение, посветено на зелената икономика подари Стопанска академия на победителите в националния конкурс „Млад икономист 2014”

Семинар-награда подари Стопанска академия „Димитър А. Ценов” на победителите в Десетия национален конкурс на Съюза на икономистите в България „Млад икономист 2014”. Тазгодишното, юбилейно издание на конкурса, се проведе под надслов  „Гласът на младите за силна икономика”, а темата на есето, която бе и тема на семинара в Свищов е „Зелената икономика – възможности и предизвикателства”. Като генерален спонсор на конкурса, Стопанска академия осигури наградата за класираните на първо, второ и трето място участници, както и за отличените със специални награди. Семинарът се проведе в специализираната академична аудитория за научни изследвания в областта на финансовите, банковите, застрахователните и социалните науки. Освен възпитаници на други средни и висши училища в България, форума уважиха и гости от Норвегия и Грузия.

„Този семинар е във фокуса на бъдещето и той провокира вашето мислене като млади научни работници” – каза модераторът на форума проф. д-р Андрей Захариев, поздравявайки победителите в националния конкурс. Той подчерта, че този семинар дава възможност на младите хора да изразят свои идеи, позиции и становища за предизвикателствата и възможностите на зелената икономка.

Приветствие към участниците в семинара и благодарност към домакините изрази председателят на УС на СИБ – проф. д.ф.н. Кръстьо Петков. „Стопанска академия е един отличен партньор на Съюза на икономистите в България, на доста известни институции в сферата на държавното управление, а и на академични институции от Европа и други страни” – каза проф. Петков. По думите му, семинара в Свищов е още един начин за приближаване на теоретичните, на научните, на общите разработки към нуждите на практиката. Председателят на Съюза на икономистите в България подчерта, че през последните години възпитаници на Стопанска академия редовно печелят призови места в конкурса, което той отдава на наличието на „много сериозен научен и човешки потенциал и капитал на хора, които проявяват интерес към научното и приложното творчество”. Проф. Петков информира, че националния конкурс „Млад икономист 2015” ще бъде посветен на корпоративната социална отговорност.

От името на ректора проф. д-р Величко Адамов и на академичното ръководство, участниците в семинара приветства проф. д-р Любен Кирев – зам.-ректор на Стопанска академия по обучение и научни изследвания, и ръководител на катедра „Обща теория на икономиката”. Говорейки за възникването, съществуването и развитието на икономиката, проф. Кирев подчерта, че ограничеността на ресурсите и неограничеността на потребностите е основната дилема на икономиката за всяка една държава. Той припомни, че първите два доклада, в които се прокрадва идеята за зелена икономика са публикувани през 1972 г. и 1974 г. и в тях „като жълта светлинка” се посочва, че по-нататъшното развитие на човечеството на база на хищническото разходване на ресурсите е немислимо. Проф. Кирев подчерта, че още тогава се обръща внимание на един от големите  недостатъци на пазарната икономика, а именно, че тя не би се грижила за бъдещите поколения ако няма кой да принуди бизнеса да опазва околната среда. В тази връзка зам.-ректорът поздрави ръководството на СИБ за избора на „такава животрептяща” тема за юбилейния десети национален конкурс „Млад икономист”, свързана със зелената икономика.   

Уводна лекция на тема „Устойчиво развитие на регионите и зелената икономика” изнесе пред участниците в семинара проф. дин Камен Каменов – ръководител на катедра „Мениджмънт”. Той засегна въпроси, които по думите му са  поставяни и обработвани на идейна основа, но за които принципни и действащи решения в нашата държава все още няма. „Идейните борби, мнения и становища за една или друга позиция относно зелената икономика са много добро начинание, но резултатите от нея ние не ги виждаме в онези измерения, които действително трябва да осигурят ефекта от тази зелена икономика” – каза проф. Каменов. Той поясни, че съществуват две основните цели, които се поставят пред устойчивото развитие. Първата е да се осигури такъв икономически растеж, който да позволи повишаване стандарта на живот така, че този стандарт да отговаря на потребностите на човека. Второто измерение е околната среда да се използва така, че да бъде съхранена сега и да бъде оставена в добро и развито състояние за идните поколения. „За голямо съжаление ние имаме проблем и в двете посоки” – заяви проф. Каменов. Давайки възможност на участниците в семинара да задават въпроси, той превърна лекцията си в дискусия. Ученици, студенти и докторанти показаха голяма активност чрез отправените питания и изразените мнения по важни въпроси на прехода към зелена икономика в България.

Своите есета на тема „Зелената икономика – възможности и предизвикателства” представиха победителите в трите категории на конкурса „Млад икономист 2014”.  В категория „ученици” презентация направи класираният на първо място е Емил Иванов от Национална финансово-стопанска гимназия, София. Като победители в категория „студенти”  екипната си разработка представиха Силвия Заркова и Теодора Бънджева от Стопанска академия. В категория „докторанти” на първо място е Милен Митков, който вече е успешно защитил докторат към катедра „Застраховане и социално дело” в Свищовското висше училище.

Проф. Кръстьо Петков и проф. Любен Кирев връчиха на присъстващите победители сертификати за участие в обучителния семинар на Стопанска академия. Освен презентиралите своите разработки, сред получилите сертификати са и класиралите се на второ и трето място в категория „докторанти” Иван Божикин от УНСС и Мария Трифонова от Софийски университет, както и носителката на специална награда в категория „студенти” Пламена Димитрова от Стопанска академия.

Участниците в семинара имаха възможност да споделят и коментират иновативни идеи и практически аспекти на зелената икономика, и да представят проекти в тази област. Емоциите от преживяното и наученото в Стопанска академия по време на обучителния семинар-награда, участниците запечатаха в множество снимки, част от които са на фона на факултетския корпус и пред паметника на първия ректор на Свищовското висше училище проф. Димитър Бъров.

Още »


Уважаеми колеги,
В рамките на научноизследователски проект № 13-2014 „Изследване на новата планова практика на общините по разработване на планови документи за новия програмен период 2014-2020”, на 28.11.2014 г. (петък) от 11.00 часа в Коктейл клуб „Салве” ще се проведе кръгла маса и публично представяне на резултатите от реализацията на проекта.

Екипът на проекта кани всички заинтересовани лица да участват в кръглата маса.

Още »

Благодарствено писмо от Председателя на Съюза на икономистите в България

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР, УВАЖАЕМИ ПРОФ. ЗАХАРИЕВ,

Приемете моите поздравления  и сърдечни благодарности за отличната подготовка и провеждане на международната конференция, посветена на Бъдещето на Долен Дунав – регионално насърчаване на икономиката-интелигентни градове-нова инфраструктура, която се състоя  с голям успех  на 24 ноември в гр. Свищов.

За мен и за представителите  на Съюза на икономистите в България, бе чест и удоволствие да работим съвместно с Вас и Вашия екип по един, надяваме се, дългосрочен проект, който да доведе до нови възможности за икономическо, социално и научно развитие на региона.

Впечатляващото участие на научни, обществени  и частни  организации и фирми, както и на гости и лектори от чужбина, показва , че съществува голям интерес към  представените теми и практически опит.

Бих искал да изразя нашата признателност и благодарност за перфектното партньорство, за безупречната организация, отзивчивост и завладяващ академичен дух  по време на цялата конференция и при провеждане на семинара-награда за победителите в конкурса  „Млад икономист 2014 г.”

С пожелания за здраве, нови вдъхновени съвместни проекти и инициативи в регионален и национален мащаб.

С уважение, Проф. КРЪСТЬО ПЕТКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА на ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ Благодарственото писмо може да бъде свалено от ТУК.

Още »

Свищовски студенти отново сред одобрените кандидати за стипендии Буров

Студенти от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” отново приеха предизвикателството да се конкурират със свои колеги от други висши училища за стипендианти на фондация „Атанас Буров”. Всяка година Фондацията отпуска стипендии за студенти от български висши учебни заведения, които се обучават по икономически специалности. За академичната 2014 / 2015 година размера на стипендията е 250 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца. Право на участие имат студенти, които се обучават в редовна форма, имат завършен най-малко трети курс и успех от цялото следване не по-малко от много добър (5.00). Кандидатстването е чрез тест и събеседване, които Фондацията провежда в Свищов, Варна и София през месец ноември.  

В Стопанска академия на първи кръг се явиха над 20 студенти. Успех на участниците пожела зам.-ректорът по студентска политика и академично развитие проф. д-р Теодора Димитрова. Тя приветства гостите от Фондацията –  изпълнителния директор Владимир Ташков и експерта Росица Колева, които проведоха конкурса. Проф. Димитрова изрази удовлетвореност от дългогодишното партньорство и подкрепата, които Фондацията осигурява на свищовските възпитаници не само чрез студентските стипендии, но и чрез провежданите обученията под формата на лятно училище.

Успешно представяне на участниците пожела и Владимир Ташков, като им даде основни напътствия за решаване на писмения тест. Студентите имаха на разположение един астрономически час за да отговорят на 30 въпроса от затворен тип, свързани със счетоводство, финанси, банкиране и др. икономически области. Постигналите над средното за аудиторията ниво, бяха поканени на събеседване. Вторият етап от конкурса проведе 5-членна комисия, с председател проф. Димитрова, като към екипа на Фондацията се присъединиха и представители на банкова институция. След направената селекция седем свищовски студенти ще бъдат сред предложените за одобрение от Управителния съвет на фондация „Атанас Буров”.

Владимир Ташков информира, че за настоящата учебна година ще бъдат отпуснати общо 14 стипендии. Коментирайки резултатите от проведения конкурс в Свищов, изпълнителният директор на Фондацията сподели, че възпитаниците на Стопанска академия винаги имат добро представяне не само при кандидатстването за стипендии, но и в други инициативи, каквато е лятното училище. По думите на Владимир Ташков, който е един от създателите на Фондация „Атанас Буров”, през изминалите години са предоставени над 300 студентски стипендии и близо 70% от стипендиантите са приети на работа в банките и индустриалните компании-настоятели във фондацията.

Резултатите от тазгодишния конкурс за студентски стипендии „Атанас Буров” с одобрените от Управителния съвет на Фондацията кандидати ще бъдат обявени през месец декември.

Още »

Висшето образование и бизнесът в контекста на Стратегия „Европа 2020” дискутираха в Стопанска академия

Кръгла маса на тема „Висшето образование и бизнесът в контекста на Стратегия „Европа 2020” събра в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” преподаватели, студенти и представители на практиката. Форумът бе една от последните прояви, организирани по проект „Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА „Д. А. Ценов” Свищов.

„В контекста на Стратегия „Европа 2020” днес ние търсим възможност за създаване на действаща модерна и ефективна система на висшето образование, в центъра на която е човекът с неговите личностни качества и интелектуален потенциал, която да гарантира  подготовка на проактивни, иновативни и мотивирани специалисти, подготвени за  успешна професионална реализация и способност за прилагане в практиката на усвоените във висшето училище знания и умения”. С тези думи координаторът на проекта доц. д-р Анелия Радулова откри форума. В обръщението си към участниците тя подчерта, че целта на дискусията е студенти, преподаватели и представители на практиката заедно да намерят пътя за скъсяване на разстоянието „висше образование – бизнес”.

Сред гостите на форума бяха проф. д-р Любен Кирев – зам.-ректор на Стопанска академия и ръководител на проекта, кметът на община Свищов Станислав Благов, Томчо Томев – ръководител на Националния център за оценка на компетенции към Българска стопанска камара, Людмил Йорданов – зам.-началник на Митница Свищов, директори на различни институции, изпълнителни директори на фирми, експерти от практиката.

Приветствайки „пионерната” инициатива на Стопанска академия, кметът Станислав Благов заяви: „В град като Свищов, където се намира едно от най-значимите висши училища в България, ние трябва да бъдем изключително адекватни към предизвикателствата и претенциите на съвременното общество, защото конкуренцията вече не е само в една отделна страна или регион, а е свързана с реализация в един огромен пазар – повече от 470 милиона, какъвто е пазарът на ЕС”.

Кметът подчерта, че едва 1/5 от всички български студенти, които завършват висшето си образование, успяват да намерят реализация по специалността си. По думите му, този проблем е реален и за община Свищов, затова трябва висшето образование и бизнеса заедно да търсят начини за реализацията на амбициозните млади хора, което е изключително важно и необходимо за българската икономика.

Освен представители на практиката, в дискусията с презентации участваха преподаватели и студенти. Доц. д-р Пенка Шишманова представи състоянието и предизвикателства пред развитието на специалностите в Стопанска академия в съответствие с потребностите на бизнеса. За моделите на взаимодействие между бизнеса и образователните институции говори доц. д-р Галина Захариева. С перспективите в използването на електронно обучение участниците в кръглата маса запозна доц. д-р Веселин Попов. Доц. д-р Драгомир Илиев презентира алумни организациите като средство за трансфер на знания от практиката към обучаемите. Представител на бизнеса сподели, че тяхната компания непрекъснато увеличава разходите в търсенето на подходящи кадри, като посоката е изменена, т.е. вече не се търси толкова опит, колкото персоналности и качества. В тази връзка той подчерта, че алумните клубове ще бъдат основно средство за набиране на кадри и заедно с доц. Илиев вече работят в тази посока на сътрудничество. Мнения по темата на кръглата маса изразиха и студенти, участвали в различни проектни дейности.

„Бизнесът не купува и не наема дипломи. Купуват се и се наемат реални знания и компетентности, което пък води до засилване значението на сертифицирането” – това заяви в своето изказване Томчо Томев. Той обърна внимание и към още един много важен проблем – жизненият цикъл на компетенциите. Според него, жизнения цикъл е около 2-3 години, след което всеки трябва да продължи да се обучава (в сферата на икономиката жизненият цикъл е около 7-9 години). „Това означава учене през целия живот, от което университетите стоят встрани” – каза Томов и подчерта, че всички университети трябва да намерят място на продължаващото обучение, като бизнесът и образованието трябва да говорят на един език.

В заключение ръководителят на Националния център за оценка на компетенции към БСК посочи, че Стопанска академия е чудесен пример за работа в единство, а проектът е изиграл важна роля в посока промяна на мисленето. Томов благодари на всички присъстващи  експерти, преподаватели и студенти, на проектния екип и пожела реализация на нови съвместни инициативи.

Всеки от участниците в кръглата маса получи издадения по проекта сборник „Висшето образование и бизнесът в контекста на Стратегия „Европа 2020”. В близо 400 страници са представени разработки на студенти, преподаватели и специалисти от практиката в три основни направления – „Иновативни подходи за бизнес обучение”, „Образователни продукти в икономиката, администрацията и управлението”, „Участие на бизнеса в учебния процес – модели на партньорство”.

Още »

Международна научно-практическа конференция проведена в гр. Ставропол, Русия с участието на преподаватели от Стопанска академия

На 10 и 11 ноември 2014 г. в Северокавказкия федерален университет, г. Ставропол, Русия, се проведе Международна научно-практическа конференция на преподаватели, аспиранти и студенти „Съвременни проблеми на методологията и организацията на счетоводството, икономическия анализ и одита в условията на преход към МСФО и МСС“.

Сред организаторите и участниците в конференцията са Института по икономика и управление при Северокавказкият федерален университет, Таврическият национален университет „В. И. Вернадски“ и Южният федерален университет, Ростовският държавен строителен университет, Чеченският държавен университет.

Чест за Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов е предоставената възможност проф. д-р Михаил Дочев, ръководител на катедра „Счетоводна отчетност“, да поднесе приветствен адрес и благодарствено писмо до ректора на СКФУ и да изнесе първият пленарен доклад на тема „Тенденции в развитието на счетоводството като информационна система на предприятието“. По време на визитата проф. Дочев е изнесъл лекции пред студенти в СКФУ и филиалът на университета в гр. Пятигорск. В работата на конференцията взе участие и ас. д-р Агнеса Аспарухова.

В резултат от проведените срещи и разговори са очертани възможностите за бъдещо научно сътрудничество.

http://www.ncfu.ru/index.php?newsid=6037

Още »

Уважаеми колеги,
Фирма Таксбек Груп Велико Търново, обява свободни работни позиции в сферата на Маркетинга - продажби и онлайн комуникации.

За повече информация относно позиция за Marketing Executive (ITALIAN speaker) ТУК.

За повече информация относно позиция за Online Marketing Specialists (SEO & PPC) ТУК.

Още »


Уважаеми колеги,
Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при СА "Димитър А. Ценов" в партньорство с фондация "Заедно в час" организира провеждане на информационна сесия: Информационна сесия за Заедно в час.

Събитието ще се проведе във вторник - 2-ри декември 2014 г. от 16:00 ч. в Стопанска академия.

Още »


Уважаеми колеги,
Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при СА "Димитър А. Ценов" в партньорство с фондация "Заедно в час" организира провеждане на презентация на тема "Обучение за управление на времето".

Събитието ще се проведе в понеделник - 1-ви декември 2014 г., в ауд. №9, от 13:00 ч.

Още »

Бъдещето на Долен Дунав дискутираха на мащабен международен форум в Стопанска академия

Международна конференция на тема „Бъдещето на Долен Дунав: Регионално насърчаване на икономиката – интелигентни градове – нова инфраструктура” се проведе в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Мащабният форум бе организиран от Федерацията на научно-техническите съюзи, Съюза на икономистите в България (СИБ), Стопанска академия, Правителството на провинция Баден Вюртенберг – Германия, Фондация „Конрад Аденауер”, Асоциацията на Дунавските общини в България „Дунав” и Национален клъстер интелигентни транспортни и енергийни системи (НКИТЕС) – България. В конференцията участваха гости от Германия, Холандия, Норвегия, Швейцария, Грузия, представители на Министерство на икономиката и Министерство на регионалното развитие и благоустройството,  областни управители и кметове от дунавските региони, представители на неправителствени организации, академични преподаватели. Конференцията се проведе паралелно на английски, немски и български език със симултанен превод благодарение на отличните условия, предоставени от домакина – Стопанка академия „Димитър А. Ценов”.

В обръщението си към участниците, водещият на форума – проф. д-р Кръстьо Петков, председател на УС на Съюза на икономистите в България заяви, че Свищов е най-подходящото място, където може да се проведе международния форум, посветен на развитието на регионите от Долен Дунав. По думите на проф. Петков, конференцията е „централно събитие за годината в сферата на икономическата регионалистика, управлението на промените и устойчивото развитие”.

С приветствено слово, мащабния форум откри ректорът на Стопанска академия проф. д-р Величко Адамов. Като домакин на международната конференция, той приветства участниците с „добре дошли” в най-академичния град – Свищов, град на дарители и на будители, и в Стопанска академия – едно от най-старите висши училища, училище, в което започва да се издава първото икономическо списание, в което е създадена първата българска финансова школа и първата българска застрахователна школа. Проф. Адамов заяви, че форума е събрал „правилните хора на правилното място” за да дискутират развитието на регионите, разположени в долната част на река Дунав и да вземат най-правилните решения.

Приветствие към организаторите и участниците в конференцията поднесе Даниела Везиева, зам.-министър в Министерство на икономиката и възпитаник на Стопанска академия. Тя изрази радостта си от това да бъде гост в Стопанска академия, т.к. по думите й „това е институция, доказала се в годините”. Зам.-министърът заяви, че темата на конференцията е много важна не само за България, но и за останалите страни, чиито територии са разположени по поречието на р. Дунав. „Икономическия растеж на всяка страна е пряко свързан с развитието на отделните региони” – каза Даниела Везиева. Тя увери участниците, че Министерството на икономиката ще работи усилено за изпълнението на икономическите приоритети на българското правителство, а именно: насърчаване на растежа; поддържане на благоприятен бизнес климат и намаляване на административните тежести за малкия и средния бизнес; стимулиране на инвестициите и иновациите. „По този начин ще осигурим по-добро развитие както на национално, така и на регионално ниво” – каза още зам.-министърът на икономиката.

Участниците в междуна­родния форум приветства и кметът на община Свищов Станислав Благов. „Традиционно Свищов е място, от където са започнали много нови начинания” – заяви кмета Благов. Той припомни, че това е градът, който пръв развива местното самоуправление в България, и че именно в Свищов е създаден първия Еврорегион в Югоизточна Европа – Еврорегион „Дунав Юг”.

Приветствия участниците в конференцията получиха още от Петер Лангер – Правителство на провинция Баден Вюртенберг в Германия, от Марко Арндт – директор на Фондация „Конрад Аденауер” в България и от името на проф. д-р инж. Румен Стайнов, НКИТЕС – България, поднесено от инж. Димитър Иванов – зам.-председател на НКИТЕС

Международната конференция, посветена на развитието на регионите, разположени в долната част на река Дунав, бе организирана в три дискусионни панела – „Регионално икономическо развитие”, „Интелигентни градове” и „Нова инфраструктура”. В отделните панели бяха дискутирани  бъдещото интегриране на районите по поречието на Дунав, подобряването на инвестиционната среда, необходимостта от повече икономическа самостоятелност на българските общини, създаване на благоприятна среда за сътрудничество, инвестиции и пълно разгръщане на потенциала в регионите.

Участниците коментираха какви проекти са започнати, кои вече са реализирани в България и в съседни региони, и кои могат да бъдат препоръчани за реализиране от българските общини, от българския бизнес и от партньори в тази част на Европа. В презентация на тема „Дунавската стратегия на Европейския съюз: предпоставки, развитие и перспективи”, Петер Лангер коментира проекта „Син Дунав” за изграждане на пречиствателни станции по поречието на реката. Тамара Кулева от МРРБ представи Оперативна програма „Региони в растеж” и възможностите за развитие на Долен Дунав. Търговският директор на холандска компания – Мартине Клавер коментира реализирания в Южна България проект „Иновативни зелени технологии: проект за добиване на биогаз от животински отпадъци”, който по думите й е подходящ и за селскостопански региони край Долен Дунав. Проф. д-р Волфганг Кюнел от Швейцария говори за „Пасивни къщи в интелигентния град”, а инж. Димитър Иванов представи „Концепция и цели на Национален клъстер: Интелигентни транспортни системи в големите градове”.

От страна на Стопанска академия проф. д-р Андрей Захариев изнесе доклад с презентация на тема „Състоянието и перспективите на инфраструктурата в крайдунавските общини”, където обоснова потребността от приоритетни публични и частни инвестиции за преодоляване на дефицита от транспортни възможности по българо-румънския участък от река Дунав.

На заключителното заседание участниците в международната конференция обсъдиха и приеха „Харта за ускорено и устойчиво развитие на регионите от Долен Дунав”. Чрез документа бе изразено убеждението, че интегрирането на регионите по поречието на река Дунав е необходима предпоставка за провеждане на единна политика за икономически растеж. Друго становище, изразено в хартата е, че финансовата децентрализация и реформите във финансовото управление на регионите формират климат за възвръщането на доверието на инвеститорите към региона. „Приоритетните инвестиции, с подкрепа на фондове на ЕС и публично-частни партньорства в трансгранична транспортна инфраструктура през река Дунав е фактор за икономически подем и преодоляване на междурегионалните различия” – се посочва още в документа.

С приетата харта, участниците поемат редица ангажименти, като ще създадат Бюро за координация  и  подпомагане на икономическо развитие на регионите от Долен Дунав и екип, който да наблюдава тяхното изпълнение. Един от поетите ангажименти е разгръщане потенциала на университетите по поречието на Долен Дунав чрез грантово изграждане на Центрове за компетентност по регионално социално-икономическо развитие и интелигентен растеж. Друг проблем, с който се ангажират участниците в конференцията е инвестиции (публични, частни и/или публично-частни) в нова инфраструктура, включително нови пет моста между България и Румъния, ускорено допълващи евро­­пейската TEN-T мрежа за континентален (Север – Юг) и междукон­ти­нентален (Европа – Азия) превоз на хора и товари. Сред ангажиментите, записани в приетата харта са още подобряване на инвестиционния климат и създаване на благоприятна среда за развитие на частния и общинския сектор, заетостта и борбата с безработицата. „Участниците ще преследват тези цели и ангажименти по начин, съвместим с ангажиментите им за устойчиво развитие, опазване на околната среда и спазване на международно-признатите основни трудови стандарти” – са казва в заключителния документ на международната конференция в Свищов.

В рамките на форума бяха проведени и партньорски срещи на участниците в панелните дискусии, на които бяха обсъждани предложения за стартиране на трансгранични проекти в новия програмен период на ЕС 2014-2020 г.

Присъстващите на конференцията български и чуждестранни журналисти имаха възможност да отправят конкретни питания към организаторите по време на  пресконференция, в която участваха проф. д-р Кръстьо Петков,  проф. д-р Величко Адамов, Петер Лангер и Марко Арндт. Основните въпроси, на които участниците в срещата с медиите дадоха отговори, бяха свързани с новата роля на висшите училища по поречието на река Дунав за изпълнение на „Дунавската стратегия”, възможностите за двата най-бедни района за планиране в България да влязат в режим на икономически растеж, както и причините за наличие на неусвоени средства по европейските фондове.

В деня на международната конференция, посветена на бъдещето на Долен Дунав, Еврорегион „Дунав Юг”, председателстван от проф. д-р Андрей Захариев  официално връчи заявлението за членство на регионалната асоциация (обединяващи общините Свищов, Белене и Никопол) в авторитетния Съвет на дунавските градове и региони, чрез неговия генерален координатор –Петер Лангер от Правителство на провинция Баден Вюртенберг, Германия.

Още »


Уважаеми колеги,
Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при СА организира провеждане на презентация за сезонна заетост в Гърция с  представители на фирма „JOB TRUST”. Събитието ще се проведе в понеделник - 1ви декември 2014 г., в ауд. №9, от 15:00 ч.

За повече информация: ТУК.

Още »


Уважаеми колеги,
Дирекция „Бюро по труда” – Свищов ще реализира инициативата „Отворени врати за младежи” - схема за трудова мобилност, която помага на младите европейци да намерят работа, стаж или практика в други страни от ЕС.

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – СВИЩОВ

В Дирекция „Бюро по труда” – Свищов ще се реализира инициативата „Отворени врати за младежи”. Целта на инициативата е информиране на младежите, които не са регистрирани в ДБТ, за предлаганите услуги от бюрата по труда, популяризиране на Европейската гаранция за младежта, както и германската програма за професионално обучение „Работата на моя живот”.
Периодът за провеждане на „Отворени врати за младежи” ще бъде 24-28 ноември 2014 г., от 10.00 до 16.00 ч.
В дните за посещения в ДБТ младежите ще получат информация за:

 • Европейската гаранция за младежта и Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта;
 • Организацията на работа в ДБТ и услугите, представяни от ДБТ за младежи - консултиране, професионално ориентиране, мотивиране, посредничество при търсене на работа, помощ за изготвяне на документи за кандидатстване и др.;
 • Възможности на Европейската мрежа EURES, в т.ч. “The job of my life”.

Предоставянето на информация ще се извършва непрекъснато в рамките на Инициативата чрез индивидуални разговори и групови консултации.

Още »


Уважаеми колеги,
Министерството на образованието и науката обявява КОНКУРСИ за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации  и научни изследвания в чужбина през академичната 2015-2016 г.

Условията и реда за кандидатстване може да видите ТУК.

Още »

Стопанска академия връчи приз за „Най-добра администрация” в първия по рода си Годишен национален конкурс

Първият по рода си Годишен национален конкурс „Най-добра администрация в Република България” проведе Стопанска академия „Димитър А. Ценов”.  Конкурсът бе организиран като част от изпълнявания от Свищовското висше училище научноизследователски проект „Оценка на административния капацитет на публичните администрации и провеждане на Годишен конкурс за най-добра администрация в България”. Проектът се реализира в партньорство с Института по публична администрация към Министерски съвет на Р България и Информационна агенция „Фокус”, а търговската марка за най-добра администрация е притежание на проф. д-р Борислав Борисов, преподавател от Академията.  

На официална церемония в Стопанска академия, на която присъстваха на ректора проф. д-р Величко Адамов, зам.-ректора проф. д-р Теодора Димитрова, директора на Института по публична администрация – доц. д-р Георги Манлиев, областни управители, представители на областни и общински администрации, академични преподаватели, студенти, журналисти и други гости, бяха представени резултатите от реализацията на проекта и бяха наградени победителите в конкурса.  

„Днес е ден на демонстрация на ролята и значението на администрациите” – каза в приветствието си към участниците в тържествената церемония ректорът на Стопанска академия – проф. д-р Величко Адамов. Перефразирайки Балзак, той заяви, че администрациите са „сърцето” на областното и общинското управление. Отчитайки важността и значението на областните администрации, проф. Адамов подчерта, че именно от техните компетенции, свързани с взимане на важните решения, зависи бъдещето на териториалното и регионалното развитие.  

Като „изключително интересен и полезен” определи проекта, по който се проведе конкурса за най-добра администрация, директорът на Института за научни изследвания към Стопанска академия – проф. д-р Маргарита Богданова. По думите й, това не е само поредния значим проект, това е и важна крачка на Свищовското висше училище в посока на отваряне към практиката, в случая към проблемите на най-големия работодател в България – държавната администрация. Проф. Богданова благодари на академичното ръководството за подкрепата, на партньорите по проекта и на областните администрации, които „се съгласиха да излязат на светло, да бъдат прозрачни, открити, иновативни и активни”. Директорът на Института за научни изследвания благодари и на проектния екип с ръководител проф. д-р Борислав Борисов и членове ас. д-р Юлиян Господинов, ас. Евелина Парашкевова, докторант Драгомир Маринов и докторант Кристина Павлова.

Идеята за провеждане на Годишен конкурс за най-добра администрация възниква преди повече от година, на научната конференция по случай 20 годишнината на специалност „Публична администрация” в Стопанска академия. Тази идея получава подкрепата на тогавашния министър на електронното правителство Роман Василев. Академичното ръководство, в лицето на ректора проф. д-р Величко Адамов, оценява иновативността и перспективността на тази идея и я подкрепя чрез финансиране на проект по линия на Института за научни изследвания към Стопанска академия. Преди да стартира реализирането на проекта, екипът уточнява, че във фокуса на изследването за 2014 г. ще бъдат областните администрации. В продължение на 8 месеца са разработени и съгласувани основните критерии за оценка на администрациите, екипът от свищовски преподаватели – специалисти по публична администрация посещава областните администрации, приели да участват в проучването, обхванало хиляди страници документи.

„С този проект ние даваме един добър пример, че областната администрация може да бъде изследвана и оценявана от потребителите на нейния труд, а не от висшестоящи органи или от други администрации” – заяви ръководителят на проекта проф. Борисов. Като  преподавател в катедра „Стратегическо планиране”, към която е специалност „Публична администрация”, той подчерта ролята на направеното изследване и за обучението на студентите, които трябва да бъдат максимално практически подготвени за работата в органите на държавната администрация. Проф. Борисов анализира резултатите от научноизследователския проект и сподели впечатления по представянето на отделните областни управи по различните критерии за оценка. Сред изследваните обекти са планова дейност на администрациите, бюджетния процес и финансовото управление, контрола по законосъобразността на решенията на общинските съвети и атовете на кметовете, публичността, оценката на риска, управлението на държавната собственост, на проектите и на човешките ресурси.

Журито, натоварено с нелеката задача да оцени работата на областните администрации и да излъчи най-добрата сред тях, бе председателствано от проф. д-р Борислав Борисов, а в състава му бяха още проф. д-р Пенчо Пенчев – народен представител и бивш Областен управител на Великотърновска област, доц. д-р Георги Манлиев –директор на Института по публична администрация, проф. д-р Андрей Захариев – ръководител на катедра „Финанси и кредит” и проф. д-р Маргарите Богданова – ръководител на катедра „Стратегическо планиране” в Стопанска академия.

Резултатите от конкурса обяви председателят на журито, а ректорът на Свищовската академия връчи плакети и грамоти на отличените администрации.

Наградата за „Най-иновативна областна администрация” получи Областна администрация Сливен. Като „най-прозрачна” бе отличена Областна администрация Ловеч. Призът „Най-активна областна администрация” получи администрацията на област Русе, а „най-проектно ориентирана” е администрацията на област Смолян.

Призът „Най-добра областна администрация за 2014 г.” журито присъди на Областна администрация Благоевград. Победителят в първия по рода си Годишен национален конкурс „Най-добра администрация” получи плакет,  грамота и реплика на сабята на Васил Левски като символ на доблестта, честта, храбростта, но в същото време символизираща сила, смелост, власт и енергия.

Уникалното копие на сабята с дължина 870 мм,  дървена ножница и метален обков, е изработено от прочут търновски майстор. До момента е известно, че само президентът Георги Първанов и проф. д-р Борислав Борисов притежават това уникално копие. Проф. Борисов е награден с този приз през 2008 г., когато Асоциацията на действащите председатели на общинските съвети в България го номинира за „Финансист № 1” на годината, в качеството му на зам.-кмет на Община Варна.

В чест на победителя в конкурса „Най-добра областна администрация за 2014 г.” – Областна администрация Благоевград, в залата на тържествената церемония прозвуча „Многая лета” в изпълнение на Първи български хор „Янко Мустаков” – Свищов.

Областните управители и представителите на отличените администрации в различните направления на конкурса с нескрито вълнение и голяма признателност благодариха за получените „високи оценки”. По думите им, това не само  оценка за свършеното до момента, но и ангажимент за това, което трябва да бъде направено за по-добрата работа на администрациите за в бъдеще. Представители на наградени областни администрации споделиха, че за тях е много важно, че дейността им е оценявана не от „поредния конкурс”, а от специалисти от научните среди чрез такова професионално, задълбочено и безпристрастно проучване.

Още »


Уважаеми колеги,
Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при СА в партньорство с HOPS ще представят презентация за възможностите за бригади по програми за сезонна заетост.
Презентацията ще се състои на 27.11.2014 г. от 17:00 ч. в ауд. 9, Ректорат, 3 етаж.

Още »

Специалисти от практиката обучаваха близо 2000 студенти на Стопанска академия в аудитории и в реална работна среда

Специалисти от практиката обучаваха близо 2000 студенти на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” чрез семинарни занятия и майсторски класове в аудитории, и при посещения на младите икономисти в реална работна среда. Това стана ясно от представените на нарочна пресконференция резултати от реализирането на проект „Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА „Д. А. Ценов” - Свищов”. Проектът, който приключва в края на м. ноември, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Партньори по проекта на Свищовското висше училище са Българска стопанска камара, Асоциацията на земеделските производители в България и Асоциацията на дунавските общини.

По време на пресконференцията проектният екип, с ръководител проф. д-р Любен Кирев – зам.-ректор на Стопанска академия, представи подробни резултати от различните дейности. Координаторът на проекта доц. д-р Анелия Радулова подчерта, че всички дейности са били насочени към общата цел на проекта, а именно  Модернизиране на образователния процес в Стопанска академия „Д. А. Ценов” за повишаване пригодността за заетост на студентите в съответствие със социалната поръчка на бизнеса за нови професионалисти”. Специфичните цели са свързани не само с подобряване качеството на предоставяните образователни услуги в съответствие с потребностите на практиката, но и с изграждане на устойчиви връзки между Стопанска академия и бизнеса за пълноценно функциониране на „триъгълника на знанието” висше училище – научни изследвания – бизнес, поясни още доц. Радулова.

Две от планираните дейности са непосредствено свързани с обучението на студенти от представители на практиката. В рамките на проекта са поведени 40 семинарни занятия с участието на над 1200 студенти и 13 майсторски класа с участието на повече от 220 студенти. Освен това са организирани 39 посещения в реалната работна среда на близо 500 студенти в различни производствени единици и агенции. „Процесът на общуване на студентите с представители на бизнеса обогати представите им за реалните изисквания на средата, в която им предстои да се интегрират след завършване на образованието си. От друга страна, представителите на бизнес-средите имаха възможност да отразят своите претенции към нивото и обхвата на знания при подготовката на необходимите им специалисти с висше образование” – коментираха участниците в пресконференцията.

В рамките на проекта са проведени 14  работни срещи – дискусии на ниво катедри за обсъждане на учебни програми и адаптирането им към изискванията на бизнеса, и четири срещи на ниво факултет. В резултат от установените контакти с представители на водещи работодателски организации и институции са подписани 15 договора за сътрудничество с Катедрените съвети и 4 с ръководствата на факултетите. В обсъждането на учебни програми са взели участие 345 студента, 139 преподаватели и 128 представители на бизнес-средите. Проведените работни срещи и дискусии с представители на бизнеса и направения задълбочен анализ, допринасят за актуализиране на 58 учебни програми в ОКС „бакалавър” и 84 в ОКС „магистър”. В момента част от актуализираните учебни програми се апробират в академична среда.

На основата на задълбочено научно изследване е отпечатан анализ на приоритетните специалности в Стопанска академия в съответствие с конкретните потребности на бизнеса и изискванията на пазара на труда – „Пазарът на труда и пазарът на образователни услуги – проблеми и възможности”. В рамките на проектните дейности е разработена Стратегия за развитие на специалностите в Свищовското висше училище в съответствие с конкретните потребности на бизнеса и изискванията на пазара на труда, което според проектния екип ще даде възможност процесът на адаптиране на учебните програми към изискванията на бизнеса да се превърне в перманентен процес.

„Проектът е с изключително значение, както за подобряване качеството на обучението на студентите от Стопанска академия в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието, така и за осъществяване на пълноценно сътрудничество между висшето училище и бизнеса, което да стимулира трансфера на знания, наука и иновации и в двете посоки” – обобщи доц. Радулова.

Ползите от реализирания в Стопанска академия проект коментира по време на пресконференцията и Томчо Томов – ръководител на Център за оценка на компетенциите към Българска стопанска камара. Той изрази „изключителна удовлетвореност” от взаимодействието на Стопанската камара със Свищовската академия и от постигнатите резултати по проекта. „Това е един от проектите, които са ценни и необходими да се развиват в бъдеще, защото освен резултатите, които се реализираха, ние изграждаме и нови модели и форми на партньорство” – каза Томов. По думите му, това не е партньорство от дистанция, а „партньорство като съмишленици работещи за една кауза”. Каузата е младите хора, завършващи висше образование да могат да се реализират по-бързо и по-ефективно на пазара на труда, а компетентностите, които притежават да отговарят на потребностите на пазара на труда.

Според ръководителя на Център за оценка на компетенциите към БСК, отношението в Стопанска академия е „изключително прецизно и отговорно” към крайните резултати. Той подчерта, че сред целите на проекта са хармонизиране на образованието с потребностите на трудовия пазар и създаване на трайни връзки между висшето училище и бизнеса. В тази връзка Томчо Томов заяви, че Стопанска камара ще препоръча на ресорните министерства подобни на дейностите по реализирания в Свищовската академия проект, да се развиват и в бъдеще.

Още »


Уважаеми колеги,
Катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“ и Института на вътрешните одитори в България, организират среща със студенти от специалност „Стопански и финансов контрол“, с цел популяризиране на дейността по вътрешен одит и професията „вътрешен одитор“.

Срещата, която е по инициатива на Института на вътрешните одитори в България и е свързана с програма за партньорство между Института на вътрешните одитори и Висшите учебни заведения в България, в които се преподават дисциплини, свързани с вътрешен одит, ще се проведе на 01.12.2014 г. (понеделник) от 12:30 ч. в ауд. 51 на Факултетски корпус – южен вход на Стопанска академия.

Още »


Уважаеми колеги,
В изпълнение на ангажиментите по дейност 3 на проект BG051PO001-3.1.07-0019 "Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА "Д. А. Ценов" - Свищов" катедра "Застраховане и социално дело" организира провеждане на семинарно занятие на студентите от специалността с представител на застрахователния бизнес на 27.11.2014 г. (четвъртък) от 13.15 ч. в ауд. 45 на СА "Д. А. Ценов".
Темата на занятието ще е "Генезис на застрахователния пазар в България".
Семинарното занятие ще се проведе от Светозар Ганчев - Директор на Генерална агенция - Плевен на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП".

Още »


Уважаеми колеги,
В изпълнение на ангажиментите по дейност 3 на проект BG051PO001-3.1.07-0019 "Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА "Д. А. Ценов" – Свищов", катедра "Бизнес информатика" организира майсторски клас на тема "Електронно правителство: архитектура, компоненти и подсистеми" , който ще се проведе на 27.11.2014 г. (четвъртък) от 9.00 ч. в ауд. 401 на корпус "Запад".
Лектор на майсторския клас ще бъде Ивайло Максимов - системен архитект в Хюлет Пакард - България.

Още »


Уважаеми студенти–участници в Проект BG051PO001-3.3.07-0002 “Студентски практики”, уведомяваме ви, че на 20 ноември 2014 година (четвъртък), Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов ще преведе по банков път еднократните стипендии на успешно приключилите практическо обучение през месец октомври 2014 година.

Екип на проект BG051PO001-3.3.07-0002 “Студентски практики”
при СА „Димитър А. Ценов” - Свищов

Още »

Стопанска академия с най-висока оценка в Европа според trendence Graduate Barometer

Стопанска академия е сред участниците в trendence Graduate Barometer 2014 – European Edition, най-разпространената анкета за кариера, образование и работодатели в Европа. В тазгодишното издание на електронната анкета са участвали 302 590 студента от 914 образователни институции в 24 страни (Австрия, Белгия, България, Великобритания и Северна Ирландия, Германия, Гърция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Словения, Турция, Унгория, Финландия, Франция, Холандия, Чехия, Швейцария, Швеция). В електронната анкета, при която анонимността е гарантирана, студентите са попитани за степента на удовлетвореност от обучението в съответния университет и за техните нагласи и очаквания относно бъдещата им професионална реализация.

Анкетното проучване обхваща редица ключови показатели, по които се оценява удовлетвореността на студентите от университетската дейност. Всеки от тези показатели получава съответното процентно изражение, което се асоциира с оценка по скалата от „слаб“ до „отличен“. Според отчетените в анкетата ключови показатели за ефективност, Стопанска академия получава „отлична” оценка по голяма част от тях, а в процентно изражение резултатите на Свищовското висше училище са по-високи в сравнение с тези за България и за Европа.

Висока удовлетвореност по отношение на качеството на преподаване изразяват 90,70% от анкетираните свищовски студенти, при 74,90% България и 71,80% за Европа. Над 90% е и удовлетвореността им от достъпност и готовност за помощ на преподавателите, при 73,90% за България и 68,60% за Европа. Близо 90% са изразили удовлетворение от репутацията на университета сред работодателите (за България – 65,90%, за Европа – 67,70%). Отлична оценка студентите на Стопанска академия са поставили още по ключовите показатели „Административни услуги”, „Обхват и качеството на студентските дейности/студентския живот”, „По-ниска месечна издръжка в града на следване”.

Удовлетвореност на студентите от университетската дейност

Показатели
Европа
България
Стопанска академия
Качество на преподаване
71,80%
74,90%
90,70%
Съдържание и структура на следването
70,00%
69,70%
83,30%
Академична репутация на университета
74,90%
77,80%
84,00%
Репутация на университета сред работодателите
67,70%
65,90%
89,80%
Практическа насоченост на образованието
53,50%
52,50%
55,60%
Качество на университетското оборудване
76,20%
79,90%
89,60%
Достъпност и готовност за помощ на преподавателите
68,60%
73,90%
90,90%
Контакти на университета с фирми
52,80%
43,70%
62,50%
Съдействие при планиране на професионална реализация
42,10%
43,60%
54,20%
Обхват и качество на студентските дейности/студентския живот
64,40%
69,90%
87,20%
Административни услуги
53,70%
57,60%
84,20%
ИТ-инфраструктура
62,20%
71,00%
81,00%
По-ниска месечна издръжка в града на следване
56,50%
57,70%
83,30%

Анкетираните поставят оценка „много добър” по други 6 показателя, по които удовлетвореността на свищовските студентите в процентно изражение отново е значително по-голяма от отчетените резултати за България и за Европа. Академичната репутация на университета удовлетворява 84% от участвалите в проучването настоящи възпитаници на висшето училище в Свищов (България – 77,80%, Европа – 74,90%). 83,30% от тях поставят висока оценка за съдържанието и структурата на следването при 69,70% за страната ни и 70% за Европа. Удовлетвореност от контактите на университета с фирми посочват 62,50% от анкетираните в Стопанска академия, което е близо с 10% повече от Европа и с 20% повече от България. Относно съдействието при планиране на професионална реализация, удовлетвореност изразяват 54,20% от свищовските студенти при 43,60% за България и 42,10% за Европа. Оценка „много добър” те поставят още по ключовите фактори „Качество на университетското оборудване” и „ИТ-инфраструктура”.

На база на тези отделни показатели, студентите от Стопанска академия оценяват общата удовлетвореност от университетската дейност в Свищов по седем точковата скала (1-много доволен, 7-много недоволен) със стойност от 2,5. По този начин общата удовлетвореност от обучението в Стопанска  академия регистрира по-висока стойност от кореспондиращите резултати за България (3,0) и Европа (2,8).

55,0% от анкетираните от Академията в Свищов отбелязват, че се чувстват оптимално подготвени за бъдещата си професионална кариера благодарение на полученото образование във висшето училище. За сравнение, общо за България този процент е 47,4%, а за Европа – 44,6%.

В същото време около 33,0% от анкетираните студенти от Европа (32,4%) и България (33,9%) смятат да потърсят професионална реализация в чужбина след завършване на следването си. Едва една четвърт (25,9%) от анкетираните от Стопанска академия подкрепят това мнение, което показва, че повечето от завършващите Академия предпочитат да  останат в България, където да осъществят успешна професионална реализация.

Още »


Уважаеми колеги,
Форумът „Докторантска научна сесия 2014”, организиран от Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти” ще се проведе на 12.12.2014 г. (петък), 13.00 ч., ауд. 10.

Още »

Ученици, студенти и преподаватели мериха сили в състезание по плуване на Стопанска академия

Състезание по плуване организира Университетски спортен клуб „Димитър А. Ценов”, обединяващ всички практикувани спортове в Свищовското висшето училище. В своеобразната надпревара в закрития плувен басейн на спортния комплекс в корпус Юг участваха ученици, студенти, служители, преподаватели и бивши възпитаници на Стопанска академия. С приветствие към участниците, състезанието откри председателят на Университетския спортен клуб и зам.-ректор на Академията – проф. д-р Теодора Димитрова. Тя подчерта, че макар и не в традиционната академична обстановка, а по спортно облекло и с „нестабилна почва под краката си”, състезателите отново показват икономическо мислене чрез стремежа си към победа. Проф. Димитрова поздрави и организатори, и участници за показаните ентусиазъм, борбеност и спортен дух, и пожела да победят най-добрите плувци.

Сред гостите на спортната проява бяха Ректорът на Стопанска академия – проф. д-р Величко Адамов, Марио Якимов – гл. експерт „Спортни дейности и масова физкултура” при Община Свищов, Никола Тодоров – доайен на плувните спортове в крайдунавската община. Съдийският състав бе осигурен от катедра „Физическо възпитание и спорт”, като главен съдия бе ст. преподавател Йонко Георгиев.

Спортната проява започна с демонстрации на най-малките участници в плувния курс, който Академията провежда за ученици от всички училища в община Свищов с треньори ст. пр. Елиз Караманлиева и ст. пр. Силвиа Николаева. Напредналите ученици, участници в плувния курс, също показаха своите умения под ръководството на треньорите си ст. пр. Асен Атанасов и ст. пр. Радослав Николов. Само в рамките на един месец в обучителния курс са се включили над 180 деца. Начинаещите плувци, участващи в демонстрациите, показаха различни техники и стилове, овладени с помощта на преподавателите от катедра „Физическо възпитание и спорт”.

Състезанието бе организирано в дисциплините „25 метра свободен стил”, „50 метра свободен стил” и „щафетно плуване”, като състезателите бяха разпределени в съответните групи по пол и възраст. При надпреварата на „25 метра деца”, сили премериха ученици от плувния курс, а в „50 метра свободен стил” участваха момчетата от представителния отбор по плуване на Стопанска академия. В състезанието участваха и двама бивши възпитаници на Свищовската Алма матер – Полина Янкова, която стана шампион при жените на „25 м. свободен стил” и Ивайло Генчев.   

Освен индивидуалната надпревара в отделните дисциплини, голям интерес за зрителите предизвика и щафетното плуване. В тази дисциплина двойките бяха сформирани от мъж и момче младша възраст, и от жена и момиче младша възраст. Всеки от двамата състезатели трябваше да преплува по една дължина от 25 метра, като за класирането се взима под внимание общото време на двамата участника. Неочакваните обрати, при които възрастният изоставаше, а малкият участник компенсираше времето и извеждаше смесената щафета на по-предна позиция, създадоха не само голямо напрежение, но и истинско удоволствие и забавление за публиката.

Най-добрите плувци, класирали се на първите три места в отделните дисциплини получиха предметни награди и грамоти, които им връчи проф. Димитрова. Като за първо такова състезание след откриване на реновирания закрит плувен басейн, организаторите бяха осигурили награди за всички участници. Специални награди председателят на Университетския спортен клуб връчи и на съдийския състав. 

Още »


Уважаеми колеги,
„Студентската програма за законодателни проучвания” на Народното събрание обяви конкурс за набиране на законодателни сътрудници. Покани да се включат в програмата са изпратени до ръководителите на девет юридически факултета в България.

Основната цел на програмата е информационно осигуряване на законодателния процес. За участие в нея могат да кандидатстват студенти от четвърти и пети курс, дипломанти или млади специалисти по специалност право, международни отношения, политология и публична администрация.

Подборът на кандидатите ще се извършва чрез конкурс по документи и интервю, а срокът за приемане на документите е 30 ноември 2014 г.

„Студентската програма за законодателни проучвания” е създадена през 1999 г. с дел да подпомага законодателната дейност на народните представители, като проучва и обобщава съвременните тенденции в развитието на законодателните процеси в различни страни и преди всичко тези, които са членки на Европейския съюз. За участието си в законодателните проекти в екип (след успешно изпълнение на три изследвания) студентите ще получат удостоверение за дейността и практиката си от ръководството на Народното събрание.

Подробна информация за програмата и условията за кандидатстване са публикувани в интернет на адрес www.parliament.bg/students.

Още »


Уважаеми колеги,
В изпълнение на ангажиментите по дейност 3 от проект
Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА „Д. А. Ценов” Свищов”, катедра „Търговски и туристически бизнес“ организира семинарно занятие на студенти от специалност „Икономика на туризма“, ІV курс, редовно обучение по дисциплината „Организационни структури в туризма“, с гост-лектор г-жа Милена Борисова, изпълнителен секретар на Българска асоциация на туристическите агенции. Практическото обучение ще се проведе на 27.11.2014 г. от 10.45 ч. в ауд. 6 на СА „Д. А. Ценов“.

Още »


Уважаеми колеги,
Получена е информация от Американското посолство за възможността преподаватели от Стопанска академия да кандидатстват за участие в обменна програма през лятото на 2015 г.
Крайният срок за кандидатстване е 12 декември, 2014 г.

За повече информация: ТУК

Още »

Уважаеми колеги,
Излезе брой 6/2014 на Информационния бюлетин на Института за научни изследвания към СА "Д. А. Ценов" - Свищов.

Шести брой на бюлетина може да видите(изтеглите) от ТУК

Още »

Конкурсът на тема споделено пътуване с автомобил в градска среда се  организира от „Do the right mix – придвижвай се разумно!“, информационна кампания на ЕК за устойчива градска мобилност, в партньорство с Академията за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“.

ноември’14 - февруари’15 година

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА
Любители-фотографи и занимаващи се с кино, студенти или активни хора, които имат какво да кажат по отношение на споделеното пътуване в градска среда  чрез снимка или кратко видео.

Възраст: в конкурса могат да участват хора на възраст межру 18 и 50 години. Няма ограничения за националност.

КАК ДА УЧАСТВАТЕ:
Изпратете ни на office@dothemix.bg вашите три имена, възраст, име на проекта и линк, на който е качена кандидатурата ви.

КАТЕГОРИИ И ИЗИСКВАНИЯ:
Всяка кандидатура се състои от един видео материал или една снимка с описание на проекта. Няма ограничение за брой кандидатури, подадени от едно лице, стига да са като отделни проекти.

Категория ВИДЕО:

 • Тип: илюстрация, анимация, игрално действие
 • Максимална продължителност: 60 секунди
 • Минимална резолюция: 320x240 пиксела
 • Препоръчителен формат: MPEG-4 на 640x480 резолюция с MP3 аудио (MPEG, 3GPP, MOV,
 • AVI, WMV и FLV формати са също допустими)

Трябва да са качени на произволно избрано място от вас място в интернет (dox, tranzit, wetransfer)  с регулиран достъп, а на горния мейл да ни изпратите линк за сваляне на материала.

Категория СНИМКА:
Тип: цифрова снимка, записана във формат JPEG; препоръчително е да е в AdobeRGB или sRGB цветни пространства, без CMYK

Дължина на кадъра: минимум 3000 пиксела
Резолюция: минимум 150 dpi

СРОКОВЕ:
Подаване на материали: проектите, изпратени по електронен път на office@dothemix.bg, се приемат до 00:00 часа на 5 декември.

Журиране: 10 януари – 31 януари

ЖУРИ:
Кандидатурите в двете категории ще бъдат прегледани и оценени от организаторите на конкурса и компетентно жури с председател проф. дн. Любомир Халачев, декан на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, и по един представител от:  Представителство на ЕК у нас и МОСВ - национален координатор на проекта в България.

НАГРАДИ И НАГРАЖДАВАНЕ              
Първите трима, излъчени в категориите ВИДЕО и СНИМКА, ще получат материални награди.

Организаторите осигуряват награден фонд и поемат ангажимента да популяризират резултатите от конкурса. Наградите на шестимата финалисти ще бъдат връчени по време на официална церемония в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ на 18 февруари.

Фотографиите и селектирани кадри от видео кандидатурите на всички участници ще бъдат отпечатани за сметка на организаторите и представени на изложба на открито през пролетта на 2015-та в центъра на София.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Подадените проекти трябва да са авторски права и в тях да не е ползвана музика или материали, които нарушават авторско право или собственост.

Всеки участник се съгласява да предостави право за позлване на материалите с изрично цитиране на авторството му за публикуване, излагане на изложба, публично излъчване и качване на видеото (изцяло или частично) на електронните страници на кампанията (сайт и фейсбук страница) и други медийни канали на територията на страната за целите на популяризирането на кампанията и конкурса.

СПОДЕЛЕНО ПЪТУВАНЕ
В цял свят начинът на придвижване, когато шофьор предоставя транспорт на един или няколко пътници, без нито един от участниците да има финансова печалба, е известен като „споделено пътуване“. Каузата на споделеното пътуване цели да спомогне, както за опазването на околната среда чрез намаляване на вредните емисии, така и за оптимизиране средствата за транспорт.

“Do the right mix – Придвижвай се разумно“ е двугодишната информационна кампания на Европейския съюз, която у нас се координира на национално ниво от Министерство на околната среда и водите и цели да обърне внимание на предимствата при комбинирането на различни видове придвижване – градски транспорт, велосипед, кола  и пеша. Основното й послание е, че с избора на комбиниран превоз хората могат да подобрят здравния си статус, да намалят разходите си за транспорт и да допринесат за по-чиста градска среда. Акцент в кампанията от октомври 2014-та до април 2015-та година е насърчаването на споделяне на личния автомобил с няколко пътника, които се движат по еднакъв маршрут. Партньор в тази кауза е успешната платформа за споделено пътуване у нас AHA!CAR, която съществува като сайт и приложение за мобилни телефони.

НАТФИЗ „КРЪСТЬО САРАФОВ“ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И СВЕТА ПРЕЗ ЦЕЛИЯ НОЕМВРИ

УЧЕБЕН ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР, СЕЗОН 2014/2015, НОЕМВРИ

Още »

Традиционната есенна изложба представи в Стопанската академия нова руска и западна научна литература

Традиционната есенна изложба-базар за поредна година представи пред академичната общност в Свищов богата колекция от нова руска и западна преводна научна литература.  Изложението се организира от Академична библиотека „Акад. Никола Михов” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” и официалния представител на Руската академия на науките за България.

19-тата поред изложба-базар на нова научна литература откри зам.-ректорът на Академията – проф. д-р Любен Кирев. В приветствието си  организаторите и към преподаватели и студенти, той определи присъстващите  като „четящите и мислещи” хора. По думите му, без книгите няма как да се случи преход към „икономика на знанието”, при който знанието се превръща в основен суровинен източник, основен фактор и основен продукт на производството.

Присъстващите „любители на книгата” приветства и  директорът на Академичната библиотека – Анка Танева, която подчерта, че книгите са духовният стожер за хората,  които са възпитани да ги ценят.

Тазгодишната изложба – базар представи над 1200 заглавия на руски и английски език от различни области на знанието. Част от присъстващите на откриването студенти и преподаватели се възползваха веднага от възможността да черпят знание от писаното слово, купувайки си нова научна литература.

Още »

Учени от 9 държави участваха в конференция в Стопанска академия с разработки за социалните науки и икономиката

Международна научна конференция на тема „Социалните науки и икономиката” (Взаимодействие и перспективи за сътрудничество) се проведе в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, организирана от катедрите „История, философия и социология” и „Правни науки и екология” към факултет „Производствен и търговски бизнес”.

За международния научен форум са разработени 108 доклада от 116 автори от 9 държави. Конференцията бе организирана с цел да се създадат благоприятни условия за научни изяви и контакти, за установяване на бъдещо сътрудничество между изследователите и специалистите от социалните науки и икономиката, пълноценен обмен на творчески идеи и генериране на нови знания, синхронизиране между развитието на теорията и потребностите на съвременната практика.

Приветствие към участниците в международния научен форум от името на Ректора – проф. д-р Величко Адамов и от името на академичното ръководство, поднесе зам.-ректорът проф. д-р Любен Кирев. Коментирайки важността на избраната от организаторите тема, проф. Кирев заяви: „Известно е, че в отношенията социални науки – икономика съществува тенденция на демонстриране на надмощие кой от двата клона на общественото познание е доминиращ”. В тази връзка той подчерта, че темата на конференцията дава отговор на привържениците на хуманизацията на икономиката и посочва пътя, по който трябва да се върви – „сътрудничество, взаимодействие, съвместно търсене на научната истина в по-сложната в сравнение с физическия свят обществена материя”.

Сред гостите на форума бяха финансовият мениджър на Академията – проф. д-р Георги Герганов, деканите на факултети, ръководители на катедри, преподаватели, докторанти и студенти.

Поздравления към организаторите на форума отправиха чрез множество изпратени поздравителни адреси сродни катедри от страната и чужбина, както и катедри в Стопанска академия. Чрез мултимедийна презентация бе представен поздравителен адрес от проф. дсн Галина Силасте – ръководител на катедра „Теоретична социология” във Финансовия университет при Правителството на Руската Федерация. Важността на връзката между социалните науки и икономиката, и очертаването на полетата на взаимодействие и перспективи, подчерта в своето приветствие и доц. д-р Николета Михалева от катедра „Философски науки” при Икономически университет – Варна. Тя изрази убеденост, че „голямото предимство на всяко демократично общество е преди всичко високото качество на образование”. 

В рамките на научния форум бяха представени два пленарни доклада от ръководителите на катедрите-домакини. Презентацията на проф. д-р Иван Върбанов – ръководител катедра „История, философия и социология”, бе посветена на моралната философия в обучението на икономисти. Доц. д-р Пенко Димитров – ръководител катедра „Правни науки и екология”, говори за правоприемството в данъчните права и задължения по Закона за корпоративното подоходно облагане. Своите научни разработки в различните тематични направления, участниците в конференцията представиха в обособените работни секции – „История, философия, социология”, „Социални науки и социално-икономическа практика”, „Публични политики в съвременното общество”.

След приключване на работата по секции, участниците в научния форум приеха заключителен документ, в който приносите на проведената конференция са обобщени в три основни направления. В областта на теорията конференцията допринася за създаване и систематизиране на нови теоретични знания, в резултат на оригинални авторски разработки на академичния състав и на научни изследвания на докторанти и студенти. Ползите в областта на практиката са свързани с формирането на права и обратна връзка между катедрите и факултетите на Академията, техните колеги от други образователни и изследователски институции, техните настоящи студенти и бивши възпитаници и специалистите от практиката. В областта на обучението, проведената международна научна конференция допринася за усъвършенстване качеството на учебния процес и утвърждаване на лидерските позиции на Стопанска академия на пазара на висококачествени образователни услуги. Участниците се обединиха около идеята за превръщане на конференцията в ежегодна научна проява, която да се утвърди като интердисциплинарен форум за нови идеи в областта на социалните, финансовите и стопанските науки.  

Всеки участник в конференцията получи издадения двутомен сборник „Социалните науки и икономиката” (Взаимодействие и перспективи за сътрудничество), в който са публикувани подготвените научни разработки за международния форум.

Още »

Стопанска академия “Д.А.Ценов”, Факултет “Мениджмънт и маркетинг”, Катедра “Мениджмънт” и Студентски съвет организират конкурс за есе на тема“СЪДЕЯТЕЛСКА СРЕДА И УСТОЙЧИВО ПОВЕДЕНИЕ В ИКОНОМИКАТА И УПРАВЛЕНИЕТО ”.

І-ви кръг: Ще се проведе на 2 декември 2014 г. от 10,00 часа  в конферентната зала на Академичен кампус – корпус “Юг”. Могат да участват студенти от всички специалности и курсове.

ІІ-ри кръг: Класираните от 1-во до 15-то място есета участват във финалния кръг през месец  април 2015 г.

Записвания за участие в катедра “Мениджмънт”, вътрешен телефон 291

Срок за записване: 25 ноември 2014 г.

Организаторите дават пълна свобода на творческа интерпретация по темата.

Още »

Уважаеми дами и господа,

Във връзка отбелязването на 135-тата годишнина на българската митническа администрация се организира конкурс за:

- ученическо есе във възрастовите групи 11-14 и 15-18 години на тема „Митницата през моя поглед";

  - студентска разработка на тема "Митниците в Европейския съюз в условията на свободно движение на стоки".

В конкурса могат да вземат участие ученици и студенти от всички учебни заведения.

Повече информация можете да намерите на адрес: http://www.customs.bg/bg/pubs/5795

 

Още »

Уважаеми колеги,
Тържествените церемонии по връчването на дипломите за висше образование, ОКС "Бакалавър" на дипломантите випуск 2010 от всички факултети ще се състоят както следва:

Факултет "Финанси" - 19.12.2014 г. /петък/ по следния ГРАФИК

Факултет "Стопанска отчетност" - 20.12.2014 г. /събота/ по следния ГРАФИК

Факултет "Мениджмънт и маркетинг" - 13.12.2014 г. /събота/ по следния ГРАФИК

Факултет "Производствен и търговски бизнес" - 12.12.2014 г. /петък/ по следния ГРАФИК

Още »

Уважаеми колеги,
Профи Кредит  България ЕООД обявява свободно място за кредитен консултант.

 

Кредитен Консултант

Ако ти искаш сам да определяш какво възнаграждение и развитие да получиш, и да работиш за лидер на пазара – при нас е точното място!

В екипа на ПРОФИ КРЕДИТ България работят над 800 мотивирани и амбициозни служители и сътрудници. Искаш ли да се присъединиш към него?

Очакваме от теб:
- Да си позитивен и уверен;
- Да си комуникативен и енергичен;
- Отговорен;
- И не на последно място, да си мотивиран за постигане на високи резултати.

 

Ние ти предлагаме:
- Възнаграждение спрямо постигнатите резултати;
- Работа в един от най-динамичните ни екипи;
- Допълнителни бонуси и придобивки;
- Позиция на граждански договор.

 

ПРОФИ КРЕДИТ България е част от международната финансова група Профиреал Груп, с представителства в Чехия, Полша, Словакия, България и Русия. Във всяка една от тези държави името на групата се свързва с две основни неща – успешна история и доволни клиенти.

 

Ще очакваме твоята автобиография на e-mail адрес: career@proficredit.bg

Успех!

 

Още »

Във връзка с научноизследователски проект № 19-2013 на тема “Изследване приложимостта на моделите за инвестиране и портфейлиране в условията на нововъзникналите пазари” Стопанска Академия „Д.А.Ценов“ е придобила достъп до световната база данни “S&P Capital IQ”, която може да бъде използвана за изследвания и обучения.

На 14.11.2014 г. в 15 аудитория от 10:30 часа ще бъде представена базата данни и технологията за работа с нея. Каним всички заинтересовани студенти, докторанти и научни работници да присъстват на презентацията.

Още »


Уважаеми колеги,
ДБТ Свищов обявява набирането на студенти за лятна ваканционна заетост във ФРГ през 2015 г. по процедурата на анонимния подбор при следните условия за кандидатстване:

1. Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

1.1 Да са на възраст от 18 до 35 години;
1.2 Да са студенти в редовна форма на обучение;
1.3 Да не са последен курс на семестриално обучение;
1.4 Да имат основни познания по немски език /най- малко 3 години занимания по немски/;
1.5 Да са готови минимум 2 месеца да работят в Германия;
1.6 Студентите не трябва да ограничават избора си на работно място до един регион или населено място;
1.7 Студентите трябва да приемат работно място във възможно най-много сектори.

2. Кандидатите следва да представят следните документи:

2.1 Заявление /свободен текст/ на български език. В заявлението е необходимо да декларират, че са изучавали немски език най-малко 3 години и са свободни от други ангажименти по време на официално обявената за всяко училище лятна ваканция /задължително се посочват точните начална и крайна дата/, както и че притежават необходимите средства за финансиране заминаването си  за Германия.
2.2 Уверение от висшето училище, че лицето е редовен студент и не е последен курс на обучение.

Не се приемат уверения, в които данните за курса и семестъра на следване са посочени с римски цифри и се изисква в него изрично да е посочено, че лицето не е последен курс на семестриално обучение. 

Документи се приемат до 05.01.2015 г. в ДБТ Свищов ст. 1 и ст. 3.

Още »


Уважаеми колеги,
Правителството на провинция Бавария - Германия обявява конкурс за едногодишна стипендия за учебната 2015/16 г. за студенти-магистри.

CFA: BAYHOST Jahresstipendienprogramm 2015/16

English version below
.......................................................

Sehr geehrte Damen und Herren,

es freut uns, Sie auf die aktuelle Ausschreibung der Jahresstipendien des Freistaates Bayern 2015/16 für Hochschulabsolventen aus Bulgarien, Kroatien, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, der Slowakei, Tschechien, der Ukraine und Ungarn aufmerksam machen zu können.

Das Stipendium dient der Finanzierung eines Promotions-, Aufbau- oder Postgraduierten-Studiums an einer bayerischen Hochschule. Es wird zunächst für ein Jahr gewährt und kann auf Antrag maximal zwei Mal (auf insgesamt drei Jahre) verlängert werden.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Flyer anbei und unserer Webseite www.bayhost.de bzw. unter folgendem Link:
http://www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/incoming/index.html

Die Bewerbungsfrist ist der 1. Dezember 2014 (Eingangsstempel).

Ich bitte Sie, die Ausschreibung an Studierende und Interessierte weiterzuleiten. Zusätzliche Flyer per Post schicken wir gerne auf Anfrage zu. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit Dank und besten Grüßen
Katrin Döppe

........................................................................
Subject: One year scholarship program sponsored by the Free State of Bavaria 2015/16

Dear Madam or Sir,

The Bavarian Academic Centre for Central, Eastern and Southeastern Europe (BAYHOST) would like to ask you to pass this information to your students and other parties interested.

The Free State of Bavaria invites applications for its one-year scholarship program for students from Central, Eastern and Southeastern Europe for the academic year 2015/16 via BAYHOST. Graduates from Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovakia and Ukraine are eligible to apply.

The scholarships are meant to finance doctoral or postgraduate studies at Bavarian universities. One year scholarships can be extended twice for up to 3 years.

Please find enclosed our Flyer and further information can be found on the BAYHOST website www.bayhost.de respectively here:
http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html


The application deadline for first time applications is the 1st December 2014 (date of receipt!).

I would appreciate it if you could forward the application to all students and persons who might be interested. Additionally, we could send you some flyers by separate post on request.

Should you have further questions or comments, you are welcome to contact us any time via doeppe@bayhost.de.

I look forward to hearing from you!
Katrin Döppe
BAYHOST scholarship programs

---------------------------
Katrin Doeppe, M.A.
Stipendienprogramme

BAYHOST
Bayerisches Hochschulzentrum fuer Mittel-, Ost- und Suedosteuropa
Universitaetsstrasse 31
D-93053 Regensburg
Tel.: ++49 (0)941-943-5049
Fax: ++49 (0)941-943-5051
E-Mail: doeppe@bayhost.de
URL: www.bayhost.de
www.facebook.com/bayhost.regensburg

i. A.
Natalia Carpovici, M.A.
Projekte / Webauftritt
BAYHOST
Bayerisches Hochschulzentrum fuer Mittel-, Ost- und Suedosteuropa
Universitaetsstrasse 31
D-93053 Regensburg
Tel.: +49 (0)941-943-5048
URL: www.bayhost.de

FLYER

Още »


Уважаеми колеги,
БНБ обявява конкурс за стипендии за 2015 г.

Изисквания към кандидатите

За да имате право да участвате в конкурса и да получавате стипендия от БНБ, е необходимо да сте български граждани, като към датата на кандидатстването за стипендия отговаряте на следните условия:

• Да сте докторанти в редовна форма на обучение или студенти, обучаващи се в редовна форма за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър” в акредитирани висши училища в страната или чужбина, с подходящи за БНБ специалности;
• Студентите, обучаващи се в степен магистър:

   - след придобита степен „професионален бакалавър“ или степен „бакалавър“ - да имат среден семестриален успех най-малко много добър (5.00) и среден успех от държавните изпити или от защитата на дипломната работа най-малко много добър (5.00);
   - без придобита степен „професионален бакалавър“ или степен „бакалавър“ - да имат завършени поне шест семестъра и среден успех от следването си към момента на кандидатстване най-малко много добър (5.00);

• Да не са служители на БНБ;
• Да не са роднини по права линия, съпрузи, роднини по съребрена линия до четвърта степен или роднини по сватовство до втора степен с членове на Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ или с членове на Управителния съвет на БНБ.

Кандидатстване

Необходимо е да подадете следните документи:

• Мотивационно писмо;
• Автобиография, в която да се акцентира на научната активност на кандидата - публикувани статии, участие в конференции и семинари, подготвени и представени научни реферати и др.;

За студентите-магистри - документи от университетската администрация за записан семестър за ОКС „магистър” за текущата година и:

   - диплома за завършена степен „професионален бакалавър“ или степен "бакалавър"за студентите-магистри с придобита степен „професионален бакалавър“ или степен "бакалавър"; или
   - документ за завършени шест семестъра и за успех от следването до момента (уверение, академична справка) за студентите-магистри без придобита степен „професионален бакалавър“ или степен "бакалавър";

За докторантите - заповед за зачисляване в докторантура;

Кандидатите от университети в чужбина могат да намерят допълнителна информация на интернет страницата на БНБ www.bnb.bg.

• Декларация по образец;
• Есе в обем до 5 стандартни страници по следните теми:

За студентите магистри: Дългосрочни и краткосрочни икономически ефекти за България от санкциите на ЕС срещу Русия;

За докторантите: Граници на паричната политика.

Подаване на документите:

Документите на кандидатите се подават в периода от 1 до 30 ноември 2014 г.:

• На гише „Информация” в паричния салон на БНБ – София, от 08:30 до 15:45 ч. в работни дни.
• С препоръчано писмо на адрес:

Българска народна банка,
пл. "Княз Александър І" № 1
София – 1000
гише ”Информация” за дирекция "Управление на човешките ресурси"
относно: "Конкурса за стипендианти на БНБ".

  • На e-mail: scholarship@bnbank.org, като приложените документи за участие трябва да бъдат във формат .pdf.

В работни дни информация за конкурса може да бъде получена на тел. 02 / 9145 2723 от секретаря на Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ.

Предоставените от Вас доброволно лични данни и документи са защитени в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни. Те се събират, обработват и съхраняват за нуждите на БНБ съгласно предписанията на Закона за защита на личните данни. Българската народна банка е администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния управител.Трети лица могат да получат достъп до личните Ви данни само по реда и при условията на закона. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на личните данни.

Информация за конкурса ще намерите на интернет сайта на БНБ, в рубриките:

Начало/За нас/ Кариери/ Стипендии
http://www.bnb.bg/AboutUs/AUCareers/AUScholarships/AUSHow/index.htm
и
Начало/ За нас/ Конкурс за стипендианти на БНБ за 2014 г.
http://www.bnb.bg/AboutUs/AUCareers/AUScholarships/AUSHow/index.htm

Още »

Уважаеми преподаватели и студенти,
Българската асоциация по информационни технологии(БАИТ), организира за поредна година конкурса Наградите на БАИТ за 2014 г. за значим принос за развитието на информационните и комуникационни технологии.
И тази година конкурса ще се проведе в  две категории - Образователна награда и Студентска награда.

Образователни награда има за цел да отличи личности/екипи, работещи в сферата на образованието /училище, университет, БАН/ с принос за развитието и внедряването на информационните и комуникационни технологии в учебния процес и/или създали методика и учебни програми за подготовка на кадри за нуждите на ИКТ бизнеса.
Победителите до сега в тази категория са били: 2013 – Уча.се; 2012 – Академия Телерик; 2011 – Нимеро ЕООД.

Студентска награда ще отличи студент/екип за създаден и приложен проект в сферата на информационните технологии.
Победителите до сега в тази категория са били: 2013 – екип от МГУ и Десислав Кузманов от ТУ София; 2012 – Денислав Лефтеров от ПУ и Здравко Велинов от ТУ София; 2011 – екип от МГУ.

През 2011 г. УС на БАИТ взе решение да възобнови връчването на наградите на асоциацията, но в променен формат, съобразно целите и задачите й и променената обществено икономическа обстановка. Броят на категориите се увеличи значително, като наградите станаха 12. Освен досегашните две - за значим принос и за журналистически принос, новите са: Образователна награда, Студентска награда, Публична администрация, Бизнес иновативност, Корпоративна и социална отговорност, STARTUP компания на годината, E-business, Мобилни решения и Развлекателен софтуер.

Чрез увеличаване броя на категориите се цели да се отдаде дължимото на всички личности, институции и компании, които със своя професионализъм, иновативност и активна гражданска позиция са дали през 2014 г. своя принос за развитието на информационните и комуникационни технологии.

Кампанията и церемонията се провеждат под патронажа на Президента на Република България Росен Плевнелиев.

От 2012 г. към статуетките и грамотите в отделните категории има и паричните награди. Те  са  под формата на ваучери, срещу чиято стойност победителите в конкурса имат възможност да закупят стоки или услуги от компании, членове на БАИТ.

Наградите ще бъдат връчени на официална церемония в края на м. януари 2015 г. Датата и мястото ще бъдат посочени допълнително.

Краен срок за регистрация за участие: до 24.00 ч. на 12 Януари 2015 г.

Регистрационната форма и регламентът на конкурса са публикувани на сайта на наградите www.bait-awards.bg  .

Конкурсът ще се проведе в рамките на европейския проект Watify, чийто изпълнител за България е БАИТ. Това е проект за насърчаване на дигиталното предприемачество и създаването на е-менторинг екосистема. По-голямата част от наградите отличават и чрез това насърчават дигиталното предприемачество у нас.

Конкурсът и церемонията за връчване на „Наградите на БАИТ” за 2014 г. се провеждат в партньорството с: БНТ, БНР, БТА, IDG.bg, Computerworld, Computer, Teacher.bg, TechNews, Diploma.bg, Digital Europe, Национален център за безопасен интернет, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Националното сдружение на общините в Република България, LauncHub, Eleven, StartUP и Start it Smart.

За БАИТ:

Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) е най-голямата, най-представителна и влиятелна браншова организация в сферата на информационните и комуникационни технологии в България. Създадена през 1995 г. към момента в нея пряко членуват 100 фирми. Асоциацията обхваща фирми от всички сектори на информационните и комуникационните технологии - хардуер, софтуер, системна интеграция, мрежи, телекомуникации, доставчици на Интернет услуги и др. Една голяма част от тях предлагат собствени решения, продукти и услуги и успешно работят на чуждестранните пазари. В асоциацията членуват и представителствата на повечето водещи световни производители в България. Фирмите, членуващи в БАИТ, формират над 69% от пазара на информационни технологии в България. Преобладаващата част от значимите проекти в сферата на ИКТ, възлагани с обществени поръчки, се печелят от фирми-членове на БАИТ, като по обем на приходите тяхното участие е над 80%. Мисията на БАИТ е да защитава общите интереси на своите членове, като активно работи за изграждането на информационното общество в държавата, за развитието на българската ИКТ индустрия и на ИКТ пазара като цяло. БАИТ подпомага своите членове за тяхното участие в различните програми за развитие на Европейския съюз и по-успешно приспособяване към неговите пазарни условия. За постигане на тези си цели БАИТ работи с органите на държавното управление, като ги подпомага с експертно мнение при формирането на държавната политика в областта на информационните и комуникационни технологии, при планирането и изпълнението на големите инфраструктурни проекти в сектора на ИКТ. Асоциацията провежда последователна политика за създаване на нормална пазарна среда в България в областта на информационните технологии, на прозрачност и равнопоставеност между фирмите на пазара и се противопоставя на всякакви опити за корупционни практики.

Още »