КАТЕДРА "СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ"

Ръководство
 РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА I ГРУПА
 Доц. д-р СТАНИСЛАВ ЦОНЕВ АЛЕКСАНДРОВ
Тел: 66-400 
 ИНСПЕКТОР КАТЕДРА I ГРУПА
 СИЛВИЯ ХРИСТОВА СТОЙЧЕВА
Тел: 66-349 
Академичен състав
 ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ БАТАШКИ   Тел: 66-425  
 ПРОФ. Д-Р АТАНАС БЛАЖЕВ АТАНАСОВ   Тел: 66-389  
 ДОЦ. Д-Р РОСИЦА ЦВЕТАНОВА СИМЕОНОВА   Тел: 66-319  
 ДОЦ. Д-Р СТАНИСЛАВ ЦОНЕВ АЛЕКСАНДРОВ   Тел: 66-328  
 ДОЦ. Д-Р ГАЛЯ СТОЯНОВА ИВАНОВА - КУЗМАНОВА   Тел: 66-328  
 ДОЦ. Д-Р ДИАНА КАРАМФИЛОВА ИМАЛОВА   Тел: 66-388  
 ДОЦ. Д-Р ИВАН ЙОРДАНОВ АНДРЕЕВ   Тел: 66-351  
 ДОЦ. Д-Р ГАЛИНА СИМЕОНОВА ЧИПРИЯНОВА   Тел: 66-400  
 ГЛ. АС. Д-Р ДИАНА ТОНЕВА КРУМОВА   Тел: 66-319  
 ГЛ. АС. Д-Р РУМЯНА БОРИСОВА МИХАЙЛОВА   Тел: 66-319  
 ГЛ. АС. Д-Р БОЖИДАР МИЛАНОВ БОЖИЛОВ   Тел: 66-351  
 ГЛ. АС. Д-Р РАДОСВЕТА ЙОРДАНОВА КРЪСТЕВА - ХРИСТОВА   Тел: 66-348  
 ГЛ. АС. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ ДИМЧЕВ ВЕЧЕВ   Тел: 66-334  
 ГЛ. АС. Д-Р РАЛИЦА КИРИЛОВА ДАНЧЕВА   Тел: 66-351  
 АС. Д-Р ГАЛЯ МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА   Тел: 66-351  
 АС. ВАЛЕРИЙ АТАНАСОВ АЛЕКСАНДРОВ   Тел: 66-388  
 АС. ЦВЕТАН ЕВТИМОВ ЦВЕТКОВ   Тел: 66-351  
 АС. ТОДОР АТАНАСОВ ТОДОРОВ   Тел: 66-351  
 АС. МИРОСЛАВ ВЕЛИКОВ ТОДОРОВ   Тел: 66-351  
 АС. РАДИ СТЕФЧОВ ДИМИТРОВ   Тел: 66-351  

Докторант  Александрина Пламенова Алексиева   Редовна форма
Зачислен на 1.1.2014 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р СТАНИСЛАВ ЦОНЕВ АЛЕКСАНДРОВ
Докторант  Вера Тодорова Петрова   Задочна форма
Зачислен на 1.11.2014 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р РОСИЦА ЦВЕТАНОВА СИМЕОНОВА
Докторант  Димитър Борисов Янков   Самостоятелна форма
Зачислен на 21.4.2015 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р СТАНИСЛАВ ЦОНЕВ АЛЕКСАНДРОВ
Докторант  Здравка Костадинова Киричева   Задочна форма
Зачислен на 1.1.2015 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ГАЛЯ СТОЯНОВА ИВАНОВА - КУЗМАНОВА
Докторант  Иван Николаев Събев   Редовна форма
Зачислен на 1.11.2014 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ИВАН ЙОРДАНОВ АНДРЕЕВ
Докторант  Ивета Донева Тончева   Задочна форма
Зачислен на 1.1.2014 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ДИАНА КАРАМФИЛОВА ИМАЛОВА
Докторант  Йорданка Миткова Илийкова   Редовна форма
Зачислен на 1.1.2015 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Проф. д-р МИХАИЛ ДОЧЕВ МИХАЙЛОВ
Докторант  Лидия Георгиева Живкова   Редовна форма
Зачислен на 1.1.2014 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Проф. д-р АТАНАС БЛАЖЕВ АТАНАСОВ
Докторант  Мариета Цекова Михайлова   Редовна форма
Зачислен на 1.7.2014 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р РОСИЦА ЦВЕТАНОВА СИМЕОНОВА
Докторант  Мирослав Великов Тодоров   Задочна форма
Зачислен на 1.1.2013 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ГАЛЯ СТОЯНОВА ИВАНОВА - КУЗМАНОВА
Докторант  Нина Николаева Йосифова   Редовна форма
Зачислен на 1.1.2014 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Проф. д-р ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ БАТАШКИ
Докторант  Оля Огнянова Григорова   Редовна форма
Зачислен на 1.1.2014 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Проф. д-р МИХАИЛ ДОЧЕВ МИХАЙЛОВ
Докторант  Петя Гутева Гутева   Редовна форма
Зачислен на 1.7.2014 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ДИАНА КАРАМФИЛОВА ИМАЛОВА
Докторант  Росен Благовестов Димитров   Редовна форма
Зачислен на 1.1.2014 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Проф. д-р МИХАИЛ ДОЧЕВ МИХАЙЛОВ

            I. Кратка история на катедрата
            Катедра “Счетоводна отчетност” е една от първите катедри, които възникват във Висшето търговско училище, открито през 1936 г. в гр. Свищов. Тя започва да функционира като катедра по книговодство и сметководство. Първият ръководител на катедрата е проф. Г. Тошев, който изпълнява и длъжността заместник-ректор. Преподавателите от катедрата провеждат обучение по счетоводство, включено като основна дисциплина в учебния план на новооткритото училище. През по-голямата част от своето съществуване катедра “Счетоводна отчетност” е профилираща катедра, която обучава студентите от специалност “Счетоводство и контрол” - една от най-старите специалности в СА “Д. А. Ценов”. Създадена е през 1948 г. под наименованието “Стопанска отчетност”. В дългогодишната история на катедрата наименованието на специалността е претърпяло промени, но усилията на преподавателския състав неизменно са насочени към създаването на специалисти по счетоводство с висша икономическа квалификация. В катедра “Счетоводна отчетност” са работили едни от най-известните и утвърдени преподаватели у нас като проф. Д. Йорданов, проф. В. Павлов, проф. В. Ранков, проф. Д. Спасов, проф.В. Нанков, проф. Т. Тотев и др.

            ІІ. Кратка характеристика на специалност “Счетоводство и контрол”
            Студентите от специалност “Счетоводство и контрол” придобиват: фундаментална подготовка по общоикономическите дисциплини, специализирани знания и умения в областта на финансовото, управленското, банковото и бюджетно счетоводство и отчитането на външнотърговските сделки, умения и навици за работа със съвременен счетоводен софтуер. В учебния план, по който се подготвят бъдещите специалисти в тази област, е предвидена възможност за изучаване на тясно специализирани счетоводни дисциплини като счетоводство на юридическите лица с нестопанска цел, счетоводство на инвестиционните предприятия, счетоводство на застрахователните предприятия и счетоводство на осигурителните предприятия. Специално внимание се отделя на международните счетоводни стандарти за финансово отчитане. Изучават се и дисциплини, свързани с изготвянето, представянето и одита на финансовите отчети. В учебния план за специалността са включени всички дисциплини, предвидени в Закона за независимия финансов одит за изучаване от кандидатите за “дипломиран експерт-счетоводител”. Съдържателната страна на обучението е хармонизирана с българското и с международното търговско законодателство, основано на Директивите на Европейския съюз и Международните счетоводни стандарти. В учебните планове за различните образователни степени са включени дисциплини, които са съобразени по наименование и учебно съдържание с учебната документация за подобни специалности в развитите европейски страни. Специалност “Счетоводство и контрол”е акредитирана от Националната агенция за оценяване и акредитация с много добра оценка. Към специалността се осъществява обучение във всички образователни степени - “професионален бакалавър”, “бакалавър”, “магистър” и “доктор”. Обучението за придобиване на магистърска степен е организирано в следните програми: Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия; Счетоводство и одит в банките;Счетоводство и одит в публичния сектор. За степените “професионален бакалавър” и “бакалавър” обучението е в редовна и задочна форма, а за степента “магистър” - и в дистанционна форма. Учебният процес се осъществява от високо ерудирани преподаватели, доказали своите способности в научно-изследователската и учебно-преподавателската дейност и в счетоводната практика. Понастоящем в катедра “Счетоводна отчетност” работят 6 професори, 8 доцента, 10 главни асистента и 3 асистента.

            ІІІ. Международни връзки
            Катедра “Счетоводна отчетност” провежда политика на установяване и поддържане на контакти със сродни катедри от чуждестранни университети - Финансовия университет при Правителството на Руската Федерация, Житомирски държавен технологически университет в Украйна, Икономическа академия - Кишинев в Молдова, Университета в Ниш (Икономически факултет), Национален университет Донецк и др. В резултат на тази политика се осигуряват възможности за написване на съвместни научни трудове в областта на счетоводството и одита, разработване на съвместни изследователски и образователни проекти и за все по-широко участие в различни международни научни форуми - конференции, симпозиуми и др.
Изключително ползотворни са контактите на катедра “Счетоводна отчетност” с преподавателите по счетоводство от Финансовия университет при Правителството на Руската Федерация, с които до момента са разработени и отпечатани на български и руски езици три съвместни монографични трудове: “Съвременни аспекти на счетоводството в България и Русия” (“Современные аспекты бухгалтерского учета в России и Болгарии”) през 2002 г., “Счетоводната политика в България и Русия” (“Учетная политика организаций России и Болгарии”) през 2006 г. и „Съвременни модели на счетоводната отчетност в България и в Русия” („Современные модели бухгалтерского учета в России и Болгарии”) през 2011 г.
Съвместен монографичен труд на тема: “Новые концепции развития бухгалтерского учета, анализа и контроля в условиях экономических изменений” е разработен и с преподавателите от Института по счетоводство и финанси при Житомирския държавен технологически университет в Украйна.

         ІV. Научно-изследователски приоритети и проекти

         Научноизследователските приоритети на катедра “Счетоводна отчетност” са ориентирани към:   

  • провеждане на фундаментални и приложни изследвания, които са в синхрон с тенденциите в съвременната икономическа наука;
  • публичен израз на резултатите от научните изследвания в монографии, студии, статии и други;
  • трансфер на резултатите от научните изследвания в учебния процес;
  • продължаване на разработването и успешната защита на докторски дисертации, в т.ч. на дисертации за придобиване на научната степен “доктор на икономическите науки”;
  • активизиране на студентските научни изследвания чрез усъвършенстване на системите за мотивация и стимулиране на изследователския потенциал на студентите;
  • участие в: национални и международни научноизследователски и образователни проекти;  специализации и научни форуми у нас и в чужбина.

            V. Списък на проектите
            Участие на преподаватели от катедра “Счетоводна отчетност” в разработването на научни проекти

 

Наименование

Катедра

Ръководител

Участници

Проекти разработени в периода м. ноември 2010 г. – м. ноември 2012 г.

1.

“Актуални проблеми на счетоводството във финансовата система”

Катедра „Счетоводна отчетност”

Проф. д-р Георги Баташки

Доц. д-р Диана Ималова, Гл.ас. д-р Тотка Кънева, Гл. ас. д-р Иван Андреев, Гл.ас. Валери Александров, студент Александър Николов

2.

“Проблеми при счетоводно-информационното осигуряване дейността на предприятията от публичния сектор”

Катедра „Счетоводна отчетност”

Проф. д-р Георги Баташки

Доц. д-р Диана Ималова, Гл. ас. д-р Иван Андреев, Гл. ас. д-р Тотка Кънева, Гл. ас. д-р Венцислав Вечев, Докт. Васил Деков

3.

„Правни и отчетно-икономически проблеми при облагането на стопанските субекти с корпоративни данъци”

Катедра „Счетоводна отчетност”

Проф. д-р Георги Баташки

Доц. д-р Пенко Димитров, Гл. ас. д-р Иван Андреев, Гл. ас. Емил Цанов, Ас. Милен Атанасов, Докт. Светлана Николова

4.

„Възможности за повишаване качеството на научните изследвания за целите на професионалното и факултативното обучение чрез използване на мултимедийни системи”

Инфраструктурен проект

Доц. д-р Пенка Шишманова

Гл. ас. д-р Иван Андреев, Гл. ас. д-р Тотка Кънева, Гл. ас. д-р Венцислав Вечев, Татяна Друмева, София Цолова, Калин Казаков

5.

“Съвременното обучение по счетоводство в Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов в унисон с националните и европейски приоритети”

Катедра “Счетоводна отчетност”

Доц. д-р Атанас Атанасов

Доц. д-р Галя Иванова-Кузманова, Доц. д-р Станислав Александров, Гл. ас. д-р Божидар Божилов, Гл. ас. д-р Калин Йоновски, Гл. ас. д-р Радосвета Кръстева-Христова, Гл. ас. Цветан Цветков, Ас. Тодор Тодоров, Ас. д-р Ралица Данчева, Докт. Агнеса Аспарухова

6.

“Теоретико-приложни аспекти на счетоводната политика и възможности за нейното оптимизиране в нефинансовите предприятия”

Катедра “Счетоводна отчетност”

Доц. д-р Атанас Атанасов

Доц. д-р Галя Иванова-Кузманова, Гл. ас. д-р Калин Йоновски, Гл. ас. д-р Радосвета Кръстева-Христова, Докт. Агнеса Аспарухова

7.

“Създаване на компютърна лаборатория за практико-приложни изследвания по счетоводство с използване на счетоводен софтуер и банкови автоматизирани информационни системи”

Катедра “Счетоводна отчетност”

Проф. д-р Михаил Дочев

Доц. д-р Станислав Александров, Доц. д-р Божидар Божинов,  Гл. ас.  д-р Божидар Божилов, Доц. д-р Диана Ималова, Гл. ас. Валерий Александров, Докт. Стефан Гъндев, Докт. Веселин Деков

VI. Проведени форуми през текущата година от катедра “Счетоводна отчетност”


Наименование

Дата на провеждане

1.

Тържествена церемония по присъждане на почетната титла „Doctor honoris causa” на проф. д. ик. н. Иван Душанов Иванов

10 октомври 2012 г.

2.

Кръгла маса на катедра „Счетоводна отчетност” и Алумни клуб „Счетоводител”

14 ноември 2012 г.