В Стопанска академия стартира приемът на магистри

В Стопанска академия „Димитър А. Ценов” стартира приемът на кандидат-студенти в образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър” за предстоящата академична 2014/2015 г. Кандидат-студентите могат да избират между над 100 престижни магистърски програми в редовна и дистанционна форми в професионалните направления „Икономика” и „Администрация и управление”. 

За ОКС „магистър” могат да кандидатстват икономисти със степен „бакалавър”, завършилите колежи с ОКС „професионален бакалавър”, както и неикономисти (за второ висше образование) – придобили ОКС „бакалавър” или „магистър” в друго висше училище по неикономически специалности. Едно от условията за всички кандидатстващи по магистърските програми в Стопанска академия е да имат успех от дипломата си не по-малко от Добър (3.50).

Приемът на документи, който започна на 28.07.2014г., за редовно обучение на икономисти ще продължи до 31-ви август, а за дистанционно – до 19-ти септември. Неикономисти, които желаят да кандидатстват за дистанционна форма на обучение, могат да подават документи до 31-ви август.

Записалите се за дистанционно обучение магистри могат да участват в проект „Студентски практики”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд. Проектът цели да подпомогне подобряване качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите в съответствие с потребностите на пазара на труда. Сред целите на проекта са още улесняване на прехода от образователните институции към работното място и повишаване успешната реализация на младите хора на трудовия пазар. Всеки студент има право да бъде включен в практическо обучение по проекта веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една образователно-квалификационна степен – и като „бакалавър” и като „магистър”.

 

Центърът за дистанционно обучение при Стопанска академия е създаден през 1999 г. и за изминалите 15 години е дал възможност на над 22 000 студенти да се дипломират в образователно-квалификационна степен „магистър”. Само през 2013 г. в системата за дистанционно обучение на Свищовското висше училище са регистрирани логвания от 114 държави от всички континенти на света.

Лидерските си позиции на пазара на електронни и дистанционни образователни продукти за ОКС „магистър” в България, иновативният проект на Стопанска академия за обучение в дистанционна форма запазва чрез непрестанно развитие. С цел да отговори все по-пълно на специфичните потребности на обучаваните и да е в унисон със съвременните силно динамични условия на живот, при приема на студенти за предстоящата учебна 2014/2015 г. в Свищовската академия са предвидени гъвкави възможности в технологията на кандидатстване и на обучение в дистанционна форма.

Предстои да бъде реализиран първия прием в новата  магистърска програма „Консултиране и администриране в мениджмънта”, а една от най-новите програми „Financial Management” (Финансов мениджмънт на английски език) вече дипломира първия си випуск.

Сред най-предпочитаните магистърски програми е и „Финансов мениджмънт”, при която обучението е на български език, както и програмите „Банков мениджмънт”, „Мениджмънт на търговската дейност”, „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия”, „Валутен, митнически и данъчен контрол”. По желание студентите в ОКС „магистър” могат да се включат във факултативен уеб-базиран курс по „бизнес комуникации” на чужд език (английски, немски, френски и руски) и след успешното му завършване да получат съответното удостоверение. За устойчивото развитие на академичните дейности при обучението в дистанционна форма се прилагат стандартите на Европейската зона на висше образование.

Документи за предстоящата учебна 2014/2015 г. се приемат в кандидатстудентския център на Стопанска академия всеки делничен ден от 8:00 до 17:00 ч., а в събота и неделя – от 9:00 до 16:00 ч. Актуална информация за приема в магистърски програми за новата учебна година се публикува на сайта на Академия www.uni-svishtov.bg (Прием 2014).

Още »

Официален старт на кандидатстудентска кампания 2014 в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”

С решение на Академичния съвет на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” от 6 януари 2014 г. стартира приемът на документи за участие в 79-ата поред за висшето училище кандидатстудентска кампания. През 2014 година Академията предлага прием в 17 атрактивни, перспективни и пазарноориентирани специалности в ОКС „Бакалавър” в направления „Икономика” и „Администрация и управление” (в редовна и задочна форма на обучение) за подготовка на висококвалифицирани специалисти, способни да се реализират на конкурентния трудов пазар в България, ЕС и по света. Кандидат-студентите могат да подават документи за прием във всички налични форми на обучение и специалности – Финанси, Застраховане и социално дело, Приложна макроикономика, Счетоводство и контрол, Стопански и финансов контрол, Статистика и иконометрия, Маркетинг, Стратегическо и бизнес планиране, Стопанско управление, Екомениджмънт, Бизнес информатика, Международни икономически отношения, Публична администрация, Индустриална бизнес икономика, Аграрна икономика, Икономика на търговията, Икономика на туризма.

Приемът на студенти в образователно-квали­фи­ка­цион­на сте­пен “ба­ка­ла­вър”се осъществява:

 • с оценка от държавен зрелостен изпит, включително и този по професионална квалификация, положен в периода 2008-2014 г.;
 • след успешно положен в СА „Д. А. Ценов”  кандидатстудентски изпит (еднороден тест от 60 въпроса) по една от дисциплините: Математика, Икономика, Икономическа география на България или чужд език – английски, немски, френски, руски или испански език;
 • с пренесена оценка от успешно положен кандидат-студентски изпит в друго висше училище;
 • с оценка от национални и международни олим­пиади.

Документи за участие в кандидатстудентската кампания се подават в Кандидатстудентския център при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, в офисите на Цен­търа за кандидат­сту­ден­тска подготовка и информация в цялата стра­на, в офисите на На­ционалната агенция за прием на кан­дидат­сту­ден­тски документи, в регионалното бюро в гр. Карлово, по пощата и оnline. Няма промяна в таксите за участие в кампанията.

Срокът за подаване на документи е постоянен, като кандидат-студентите участват в класиране съобразно периода на подаването им. За желаещите да участват с кандидатстудентски изпит, Свищовската Алма Матер организира ежемесечни изпитни сесии. Кандидатстудентският център при Стопанска академия ще приема документи всеки делничен ден от 08.00 до 17.00 ч., в събота от 09.00 до 16.00 ч.

Въпреки че срокът за подаване на документи за участие в кандидатстудентската кампания е постоянен, за да участват в първо класиране, кандидат-студентите следва да подадат необходимите документи до 10 юли 2014 г. Всички останали кандидат-студенти, подали документи след 10 юли 2014 г., при наличие на незаети места ще участват в класиранията, обявени след датата на подаването на документи.

Ежемесечните кандидатстудентски изпитни сесии ще се провеждат само в СА “Д. А. Ценов” - Свищов, по график. Продължителността на конкурсните изпити е 3 (три) астро­но­ми­чески часа за тест с 60 въпроса (само от съответната дисципли­на). Кандидат-студентите могат да положат повече от един кандидатстудентски изпит и да се явят на повече от една изпитна сесия. В балообразуването участва най-високата оценка, получена от изпитните сесии. Във връзка с кандидатстудентските изпити Центъра за следдипломно и факултативно обучение при СА „Д. А. Ценов” предлага на желаещите кандидатстудентски курсове по Икономика, Икономическа география на България и Математика.

Балът за участие в класирането се формира в зависимост от избраната опция за кандидатстване. Константните елементи в балообразуването са общият успех от дипломата за средно образование, оценката от задължителната подготовка по Български език и литература от дипломата и оценката от задължителната подготовка по Математика от дипломата. Към формираната сума, в зависимост от избраната опция за кандидатстване, се добавя удвоената оценка от държавен зрелостен изпит (матура в периода 2008-2014 г.) или успешно положен конкурсен изпит в Стопанска академия или в друго висше училище. Освен българските граждани със завършено средно образование, в Академията имат право да кандидатстват и чужденци, ако имат статут на постоянно пребиваващи на терито­ри­ята на Република България, удостове­рено с валиден документ за самоличност; имат статут на бежанци; кандидатите са от българска народност, удостове­рена по ре­да на Постановление 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъщес­твя­ване на образователна дейност сред бъл­гарите в чужбина; кандидатите са от държавите членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство; имат двойно гражданство, едното от които е българ­ско. Детайлна информация за условията за прием и етапите в кандидатстудентската кампания на Стопанска академия е налична в академичния сайт www.uni-svishtov.bg.

Още »


Уважаеми колеги,
В изпълнение на ангажиментите по дейност 4 „Посещения на студентите в реална работна среда“ от проект BG051PO001-3.1.07-0019: „Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА „Д. А. Ценов” – Свищов”, катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ организира посещение на студенти от специалност „Икономика на индустрията“ и „Индустриална бизнес икономика“, II, III и IV курс, редовно обучение в реална работна среда.

Практическото занятие ще се проведе на 31 октомври 2014 г. (петък) от 12.00 часа в „Загорка“ АД – гр. Стара Загора по учебните дисциплини „Пазарно поведение в индустриалното предприятие“, „Индустриален риск мениджмънт и застрахователна политика“ и „Управление на конкурентоспособността на индустриалното предприятие“.

Още »


Уважаеми колеги,
ПОД  „Топлина” АД обявява конкурс за стипендиант за зимен семестър на учебната 2014/2015 година.

1. Критерии за кандидатстване по стипендиантската програма:

В конкурса имат право да кандидатстват   студенти, обучаващи се по специалност „Застраховане и социално дело” в редовна форма на обучение (ОКС „Бакалавър”) в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, с успешно завършени минимум четири семестъра, с минимален среден успех от курса на обучението до момента: отличен – 5.50.

2. Периодичност: Стипендията се отпуска за зимен семестър.
3. Квота по стипендиантската програма: 1 студент за семестър.
4. Размер на стипендията: 500 лв. на семестър.
5. Срок за кандидатстване: до 20.11.2014 г.
6. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в стипендиантската програма (съгласно образец)
 • Мотивационно писмо
 • Академична справка за успех, форма на обучение и специалност
 • Документ, удостоверяващ социалното състояние на кандидата (приложимо за желаещите да ползват предимство по социални критерии).

7. Начин на представяне на Документите за кандидатстване  -  подават се по електронен път на е-mail:  career.center@uni-svishtov.bg
8. Срок за разглеждане на кандидатурите: 25.11.2014 г.
9. Определяне на бенефициентите:

Комисия, съставена от представители на ПОД „Топлина” АД и представител/и на академичната общност, разглежда кандидатурите и определя бенефициентите, на база на следните критерии:

- среден успех;
- социален статус на кандидатите за стипендия;
- аргументация в мотивационното писмо.  

10. Обявяване на бенефициента (лично и публично): до 05.12.2014 г.
11. Изплащане на стипендията:

ПОД „Топлина” АД, съгласно подписан договори със стипендианта, изплаща еднократно сумата по сметка на стипендианта.

Заявление за участие в стипендиантската програма може да изтеглите от ТУК.

Още »


Уважаеми колеги,
ЗАД  „ОЗК-Застраховане” АД обявява конкурс за стипендиант за зимен семестър на учебната 2014/2015 година.

1. Критерии за кандидатстване по стипендиантската програма:

В конкурса имат право да кандидатстват   студенти, обучаващи се по специалност „Финанси” в редовна форма на обучение (ОКС „Бакалавър”) в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, с успешно завършени минимум четири семестъра, с минимален среден успех от курса на обучението до момента: отличен – 5.50.

2. Периодичност: Стипендията се отпуска за зимен семестър.
3. Квота по стипендиантската програма: 1 студент за семестър.
4. Размер на стипендията: 500 лв. на семестър.
5. Срок за кандидатстване: до 20.11.2014 г.
6. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в стипендиантската програма (съгласно образец)
 • Мотивационно писмо
 • Академична справка за успех, форма на обучение и специалност
 • Документ, удостоверяващ социалното състояние на кандидата (приложимо за желаещите да ползват предимство по социални критерии).

7. Начин на представяне на Документите за кандидатстване  -  подават се по електронен път на е-mail: career.center@uni-svishtov.bg
8. Срок за разглеждане на кандидатурите: 25.11.2014 г.
9. Определяне на бенефициентите:

Комисия, съставена от представители на ЗАД „ОЗК – Застраховане” АД и представител/и на академичната общност, разглежда кандидатурите и определя бенефициентите, на база на следните критерии:

- среден успех;
- социален статус на кандидатите за стипендия;
- аргументация в мотивационното писмо.  

10. Обявяване на бенефициента (лично и публично): до 05.12.2014 г.
11.  Изплащане на стипендията:

ЗАД „ОЗК – Застраховане” АД, съгласно подписан договори със стипендианта, изплаща еднократно сумата по сметка на стипендианта.

Заявление за участие в стипендиантската програма може да изтеглите от ТУК.

Още »


Уважаеми колеги,
Катедра "Аграрна икономика" при Стопанска академия "Д.А.Ценов", най-учтиво Ви кани на официалното откриване на Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие на тема: "Националният аграрен сектор - елемент на Европейските земеделски региони в Стратегията "Европа 2020" на 6 ноември 2014 г. (четвъртък) от 10:30 ч. в аула "Проф. Д.Бъров" (ауд.1), Ректорат.

Още »

Карол отново дава стипендия на докторант

Стипендия в размер на 800 лв. месечно за 10 месеца ще предостави отново финансова група Карол. Целта е да бъде подкрепен млад талантлив учен, със значим принос в своята научна област и интересен проект, с практическо приложение. Стипендията се предоставя на  редовен докторант в акредитирани висши училища.

Конкурсът е тристепенен – по документи, интервю и презентация на разработките пред жури. В него влизат представители на висшия мениджмънт на компаниите от групата на Карол, УС на „Асоциация на докторантите в България” и УС на Сдружение "Форум Наука", както и досегашните получатели на стипендията. Чуйте какво казват за стипендията двама от членовете на журито – издателите на сп. Българска Наукта – Росен и Петър Теодосиеви.

Победителят в първия конкурс, д-р Христо Илиев, е от катедра „Квантова електроника” в СУ „Св. Климент Охридски”, физически факултет. Темата на неговата дисертация беше „Генерация на къси лазерни импулси в близката инфрачервена област с дължина на вълната между 1 и 2 микрометра”. Работата му беше отличена от Физическия факултет на СУ като най-добра дисертация на 2012 г.

През 2014 г. стипендия получава Таня Славова, УАСГ, Геодезически факултет, катедра „Висша геодезия“, с тема Локализиране на дълбочинно разположени кухини, посредством гравиметрични методи.

Какви са изискванията и как да кандидатствате?

Финансова група Карол има последователна и дългосрочна политика в подкрепа на образованието в България и развива собствени образователни проекти, структурирани в Корпоративен университет Карол. Само година след създаването си, проектът спечели престижна международна награда и влезе в топ 10 топ измежду 100 финалисти в категория Международна компания на 2014 Leadership Excellence 500 Awards. Емблематичната програма е Карол семестър, който се провежда всеки юли, а тази година за първи в портфолиото на корпоративния университет беше добавено и специално обучение за хора на изкуството – Арт семестър. Най-новият проект е с Националната търговско-банкова гимназия и дава възможност на учениците да придобият практически знания в различните компании на финансова група Карол.

 • За допълнителна информация:

Милена Петкова, мениджър Знание,
ръководител на проекта в Корпоративен Университет Карол

02/400 8 293
m_petkova@karoll.bg
education@karoll.bg

Още »


Уважаеми колеги,
Катедра „Математика и статистика”  организира посещение в реална работна среда на студенти от специалност „Статистика и иконометрия” по дисциплината „Организация на статистическата отчетност”. Мероприятието е в изпълнение на ангажиментите по дейност 4 „Посещение на студенти в реална работна среда” от проект BG051PO001-3.1.07-0019 „Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА „Д. А. Ценов” Свищов”.
Практическото занятие ще се проведе на 23.10.2014 г. Обект на посещение е Национален статистически институт в гр. София.

Още »


Уважаеми колеги,
В изпълнение на ангажиментите по дейност 3 на проект BG051PO001-3.1.07-0019 "Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА „Д. А. Ценов” - Свищов”, катедра „Счетоводна отчетност“ организира майсторски клас на тема: "Предизвикателства пред счетоводната професия" пред студенти от IV-ти курс на специалност "Счетоводство и контрол".
Майсторският клас ще се води от д.е.с. Христо Досев, член на редакционния съвет на списанието на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България и ще се проведе на 22.10.2014 г. (сряда) от 10 часа в конферентната зала на учебен корпус "Юг".

Още »

Все повече работодатели се възползват от възможността за следдипломно обучение на служителите им в Стопанска академия

Увеличен интерес към следдипломното обучение регистрира Центърът за следдипломно и факултативно обучение при Стопанска академия „Димитър А. Ценов”.  Все повече фирми, държавни структури и финансови институции изпращат свои служители за следдипломно обучение в Свищовското висше училище. 

С обучението на служители за придобиване на допълнителни умения и компетентности, освен че се прилага на практика концепцията за учене през целия живот, се засилва и връзката между теория и практика. От една страна специализантите получават търсените от тях нови знания и надграждат своето образование, а от друга –  преподавателите имат обратна информация как техните студенти практически реализират наученото чрез различните форми на допълнителна подготовка.

За академичната 2014 – 2015 г., Сектор „Следдипломно обучение” предлага дългосрочни и краткосрочни програми за повишаване квалификацията на кадри с висше образование (професионален бакалавър, бакалавър и магистър) от всички сфери и отрасли на стопанската дейност. Желаещите да повишат квалификацията си могат да избират между 55 програми в квалификационните  направления „Застраховане”, „Социално дело”, „Информационни технологии”, „Международни икономически отношения”, „Маркетинг”, „Счетоводство”, „Контрол”, „Финанси”, „Стопанско управление” и „Публична администрация”. Сред най-предпочитаните програми са „Здравен мениджмънт”, „Финансов мениджмънт”, „Счетоводство и одит”, „Организация и управление на бизнеса”, „Управление на персонала (човешките ресурси)”.

Обучението е с продължителност от шест месеца до една календарна година. В отговор на специфичните потребности на кандидатите за следдипломно обучение, в Академията се изготвят индивидуални програми за всеки обучаем в различните направления и учебния план се специфицира съобразно нуждите на специализанта. Според преподаватели на обучаваните в Сектор „Следдипломно обучение”, кандидатстващите са все по-мотивирани да повишат своята квалификация, имат по-високи нива на знания и са с конкретни изисквания относно това, което искат да научат.

Кандидатстването за следдипломно обучение в Стопанска академия е непрекъснат процес. Поради индивидуалния характер на обучението няма конкретни срокове за записване и документи се приемат целогодишно. Успешно приключилите обучение получават „Свидетелство за професионална квалификация”.

Следдипломното обучение е регламентирано в съответствие със Закона за висше образование и Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища. Обучението  се извършва съгласно получената от Стопанска академия сертификация от Lloyd's Register Quality Assurance за съответствие със стандартите за Системи за управление на качеството ISO 9001:2008.

Още »


Уважаеми академични преподаватели,
Предлагаме на Вашето внимание  заглавия на книги от предстоящата през м.ноември (03.11 - 06.11.2014г.) изложба на "Индекс" ООД, които можете лично да заявите и закупите впоследствие.

В последната колона е тематиката, по която може да се филтрира. Избраните заглавия можете да заявявате до 22 октомври, за да се подготвят, на следния адрес или имейл.

Индекс ООД
Отдел КНИГИ
1000 София
ул. "Христо Белчев" 2, етаж 6
(02) 987-72-61
www.index2000.bg


Екология, География, Икономика, История-Социология-Философия, IT&PC, Право, Международни отношения - политика, Психология, Руски език.

Още »


Уважаеми колеги,
Фирма "Идеал Стандарт - Видима" АД гр.Севлиево съвместно с АЦККВО при СА "Д.А.Ценов" обявяват свободни места за стажанти в дирекции "Човешки ресурси" и "Финанси".
 

Още »

Синдиката на работещите в Стопанска академия към КНСБ преизбра своя председател и за следващия мандат

Отчетно-изборна конференция на Синдиката на работещите в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – пълноправен член на НБС „ВОН” – КНСБ, се проведе в Свищовското висше училище. Гости на конференцията бяха доц. д-р инж. Лиляна Вълчева – председател на Националния браншови синдикат „Висше образование и наука” – КНСБ, проф. д-р Данаил Врачовски – председател на Общото събрание на Стопанска академия и първи председател на синдикалната организация в Свищовското висше училище, доц. д-р Маргарита Кръстева – председател на синдикалната организация в УНСС.

Приветствие от името на Ректора на Стопанска академия –  проф. д-р Величко Адамов към делегатите на конференцията и към гостите поднесе проф. Врачовски. „Академичното ръководство изключително цени работата на синдикатите в Стопанска академия, които са солидна опора за защита на човешките права, на социалната солидарност и социалната сигурност на работещите в нашето висше училище” – заяви проф. Врачовски. Своята висока оценка за дейността на синдикалната организация той даде и чрез един „символичен” подарък.  Проф. Врачовски сподели, че от създаването на Синдиката в Стопанска академия пази знаме, получено от Министерството на образованието с надпис „колектив първенец” и ритуално подари тази „реликва” на настоящата структура.

В своето изказване, председателят на Националния браншови синдикат „ВОН” – КНСБ, доц. Вълчева също оцени високо дейността на Синдиката на работещите в Стопанска академия. Тя подчерта, че това е една от най-големите синдикални организации в системата на браншовия синдикат, от чийто опит взаимстват много други структури.

В Синдиката на работещите в Стопанска академия при НБС „ВОН” – КНСБ към настоящия момент членуват 410 души, или 72% от преподавателите и служителите на трудов договор, посочи в отчетния си доклад за изминалия мандат 2009 – 2014 г. председателят на Синдикалния комитет доц. д-р Анелия Радулова. По думите й, акцент в работата на Синдиката е реализиране ефективен социален диалог насочен към решаването на въпроси, касаещи  трудовите и осигурителните отношения на работниците и служителите, които не са уредени с повелителните разпоредби на закона – заетост, заплащане и условия на труд.

За отчетния период са сключени три колективни трудови договора „в условията на ползотворен и освободен от напрежение партньорски диалог”. В този аспект, доц. Радулова очерта обективните и специфичните проблеми, които ограничават провеждането на адекватна политика по колективно трудово договаряне и посочи, че най-същественият проблем пред провеждане на активна политика по доходите в Стопанска академия е „хроничното недофинансиране, резултат от традиционно неглижиране от страна на управляващите, на проблемите, свързани с финансирането на висшето образование”.

В рамките на конференцията бе направен и отчет на Контролния съвет на синдикалната организация. Доклада за изминалия период представи председателят на КС – доц. д-р Пенка Горанова. След дадената възможност за обсъждане и приемане на направените отчети за изминалия  мандат, делегатите пристъпиха към избор на ръководните органи. За председател на Синдикалния съвет с пълно мнозинство бе преизбрана доц. Радулова, а зам.-председател и през следващия мандат ще бъде доц. д-р Пламен Йорданов. Делегатите на конференцията преизбраха и доц. Горанова за председател на Контролния съвет.

Още »


Уважаеми колеги,
Международна студентска организация AIESEC с Локален офис Свищов стартира кампания за студенти, желаещи да станат част от най-голямата, глобална студентска организация. AIESEC присъства в 115 държави, като предоставя различни възможности за развитие на младите студенти. Участието в организацията дава възможност за придобиване на практически знания в областите:Бизнес, PR&Маркетинг и човешки ресурси. Студентите имат възможността и да работят в мултикултурна среда както в България, така и в чужбина.
Ако искате да станете част от най-голямата студентска организация в света, да работите в екип от млади и мотивирани хора, да развиете лидерски умения, да придобиете международен опит, да се възползвате от всички възможностти, които AIESEC предлага за професионално и личностно развитие, попълнете своя формуляр за кандидатстване на: http://www.bitly.com/FutureLeadersBG или в офиса на организацията - Факултетски корпус, етаж 3.

За повече информация:

- http://www.aiesec.bg/future-leaders
- svishtov.mail@aiesec.net
- magdalena.obreshkova@aiesec.net
- hristina.raikova@aiesec.net

Още »

„Твоята първа работа с EURES”

Това е схема за трудова мобилност, която помага на младите европейци да намерят работа, стаж или практика в други страни от ЕС.
Целта на новото издание на „Твоята първа работа с EURES” е да се помогне на около 5000 европейски младежи да намерят работа в други страни от ЕС през 2015 г. В инициативата участват няколко изброени по-долу европейски служби по заетостта.
Националните служби по заетостта предоставят информация за набиране на служители, намиране на подходящи работни места и финансиране - както на младежите, търсещи работа, така и на предприятията, желаещи да наемат хора от чужбина. Финансирането ще се предоставя в съответствие с условията и процедурите на тези служби.

Кой може да получи помощ?

 • Граждани на ЕС на възраст между 18 и 30 години, живеещи в страна от ЕС.
 • Всички законно установени работодатели в страните от ЕС, предлагащи договори с продължителност поне 6 месеца, при условие че заплащането и условията отговарят на националното трудово законодателство.

Каква помощ се предлага?

За младежи
По схемата се финансират езикови курсове или други форми на обучение. Покриват се и разходи за пътуване на млади хора, които кандидатстват за работа или стаж, за да се явят на интервю за работа и да се установят в друга страна от ЕС за започване на работа. Помощта за младите хора е описана в наръчника за 2014-2015 г.

За работодатели
Предприятията с до 250 служители могат да кандидатстват за финансова помощ за разходите за обучение на новоназначени служители, стажанти и практиканти и с цел да им помогнат да се установят.
В наръчниказа „Твоята първа работа с EURES“ за 2014-2015 г. са изброени условията и правилата за участие.

Държави (Служби по заетостта) участващи в „Твоята първа работа с EURES“:
Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Полша, Румъния, Словения, Холандия

За повече информация:

- http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=bg
- изданието за 2014-2015 г.: „Твоята първа работа с EURES“
- вижте уеб страниците на службите по заетостта, участващи в схемата.

Още »

С нови специализации във факултативното обучение стартира учебната година в Стопанска академия

Факултативното обучение в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” стартира учебната 2014-2015 година с нови възможности за допълнителна професионална квалификация. Центърът за следдипломно и факултативно обучение (ЦСФО) към Свищовското висше училище  разработи нови специализации, а всички останали са с обновен учебен план.

За допълнителна професионална квалификация могат да кандидатстват студенти от всички курсове в редовно и задочно обучение от икономически и неикономически специалности на Стопанска академия и други висши училища в страната. Базирайки се на концепцията за учене през целия живот, сектор „Факултативно обучение” предоставя възможност на студентите да избират между 13 специализации за настоящата учебна година. Новите специализации, по които за първи път се организира факултативно обучение са „Бизнес информационни системи и технологии”, „Икономика на туризма”, „Интернет технологии в бизнеса”,  „Правила и процедури за водене на бизнеса”. Най-предпочитани от студентите, решили да придобият допълнителна професионална квалификация са специализациите „Икономическа педагогика”, „Валутен, митнически контрол и данъчен контрол”, „Независим финансов одит”.

Освен възпитаници на Стопанска академия, сред студентите във факултативно обучение най-често са възпитаници на Икономически университет – Варна, Великотърновския университет и Пловдивския  университет. Сред специализациите, по които до момента в Свищовското висше училище се организира факултативно обучение, съобразно личните интереси и възможностите на студентите са „Банков контрол”, „Борсово посредничество и агентиране”, „Икономическо разузнаване и сигурност”, „Корпоративен PR”, „Международен бизнес и предприемачество”, „Съдебни – икономически  експертизи”.

Продължителността на факултативното обучението е 4 семестъра. Успешно завършилите получават „Свидетелство за професионална квалификация” в съответствие със Закона за висшето образование.  Приемът на документи за кандидатстване в задочна форма на обучение за настоящата учебна година е до 9-ти октомври включително, а за редовно обучение срокът е до 26-ти октомври.

Още »

Студенти от СА „Димитър А. Ценов” – Свищов и още четири университета ще участват в програмата „Моята банка на бъдещето“

Младежите ще разработват проектите си през следващите два месеца с подкрепата на мениджъри от УниКредит Булбанк.

Студенти от пет университета ще участват в програмата „Моята банка на бъдещето“ на УниКредит Булбанк. Това са Стопанска академия "Димитър А. Ценов" – Свищов, Великотърновският университет Св. Св. Кирил и Методи, Икономическият университет – Варна, Университетът за национално и световно стопанство и Висшето училище по застраховане и финанси.  Студентите са разпределени в пет екипа, а проектите, по които ще работят са Банкиране в социалните мрежи, Създател на банкови продукти, Банката – средище на бизнеса, „ЗА“ следващите 50 години и UniCredit App Challenge.

УниКредит Булбанк реализира инициативата „Моята банка на бъдещето“ за трета поредна година съвместно с онлайн платформата www.kosher.bg. Младежите ще разработват проектите си през следващите два месеца с подкрепата на мениджъри от банката. В същото време за студентите ще бъдат организирани и специални обучения.

В началото на декември екипите ще представят разработените си проекти пред жури с председател директора „Банкиране на дребно“ в УниКредит Булбанк Цветанка Минчева. Една от наградите  е възможност за младите хора да започнат стаж в банката през 2015.

В предишното издание на програмата „Моята банка на бъдещето“ спечели проектът „Овърдрафт срещу студентска стипендия“, като това беше и първият подобен продукт реализиран в България.

Овърдрафтът за студенти е част от програма Академична лига, която е разработена в отговор на специфичните финансови потребности на академичната общност в България.

ЗА образованието Най-голямата българска финансова институция работи активно в подкрепа на младите хора чрез сътрудничество с Фондация „Заедно в час“, подкрепа и участие в инициативата „Мениджър за един ден“ и др. УниКредит Булбанк работи и по програмата „Моята банка на бъдещето“, съвместно с онлайн платформата www.kosher.bg. Тя е предназначена за студенти от различни университети и специалности, свързани с банковия бизнес. През 2013 г. в отговор на специфичните финансови потребности на академичната общност в България, банката създаде серия от продукти за студенти и преподаватели Академична лига. Един от тях – овърдрафт за студенти – е реализиран именно по идея на участници в „Моята банка на бъдещето“.

Освен възможността за работа по проекти УниКредит Булбанк дава шанс на над 400 студенти всяка година да започнат стаж в банката. Банката подкрепя и проекта „Get Ready 2 Work – Готови за работа!“. Целта на проекта е интеграцията и активната заетост на младежите в неравностойно положение на пазара на труда чрез прилагане на успешни модели за обучение и програми за включване на трудовия пазар от Австрия и Германия. В допълнение чрез Фондация UniCredit and Universities в България са достъпни стипендии за магистърски програми в топ международни университети.

Допълнителна информация за медии: УниКредит Булбанк, Връзки с обществеността и комуникации Екатерина Анчева, тел: 02/9264 963, ekaterina.ancheva@unicreditgroup.bg Магдалена Иванова: тел: 02/9232 528end_of_the_skype_highlighting, magdalena.ivanova@unicreditgroup.bg

 

Още »


Уважаеми колеги,
В изпълнение на ангажиментите по дейност 2 по проект BG051PO001-3.1.07-0019 „Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА „Д. А. Ценов” – Свищов” факултет „Мениджмънт и маркетинг” организира кръгла маса на тема „Релацията образование - практика в икономиката на знанието”.
Кръглата маса ще се проведе на 23.10.2014 г. (четвъртък) от 14.00 ч. в коктейл-клуб "Salve" на Стопанска академия.
 

Още »


Уважаеми колеги,
В изпълнение на ангажиментите по дейност 2 по проект BG051PO001-3.1.07-0019 „Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА „Д. А. Ценов” – Свищов” факултет „Производствен и търговски бизнес” организира кръгла маса на тема „Висшето образование и бизнеса - партньори в обучението на студентите по отраслови специалности”.
Кръглата маса ще се проведе на 24.10.2014 г. (петък) от 11.00 ч. в коктейл-клуб "Salve"  на Стопанска академия.

Още »

Уважаеми преподаватели и студенти,
Българската асоциация по информационни технологии(БАИТ), организира за поредна година конкурса Наградите на БАИТ за 2014 г. за значим принос за развитието на информационните и комуникационни технологии.
И тази година конкурса ще се проведе в  две категории - Образователна награда и Студентска награда.

Образователни награда има за цел да отличи личности/екипи, работещи в сферата на образованието /училище, университет, БАН/ с принос за развитието и внедряването на информационните и комуникационни технологии в учебния процес и/или създали методика и учебни програми за подготовка на кадри за нуждите на ИКТ бизнеса.
Победителите до сега в тази категория са били: 2013 – Уча.се; 2012 – Академия Телерик; 2011 – Нимеро ЕООД.

Студентска награда ще отличи студент/екип за създаден и приложен проект в сферата на информационните технологии.
Победителите до сега в тази категория са били: 2013 – екип от МГУ и Десислав Кузманов от ТУ София; 2012 – Денислав Лефтеров от ПУ и Здравко Велинов от ТУ София; 2011 – екип от МГУ.

През 2011 г. УС на БАИТ взе решение да възобнови връчването на наградите на асоциацията, но в променен формат, съобразно целите и задачите й и променената обществено икономическа обстановка. Броят на категориите се увеличи значително, като наградите станаха 12. Освен досегашните две - за значим принос и за журналистически принос, новите са: Образователна награда, Студентска награда, Публична администрация, Бизнес иновативност, Корпоративна и социална отговорност, STARTUP компания на годината, E-business, Мобилни решения и Развлекателен софтуер.

Чрез увеличаване броя на категориите се цели да се отдаде дължимото на всички личности, институции и компании, които със своя професионализъм, иновативност и активна гражданска позиция са дали през 2014 г. своя принос за развитието на информационните и комуникационни технологии.

Кампанията и церемонията се провеждат под патронажа на Президента на Република България Росен Плевнелиев.

От 2012 г. към статуетките и грамотите в отделните категории има и паричните награди. Те  са  под формата на ваучери, срещу чиято стойност победителите в конкурса имат възможност да закупят стоки или услуги от компании, членове на БАИТ.

Наградите ще бъдат връчени на официална церемония в края на м. януари 2015 г. Датата и мястото ще бъдат посочени допълнително.

Краен срок за регистрация за участие: до 24.00 ч. на 12 Януари 2015 г.

Регистрационната форма и регламентът на конкурса са публикувани на сайта на наградите www.bait-awards.bg  .

Конкурсът ще се проведе в рамките на европейския проект Watify, чийто изпълнител за България е БАИТ. Това е проект за насърчаване на дигиталното предприемачество и създаването на е-менторинг екосистема. По-голямата част от наградите отличават и чрез това насърчават дигиталното предприемачество у нас.

Конкурсът и церемонията за връчване на „Наградите на БАИТ” за 2014 г. се провеждат в партньорството с: БНТ, БНР, БТА, IDG.bg, Computerworld, Computer, Teacher.bg, TechNews, Diploma.bg, Digital Europe, Национален център за безопасен интернет, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Националното сдружение на общините в Република България, LauncHub, Eleven, StartUP и Start it Smart.

За БАИТ:

Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) е най-голямата, най-представителна и влиятелна браншова организация в сферата на информационните и комуникационни технологии в България. Създадена през 1995 г. към момента в нея пряко членуват 100 фирми. Асоциацията обхваща фирми от всички сектори на информационните и комуникационните технологии - хардуер, софтуер, системна интеграция, мрежи, телекомуникации, доставчици на Интернет услуги и др. Една голяма част от тях предлагат собствени решения, продукти и услуги и успешно работят на чуждестранните пазари. В асоциацията членуват и представителствата на повечето водещи световни производители в България. Фирмите, членуващи в БАИТ, формират над 69% от пазара на информационни технологии в България. Преобладаващата част от значимите проекти в сферата на ИКТ, възлагани с обществени поръчки, се печелят от фирми-членове на БАИТ, като по обем на приходите тяхното участие е над 80%. Мисията на БАИТ е да защитава общите интереси на своите членове, като активно работи за изграждането на информационното общество в държавата, за развитието на българската ИКТ индустрия и на ИКТ пазара като цяло. БАИТ подпомага своите членове за тяхното участие в различните програми за развитие на Европейския съюз и по-успешно приспособяване към неговите пазарни условия. За постигане на тези си цели БАИТ работи с органите на държавното управление, като ги подпомага с експертно мнение при формирането на държавната политика в областта на информационните и комуникационни технологии, при планирането и изпълнението на големите инфраструктурни проекти в сектора на ИКТ. Асоциацията провежда последователна политика за създаване на нормална пазарна среда в България в областта на информационните технологии, на прозрачност и равнопоставеност между фирмите на пазара и се противопоставя на всякакви опити за корупционни практики.

Още »

Близо 2000 нови магистри ще се дипломират в Стопанска академия

Близо 2000 студенти на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, обучаващи се в редовно и дистанционно обучение в ОКС „магистър”, защитават дипломна работа през м. октомври. В Свищовското висше училище годишно се провеждат две сесии по защити на дипломни работи, като през настоящата заседанията на държавните изпитни комисии са в периода от 1-ви до 10-ти октомври. Допуснати до защита през есенната сесия на 2014 г. студенти са от трите категории: магистри - икономисти след ОКС „бакалавър”, обучавали се в продължение на три семестъра; студенти по магистърски програми, приети след придобита ОКС „професионален бакалавър” със срок на обучение пет семестъра; „неикономистите” – обучавали се по икономически специалности в продължение на шест семестъра.

Доста честа практика на студентите в Стопанска академия е да изберат да се обучават по повече от една магистърска програма. Сред най-атрактивните е „Financial Management” (Финансов мениджмънт на английски език), а с най-голям прием са магистърските програми „Финансов мениджмънт”, „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия” и „Валутен, митнически и данъчен контрол”.

Преобладаващата част от студентите - магистри избират дистанционната форма поради възможността да съчетават едновременно обучение и кариерна реализация. Сред предимствата, които възпитаниците на Свищовската академия отчитат са гъвкавите възможности в технологията на кандидатстване и на обучение, съобразени със съвременните силно динамични условия на живот и специфичните потребности на студентите. Защитаващите през м. октомври дипломни работи се обучават по над 100 престижни магистърски програми в редовна и дистанционна форми в професионалните направления „Икономика” и „Администрация и управление”. Учебните планове по тези програми са разработени съвместно с бизнеса и държавната администрация така, че да бъдат подготвяни необходимите кадри за националната икономика.

Все по-честа практика при дистанционните магистри е използването на онлайн защита на дипломна работа от студенти, локализирани извън териториалните граници на България. Друго предимство, което завършващите ОКС „магистър” в Свищов изтъкват е, че освен държавна диплома получават и европейско дипломно приложение, даващо международно признание на висшето образование в ЕС, САЩ и Канада.

Прием на икономисти със степен „бакалавър” или „професионален бакалавър”, както и на неикономисти, желаещи да кандидатстват за дистанционно обучение в ОКС „магистър” се реализира два пъти в годината. Към настоящия момент в Стопанска академия продължава есенния прием на магистри. Реализира се първия прием в новата магистърска програма „Консултиране и администриране в мениджмънта”. Актуална информация за приема в магистърски програми се публикува на сайта на Академия www.uni-svishtov.bg

Още »


Уважаеми колеги,
ЦМСП  съобщава на студентите от всички специалности, че срокът за подаване на документи за участие в програма „Еразъм” с цел обучение или с цел практика през летния семестър на академичната 2014/2015 година изтича на 30.10.2014г.  Поради ограничения брой на останалите свободни места призоваваме, тези които проявяват интерес да се информират за условията и нужните за кандидатстване документи в офиса на ЦМСП.

С подписването на редица нови договори за сътрудничество с чуждестранни партньори Стопанска Академия предоставя широк кръг възможности за обучение на свищовските студенти в чужбина. През настоящата година са подписани три нови рамкови договора за сътрудничество, съответно с университета в град Яш – Румъния; със Свободния Международен Университет в град Кишинев – Молдова и с университета в град Струга – Македония. Подписани са и нови „Еразъм+”  споразумения с  „Държавно висше училище за компютърни науки и бизнес администрация” в град Ломза – Полша, университета в град Гиресюн; университета в град Чанаккале и университета в град Ялова – и трите в Турция.

По традиция се запазва интереса към Стопанска Академия от страна на чуждестранните ни партньори по програма „Еразъм+”. За това говори фактът, че през зимния семестър на започващата учебна година в Стопанска Академия ще се обучават студенти от Университета за технологии в град Каунас – Литва.

Още »

Уважаеми колеги,
ЦМСП съобщава на всички преподаватели и на членовете на административния състав, че започва процедурата за кандидатстване с цел мобилност по програма „Еразъм+” за академичната 2014/2015 г. Съобразно разпределението на бройките за мобилност от Националната Агенция за администриране на програмата – София на Стопанска Академия се полагат четири места за мобилност с цел преподаване и три места за мобилност на преподаватели и административен персонал с цел обучение.

Всички желаещи да участват в програмата с цел мобилност следва да подадат заявление по образец и кратко описание на намеренията си за работа в чуждестранния университет, избран като приемащ в рамките на мобилността, в срок до 07.11.2014г. Образците на формулярите са публикувани на сайта на Стопанска Академия в опцията „Еразъм” – „Преподавателска мобилност” и  „Мобилност на административен персонал”. Документите се подават в офиса на ЦМСП.

Още »

Важно за дипломираните студенти в ОКС „Бакалавър“ през 2014 г.

Уважаеми колеги, периодът за полагане на подпис върху дипломите за висше образование (задължителен реквизит на документа), който се поставя преди официалното връчване е 13 – 24 октомври (включително събота и неделя от 9 до 16 часа). Без положен подпис в обявения период дипломата не може да се получи на официалната церемония.

Още »


Уважаеми колеги,
Про Кредит Банк съвместно с АЦККВО при СА "Д.А.Ценов" обявяват стажантска програма - Млад банкер. За повече информация посетете страницата на Про Кредит Банк.

Още »


Уважаеми колеги,
Институтът по публична администрация, съгласно подписаното споразумение за сътрудничество с университетите в Р България, организира на 6, 7  и 8 ноември  2014 г, в Благоевград, /база Бачиново/

1. Научно-приложна конференция на тема „Административното обслужване на гражданите и бизнеса“
Ние имаме удоволствието да поканим преподаватели и докторанти от партниращите университети да подготвят доклади и изследвания, които да се изпратят на е-адрес : conf-univ@ipa-government.bg до 29 октомври тази година. Конференцията ще се проведе в две сесии: следобед на 6 и до обяд на 7 ноември. Между автогарата в Благоевград и база Бачиново на ЮЗУ-Благоевград ще се движи микробус на ИПА в определени часове, за което ще има информация на страницата на ИПА в началото на месец ноември. www.ipa.government.bg/

Редколегия в състав:
Проф.Арабаджийски, доц.Томова и доц.Василев,
ще селектира представените разработки и допусне тяхното участие на конференцията. Програмата на конференцията ще бъде качена на страницата на ИПА на 31 октомври. След представяне на докладите на конференцията, редколегията ще вземе решение за тяхното публикуване в алманах, който ще се разпространи между университетите за ползване от студентите.

Тематичните области за конференцията обхващат:

 • Модели за търсене и предлагане на услугите, в т.ч чрез държавни/общински администрации или частни оператори като лицензирани пощенски оператори.
 • Еволюцията в предлагането на електронни услуги за гражданите: от единични услуги към комплексни, базирани на събития от живота.     /виж изследване на ЕК „Final Insight Report”, май 2014, http://ipa.government.bg/bg/e-upravleniee /
 • Е-решения за поддържане и оперативна съвместимост на административните регистри, в т. чрез облачни технологии. Служебен обмен на данни.
 • Измерване на задоволеността на граждани и бизнес от предлаганите административни услуги
 • Ограничаване на административните тежести, свързани с регулативната дейност на бизнеса на национално и общинско равнище

Изисквания към докладите:
Размер: от 12 до 15 стандартни страници; 30 реда на страница, 60 знака; шрифт: Times New Roman, размер 12; заглавие, автор, университет, е-поща; анотация до 10 изречения; литература-последователна номерация , която се цитира в края на изследването.

2. Студентска конференция
На 7 ноември след обяд и 8 до обяд ще се проведе студентската конференция за представяне на есета на тема: „Моята визия за модернизирането на българската администрация“. Преподавателите се поканват да насърчат студентите да разработят есета и ги представят на конференцията. Предвидени са много и интересни награди, в т.ч пътуване до ЕК в Брюксел. Преподавателите, които желаят може да останат за презентациите и дискусиите със студентите.
Студентите изпращат своите есета на е aдрес: concоurs@ipa.government.bg

Изисквания към студентските есета:
Размер: от 15 до 20 стандартни страници; 30 реда на страница, 60 знака; шрифт: Times New Roman, размер 12; заглавие, автор, университет, е-поща; анотация до 10 изречения; литература-последователна номерация , която се цитира в края на изследването.

Организационен комитет за провеждане на конференцията:
1. доц.Георги Манлиев
2. Проф. Николай Арабаджийски
3. доц.Татяна Томова
4. доц.Валентин Василев
5. Николай Бизев, ИПА
За контакт : Николай Бизев, n.bizev@ipa.government.bg тел.: 02/ 940 25 61

Приложение: информация относно разходи за конференцията

Приложение 1
Информация за разходите на преподаватели, докторанти и студенти във връзка с конференцията в база Бачиново, Благоевград

 1. Преподаватели и докторанти покриват разходите си за пътуване, нощувка (20 лв. в самостоятелна стая), обяд/вечеря/закуска в размер на 20 лв. или 40 лв. общо.

ИПА покрива разходи за кафе паузи и други разходи свързани с организацията на конференцията (служебен транспорт от автогара Благоевград до база Бачиново)

 1. Студентите покриват разходи си за пътуване до Благоевград. ИПА поема разходите за нощувка (2-ма души в стая), прехрана за 1 ден, кафе паузи и служебен транспорт с микробус от автогара Благоевград до база Бачиново.

ИПА поема разходите за издаване на годишен алманах с подбраните доклади и есета на студенти, преподаватели и докторанти.

Още »


Уважаеми академични преподаватели,
На Вашето внимание е предложение за книги от област Economics на издателство Springer, разпространявани от „Индекс” ООД.
Интересуващите Ви лично заглавия могат да бъдат заявени чрез:  

Индекс ООД
Отдел КНИГИ
1000 София
ул. "Христо Белчев" 2, етаж 6
Мариана Владимирова (02) 987-72-61
www.index2000.bg

В колона N на таблицата е указана предметната област, а в последната колона има кратко описание на всяка книга. В отделна таблица са изнесени нови и предстоящи издания от област статистика.

Каталог - Икономика
Каталог - Статистика

Още »


Уважаеми колеги,
Факултет „Стопанска отчетност” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” организира на 7 ноември, 2014 г. студентска научна сесия „Проблеми и предизвикателства пред стопанската отчетност”. В научната сесия могат да вземат участие студенти от всички икономически специалности на всички български висши училища. Основни тематични направления:

 • Счетоводството, като информационна и контролна система;
 • Контролът и анализът за запазване на динамичното равновесие в икономиката;
 • Приложение на статистическите методи в икономическите изследвания.

За участие е необходимо подготвянето на доклад в общ обем до 6 страници и презентация по неговата тема, която трябва да бъде задължително представена на научната сесия.

На всеки участник, изнесъл презентация, свързана със заявен доклад, ще бъде връчен сертификат!

Подробните технически изисквания към докладите и презентациите са поместени в линковете както следва:

За улеснение можете да използвате и да работите директно в предоставените шаблони. Техните параметри са настроени според изисквания за участие. Достатъчно е само да премахнете ненужната информация, да попълните празните места, след което да въведете своите текстове и данни!

Името на файла с доклада и презентацията трябва да бъдат във формата Код_Имена_На_Автора.doc и съответно Код_Имена_На_Автора.ppt.
Кодът пред името на автора на файла е според избраното тематично направление на доклада.

Студентските доклади и презентациите към тях се изпращат на e-mail fso@uni-svishtov.bg в срок до 17.00 ч. на 31.10.2014 г.

Още »


Уважаеми колеги,
Факултет „Производствен и търговски бизнес” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” организира на 7 ноември, 2014 г. студентска научна сесия „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД БИЗНЕСА В КОНТЕКСТА НА ПРОГРАМА БЪЛГАРИЯ 2020”. В научната сесия могат да вземат участие студенти от всички икономически специалности на всички български висши училища. Основни тематични направления:

 • Индустриалният бизнес в контекста на програма „България 2020“
 • Предизвикателствата пред националния аграрен сектор
 • Перспективи за развитие на търговския бизнес
 • Перспективи за развитие на туристическия бизнес

За участие е необходимо подготвянето на доклад в общ обем до 6 страници и презентация по неговата тема, която трябва да бъде задължително представена на научната сесия.

На всеки участник, изнесъл презентация, свързана със заявен доклад, ще бъде връчен сертификат!

Подробните технически изисквания към докладите и презентациите са поместени в линковете както следва:

За улеснение можете да използвате и да работите директно в предоставените шаблони. Техните параметри са настроени според изисквания за участие. Достатъчно е само да премахнете ненужната информация, да попълните празните места, след което да въведете своите текстове и данни!

Името на файла с доклада и презентацията трябва да бъдат във формата Код_Имена_На_Автора.doc и съответно Код_Имена_На_Автора.ppt.
Кодът пред името на автора на файла е според избраното тематично направление на доклада.

Студентските доклади и презентациите към тях се изпращат на e-mail fptb@uni-svishtov.bg в срок до 17.00 ч. на 31.10.2014 г.

Още »


Уважаеми колеги,
Факултет „Мениджмънт и маркетинг” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” организира на 7 ноември 2014 г. студентска научна сесия Устойчиво развитие и глобален мениджмънт“. В научната сесия могат да вземат участие студенти от всички икономически специалности на всички български висши училища. Основни тематични направления:

 • Актуални проблеми  пред европейската интеграция и европейския бизнес
 • Съдеятелска среда и криза в икономиката и управлението
 • Стратегически перспективи за развитието на бизнеса и публичния сектор
 • Интерактивен маркетинг, масова индивидуализация и управление на клиентското преживяване;
 • Актуални тенденции в развитието на информационните и комуникационните технологии.

За участие е необходимо подготвянето на доклад в общ обем до 6 страници и презентация по неговата тема, която трябва да бъде задължително представена на научната сесия.

На всеки участник, изнесъл презентация, свързана със заявен доклад, ще бъде връчен сертификат!

Подробните технически изисквания към докладите и презентациите са поместени в линковете, както следва:

За улеснение можете да използвате и да работите директно в предоставените шаблони. Техните параметри са настроени според изисквания за участие. Достатъчно е само да премахнете ненужната информация, да попълните празните места, след което да въведете своите текстове и данни!

Името на файла с доклада и презентацията трябва да бъдат във формата Код_Имена_На_Автора.doc и съответно Код_Имена_На_Автора.ppt.
Кодът пред името на автора на файла е според избраното тематично направление на доклада.

Студентските доклади и презентациите към тях се изпращат на e-mail fmm@uni-svishtov.bg в срок до 17.00 ч. на 31.10.2014 г.

Още »


Уважаеми колеги,
Във връзка с организиране на докторантска научна сесия и публикуване на научната продукция в Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти” – издание на СА „Д. А. Ценов”, в срок до 15.11.2014 г., докторантите към катедрата следва да депозират:

 • заявка за участие в докторантската научна сесия (Приложение 1);
 • екземпляр (на хартиен и електронен носител) от научното изследване (статия/студия), което ще бъде публикувано в Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти”;
 • презентация на научното изследване (PowerPoint), с която докторантът ще участва на Докторантската научна сесия
 • рецензия на представената разработка от научния ръководител на докторанта;
 • препис от протокол за проведено заседание на обучаващата катедра, на което е обсъдена, приета и предложена за публикуване разработката на докторанта.

Информация за срокове и изисквания за техническо оформление на разработките - http://www.uni-svishtov.bg/default.asp?page=almanah-d.

Лице за контакт: г-жа Ралица Сирашка – технически секретар, тел. 66-238, ел. адрес: rsirashka@uni-svishtov.bg.

Заявката за участие в докторантската научна сесия можете да изтеглите от тук.

Още »


Уважаеми колеги,
Факултет „Финанси” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” организира на 7 ноември, 2014 г. студентска научна сесия „Финансите в контекста на Стратегия „Европа 2020”.  В научната сесия могат да вземат участие студенти от всички икономически специалности на всички български висши училища. Основни тематични направления:

 • Корпоративните финанси – основа на икономическия растеж;
 • Банковият сектор – тенденции, предизвикателства и решения;
 • Публичните финанси в контекста на финансовата рамка 2014-2020;
 • Застраховането в контекста на Стратегия „Европа 2020”;
 • Социална политика на Европейския съюз – състояние и европейски перспективи;
 • Инициативи за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

За участие е необходимо подготвянето на доклад в общ обем до 6 страници и презентация по неговата тема, която трябва да бъде задължително представена на научната сесия.

На всеки участник, изнесъл презентация, свързана със заявен доклад, ще бъде връчен сертификат!

Подробните технически изисквания към докладите и презентациите са поместени в линковете както следва:

За улеснение можете да използвате и да работите директно в предоставените шаблони. Техните параметри са настроени според изисквания за участие. Достатъчно е само да премахнете ненужната информация, да попълните празните места, след което да въведете своите текстове и данни!

Името на файла с доклада и презентацията трябва да бъдат във формата Код_Имена_На_Автора.doc и съответно Код_Имена_На_Автора.ppt.
Кодът пред името на автора на файла е според избраното тематично направление на доклада.

Студентските доклади и презентациите към тях се изпращат на e-mail ffinance@uni-svishtov.bg в срок до 17.00 ч. на 31.10.2014 г.

Още »

Конкурс за стипендии за академичната 2014-2015 г.

Стипендията е в размер на 250 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца.
Право на участие имат студенти, които се обучават
- редовна форма по икономически специалности във висши учебни заведения в България;
- имат завършен най-малко ІІІ курс;
- успех от цялото следване не по-малко от много добър (5.00).

До 24 октомври 2014 г. кандидатите представят:
1. Информационна карта (може да бъде изтеглена от сайта на фондацията  www.atanasburov.org, секция „Конкурси” , „Конкурс за стипендии „Буров“)
2. Уверение за записан зимен семестър на учебната 2014/2015г. с посочен в него общ успех от следването или академична справка;

Документите се изпращат по пощата на адрес: София 1000 , бул. „Фритьоф Нансен” № 9, ОББ, за фондация “Атанас Буров”, за конкурса за стипендии “Атанас Буров”.
Документи, изпратени по електронна поща, няма да бъдат приемани.
Краен срок за получаване на документите – 17.00 ч. на 24октомври 2014 г.

В периода 1 ноември 30  ноември 2014 г. кандидатите ще положат тест и с тях ще се проведе събеседване във Варна, Свищов и София. За дата, час и място на събеседването, кандидатите ще бъдат уведомени по електронна поща.

Одобрените за стипендия кандидати ще бъдат обявени на www.atanasburov.org, секция „Конкурси” след 10 декември 2014 г.

За допълнителна информация на тел: 02-811 3633; 02-811 3634 или на fnburov@ubb.bg

Конкурс за стипендия "Дамян Балабанов" за академичната 2014/ 2015 г.

Стипендията е в размер на 250 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца.
Право на участие имат студенти, които се обучават
- редовна форма по икономически специалности във висши учебни заведения в България;
- имат завършен най-малко ІІІ курс;
- успех от цялото следване не по-малко от много добър (5.00).

До 31октомври 2014 г. кандидатите представят:
1. Информационна карта може да бъде изтеглена от сайта на фондацията  www.atanasburov.org, секция „Конкурси” , „Конкурс за стипендия „Дамян Балабанов“)
2. Уверение за записан зимен семестър на учебната 2014/2015г. с посочен в него общ успех от следването или академична справка;
3. Есе на тема "ЕЦБ в борба с дефлацията и стагнацията в Еврозоната – политики, инструменти. Възможно ли е икономическият растеж да бъде стимулиран единствено с монетарни средства?"в размер до 3 страници (1800 знака на страница). 

Документите и есето ( на хартиен и електронен носител ) се изпращат по пощата на адрес: София 1000 , ул. „Фритьоф Нансен” № 9, ОББ, за фондация “Атанас Буров”, за конкурса за стипендия “Дамян Балабанов”.
Документи, изпратени по електронна поща, няма да бъдат приемани.
Краен срок за получаване на документите – 17.00 ч. на 31 октомври 2014 г.

Критериите за оценка на есето:
- идентифициране, пълнота на въвеждане и коментиране на ключовите проблеми – 20 точки;
- самостоятелност на изложението- 20 точки;
- убедителност на изложението – 20 точки;
- оригиналност на стила и подхода- 10 точки;
- виждане на развитието на коментираната проблематика- 10 точки.

В периода   1 ноември - 30 ноември 2014 г. с кандидатите, чиято оценка на есето е най-малко 50 точки, ще се проведе събеседване в София.
За дата, часа и мястото на събеседването кандидатите ще бъдат уведомени по електронна поща.
На събеседването ще бъдат оценявани умението за защита на основните авторски тези в есето; самостоятелното и аналитично мислене; плановете за професионална реализация след завършване на образование и преминатите практически стажове.
Общият резултат на кандидатите ще се изчислява като сума от броя на точките от есето и от събеседването.

Одобреният за стипендия кандидат ще бъде обявен в www.atanasburov.org, секция “Конкурси” след 10 декември 2014.
За информация на телефон 02-811 3633; 02-811 3634 или на fnburov@ubb.bg

Още »

С тържествена церемония в Стопанска академия стартира новата учебна година

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” посрещна своя 79-ти випуск. Новата академична 2014/2015 година бе открита с официална церемония в аулата на Свищовското висше училище.

Сред гостите на церемонията бяха кметът на община Ловеч – Минчо Казанджиев и Владислав Горанов – изпълнителен директор на Общинска банка – възпитаници на Стопанска академия, Александър Личев – гл. изп. директор на Общинска застрахователна компания, Надя Барух – директор на Национално издателство „Аз Буки” към Министерството на образованието и науката, Негово високо преосвещенство Великотърновски митрополит Григорий, заместник-кметът на община Свищов и временно изпълняващ длъжността кмет – инж. Виктор Майсторов, председателят на Общински съвет -  Свищов – Светлана Георгиева, зам.-кметове, ръководители на финансови институции и фирми.

Приветствено слово към първокурсниците и към академичната общност от името на академичното ръководство поднесе проф. д-р Теодора Димитрова – зам.-ректор по студентска политика и академично развитие. Тя подчерта, че Стопанска академия е създадена, развива се и се утвърждава не къде да е, а в Свищов – „столицата на икономическото знание в България”, в първия освободен град, градът на Алеко Константинов, градът на автора на българския химн Цветан Радославов, градът на първия български финансов министър Григор Начович, градът на множество дарители, будители и просветители. Откроявайки светлата личност на Дарителя – Димитър Ценов, завещал преди 102 години цялото си имущество за създаване на висше търговско училище в родния му град по подобие на германските висши училища, в което да се преподават финансови науки, търговски науки банково дело и застраховане, проф. Димитрова припомни, че през 1936 г. Висшето търговско училище в Свищов посреща първия си випуск с 375 студенти и 11 преподаватели. „Днес 102 години след завещанието на Дарителя неговата мечта е мащабна реалност” – каза проф. Димитрова. Днес висшето училище в Свищов има над 140 000 успешно реализирани възпитаници и над 300 ерудирани преподаватели ежегодно обучават повече от 12 000 студенти. Годишният прием наброява над 5 000 студенти в ОКС „бакалавър” и  „магистър”, докторанти и специализанти в продължаващо следдипломно и професионално обучение. Отправяйки пожеланието да извървят с достойнство пътя на икономическото знание, проф. Димитрова приветства първокурсниците с „Добре дошли в Стопанска академия”.

Поздравления към първокурсниците и цялата академична общност отправиха и официалните гости на тържествената церемония. По традиция, на академичното тържество за официалното откриване на новата учебна година бяха наградени отличниците на випуск 2014 от ОКС (образователно-квалификационна степен) „бакалавър”. Наградата на Ректора и академичното ръководство – почетен знак „Отличник на Стопанска академия”, грамота и 1000 лева проф. д-р Величко Адамов връчи на Ирина Пъшева от спец. „Счетоводство и контрол” за постигнат среден успех от следването 6.00 и успех от държавния изпит 6.00. Ректорът връчи и наградата на Фондация „Димитър Ценов” при Стопанска академия. Тази година наградата си поделиха Сияна Боева – спец. „Икономика на туризма” и Дияна Ефтимова – спец. МИО, постигнали еднакъв успех от годините на следване 5.96 и 6.00 от държавния изпит.

Наградата на Общински съвет – Свищов инж. Майсторов връчи на Иван Ламбев – спец. „Застраховане и социално дело”, постигнал среден успех от следването „отличен” 5.98 и от държавен изпит 6.00. Отличниците изразиха благодарност за полученото признание към академичното ръководство, към Общински съвет – Свищов и към своите преподаватели. Великотърновският митрополит Григорий отправи благослов за здраве и благоденствие на новия випуск на Свищовската Алма матер и на цялата академична общност.

След церемонията гостите посетиха академичния музей, и в знак на почит и уважение към делото на Дарителя заедно с ректора проф. д-р Величко Адамов поднесоха цветя пред  паметника на Димитър Ценов.

Още »


Уважаеми колеги,
До 31.12.2014 г. всички преподаватели, служители и студенти в СА „Димитър А. Ценов” могат да се възползват от условията по преференциалната оферта за ползване на закрития плувен басейн в Спортен комплекс „Корпус Юг”, както следва:

 • ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ И СТУДЕНТИ
Ползване на басейн Цена
Еднократно посещение   6 лв.
Абонаментна поименна карта за 10 посещения  50 лв.
Абонаментна поименна карта за 20 посещения  90 лв.
Абонаментна поименна карта за 30 посещения 120 лв.

 • ЗА ДЕЦА (УЧЕНИЦИ) НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ И СТУДЕНТИ
 • За ученици от I-ви до V-ти клас – организирани посещения 2 пъти седмично в рамките на извънкласните занимания (от понеделник до петък в часовия диапазон 15.00-17.00 ч.) с придружаващ възпитател и инструктор по плуване – цена 30 лв. на месец;
 • За ученици след V-ти клас – организирани посещения 2 пъти седмично (от понеделник до петък в часовия диапазон 13.00-15.00 ч.) с инструктор по плуване – цена 35 лв. на месец.

 • За ученици след V-ти клас
Ползване на басейн Цена
Еднократно посещение   6 лв.
Абонаментна поименна карта за 10 посещения  50 лв.
Абонаментна поименна карта за 20 посещения  90 лв.
Абонаментна поименна карта за 30 посещения 120 лв.

 • Аква аеробика (спорт „водна гимнастика” – 2 посещения седмично) – 45 лв. на месец

*Родители (ползватели на карта) с деца до 10 г. при посещение не заплащат допълнителна такса за ползване на басейна от децата!
**Закупуването на карти се извършва на касата на плувния басейн!
***Допълнителна информация: тел. 0882/552518

Още »

Все повече възпитаници на Стопанска академия се завръщат в родната Алма матер за втора магистратура

Все повече възпитаници на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” се завръщат в родната Алма матер за втора магистратура. Тази засилваща се през последните години тенденция, обусловена от икономическата реалност и необходимостта от разширяване на компетентности и квалификации, се изразява в две насоки. При първата, трансферът е между отделните магистърски програми в едно направление. Много често магистри, завършили „Финансов мениджмънт” сега избират да повишат квалификацията си чрез втора магистърска програма като „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия” или „Валутен, митнически и данъчен контрол”. Подобна тенденция има и в обратната посока – завършилите в сферата на счетоводството, одита и контрола избират магистратура от областта на финансите. 

Втората насока се изразява в трансфер между професионалните направления „Икономика” и „Администрация и управление”. Пример за такъв трансфер са завършилите магистърски програми като „Фирмен мениджмънт и контролинг” или „Бизнес администрация”, които избират чрез втората магистратура да разширят познанията си в сферата на финансите, счетоводството, одита.

Освен със стремеж за изграждане на по-широки компетенции и усвояване на нови знания в сферата на икономиката, администрацията и управлението, конкретния си избор да завършат втора магистърска програма именно в Стопанска академия кандидатстващите аргументират още  с разнообразието от предлаганите програми и удобствата на системата за обучение и материалната база. През настоящата кандидатстудентска кампания за прием в ОКС „магистър”, желаещите да се обучават в Свищовското висше училище могат да избират между над 100 престижни магистърски програми в редовна и дистанционна форми.  Функционалността и приложимостта на уеб-базираната система, която се използва в Академията за електронното дистанционно обучение –  VJL® (Virtual Joint Learning), е отличена със специална награда на Microsoft за разработка в сферата на образованието. Специфичната учебна база, която е на разположение на магистрите, осигурява възможности за иновативно обучение със засилена практическа насоченост и за усвояване на програмни продукти в различни области на икономиката. Сред специализираните учебни аудитории са мултимедийна зала с възможности за презентации и симултанен превод, компютърна лаборатория за практико-приложни изследвания с използване на счетоводен софтуер и банкови автоматизирани информационни системи, изнесено работно място за симултанна теоретико-практическа подготовка в банковия сектор, отраслова лаборатория по предприемачество и екипни бизнес-симулации, лекторат по немски език и култура.

В по-голямата си част завръщащите се в родната Алма матер за втора магистратура са хора с амбиции за по-високи управленски позиции в публичния и в корпоративния сектор. Икономисти със степен „бакалавър” или „професионален бакалавър”, които желаят да кандидатстват за дистанционно обучение в ОКС „магистър” в Стопанска академия могат да подават документи до 19-ти септември включително. Приемът на документи за предстоящата учебна 2014/2015 г. се осъществява в кандидатстудентския център на Стопанска академия всеки делничен ден от 8:00 до 17:00 ч., а в събота и неделя – от 9:00 до 16:00 ч. Актуална информация за приема в магистърски програми за новата учебна година се публикува на сайта на Академия www.uni-svishtov.bg (Прием 2014).

Още »

Близо 1 500 младежи с шанс за работа в администрацията

За 1 457 работни места в администрацията могат да кандидатстват младежи с висше образование и без стаж по специалността от днес до края на септември в бюрата по труда в цялата страна. Позициите са заявени от централни ведомства, областни и общински администрации, които се включват в една от най-успешните програми на Агенция по заетостта (АЗ) - „Старт на кариерата”. Тя се изпълнява за 13-та поредна година. Общо 10 323 младежи са участвали в „Старт на кариерата” от 2002 до 2013 г., като около 50% от тях са останали на работа в публичната администрация или са си намерили работа при друг работодател вследствие на придобития професионален опит. На висшистите до 29-годишна възраст ще бъде дадена възможността да натрупат трудов стаж и опит по своята специалност в рамките на 9 месеца. Програмата им осигурява месечно възнаграждение в размер на 400 лева, както и изплащане на социални и здравни осигуровки, допълнителни възнаграждения по Кодекса на труда, годишен платен отпуск и отпуск поради заболяване за сметка на работодателя. Възможност да започнат трудовия си стаж в централни ведомства ще получат 547 младежи. Работни места по програмата са обявени в Министерски съвет; Народното събрание; Министерствата на външните работи, на околната среда и водите, на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на финансите, на труда и социалната политика, на отбраната, на регионалното развитие и благоустройството, на образованието и науката, на културата, на здравеопазването, на земеделието и храните, на инвестиционното проектиране, на младежта и спорта; Омбудсмана на Република България; Патентното ведомство; Националната агенция по приходите; Националния осигурителен институт; Агенцията по заетостта; Държавната агенция за закрила на детето; Агенция „Митници”; Агенцията за социално подпомагане; Агенция по вписванията и др. Търсят се предимно младежи, завършили право, икономически специалности, компютърни специалности, администрация и управление, социални дейности, инженери, архитекти, строители, филолози, еколози и др. В общинските администрации работните места са 799, а в областните управи – 111. Най-много от тях са за икономисти, юристи, архитекти, строителни инженери, специалисти в областта на компютърните системи и технологии, администрация и управление и др. Кандидатите трябва да са на възраст до 29 ненавършени години (към 30 септември 2014 г. включително). Трябва да имат завършено висше образование, съответстващо на посоченото от работодателя за заемане на конкретното работно място, както и да нямат трудов стаж по специалността. Желаещите могат да подават документи до 30 септември 2014 г. включително в бюрото по труда, в което са регистрирани като безработни или заети. Пълния списък на обявените работни места, както и условията и необходимите документи за кандидатстване, можете да видите на електронния адрес: http://www.az.government.bg/pages/programa-start-na-karierata/, както и във всички бюра по труда в цялата страна.

Още »

Бакалаври с висок успех предпочитат магистратури в Стопанска академия по финанси, счетоводство, мениджмънт

Кандидат-магистрите за дистанционно обучение в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, завършили ОКС „бакалавър” в професионалните направления „Икономика” и „Администрация и управление” с висок успех, най-често избират магистърски програми, свързани с финанси, счетоводство и мениджмънт. Статистиката сочи, че в по-голямата си част това са млади хора с амбиции за по-високи управленски позиции в публичния и в корпоративния сектор.

Според посочените желания на кандидатствалите до момента за настоящия прием, сред най-предпочитаните магистърски програми са  „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия”, „Финансов мениджмънт”, „Валутен, митнически и данъчен контрол”, „Финансово управление в публичния сектор”, „Банков мениджмънт”, „Мениджмънт на търговската дейност”. Значителен ръст на интереса на кандидат-студентите се наблюдава и към една от най-новите магистърски програми – „Financial Management” (Финансов мениджмънт на англ. език), която се развива едва от 2 години.

През настоящата кандидатстудентска кампания за прием в ОКС „магистър”, желаещите да се обучават в Свищовското висше училище могат да избират между над 100 престижни магистърски програми в редовна и дистанционна форми. Освен за икономисти - възпитаници на родната Алма матер, магистърските програми в Стопанска академия се оказват привлекателни и за завършилите ОКС „бакалавър” в други висши училища като най-много са кандидатите от УНСС, Нов български университет, ИУ – Варна, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, Бургаски свободен университет, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Международно висше бизнес училище – Ботевград, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, Висше училище по застраховане и финанси. Не са рядкост и случаите, в които завършили в западни университети бакалавърската си степен избират да се обучават по магистърски програми в Свищов, което е своеобразен висок атестат за качеството на предлаганото обучение в дистанционна форма.

Дистанционното обучение в образователно-квалификационна степен „магистър”, което Стопанска академия развива вече 15 години, привлича студентите не само с предлаганите магистърски програми, но и с гъвкавите възможности в технологията на кандидатстване и на обучение. Сред предвидените опции са изготвяне на индивидуален график за обучение и явяване на изпити, който да е съобразен напълно с желанието на студента, вариант за съкратен срок на обучение, възможност за провеждане на онлайн защита на дипломна работа. Само през предходната година в системата за дистанционно обучение на Свищовското висше училище са регистрирани логвания от 114 държави от всички континенти на света.

Икономисти със степен „бакалавър” или „професионален бакалавър”, които желаят да кандидатстват за дистанционно обучение в ОКС „магистър” в Стопанска академия могат да подават документи до 19-ти септември включително. Приемът на документи за предстоящата учебна 2014/2015 г. се осъществява в кандидатстудентския център на Стопанска академия всеки делничен ден от 8:00 до 17:00 ч., а в събота и неделя – от 9:00 до 16:00 ч. Актуална информация за приема в магистърски програми за новата учебна година се публикува на сайта на Академия www.uni-svishtov.bg (Прием 2014).

Още »


Уважаеми колеги,
Институтът по публична администрация организира Конкурс за студентско есе на тема:
„Моята визия за модернизирането на българската администрация“

Категории:
-  Иновации и практики за добро управление;
-  Отворено управление;
-  Е-управление.

Кандидатствай онлайн на: concours@ipa.government.bg
За повече информация: +359 940 2557, concours@ipa.government.bg

 

Още »


Уважаеми колеги,
Катедра «История, философия и социология» и катедра «Правни науки и екология» организират Международна научна конференция на тема "Социалните науки и икономиката" (Взаимодействие и перспективи за сътрудничество).
Конференцията ще се проведе в гр.Свищов на 31 октомври 2014 г.

Информация:
ПОКАНА
Заявка за участие


International Scientific Conference "Social Sciences and Economics (Interaction and perspectives for collaboration)", organized by the Department of History, Philosophy and Economics and the Department of Law and Environmental studies at D. A. Tsenov Academy of Economics – Svishtov.

Information

Още »


Уважаеми колеги,

Катедра „Аграрна икономика” при СА „Димитър А. Ценов” организира Юбилейна научнопрактическа конференция с международно участие на тема:
НАЦИОНАЛНИЯТ АГРАРЕН СЕКТОР – ЕЛЕМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ РЕГИОНИ
В СТРАТЕГИЯТА „ЕВРОПА 2020”.
Конференцията се посвещава на 30-годишния юбилей на катедра "Аграрна икономика" и патронния празник на Висшето училище.

Свищов , 6-7 ноември 2014 г.

ПОКАНА INVITATION ПРИГЛАШЕНИЕ
Заявка за участие Registration Form Заявка на участие

 

Още »