В Стопанска академия стартира приемът на магистри

В Стопанска академия „Димитър А. Ценов” стартира приемът на кандидат-студенти в образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър” за предстоящата академична 2014/2015 г. Кандидат-студентите могат да избират между над 100 престижни магистърски програми в редовна и дистанционна форми в професионалните направления „Икономика” и „Администрация и управление”. 

За ОКС „магистър” могат да кандидатстват икономисти със степен „бакалавър”, завършилите колежи с ОКС „професионален бакалавър”, както и неикономисти (за второ висше образование) – придобили ОКС „бакалавър” или „магистър” в друго висше училище по неикономически специалности. Едно от условията за всички кандидатстващи по магистърските програми в Стопанска академия е да имат успех от дипломата си не по-малко от Добър (3.50).

Приемът на документи, който започна на 28.07.2014г., за редовно обучение на икономисти ще продължи до 31-ви август, а за дистанционно – до 19-ти септември. Неикономисти, които желаят да кандидатстват за дистанционна форма на обучение, могат да подават документи до 31-ви август.

Записалите се за дистанционно обучение магистри могат да участват в проект „Студентски практики”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд. Проектът цели да подпомогне подобряване качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите в съответствие с потребностите на пазара на труда. Сред целите на проекта са още улесняване на прехода от образователните институции към работното място и повишаване успешната реализация на младите хора на трудовия пазар. Всеки студент има право да бъде включен в практическо обучение по проекта веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една образователно-квалификационна степен – и като „бакалавър” и като „магистър”.

 

Центърът за дистанционно обучение при Стопанска академия е създаден през 1999 г. и за изминалите 15 години е дал възможност на над 22 000 студенти да се дипломират в образователно-квалификационна степен „магистър”. Само през 2013 г. в системата за дистанционно обучение на Свищовското висше училище са регистрирани логвания от 114 държави от всички континенти на света.

Лидерските си позиции на пазара на електронни и дистанционни образователни продукти за ОКС „магистър” в България, иновативният проект на Стопанска академия за обучение в дистанционна форма запазва чрез непрестанно развитие. С цел да отговори все по-пълно на специфичните потребности на обучаваните и да е в унисон със съвременните силно динамични условия на живот, при приема на студенти за предстоящата учебна 2014/2015 г. в Свищовската академия са предвидени гъвкави възможности в технологията на кандидатстване и на обучение в дистанционна форма.

Предстои да бъде реализиран първия прием в новата  магистърска програма „Консултиране и администриране в мениджмънта”, а една от най-новите програми „Financial Management” (Финансов мениджмънт на английски език) вече дипломира първия си випуск.

Сред най-предпочитаните магистърски програми е и „Финансов мениджмънт”, при която обучението е на български език, както и програмите „Банков мениджмънт”, „Мениджмънт на търговската дейност”, „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия”, „Валутен, митнически и данъчен контрол”. По желание студентите в ОКС „магистър” могат да се включат във факултативен уеб-базиран курс по „бизнес комуникации” на чужд език (английски, немски, френски и руски) и след успешното му завършване да получат съответното удостоверение. За устойчивото развитие на академичните дейности при обучението в дистанционна форма се прилагат стандартите на Европейската зона на висше образование.

Документи за предстоящата учебна 2014/2015 г. се приемат в кандидатстудентския център на Стопанска академия всеки делничен ден от 8:00 до 17:00 ч., а в събота и неделя – от 9:00 до 16:00 ч. Актуална информация за приема в магистърски програми за новата учебна година се публикува на сайта на Академия www.uni-svishtov.bg (Прием 2014).

Още »

Официален старт на кандидатстудентска кампания 2014 в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”

С решение на Академичния съвет на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” от 6 януари 2014 г. стартира приемът на документи за участие в 79-ата поред за висшето училище кандидатстудентска кампания. През 2014 година Академията предлага прием в 17 атрактивни, перспективни и пазарноориентирани специалности в ОКС „Бакалавър” в направления „Икономика” и „Администрация и управление” (в редовна и задочна форма на обучение) за подготовка на висококвалифицирани специалисти, способни да се реализират на конкурентния трудов пазар в България, ЕС и по света. Кандидат-студентите могат да подават документи за прием във всички налични форми на обучение и специалности – Финанси, Застраховане и социално дело, Приложна макроикономика, Счетоводство и контрол, Стопански и финансов контрол, Статистика и иконометрия, Маркетинг, Стратегическо и бизнес планиране, Стопанско управление, Екомениджмънт, Бизнес информатика, Международни икономически отношения, Публична администрация, Индустриална бизнес икономика, Аграрна икономика, Икономика на търговията, Икономика на туризма.

Приемът на студенти в образователно-квали­фи­ка­цион­на сте­пен “ба­ка­ла­вър”се осъществява:

 • с оценка от държавен зрелостен изпит, включително и този по професионална квалификация, положен в периода 2008-2014 г.;
 • след успешно положен в СА „Д. А. Ценов”  кандидатстудентски изпит (еднороден тест от 60 въпроса) по една от дисциплините: Математика, Икономика, Икономическа география на България или чужд език – английски, немски, френски, руски или испански език;
 • с пренесена оценка от успешно положен кандидат-студентски изпит в друго висше училище;
 • с оценка от национални и международни олим­пиади.

Документи за участие в кандидатстудентската кампания се подават в Кандидатстудентския център при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, в офисите на Цен­търа за кандидат­сту­ден­тска подготовка и информация в цялата стра­на, в офисите на На­ционалната агенция за прием на кан­дидат­сту­ден­тски документи, в регионалното бюро в гр. Карлово, по пощата и оnline. Няма промяна в таксите за участие в кампанията.

Срокът за подаване на документи е постоянен, като кандидат-студентите участват в класиране съобразно периода на подаването им. За желаещите да участват с кандидатстудентски изпит, Свищовската Алма Матер организира ежемесечни изпитни сесии. Кандидатстудентският център при Стопанска академия ще приема документи всеки делничен ден от 08.00 до 17.00 ч., в събота от 09.00 до 16.00 ч.

Въпреки че срокът за подаване на документи за участие в кандидатстудентската кампания е постоянен, за да участват в първо класиране, кандидат-студентите следва да подадат необходимите документи до 10 юли 2014 г. Всички останали кандидат-студенти, подали документи след 10 юли 2014 г., при наличие на незаети места ще участват в класиранията, обявени след датата на подаването на документи.

Ежемесечните кандидатстудентски изпитни сесии ще се провеждат само в СА “Д. А. Ценов” - Свищов, по график. Продължителността на конкурсните изпити е 3 (три) астро­но­ми­чески часа за тест с 60 въпроса (само от съответната дисципли­на). Кандидат-студентите могат да положат повече от един кандидатстудентски изпит и да се явят на повече от една изпитна сесия. В балообразуването участва най-високата оценка, получена от изпитните сесии. Във връзка с кандидатстудентските изпити Центъра за следдипломно и факултативно обучение при СА „Д. А. Ценов” предлага на желаещите кандидатстудентски курсове по Икономика, Икономическа география на България и Математика.

Балът за участие в класирането се формира в зависимост от избраната опция за кандидатстване. Константните елементи в балообразуването са общият успех от дипломата за средно образование, оценката от задължителната подготовка по Български език и литература от дипломата и оценката от задължителната подготовка по Математика от дипломата. Към формираната сума, в зависимост от избраната опция за кандидатстване, се добавя удвоената оценка от държавен зрелостен изпит (матура в периода 2008-2014 г.) или успешно положен конкурсен изпит в Стопанска академия или в друго висше училище. Освен българските граждани със завършено средно образование, в Академията имат право да кандидатстват и чужденци, ако имат статут на постоянно пребиваващи на терито­ри­ята на Република България, удостове­рено с валиден документ за самоличност; имат статут на бежанци; кандидатите са от българска народност, удостове­рена по ре­да на Постановление 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъщес­твя­ване на образователна дейност сред бъл­гарите в чужбина; кандидатите са от държавите членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство; имат двойно гражданство, едното от които е българ­ско. Детайлна информация за условията за прием и етапите в кандидатстудентската кампания на Стопанска академия е налична в академичния сайт www.uni-svishtov.bg.

Още »


Уважаеми кандидат-студенти,
публикувани са резултатите от първо класиране за ОКС "Магистър" прием Октомври 2014 г. - редовна форма на обучение - икономисти.
Може да проверите Вашия резултат в секция Лични данни.

Процедура за записване в ОКС “магистър” за уч. 2014/2015 г.,  редовна форма на обучение

1. Закупуване на комплект от документи за записване в ОКС "магистър", редовна форма от Академичната книжарница във Факултетския корпус.
2. Заплащане на първа семестриална такса по сметка на СА "Д. А. Ценов" в Общинска банка – Свищов:
    а) за държавна поръчка – 180 лв.
    б) за платена форма:
        - продължаващи в същата специалност от ОКС "бакалавър" – 660 лв.
        - продължаващи в различна специалност от ОКС "бакалавър" – 810 лв.
3. Получаване на албумен номер от офиса на Центъра за кандидатстудентски прием.
4. Попълване на документите и записване в Учебна база "Проф. Д. Бъров", към офис "Център за магистърско обучение редовна форма" (сградата на бившия Колеж по икономика и управление) етаж І-ви. Представяне на 4 (четири) броя матирани снимки, паспортен формат.

Още »


Уважаеми кандидат-студенти,
публикувани са резултатите за ОКС "Бакалавър" за явилите се на конкурсен изпит по всички предмети -  м. Август, провел се на 30.08.2014 г.
Може да проверите Вашия резултат в секция Лични данни.

Още »


Уважаеми кандидат-студенти,
публикувани са резултатите от първо класиране за ОКС "Магистър" прием Октомври 2014 г. - дистанционна форма на обучение - неикономисти.
Може да проверите Вашия резултат в секция Лични данни.

Още »

Бакалаври с висок успех предпочитат магистратури в Стопанска академия по финанси, счетоводство, мениджмънт

Кандидат-магистрите за дистанционно обучение в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, завършили ОКС „бакалавър” в професионалните направления „Икономика” и „Администрация и управление” с висок успех, най-често избират магистърски програми, свързани с финанси, счетоводство и мениджмънт. Статистиката сочи, че в по-голямата си част това са млади хора с амбиции за по-високи управленски позиции в публичния и в корпоративния сектор.

Според посочените желания на кандидатствалите до момента за настоящия прием, сред най-предпочитаните магистърски програми са  „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия”, „Финансов мениджмънт”, „Валутен, митнически и данъчен контрол”, „Финансово управление в публичния сектор”, „Банков мениджмънт”, „Мениджмънт на търговската дейност”. Значителен ръст на интереса на кандидат-студентите се наблюдава и към една от най-новите магистърски програми – „Financial Management” (Финансов мениджмънт на англ. език), която се развива едва от 2 години.

През настоящата кандидатстудентска кампания за прием в ОКС „магистър”, желаещите да се обучават в Свищовското висше училище могат да избират между над 100 престижни магистърски програми в редовна и дистанционна форми. Освен за икономисти - възпитаници на родната Алма матер, магистърските програми в Стопанска академия се оказват привлекателни и за завършилите ОКС „бакалавър” в други висши училища като най-много са кандидатите от УНСС, Нов български университет, ИУ – Варна, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, Бургаски свободен университет, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Международно висше бизнес училище – Ботевград, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, Висше училище по застраховане и финанси. Не са рядкост и случаите, в които завършили в западни университети бакалавърската си степен избират да се обучават по магистърски програми в Свищов, което е своеобразен висок атестат за качеството на предлаганото обучение в дистанционна форма.

Дистанционното обучение в образователно-квалификационна степен „магистър”, което Стопанска академия развива вече 15 години, привлича студентите не само с предлаганите магистърски програми, но и с гъвкавите възможности в технологията на кандидатстване и на обучение. Сред предвидените опции са изготвяне на индивидуален график за обучение и явяване на изпити, който да е съобразен напълно с желанието на студента, вариант за съкратен срок на обучение, възможност за провеждане на онлайн защита на дипломна работа. Само през предходната година в системата за дистанционно обучение на Свищовското висше училище са регистрирани логвания от 114 държави от всички континенти на света.

Икономисти със степен „бакалавър” или „професионален бакалавър”, които желаят да кандидатстват за дистанционно обучение в ОКС „магистър” в Стопанска академия могат да подават документи до 19-ти септември включително. Приемът на документи за предстоящата учебна 2014/2015 г. се осъществява в кандидатстудентския център на Стопанска академия всеки делничен ден от 8:00 до 17:00 ч., а в събота и неделя – от 9:00 до 16:00 ч. Актуална информация за приема в магистърски програми за новата учебна година се публикува на сайта на Академия www.uni-svishtov.bg (Прием 2014).

Още »

ГРАФИК  за прием на договори на студенти-практиканти по проект "Студентски практики" за месец септември 2014 г.

Уважаеми колеги, считано от 01 септември 2014 година (понеделник) се въвежда следния нов график за прием на договори за провеждане на практическо обучение:

Дати за прием на договори
Периоди за стартиране на практиката
08 и 09 септември 2014 г.
15 септември - 19 септември 2014 г.
15 и 16 септември 2014 г.
23 септември - 26 септември 2014 г.
23 септември 2014 г.
29 септември - 03 октомври 2014 г.

Забележка:

1)  Договорите за провеждане на практическо обучение между СА и студенти-практиканти се депозират ЕДНА седмица преди началната дата на практиката в дните ПОНЕДЕЛНИК и ВТОРНИК от 13:00 ч. до 16:30 ч. в офиса на АЦККВО.

2)  ГРАФИКЪТ за провеждане на практическо обучение (съставян от студента-практикант) следва да бъде съобразен със следните изисквания:

 • КРАЕН СРОК на практиката посочен в профила на студента-практикант и в договора, депозиран в СА – 28.11.2014 година;
 • ЗА РЕДОВНИ СТУДЕНТИ – не повече от 4 часа дневно и без да се включват почивните и празнични дни;
 • ЗА ЗАДОЧНИТЕ СТУДЕНТИ:
 • за работещи с 8 часова продължителност на работния ден – не повече от 4 часа дневно практическо обучение;
 • за работещи с 4 часова продължителност на работния ден – не повече от 8 часа дневно практическо обучение;
 • за неработещи – до 8 часа дневно практическо обучение.

3)  ИЗИСКВАНИЯТА за провеждане на практическо обучение на студенти-практиканти, отнасящи се до режима и алгоритъма за подаване и прием на документи, остават непроменени (виж: страницата на проект „Студентски практики” – http://praktiki.mon.bg/лица за контакти от висшите училища/ СА “Д. А. Ценов” – Свищов и www.uni-svishtov.bg/Проект „Студентски практики”/Общи правила за участие).

4) Имената на преподавателите, които могат да потвърждават академично наставничество може да научите от служителите на АЦККВО (на място в офиса или на телефон: 0631 66 437).

Още »


Уважаеми колеги,
Стартира кандидатстването за есенния прием в международната програма “Corporate & Investment Banking” – перфектна възможност за стартиране на професионална кариера в УниКредит.  Програмата е структурирана на модули и позволява на младите специалисти да придобиват практически опит в областта на Инвестиционното и корпоративно банкиране.

Международната програма е подходяща за кандидати с:

 • Практически опит в сферата на финансите и капиталовите пазари;
 • Аналитични умения;
 • Международен опит;
 • Отлични академични резултати;
 • Отлично владеене на английски език.

Практически опит означава: Кандидатът вече е приложил своите аналитични умения и теоретични знания за банкирането и финансите чрез една или повече стажантски програми и/или специализации.

Международен опит означава: По време на специализация или стаж в чужбина кандидатът е доказал способностите си да се адаптира в международна среда и да учи чужди езици.

Всички кандидатури за програмата трябва да бъдат подадени онлайн, на английски език,  чрез създадената за целта форма.

Можете да кандидатствате ТУК! Попълването на данните отнема по-малко от 10 минути.

Повече информация относно изискванията и бизнес областите в програмата можете да намерите на сайта на УниКредит Булбанк

International Graduate Program Corporate & Investment Banking
Corporate & Investment Banking International Graduate Program

Още »

Дистанционните магистри в Стопанска академия се обучават по система със специална награда на Microsoft

Уеб-базираната система, която се използва в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” за електронно дистанционно обучение в ОКС „магистър” –  VJL® (Virtual Joint Learning), е отличена със специална награда на Microsoft. Тя е разработена и отговаря на действащите нормативни изисквания в областта на дистанционното обучение, предоставя 4-та степен на технологична осигуреност  съгласно Наредбата за дистанционно обучение. Нейната функционалност и приложимост в учебния процес е оценена чрез специалната награда на Microsoft на специализираното образователно изложение БАИТ Експо, присъдена за разработка в сферата на образованието. Високото ниво на технологична осигуреност на системата VJL® гарантира предоставянето на учебните материали и съдържание посредством различни дистрибутивни канали без ограничение за типа използвано устройство, браузър или операционна система.

Дистанционното обучение, което се прилага в Свищовското висше училище от 15 години за ОКС „магистър”, е базирано върху използването на съвременните достиженията в областта на информационните технологии и тяхното приложение във висшето образование. За предстоящата учебна 2014/2015 г. кандидат-студентите могат да избират между над 100 престижни магистърски програми в редовна и дистанционна форми. За ОКС „магистър” могат да кандидатстват икономисти със степен „бакалавър”, завършилите колежи с ОКС „професионален бакалавър”, както и неикономисти, придобили ОКС „бакалавър” или „магистър” в друго висше училище по неикономически специалности. Срокът за подаване на документи за редовно обучение на икономисти и за дистанционно на неикономисти е до 31-ви август. Кандидатстващите икономисти за дистанционна форма на обучение могат да подават документи до 19-ти септември. След записване, освен пълен комплект учебно-методични пособия и материали, дистанционните магистри получават и акаунт за достъп до системата VJL®.

Комуникацията на студентите с консултантите по учебните дисциплини може да се осъществява както чрез електронна поща от служебно получения Е-mail, така и чрез функционалните възможности на уеб-базираната система за електронно обучение VJL®.  За всяка магистърска програма има създаден и специализиран форум с най-често задавани въпроси по изучаваните дисциплини. Студентите могат да оценяват работата на преподавателите чрез системата за осигуряване на качеството в дистанционна форма на обучение.

Правилата за дистанционно обучение в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” са съставени на базата анализ на учебно-методични материали и регламентация на дистанционното обучение в учебни заведения в Европа, отговарят на изискванията на българското законодателство, решенията на Националния съвет за дистанционно обучение и препоръките от националните семинари за дистанционно обучение.

Актуална информация за приема в магистърски програми за новата учебна година се публикува на сайта на Академия www.uni-svishtov.bg (Прием 2014).

Още »

Юристи, инженери и лекари са преобладаващите кандидат-магистри неикономисти в Стопанска академия

Динамичните икономически условия в страната и в Европа правят все по-актуална концепцията за учене през целия живот с цел по-успешен бизнес или по-добро кариерно развитие, което е една от причините все повече хора да търсят възможности за повишаване на квалификации и компетентности. В Стопанска академия „Димитър А. Ценов” през последните години се констатира засилен интерес от страна на неикономисти към придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър” в професионалните направления „Икономика” и „Администрация и управление”.

Запазва се тенденцията юристи, инженери и лекари, заемащи високи мениджърски позиции в частния бизнес или публичния сектор, да са сред преобладаващите кандидат-студенти за второ висше образование. Хора с тези професии най-често избират магистърски програми като „Финансов мениджмънт”, „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия”, „Финансов контрол и външен одит”, „Здравен мениджмънт”, „Бизнес администрация”, „Международен бизнес и мениджмънт”, „Мениджмънт на търговската дейност”.

За предстоящата учебна 2014/2015 г. кандидат-студентите могат да избират между над 100 престижни магистърски програми в редовна и дистанционна форми. За ОКС „магистър” могат да кандидатстват икономисти със степен „бакалавър”, завършилите колежи с ОКС „професионален бакалавър”, както и неикономисти (за второ висше образование) – придобили ОКС „бакалавър” или „магистър” в друго висше училище по неикономически специалности. Сред условията за всички кандидатстващи по магистърските програми в Стопанска академия е да имат успех от дипломата си не по-малко от Добър (3.50). Приемът на документи за кандидат-студенти в ОКС „магистър” в Стопанска академия започна на 28.07.2014г. За редовно обучение на икономисти срока за подаване на документи е до 31-ви август, а за дистанционно – до 19-ти септември. Неикономисти, които желаят да кандидатстват за дистанционна форма на обучение в ОКС „магистър”, могат да подават документи до 31-ви август.

При дистанционното обучение, което се организира в неприсъствена форма, е възможна и опцията за съкратен срок на обучение. Допълнителен стимул за кандидат-магистрите са и атрактивните такси, включващи всички необходими учебни материали.

Документи за предстоящата учебна 2014/2015 г. се приемат в кандидатстудентския център на Стопанска академия всеки делничен ден от 8:00 до 17:00 ч., а в събота и неделя – от 9:00 до 16:00 ч. Актуална информация за приема в магистърски програми за новата учебна година се публикува на сайта на Академията www.uni-svishtov.bg (Прием 2014).

Още »


Онлайн Европейски ден на труда "Опит в чужбина - начертайте вашите умения"

На 02 октомври 2014г. ще се проведе онлайн Европейски ден на труда "Опит в чужбина - начертайте вашите умения". Той е част от серията европейски дни на труда и програмата "Младежка гаранция".
"Опит в чужбина - начертайте вашите умения" ще е най-голямото мероприятие, организирано в Брюксел с цел да осъществи връзка между кандидати и международни компании/работодатели.
Желаещите да участват в мероприятието могат да го направят чрез сайта http://www.europeanjobdays.eu/fr. На него ще се търсят кандидати, които са на възраст 18 - 30 години и имат малък или почти никакъв опит.
По време на събитието ще се предлагат:
- сезонна работа
- работа за кандидати без опит
- стажове
- програми за чиракуване
- програми за работа през ваканцията
Ако искате да участвате в онлайн деня на труда, можете да го направите на 02.10.2014г. между 13:00 и 21:00 часа българско време на http://www.europeanjobdays.eu/fr.

Още »

АКАДЕМИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
ПРИ СА „Д. А. ЦЕНОВ” – СВИЩОВ

в партньорство с Дирекция “Бюро по труда” – Свищов
(Агенция по заетостта – член на мрежата ЕURES)
обявяват:

„НОЩ НА КОМПАНИИТЕ”- гр. Аахен ноември 2014 г.

На 06 ноември 2014 г. в гр. Аахен, ФРГермания за трета поредна година ще се проведе  „Нощ на компаниите”, където работодателите и търсещите работа лица ще имат възможност да се срещнат лично.
Организатор на събитието е Реджина (REGINA- Регионален индустриален клуб на компютърните науки в Аахен), които поради големия успех на този проект и през тази година ще поканят в Аахен 25 квалифицирани специалисти от различни европейски страни, за времето от 03. - 07. ноември 2014 г.
На 06 ноември 100 предприятия ще отворят вратите си. Кандидатите ще бъдат заведени с автобус директно до избраните дружества, където ще имат възможност да се запознаят с потенциални работодатели. Заедно с това ще се проведе трудова борса. В програмата са включени още: среща с кмета на Аахен, обиколка на забележителностите в града, посещение на фирмите по ваш избор и разговори със сънародници, които вече работят в Аахен. Целта на организираното събитие е от една страна, млади специалисти да намерят работа, да допринесат и повишат знанията си, а от друга страна фирмите да назначат висококвалифицирани служители.
Кандидатите трябва да изпратят мотивационно писмо и автобиография по образеца на europass на електронна поща: incoming1@arbeitsagentur.de , като посочват референтен номер 10000-1099782451-S.

Краен срок за кандидатстване е 12-ти Септември 2014.

Подборът на участниците ще се извърши от REGINA в началото на месец октомври и след проведено интервю по телефон или Skype кандидатите ще бъдат поканени в Аахен.
За пътуването трябва да планувате 4- 5 дни.
Разходите за пътуване и настаняване се поемат от организатора. Туристическа агенция ще организира пристигането и заминаването до и от гр. Аахен. Кандидатите ще останат в приемно семейство (обикновено в семейството на един от изпълнителните директори на участващите дружества).
Град Аахен се намира в сърцето на Европа и благодарение на своята история и местоположението си в близост до границата е известна туристическа атракция. Университета в Аахен (RWTH) се радва на световно признание.
Около 40 000 студенти, от които 5 000 чужденци живеят в Аахен и оформят градския живот: млад, мултикултурен и приветлив. Едновременно Aachen е хай- тек регион. В повече от 1 500 технологични предприятия с около 32 000 служители са представени над 100 националности.
REGINA е комбинация от повече от 100 разположени на територията на гр. Аахен- компании, учебни заведения и изследователски институти. Въпреки, че са конкуренти в някои области, главно малките до средни по размер предприятия, който съставляват мрежата са прегърнали идеята за формиране на алианс, който да донесе взаимна изгода за всички свои членове. Много от общите задачи пред който са изправени те разглеждат чрез сътрудничество в рамките на REGINA, с цел да се предотвратяване на ненужни повторения или дублиране на работата.

Още »

Студентка от Стопанска академия спечели конкурс по съвместна стипендиантска програма

Студентка от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” е една от двете избрани стипендианкти за учебната 2014 - 2015 г. в конкурса по съвместната стипендиантска програма на Пенсионно осигурително акционерно дружество „ЦКБ СИЛА” АД и Фондация „Св. Св. Константин и Елена”.

Конкурсът бе обявен за студенти от специалности в областта на социално дело и/или пенсионно осигуряване. Стипендиите, които са в размер на по 1500 лв. се отпускат на двама студенти за един семестър. Сред критериите, по които се избират бенефициентите са минимален среден успех от предходния семестър на обучението „Отличен 5.50” и социален статус на кандидатите за стипендия. Комисията, определила стипендиантите е съставена от представители на ПОАД „ЦКБ Сила” АД, Фондация „Св. Св. Константин и Елена” и  представители на академичните среди.

Възпитаничката на Свищовската академия Силвия Еманоилова, която е избрана за стипендиант по съвместната програма,  през предстоящата академична година ще бъде в трети курс. Тя изучава специалност „Застраховане и социално дело” и според становището на доц. д-р Румен Ерусалимов – преподавател в катедра ЗСД, Силвия е „старателна и отзивчива”, отличава се със скромност, постоянство и упоритост, отнася се „изключително сериозно към своето обучение”. Успехът на Силвия от последния семестър е „Отличен 6.00”. Избраната за стипендиант по съвместната програма възпитаничка на Свищовското висше училище е и сред активните участници в академични прояви, посветени на застраховането и осигуряването.

Още »

Меморандум за сътрудничество подписа Стопанска академия с администрацията на МС и ИПА

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” е сред водещите висши училища в България, обучаващи студенти в специалност „Публична администрация”, които подписаха меморандум за сътрудничество с администрацията на Министерския съвет (АМС) и Института по публична администрация (ИПА). Част от мотивите на страните в това споразумение са свързани с желанието им за подобряване на практическата подготовка на студентите по публична администрация, запознаване на преподаватели и студенти с реформите в администрацията, осигуряване на стаж за студентите в различни структури на централната и териториалната изпълнителна власт.  

 

Сред практическите действия, предвидени по реализирането на меморандума, са изнасяне на лекции за студенти от държавни служители и други лектори на ИПА, провеждане на семинари и курсове с приложен характер от преподаватели от висшите училища, предоставяне на достъп на преподавателите за участие в конференции и годишни срещи. За студентите по публична администрация се предвижда ежегодно организиране на ден на отворени врати в Министерски съвет, както и национален конкурс за есе на актуални теми, свързани с дейността на администрацията. Темата на конкурса за 2014 г. е „Моята визия за модернизирането на българската администрация”, а направленията, в които студентите могат да представят своите виждания са „Иновации и практики за добро управление”, „Отворено управление” и „Е-управление”. В конкурса могат да участват студенти от специалност „Публична администрация” от страната и чужбина, без значение от курса, степента или форма на обучение. Крайният срок за изпращане на материалите е 30 октомври 2014 г. Най-добрите три есета и техните автори ще бъдат представени на конкурса за добри практики в Европейския институт по публична администрация, EIPA Маастрихт, Кралство Нидерландия.

 
Подписаният меморандум за сътрудничество предвижда ИПА и ръководителите на катедрите от висшите училища да обсъдят възможностите за разработване на проект, чрез който да се повиши качеството и актуалността на преподаването на основните дисциплини в бакалавърска и магистърска степен на обучение по публична администрация. В документа е предвидено и съвместно издаване на годишен алманах „Публична администрация”.   

Най-изявените студенти от спец. „Публична администрация” при Стопанска академия участваха в първата инициатива, реализирана след подписване на меморандума. В рамките на „Дни на отворените врати” в Министерски съвет, свищовските студенти бяха обучавани от представители АМС и експерти на ИПА. Следващата инициатива по меморандума, в която могат да се включат  преподаватели и студенти от Стопанска академия е научно-приложна конференция на тема „Административно обслужване за гражданите и бизнеса”. Тя ще се проведе през м. ноември 2014 г. и в рамките на конференцията ще бъдат представени резултатите от конкурса за студентско есе.   

 

Още »

В Стопанска академия започна записване на новоприетите студенти

В Стопанска академия „Димитър А.Ценов” започна записването на новоприетите студенти за ОКС „бакалавър” след първо класиране. Първият записал се студент е Ирена Божанова от Свищов, приета в редовна форма на обучение в спец. „Стопански и финансов контрол”. Най-нетърпеливите да получат студентските си книжки от Свищовското висше училище се възползваха от възможността да се запишат веднага в деня на обявяване на резултатите. Близо половината от новоприетите студенти побързаха да се запишат още в първите дни. Сред тях е и Лора Борисова от гр. Видин, приетата с максимален бал 30.00 в спец. „Публична администрация”, редовно обучение.

 

За академичната 2014/2015 учебна година, приемът на студенти в образователно-квалификационна степен „бакалавър” в Стопанска академия се осъществява с оценка от държавен зрелостен изпит, след успешно положен кандидатстудентски изпит в Свищовското или друго висше училище, или с оценка от национални и международни олимпиади. От избралите варианта да се явят на кандидатстудентски изпит в Стопанска академия, най-голям е броя на кандидатствалите с „Икономическа география на България”. И през настоящата кандидатстудентска кампания се запазва по-големия интерес към задочното обучение, според посочените желания на кандидат-студентите. Традиционно сред най-предпочитаните специалности в Свищовското висше училище са „Финанси”, „Счетоводство и контрол”, „Стопанско управление”, „Стопански и финансов контрол”, „Международни икономически отношения”. Специалност „Финанси” е най-предпочитана и от кандидат-студентите, предпочели да участват в класирането чрез оценка от национални ученически състезания.

Записването на новоприетите студенти от първо класиране в Стопанска академия за ОКС „бакалавър” ще продължи до 17-ти юли включително. Резултатите от второто класиране ще бъдат обявени на 18-ти юли, а записването ще продължи до 23-ти.

Според предварителния график, до края на настоящата кандидатстудентска кампания в Стопанска академия ще се проведат още четири изпитни сесии. За месец юли кандидатстудентска изпитна сесия е на 26-ти, през м. август изпитите ще се проведат на 30-ти, датата за м. септември е 20-ти, а за м.октомври е 25-ти. Месечните кандидатстудентски изпити и по четирите предмета – „Икономика”, „Математика”, „Икономическа география на България” и „Чужди езици” се провеждат в един и същи ден. 

Кандидат-студентите могат да подават документи за прием във всички налични форми на обучение и специалности – „Финанси”, „Застраховане и социално дело”, „Приложна макроикономика”, „Счетоводство и контрол”, „Стопански и финансов контрол”, „Статистика и иконометрия”, „Маркетинг”, „Стратегическо и бизнес планиране”, „Стопанско управление”, „Екомениджмънт”, „Бизнес информатика”, „Международни икономически отношения”, „Публична администрация”, „Индустриална бизнес икономика”, „Аграрна икономика”, „Икономика на търговията”, „Икономика на туризма”. Срокът за подаване на документи е постоянен, като кандидат-студентите участват в класиране съобразно периода на подаването им.

Подробна информация за условията за прием и етапите в кандидатстудентската кампания на Стопанска академия е налична в академичния сайт www.uni-svishtov.bg / Прием 2014.

 

Още »


Уважаеми колеги,
на
02.07.2014 г. е обявен Национален конкурс за кандитатстване по проект "Техностарт - насърчаване на иновационната активност на младите хора в България", с краен срок за подаване на документи до 15.09.2014 г., включително.

Проектът е в изпълнение на приоритетни области №1 "Предприемачество" и №9 "Умения и иновации" от Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014 -2020 г.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 400 000 лв.

Целта на проекта е да се стимулират млади предприемачи - студенти, докторанти и дипломирани в най-ранният етап от предприемаческия цикъл - момента на разработен бизнес план и реализацията на иновационния продукт или услуга през първата година чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер до 20 000 лева за всеки одобрен бизнес план.

За да получи финансиране на проекта, всеки кандидат след одобряване на бизнес плана му, трябва да регистрира своя фирма (ЕООД или ЕТ) по Търговския закон в Агенцията по вписванията и да осигури задължителен собствен принос от 10% от размера на безвъзмездната помощ, под формата на финансови средства и/или материални активи.

Повече информация можете да откриете ТУК.

Още »

15 години Стопанска академия обучава дистанционно магистри от цял свят

Дистанционната форма за обучение на магистри в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” съществува от 1999г. За изминалите 15 години от създаването на Центъра за дистанционно обучение, чрез тази образователната технология на 21-ви век Свищовското висше училище е дало възможност на над 22 000 студенти да се дипломират в  образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър”. Само през 2013 г. в системата за дистанционно обучение на Стопанска академия са регистрирани логвания от 114 държави от всички континенти на света.

Лидерските си позиции на пазара на електронни и дистанционни образователни продукти за ОКС „магистър” в България, иновативният проект на Стопанска академия за обучение в дистанционна форма запазва чрез непрестанно развитие. С цел да отговори все по-пълно на специфичните потребности на обучаваните и да е в унисон със съвременните силно динамични условия на живот, при приема на студенти за предстоящата учебна 2014/2015 г. в Свищовската академия са предвидени гъвкави възможности в технологията на кандидатстване и на обучение в дистанционна форма. Кандидат-студентите могат да избират между над 100 престижни магистърски програми в редовна и дистанционна форми в професионалните направления „Икономика” и „Администрация и управление”.

Новата магистърска програма, за която предстои да бъде осъществен първият прием през предстоящата учебна година е „Консултиране и администриране в мениджмънта”. Една от най-новите програми „Financial Management” (Финансов мениджмънт на английски език), която стартира преди две години, привлича все повече вниманието на желаещите да завършат ОКС „магистър” в Стопанска академия. Сред най-предпочитаните магистърски програми е и „Финансов мениджмънт”, при която обучението е на български език, както и програмите „Банков мениджмънт”, „Мениджмънт на търговската дейност”, „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия”, „Валутен, митнически и данъчен контрол”. 

За ОКС „магистър” могат да кандидатстват икономисти със степен „бакалавър”, завършилите колежи с ОКС „професионален бакалавър”, както и неикономисти (за второ висше образование) – придобили ОКС „бакалавър” или „магистър” в друго висше училище по неикономически специалности. Едно от условията за всички кандидатстващи по магистърските програми в Стопанска академия е да имат успех от дипломата си не по-малко от Добър (3.50). Приемът на документи за кандидат-студенти в ОКС „магистър” в Стопанска академия започва на 28.07.2014г. За редовно обучение на икономисти срока за подаване на документи е до 31-ви август, а за дистанционно – до 19-ти септември. Неикономисти, които желаят да кандидатстват за дистанционна форма на обучение в ОКС „магистър”, могат да подават документи до 31-ви август.

Дистанционното обучение, което се организира в неприсъствена форма, запазва своята атрактивност сред кандидат-магистрите. Учебният процес в Стопанска академия е осигурен с модерна и високоефективна академична инфраструктура, наситена с информационна свързаност, достъпност и богата база електронни ресурси. По желание студентите в ОКС „магистър” могат да се включат във факултативен уеб-базиран курс по „бизнес комуникации” на чужд език (английски, немски, френски и руски) и след успешното му завършване да получат съответното удостоверение. За устойчивото развитие на академичните дейности при обучението в дистанционна форма се прилагат стандартите на Европейската зона на висше образование.

Документи за предстоящата учебна 2014/2015 г. се приемат в кандидатстудентския център на Стопанска академия всеки делничен ден от 8:00 до 17:00 ч., а в събота и неделя – от 9:00 до 16:00 ч. Актуална информация за приема в магистърски програми за новата учебна година се публикува на сайта на Академия www.uni-svishtov.bg (Прием 2014).

Още »


Уважаеми колеги,

От 11.07.2014 год. до 05.09.2014 год. отдел „Студентска политика” ще приема документи за общежитие за учебната 2014/2015 год. на студентите от първи курс. От 11.07.2014 год. до 27.07.2014 год. документите ще се приемат в Студентски дом на културата на СА „Д. А. Ценов” – Свищов /непосредствено до Кандидатстудентския център/, където ще се извършва и записването на новоприетите студенти.

От 28.07.2014 год. до 05.09.2014 год. документите ще се приемат в отдел „Студентска политика” /непосредствено зад офиса на Общинска банка, където се заплаща семестриалната такса/.

 Подробности за необходимите документи ще намерите ТУК.

Още »

Първият кандидат-студент в Стопанска академия ще се състезава с отлична оценка при първо класиране

Кандидат-студентът, записал се първи в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” ще участва в първо класиране с отлична оценка. В тазгодишната кандидатстудентска кампания, която стартира през месец януари, първият подал документи на място в Кандидатстудентския център на Свищовското висше училище е Анелия Шанколова от гр. Белене. Тя кандидатства с приемен изпит по „Икономическа география на България” за редовно обучение, като първото й желание е за спец. „Аграрна икономика”. Оценката на Анелия от конкурсния изпит е Отличен 5.75 и с този резултат тя ще се състезава още при първото класиране. Според утвърдения график, резултатите от първо класиране ще бъдат обявени на 11 юли.

За академичната 2014/2015 учебна година, приемът на студенти в образователно-квали­фи­ка­цион­на сте­пен „ба­ка­ла­вър” се осъществява: с оценка от държавен зрелостен изпит (включително и този по професионална квалификация), положен в периода 2008-2014 г.; след успешно положен в СА „Д. А. Ценов”  кандидатстудентски изпит (еднороден тест от 60 въпроса) по една от дисциплините „Математика”, „Икономика”, „Икономическа география на България” или „Чужд език” (английски, немски, френски, руски или испански език); с пренесена оценка от успешно положен кандидат-студентски изпит в друго висше училище; с оценка от национални и международни олим­пиади.

За да участват в първо класиране, кандидат-студентите, избрали да положат конкурсен изпит, трябва да подадат необходимите документи  до 27 юни 2014 г., а конкурсните изпити по четирите предмета ще се проведат на 28 юни. Кандидат-студентите, предпочели  да участват в първо класиране чрез някоя от другите три опции за кандидатстване, трябва да подадат документи до 10 юли.

През 2014 година Стопанска академия предлага прием в 17 атрактивни, перспективни и пазарноориентирани специалности в ОКС „бакалавър” в направления „Икономика” и „Администрация и управление” (в редовна и задочна форма на обучение) за подготовка на висококвалифицирани специалисти, способни да се реализират на конкурентния трудов пазар в България, ЕС и по света. Кандидат-студентите могат да подават документи за прием във всички налични форми на обучение и специалности – „Финанси”, „Застраховане и социално дело”, „Приложна макроикономика”, „Счетоводство и контрол”, „Стопански и финансов контрол”, „Статистика и иконометрия”, „Маркетинг”, „Стратегическо и бизнес планиране”, „Стопанско управление”, „Екомениджмънт”, „Бизнес информатика”, „Международни икономически отношения”, „Публична администрация”, „Индустриална бизнес икономика”, „Аграрна икономика”, „Икономика на търговията”, „Икономика на туризма”.

За желаещите да участват с кандидатстудентски изпит, Свищовската Алма матер организира всеки месец изпитни сесии. Ежемесечните сесии се провеждат само в СА „Д. А. Ценов” - Свищов, по график до медец октомври включително. Кандидат-студентите могат да положат повече от един конкурсен изпит и да се явят на повече от една изпитна сесия, като в балообразуването участва най-високата получена оценка.

Таксите за участие в кампанията остават непроменени. Срокът за подаване на документи е постоянен, като кандидат-студентите участват в класиране съобразно периода на подаването им. Подалите документи след 10 юли, при наличие на незаети места, ще участват в класиранията, обявени след датата на подаването на документи. Детайлна информация за условията за прием и етапите в кандидатстудентската кампания на Стопанска академия е налична в академичния сайт www.uni-svishtov.bg / Прием 2014.

Още »


Уважаеми колеги,
Институтът по публична администрация организира Конкурс за студентско есе на тема:
„Моята визия за модернизирането на българската администрация“

Категории:
-  Иновации и практики за добро управление;
-  Отворено управление;
-  Е-управление.

Кандидатствай онлайн на: concours@ipa.government.bg
За повече информация: +359 940 2557, concours@ipa.government.bg

 

Още »


Уважаеми колеги,
Катедра «История, философия и социология» и катедра «Правни науки и екология» организират Международна научна конференция на тема "Социалните науки и икономиката" (Взаимодействие и перспективи за сътрудничество).
Конференцията ще се проведе в гр.Свищов на 31 октомври 2014 г.

Информация:
ПОКАНА
Заявка за участие


International Scientific Conference "Social Sciences and Economics (Interaction and perspectives for collaboration)", organized by the Department of History, Philosophy and Economics and the Department of Law and Environmental studies at D. A. Tsenov Academy of Economics – Svishtov.

Information

Още »


Уважаеми колеги,

Катедра „Аграрна икономика” при СА „Димитър А. Ценов” организира Юбилейна научнопрактическа конференция с международно участие на тема:
НАЦИОНАЛНИЯТ АГРАРЕН СЕКТОР – ЕЛЕМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ РЕГИОНИ
В СТРАТЕГИЯТА „ЕВРОПА 2020”.
Конференцията се посвещава на 30-годишния юбилей на катедра "Аграрна икономика" и патронния празник на Висшето училище.

Свищов , 6-7 ноември 2014 г.

ПОКАНА INVITATION ПРИГЛАШЕНИЕ
Заявка за участие Registration Form Заявка на участие

 

Още »