Официален старт на кандидатстудентска кампания 2015 в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”

С решение на Академичния съвет на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” от 29 октомври 2014 г. стартира приемът на документи за участие в 80-ата поред за висшето училище Кандидатстудентска кампания. През 2015 година Академията предлага прием в 17 атрактивни, перспективни и пазарноориентирани специалности в ОКС „Бакалавър” в направления „Икономика” и „Администрация и управление” (в редовна и задочна форма на обучение) за подготовка на висококвалифицирани специалисти, способни да се реализират на конкурентния трудов пазар в България, ЕС и по света.

Кандидат-студентите могат да подават документи за прием във всички налични форми на обучение и специалности – Финанси, Застраховане и социално дело, Макроикономика, Счетоводство и контрол, Стопански и финансов контрол, Статистика и иконометрия, Маркетинг, Стратегическо и бизнес планиране, Стопанско управление, Екомениджмънт, Бизнес информатика, Международни икономически отношения, Публична администрация, Индустриална бизнес икономика, Аграрна икономика, Икономика на търговията, Икономика на туризма.

Приемът на студенти в образователно-квали­фи­ка­цион­на сте­пен “ба­ка­ла­вър”се осъществява:

  • с оценка от държавен зрелостен изпит, включително и тази за придобиване на професионална квалификация, вписана в дипломата за средно образование в раздел „Допълнително положени държавни зрелостни изпити”, проведени в периода 2008-2015 г.;
  • след успешно положен в СА „Д. А. Ценов”  кандидатстудентски изпит (еднороден тест от 60 въпроса) по една от дисциплините: Математика, Икономика, Икономическа география на България или чужд език – английски, немски, френски, руски или испански език;
  • с пренесена оценка от успешно положен кандидат-студентски изпит в друго висше училище;
  • с оценка от национални и международни олим­пиади.

Документи за участие в кандидатстудентската кампания се подават в Кандидатстудентския център при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов, в офисите на Цен­търа за кандидат­сту­ден­тска подготовка и информация в цялата стра­на, в офисите на На­ционалната агенция за прием на кан­дидат­сту­ден­тски документи, по пощата и оnline. Няма промяна в таксите за участие в кампанията.

Срокът за подаване на документи е постоянен, като кандидат-студентите участват в класиране съобразно периода на подаването им. За желаещите да участват с кандидатстудентски изпит, Свищовската Алма Матер организира ежемесечни изпитни сесии. Кандидатстудентският център при Стопанска академия ще приема документи всеки делничен ден от 08.00 до 17.00 ч., в събота от 09.00 до 16.00 ч.

Въпреки че срокът за подаване на документи за участие в кандидатстудентската кампания е постоянен, за да участват в първо класиране, кандидат-студентите следва да подадат необходимите документи до 12 юли 2015 г. Всички останали кандидат-студенти, подали документи след 12 юли 2015 г., при наличие на незаети места ще участват в класиранията, обявени след датата на подаването на документи.

Ежемесечните кандидатстудентски изпитни сесии ще се провеждат само в СА “Димитър А. Ценов” - Свищов, по график. Продължителността на конкурсните изпити е 3 (три) астро­но­ми­чески часа за тест с 60 въпроса (само от съответната дисципли­на). Кандидат-студентите могат да положат повече от един кандидатстудентски изпит и да се явят на повече от една изпитна сесия. В балообразуването участва най-високата оценка, получена от изпитните сесии. Във връзка с кандидатстудентските изпити Центъра за следдипломно и факултативно обучение при СА „Д. А. Ценов” предлага на желаещите интензивни подготвителни (присъствени и онлайн) кандидатстудентски курсове по Икономика, Икономическа география на България, Математика и Чужди езици.

Балът за участие в класирането се формира в зависимост от избраната опция за кандидатстване. Константните елементи в балообразуването са общият успех от дипломата за средно образование, оценката от задължителната подготовка по Български език и литература от дипломата и оценката от задължителната подготовка по Математика от дипломата. Към формираната сума, в зависимост от избраната опция за кандидатстване, се добавя удвоената оценка от държавен зрелостен изпит (матура в периода 2008-2015 г.) или успешно положен конкурсен изпит в Стопанска академия или в друго висше училище.

Освен българските граждани със завършено средно образование, в Академията имат право да кандидатстват и чужденци, ако имат статут на постоянно пребиваващи на терито­ри­ята на Република България, удостове­рено с валиден документ за самоличност; имат статут на бежанци; кандидатите са от българска народност, удостове­рена по ре­да на Постановление 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъщес­твя­ване на образователна дейност сред бъл­гарите в чужбина; кандидатите са от държавите членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство; имат двойно гражданство, едното от които е българ­ско.

Детайлна информация за условията за прием и етапите в кандидатстудентската кампания на Стопанска академия е налична в академичния сайт www.uni-svishtov.bg.

Още »

Стопанска академия връчи приз за „Най-добра администрация” в първия по рода си Годишен национален конкурс

Първият по рода си Годишен национален конкурс „Най-добра администрация в Република България” проведе Стопанска академия „Димитър А. Ценов”.  Конкурсът бе организиран като част от изпълнявания от Свищовското висше училище научноизследователски проект „Оценка на административния капацитет на публичните администрации и провеждане на Годишен конкурс за най-добра администрация в България”. Проектът се реализира в партньорство с Института по публична администрация към Министерски съвет на Р България и Информационна агенция „Фокус”, а търговската марка за най-добра администрация е притежание на проф. д-р Борислав Борисов, преподавател от Академията.  

На официална церемония в Стопанска академия, на която присъстваха на ректора проф. д-р Величко Адамов, зам.-ректора проф. д-р Теодора Димитрова, директора на Института по публична администрация – доц. д-р Георги Манлиев, областни управители, представители на областни и общински администрации, академични преподаватели, студенти, журналисти и други гости, бяха представени резултатите от реализацията на проекта и бяха наградени победителите в конкурса.  

„Днес е ден на демонстрация на ролята и значението на администрациите” – каза в приветствието си към участниците в тържествената церемония ректорът на Стопанска академия – проф. д-р Величко Адамов. Перефразирайки Балзак, той заяви, че администрациите са „сърцето” на областното и общинското управление. Отчитайки важността и значението на областните администрации, проф. Адамов подчерта, че именно от техните компетенции, свързани с взимане на важните решения, зависи бъдещето на териториалното и регионалното развитие.  

Като „изключително интересен и полезен” определи проекта, по който се проведе конкурса за най-добра администрация, директорът на Института за научни изследвания към Стопанска академия – проф. д-р Маргарита Богданова. По думите й, това не е само поредния значим проект, това е и важна крачка на Свищовското висше училище в посока на отваряне към практиката, в случая към проблемите на най-големия работодател в България – държавната администрация. Проф. Богданова благодари на академичното ръководството за подкрепата, на партньорите по проекта и на областните администрации, които „се съгласиха да излязат на светло, да бъдат прозрачни, открити, иновативни и активни”. Директорът на Института за научни изследвания благодари и на проектния екип с ръководител проф. д-р Борислав Борисов и членове ас. д-р Юлиян Господинов, ас. Евелина Парашкевова, докторант Драгомир Маринов и докторант Кристина Павлова.

Идеята за провеждане на Годишен конкурс за най-добра администрация възниква преди повече от година, на научната конференция по случай 20 годишнината на специалност „Публична администрация” в Стопанска академия. Тази идея получава подкрепата на тогавашния министър на електронното правителство Роман Василев. Академичното ръководство, в лицето на ректора проф. д-р Величко Адамов, оценява иновативността и перспективността на тази идея и я подкрепя чрез финансиране на проект по линия на Института за научни изследвания към Стопанска академия. Преди да стартира реализирането на проекта, екипът уточнява, че във фокуса на изследването за 2014 г. ще бъдат областните администрации. В продължение на 8 месеца са разработени и съгласувани основните критерии за оценка на администрациите, екипът от свищовски преподаватели – специалисти по публична администрация посещава областните администрации, приели да участват в проучването, обхванало хиляди страници документи.

„С този проект ние даваме един добър пример, че областната администрация може да бъде изследвана и оценявана от потребителите на нейния труд, а не от висшестоящи органи или от други администрации” – заяви ръководителят на проекта проф. Борисов. Като  преподавател в катедра „Стратегическо планиране”, към която е специалност „Публична администрация”, той подчерта ролята на направеното изследване и за обучението на студентите, които трябва да бъдат максимално практически подготвени за работата в органите на държавната администрация. Проф. Борисов анализира резултатите от научноизследователския проект и сподели впечатления по представянето на отделните областни управи по различните критерии за оценка. Сред изследваните обекти са планова дейност на администрациите, бюджетния процес и финансовото управление, контрола по законосъобразността на решенията на общинските съвети и атовете на кметовете, публичността, оценката на риска, управлението на държавната собственост, на проектите и на човешките ресурси.

Журито, натоварено с нелеката задача да оцени работата на областните администрации и да излъчи най-добрата сред тях, бе председателствано от проф. д-р Борислав Борисов, а в състава му бяха още проф. д-р Пенчо Пенчев – народен представител и бивш Областен управител на Великотърновска област, доц. д-р Георги Манлиев –директор на Института по публична администрация, проф. д-р Андрей Захариев – ръководител на катедра „Финанси и кредит” и проф. д-р Маргарите Богданова – ръководител на катедра „Стратегическо планиране” в Стопанска академия.

Резултатите от конкурса обяви председателят на журито, а ректорът на Свищовската академия връчи плакети и грамоти на отличените администрации.

Наградата за „Най-иновативна областна администрация” получи Областна администрация Сливен. Като „най-прозрачна” бе отличена Областна администрация Ловеч. Призът „Най-активна областна администрация” получи администрацията на област Русе, а „най-проектно ориентирана” е администрацията на област Смолян.

Призът „Най-добра областна администрация за 2014 г.” журито присъди на Областна администрация Благоевград. Победителят в първия по рода си Годишен национален конкурс „Най-добра администрация” получи плакет,  грамота и реплика на сабята на Васил Левски като символ на доблестта, честта, храбростта, но в същото време символизираща сила, смелост, власт и енергия.

Уникалното копие на сабята с дължина 870 мм,  дървена ножница и метален обков, е изработено от прочут търновски майстор. До момента е известно, че само президентът Георги Първанов и проф. д-р Борислав Борисов притежават това уникално копие. Проф. Борисов е награден с този приз през 2008 г., когато Асоциацията на действащите председатели на общинските съвети в България го номинира за „Финансист № 1” на годината, в качеството му на зам.-кмет на Община Варна.

В чест на победителя в конкурса „Най-добра областна администрация за 2014 г.” – Областна администрация Благоевград, в залата на тържествената церемония прозвуча „Многая лета” в изпълнение на Първи български хор „Янко Мустаков” – Свищов.

Областните управители и представителите на отличените администрации в различните направления на конкурса с нескрито вълнение и голяма признателност благодариха за получените „високи оценки”. По думите им, това не само  оценка за свършеното до момента, но и ангажимент за това, което трябва да бъде направено за по-добрата работа на администрациите за в бъдеще. Представители на наградени областни администрации споделиха, че за тях е много важно, че дейността им е оценявана не от „поредния конкурс”, а от специалисти от научните среди чрез такова професионално, задълбочено и безпристрастно проучване.

Още »


Уважаеми колеги,
Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при СА в партньорство с HOPS ще представят презентация за възможностите за бригади по програми за сезонна заетост.
Презентацията ще се състои на 27.11.2014 г. от 17:00 ч. в ауд. 9, Ректорат, 3 етаж.

Още »

Специалисти от практиката обучаваха близо 2000 студенти на Стопанска академия в аудитории и в реална работна среда

Специалисти от практиката обучаваха близо 2000 студенти на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” чрез семинарни занятия и майсторски класове в аудитории, и при посещения на младите икономисти в реална работна среда. Това стана ясно от представените на нарочна пресконференция резултати от реализирането на проект „Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА „Д. А. Ценов” - Свищов”. Проектът, който приключва в края на м. ноември, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Партньори по проекта на Свищовското висше училище са Българска стопанска камара, Асоциацията на земеделските производители в България и Асоциацията на дунавските общини.

По време на пресконференцията проектният екип, с ръководител проф. д-р Любен Кирев – зам.-ректор на Стопанска академия, представи подробни резултати от различните дейности. Координаторът на проекта доц. д-р Анелия Радулова подчерта, че всички дейности са били насочени към общата цел на проекта, а именно  Модернизиране на образователния процес в Стопанска академия „Д. А. Ценов” за повишаване пригодността за заетост на студентите в съответствие със социалната поръчка на бизнеса за нови професионалисти”. Специфичните цели са свързани не само с подобряване качеството на предоставяните образователни услуги в съответствие с потребностите на практиката, но и с изграждане на устойчиви връзки между Стопанска академия и бизнеса за пълноценно функциониране на „триъгълника на знанието” висше училище – научни изследвания – бизнес, поясни още доц. Радулова.

Две от планираните дейности са непосредствено свързани с обучението на студенти от представители на практиката. В рамките на проекта са поведени 40 семинарни занятия с участието на над 1200 студенти и 13 майсторски класа с участието на повече от 220 студенти. Освен това са организирани 39 посещения в реалната работна среда на близо 500 студенти в различни производствени единици и агенции. „Процесът на общуване на студентите с представители на бизнеса обогати представите им за реалните изисквания на средата, в която им предстои да се интегрират след завършване на образованието си. От друга страна, представителите на бизнес-средите имаха възможност да отразят своите претенции към нивото и обхвата на знания при подготовката на необходимите им специалисти с висше образование” – коментираха участниците в пресконференцията.

В рамките на проекта са проведени 14  работни срещи – дискусии на ниво катедри за обсъждане на учебни програми и адаптирането им към изискванията на бизнеса, и четири срещи на ниво факултет. В резултат от установените контакти с представители на водещи работодателски организации и институции са подписани 15 договора за сътрудничество с Катедрените съвети и 4 с ръководствата на факултетите. В обсъждането на учебни програми са взели участие 345 студента, 139 преподаватели и 128 представители на бизнес-средите. Проведените работни срещи и дискусии с представители на бизнеса и направения задълбочен анализ, допринасят за актуализиране на 58 учебни програми в ОКС „бакалавър” и 84 в ОКС „магистър”. В момента част от актуализираните учебни програми се апробират в академична среда.

На основата на задълбочено научно изследване е отпечатан анализ на приоритетните специалности в Стопанска академия в съответствие с конкретните потребности на бизнеса и изискванията на пазара на труда – „Пазарът на труда и пазарът на образователни услуги – проблеми и възможности”. В рамките на проектните дейности е разработена Стратегия за развитие на специалностите в Свищовското висше училище в съответствие с конкретните потребности на бизнеса и изискванията на пазара на труда, което според проектния екип ще даде възможност процесът на адаптиране на учебните програми към изискванията на бизнеса да се превърне в перманентен процес.

„Проектът е с изключително значение, както за подобряване качеството на обучението на студентите от Стопанска академия в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието, така и за осъществяване на пълноценно сътрудничество между висшето училище и бизнеса, което да стимулира трансфера на знания, наука и иновации и в двете посоки” – обобщи доц. Радулова.

Ползите от реализирания в Стопанска академия проект коментира по време на пресконференцията и Томчо Томов – ръководител на Център за оценка на компетенциите към Българска стопанска камара. Той изрази „изключителна удовлетвореност” от взаимодействието на Стопанската камара със Свищовската академия и от постигнатите резултати по проекта. „Това е един от проектите, които са ценни и необходими да се развиват в бъдеще, защото освен резултатите, които се реализираха, ние изграждаме и нови модели и форми на партньорство” – каза Томов. По думите му, това не е партньорство от дистанция, а „партньорство като съмишленици работещи за една кауза”. Каузата е младите хора, завършващи висше образование да могат да се реализират по-бързо и по-ефективно на пазара на труда, а компетентностите, които притежават да отговарят на потребностите на пазара на труда.

Според ръководителя на Център за оценка на компетенциите към БСК, отношението в Стопанска академия е „изключително прецизно и отговорно” към крайните резултати. Той подчерта, че сред целите на проекта са хармонизиране на образованието с потребностите на трудовия пазар и създаване на трайни връзки между висшето училище и бизнеса. В тази връзка Томчо Томов заяви, че Стопанска камара ще препоръча на ресорните министерства подобни на дейностите по реализирания в Свищовската академия проект, да се развиват и в бъдеще.

Още »


Уважаеми колеги,
Катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“ и Института на вътрешните одитори в България, организират среща със студенти от специалност „Стопански и финансов контрол“, с цел популяризиране на дейността по вътрешен одит и професията „вътрешен одитор“.

Срещата, която е по инициатива на Института на вътрешните одитори в България и е свързана с програма за партньорство между Института на вътрешните одитори и Висшите учебни заведения в България, в които се преподават дисциплини, свързани с вътрешен одит, ще се проведе на 01.12.2014 г. (понеделник) от 12:30 ч. в ауд. 51 на Факултетски корпус – южен вход на Стопанска академия.

Още »


Уважаеми колеги,
В изпълнение на ангажиментите по дейност 3 на проект BG051PO001-3.1.07-0019 "Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА "Д. А. Ценов" - Свищов" катедра "Застраховане и социално дело" организира провеждане на семинарно занятие на студентите от специалността с представител на застрахователния бизнес на 27.11.2014 г. (четвъртък) от 13.15 ч. в ауд. 45 на СА "Д. А. Ценов".
Темата на занятието ще е "Генезис на застрахователния пазар в България".
Семинарното занятие ще се проведе от Светозар Ганчев - Директор на Генерална агенция - Плевен на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП".

Още »


Уважаеми колеги,
В изпълнение на ангажиментите по дейност 3 на проект BG051PO001-3.1.07-0019 "Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА "Д. А. Ценов" – Свищов", катедра "Бизнес информатика" организира майсторски клас на тема "Електронно правителство: архитектура, компоненти и подсистеми" , който ще се проведе на 27.11.2014 г. (четвъртък) от 9.00 ч. в ауд. 401 на корпус "Запад".
Лектор на майсторския клас ще бъде Ивайло Максимов - системен архитект в Хюлет Пакард - България.

Още »


Уважаеми студенти–участници в Проект BG051PO001-3.3.07-0002 “Студентски практики”, уведомяваме ви, че на 20 ноември 2014 година (четвъртък), Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов ще преведе по банков път еднократните стипендии на успешно приключилите практическо обучение през месец октомври 2014 година.

Екип на проект BG051PO001-3.3.07-0002 “Студентски практики”
при СА „Димитър А. Ценов” - Свищов

Още »

Стопанска академия с най-висока оценка в Европа според trendence Graduate Barometer

Стопанска академия е сред участниците в trendence Graduate Barometer 2014 – European Edition, най-разпространената анкета за кариера, образование и работодатели в Европа. В тазгодишното издание на електронната анкета са участвали 302 590 студента от 914 образователни институции в 24 страни (Австрия, Белгия, България, Великобритания и Северна Ирландия, Германия, Гърция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Словения, Турция, Унгория, Финландия, Франция, Холандия, Чехия, Швейцария, Швеция). В електронната анкета, при която анонимността е гарантирана, студентите са попитани за степента на удовлетвореност от обучението в съответния университет и за техните нагласи и очаквания относно бъдещата им професионална реализация.

Анкетното проучване обхваща редица ключови показатели, по които се оценява удовлетвореността на студентите от университетската дейност. Всеки от тези показатели получава съответното процентно изражение, което се асоциира с оценка по скалата от „слаб“ до „отличен“. Според отчетените в анкетата ключови показатели за ефективност, Стопанска академия получава „отлична” оценка по голяма част от тях, а в процентно изражение резултатите на Свищовското висше училище са по-високи в сравнение с тези за България и за Европа.

Висока удовлетвореност по отношение на качеството на преподаване изразяват 90,70% от анкетираните свищовски студенти, при 74,90% България и 71,80% за Европа. Над 90% е и удовлетвореността им от достъпност и готовност за помощ на преподавателите, при 73,90% за България и 68,60% за Европа. Близо 90% са изразили удовлетворение от репутацията на университета сред работодателите (за България – 65,90%, за Европа – 67,70%). Отлична оценка студентите на Стопанска академия са поставили още по ключовите показатели „Административни услуги”, „Обхват и качеството на студентските дейности/студентския живот”, „По-ниска месечна издръжка в града на следване”.

Удовлетвореност на студентите от университетската дейност

Показатели
Европа
България
Стопанска академия
Качество на преподаване
71,80%
74,90%
90,70%
Съдържание и структура на следването
70,00%
69,70%
83,30%
Академична репутация на университета
74,90%
77,80%
84,00%
Репутация на университета сред работодателите
67,70%
65,90%
89,80%
Практическа насоченост на образованието
53,50%
52,50%
55,60%
Качество на университетското оборудване
76,20%
79,90%
89,60%
Достъпност и готовност за помощ на преподавателите
68,60%
73,90%
90,90%
Контакти на университета с фирми
52,80%
43,70%
62,50%
Съдействие при планиране на професионална реализация
42,10%
43,60%
54,20%
Обхват и качество на студентските дейности/студентския живот
64,40%
69,90%
87,20%
Административни услуги
53,70%
57,60%
84,20%
ИТ-инфраструктура
62,20%
71,00%
81,00%
По-ниска месечна издръжка в града на следване
56,50%
57,70%
83,30%

Анкетираните поставят оценка „много добър” по други 6 показателя, по които удовлетвореността на свищовските студентите в процентно изражение отново е значително по-голяма от отчетените резултати за България и за Европа. Академичната репутация на университета удовлетворява 84% от участвалите в проучването настоящи възпитаници на висшето училище в Свищов (България – 77,80%, Европа – 74,90%). 83,30% от тях поставят висока оценка за съдържанието и структурата на следването при 69,70% за страната ни и 70% за Европа. Удовлетвореност от контактите на университета с фирми посочват 62,50% от анкетираните в Стопанска академия, което е близо с 10% повече от Европа и с 20% повече от България. Относно съдействието при планиране на професионална реализация, удовлетвореност изразяват 54,20% от свищовските студенти при 43,60% за България и 42,10% за Европа. Оценка „много добър” те поставят още по ключовите фактори „Качество на университетското оборудване” и „ИТ-инфраструктура”.

На база на тези отделни показатели, студентите от Стопанска академия оценяват общата удовлетвореност от университетската дейност в Свищов по седем точковата скала (1-много доволен, 7-много недоволен) със стойност от 2,5. По този начин общата удовлетвореност от обучението в Стопанска  академия регистрира по-висока стойност от кореспондиращите резултати за България (3,0) и Европа (2,8).

55,0% от анкетираните от Академията в Свищов отбелязват, че се чувстват оптимално подготвени за бъдещата си професионална кариера благодарение на полученото образование във висшето училище. За сравнение, общо за България този процент е 47,4%, а за Европа – 44,6%.

В същото време около 33,0% от анкетираните студенти от Европа (32,4%) и България (33,9%) смятат да потърсят професионална реализация в чужбина след завършване на следването си. Едва една четвърт (25,9%) от анкетираните от Стопанска академия подкрепят това мнение, което показва, че повечето от завършващите Академия предпочитат да  останат в България, където да осъществят успешна професионална реализация.

Още »

Катедра „Аграрна икономика” при Стопанска академия чества 30-годишнина от основаването

Катедра „Аграрна икономика” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” чества 30 години от основаването си. Юбилейната годишнина бе отбелязана с тържествена церемония в аулата на висшето училище, която уважиха гости от български и чуждестранни институции, организации и висши учебни заведения. Сред гостите на честването бяха директорът на Дирекция „Директни плащания и пазарна подкрепа” при Министерството на земеделието и храните Снежана Благоева, зам.-кметът на Община Свищов – Емил Димитров, председателят на Общото събрание на Стопанска академия – проф. д-р Данаил Врачовски, финансовият мениджър на Академията и дългогодишен ръководител на катедрата-юбиляр – проф. д-р Георги Герганов, зам.-ректорът на Финансов университет при правителството на Руската федерация – проф. дик Елена Маркина, ръководителят на катедра „Финанси” при Казански федерален университет – проф. дик Надия Сабитова, ръководители и преподаватели от Познански университет – Полша, Национален университет по градинарство – Украйна, Икономически университет – Варна, Тракийски университет – Ст. Загора, представители на Асоциацията на земеделските производители в България, председателят на Регионалния съюз на земеделските кооперации.

Приветствие от името на ректора – проф. д-р Величко Адамов и от името на академичното ръководство към катедрата-юбиляр поднесе зам.-ректорът по обучение и научни изследвания проф. д-р Любен Кирев. „Стопанска академия се гордее, че в нея от дълги години се развива един от трите клона на аграрната наука – този, който се занимава със стопанските проблеми, наред с тези за изследване на културните растения и тяхното отглеждане и науките, изследващи абиотичните и биотични екологически фактори на селскостопанското производство” – каза проф. Кирев. Той подчерта, че „в отдавна минали времена” земеделието е било основен отрасъл на стопанството и не напразно цивилизационният преход до промишления преврат е известен с името „аграрна цивилизация”. По думите му, и днес земята си остава един от основните фактори на производството, „тя е уникален и предмет, и средство на труда”. Отчитайки заслугите на катедра „Аграрна икономика” и постиженията през изминалите 30 години от създаването на катедрата и едноименната специалност, проф. Кирев отправи пожелание към членовете на катедрения състав да продължават да учат своите студенти на грижливо отношение към майката земя. „Внушете им, че земята и природата всичко могат и всичко творят, че с малко средства от земята се постигат големи ефекти. Убедете ги, че земята си има своя монетна система и иска да й се плаща според нейните закони. Възпитавайте ги в любов към земята и трудолюбие, така както упорито се трудите вие – членовете на катедрата, за процъфтяването на специалността, факултета и любимата ни Алма матер” – каза проф. Кирев. 

Доклад – летопис за историята и развитието на специалността и на катедра „Аграрна икономика” представи  ръководителят й доц. д-р Виолета Блажева. Началото е поставено още през 1948 г., когато Академичният съвет на Висшето училище взима решение да се открият три отдела, единият от които е „Аграрикономически”. Сред дисциплините, които изучават през учебната 1948/1949 г., студентите от специалност „Икономика на селското стопанство” са „Икономика и планиране на селското стопанство”, „Аграрна политика”, „Основи на агротехниката и растениевъдството”, „Механизация на селското стопанство”. Тези дисциплини могат да се считат за част от първите учебни планове на специалността, частично променяни до 1952 г., когато е прекратен приема на студенти в тази специалност.

За начало на втория етап от развитието на катедрата се счита решение на Академическия съвет за прием на студенти в спец. „Икономика и управление на селското стопанство” за учебната 1984/1985 г. Първият прием на студенти за обучение по новото и настоящо наименование на специалността – „Аграрна икономика” е реализиран през учебната 1992/1993 г. Днес катедрата администрира обучението на студенти и в трите степени на висшето образование – ОКС „бакалавър”, ОКС „магистър” и ОНС „доктор”. „Прилагането на иновационни подходи е постоянен елемент на учебния процес при обучението на студентите от спец. „Аграрна икономика” – каза доц. Блажева. Тя подчерта, че обучението на младите аграрикономисти кадрово се осигурява не само от преподавателите от катедрата, а от почти всички катедри на Стопанска академия, както и от специалисти от практиката. Относно научноизследователската дейност на катедрата-юбиляр, доц. Блажева подчерта, че преподавателския състав има не само множество публикации, но организира и активно участва в научни форуми, на които представя свои разработки по реални казуси от аграрния сектор. Анализирайки основните насоки за периода 1984 – 2014 г., доц. Блажева заяви, че „катедра „Аграрна икономика” изпълнява своята мисия като организационно-структурно звено на Стопанска академия чрез оптималната координация на своята дейност с Академичното ръководство и в резултат на творческата активност и личната отговорност на целия преподавателски състав и на обучаваните през 30-годишния период студенти”.

Признание за своя труд, постижения и всеотдайност при обучението на кадри в областта на аграрната икономика,  преподавателите от катедрата получиха чрез множеството приветствия и поздравителни адреси по повод юбилея от гостите на тържественото честване, както и от свои колеги от други катедри при Стопанска академия.

Стремежът на членовете на катедра „Аграрна икономика” към научни изяви по актуални проблеми намери израз и в организираната Юбилейна научнопрактическа конференция с международно участие на тема „Националният аграрен сектор – елемент на европейските земеделски региони в стратегията „Европа 2020”. Общият брой на представените за форума доклади е 113, разработени от 132 автори от 8 държави, които разработки са публикувани в тритомен сборник.  Темата бе насочена към нало­жилата се необходимост от приспособяване на българския аграрен сектор в съ­ответствие със заложените в Стратегия „Европа 2020” цели в областта на зае­то­стта, иновациите, образованието, социалното благоденствие, промените в клима­та и необходимостта от икономия на енер­­гия. От тази позиция конференцията постави акценти в различни тема­тичните направления, задаващи актуалните предизвикателства пред раз­ви­тието на сектора в периода 2014-2020 г. Участниците се обединиха около становището, че огромните предизвикателства пред аграрния сектор изискват съвместни и адекватни усилия на държава, бизнес и наука.

Още »


Уважаеми колеги,
Форумът „Докторантска научна сесия 2014”, организиран от Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти” ще се проведе на 12.12.2014 г. (петък), 13.00 ч., ауд. 10.

Още »

Ученици, студенти и преподаватели мериха сили в състезание по плуване на Стопанска академия

Състезание по плуване организира Университетски спортен клуб „Димитър А. Ценов”, обединяващ всички практикувани спортове в Свищовското висшето училище. В своеобразната надпревара в закрития плувен басейн на спортния комплекс в корпус Юг участваха ученици, студенти, служители, преподаватели и бивши възпитаници на Стопанска академия. С приветствие към участниците, състезанието откри председателят на Университетския спортен клуб и зам.-ректор на Академията – проф. д-р Теодора Димитрова. Тя подчерта, че макар и не в традиционната академична обстановка, а по спортно облекло и с „нестабилна почва под краката си”, състезателите отново показват икономическо мислене чрез стремежа си към победа. Проф. Димитрова поздрави и организатори, и участници за показаните ентусиазъм, борбеност и спортен дух, и пожела да победят най-добрите плувци.

Сред гостите на спортната проява бяха Ректорът на Стопанска академия – проф. д-р Величко Адамов, Марио Якимов – гл. експерт „Спортни дейности и масова физкултура” при Община Свищов, Никола Тодоров – доайен на плувните спортове в крайдунавската община. Съдийският състав бе осигурен от катедра „Физическо възпитание и спорт”, като главен съдия бе ст. преподавател Йонко Георгиев.

Спортната проява започна с демонстрации на най-малките участници в плувния курс, който Академията провежда за ученици от всички училища в община Свищов с треньори ст. пр. Елиз Караманлиева и ст. пр. Силвиа Николаева. Напредналите ученици, участници в плувния курс, също показаха своите умения под ръководството на треньорите си ст. пр. Асен Атанасов и ст. пр. Радослав Николов. Само в рамките на един месец в обучителния курс са се включили над 180 деца. Начинаещите плувци, участващи в демонстрациите, показаха различни техники и стилове, овладени с помощта на преподавателите от катедра „Физическо възпитание и спорт”.

Състезанието бе организирано в дисциплините „25 метра свободен стил”, „50 метра свободен стил” и „щафетно плуване”, като състезателите бяха разпределени в съответните групи по пол и възраст. При надпреварата на „25 метра деца”, сили премериха ученици от плувния курс, а в „50 метра свободен стил” участваха момчетата от представителния отбор по плуване на Стопанска академия. В състезанието участваха и двама бивши възпитаници на Свищовската Алма матер – Полина Янкова, която стана шампион при жените на „25 м. свободен стил” и Ивайло Генчев.   

Освен индивидуалната надпревара в отделните дисциплини, голям интерес за зрителите предизвика и щафетното плуване. В тази дисциплина двойките бяха сформирани от мъж и момче младша възраст, и от жена и момиче младша възраст. Всеки от двамата състезатели трябваше да преплува по една дължина от 25 метра, като за класирането се взима под внимание общото време на двамата участника. Неочакваните обрати, при които възрастният изоставаше, а малкият участник компенсираше времето и извеждаше смесената щафета на по-предна позиция, създадоха не само голямо напрежение, но и истинско удоволствие и забавление за публиката.

Най-добрите плувци, класирали се на първите три места в отделните дисциплини получиха предметни награди и грамоти, които им връчи проф. Димитрова. Като за първо такова състезание след откриване на реновирания закрит плувен басейн, организаторите бяха осигурили награди за всички участници. Специални награди председателят на Университетския спортен клуб връчи и на съдийския състав. 

Още »

Двустранен договор за сътрудничество подписа Стопанска академия с един от най-старите университети в Русия

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” подписа двустранен договор за сътрудничество с един от най-старите университети в Русия – Казански федерален университет. В Свищовското висше училище договорът бе представен от проф. дик Надя Сабитова – ръководител  катедра „Финанси” и проф. дик Венера Вагизова – ръководител катедра „Банково дело” при Казански федерален университет. Ректорът на Стопанска академия проф. д-р Величко Адамов подписа договора на официална среща с гостите.

Договорът между двете образователни институции официализира бъдещо сътрудничество в областта на научната дейност, висшето образование, академичния и културен обмен. Чрез двустранния договор се насърчава  съвместната научноизследователска и обучителна дейност, обмен на опит и споделяне на добри образователни  практики между преподаватели и студенти, осъществяване на съвместни научни проекти.

Казанският федерален университет, основан преди 210 години, е класическо висше учебно заведение. Сред известните му възпитаници са Лев Толстой, Владимир Ленин, а известния математик Николай Лобачевски е бил и дългогодишен ректор. В конкретен аспект по-близко сътрудничество Стопанска академия ще осъществява с Института по управление, икономика и финанси към Казански федерален университет. В рамките на визитата си в Свищов гостуващите ръководители на двете катедри проведоха работна среща с декана на факултет „Финанси” – проф. д-р Румяна Лилова и ръководителя на катедра „Финанси и кредит” – проф. д-р Андрей Захариев. Проведените разговори предвиждат създаване на съвместен проект за обучение на студенти. Коментирани са и бъдещи участия в научни форуми.

Още »


Уважаеми колеги,
„Студентската програма за законодателни проучвания” на Народното събрание обяви конкурс за набиране на законодателни сътрудници. Покани да се включат в програмата са изпратени до ръководителите на девет юридически факултета в България.

Основната цел на програмата е информационно осигуряване на законодателния процес. За участие в нея могат да кандидатстват студенти от четвърти и пети курс, дипломанти или млади специалисти по специалност право, международни отношения, политология и публична администрация.

Подборът на кандидатите ще се извършва чрез конкурс по документи и интервю, а срокът за приемане на документите е 30 ноември 2014 г.

„Студентската програма за законодателни проучвания” е създадена през 1999 г. с дел да подпомага законодателната дейност на народните представители, като проучва и обобщава съвременните тенденции в развитието на законодателните процеси в различни страни и преди всичко тези, които са членки на Европейския съюз. За участието си в законодателните проекти в екип (след успешно изпълнение на три изследвания) студентите ще получат удостоверение за дейността и практиката си от ръководството на Народното събрание.

Подробна информация за програмата и условията за кандидатстване са публикувани в интернет на адрес www.parliament.bg/students.

Още »


Уважаеми колеги,
В изпълнение на ангажиментите по дейност 3 от проект
Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА „Д. А. Ценов” Свищов”, катедра „Търговски и туристически бизнес“ организира семинарно занятие на студенти от специалност „Икономика на туризма“, ІV курс, редовно обучение по дисциплината „Организационни структури в туризма“, с гост-лектор г-жа Милена Борисова, изпълнителен секретар на Българска асоциация на туристическите агенции. Практическото обучение ще се проведе на 27.11.2014 г. от 10.45 ч. в ауд. 6 на СА „Д. А. Ценов“.

Още »


Уважаеми колеги,
Получена е информация от Американското посолство за възможността преподаватели от Стопанска академия да кандидатстват за участие в обменна програма през лятото на 2015 г.
Крайният срок за кандидатстване е 12 декември, 2014 г.

За повече информация: ТУК

Още »

Уважаеми колеги,
В изпълнение на ангажиментите по дейност 3 на проект BG051PO001-3.1.07-0019 „Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА „Д. А. Ценов” – Свищов” катедра „Индустриален бизнес и предприемачество” организира семинарно занятие на студентите от специалност „Индустриална бизнес икономика”III курс, редовно обучение, с представители на бизнеса на тема „Застрахователната политика на индустриалното предприятие“ по учебната дисциплина „Индустриален риск мениджмънт и застрахователна политика“.
Семинарното занятие ще се проведе на 25.11.2014 г. (вторник) от 14:15 часа в ауд. 17 на Стопанска академия (Факултетски корпус). Лектор ще бъде г-н Бисер Илиев – управител на „Алианц България Холдинг“ АД – представителство гр. Свищов.

Още »


Уважаеми колеги,
В изпълнение на ангажиментите по дейност 3 на проект BG051PO001-3.1.07-0019 „Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА „Д. А. Ценов” - Свищов”, катедра „Стратегическо планиране” организира семинарно занятие на студентите от специалност „Публична администрация“ - 4 курс, на тема „Възможностите на местната власт да допринася за локалното социално-икономическо развитие” по учебната дисциплина „Социална политика и програмиране”.
Семинарното занятие ще се проведе на 25.11.2014 г. (вторник) от 9.00 часа в ауд. 301 на Стопанска академия и ще бъде водено от г-н Росен Добрев - Кмет на община Оряхово.

Още »

Проблемите на икономиката и управлението през призмата на студентите в мащабен форум на Стопанска академия

Студентска научна сесия, организирана от четирите факултета на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, за пореден път даде възможност на възпитаниците на Свищовското висше училище да представят свои научни изследвания в областта на икономиката и управлението. Мащабният студентски форум, който бе посветен на патронния празник на Академията, откри зам.-ректорът по „Студентска политика и академично развитие” проф. д-р Теодора Димитрова. 

„Организирането на мащабни форуми с изследователски характер в Стопанска академия е традиция, съпровождаща мисията на Висшето ни училище „Качество, доверие, инвестиции в човека”. В организирането на такива прояви сме пионери, всеки път поставяме рекорди и всеки път ги надскачаме” – каза проф. Димитрова. По думите й, висшето търговско училище, създадено чрез дарението на Димитър Ценов, което видния свищовец прави преди 102 години, днес е „еталон за качество в икономическото образование”.  

В студентската научна сесия участваха близо 300 студенти от 1-ви до 4-ти курс, което е нов рекорд в броя на участниците в подобен форум на Стопанска академия. Те получиха поздравления от зам.-ректора за „за амбицията и мотивацията”, с които в своите разработки са анализирали проблемите на икономиката и управлението. Проф. Димитрова изказа благодарност към деканите, ръководителите на катедри и преподавателите за проявения ентусиазъм при организацията на студентската научна сесия. 

Мащабният форум се проведе в четири основни направления, формулирани на факултетско ниво, а участниците бяха разпределени в осем секции според избраните направления. Факултет „Финанси” предизвиква студентите с темата „Финансите в контекста на Стратегия „Европа 2020”. Основните тематични направления, по които работиха участниците бяха свързани с корпоративните и публичните финанси, банковия сектор, застраховането, социална политика на Европейския съюз, инициативи за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Темата, поставена от факултет „Производствен и търговски бизнес” бе „Предизвикателства и перспективи пред бизнеса в контекста на програма България 2020”. Студентите представиха свои разработки, свързани с индустриалния бизнес, националния аграрен сектор, перспективи за развитие на търговския и на туристическия бизнес. 

Организираната от факултет „Мениджмънт и маркетинг” студентска научна сесия бе на тема „Устойчиво развитие и глобален мениджмънт”. Основните тематични направления предизвикаха участниците да изследват актуални проблеми пред европейската интеграция и европейския бизнес, съдеятелска среда и криза в икономиката и управлението, стратегически перспективи за развитието на бизнеса и публичния сектор. Сред зададените тематични направления бяха още „Интерактивен маркетинг, масова индивидуализация и управление на клиентското преживяване” и „Актуални тенденции в развитието на информационните и комуникационните технологии”.

Факултет „Стопанска отчетност” предизвиква студентите да насочат своите научни изследвания към „Проблеми и предизвикателства пред стопанската отчетност”. Направените по секции презентации бяха по три основни тематични направления – „Счетоводството, като информационна и контролна система”, „Контролът и анализът за запазване на динамичното равновесие в икономиката” и „Приложение на статистическите методи в икономическите изследвания”.

Чрез представяне на разработките си пред свои колеги и журиращи преподаватели, студентите демонстрираха профилирани знания, аналитични и презентаторски компетенции, изследователски способности, умения за убедителна аргументация и публична защита на научните  тези в избраните от тях основни теми и тематични направления. Оценявайки представянето на участниците, комисиите от преподаватели във всяка една от осемте секции срещнаха сериозни затруднения при крайното класиране. Отличените на първите три места в отделните секции и заслужилите поощрение получиха наградите си от декана на съответния факултет. За авторите на най-добрите разработки, класирани на първо място, бяха предвидени и парични награди. Всички участници в студентската научна сесия получиха от председателите на секционните комисии сертификат, с който могат да кандидатстват за евро-стипендии.  

Коментирайки ползите за студентите от проведения форум, зам.-ректорът проф. Димитрова подчерта, че разработването на научни изследвания и участието на студентите в подобни научни форуми влияе както върху академичната им подготовка, така и върху създаването на практически навици. „В реална ситуация те изследват съществуващи икономически и управленски проблеми на национално и международно ниво, и генерират ефективни икономически решения. И друг път съм казвала, че за студентските научни форуми може да ни завиди всяко висше училище, но само ние можем да се похвалим със студенти като нашите – знаещи, можещи, мотивирани, амбицирани и успешни” – заяви проф. Димитрова. Тя припомни, че благодарение на активността на свищовските студенти, рейтинговата система на МОН за 2013 г. ги поставя на първо място по научни изследвания, а класацията за 2014 г. на сп. „Мениджър” в резултат от анкетирането на 300 водещи висши мениджъри за предпочитанията им към кадри, отрежда заслужено лидерско място на свищовските възпитаници в сферата на застраховането, финансите, счетоводството и маркетинга.

 

ФАКУЛТЕТ „ФИНАНСИ“

I секция – „Банковият сектор – тенденции, предизвикателства и решения”, „Публичните финанси в контекста на финансовата рамка 2014-2020”

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ БАНКОВ СЕКТОР

1м. Маврина Пурлантова – IV курс, спец. „Финанси”

2м. Антонио Дичев – III курс, спец. „Финанси”

3м. Александра Петрова – II курс, спец. „Финанси”

специална награда – екип Джунейт Мустафов и Алихюсеин Алиев – III курс, спец. „Финанси”

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ

1м. Николай Николов – III курс, спец. „Финанси”

2м. Анна Драшанска – I курс, спец. „Финанси”

3м. Силвия Заркова – IV курс, спец. „Финанси”

специална награда – екип Теодора Христова и Ромина Нанкова – IV курс, спец. „Финанси”

II секция – „Корпоративните финанси – основа на икономическия растеж”, „Социална политика на Европейския съюз – състояние и европейски перспективи”, „Инициативи за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж”

1м. Гергана Георгиева – III курс, спец. „Финанси”

1м. Христо Христов – МП „Финансов мениджмънт”

2м. екип Антонио Дичев и Георги Георгиев – III курс, спец. „Финанси”

3м. Илияна Илиева – III курс, спец. „Финанси”

специална награда – Дебора Тонева – III курс, спец. „Финанси”

 

ФАКУЛТЕТ „ПРОИЗВОДСТВЕН И ТЪРГОВСКИ БИЗНЕС”

І секция – „Индустриалният бизнес  в контекста на програма България 2020”, „Предизвикателствата пред националния аграрен сектор”

1м. Марин Маринов – II курс, спец. „Индустриална бизнес икономика”

2м. Хюсеин Хюсеин – IV курс, спец. „Аграрна икономика”

3м. екип Борислав Боев и Живко Тенев – IV курс, спец. „Икономика на индустрията”

специална награда – Полина Георгиева – IV курс, спец. „Аграрна икономика”

ІІ секция – „Перспективи за развитие на търговския бизнес”, „Перспективи за развитие на туристическия бизнес”

1м. екип Милена Хаджикирякова и Радостина Георгиева – IV курс, спец. „Икономика на търговията”

2м. екип Диана Йорданова и Донка Стафидкова – IV курс, спец. „Икономика на търговията”

3м. Венелин Ангелов – IV курс, спец. „Икономика на туризма”

специална награда – Габриела Фиданова – IV курс, спец. „Икономика на туризма”

 

ФАКУЛТЕТ „МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГ

I секция – „Съдеятелска среда и криза в икономиката и управлението”, „Стратегически перспективи за развитието на бизнеса и публичния сектор”

1м. Регина Маринова – IV курс, спец. „Публична администрация”

2м. Цветелина Иванова – IV курс, спец. „Екомениджмънт”

3м. Пламена Жекова – IV курс, спец. „Прогнозиране и планиране”

специална награда – Полина Вътова – III курс, спец. „Екомениджмънт”

II секция – „Актуални проблеми  пред европейската интеграция и европейския бизнес”, „Интерактивен маркетинг, масова индивидуализация и управление на клиентското преживяване”, „Актуални тенденции в развитието на информационните и комуникационните технологии”

1м. Кристина Георгиева – IV курс, спец. МИО

2м. Серап Неджибова – IV курс, спец. „Бизнес информатика”

3м. Христинка Кръстева – IV курс, спец. „Маркетинг”

специална награда – Стойчо Маринов – IV курс, спец. „Бизнес информатика”

 

ФАКУЛТЕТ „СТОПАНСКА ОТЧЕТНОСТ”

I секция – „Счетоводството като информационна и контролна система”

1м. Росен Колев – IV курс, спец. „Счетоводство и контрол”

2м. Гергана Иванова – II  курс, спец. „Счетоводство и контрол”

3м. Антония Денева – III курс, спец. „Счетоводство и контрол”

специална награда – Ана-Мария Евтимова – IV курс, спец. „Счетоводство и контрол”

II секция – „Контролът и анализът за запазване на динамичното равновесие в икономиката”, „Приложение на статистическите методи в  икономическите изследвания”

1м. Гергана Енчева – ІV курс, спец. „Стопански и финансов контрол”

2м. Николай Александров – ІV курс, спец. „Статистика и иконометрия”

3м. Десислава Георгиева – ІV курс, спец. „Стопански и финансов контрол” 

специална награда – Пламена Трифонова – ІІ курс, спец. „Статистика и иконометрия”

Още »

Уважаеми колеги,
Излезе брой 6/2014 на Информационния бюлетин на Института за научни изследвания към СА "Д. А. Ценов" - Свищов.

Шести брой на бюлетина може да видите(изтеглите) от ТУК

Още »

Конкурсът на тема споделено пътуване с автомобил в градска среда се  организира от „Do the right mix – придвижвай се разумно!“, информационна кампания на ЕК за устойчива градска мобилност, в партньорство с Академията за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“.

ноември’14 - февруари’15 година

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА
Любители-фотографи и занимаващи се с кино, студенти или активни хора, които имат какво да кажат по отношение на споделеното пътуване в градска среда  чрез снимка или кратко видео.

Възраст: в конкурса могат да участват хора на възраст межру 18 и 50 години. Няма ограничения за националност.

КАК ДА УЧАСТВАТЕ:
Изпратете ни на office@dothemix.bg вашите три имена, възраст, име на проекта и линк, на който е качена кандидатурата ви.

КАТЕГОРИИ И ИЗИСКВАНИЯ:
Всяка кандидатура се състои от един видео материал или една снимка с описание на проекта. Няма ограничение за брой кандидатури, подадени от едно лице, стига да са като отделни проекти.

Категория ВИДЕО:

  • Тип: илюстрация, анимация, игрално действие
  • Максимална продължителност: 60 секунди
  • Минимална резолюция: 320x240 пиксела
  • Препоръчителен формат: MPEG-4 на 640x480 резолюция с MP3 аудио (MPEG, 3GPP, MOV,
  • AVI, WMV и FLV формати са също допустими)

Трябва да са качени на произволно избрано място от вас място в интернет (dox, tranzit, wetransfer)  с регулиран достъп, а на горния мейл да ни изпратите линк за сваляне на материала.

Категория СНИМКА:
Тип: цифрова снимка, записана във формат JPEG; препоръчително е да е в AdobeRGB или sRGB цветни пространства, без CMYK

Дължина на кадъра: минимум 3000 пиксела
Резолюция: минимум 150 dpi

СРОКОВЕ:
Подаване на материали: проектите, изпратени по електронен път на office@dothemix.bg, се приемат до 00:00 часа на 5 декември.

Журиране: 10 януари – 31 януари

ЖУРИ:
Кандидатурите в двете категории ще бъдат прегледани и оценени от организаторите на конкурса и компетентно жури с председател проф. дн. Любомир Халачев, декан на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, и по един представител от:  Представителство на ЕК у нас и МОСВ - национален координатор на проекта в България.

НАГРАДИ И НАГРАЖДАВАНЕ              
Първите трима, излъчени в категориите ВИДЕО и СНИМКА, ще получат материални награди.

Организаторите осигуряват награден фонд и поемат ангажимента да популяризират резултатите от конкурса. Наградите на шестимата финалисти ще бъдат връчени по време на официална церемония в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ на 18 февруари.

Фотографиите и селектирани кадри от видео кандидатурите на всички участници ще бъдат отпечатани за сметка на организаторите и представени на изложба на открито през пролетта на 2015-та в центъра на София.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Подадените проекти трябва да са авторски права и в тях да не е ползвана музика или материали, които нарушават авторско право или собственост.

Всеки участник се съгласява да предостави право за позлване на материалите с изрично цитиране на авторството му за публикуване, излагане на изложба, публично излъчване и качване на видеото (изцяло или частично) на електронните страници на кампанията (сайт и фейсбук страница) и други медийни канали на територията на страната за целите на популяризирането на кампанията и конкурса.

СПОДЕЛЕНО ПЪТУВАНЕ
В цял свят начинът на придвижване, когато шофьор предоставя транспорт на един или няколко пътници, без нито един от участниците да има финансова печалба, е известен като „споделено пътуване“. Каузата на споделеното пътуване цели да спомогне, както за опазването на околната среда чрез намаляване на вредните емисии, така и за оптимизиране средствата за транспорт.

“Do the right mix – Придвижвай се разумно“ е двугодишната информационна кампания на Европейския съюз, която у нас се координира на национално ниво от Министерство на околната среда и водите и цели да обърне внимание на предимствата при комбинирането на различни видове придвижване – градски транспорт, велосипед, кола  и пеша. Основното й послание е, че с избора на комбиниран превоз хората могат да подобрят здравния си статус, да намалят разходите си за транспорт и да допринесат за по-чиста градска среда. Акцент в кампанията от октомври 2014-та до април 2015-та година е насърчаването на споделяне на личния автомобил с няколко пътника, които се движат по еднакъв маршрут. Партньор в тази кауза е успешната платформа за споделено пътуване у нас AHA!CAR, която съществува като сайт и приложение за мобилни телефони.

НАТФИЗ „КРЪСТЬО САРАФОВ“ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И СВЕТА ПРЕЗ ЦЕЛИЯ НОЕМВРИ

УЧЕБЕН ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР, СЕЗОН 2014/2015, НОЕМВРИ

Още »

Традиционната есенна изложба представи в Стопанската академия нова руска и западна научна литература

Традиционната есенна изложба-базар за поредна година представи пред академичната общност в Свищов богата колекция от нова руска и западна преводна научна литература.  Изложението се организира от Академична библиотека „Акад. Никола Михов” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” и официалния представител на Руската академия на науките за България.

19-тата поред изложба-базар на нова научна литература откри зам.-ректорът на Академията – проф. д-р Любен Кирев. В приветствието си  организаторите и към преподаватели и студенти, той определи присъстващите  като „четящите и мислещи” хора. По думите му, без книгите няма как да се случи преход към „икономика на знанието”, при който знанието се превръща в основен суровинен източник, основен фактор и основен продукт на производството.

Присъстващите „любители на книгата” приветства и  директорът на Академичната библиотека – Анка Танева, която подчерта, че книгите са духовният стожер за хората,  които са възпитани да ги ценят.

Тазгодишната изложба – базар представи над 1200 заглавия на руски и английски език от различни области на знанието. Част от присъстващите на откриването студенти и преподаватели се възползваха веднага от възможността да черпят знание от писаното слово, купувайки си нова научна литература.

Още »

Учени от 9 държави участваха в конференция в Стопанска академия с разработки за социалните науки и икономиката

Международна научна конференция на тема „Социалните науки и икономиката” (Взаимодействие и перспективи за сътрудничество) се проведе в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, организирана от катедрите „История, философия и социология” и „Правни науки и екология” към факултет „Производствен и търговски бизнес”.

За международния научен форум са разработени 108 доклада от 116 автори от 9 държави. Конференцията бе организирана с цел да се създадат благоприятни условия за научни изяви и контакти, за установяване на бъдещо сътрудничество между изследователите и специалистите от социалните науки и икономиката, пълноценен обмен на творчески идеи и генериране на нови знания, синхронизиране между развитието на теорията и потребностите на съвременната практика.

Приветствие към участниците в международния научен форум от името на Ректора – проф. д-р Величко Адамов и от името на академичното ръководство, поднесе зам.-ректорът проф. д-р Любен Кирев. Коментирайки важността на избраната от организаторите тема, проф. Кирев заяви: „Известно е, че в отношенията социални науки – икономика съществува тенденция на демонстриране на надмощие кой от двата клона на общественото познание е доминиращ”. В тази връзка той подчерта, че темата на конференцията дава отговор на привържениците на хуманизацията на икономиката и посочва пътя, по който трябва да се върви – „сътрудничество, взаимодействие, съвместно търсене на научната истина в по-сложната в сравнение с физическия свят обществена материя”.

Сред гостите на форума бяха финансовият мениджър на Академията – проф. д-р Георги Герганов, деканите на факултети, ръководители на катедри, преподаватели, докторанти и студенти.

Поздравления към организаторите на форума отправиха чрез множество изпратени поздравителни адреси сродни катедри от страната и чужбина, както и катедри в Стопанска академия. Чрез мултимедийна презентация бе представен поздравителен адрес от проф. дсн Галина Силасте – ръководител на катедра „Теоретична социология” във Финансовия университет при Правителството на Руската Федерация. Важността на връзката между социалните науки и икономиката, и очертаването на полетата на взаимодействие и перспективи, подчерта в своето приветствие и доц. д-р Николета Михалева от катедра „Философски науки” при Икономически университет – Варна. Тя изрази убеденост, че „голямото предимство на всяко демократично общество е преди всичко високото качество на образование”. 

В рамките на научния форум бяха представени два пленарни доклада от ръководителите на катедрите-домакини. Презентацията на проф. д-р Иван Върбанов – ръководител катедра „История, философия и социология”, бе посветена на моралната философия в обучението на икономисти. Доц. д-р Пенко Димитров – ръководител катедра „Правни науки и екология”, говори за правоприемството в данъчните права и задължения по Закона за корпоративното подоходно облагане. Своите научни разработки в различните тематични направления, участниците в конференцията представиха в обособените работни секции – „История, философия, социология”, „Социални науки и социално-икономическа практика”, „Публични политики в съвременното общество”.

След приключване на работата по секции, участниците в научния форум приеха заключителен документ, в който приносите на проведената конференция са обобщени в три основни направления. В областта на теорията конференцията допринася за създаване и систематизиране на нови теоретични знания, в резултат на оригинални авторски разработки на академичния състав и на научни изследвания на докторанти и студенти. Ползите в областта на практиката са свързани с формирането на права и обратна връзка между катедрите и факултетите на Академията, техните колеги от други образователни и изследователски институции, техните настоящи студенти и бивши възпитаници и специалистите от практиката. В областта на обучението, проведената международна научна конференция допринася за усъвършенстване качеството на учебния процес и утвърждаване на лидерските позиции на Стопанска академия на пазара на висококачествени образователни услуги. Участниците се обединиха около идеята за превръщане на конференцията в ежегодна научна проява, която да се утвърди като интердисциплинарен форум за нови идеи в областта на социалните, финансовите и стопанските науки.  

Всеки участник в конференцията получи издадения двутомен сборник „Социалните науки и икономиката” (Взаимодействие и перспективи за сътрудничество), в който са публикувани подготвените научни разработки за международния форум.

Още »

Стопанска академия “Д.А.Ценов”, Факултет “Мениджмънт и маркетинг”, Катедра “Мениджмънт” и Студентски съвет организират конкурс за есе на тема“СЪДЕЯТЕЛСКА СРЕДА И УСТОЙЧИВО ПОВЕДЕНИЕ В ИКОНОМИКАТА И УПРАВЛЕНИЕТО ”.

І-ви кръг: Ще се проведе на 2 декември 2014 г. от 10,00 часа  в конферентната зала на Академичен кампус – корпус “Юг”. Могат да участват студенти от всички специалности и курсове.

ІІ-ри кръг: Класираните от 1-во до 15-то място есета участват във финалния кръг през месец  април 2015 г.

Записвания за участие в катедра “Мениджмънт”, вътрешен телефон 291

Срок за записване: 25 ноември 2014 г.

Организаторите дават пълна свобода на творческа интерпретация по темата.

Още »

Уважаеми дами и господа,

Във връзка отбелязването на 135-тата годишнина на българската митническа администрация се организира конкурс за:

- ученическо есе във възрастовите групи 11-14 и 15-18 години на тема „Митницата през моя поглед";

  - студентска разработка на тема "Митниците в Европейския съюз в условията на свободно движение на стоки".

В конкурса могат да вземат участие ученици и студенти от всички учебни заведения.

Повече информация можете да намерите на адрес: http://www.customs.bg/bg/pubs/5795

 

Още »

Уважаеми колеги,
Тържествените церемонии по връчването на дипломите за висше образование, ОКС "Бакалавър" на дипломантите випуск 2010 от всички факултети ще се състоят както следва:

Факултет "Финанси" - 19.12.2014 г. /петък/ по следния ГРАФИК

Факултет "Стопанска отчетност" - 20.12.2014 г. /събота/ по следния ГРАФИК

Факултет "Мениджмънт и маркетинг" - 13.12.2014 г. /събота/ по следния ГРАФИК

Факултет "Производствен и търговски бизнес" - 12.12.2014 г. /петък/ по следния ГРАФИК

Още »

Уважаеми колеги,
Профи Кредит  България ЕООД обявява свободно място за кредитен консултант.

 

Кредитен Консултант

Ако ти искаш сам да определяш какво възнаграждение и развитие да получиш, и да работиш за лидер на пазара – при нас е точното място!

В екипа на ПРОФИ КРЕДИТ България работят над 800 мотивирани и амбициозни служители и сътрудници. Искаш ли да се присъединиш към него?

Очакваме от теб:
- Да си позитивен и уверен;
- Да си комуникативен и енергичен;
- Отговорен;
- И не на последно място, да си мотивиран за постигане на високи резултати.

 

Ние ти предлагаме:
- Възнаграждение спрямо постигнатите резултати;
- Работа в един от най-динамичните ни екипи;
- Допълнителни бонуси и придобивки;
- Позиция на граждански договор.

 

ПРОФИ КРЕДИТ България е част от международната финансова група Профиреал Груп, с представителства в Чехия, Полша, Словакия, България и Русия. Във всяка една от тези държави името на групата се свързва с две основни неща – успешна история и доволни клиенти.

 

Ще очакваме твоята автобиография на e-mail адрес: career@proficredit.bg

Успех!

 

Още »

С тържествена церемония и шествие в Стопанска академия честваха патронния празник

78 години след указа на Цар Борис III за създаване на Висше търговско училище в Свищов, академичната общност в крайдунавския град отново засвидетелства признание, почит, благодарност и уважение към Дарителя Димитър Апостолов Ценов. По повод патронния празник на Стопанска академия – 8-ми ноември, стотици студенти, преподаватели и служители участваха в тържествена церемония пред паметника на Дарителя и в шествие до неговия гроб. 

 

Честването на патронния празник започна с изпълнения на духов оркестър, под чийто съпровод пред паметника на Дарителя бяха посрещнати ректорът – проф. д-р Величко Адамов, Великотърновският митрополит Григорий, зам.-ректорите проф. д-р Любен Кирев и проф. д-р Теодора Димитрова, председателят на Общото събрание на Стопанска академия – проф. д-р Данаил Врачовски, деканите на четирите факултета и председателят на Студентски съвет.

В словото си за патронния празник, доц. д-р Румен Ерусалимов припомни: „Много преди знаменитата реч на Мартин Лутър Кинг, Димитър Ценов пише до кмета на Свищов „Аз имах една мечта …” и допълва „да направя нещо за своя роден град и за българина, комуто предстои много културна борба”.  

Израснал в гр. Свищов, където е въпрос на чест да дариш от своето богатство за образование, наука и култура, преживял превратностите на живота, натрупал богатството си в чужбина и завърнал се в родината, Димитър Ценов става един от строителите на следосвобожденска България. Той завещава на родния град цялата си собственост – пари, ценни книжа, недвижими имоти за да се създаде Висше търговско училище в Свищов по подобие на германските висши училища... „Дисциплините, които ще се преподават трябва да обгръщат търговските науки, финансовите науки, търговското право, банковото дело, науките по застрахователно дело и др.”. Доказателство за изпълнената мечта и воля на Дарителя е, че вече 78 години Стопанска академия стои като стожер на образованието и науката именно в Свищов – в родния град на Димитър Ценов и в „столицата на учението”, както го нарича Славейков.

 

 

Отчитайки важната роля на изпълнителите на завещанието, доц. Ерусалимов припомни, че на 8-ми ноември 1936 г. лично Цар Борис III прочита в Свищов своята наредба-закон за създаване на Висше търговско училище под името „Димитър Апостолов Ценов” с цел да дава теоретически и приложни знания по отделните клонове на стопанските науки”. Под ръководството на първия ректор проф. д-р Димитър Бъров, събраният елитен преподавателски състав изготвя учебните планове по европейски образец, каквато е била волята на Дарителя, и обучението започва с 11 преподаватели и 375 студенти.

Вече 78 години Стопанска академия непрекъснато се развива и укрепва. „Тук в унисон с традициите на града винаги е царял новаторки дух” – каза доц. Ерусалимов. Той припомни, че в Стопанска академия за първи път специалностите се диференцират, създадена е първата българска финансова катедра, за първи път започва да се преподава застраховане, въвежда се дистанционното обучение, проведена е първата он-лайн защита на дипломна работа. По думите му, най-голямото богатство на Стопанска академия са хората – всички онези висококвалифицирани преподаватели и служители, които са отдавали и продължават да отдават от своята енергия за каузата, завещана от Дарителя, всички онези над 140 000 дипломирани студенти, които разнасят славата на Стопанска академия по целия свят, както и настоящите възпитаници, обучаващи се в бакалавърски, магистърски и докторски програми. Доц. Ерусалимов цитира настоящия ректор проф. д-р Величко Адамов, който в своя реч заявява, че Стопанска академия е „територия на добрите, на знаещите, на можещите, на лоялните, територия на победителите. Цялата енергия и потенциал са насочени към постигане на основната мисия – качество, доверие, инвестиции в човека”.

Празничното слово завърши с думите на Димитър Ценов, изписани пред аулата на Стопанска академия „Като принасям своята скромна лепта на народния олтар, свършвам с благопожеланието, щото българския да върви безспир по пътя на културния напредък към постигането на своя идеал”.

 

 

В знак на признателност към Дарителя Димитър Ценов, венци пред паметника бяха поднесени от името на ректора, академичното ръководство, студентската общност и от студентската организация AIESEC. Присъстващите на тържествена церемония студенти, преподаватели и служители на Стопанска академия участваха в шествие и поклонение пред гроба на Дарителя. Шествието премина от сградата на Ректората през централния площад „Алеко” и главната улица, покрай Първо българско читалище до  манастира „Св. Св. Петър и Павел”, където е погребан   Димитър Ценов.

 

 

Великотърновският митрополит Григорий в съслужение с отец Антон отслужиха панихида и заупокойна молитва. Присъстващите почетоха паметта на Дарителя и поднесоха цветя на гроба му.

Още »

Във връзка с научноизследователски проект № 19-2013 на тема “Изследване приложимостта на моделите за инвестиране и портфейлиране в условията на нововъзникналите пазари” Стопанска Академия „Д.А.Ценов“ е придобила достъп до световната база данни “S&P Capital IQ”, която може да бъде използвана за изследвания и обучения.

На 14.11.2014 г. в 15 аудитория от 10:30 часа ще бъде представена базата данни и технологията за работа с нея. Каним всички заинтересовани студенти, докторанти и научни работници да присъстват на презентацията.

Още »


Уважаеми колеги,
ДБТ Свищов обявява набирането на студенти за лятна ваканционна заетост във ФРГ през 2015 г. по процедурата на анонимния подбор при следните условия за кандидатстване:

1. Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

1.1 Да са на възраст от 18 до 35 години;
1.2 Да са студенти в редовна форма на обучение;
1.3 Да не са последен курс на семестриално обучение;
1.4 Да имат основни познания по немски език /най- малко 3 години занимания по немски/;
1.5 Да са готови минимум 2 месеца да работят в Германия;
1.6 Студентите не трябва да ограничават избора си на работно място до един регион или населено място;
1.7 Студентите трябва да приемат работно място във възможно най-много сектори.

2. Кандидатите следва да представят следните документи:

2.1 Заявление /свободен текст/ на български език. В заявлението е необходимо да декларират, че са изучавали немски език най-малко 3 години и са свободни от други ангажименти по време на официално обявената за всяко училище лятна ваканция /задължително се посочват точните начална и крайна дата/, както и че притежават необходимите средства за финансиране заминаването си  за Германия.
2.2 Уверение от висшето училище, че лицето е редовен студент и не е последен курс на обучение.

Не се приемат уверения, в които данните за курса и семестъра на следване са посочени с римски цифри и се изисква в него изрично да е посочено, че лицето не е последен курс на семестриално обучение. 

Документи се приемат до 05.01.2015 г. в ДБТ Свищов ст. 1 и ст. 3.

Още »

Висшето образование и бизнеса като партньори в обучението на студентите дискутираха в Стопанска академия

Кръгла маса на тема „Висшето образование и бизнеса - партньори в обучението на студентите по отраслови специалности” събра в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” представители на академичната общност и бизнеса. Форумът, организиран от Факултет „Производствен и търговски бизнес”, бе една от финалните дейности по проект „Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА „Д. А. Ценов” – Свищов”. Сред гостите бяха заместник-ректорът проф. д-р Любен Кирев – ръководител на проекта,  доц. д-р Анелия Радулова – координатор на проекта, ръководители на катедри към Факултета, представители на практиката.

Откривайки форума, проф. Кирев приветства участниците от името на академичното ръководство и поздрави  организаторите за избора на тема на кръглата маса. По думите му, темата е особено актуална пред вид разрива, който съществува в България между очакванията на бизнеса по отношение на подготовката на специалистите с висше образование и очакванията на висшите училища по отношение на участието на бизнеса в обучението на студентите. Проф. Кирев даде пример със САЩ, където бизнесът заделя за образование толкова средства, колкото заделя и държавата, и пожела за в бъдеще все повече да укрепва връзката между висшето образование, бизнеса и държавата.  

Деканът на Факултет „Производствен и търговски бизнес” – проф. д-р Анета Денева, представи постигнатите по проекта резултати от дейностите, реализирани от участващите катедри „Индустриален бизнес и предприемачество”, „Търговски и туристически бизнес” и  „Аграрна икономика”. Общият брой на проведените срещи-дискусии с представители на практиката е 9, сключени са 8 меморандума за сътрудничество, обсъдени са 15 учебни програми и са актуализирани 13. Реализираните дейности със студенти са 10 семинарни занятия и 3 майсторски класа, в които обученията са проведени от специалисти от практиката, реализирани са 16 посещения в реална работна среда. „Ние сме наблегнали на посещенията в реална работна среда тъй като и самия профил на Факултета е такъв, че предполага по-тесни връзки с практиката” – каза проф. Денева. Тя подчерта, че това е било най-впечатляващата част за студентите, което беше видно и от снимките, онагледяващи направената презентация. Фотосите показаха посещения в хотел „Хилтън”, в производствени предприятия, на полето сред земеделска техника, в офиси на застрахователни компании.  

Презентираните три доклада в рамките на кръглата маса представиха три различни гледни точки относно връзката между теорията и практиката. Доц. д-р Петя Иванова от катедра „ТТБ” говори за висшето образование в областта на туризма. С цел да обоснове необходимостта и важността на обучението и образованието по туризъм, тя цитира данни на Световната туристическа организация за състоянието на туризма към настоящия момент и прогнози на Световния съвет за пътувания и туризъм към 2020 г. Във връзка с ролята на университетите в икономика на знанието, доц. Иванова коментира основни насоки, свързани с това към какво трябва да се приспособят университетите в настоящото развитие. Сред представените насоки като цяло и в частност за обучението по туризъм, бяха интернационализацията на образованието и научните изследвания, развитие на сътрудничеството между университетите и индустрията,  развитие на информационните и комуникационни технологии.

Като експерт по проекта, доклад изнесе Христо Цветанов –член на УС на Института по агростратегии и иновации. Той коментира различни аспекти на учебните дисциплини и направи предложения, изхождайки от практическия си опит. Едно от предизвикателствата, които той отправи към студентите от спец. „Аграрна икономика” е да прилагат теоретичните си знания, разработвайки за практиката реални проекти за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на селските райони” и по други европейски програми за финансиране.

Доклад на тема „Участие на индустриалните предприятия в учебния процес на студентите от спец. „Индустриална бизнес икономика”” представи гл. ас. д-р Зоя Иванова от катедра „ИБП”. Коментирайки основните участници на пазара на труда „правителство”, „бизнес”, „образователни институции” и „младежи, завършили висше образование”, тя подчерта, че е необходима промяна в принципа за придобиване на нови знания като се премине от „учене” към „учене чрез действие” (learning by doing). Във връзка с ползите от партньорството между висшето образование и бизнеса, ас. Иванова даде за пример реализацията в Стопанска академия на проекта за нови знания и умения за успешна професионална реализация на свищовските студенти, овладявани чрез провеждане на семинарни занятия и майсторски класове от специалисти от практиката, както и чрез посещенията в реална работна среда.

Самите студенти, участващи в кръглата маса също изразиха удовлетвореност от реализираните дейности и заявиха желание за увеличаване броя на този тип обучения, които обогатяват познанията им в областта на изучаваните от тях специалности.

Сред участниците във форума бяха биопроизводителите Албена Симеонова и Пепо Петров – членове на Българска асоциация – Биопродукти. Един от акцентите в тяхната презентация бе това, че биоземеделието ще заема все по-голям дял от земеделието, имайки пред вид ролята и влиянието на еко-производството върху здравето на хората и върху опазването на околната среда. Гостите почерпиха участниците в кръглата маса с биопродукти собствено производство.

Още »

Предпочитанията на водещи мениджъри отново потвърждават лидерските позиции на Стопанска академия

Поредно национално проучване относно най-предпочитаните от бизнеса кадри, отново потвърждава лидерските позиции на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” при обучението на специалисти в професионалните направления 3.8 „Икономика” и 3.7 „Администрация и управление”. В проведено през м. септември национално проучване на сп. „Мениджър” са анкетирани 300 висши мениджъри от цялата страна. Според отговорите на въпроса „Завършилите кои университети назначавате с предимство?”, на Академията в Свищов е отредено  мястото на най-доброто извънстолично висше икономическо училище в България.

Част от проучването прави своеобразен рейтинг на подготовката на кадри по специалности. Класирайки  университетите, подготвящи най-добре кадри по застраховане, представителите на практиката поставят  Стопанска академия на първо място. Лидерските позиции при обучението на специалисти в областта на застраховането в ОКС „бакалавър” и „магистър”, както и в ОНС „доктор”, Свищовската академия завоюва с 46,15% от анкетираните, а с 30,77% на второ място е УНСС.   

При подготовката на най-добрите кадри по икономика, финанси и счетоводство, 42,11% от мениджърите, участвали в проучването, отново отреждат челни позиции на Стопанска академия, следвана от Икономически университет – Варна с 15,79%.

Като най-добро висше икономическо учебно заведение извън столицата, Стопанска академия е определена от анкетираните и според отговора им на въпроса „Кои университети подготвят най-добре кадри по маркетинг?”.

Резултатите от тазгодишното национално проучване за най-предпочитаните университети от бизнеса при подбора на кадри е публикувано в октомврийския брой на сп. „Мениджър”.

Още »


Уважаеми колеги,
Съюзът на икономистите в България, Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов, Федерацията на научно-техническите съюзи, Правителството на провинция Баден Вютенберг – Германия, Фондация „Конрад Аденауер”, Асоциациятa на Дунав­ските общини „Дунав“, както и Национален клъстер интелигентни транспортни и енергийни системи /НКИТЕС/ - България организират международна конференция на тема: „Бъдещето на Долен Дунав: Регионално насърчаване на икономиката-интелигентни градове-нова инфраструктура“.

На форумът ще бъде обсъдена и приета „Харта за раз­ви­тие на Долен Дунав“ за формиране на ключови политики за ускорен растеж на региона.
Конференцията ще стартира работа на 24.11.2014 г. (понеделник) от 9,30 часа в Заседателната зала на „Корпус Юг“ на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:
Проф. Кръстьо Петков, Председател на УС на СИБ
Проф. Величко Адамов, Ректор на
СА „Д. А. Ценов
Станислав Благов, кмет на община Свищов
Пламен Стоилов, председател на Асоциацията на Дунавските общини „Дунав“
Инж. Димитър Иванов, Заместник-председател и Изпълнителен Директор на НКИТЕС

КООРДИНАТОРИ:
Проф. д-р Андрей Захариев, зам.-председател на ОС на СА „Д. А. Ценов“
Христина Стойчева – секретар на УС на СИБ


За контакт и информация:
Център за международно сътрудничество и проекти при СА „Д. А. Ценов”:
++359(0)631-66376;
cicp@uni-svishtov.bg

Телефон за резервации при настаняване в хотелската част на „Корпус Юг“ на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов: ++359(0)882 552510

Адрес за навигация: Свищов, ул. „Патриарх Евтимий“ 105
Уеб алокация „Корпус Юг”: www.uni-svishtov.bg/?page=page&id=174

Достъпни връзки:

Още »


Уважаеми колеги,
Правителството на провинция Бавария - Германия обявява конкурс за едногодишна стипендия за учебната 2015/16 г. за студенти-магистри.

CFA: BAYHOST Jahresstipendienprogramm 2015/16

English version below
.......................................................

Sehr geehrte Damen und Herren,

es freut uns, Sie auf die aktuelle Ausschreibung der Jahresstipendien des Freistaates Bayern 2015/16 für Hochschulabsolventen aus Bulgarien, Kroatien, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, der Slowakei, Tschechien, der Ukraine und Ungarn aufmerksam machen zu können.

Das Stipendium dient der Finanzierung eines Promotions-, Aufbau- oder Postgraduierten-Studiums an einer bayerischen Hochschule. Es wird zunächst für ein Jahr gewährt und kann auf Antrag maximal zwei Mal (auf insgesamt drei Jahre) verlängert werden.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Flyer anbei und unserer Webseite www.bayhost.de bzw. unter folgendem Link:
http://www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/incoming/index.html

Die Bewerbungsfrist ist der 1. Dezember 2014 (Eingangsstempel).

Ich bitte Sie, die Ausschreibung an Studierende und Interessierte weiterzuleiten. Zusätzliche Flyer per Post schicken wir gerne auf Anfrage zu. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit Dank und besten Grüßen
Katrin Döppe

........................................................................
Subject: One year scholarship program sponsored by the Free State of Bavaria 2015/16

Dear Madam or Sir,

The Bavarian Academic Centre for Central, Eastern and Southeastern Europe (BAYHOST) would like to ask you to pass this information to your students and other parties interested.

The Free State of Bavaria invites applications for its one-year scholarship program for students from Central, Eastern and Southeastern Europe for the academic year 2015/16 via BAYHOST. Graduates from Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovakia and Ukraine are eligible to apply.

The scholarships are meant to finance doctoral or postgraduate studies at Bavarian universities. One year scholarships can be extended twice for up to 3 years.

Please find enclosed our Flyer and further information can be found on the BAYHOST website www.bayhost.de respectively here:
http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html


The application deadline for first time applications is the 1st December 2014 (date of receipt!).

I would appreciate it if you could forward the application to all students and persons who might be interested. Additionally, we could send you some flyers by separate post on request.

Should you have further questions or comments, you are welcome to contact us any time via doeppe@bayhost.de.

I look forward to hearing from you!
Katrin Döppe
BAYHOST scholarship programs

---------------------------
Katrin Doeppe, M.A.
Stipendienprogramme

BAYHOST
Bayerisches Hochschulzentrum fuer Mittel-, Ost- und Suedosteuropa
Universitaetsstrasse 31
D-93053 Regensburg
Tel.: ++49 (0)941-943-5049
Fax: ++49 (0)941-943-5051
E-Mail: doeppe@bayhost.de
URL: www.bayhost.de
www.facebook.com/bayhost.regensburg

i. A.
Natalia Carpovici, M.A.
Projekte / Webauftritt
BAYHOST
Bayerisches Hochschulzentrum fuer Mittel-, Ost- und Suedosteuropa
Universitaetsstrasse 31
D-93053 Regensburg
Tel.: +49 (0)941-943-5048
URL: www.bayhost.de

FLYER

Още »


Уважаеми колеги,
БНБ обявява конкурс за стипендии за 2015 г.

Изисквания към кандидатите

За да имате право да участвате в конкурса и да получавате стипендия от БНБ, е необходимо да сте български граждани, като към датата на кандидатстването за стипендия отговаряте на следните условия:

• Да сте докторанти в редовна форма на обучение или студенти, обучаващи се в редовна форма за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър” в акредитирани висши училища в страната или чужбина, с подходящи за БНБ специалности;
• Студентите, обучаващи се в степен магистър:

   - след придобита степен „професионален бакалавър“ или степен „бакалавър“ - да имат среден семестриален успех най-малко много добър (5.00) и среден успех от държавните изпити или от защитата на дипломната работа най-малко много добър (5.00);
   - без придобита степен „професионален бакалавър“ или степен „бакалавър“ - да имат завършени поне шест семестъра и среден успех от следването си към момента на кандидатстване най-малко много добър (5.00);

• Да не са служители на БНБ;
• Да не са роднини по права линия, съпрузи, роднини по съребрена линия до четвърта степен или роднини по сватовство до втора степен с членове на Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ или с членове на Управителния съвет на БНБ.

Кандидатстване

Необходимо е да подадете следните документи:

• Мотивационно писмо;
• Автобиография, в която да се акцентира на научната активност на кандидата - публикувани статии, участие в конференции и семинари, подготвени и представени научни реферати и др.;

За студентите-магистри - документи от университетската администрация за записан семестър за ОКС „магистър” за текущата година и:

   - диплома за завършена степен „професионален бакалавър“ или степен "бакалавър"за студентите-магистри с придобита степен „професионален бакалавър“ или степен "бакалавър"; или
   - документ за завършени шест семестъра и за успех от следването до момента (уверение, академична справка) за студентите-магистри без придобита степен „професионален бакалавър“ или степен "бакалавър";

За докторантите - заповед за зачисляване в докторантура;

Кандидатите от университети в чужбина могат да намерят допълнителна информация на интернет страницата на БНБ www.bnb.bg.

• Декларация по образец;
• Есе в обем до 5 стандартни страници по следните теми:

За студентите магистри: Дългосрочни и краткосрочни икономически ефекти за България от санкциите на ЕС срещу Русия;

За докторантите: Граници на паричната политика.

Подаване на документите:

Документите на кандидатите се подават в периода от 1 до 30 ноември 2014 г.:

• На гише „Информация” в паричния салон на БНБ – София, от 08:30 до 15:45 ч. в работни дни.
• С препоръчано писмо на адрес:

Българска народна банка,
пл. "Княз Александър І" № 1
София – 1000
гише ”Информация” за дирекция "Управление на човешките ресурси"
относно: "Конкурса за стипендианти на БНБ".

  • На e-mail: scholarship@bnbank.org, като приложените документи за участие трябва да бъдат във формат .pdf.

В работни дни информация за конкурса може да бъде получена на тел. 02 / 9145 2723 от секретаря на Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ.

Предоставените от Вас доброволно лични данни и документи са защитени в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни. Те се събират, обработват и съхраняват за нуждите на БНБ съгласно предписанията на Закона за защита на личните данни. Българската народна банка е администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния управител.Трети лица могат да получат достъп до личните Ви данни само по реда и при условията на закона. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на личните данни.

Информация за конкурса ще намерите на интернет сайта на БНБ, в рубриките:

Начало/За нас/ Кариери/ Стипендии
http://www.bnb.bg/AboutUs/AUCareers/AUScholarships/AUSHow/index.htm
и
Начало/ За нас/ Конкурс за стипендианти на БНБ за 2014 г.
http://www.bnb.bg/AboutUs/AUCareers/AUScholarships/AUSHow/index.htm

Още »

Уважаеми преподаватели и студенти,
Българската асоциация по информационни технологии(БАИТ), организира за поредна година конкурса Наградите на БАИТ за 2014 г. за значим принос за развитието на информационните и комуникационни технологии.
И тази година конкурса ще се проведе в  две категории - Образователна награда и Студентска награда.

Образователни награда има за цел да отличи личности/екипи, работещи в сферата на образованието /училище, университет, БАН/ с принос за развитието и внедряването на информационните и комуникационни технологии в учебния процес и/или създали методика и учебни програми за подготовка на кадри за нуждите на ИКТ бизнеса.
Победителите до сега в тази категория са били: 2013 – Уча.се; 2012 – Академия Телерик; 2011 – Нимеро ЕООД.

Студентска награда ще отличи студент/екип за създаден и приложен проект в сферата на информационните технологии.
Победителите до сега в тази категория са били: 2013 – екип от МГУ и Десислав Кузманов от ТУ София; 2012 – Денислав Лефтеров от ПУ и Здравко Велинов от ТУ София; 2011 – екип от МГУ.

През 2011 г. УС на БАИТ взе решение да възобнови връчването на наградите на асоциацията, но в променен формат, съобразно целите и задачите й и променената обществено икономическа обстановка. Броят на категориите се увеличи значително, като наградите станаха 12. Освен досегашните две - за значим принос и за журналистически принос, новите са: Образователна награда, Студентска награда, Публична администрация, Бизнес иновативност, Корпоративна и социална отговорност, STARTUP компания на годината, E-business, Мобилни решения и Развлекателен софтуер.

Чрез увеличаване броя на категориите се цели да се отдаде дължимото на всички личности, институции и компании, които със своя професионализъм, иновативност и активна гражданска позиция са дали през 2014 г. своя принос за развитието на информационните и комуникационни технологии.

Кампанията и церемонията се провеждат под патронажа на Президента на Република България Росен Плевнелиев.

От 2012 г. към статуетките и грамотите в отделните категории има и паричните награди. Те  са  под формата на ваучери, срещу чиято стойност победителите в конкурса имат възможност да закупят стоки или услуги от компании, членове на БАИТ.

Наградите ще бъдат връчени на официална церемония в края на м. януари 2015 г. Датата и мястото ще бъдат посочени допълнително.

Краен срок за регистрация за участие: до 24.00 ч. на 12 Януари 2015 г.

Регистрационната форма и регламентът на конкурса са публикувани на сайта на наградите www.bait-awards.bg  .

Конкурсът ще се проведе в рамките на европейския проект Watify, чийто изпълнител за България е БАИТ. Това е проект за насърчаване на дигиталното предприемачество и създаването на е-менторинг екосистема. По-голямата част от наградите отличават и чрез това насърчават дигиталното предприемачество у нас.

Конкурсът и церемонията за връчване на „Наградите на БАИТ” за 2014 г. се провеждат в партньорството с: БНТ, БНР, БТА, IDG.bg, Computerworld, Computer, Teacher.bg, TechNews, Diploma.bg, Digital Europe, Национален център за безопасен интернет, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Националното сдружение на общините в Република България, LauncHub, Eleven, StartUP и Start it Smart.

За БАИТ:

Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) е най-голямата, най-представителна и влиятелна браншова организация в сферата на информационните и комуникационни технологии в България. Създадена през 1995 г. към момента в нея пряко членуват 100 фирми. Асоциацията обхваща фирми от всички сектори на информационните и комуникационните технологии - хардуер, софтуер, системна интеграция, мрежи, телекомуникации, доставчици на Интернет услуги и др. Една голяма част от тях предлагат собствени решения, продукти и услуги и успешно работят на чуждестранните пазари. В асоциацията членуват и представителствата на повечето водещи световни производители в България. Фирмите, членуващи в БАИТ, формират над 69% от пазара на информационни технологии в България. Преобладаващата част от значимите проекти в сферата на ИКТ, възлагани с обществени поръчки, се печелят от фирми-членове на БАИТ, като по обем на приходите тяхното участие е над 80%. Мисията на БАИТ е да защитава общите интереси на своите членове, като активно работи за изграждането на информационното общество в държавата, за развитието на българската ИКТ индустрия и на ИКТ пазара като цяло. БАИТ подпомага своите членове за тяхното участие в различните програми за развитие на Европейския съюз и по-успешно приспособяване към неговите пазарни условия. За постигане на тези си цели БАИТ работи с органите на държавното управление, като ги подпомага с експертно мнение при формирането на държавната политика в областта на информационните и комуникационни технологии, при планирането и изпълнението на големите инфраструктурни проекти в сектора на ИКТ. Асоциацията провежда последователна политика за създаване на нормална пазарна среда в България в областта на информационните технологии, на прозрачност и равнопоставеност между фирмите на пазара и се противопоставя на всякакви опити за корупционни практики.

Още »