Официален старт на кандидатстудентска кампания 2015 в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”

С решение на Академичния съвет на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” от 29 октомври 2014 г. стартира приемът на документи за участие в 80-ата поред за висшето училище Кандидатстудентска кампания. През 2015 година Академията предлага прием в 17 атрактивни, перспективни и пазарноориентирани специалности в ОКС „Бакалавър” в направления „Икономика” и „Администрация и управление” (в редовна и задочна форма на обучение) за подготовка на висококвалифицирани специалисти, способни да се реализират на конкурентния трудов пазар в България, ЕС и по света.

Кандидат-студентите могат да подават документи за прием във всички налични форми на обучение и специалности – Финанси, Застраховане и социално дело, Макроикономика, Счетоводство и контрол, Стопански и финансов контрол, Статистика и иконометрия, Маркетинг, Стратегическо и бизнес планиране, Стопанско управление, Екомениджмънт, Бизнес информатика, Международни икономически отношения, Публична администрация, Индустриална бизнес икономика, Аграрна икономика, Икономика на търговията, Икономика на туризма.

Приемът на студенти в образователно-квали­фи­ка­цион­на сте­пен “ба­ка­ла­вър”се осъществява:

 • с оценка от държавен зрелостен изпит, включително и тази за придобиване на професионална квалификация, вписана в дипломата за средно образование в раздел „Допълнително положени държавни зрелостни изпити”, проведени в периода 2008-2015 г.;
 • след успешно положен в СА „Д. А. Ценов”  кандидатстудентски изпит (еднороден тест от 60 въпроса) по една от дисциплините: Математика, Икономика, Икономическа география на България или чужд език – английски, немски, френски, руски или испански език;
 • с пренесена оценка от успешно положен кандидат-студентски изпит в друго висше училище;
 • с оценка от национални и международни олим­пиади.

Документи за участие в кандидатстудентската кампания се подават в Кандидатстудентския център при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов, в офисите на Цен­търа за кандидат­сту­ден­тска подготовка и информация в цялата стра­на, в офисите на На­ционалната агенция за прием на кан­дидат­сту­ден­тски документи, по пощата и оnline. Няма промяна в таксите за участие в кампанията.

Срокът за подаване на документи е постоянен, като кандидат-студентите участват в класиране съобразно периода на подаването им. За желаещите да участват с кандидатстудентски изпит, Свищовската Алма Матер организира ежемесечни изпитни сесии. Кандидатстудентският център при Стопанска академия ще приема документи всеки делничен ден от 08.00 до 17.00 ч., в събота от 09.00 до 16.00 ч.

Въпреки че срокът за подаване на документи за участие в кандидатстудентската кампания е постоянен, за да участват в първо класиране, кандидат-студентите следва да подадат необходимите документи до 12 юли 2015 г. Всички останали кандидат-студенти, подали документи след 12 юли 2015 г., при наличие на незаети места ще участват в класиранията, обявени след датата на подаването на документи.

Ежемесечните кандидатстудентски изпитни сесии ще се провеждат само в СА “Димитър А. Ценов” - Свищов, по график. Продължителността на конкурсните изпити е 3 (три) астро­но­ми­чески часа за тест с 60 въпроса (само от съответната дисципли­на). Кандидат-студентите могат да положат повече от един кандидатстудентски изпит и да се явят на повече от една изпитна сесия. В балообразуването участва най-високата оценка, получена от изпитните сесии. Във връзка с кандидатстудентските изпити Центъра за следдипломно и факултативно обучение при СА „Д. А. Ценов” предлага на желаещите интензивни подготвителни (присъствени и онлайн) кандидатстудентски курсове по Икономика, Икономическа география на България, Математика и Чужди езици.

Балът за участие в класирането се формира в зависимост от избраната опция за кандидатстване. Константните елементи в балообразуването са общият успех от дипломата за средно образование, оценката от задължителната подготовка по Български език и литература от дипломата и оценката от задължителната подготовка по Математика от дипломата. Към формираната сума, в зависимост от избраната опция за кандидатстване, се добавя удвоената оценка от държавен зрелостен изпит (матура в периода 2008-2015 г.) или успешно положен конкурсен изпит в Стопанска академия или в друго висше училище.

Освен българските граждани със завършено средно образование, в Академията имат право да кандидатстват и чужденци, ако имат статут на постоянно пребиваващи на терито­ри­ята на Република България, удостове­рено с валиден документ за самоличност; имат статут на бежанци; кандидатите са от българска народност, удостове­рена по ре­да на Постановление 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъщес­твя­ване на образователна дейност сред бъл­гарите в чужбина; кандидатите са от държавите членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство; имат двойно гражданство, едното от които е българ­ско.

Детайлна информация за условията за прием и етапите в кандидатстудентската кампания на Стопанска академия е налична в академичния сайт www.uni-svishtov.bg.

Още »

Модерни дистанционни форми на комуникация привличат кандидат-магистрите в Свищов

Модерните форми за комуникация, осигурени при дистанционната форма на обучение в образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър” в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” са сред предимствата, които кандидат-магистрите посочват при избора на Свищовското висше училище. Важна роля кандидатстващите за настоящия мартенски прием отдават още на възможностите за ползване на учебни ресурси, и на индивидуалните и груповите взаимодействия, които ще бъдат осъществявани между тях и преподавателите по съответните магистърски програми.

Пролетният прием, при който срока за кандидатстване е до 14-ти март 2015 г., е за редовна и дистанционна форми на обучение, финансирано от обучаващия се. Броят на магистърските програми е над 110 в сферата на икономиката, администрацията и управлението, като за тях могат да кандидатстват икономисти със степен „бакалавър” или  завършили колежи с ОКС „професионален бакалавър”, както и неикономисти (за второ висше образование) – придобили ОКС „бакалавър” или „магистър” в друго висше училище по неикономически специалности.

Комуникацията между екипа, ангажиран в дистанционна форма на обучение и обучаемите се осъществява по различни начини. Системата за електронно обучение VJL® (Virtual Joint Learning) на Стопанска академия, отличена със специална награда на Microsoft, дава възможност за групова и индивидуална комуникация. Използвайки своя личен профил, студентът може да постави интересуващия го въпрос по електронен път към ръководителя на магистърската програма, към преподавател-тутиляр или преподавател-консултант. Високото ниво на технологична осигуреност на системата VJL® гарантира предоставянето на учебните материали и съдържание посредством различни дистрибутивни канали без ограничение за типа използвано устройство, браузър или операционна система. Взаимовръзката чрез електронната система за обучение има елементи и на групова комуникация в случаите, когато се касае за използването на функционалността „Форум”. За всяка магистърска програма има създаден специализиран форум с най-често задавани въпроси по изучаваните дисциплини. Комуникациите по телефон или чрез корпоративна електронна поща в домейна на Стопанска академия също се използват при взаимодействие между съответния преподавател и обучавания студент в дистанционна форма.

Сред предимствата, които кандидат-магистрите посочват при избора на Стопанска академия е и възможността за онлайн защитата на дипломната работа, което е типичен пример за използване на системи за аудио-визуална комуникация (тип. Skype). При онлайн защитата, която е компонент от организацията на учебния процес, студентът и преподавателите от Държавната изпитна комисия са разделени по местоположение, но не непременно и по време, като създадената дистанция се компенсира с технологични средства.

В рамките на един семестър, за дистанционните магистри се организират и двукратни присъствени консултации, което е друга форма на комуникация, осъществявана между студент и преподавател.

Дистанционната форма за обучение на магистри в Стопанска академия съществува вече повече от 15 години и чрез този иновативен проект Свищовското висше училище е дало възможност на над 22 000 студенти да се дипломират в  ОКС „магистър”. Само в рамките на една година системата за дистанционно обучение на Академията е използвана от студенти в 114 държави от всички континенти на света.

Освен че защитава през годините лидерски позиции при дистанционното обучение на магистри, Свищовското висше училище привлича и все по-голям интерес към редовната форма на обучение. През настоящата кандидатстудентска кампания ръст бележи броя на приетите студенти в редовна форма. Според кандидат-магистрите, сред  атрактивните предимства за тях са модерната учебна база предоставяща им за ползване компютърни и мултимедийни зали със специализиран софтуер, възможността за участие в стажантски програми и чуждестранни студентски бригади, както и правото за кандидатстване за европейски стипендии или социално подпомагане при определени условия. 

Актуална информация за условията за прием м. март 2015 г., както и образователното портфолио на магистърските програми по професионални направления и специалности, се публикува на сайта на Академия www.uni-svishtov.bg.

Още »

Свищовските студенти с изява във вторият финален кръг на XI издание на студентския конкурс за есе на тема „Съдеятелска среда и устойчиво поведение в икономиката и управлението”

На 16.04.2015г. в Корпус „Юг“ се проведе втори, финален кръг на единадесетото издание на студентския конкурс за есе, организиран от катедра „Мениджмънт” при Стопанска академия  „Димитър А. Ценов”.

Участниците разсъждаваха на тема „Съдеятелска среда и устойчиво поведение в икономиката и управлението”. В първият кръг на конкурса, проведен през декември 2014 г., взеха участие студенти от различни курсове и специалности на Стопанска академия. От явилите се бяха класирани 16 студенти, които взеха участие  във втори кръг. Актуалността на темата предизвика задълбочени дебати и разисквания. Всеки имаше собствено мнение по темата на конкурса и всяко есе бе обект на дискусия, както от страна на журито, така и от страна на участниците. В хода на конкурса се поставиха множество въпроси, които предизвикаха научен спор. От представените есета пролича сериозната подготовка и желание за научна изява от страна на участниците. Чрез своите разработки студентите уверено изразяваха собствена теза и отношение по темата на конкурса.

Журито, с председател проф. д-р ик. н. Камен Каменов, отличи първите три места: 1-во място - Даниела Владимирова Тодорова - IVкурс, спец. ”Екомениджмънт” , 2-ро място - Моника Георгиева Минчева - III курс, спец. „Стопански и финансов контрол” и  3-то място - Цветелина Валентинова Добрева, магистър „Бизнес администрация”.

Конкурсът за есе, организиран от катедра „Мениджмънт” се утвърждава като форум, чрез който се предоставя възможност на всички студенти да докажат и затвърдят своите знания и умения, получени в аудиториите на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Начинът, по който се провежда конкурса, подпомага развитието на умения, които са важни за бъдещите професионални изяви на студентите, като например: умение да се представя собствено мнение и да се аргументира, да се води дебат по актуални въпроси и др.

Организаторите с радост отчитат, че научната изява се превърна в традиционна ежегодна форма, освен това се утвърди като научна трибуна за изява на студентите от  Стопанска академия „Димитър А. Ценов”.

През изминалите 11 години в конкурса за есе взеха участие  над 500 студенти, като над 150 от тях се класираха за ежегодното издание на втория, финален кръг. Участниците получиха от Ръководството на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” грамоти за първите три места, а всички участници, достигнали до втори кръг – сертификати.

Единадесетото издание на утвърдения вече конкурс остави чувство на удовлетвореност от добре свършената работа, както в студентите, така и в преподавателите.  Организаторите от катедра „Мениджмънт”, заедно с ръководството на Стопанска академия, се надяват, че бъдещето на конкурса - есе ще се свързва с утвърждаването му като национален междууниверситетски конкурс за есе.

Още »

Студенти-партньори на Майкрософт представиха инициативата Geeks on Wheels в СА „Димитър А. Ценов“

Студенти-партньори на Майкрософт представиха на 23.04.2015 г. инициативата Geeks on Wheels в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“. Студентската инициатива досега е реализирана с успех в няколко държави, между които Литва, Естония и Финландия. Тя представлява поредица от събития, провеждани под егидата на Майкрософт, предназначени за  младите хора. В рамките на мероприятието, обучаващи се информират както за последните иновации в ИТ технологиите, така и за възможностите за професионална реализация в ИТ сектора.

На събитието провело се в ауд. 7 в Ректората на Стопанска академия, присъстваха преподаватели от катедра „Бизнес информатика“ и студенти от същата специалност, които бяха приветствани от проф. д-р Виолета Краева – декан на факултет „Мениджмънт и маркетинг“ при Стопанска академия „Димитър А. Ценов“. Тя поздрави и студентите-партньори на Майкрософт - ентусиасти от различни висши учебни заведения в страната и отбеляза, че очаква с нетърпение да научи за новите идеи и виждания, свързани с облачните технологии, Microsoft Office 365, с уеб програмиране в облачна среда и възможности за кариера в ИТ сферата. Проф. Краева пожела успешно представяне на презентиращите и участниците в инициативата.

хактор, Боги, Ники и Тони пециалистите.т своя опит, някои идеи и виждания по предварително поставените теми и възможностите за б Темите: „Учене през целия живот, кариерно развитие и предприемачество”, „Уеб програмиране и облачните технологии”  и „Office 365 – концепция за офис в облака” бяха презентирани пред аудиторията от „посланиците на Майкрософт” -  Виктор, Гоги, Ники и Тони. Те разказаха, че по примера на техни колеги от Естония се обединяват студенти от различни университети в България и вземат решение за това - кое висше учебно заведение да посетят, водени от желанието да се срещнат с мотивирани млади хора, да споделят своя опит и да ги запознаят с някои нови технологии на Майкрософт. Те изразиха задоволството си, че във второто издание на инициативата Geeks on Wheels се включиха голям брой участници от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – град Свищов и същото протича при засилен интерес.

На студентите от специалност „Бизнес информатика” бе презентирана темата „Учене през целия живот”, по време на която същите бяха запознати с възможностите да се реализират като софтуерни архитекти, девелопъри, тестери, проджект мениджъри, уеб и графични дизайнери, системни администратори и др. като затова са необходими умения и технически познания за ИТ средата и за развиване на собствен бизнес. Студентите трябва да добият опит с участие в проекти във висшето училище - работа в екип, добра комуникация, критично мислене, вземане на решения. Те бяха запознати и с възможностите, които предоставя Майкрософт за развиване на техническите умения -  ДриймСпарк (DreamSpark) – обучения, които са технически насочени и обучения под формата на видео материали. Разяснени бяха и възможностите на  Майкрософт за собствен бизнес с платформата БизСпарк (BizSpark) и използване на услуги за определен период от време с помощта на акселератори – получаване на финансиране по най-бързия начин на няколко етапа, стига да имат идея и екип. Желанието на студентите-партньори на Майкрософт е да се обединят усилията на колегите от университетите като ще се радват да се включат и колеги от Стопанска академия. Представени бяха и  отговорностите на посланиците на Майкрософт в България и доброволческата работа, която им дава възможност за повече достъп до безплатни технологии и участие в специални събития на международно, национално и локално ниво.

Аудиторията беше запозната и с личните истории на част от лекторите, възможностите за участие в Imagine Cup - най-голямото технологично състезание в света за иновации и технологии за учащи, организирано от Майкрософт, както и с много актуалното явление у нас и в цял свят – основаването на стартъп (Startup) компания.

Същността на облачните технологии - революционната промяна в ИТ технологиите беше засегната във втората презентация. В нея се обърна внимание на концепцията за облачния компютинг и ползите, които могат да се извлекат от неговото приложение в бизнеса. Представена беше и облачната платформа на Майкрософт – Azure.

С презентацията за Office 365 се изтъкнаха предимствата, които едно такова решение дава, както за обикновените потребители, така и за малките и големи фирми.

 След отличаването със специалната награда на Майкрософт на уеб-базираната система за електронно дистанционно обучение в ОКС „Магистър” –  VJL® (Virtual Joint Learning), прилагана в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, за втори път Майкрософт  чрез посланиците си на добра воля и инициативата Geeks on Wheels взе активно участие в академичния живот на Свищовската Алма Матер.

Още »


Уважаеми кандидат-студенти,
публикувани са резултатите за ОКС "Бакалавър" за явилите се на конкурсен изпит по всички предмети -  м. Април, провел се на 25.04.2015 г.
Може да проверите Вашия резултат в секция Лични данни.

Още »


Уважаеми колеги,
ЗБК Орел ООД съвместно с Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при СА обявяват свободна работна позиция.

ЗБК Орел ООД, като водещ застрахователен брокер, предоставя на своите клиенти всеобхватни и конкурентни продукти на 15 застрахователни компании, опериращи на българския пазар. Това гарантира на нашите клиенти най-добрата цена, при договаряне на продукти от задължителното застраховане и при избора на рискове от доброволното. Разполагаме с клонова мрежа с над 30 офиса в цяла България. По данни на КФН за 2014 г., ЗБК Орел е в топ 10 на база премиен приход от задължителна застраховка ГО и в Топ 5 на доброволно застраховане.  

Офисът на ЗБК Орел ООД в гр.Свищов извършва дейност от ноември 2009 г. и към днешна дата, след смяна на локацията и желание за развитие на дейността, обявяваме конкурс за високомотивирани и амбициозни кандидати.

ЗБК ОРЕЛ ООД – ОФИС ГР. СВИЩОВ
обявява свободна позиция със следните изисквания към кандидатите:


ОТГОВОРНОСТИ:

- Посреща клиенти на компанията;
- Изготвя оферти по различни видове застрахователни продукти;
- Води преговори с потенциални клиенти на компанията;
- Поддържа кореспонденция със застрахователните компании;
- Обработва и поддържа изрядна документация;
- Подпомага и осъществява нормалното протичане на работния процес в офиса ;
- Организира процедурата по завеждане на претенции за щети.

ИЗИСКВАНИЯ:

- много добра компютърна грамотност;
- готовност и желание за работа в екип;
- добра комуникативност и енергичност;
- умения за работа с хора при директен контакт;
- сериозно и отговорно отношение към работата.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите са:
- владеене на чужд език на работно ниво (английски, румънски и пр.);
- шофьорска книжка.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

- трудов договор (8 часов работен ден);
- обучение в офиса ни;
- отлични условия за работа със застрахователни компании и предлаганите от тях продукти;
- стимулираща форма на възнаграждение, обвързана с резултатите.

При проявен интерес, моля, изпращайте мотивационно писмо на български език, автобиография и актуална снимка.

Тоня Дулянова
Застрахователен брокер
ЗБК Орел ООД, гр.Свищов
0631/4 27 78, 0878 17 59 46

Още »


Уважаеми колеги,
ПОК "Доверие" АД съвместно с Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при СА обявяват свободна работна позиция за  „осигурителен посредник” .

ПОК „Доверие” АД е небанкова финансова институция с предмет на дейност допълнително пенсионно осигуряване. Компанията е създадена през 1994 г., представена e в 58 офиса във всички по-големи градове в България и избрана от близо 1 200 000 клиенти (по данни на КФН). Името на ПОК „Доверие” означава почтеност, професионализъм, иновативност и непрестанна грижа за клиента.

За офисите на Компанията в град Велико Търново, Горна Оряховица и Свищов, търсим личности за позицията:

ОСИГУРИТЕЛЕН ПОСРЕДНИК

ОТГОВОРНОСТИ:
- Осъществява продажби на пенсионните продукти на фондовете, управлявани от Компанията;
- Комуникира активно и установява трайни взаимоотношения с корпоративни и индивидуални клиенти;
- Осъществява презентации и прилага ефективни методи за продажби.

ИЗИСКВАНИЯ:
- Опит в продажбите - предимство е предишен опит във финансова или застрахователна институция;
- Много добри комуникативни умения;
- Умения за водене на преговори.

ПРЕДЛАГАМЕ:
- Работа на граждански договор с пълно осигуряване;
- Добро възнаграждение, обвързано с резултатите;
- Избор на работно време.

Всеки успех има своето начало, сега е времето за стъпка в професионалното    Ви развитие. Ако смятате, че отговаряте на посочените по-горе изисквания и желаете да станете част от нашия двадесетгодишен успех, моля, изпратете CV и актуална снимка, на d_atanasova@poc-doverie.bg.

Документите на всички кандидати ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и са под специална защита по ЗЗЛД.

Още »

Проф. д-р Данаил Врачовски - „Доктор хонорис кауза” на Донецкия национален университет в Украйна

Днес 24.04.2015 г. проф. д-р Данаил Врачовски от Стопанска академия „Д. А. Ценов” бе удостоен с почетната титла „Доктор хонорис кауза” на Донецкия национален университет в Украйна.

 

Още »

19-та Научно-практическа конференция „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕС“

На 17-19 април 2015 г. се проведе ежегодната, 19-та подред, научно-практическа конференция за обучаеми (студенти и докторанти) в специалност „Международни икономически отношения“. Тази година темата беше „Предизвикателства пред международния бизнес“. Началото на студентската конференция е поставено през 1996 г. по идея и организация на гл. ас. д-р Симеон Момчев и проф. д-р ик. н. Иван Стойков Първоначално участници са само студентите в трети курс от специалност „Международни икономически отношения“ към Стопанска академия „Д. А. Ценов“, а тематично е фокусирана върху международните инвестиции. През годините конференцията се утвърди като място за научна изява на студентите и докторантите извън учебната аудиторията и дава възможност за разчупване на формалните взаимоотношения лектор-обучаем. Постепенно тематиката се разшири и вече обхваща всички аспекти на международните икономически отношения. Излизането извън рамките на Стопанска академия и включването на едноименната катедра при ИУ-Варна, а от тази година и на катедра „Икономика“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“, дава възможност на студенти и преподаватели да обменят опит и идеи. 19-тото издание на форума протече под патронажа на тримата ръководители катедри: проф. д-р ик. н. Атанас Дамянов – ръководител катедра „Международни икономически отношения“, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, доц. д-р Георги Маринов – ръководител катедра „Международни икономически отношения“, Икономически университет – Варна и доц. д-р ик. н. Дянко Минчев – ръководител катедра „Икономика“, Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Русе.

Бяха представени 23 доклада на студенти и докторанти от трите висши училища в петте тематични направления:

1. Международни икономически кризи. 2. Международни инвестиции. 3. Международен туризъм. 4. Международен маркетинг. 5. Международна интеграция и търговия.

Дискусиите се водеха в две секции. Модератори на Секция 1 бяха доц. д-р Галина Захариева от катедра "Международни икономически отношения" при Стопанска академия "Димитър А. Ценов" и гл. ас. д-р Петьо Бошнаков от катедра "Международни икономически отношения" при Икономически университет – Варна. Модератори на Секция 2 бяха доц. д-р Драгомир Илиев от катедра "Международни икономически отношения" при Стопанска академия "Димитър А. Ценов" и гл. ас. д-р Даниела Илиева от катедра "Икономика" при Русенски университет „Ангел Кънчев“. Представените доклади ще бъдат публикувани в е-издание с ISBN, което ще бъде достъпно за сваляне от сайта на конференцията http://www.mioconference.eu/.

Участниците получиха сертификати, подписани от ръководители на катедрите организатори.

За да бъдат укрепени взаимоотношенията и за да бъде изградено дългосрочно и пълноценно сътрудничество, трите катедри подписаха Меморандум за сътрудничество.

Още »

Посещение на студентите от IV курс, специалност „Международни икономически отношения“ в Митница Свищов

На 7 април 2015 г. в Териториално митническо управление Свищов бе проведена среща между студенти от специалност „Международни икономически отношения” и представители на Митницата. Срещата бе ръководена от Пламен Маринов – Началник на отдел в отдел „Митнически режими и процедури”. На нея присъстваха доц. д-р Драгомир Илиев, доц. д-р Здравко Любенов и студенти IV курс специалност „Международни икономически отношения”.

Пламен Маринов запозна студентите с особеностите по реализацията на процедурите по митнически режим Допускане за свободно обръщение и Износ. Бяха обобщени особеностите на оформянето им и бяха показани примерни документи, съпътстващи конкретните режими.

На проявения интерес от страна на студентите, под формата на конкретни практически въпроси, представителите на Митницата отговориха задълбочено и изчерпателно.

Още »

Уважаеми колеги,
Уведомяваме ви, че с цел създаване на условия за оптимизиране работата на преподавателите и служителите на СА „Д. А. Ценов“, на входа на учебна база „Проф. Д. Бъров“ е поставена бариера, позволяваща използването на двора за паркиране на моторни превозни средства. Бариерата се вдига със същите дистанционни, които се използват за паркинга на СА „Д. А. Ценов“ (зад Ректорат).

Още »


Уважаеми колеги,
АЦККВО при Стопанска академия и ПРОФИ КРЕДИТ България обявяват свободна работна позиция за длъжността „кредитен консултант”.

Още »

Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при СА „Димитър А. Ценов” – Свищов и Аурубис България АД

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА ЗА СТУДЕНТИ 2015

ИМАШ ЛИ ЖЕЛАНИЕ...
- да се запознаеш с уникален производствен процес и бизнес модел
- да натрупаш чрез практика нови знания и умения
- да вложиш усилия в бъдещото си професионално развитие
- да докажеш, че твоите успехи зависят изцяло от теб?

Аурубис България те кани да участваш в
СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА ЗА СТУДЕНТИ 2015

■ ФИНАНСИ ■ ЛОГИСТИКА ■ ТЪРГОВИЯ
Подходящи са специалности в следните области :
»   Финанси и счетоводство
»   Икономика
»   Бизнес администрация
»   Логистикa 

Какви са нашите изисквания:
»   Да сте студенти в края на обучението си за бакалавър или магистри
»   Да сте придобили добра теоретична подготовка
»   Да имате отлични компютърни умения – MS Office Package
»   Владеенето на английски език е предимство.

Как да кандидатствате за стаж:
»   Подайте автобиография, в която представяте себе си, интересите и мотивацията за бъдещо развитие в конкретна област на e-mail: jobs.bulgaria@aurubis.com, или на адрес: Аурубис България АД, Човешки ресурси, 2070 гр. Пирдоп, не по-късно от 30 април 2015г.

»   Посочете напрвлението, в което искате да стажувате от гореизброените
»   Посочете периода, за който желаете и имате възможност да бъдете на стаж, като имате предвид, че Стажантската програма протича в периода от месец юли до септември 2015 г.

Какво предлага Аурубис на своите стажанти:
»   Да се докоснете до съвременни технологии и иновативни методи на работа
»   Да се запознаете на практика с наученото досега само на теория под умелото ръководство на ментор
»    Месечно възнаграждение, храна, безплатен транспорт до работното място (включително от София)
»   Съществува и възможност за постъпване на работа във фирмата след приключване на стажа.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
Ще запазим конфиденциалността на вашите кандидатури съгласно ЗЗЛД.

Още »

Студентска научна конференция, посветена на 60 годишнината от създаването на катедра „Стратегическо планиране“ се проведе в СА „Димитър А. Ценов“

Студентска научна конференция „Европейски практики и национални рефлексии в планирането“, организирана от катедра „Стратегическо планиране“ по повод 60 годишния юбилей от основаването й се проведе на 16.04.2015 г. в СА „Димитър А. Ценов“.  От името на академичното ръководство приветствено слово поднесе  зам.-ректора Обучение и научни изследвания на Стопанска академия проф. д-р Любен Кирев. В своето приветствие той пожела дълголетие на преподавателите от катедра „Стратегическо планиране” и на специалността,  и успех в представянето на студентите на конференцията.

Думата бе дадена на проф. д-р Маргарита Богданова, ръководител на катедра „Стратегическо планиране“, която на свой ред приветства присъстващите и студентите-участници в конференцията. В своето слово тя подчерта фактът, че катедрата е с богата история и традиции, и на свой ред пожела достойно представяне на възпитаниците, участници във форума.

Форумът предизвика голям интерес в студентите на СА „Димитър А. Ценов“, като за участие постъпиха над 60 доклада. Студентските разработки бяха разделени в три направления: стратегическо планиране на регионалното развитие, бизнес планиране и конкурентоспособност и стратегии за устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж.

Големият брой на участниците наложи провеждането на конференцията да бъде разделено в две секции с модератори: гл. ас. д-р Надежда Веселинова и докторант Мариела Стоянова и гл. ас. д-р Ева Цветанова и ас. Евгени Тодоров. 

В направление „Бизнес планиране и конкурентоспособност на икономиката“, за участие постъпиха 42 доклада, разработени от 44 възпитаници на Стопанска академия от различни специалности и всички курсове на обучение в бакалавърска степен, както и студенти от МП ”Бизнеспланиране“. В рамките на това тематично направление студентите представиха научни изследвания, теоретични постановки и своето виждане по въпроси, свързани с бизнес стратегиите, стратегическото фирмено планиране, ефективността на бизнес плановете. Други теми разгледани на форума бяха свързани с финансовото планиране. Във фокуса на дискусията попаднаха и теми, отнасящи се до проблеми и планиране в бизнес логистиката. За студентите предизвикателство бе и темата, свързана с проектите и тяхното управление. Като инструмент за повишаване на конкурентоспособността на икономиката бе представена и иновационната политика.

В направление „Стратегическо планиране на регионалното развитие“ бяха представени 9 доклада от студенти в бакалавърска степен на обучение. Темите предизвикали интереса на младите възпитаници на  СА „Димитър А. Ценов“ представляваха съвременни въпроси на регионалното планиране, като: териториално сътрудничество, информационните и комуникационни технологии в регионалното развитие, тенденциите и перспективите пред градското възстановяване и развитие и др. Акцент в студентските разработки бяха също и възможностите за подобряване на инструментариума на стратегическото регионално планиране, както и на нормативната база в областта на регионалното развитие.

В направление „Стратегии за устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж“ бяха представени 6 доклада от студенти в бакалавърска и магистърска форма на обучение. Научните разработки на младите колеги бяха посветени на напредъка на Р  България по „Европа 2020“, устойчивото и интелигентно градско развитие, зелените инициативи в регионалното развитие, ролята на регионалния маркетинг за постигане на интелигентен и устойчив икономически растеж и др.

Приключването на конференцията бе отбелязано с тържествено раздаване на сертификати за участие на студентите от проф. д-р Маргарита Богданова и поздравления от екипа на катедра „Стратегическо планиране”.

Още »

Танцов клуб „СА.НОВЕ“ при СА „Димитър А. Ценов“ с участие в юбилейния концерт „Радостина и приятели“

На 16.04.2015 г. Студентският дом на културата при СА „Димитър А. Ценов“ бе гостоприемен домакин на организираната празнична програма, посветена  на 5-та годишнина  от създаването на Танцова формация  „Радостина“ – гр. Свищов, с художествен ръководител Елка Иванова. В препълнената зала присъстваха официални гости, деятели на културата, спомоществователи, учители и родители. Тържеството  съвпадна и с дните на светлите Великденски празници.

Приветствие от името на академичното ръководство и академичната общност поднесе проф. д-р Теодора Димитрова, зам.-ректор СПАР на Стопанска академия и поздрави  участниците в танцова формация „Радостина“ и г-жа Елка Иванова, нейният хореограф с 5 годишния юбилей. Тя се обърна към децата с топлите думи, че са млади по възраст и големи по професионализъм. Проф. Димитрова сподели, че обичта към музиката е кратък път към щастието, а  народната музика е огромно предизвикателство и изисква отдаденост, ентусиазъм, желание да се съхрани, опази и предаде на бъдещите поколения богатството на българския фолклор. Тя пожела на младите танцьори творческо вдъхновение и дръзновение, да запазят родолюбието и да имат хиляди поводи за усмивки. Проф. Димитрова сърдечно поздрави и г-жа Елка Иванова, художественият ръководител на формацията, за положените усилия да се докоснат всички до магията на българското народно творчество, пожела й да е здрава и с всеотдайност и любов да води своите възпитаници към призовете на националните и международни танцови формати.

Чаровните „радостинчета“ стоплиха душите и сърцата на гостите в залата с огнените и колоритни български ритми, предадоха вълшебството на българската народна музика и накараха присъстващите да се почувстват горди с българското народно творчество.

Танцов клуб „СА.НОВЕ“ при Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, завоювал международни и национални отличия също под хореографското ръководство на г-жа Елка Иванова достави духовна наслада с магията на оригиналните народни танци. Представителите на танцовия клуб  и на този концерт получиха заслужени овации.

Изпълненията на децата от ДТС „Пъстри мъничета“  от ОДЗ „Слънчо“ – гр. Свищов, Танцова формация „Шарения“ – НЧ „Трудолюбие 1907“ – с. Вардим и възпитаниците от вокалния клас на г-жа Корнелия Чекелева впечатлиха ценителите на фолклора на тържеството.

Юбилейният концерт „Радостина и приятели“ завърши с благодарствените думи, отправени от носителят и продължителя на пламъка на родолюбието в град Свищов г-жа Елка Иванова към Ректора на СА „Димитър А. Ценов“ проф. д-р Величко Адамов и към проф. д-р Теодора Димитрова – Зам.-ректор на Стопанска академия за всеотдайната помощ за провеждането на празничната програма.

Още »


Уважаеми колеги,
Тържествените церемонии за връчване на дипломите на завършилите ОКС "магистър", явили се на защита през м. Октомври 2014 ще се състоят в периода 27.04 - 30.04.2015 г.

Графикът може да видите ТУК.

Още »

Великденска благотворителна кампания организираха за пореден път свищовските студенти

Студентският съвет  при Стопанска академия „Д. А. Ценов”  и през 2015 г. продължи традицията на инициатор на благотворителни кампании.  Стартиралата през м. март 2015 г. кампания, посветена на великденските празници, организаторите посветиха да подарят усмивка на децата от Дома за деца с неравностойно положение „Слънчице” в с. Горски Сеновец, област  Велико Търново.

В нея се включиха  и изразиха своята съпричастност студентите и академичната общност на Стопанска академия, дарили от сърце дрехи, играчки и други необходими принадлежности.  На 09.04.2015 г., в навечерието на великденските празници, представители на Студентския съвет при Академията посетиха  Дома за деца в неравностойно положение в с. Горски Сеновец и зарадваха децата със събраните дрехи, играчки и лакомства. Децата получиха още и универсално устройство – принтер, скенер и копир, гофретници, перилни препарати, битова химия и принадлежности за лична хигиена.  

Великденската благотворителна кампания - 2015 показа за пореден път, че  щедростта и добрите дела на академичната общност са гаранция за успеха на всяка благородна инициатива. Студентски съвет при Стопанска академия „Д. А. Ценов” изказва благодарността си към участниците в кампанията и към Академичното ръководство за подкрепата и помощта за реализирането й.

 

 

Още »

Тридневен интерактивен форум „Бизнесът в действие” се проведе в СА „Димитър А. Ценов”

За поредна година AIESEC Свищов бе организатор на интерактивния форум „Бизнесът в действие”, който се проведе  на 3, 4 и 5 април 2015 г.  в Стопанска академия „Д. А. Ценов”. Целите на тридневния форум бяха изграждане на платформа на моста между студентите и топ компаниите  в България, обогатяване на практическите знания на студентите чрез решаване на бизнес казуси, скъсяване на дистанцията, поставяне на правилни очаквания между бизнеса и студентите и изграждането на визия на бъдещите лидери на България. Зам.-председателят на AIESEC Свищов Симеон Спасов  изрази благодарността си към академичното ръководство и представителите на местното самоуправление в град Свищов.

Форумът бе официално открит от зам.-ректора на Стопанска академия проф. д-р Любен Кирев и от кмета на община Свищов г-н Станислав Благов. Проф. д-р Любен Кирев в приветственото си слово изрази задоволството си от факта, че Стопанска академия е сред малкото висши училища в страната, в които се провеждат бизнес форуми, което е доказателство, че качественото образование е неразривно свързано с икономическата практика. Зам.-ректорът поздрави локалната секция на AIESEC и отбеляза, че възпитаниците на Академията са важна част от академичната общност и движеща сила във висшето училище за повишаване качеството на обучението. Той отправи пожелание и в бъдеще студентите да са поддръжници за реализирането на икономически практики и за утвърждаването на Свищовската Алма матер. В поздравлението си кметът на община Свищов сподели, че всяко събитие, организирано от студентите на Академията и от Стопанска академия е събитие и празник на град Свищов,  и жителите на общината. Като възпитаник на висшето училище, той дефинира Стопанска академия „Д. А. Ценов” като институция на образованието със свое национално и европейско измерение и пожела на участниците във форума да бъдат смели в начинанията си и още по-смели в мечтите си, защото сбъднали се, те се надсмиват над трудностите.

Модераторът на събитието – Александър Иванов, бивш айсекър, възпитаник на Академията и преподавател в „Заедно в час” подчерта, че един човек може да нарича Алма матер, само висшето училище, което е завършил.  Според него  събитието е специално, първо защото  академичната общност са хората, даряващи младите умове със знания и даващи т.нар. „ноу-хау”, от друга страна, на форума присъстват младите хора, които ще решават съдби, а от трета страна стоят фирмите и всички компании, които извършват промяната и са генератори на бизнеса. Връщайки се назад, той изтъкна, че обучението в Академията много  е помогнало и за начина, по който разсъждава днес. Александър Иванов сподели, че гледайки заряда и емоциите в залата за него е удоволствие и обяви началото на форума  „Бизнесът в действие” за открит и програмата за трите дни.

Гост-лектори на форума бяха Любомира Велчева, национален директор на програмата „Международна награда на херцога на Единбург“ в България, Надка Русева от Епо Нова в гр.Русе, Ангел Георгиев като  представител на Софтуерния университет, Пламен Пенков от Societe Generale Експресбанк, Радостина Бойчева като представителка на ABLE и Заедно в час, Даниел Михайлов като представител на  AIESEK – Свищов и фирма Сартен, гр. Плевен. 

Вторият ден при решаването на казусите, студентите получиха подробни разяснения от представители на фирмите и от преподаватели от Академията. Участниците  бяха разделени на екипи и заедно търсеха най-подходящото решение на казусите. През целия ден представители от фирмите-партньори – г-н Пламен Пенков от Societe Generale Експресбанк – гр. Свищов и г-жа Надка Русева от Епо Нова – гр. Русе, и доц. д-р Силвия Костова за казуса на Стопанска Академия подкрепяха участниците с ценни съвети и информация.

Третият ден започна отново с решаване на казуси и студентите имаха възможността да направят последни промени по решенията и да изготвят своите презентации, които по-късно представиха пред компаниите. Всички компании имаха добри отзиви относно представянето на участниците, техните умения и ентусиазъм, както и от организацията на събитието като цяло.

Студентите имаха възможността да видят презентацията и на Димитър Янев, бивш възпитаник на Стопанска Академия и бивш член на AIESEK - Свищов. Той разказа за невероятните си преживявания по време на доброволческия си стаж в Уганда, Африка и как това го е променило и му е помогнало да израстне като човек. Г-н Янев отправи призив към участниците да не пропускат възможността да отидат на стаж и им разкри как това може да им помогне за бъдещото им развитие.

Форумът „Бизнесът в действие” бе закрит с  раздаване на сертификати на участниците като Александър Иванов ги запозна с професионалните стажове в чужбина, които AIESEK  предлага и как те могат да бъдат полезни за студентите.

Още »

Своеобразен рекорд по брой участници в пролетното издание на традиционната студентска научна сесия

Петото поредно издание на Студентската научна сесия в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” предостави възможност на възпитаниците на висшето училище да представят публично резултатите от своите научни изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението. Традиционният форум бе открит от зам.-ректора  по „Студентска политика и академично развитие” проф. д-р Теодора Димитрова в присъствието на деканите на четирите факултета-организатори – „Финанси” – проф. д-р Румяна Лилова, „Стопанска отчетност” – проф. д-р Атанас Атанасов, „Мениджмънт и маркетинг” – проф. д-р Виолета Краева, „Производствен и търговски бизнес” – проф. д-р Анета Денева, ръководителите на катедри, преподаватели, докторанти и студенти. В приветствието си към участниците и академичната общност, проф. Т. Димитрова отбеляза, че всяко следващо издание на форума се радва на нарастващ интерес – този път, заявен от 279 участника. Споделяйки, че икономическата наука е бездна, по-дълбока и от океана, тя поздрави студентите за желанието, мотивацията и любознателността, с които изследват проблемите на икономиката и им пожела достойно представяне. Участниците в студентската научна сесия бяха разпределени в девет презентационни секции в направленията, обявени от факултет „Финанси“, факултет „Стопанска отчетност“, факултет „Мениджмънт и маркетинг“ и  факултет „Производствен и търговски бизнес“, по които са представили научните си разработки.

За студентите от факултет „Финанси” предизвикателство  бе темата „Финансите в контекста на Стратегия „Европа 2020”. Участниците в направленията „Публичните финанси в контекста на  финансовата рамка 2014-2020”, „Социална политика на Европейския съюз – състояние и европейски перспективи” и „Инициативи за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж” аргументираха авторските си тези пред оценяващ екип в състав проф. д-р Теодора Димитрова – председател,  доц. д-р Анелия Радулова, доц. д-р Николай Нинов и ас. Марияна Павлова – модератор. Студентите, представили научни изследвания в областите на „Корпоративните финанси – основа на икономическия растеж”, „Банковият сектор – тенденции, предизвикателства и решения” и „Застраховането в контекста на Стратегия „Европа 2020” бяха оценени от екип с председател доц. д-р Румен Ерусалимов, доц. д-р Александър Ганчев, ас. Иван Маринов и ас. Георги Ангелов – модератор.

Проблемите и предизвикателствата пред стопанската отчетност стимулираха студентите от факултет „Стопанска отчетност”  да представят свои икономически изследвания в направление „Счетоводството като информационна и контролна система”, където бяха оценявани от екип в състав доц. д-р Станислав Александров – председател, доц. д-р Галя Иванова-Кузманова, доц. д-р Иван Андреев и модератор ас. д-р Ралица Данчева, както и в направления „Контролът и анализът за запазване на динамичното равновесие в икономиката” и „Приложение на статистическите методи в икономическите изследвания” пред екип с председател доц. д-р Росица Колева, доц. д-р Красимира Славева, доц. д-р Силвия Костова, доц. д-р Любомир Иванов и модератор – гл. ас. д-р Момчил Антов.

Факултет „Мениджмънт и маркетинг” фокусира вниманието на студентите към темата „Устойчиво развитие и глобален мениджмънт”. В направленията „Актуални проблеми  пред европейската интеграция и европейския бизнес”, „Съдеятелска среда и криза в икономиката и управлението” и „Стратегически перспективи за развитието на бизнеса и публичния сектор”, студентските разработки бяха оценявани от екип в състав: проф. д-р Маргарита Богданова – председател,  проф. д-р Мария Андреева, доц. д-р Галина Захариева, доц. д-р Ирена Емилова, доц.  д-р Христо Сирашки, ас. д-р Юлиян Господинов и модератори – гл.ас. д-р Галин Стефанов и ас. д-р Милен Динков. Изследванията, посветени на „Новите направления в маркетинга: от глобализация към персонализация” и „Съвременни информационни и комуникационни технологии за иновативно развитие на бизнеса” бяха представени пред оценяващ екип с председател проф. д-р Никола Янков, доц. д-р Пенка Горанова, доц. д-р Веселин Попов, доц. д-р Петя Емилова и модератори – гл. ас. д-р Ваня Григорова и ас. д-р Кремена Маринова.

Студентите от факултет „Производствен и търговски бизнес“ изследваха предизвикателствата и перспективите пред бизнеса в контекста на програма „България 2020“. Научните изследвания в направления  „Индустриалният бизнес в контекста на програма "България 2020" и „Предизвикателствата пред националния аграрен сектор” бяха презентирани пред оценяващ екип в състав проф. д-р Любчо Варамезов - председател, доц. д-р Виолета Блажева, доц. д-р Искра Пантелеева и модератор гл. ас. д-р Емил Николов. Разработките в направление „Перспективи за развитие на търговския бизнес” авторите презентираха пред доц. д-р Светослав Илийчовски – председател, доц. д-р Теодора Филипова и ас. Пламен Кънев – модератор. Перспективите за развитие на туристическия бизнес бяха представени от свищовските студенти пред доц. д-р Симеонка Петрова – председател, доц. д-р Ася Пенчева и гл. ас. д-р Любка Илиева – модератор.

След приключване на секционните презентации, проведени в рамките на работния ден, оценяващите екипи споделиха отличните си впечатления от подготовката и изявата на свищовските възпитаници. На всички студенти, представили своите научни разработки председателите на комисиите връчиха сертификат за участие, а отличените на първите три места получиха грамота и предметна награда от деканите на факултетите-организатори.

Информация за наградените участници по факултети:

ФАКУЛТЕТ „ФИНАНСИ“

 1. I. Направления „Публичните финанси в контекста на  финансовата рамка 2014-2020”, „Социална политика на Европейския съюз – състояние и европейски перспективи” и „Инициативи за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж”:

1 място Николай Цветомиров Николов – III курс, спец. „Финанси“

2 място Беатрис Венциславова Любенова – ІІ курс, спец.  „Финанси”, Гергана Димитрова Георгиева – III курс, спец. „Финанси“

3 място Даяна Желязкова Шутиноска – III курс, спец. „Финанси“ Силвия Блажева Петрова  - III курс, спец. „Финанси“

 1. II. Направления „Корпоративните финанси – основа на икономическия растеж”, „Банковият сектор – тенденции, предизвикателства и решения” и „Застраховането в контекста на Стратегия „Европа 2020”:

1 място Георги Анатолиев Георгиев – III курс, спец. „Финанси“

2 място Христо Стефанов Христов – I курс, МП „Финансов мениджмънт”

3 място Джунейт Адинянов Мустафов – III курс, спец. „Финанси“ Алихюсеин Алиев – III курс, спец. „Финанси“

ФАКУЛТЕТ „СТОПАНСКА ОТЧЕТНОСТ“

 1. I. Направление „Счетоводството, като информационна и контролна система”:

1 място Марий Весков Стоянов – І курс, МП СОНП 2 място Петя Тодорова Георгиева – І курс, МП СОНП 3 място Николета Красимирова Костова – III курс, спец. „Счетоводство и контрол

 1. II. Направления „Контролът и анализът за запазване на динамичното равновесие в икономиката” и „Приложение на статистическите методи в икономическите изследвания”:

1 място Пламена Трифонова Трифонова – ІІ курс, спец. „Статистика и иконометрия”

2 място Красимира Борянова Байкова – ІV курс, спец. „Стопански и финансов контрол”

3 място Дияна Добромирова Танева – ІІІ курс, „Статистика и иконометрия” Александър Руменов Ръбин – ІІІ курс, спец. „Стопански и финансов контрол”

ФАКУЛТЕТ „МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГ“

 1. I. Направления „Актуални проблеми  пред европейската интеграция и европейския бизнес”, „Съдеятелска среда и криза в икономиката и управлението” и „Стратегически перспективи за развитието на бизнеса и публичния сектор”:

1 място Даниела Владимирова Тодорова – ІV курс, спец. „Екомениджмънт”

2 място Полина Любенова Вътова – ІІІ курс, спец. „Екомениджмънт” Даяна Желязкова Шутиноска – ІІІ курс, спец. „Финанси”

3 място Виктория Тихомирова Цоцова – ІV курс, спец. „Стопанско управление”

 1. II. Направления „Новите направления в маркетинга: от глобализация към персонализация” и „Съвременни информационни и комуникационни технологии за иновативно развитие на бизнеса”:

1 място Полина Красимирова Пейчева – ІV курс, спец. Маркетинг 2 място Добринка Георгиева Георгиева – ІІІ курс, спец. „Бизнес информатика” 3 място Антонио Румянов Първанов – ІІ курс, спец. „Бизнес информатика

ФАКУЛТЕТ „ПРОИЗВОДСТВЕН И ТЪРГОВСКИ БИЗНЕС“

 1. I. Направления „Индустриалният бизнес в контекста на програма "България 2020" и „Предизвикателствата пред националния аграрен сектор”:

1 място Евелин Евгениев Христов – IV курс, спец. „Аграрна икономика”

2 място Станислав Димитров Сейков – IV курс, спец. „Икономика на индустрията”

3 място Милен Мирков Гаврилов – IV курс, спец. „Икономика на индустрията” Пламен Христов Вачков – IV курс, спец. „Икономика на индустрията”

 1. II. Направление „Перспективи за развитие на търговския бизнес”:

1 място Гюлфен Ремзи Мехмедова – ІІІ курс, спец. „Икономика на търговията” Фредерик Алексиев Радев – ІІІ курс, спец. „Икономика на туризма”

2 място Тони Иванова Янева – ІІ курс, спец. „Икономика на търговията” Ина Ивайлова Йорданова – ІІ курс, спец. „Икономика на търговията”

3 място Ивелин Валентинов Митев – І курс, спец. „Икономика на търговията”

 1. III. Направление „Перспективи за развитие на туристическия бизнес”:

1 място Мирослав Димитров Харизанов – ІІІ курс, спец. „Икономика на туризма” Деница Иванова Буюклиева – ІІІ курс, спец. „Икономика на туризма”

2 място Венелин Емилов Ангелов – ІV курс, спец. „Икономика на туризма”

3 място Ралица Благомирова Андреева – ІV курс, спец. „Икономика на туризма”

Още »


Уважаеми колеги,
Днес бяха публикувани 1672 стажантски позиции по Програмата за летни студентски стажове в държавната администрация за 2015 г. Програмата се провежда успешно за четвърта поредна година при изключителен интерес, както от страна на студентите, така и от страна на държавната администрация.

В Програмата за летни студентски стажове в държавната администрация 2015 г. могат да участват всички студенти, които са в процес на обучение във висше училище в страната или чужбина с непрекъснати студентски права без значение от степента, формата на обучението или курса.

Програмата е с фокус върху придобиването на професионален опит, нови знания и умения в реална работна среда, както и професионална ориентация на студентите. Стажовете ще се проведат в периода 1 юли – 30 септември 2015 г.

Предлагат се стажове в 42 професионални направления като най-търсените от страна на администрацията с най-много стажантски позиции са Икономика (486), Администрация и управление (188), Право (185), Архитектура, строителство и геодезия (153) и  Социални дейности (68).

Условията на програмата са публикувани на Портала за студентски стажове в държавната администрация в раздел Информация за програмата:http://staj.government.bg.

Процедурата за кандидатстване и подбор е изцяло онлайн и се осъществява на портала. Крайният срок за кандидатстване е 29 април 2015 г.

Още »


Уважаеми колеги,
Стартира кампания за кандидатстване за стипендии за успех и специални стипендии за летен семестър на учебната 2014/2015 г. по проект „Студентски стипендии”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
От 01.04.2015 г. до 28.04.2015 г. студентите имат възможност да кандидатстват по електронен път чрез настоящата страница. Крайната дата за подаване на документите за стипендии за успех и специални стипендии на хартиен носител във Висшите училища е 30.04.2015 г.
Подробни разяснения ще намерите в секцията „Онлайн кандидатстване” http://eurostipendii.mon.bg/

Образец на удостоверение за кандидатстване за специална стипендия  ТУК.

Още »


Уважаеми колеги,
Обявени са студентски конкурси във връзка с провеждането на Петата международна конференция - Fifth International Conference on Establishment Surveys (ICES-V), която ще се проведе в Женева – Швейцария в периода 20-23 юни 2016 г.

Победителите от двата студентски конкурса ще представят там своите научни разработки.

Повече информация, относно двата конкурса и условията за участие може да намерите на следният адрес: http://www.portal-stat.admin.ch/ices5/student-contests/

Кандидатите трябва да заявят своето намерение за участие в конкурсите до 30 април 2015 г., като използват за целта онлайн формата за регистрация, която е достъпна на същия интернет адрес.

Допълнителни въпроси могат да бъдат задавани на имейл: ices-v.contest@bfs.admin.ch.

Още »


Уважаеми колеги,
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКАТА КОМИСИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ОБМЕН ОТПУСКА СТИПЕНДИИ “ФУЛБРАЙТ” И “ХЮБЪРТ ХЪМФРИ”

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016-17 ГОДИНА

Комисия “Фулбрайт” обявява конкурси за следните стипендии през учебната 2016-17 година:

 • Стипендии “Фулбрайт” за преподавателска и изследователска дейност (5 месеца)
 • Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми (10 месеца)  и специализации (до 6 месеца)
 • Съвместна стипендия за магистри по бизнес администрация “Фулбрайт – Бизнес колеж Прайс към университета на Оклахома” (2 години)
 • Съвместна стипендия за магистърски програми “Фулбрайт – Институт  Благодарност към Скандинавия” (10 месеца)
 • Стипендия “Хюбърт Хъмфри” за специалисти в държавния и частния сектор (10 месеца)
 • Стипендия за развитие на гражданското общество (3-5 месеца)

Краен срок за подаване на документи: 8 май, 2015 г.

Представянето на резултати от TOEFL и GRE/GMAT до 8 май, 2015 г. се счита за значително предимство при кандидатстване.

Краен срок за представяне на официални резултати от TOEFL и GRE/GMAT: 15 септември, 2015 г.

Информация и формуляри за кандидатстване:
на адрес http://www.fulbright.bg  и в Българо-американска комисия за образователен обмен “ФУЛБРАЙТ”
Централен офис: София, бул. Ал. Стамболийски № 17,
ет. І, стаи 9 и 15, тел: (02) 980 8212 и (02) 981 6830
Приемно време: 14 – 16 ч. всеки работен ден

Учебен Център към Комисия “Фулбрайт”
предлага подготовка за iBT TOEFL, IELTS, GRE, GMAT, SAT и обучение по английски език на всички нива.
Информация и записване: София 1504, ул. “Панайот Волов” № 1, ет. 2, ап. 6, тел. (02) 944 0441;
e-mail: studycenter@fulbright.bg

Компютърен тест център "Фулбрайт" № 8007
администрира тестовете: iBT TOEFL, GRE, PMI, CFM и GED
Информация: София 1000, бул. "Ал. Стамболийски" №17, I етаж, стая 14; тел. (02) 980 4985, 981 2215;
e-mail: stcsofia@fulbright.bg

Още »


Уважаеми колеги,
Управителният съвет на Съюза на икономистите в България обявява конкурс

МЛАД ИКОНОМИСТ - 2015г.  „ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА”

на тема: „Корпоративна социална отговорност – европейски и  национални практики“

Генерален спонсор и съорганизатор на конкурса е Икономически университет – гр. Варна

Участници в конкурса – категории: ученици; студенти и докторанти в български и европейски университети, млади предприемачи до 35 годишна възраст.

Гр.София 1000, ул.”Г.С.Раковски” №108, Съюз на икономистите в България,  За конкурса „Млад икономист-2015г.”, За справка: тел. 029871847; моб. тел: 0878 871 847;e-mail:unieconom@abv.bg ;

 • Всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип с една разработка;
 • Докладите трябва да бъдат написани на български език;
 • Пълният текст на разработката следва да бъде до 10 стандартни номерирани компютърни страници, вкл. фигурите и таблиците;
 • В текста да не се посочва името на автора;
 •  Участниците посочват личните си данни*  на отделна страница:
 • име, презиме и фамилия;
 • адрес за кореспонденция, телефон, мобилен телефон;e-mail;
 • име и адрес на учебно заведение, ФАКУЛТЕТ И СПЕЦИАЛНОСТ/фирма-длъжност/администрация - длъжност;
 • Разработката трябва да бъде подготвена за пряко репродуциране на лист А4 (210 х 297 мм). Отпечатването да бъде на лазерен принтер с шрифт Times New Roman, 14 пункта. Заглавието е с главни букви, центрирано и с удебелен шрифт. Изложението започва след три празни реда, като всеки абзац е с 1 см отстъп и двустранно изравняване;
 • Докладите се представят в два екземпляра на хартиен носител  по пощата или лично в офиса на СИБ и по електронен път на адрес: info@bgeconomist.bg;
 • Разработките се представят до 07 май 2015г. на адрес:
 • Награди по конкурса: първо,участниците заели първо място в четирите категории  получават парична награда; второ, носителите на специална награда получават предметна награда от отделни институции, съобразно връзката на направеното изследване с техния предмет на дейност; трето, заелите призовите първо, второ и трето място, и специална награда от всяка категория участници получават грамота; четвърто, на участниците придобили над 30 точки се присъжда сертификат за добро представяне в конкурса.
 • Церемонията по тържественото награждаване на участниците в конкурса „Млад икономист 2015г.”  ще се състои на 11 юни 2015г.,  Ден на икономиста, в гр. София, зала 4, Национален дом на науката на техниката, ул. „Г.С.Раковски” 108.
 • Неполучените на 11.06.2015г. награди могат да бъдат потърсени в офиса на СИБ, на посочения по-горе адрес;

Условията за участие в конкурса могат да бъдат намерени и на интернет страницата на СИБ: bgeconomist.bg

АНОТАЦИЯ на конкурса.

Още »