Обратно

ОКС "Магистър", Дистанционна форма
Учебен план на спeциалност "ЗАСТРАХОВАНЕ И СОЦИАЛНО ДЕЛО"
МП "ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ"
Икономисти, прием м. Март

Код Дисциплина Л* У Кре-
дити
1 семестър
ФФ-КЗСД-М-4 ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И ПРОЕКТИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Титуляри: проф. д-р Данаил Врачовски
Консултанти: доц. д-р Николай Нинов
90 0 8
ФФ-КЗСД-М-19 ТЕХНОЛОГИИ НА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
Титуляри: проф. д-р Данаил Врачовски
Консултанти: доц. д-р Николай Нинов
90 0 8
ФФ-КЗСД-М-15 ОЦЕНКИ НА МОДЕЛИТЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ В СТРАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Титуляри: ас. д-р Маргарита Николова
Консултанти: ас. д-р Маргарита Николова
90 0 7
ФФ-КФК-М-24 БЮДЖЕТНИ РЕШЕНИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Титуляри: доц. д-р Стефан Симеонов, проф. д-р Румяна Лилова
Консултанти: доц. д-р Стефан Симеонов, доц. д-р Николай Нинов
90 0 7
ФФ-КЗСД-М-12 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Титуляри: проф. д-р Данаил Врачовски
Консултанти: доц. д-р Николай Нинов
90 0 8
2 семестър
ФММ-КМА-М-18 МАРКЕТИНГ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Титуляри: доц. д-р Иван Марчевски
Консултанти: гл. ас. д-р Радослав Йорданов
105 0 9
ФФ-КЗСД-М-3 ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ
Титуляри: проф. д-р Боян Илиев
Консултанти: доц. д-р Румен Ерусалимов
105 0 9
ФФ-КЗСД-М-5 ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ СИСТЕМИ И ФИНАНСИРАНЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Титуляри: проф. д-р Данаил Врачовски
Консултанти: доц. д-р Николай Нинов
105 0 9
ФФ-КЗСД-М-14 ОТЧЕТНОСТ И ОДИТ НА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ
Титуляри: проф. д-р Данаил Врачовски, доц. д-р Пламен Йорданов
Консултанти: ас. д-р Маргарита Николова
105 0 9
ФФ-КЗСД-М-24 МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
Титуляри: проф. д-р Данаил Врачовски
Консултанти: доц. д-р Николай Нинов
45 0 3
3 семестър
ФФ-КЗСД-М-26 МАГИСТЪРСКИ КОЛОКВИУМ
Титуляри: проф. д-р Данаил Врачовски
Консултанти: доц. д-р Николай Нинов
0 0 15

*В съответствие с чл. 11, ал. 3 от Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища, присъствените периоди са 10% от посочения хорариум.