КЪМ   ЧИТАТЕЛИТЕ   И   АВТОРИТЕ

Библиотека „Стопански свят” издава монографични изследвания на автори от цялата страна за подпомагане на научното им  израстване – при хабилитиране и защита на дисертации. Авторитетният редакционен състав от известни учени в национален и световен мащаб позволява оценяването и публикуването на трудове в областта на Счетоводната отчетност, Финансите, Мениджмънта и маркетинга, Управлението на бизнеса, Екологията и други актуални направления на икономическата и управленската наука.
Разпространението на монографичните трудове сред научните институции, фирмите и организациите ги прави достъпни за широка аудитория, интересуваща се не само от теоретичните проблеми на икономическото и социалното развитие, но и от конкретното им решаване в практиката.
Публикациите в библиотека “Стопански свят” трябва да отговарят на определени изисквания:
Работата да има изследователски характер; обем – между 120-160 стандартни страници А4 (30 реда – 60 удара), /за таблици, диаграми и др. да се предвиди половин стр./; изпълнение Word, шрифт -  Times New Roman-14 pt, полета – стандартни; цитиране – според стандарт БДС 17 377-96.


Редакционен съвет
  1. Проф. д-р Румяна Лилова  – главен редактор
  2. Проф. д-р ик.н. Румен Върбанов – зам.главен редактор
  3. Проф. д-р Милка Бакърджиева
  4. Проф. д-р Виолета Краева
  5. Проф. д-р Мария Андреева
  6. Доц. д-р Диана Ималова
  7. Доц. д-р Михаил Чиприянов
  8. Доц. д-р Галина Захариева

Екип за техническо обслужване:

  1. Анка Танева     – стилов редактор
  2. Ваня Борисова – технически секретар

Адрес на редакцията:
5250 гр. Свищов, ул. “Ем. Чакъров” 2
СА “Д. А. Ценов”, Библиотека “Стопански свят”

 Брой 85  Брой 86  Брой 87  Брой 88  Брой 89  Брой 90  Брой 91  Брой 92  Брой 93  Брой 94  Брой 95  Брой 96  Брой 97  Брой 98  Брой 99  Брой 100  Брой 101  Брой 102  Брой 103  Брой 104  Брой 105  Брой 106  Брой 107  Брой 108  Брой 109  Брой 110  Брой 111  Брой 112  Брой 113  Брой 114  Брой 115  Брой 116  Брой 117  Брой 118  Брой 119  Брой 119  Брой 119  Брой 119  Брой 120  Брой 121  Брой 122