Wiley Online Library
 
 
 
НАБИС
Национална академична библиотечно-информационна система
 
 
JSTOR

Достъпът до електронната библиотека JSTOR се осигурява в рамките на проект BG051PO001.3.3-04/25/28.08.2009 „Надграждане на научния потенциал на докторанти и млади учени чрез обучение по съвременни методи за емпирични изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”, осъществяван от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
   
ScienceDirect
   
ProQuest
   
Scopus
   
ISI Web of knowledge
   
Engineering Village
   
Embase
   
Библиотечен eлектронен каталог
   
EBSCO Host on-linе
   
Blackwell Publishing on-line
   
SSRN - Social Science Research Network
   
NBER - National Bureau of Economic Research
   
RePEc - Research Papers in Economics
   
Соционет