По силата на приетите от Академическия съвет на С. А. "Д. А. Ценов" - Свищов правилник за регламентиране дейността и процедури за организацията на лятно училище Академията ще организира събитието ежегодно в края на лятото. В него ще участват чуждестранни студенти и студентски групи от чуждестранни университети, поддържащи двустранни договорни отношения със свищовската Алма Матер. С това се утвърждава създадената вече традиция, но се разширява обхватът и се институционализира организацията, с което лятното училище ще предлага учебни и културно-познавателни дейности, свързани с икономиката и културата на нашата страна и Черноморския регион и по този начин ще съдейства за популяризиране на Стопанска Академия като част от европейската образователна система.