Изисквания на БДС 17377-96  Библиографско цитиране

Стандартът определя реда, обема и формата на библиографските сведения за цитираните  в различните публикации документи или отделни самостоятелни и несамостоятелни части от тях.

Цитиране на
статии от списания:
(с ISSN)

Фамилия на автора, лично име (или инициали). Наименование на статията. // Наименование на списанието, година, номер на книжката, (страници – незадължителен елемент).
(Желателно е да се посочи страницата на цитата.)
Пример1 – един автор:
Радулова, А. Анализ на структурните изменения в икономиката под влияние на чуждестранните и вътрешните инвестиционни потоци. // Народностопански архив, 2009, N 1, с. 42.
Пример 2 – до 3 автори:
Захариев, А., Захариева, Г., Ганчев, А. Фирмени инвестиции в човешкия капитал - тенденции и приоритети. // Народностопански архив, 2009, N 1, с. 22. 

Доклади от сборници:
(с ISSN)

Фамилия на автора, лично име (или инициали). Наименование на статията. // Наименование на сборника. Място на издаване, том, година, серия, (страници – незадължителен елемент).
(Желателно е да се посочи страницата на цитата.)
Пример:
Проданов, С., Радулова, А. Изследване динамиката на структурните промени в икономиката следствие от вътрешните и чуждестранните инвестиционни потоци в България (за периода 1996 - 2007 г.). // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов. Свищов, 10, 2009,  с. 52. 

Публикации от непериодични издания:
(с ISВN)

Фамилия на автора, лично име (или инициали). Наименование на статията. // Наименование на изданието. Място на издаване, година. (страници – незадължителен елемент).
(Желателно е да се посочи страницата на цитата.)
Пример:
Каменов, К. Кризата – преодоляване или фалит. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция. Свищов, 2009. с. 3.

Книги, монографии:

Фамилия на автора, лично име (или инициали). Наименование на книгата. Място на издаване, година.  (страници - незадължителен елемент).
Пример:
Проданов, Г., Радонов, Д. Счетоводство на предприятието. София, 2010. с. 55.
(Общият обем на книгата не е задължителен елемент, желателно е да бъде посочена страницата на цитата от нея.) 

Учебници, учебни помагала, речници

Фамилия на автора, лично име (или инициали). Наименование на учебника, речника, помагалото (том). Място на издаване, година. (страници - незадължителен елемент).
Пример – 1 автор:
Върбанов, Р. Интернет технологии в бизнеса и мениджмънта. В. Търново, 2009. 416 с. (Общият обем на учебника не е задължителен елемент, желателно е да бъде посочена страницата на цитата от него – напр. с. 58.) 
Пример 2 – до трима автори:
Георгиев, Н., Чонова, Р., Ганева, В. Икономическа социология.  2. прераб. и доп. изд., Свищов, 2009.  с. 12.
Пример 3 – повече от 3 автори :
Аверкович, Е., Илиев, Г., Симеонова, Р. и др. Управленско счетоводство. В. Търново, 2008.  с. 39. 
Задължително в инверсия се изписват имената на първите трима автори, а останалите могат да се изпускат с означението и др., но би било по-добре да се изпишат, за да се отчетат цитатите им. 

Електронен източник:

Заглавие на ресурса. Година. Дата на последно влизане на потребителя (за застраховка)

Изисквания на БДС 15419-82
за библиографско описание на книги, БДС 17264 -91 библиографско описание аналитично описание на съставни части от публикации в книжни материали 

Статии в списания:
(с ISSN)

Фамилия на автора, лично име (или инициали). Наименование на статията / Авторска отговорност. // Наименование на списанието. - Местоиздаване, година, номер на книжката, страници.
Пример1 – един автор:
Радулова, Анелия К. Анализ на структурните изменения в икономиката под влияние на чуждестранните и вътрешни инвестиционни потоци / Анелия К. Радулова. // Народностопански архив. - Свищов, 2009, N 1, с. 42-54.
Пример 2 – до 3 автори:
Захариев, Андрей и др. Фирмени инвестиции в човешкия капитал - тенденции и приоритети / Андрей Захариев, Галина Захариева, Александър Ганчев. // Народностопански архив. - Свищов, 2009, N 1, с. 21-41. 

Доклади в сборници:
(с ISSN)

Фамилия на автора, лично име (или инициали). Наименование на статията / Авторска отговорност. // Наименование на сборника. Място на издаване : Издателство, том, година, серия, страници.
Пример:
Проданов, Стоян и др. Изследване динамиката на структурните промени в икономиката следствие от вътрешните и чуждестранните инвестиционни потоци в България (за периода 1996 - 2007 г.) / Стоян Проданов, Анелия Радулова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов. Свищов : АИ Ценов, 10, 2009,  с. 52-78.
лично име (или инициали).

Публикации в непериодични издания:
(с ISВN)

Фамилия на автора, лично име (или инициали). Наименование на статията / Авторска отговорност // Наименование на изданието. - Място на издаване : Издателство, година, страници.
Пример:
Каменов, Камен. Кризата - преодоляване или фалит / Камен Каменов // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция. – Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 3-7.
ISBN 978-954-23-0442-5

Книги, монографии, глави от книги:

Фамилия на автора, лично име (или инициали). Наименование на книгата / Авторска отговорност. - Място на издаване : Издателство, година. - брой страници.
Пример:

Проданов, Георги и др. Счетоводство на предприятието / Георги Проданов, Димитър Радонов. - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2010. - 556 с.    
ISBN 978-954-28-0668-4 

Учебници, учебни помагала, речници

Фамилия на автора, лично име (или инициали). Наименование на учебника, речника, помагалото (том) / Авторска отговорност. - Място на издаване : Издателство, година. - страници.
Пример – 1 автор:
Върбанов, Румен. Интернет технологии в бизнеса и мениджмънта / Румен Върбанов. - В. Търново : Фабер, 2009. - 416 с. 
ISBN 978-954-400-136-0 

Пример 2 – до трима автори:
Георгиев, Никола и др. Икономическа социология / Никола Георгиев, Румяна Чонова, Ваня Ганева. - 2. прераб. и доп. изд. - Свищов : АИ Ценов, 2009. - 530 с.
ISBN 978-954-23-0439-5 

Пример 3 – повече от 3 автори:
Управленско счетоводство : Сборник от задачи, тестове и казуси / Екатерина Аверкович и др. - В. Търново : Фабер, 2008. - 348 с.
Др. авт. : Георги Илиев, Росица Симеонова, Станислав Александров, Галя Иванова, Станислава Панчева, Диана Крумова, Радосвета Кръстева-Христова (изброяват се всички автори )
ISBN 978-954-775-975-6 
Синонимен речник на съвременния български книжовен език / Милка Николова Димитрова-Павчинска, Ана Николова Спасова-Арнаудова. - 3. изд. - София : Наука и изкуство, 2004. - 1142 с.
ISBN 954-02-0256-6 

Електронен източник:

Фамилия на автора, лично име (или инициали). Наименование, година,
Пример:
Петров, П. С. Лекции по дисциплината „Бизнес информатика”, 2007,

Заб. Имената на авторите се описват така, както са на титулната страница.