ОТДЕЛ "ДОКТОРАНТУРА И АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ"

  Закони, наредби, правилници

Закон за развитие на академичния състав в Република България
Закон за висшето образование
Правилник за прилагане на Закон за развитие на академичния състав в Република България
Правилник за прилагане на Закон за развитие на академичния състав в СA "Д. А. Ценов

  Акредитация на образователна и научна степен "доктор"

Основания и процедури, необходими за акредитацията - (MS Word .doc)
Критерии за оценяване на обучението по образователната и научна степен "доктор" по научна специалност - (MS Word .doc)
Заглавна страница на доклада за резултатите от изпълнението на критериите за оценяване и акредитация на обучението по образователната и научна степен "Доктор" - (MS Word .doc)
Приложения No. 2, 3, 4 и 5 - (MS Word .doc)
  Приложение No. 2 - Изпити, курсове и семинари за докторанти,
обучаващи се в СА "Д. А. Ценов";
Приложение No. 3 - Списъци на обучаваните докторанти по научната специалност, на приетите докторанти по специалността и на на успешно защитили докторанти по научната специалност за последните 5 години;
Приложение No. 4 - Списък на хабилитираните преподаватели на основен трудов договор във факултета;
Приложение No. 5 - Списък на изданията в Стопанска академия “Д. А. Ценов”