Документи за кандидатстване

  Списък на документите за кандидатстване в конкурс
Кандидатстване за докторант

  Списък на документите за разкриване на процедури за защита на дисертационни трудове
за образователна и научна степен "доктор"
за научна степен "доктор на науките"

  Списък на документи за участие в конкурс за:
академична длъжност "професор"
академична длъжност "доцент"
академична длъжност "главен асистент"
академична длъжност "асистент"

  Документи образци

       За докторанти
Атестационен лист на докторанта
Молба за явяване на изпит от докторантски минимум
Молба за ползване на годишен отпуск