Семестриални такси за обучение през учебната 2015/2016 г.

I. Семестриални такси за обучение в ОКС “Бакалавър”

No. по ред Наименование на таксата Стойност
1. Семестриални такси за обучение на студенти ОКС “Бакалавър”
1.1. Редовно обучение
1.1.1. Направление “Администрация и управление” 180
1.1.2. Направление “Икономика” 180
1.2. Задочно обучение
1.2.1. Направление “Администрация и управление” 155
1.2.2. Направление “Икономика” 155

II.Семестриални такси за обучение в ОКС “Бакалавър” – втора специалност

1. Направление “Администрация и управление” 180
2. Направление “Икономика” 180


1. От семестриалните такси по точка I съгласно чл. 95, ал. 6 от ЗВО се освобождават:
          –  лица, които са кръгли сираци;
          –  лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; кръгли сираци;
          –   военноинвалидите;
          –   лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;
         – докторантите през последните две години на докторантурата;
         – студентите и докторантите, приети при условия и по ред, определен в акт на Министерския съвет, в случай, че в този акт е предвидено такова освобождаване.
         
Наличие на горните обстоятелства се доказват със съответните документи.
               
2. Студенти и докторанти – граждани на друга държава – членка на Европейския съюз или държава – страна по споразумението за  Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, заплащат семестриалните си такси за обучението при условията и по реда, определени за българските граждани.

3. Семестриалните такси се внасят по бюджетната сметка на СА “Д. А. Ценов” в Общинска банка – финансов център Свищов.

IBAN BG78SOMB913031TSENOV00
Банка: ОБЩИНСКА БАНКА АД - финансов център - Свищов
BIC CODE: SOMBBGSF
Титуляр: СА "Д. А. Ценов" – Свищов
Задължено лице (вносител) – СТУДЕНТЪТ
Във вносната бележка за "задължено лице (вносител)" се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно и ЕГН на СТУДЕНТА.

За "основание за плащане" се изписва "СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА"