Уважаеми колеги,
членове на академичната общност,
Уважаеми възпитаници на Стопанска академия,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми кандидат-студенти и родители,

     В навечерието на 80-годишния си юбилей Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ започна нов етап в своето развитие – етап на възраждане на академизма, професионалното самочувствие и традициите, градени десетилетия от такива наши предшественици и бележити учени като акад. Георги Данаилов, акад. Александър Божинов, проф. Димитър Бъров, проф. Светослав Гаврийски, проф. Минко Русенов. Благодарение на Вашата активна гражданска позиция, непримиримия Ви дух и решителните действия на Министерството на образованието и науката, в нашата Алма матер бяха възстановени редът и законността. Преустановиха се практиките, които рушаха нейния авторитет и я отдалечаваха от идеала за прогресивно академично средище.
      Нашата Академия е уникално висше училище. Тя е плод на безкористното благодеяние на великия родолюбец Димитър Ценов, дарил цялото си богатство в името на интелектуалното и духовното развитие на Свищов. Тя е храм на знанието, обител на самоотвержеността!
      Ценов ни завеща нещо повече от висше училище. Той ни завеща кауза! Затова ние имаме моралния дълг, също като него, да благоговеем пред знанието и просветата, да посветим усилията си за възстановяване на доверието към Стопанска академия, да я превърнем в наша лична съдба. Защото колкото това морално чувство е по-възвишено у един човек, толкова той е по-устойчив пред изпитанията на времето!
      Стопанска академия продължава напред и заслугата е на всички Вас, милеещи за нейното благо. Имаме необходимите предпоставки заедно да й върнем славата на лидер в образованието и науката. Имаме най-важното – мотивирани и мотивиращи преподаватели, научни авторитети, отзивчиви служители, отговорни личности, за които знанието, развитието и интересите на студентите са основна ценност и белег на висш професионализъм. В годините Академията създаде общност от над 130 хиляди възпитаници – нейни посланици, респектиращи със своите знания и постижения, пазещи и утвърждаващи доброто й име като средище на свободолюбието и творческата мисъл, като място, на което се гради бъдещето на България.
      Стопанска академия е идеал, който обединява мъдростта и младостта. Тя окрилява и одухотворява, вдъхва надежди и сбъдва мечти. Сега е моментът, всички ние – преподаватели, служители, докторанти, студенти, възпитаници на Академията, граждани на Свищов – да мобилизираме усилията си и да се посветим изцяло на този идеал, да дадем скромната си лепта към делото на Ценов. Това е въпрос на чест и патриотичен дълг!

Ректор на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов

КУРСОВЕ


Сектор „Факултативно обучение” при СА „Д.А.Ценов”
организира интензивни подготвителни(присъствени и онлайн) кандидатстудентски курсове по:

 

 • Икономика
 • Икономическа география на България
 • Математика
 • Чужди езици

Присъствени кандидатстудентски курсове ще се проведат само при сформиране на група!

Справки и записване:
„Център за следдипломно и факултативно обучение”
 Сектор Факултативно обучение
 п.к. 5250, гр. Свищов, ул. „Цар Борис  I” № 1, ет. 2
 е-mail: cfe@uni-svishtov.bg
 тел.: 0882 / 552 520, 0882 / 552 521

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНE

За академичната 2016/2017 учебна година приемът на студенти в образователно-квалификационна степен “бакалавър” в СА „Д. А. Ценов” - Свищов се осъществява:
 
 • с оценка от държавен зрелостен изпит, включително и тази за придобиване на
  професионална квалификация, вписана в дипломата за средно образование в
  раздел "Допълнително положени държавни зрелостни изпити", проведени в
  периода 2008 г. - 2016 г.;
 • след успешно положен в СА „Д. А. Ценов” кандидатстудентски изпит (еднороден тест от 60 въпроса) по една от дисциплините: Математика, Икономика, Икономическа география на България или Чужд език – английски, немски, френски, руски или испански език;
 • с пренесена оценка от успешно положен кандидат-студентски изпит в друго висше училище;
 • с оценка от национални и международни олимпиади (кандидат-студентите, лауреати на национални и международни олимпиади, завършващи средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата, носители на медали от олимпийски, световни и европейски първенства, се приемат без конкурсен изпит и извън утвърдения ежегоден брой на приеманите за обучение студенти, като се признава оценка Отличен 6.00, когато конкурсният изпит за желаната от тях специалност съответства на предмета на олимпиадата).
 


Изискванията към кандидат-студентите за кандидатстване за всички специалности и форми на обучение в СА „Д. А. Ценов“ са следните:

 • да имат завършено средно образование;
 • да имат вписани балообразуващи оценки в дипломата за завършено средно образование, необходими за кандидатстване в СА "Д.А.Ценов".


По реда и условията на българските граждани могат да кандидатстват и чужденци, ако:

 • имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Р България, удостоверен с валиден документ за самоличност;
 • имат статут на бежанци;
 • кандидатите са от българска народност, удостоверена по реда на Постановление №103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина;
 • кандидатите са от държавите членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство;
 • имат двойно гражданство, едното от които е българско.


Не се допускат да кандидатстват и да се обучават в СА „Д. А. Ценов“:

 • студенти в същото или в друго висше училище, ако не представят документ, че са се отписали;
 • завършилите висше образование, субсидирано от държавата, с придобита Образователно-квалификационна степен “бакалавър” в същата или по-ниска от притежаваната от тях образователно-квалификационна степен;
 • чуждестранни граждани, временно пребиваващи в Р България;
 • лица със следните психични заболявания: шизофрения - изходно състояние (с шизофренен дефект), трайна шизофренна промяна на личността, непрекъснато протичаща шизофрения; циклофрения - алтернантно и хронично протичане, чести психотични фази; епилепсия - изразена епилептична промяна на личността, чести (особено големи) епилептични припадъци; доказана истинска параноя; травматични и други енцефалопатии с тежки характерови и интелектуално-мнестични промени.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

Документи за участие в кандидатстудентската кампания се подават лично или чрез друго лице:

 1. 1. В Кандидатстудентския център при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов;
 2. 2. ONLINE на WWW.UNI-SVISHTOV.BG
 3. 3. В офисите на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация в цялата страна (ЦКПИ);
 4. 4. В офисите на Националната агенция за прием на кандидатстудентски документи (НАПС);
 5. 5. По пощата или чрез куриерска фирма /с обратна разписка/ на адрес: гр. Свищов, п.к. 5250, СА „Д. А. Ценов“, ул. „Ем. Чакъров“ № 2, за Кандидатстудентски център, тел. 0882/552 523;

При кандидатстване с оценка от държавен зрелостен изпит, положен в периода 2008 г. - 2016 г., с оценка от конкурсен изпит, положен в СА "Д.А. Ценов" или с пренесена оценка от друго висше училище, кандидат-студентите подават следните документи:

 • Заявление за кандидатстване по образец, валиден само за СА "Д.А.Ценов" - Свищов(налично в електронен вариант на сайта на СА и на хартиен носител - притурка в брошурата);
 • Оригинал и копие на диплома за завършено средно образование(оригиналът на дипломата се връща на кандидата от длъжностното лице, след приемане на кандидатстудентските документи);
 • Копие на лична карта;
 • Документ за внесена такса за кандидатстване;
 • Документ, удостоверяващ успешното полагане на кандидатстудентски изпит в друго висше училище(само за кандидатстващите с пренесени оценки от успешно положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище).

Когато в дипломата за средно образование не е вписан общият успех, кандидат-студентът представя удостоверение от средното училище за общ успех, подписано от директора и подпечатано с печата на училището.

При явяване на конкурсния изпит кандидат-студентът представя лична карта и формуляр с входящ номер, получен при подаване на документите.

За да участват в класирането, кандидат-студентите, завършващи в годината на кандидатстване, които са положили успешно конкурсен изпит в СА "Д.А.Ценов" - Свищов, са длъжни, след получаване на дипломата за средно образование , да я представят ведно с останалите изискуеми документи, с цел отразяване на балообразуващите оценки в електронната система.

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КАНДИДАТСТУДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ С ОЦЕНКА ОТ  ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ, ПРЕНЕСЕНА ОЦЕНКА ОТ ДРУГО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ИЛИ С ОЦЕНКА ОТ НАЦИОНАЛНИ ИЛИ МЕЖДУНАРОДНИ ОЛИМПИАДИ

 • Срокът за подаване на документи за участие в кандидатстудентската кампания с оценка от държавен зрелостен изпит, положен в периода 2008 г. - 2016 г. и с пренесена оценка от успешно положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище е постоянен.
 • За да участват в първо класиране, кандидат-студентите следва да подадат необходимите документи до 9 юли 2016 г.
 • Кандидат-студентите, подали документи след 9 юли 2016 г. участват в класиранията, обявени след датата на подаването на документи.

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КАНДИДАТСТУДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ С КОНКУРСЕН ИЗПИТ СА:

Изпитна сесия /месец/ Кандидат-студентите, желаещи да участват в изпитните сесии, подават документи в периода:
Януари 04.01.2016 г. – 29.01.2016 г.
Февруари 04.01.2016 г. – 26.02.2016 г.
Март 04.01.2016 г. – 25.03.2016 г.
Април 04.01.2016 г. – 22.04.2016 г.
Май 04.01.2016 г. – 27.05.2016 г.
Юни 04.01.2016 г. – 24.06.2016 г.
Юли 04.01.2016 г. – 22.07.2016 г.
Август 04.01.2016 г. – 26.08.2016 г.
За да участват в първо класиране, кандидат-студентите следва да подадат необходимите документи до 24 юни 2016 г. и да положат съответният изпит най-късно на 25 юни 2016 г.
Кандидат-студентите, подали документи след 24 юни 2016 г. участват в класиранията, обявени след датата на подаването на документи.


РАБОТНО ВРЕМЕ
на Кандидатстудентски център при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов
за прием на документи

Понеделник - Петък от 08:00 ч. до 17:00 ч.
Събота от 09:00 ч. до 16:00 ч.

ТАКСИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидат-студентите придобиват право на участие в кандидатстудентска кампания 2016 г. след заплащане на съответните такси:

Такса за кандидатстване с един изпит
50,00 лв.
Такса за кандидатстване за всеки следващ изпит
20,00 лв.
Такса за кандидатстване с оценка от ДЗИ
50,00 лв.
Такса за кандидатстване с оценка от ДЗИ и конкурсен изпит
70,00 лв.
Такса за кандидатстване с пренесена оценка от положен изпит в друго висше училище
50,00 лв.
Такса за издаване на служебна бележка, удостоверяваща успешното полагане на кандидатстудентски изпит в Стопанска академия
50,00 лв.

Таксите за кандидатстване се заплащат, както следва:
 • При подаване на документи в гр. Свищов - в офиса на Общинска банка АД, локализирана в Академичния кампус/до Кандидатстудентски център/.
 • При подаване на документите в офисите на Центровете за прием на документи - в съответния офис, където се подават документите (телефоните и адресите на офисите са отразени в страницата на Академията в Интернет /Кандидатстудентски прием 2016/).
 • Таксите за кандидатстване могат да се превеждат и по банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ), по банковата сметка на Стопанска академия “Д. А. Ценов” – гр. Свищов:

IBAN BG78SOMB913031TSENOV00
Банка: ОБЩИНСКА БАНКА АД - финансов център - Свищов
BIC CODE: SOMBBGSF
Титуляр: СА “Д. А. Ценов” – Свищов
Задължено лице (вносител) – КАНДИДАТ-СТУДЕНТЪТ
Във вносната бележка за “задължено лице (вносител)” се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.
За “основание за плащане” се изписва “КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА”


От такса за кандидатстване се освобождават:
 • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто – след представяне на документ от ТЕЛК;
 • военноинвалиди – представя се документ за инвалидност;
 • кръгли сираци – удостоверява се с актове за смърт на родителите;
 • майки с три и повече деца – представят се актовете за раждане на децата;
 • близнаци – представят се двата акта за раждане (освобождават се от такси, когато са кандидатствали едновременно в СА, в едно и също професионално направление);
 • лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи - представя се удостоверение.

ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

Кандидат-студентите могат да подадат лично или чрез друго лице своите документи за участие в КСК 2016 г. в
Kандидатстудентския център при СА "Д. А. Ценов" - Свищов, както и в следните офиси на бюрата „ЦКПИ”, „НАПС

Kандидатстудентски център при СА "Д. А. Ценов" - Свищов

Адрес на центъра Телефон за контакти
ул. "Емануил Чакъров" №2 0882/ 552 523
0631/ 66 381
0631/ 66 431
0631/ 66 225
0631/ 66 226
0631/ 66 227
0631/ 66 234

РАБОТНО ВРЕМЕ
на Кандидатстудентски център при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов

Понеделник - Петък от 08:00 ч. до 17:00 ч.
Събота от 09:00 ч. до 16:00 ч.

Приложение 2

БЮРА НА ЦЕНТЪРА ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ПОДГОТОВКА И ИНФОРМАЦИЯ (ЦКПИ)
ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ

www.ckpi-bg.com, e-mail:info@ckpi-bg.com и национален телефон на ЦКПИ 0879 120 470 за информация

Населено място Адрес Телефони за контакти
Благоевград ул. “Ив. Михайлов” 66, ЮЗУ, I Учебен корпус,
зала 206
0887/886 012
Бургас бул. “Гладстон” 47, (Младежки културен център) 0888/305 539      
0889/184 679
0885/754 436
Варна ул. “Христо Ботев” 3 А, (ЦИО “Вектор” ) 052/602 183                  
052/612 266
Видин ул.“Екзарх Йосиф I” 17, ОУ "Климент Охридски" 8 0887/327 768               
Велико Търново ул. “Христо Ботев “19, вход север, ет. 2, зала 201 062/63 36 52              
0882/476 287
ул. „Христо Ботев“ 19, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Учебен корпус № 5 062/63 36 52                 
0882/476 287     
след 08.06.2016 г.
Враца ВТУ- филиал Враца, Ученически комплекс, Корпус 1 092/64 10 86        
0886/981 155
ул. “Антим І”  12, СОУ “Козма Тричков” 092/663 164        
0886/981 155
след 08.06.2016 г.
Габрово площад “1-ви май” № 1, вх. В, ет. 2 0878/264 202
ул. “Х. Димитър” 4, Технически университет - Ректорат 0878/264 202
след 08.06.2016 г.
Добрич ул. България 1, офис 901, (Централна кооперативна банка) 058/580 623                
0876/650 417
Казанлък Хуманитарна гимназия “Св. Св. Кирил и Методий” 0431/62 567                   
0878/799 297              
0898/309 636
Кърджали СОУ “Отец Паисий” 0886/676 146
Кюстендил ул. “Осми март” 8 0876/796 522
Ловеч ул. “Съйко Съев” 31 (Технически колеж) 0886/430 997
Монтана ул.”Трети март” 98, ет.1, (Младежки дом) 0899/ 540 931
0879/117 028
Пазарджик ул. "Ген. Гурко” 2, ет. 2, офис, /сградата на Хебърстрой/ 0898/831 917
Перник площад Кракра, Общински младежки дом 0899/808 816
Петрич Професионална гимназия по икономика и туризъм “Проф. Ас. Златаров”, ул. “Отец Паисий” №3 0887/886 012
Плевен бул. “Русе” 10 А, (Сградата на асансьорни сервизи) 0898/684 844
0889/223 961
Пловдив ул. “Цанко Дюстабанов” 25 (сградата на Техн. университет - филиал Пловдив) 032/659 502
0888/645 158
Разград ул. “Н. Вапцаров” 10, зала 118, (Общежитие за средношколци) 0878/942 491
Русе ул. “Николаевска” 66, ет. 1, (Стоматологията) 0885/739 527
Свищов ул. “П. Ангелов” 17, СОУ “Д. Благоев” 0882/342 024
0882/509 582
Силистра бул. “Македония” 121, (ПГСУАУ “Атанас Буров”) 086/823 025
0889/909 141
Сливен ул. "Ген. Драгомиров" 13 0889/533 131
Смолян бул. “България” 58, етаж 2, (Бивш профсъюзен дом) 0301/63 763
София бул. “България” 43, район Триадица, 126 Основно училище „Петко Ю. Тодоров“ 0899/808 816
02/850 51 52
Стара Загора ул. “Армейска” 9, (в сградата на Института за квалификация на учители, до Музикалното училище), 042/257 103
042/646 107
Търговище ул “Славейков” 4, ет. 2, офис 210 /Дом на техниката/ 0887/113 701
Хасково Народно читалище “Заря”, ет.1, (Централен вход) 038/665 413
0887/035 598
Шумен ул. “Съединение” 105, (Младежки дом) 0887/225 112
054/800 505
Ямбол ж.к. Диана, Студентски общежития, блок 14 0888/973 979
0886/853 731

Приложение 3

ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ ЧРЕЗ НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ (НАПС)

Населено място Адрес Телефони за контакти
Бургас ул. “Константин Фотинов” 44а или ул. „Богориди“ 58, ет. 2, “Глобус Център” ООД 056/82 60 02
0876/826 002
ул. “Св. св. Кирил и Методий” 15, ет. 2 /срещу едно-именното училище/, Алфа Център ЕООД 056/823 201
0878/813 201
0888/435 603
Варна ул. “Драгоман” № 5, ет. 2, Център за проф. обучение “Зенит” 052/612 723
052/602 490
0886/744 888
0878/602 490
Видин ПГ “Проф. д-р Ас. Златаров” или туристически информационен център (пред драматичния театър) на р. Дунав 0899/169 471
Велико Търново ул. “Цар Калоян” № 13 062/ 623 632
0897/948 619
Враца ул. „Ген. Леонов“ 27 (до кооперативен пазар) 0885/251 404
0878/633 083
Гоце Делчев ул. „Царица Йоанна“ 12 (над паспортно бюро), ет.3
сградата на Булгартабак - над кафе "Инфинити"
0899/793 606
Кърджали ул. „Омуртаг“ 3 (зад НАП Кърджали и банка Алианц) 0885/040 173
0885/825 667
Кюстендил ул. „Отец Паисий“ 11, читалище „Братство“
(Бивш Мл. дом)
078/526 395
Ловеч ул. “Търговска” 80, ОУ “Христо Никифоров” 0899/304 488
0898/710 917
0885/494 337
Монтана ул. “Трети март” 84 (над ОББ), Дружество “Знание” 096/305 573
0887/703 892
Пазарджик ул. „Иван Вазов“ 16, (административната сграда срещу бизнес център „Петраков“), 3-ти етаж 0896/817 732
0895/644 506
Плевен пл. “Възраждане” 7 (фонтаните), Читалище “Съгласие” 0887/383 643
0878/708 121
Пловдив ул. “Цар Асен” 24 (до входа
на ПУ)
032/624 266
0888/239 120
Разград бул. „България“ 17, вх. А ап. 2 084/585 172
0878/746 794
Русе кв. “Родина”, ул. “Чипровци” № 3, търговски комплекс “Родина”, офис “ДЕМИ” 0885/572 423
Сандански бул. “Свобода” 13 0988/966 716
0896/723 404
Сливен ул. „П. Славейков“ 7, копирен център „Макома“ 044/625 588
0878/348 115
София Бюро за Младежки туризъм “Орбита” ул. Парчевич №7 (до бул. Хр. Ботев) 0877/624 224
vmtorbita.com
Хасково бул. "Съединение" 18, ет. 1 - Колеж "Икон интелект" 038/664 833
0879/836 925
Шумен бул. “Плиска” № 36, ет. 3 - Център “Зенит” 054/831 200
Ямбол ул. Искър 1А, офис 8 (срещу старата автогара) – ЦОПСИ 046/665 822

Приложение 4

ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ в Регионално бюро - гр. Карлово

Населено място

Адрес

Телефон за контакти

Карлово

ул. “Възрожденска” № 2 - Международен университет

0885/056 469

ПРАВИЛНИК за прием на студенти в ОКС "БАКАЛАВЪР" за учебната 2016/2017 година

Съдържание

Приложения

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 • За кандидатстудентска кампания 2016 г. в СА „Д. А. Ценов“ се организират ежемесечни кандидатстудентски изпитни сесии.
 • На кандидатстудентски изпит се явяват всички кандидати избрали да участват в прием 2016 г. с конкурсен изпит.
 • Всеки кандидат-студент сам определя броя на изпитите, на които желае да се яви.
 • Кандидат-студентите имат право да се явят на всяка от изпитните сесии, като в балообразуването участва най-високата оценка, получена в тях.

ГРАФИК
за провеждане на кандидатстудентските изпити
в СА “Д. А. Ценов” – Свищов

Кандидатстудентски изпити   Икономика Математика Икономическа
география на България
Чужди езици
И
з
п
и
т
н
и

с
е
с
и
и
Януари Дата/час 30.01.2016 г. (13:00 ч.)
Февруари Дата/час 27.02.2016 г. (13:00 ч.)
Март Дата/час 26.03.2016 г. (13:00 ч.)
Април Дата/час 23.04.2016 г. (13:00 ч.)
Май Дата/час 28.05.2016 г. (13:00 ч.)
Юни Дата/час 25.06.2016 г. (13:00 ч.)
Юли Дата/час 23.07.2016 г. (13:00 ч.)
Август Дата/час 27.08.2016 г. (13:00 ч.)
Септември Дата/час 17.09.2016 г. (13:00 ч.)
Октомври Дата/час 08.10.2016 г. (13:00 ч.)
29.10.2016 г. (13:00 ч.)

ПРОГРАМИ ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ


ИКОНОМИКА

Тема 1. Организация и функциониране на икономиката. Същност на системата на икономиката. Типове икономически системи- традиционна, частно-пазарна, централно-управлявана, смесен. Ключови проблеми на икономиката.

Тема 2. Потребности, благо, продукт и стока. Същност и видове блага. Същност и свойства на стоката, видове стоки.

Тема 3. Търсене и предлагане на стоки. Индивидуално и групово търсене на стоки. Закон на търсенето. Фактори на търсенето. Стоково предлагане. Закон на предлагането. Фактори на предлагането. Еластичност на търсенето и предлагането.

Тема 4. Пазарно равновесие. Същност на пазарното равновесие: равновесна цена, равновесни количества и пазарно равновесие. Излишно търсене и дефицит. Излишно предлагане. Нарушаване и възстановяване на пазарното равновесие. Текущо, краткосрочно и дългосрочно пазарно равновесие.

Тема 5. Краткосрочно приспособяване на производството. Производство – същност и фактори на производството. Краткосрочен период. Общ, среден и пределен продукт на труда. Закон за намаляващата възвръщаемост на производството. Етапи на изменение на ефективността. Равновесие на производителя.

Тема 6. Дългосрочно приспособяване на производството. Дългосрочен период и технологичен избор. Механизъм на равновесие на производителя. Ефект на заместването и ефект на дохода при производството. Икономии и загуби от мащаба на производството.

Тема 7. Производствени разходи и приходи. Същност и видове разходи (постоянни, променливи, общи, средни, пределни; явни (експлицитни) и неявни (имплицитни). Минимизиране на производствените разходи в кратък срок: критерии МС = АТС. Приходи и доходи. Общ, среден и пределен приход. Същност и форми на доходите.

Тема 8. Организация на бизнеса. Фирмите – основни икономически субекти. Избор на организационно-правна форма на фирмена дейност: еднолични, дружествени фирми и кооперации – предимства и недостатъци.

Тема 9. Конкуренция. Същност, видове и значение на конкуренцията. Съвършена конкуренция. Условие за възникване и характерни черти. Подходи на ценообразуване при съвършената конкуренция.

Тема 10. Несъвършена конкуренция. Същност и причини за възникване на несъвършената конкуренция. Основни форми - монополистична конкуренция, чист монопол и олигопол.

Тема 11. Пазар на труда и работната заплата. Обща характеристика на трудовия пазар. Търсене и предлагане на труд при съвършена конкуренция. Пазарно равновесие на трудовия пазар. Работна заплата – същност и видове.

Тема 12. Капитал и лихва. Същност на капитала. Основен и оборотен капитал. Амортизация и изхабяване на капитала. Методи на амортизация. Същност и норма на лихвата. Фактори. Номинален и реален лихвен процент. Покупна цена на капиталовите активи.

Тема 13. Пазар на земята. Поземлена рента. Особености на земята като производствен фактор. Рентата като факторен доход. Рента и аренда. Видове ренти. Диференциална рента. Търсене и предлагане на земя. Цена на земята.

Тема 14. Измерване на икономическата активност. Брутен вътрешен продукт. Подходи за измерване. Номинален и реален, потенциален и фактически БВП. Други показатели на макроикономическата активност. Предимства и недостатъци при измерване на БВП.

Тема 15. Съвкупно предлагане. Същност и фактори на съвкупното предлагане. Краткосрочна крива на съвкупното предлагане: конфигурация на кривата. Дългосрочна крива на съвкупното предлагане – ценови и неценови фактори и механизъм на нейното изместване.

Тема 16. Съвкупно търсене. Същност и компоненти. Потребление и спестяване. Зависимост “доход-потребление-спестяване”. Инвестиции. Същност, видове, източници. Държавни разходи – същност и видове. Чист износ.

Тема 17. Макроикономическо равновесие. Същност, видове. Модели на макроикономическо равновесие – класически, кейнсиански, монетарен.

Тема 18. Икономически растеж. Понятие, значение и видове икономически растеж. Измерване на икономическия растеж. Фактори на икономическия растеж. Основни типове икономически растеж: екстензивен и интензивен.

Тема 19. Икономически цикли. Обща характеристика на цикличното развитие. Видове икономически цикли. Бизнес  цикъл: фази, характеристика и последици. Подходи за обяснение на причините и механизмите на бизнес циклите.

Тема 20. Заетост и безработица. Трудови ресурси и заетост на работната сила. Безработица – същност, измерване и форми. Естествена норма на безработицата. Подходи за обяснение на причините за безработицата.

Тема 21. Инфлация. Същност и измерване. Видове инфлация. Икономически и социални ефекти от инфлацията.

Тема 22. Банки, паричен пазар и парична политика. Търсене и предлагане на пари. Банките и паричното предлагане, депозитен мултипликатор. Парични агрегати. Същност и основни функции на Централната банка. Цели, видове и инструменти на паричната политика.

Тема 23. Фискална политика на държавата. Същност и структура на държавния бюджет. Същност, цели и инструменти на фискалната политика. Видове фискална политика: недискреционна и дискреционна, експанзивна и рестриктивна политика. Данъци и данъчен мултипликатор.

Тема 24. Външна търговия. Интернационализация и глобализация на икономиката. Тенденции на външната търговия. Сравнителни предимства и изгоди. Измерители на външнотърговската дейност. Външнотърговска политика. Тарифни и нетарифни ограничения.

  
І. ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА
1. Кирев, Л. и колектив. Икономика. Сборник от тестове за кандидат-студенти. В.Търново, Абагар, 2012.
2. Кирев, Л. и колектив. Икономика. Учебно пособие за кандидат-студенти. В.Търново, Абагар, 2006.
3. Кънев, М. и колектив. Обща теория на пазарното стопанство. Микроикономика за професионалните гимназии по икономика и търговия. С., Мартилен, 2004.
4. Кънев, М., Обща теория на пазарното стопанство. Макроикономика за професионалните гимназии по икономика и търговия. С., Мартилен, 2005.
5. Кирев, Л. и колектив. Микроикономика. Седмо преработено и допълнено издание, В. Търново, Абагар, 2015.
6. Кунев, Кр. и колектив. Макроикономика, Шесто преработено и допълнено издание, В. Търново, Абагар, 2016.

ІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА
1. Спасов, Тр., Микроикономика. УИ “Стопанство”, 1998.
2. Спасов, Тр., Макроикономика. УИ “Стопанство”, 2001.
3. Микроикономика. Под общата редакция на доц. д-р З. Младенова. Варна, Стено, 2001.
4. Макроикономика. Под общата редакция на доц. д-р В. Владимиров. Варна, Стено, 2005.
5. Икономикс. Учебен речник, ч. І, от А до К. С., 1993.
6. Икономикс. Учебен речник, ч. ІІ, от Л до Я. С., 1993.

Указания
Икономическата теория, включена в курсовете по Микроикономика и Макроикономика е основата за изучаване на системата на икономиката. Тя дава основните знания, свързани със структурата и функционирането на икономическата система на различни равнища – домакинства, фирми, национално стопанство. В тази теория са заложени и основните понятия и подходи за изучаване на поведението на основните микроикономически единици (индивиди, домакинства, фирми) и тези, свързани с изследването на функциите на икономиката като цяло.
Икономическата теория изучава стопанския живот на обществото, в резултат на което хората получават възможност за избор на най-ефективния начин на използване на факторите на производството с цел разрешаване на противоречието между неограничеността на потребностите и ограничените ресурси за тяхното задоволяване. Икономическата теория дава знания и спомага за изработване на икономически начин на мислене, за вземане на правилни и обосновани решения в деловия живот.
Програмата, изготвена за писмения тестов приемен изпит по “Икономика”, обхваща учебен материал, изучаван в професионалните гимназии по икономика и търговия. В програмата не са засегнати всички теми от изучаваните курсове по Микроикономика и Макроикономика в средните училища, както и всички въпроси от дадена тема. Поради това в изпитния тест не са включени въпроси по темите, които не фигурират в настоящата програма.

МАТЕМАТИКА

1. Рационални числа. Абсолютна стойност на рационално число. Разлагане многочлени на множители. Ирационални изрази. Тъждествени преобразувания на изрази.
2. Линейни уравнения с едно неизвестно. Линейни неравенства с едно неизвестно.
3. Системи линейни уравнения с две неизвестни.
4. Квадратни уравнения. Квадратни неравенства.
5. Биквадратни уравнения. Ирационални уравнения. Текстови задачи, решавани с квадратно уравнение.
6. Системи уравнения от втора степен с две неизвестни.
7. Аритметична прогресия. Геометрична прогресия.
8. Показателни и логаритмични уравнения.
9. Линейна и квадратна функции. Най-голяма и най-малка стойност на функция.
10. Преобразуване на тригонометрични изрази.
11. Приложение на тригонометрията в планиметрията.
12. Еднакви триъгълници. Неравенства в триъгълника.
13. Успоредни прави. Четириъгълник.
14. Забележителни точки в триъгълника.
15. Окръжност. Ъгли, свързани с окръжността. Вписан и описан четириъгълник.
16. Свойства на ъглополовящите в триъгълника.
17. Подобни триъгълници.
18. Зависимости между дължините на отсечки в триъгълника и окръжността.
19. Лице на триъгълник, четириъгълник и многоъгълник.
20. Дължина на окръжност. Лице на кръг.
21. Аксиоми в стереометрията и следствия от тях.
22. Взаимни положения на прави в пространството.
23. Успоредност между права и равнина в пространството. Ъгъл между права и равнина. Перпендикуляр и наклонена. Перпендикулярност между права и равнина.
24. Успоредни равнини. Перпендикулярни равнини.
25. Многостени. Призма. Пирамида.
26. Цилиндър. Конус. Сфера. Кълбо.

*     *     *

Конкурсният изпит по Математика е писмен, с продължителност 3 часа. Представлява решаване на тест, включващ 60 задачи, в които се използват знания от задължителната учебна програма в българските училища. Всички задачи от теста са с избор на отговор (затворени въпроси). Верният отговор е само един от изброените пет.
Оценяването на отговорите Ви се извършва по следния начин:
- за всеки верен отговор се присъждат по 4 точки;
- за всеки грешен отговор; посочен повече от един отговор на задача или за непосочен отговор, получавате 0 точки.
Сумата от точките формира Вашия точков резултат, който след това се преобразува в цифрова оценка по шестобалната система, позната Ви от училище.

Целесъобразно е подготовката за изпита да се извършва на два етапа. През първия етап кандидат-студентът следва да овладее задълбочено различните понятия, теореми и формули, като се използват учебниците за задължителната подготовка по математика от V до XII клас. В този преговор той трябва да си изясни приложението на всяка теорема и формула. Вторият етап от подготовката е свързан с демонстриране на умения за прилагане на придобитите теоретични знания при решаването на задачи. Уместно е да се използват учебни помагала, предназначени за подготовка на кандидат-студенти. Тук най-същественото е да се вникне в методите за решаване на задачите и открояването на отделните етапи в решенията им.
За да бъде резултатна Вашата подготовка и успешно представянето Ви на кандидат-студентския изпит е важно да имате изградена правилна стратегия. На финалния етап от подготовката си решавайте тестове от показаните в препоръчителната литература.

*     *     *

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

1. Учебниците по математика за 5-12 клас, задължителна подготовка.
2. Тодоров, Д., Н. Божинов, М. Узунов и др. Ръководство за самоподготовка с примерни тестове (За кандидат-студенти бакалаври), Модул 2: Математика – основи (Обща част). Университет за национално и световно стопанство, София, 2007.
3. Тодоров, Д., Н. Божинов, М. Узунов и др. Ръководство за самоподготовка с примерни тестове (За кандидат-студенти бакалаври). Модул 3: Математика (Специална част). Университет за национално и световно стопанство. София, 2007.
4. Единен приемен изпит за кандидат-студенти. Специална част. Модул 3. Математика. София, УНСС, 2007.
5. Стефанов, С., К. Чиприянова, М. Шопова. Тестове за кандидат-студенти. Математика I и II ниво, 2007, Свищов, АИ “Ценов”.
6. Интернет-базиран курс за кандидат-студенти по Математика: http://moodle.eacademy.bg.

ИКОНОМИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ

1. ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦИ НА БЪЛГАРИЯ
Същност и значение на географското положение – астрономическо, природогеографско, икономгеографско, транспортно-географско, политикогеографско. Основни изменения в териториалния обхват на България. Граници на съвременна България и тяхното значение.
 
ПРИРОДНА ГЕОГРАФИЯ
2. РЕЛЕФ НА БЪЛГАРИЯ
Същност и особености. Видове скали. Палеографско развитие на релефа – етапи и особености. Основни морфоструктури. Оформяне на днешния облик на релефа на България – основни фактори и процеси. Геоморфоложки области. Стопанско значение на релефа.

3. ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ НА БЪЛГАРИЯ
Значение. Видове полезни изкопаеми – количествена и качествена характеристика. Стопанска оценка. Закономерности на разполагане и проблеми при проучване и добиване на полезните изкопаеми.

4. КЛИМАТ НА БЪЛГАРИЯ
Същност. Климатични фактори. Елементи на климата – количествени и качествена характеристика. Климатични области. Стопанска оценка на климатичните ресурси.

5. ВОДИ НА БЪЛГАРИЯ
Същност. Хидроложки фактори. Класификация, количествена и качествена характеристика на водите. Хидроложки области. Използване и опазване на водите.

6. ПОЧВИ,РАСТИТЕЛНОСТ И ЖИВОТИНСКИ СВЯТ НА БЪЛГАРИЯ
Почви – същност и значение. Фактори за почвообразователния процес. Почвени типове и териториално разположение. Използване и опазване на почвите. Растителност – значение и особености. Фактори за формиране на видовото разнообразие на растителността. Типове растителни съобщества. Растителни пояси (вертикално зониране). Животински свят – значение и особности. Етапи на развитие и фактори за формиране на фаунистичното разнообразие. Фаунистични области. Проблеми на използването и опазването на флората и фауната.

ГЕОГРАФИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО И СЕЛИЩАТА
7. ГЕОГРАФИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
Значение. Етнокултурен облик на българския народ. Основни тенденции в изменението на броя и териториалното разпределение на населението. Естествено движение. Миграции на населението. Видове структури. Работна сила, заетост и безработица. Проблеми на социалната политика.

8. ГЕОГРАФИЯ НА СЕЛИЩАТА В БЪЛГАРИЯ
Същност. Възникване и развитие на селищата. Фактори. Типове населени места – класификация. Селищна мрежа и съвременна териториална организация. Урбанизация. Проблеми на селищата.

ГЕОГРАФИЯ НА ОТРАСЛИТЕ
ПЪРВИЧЕН СЕКТОР
ГЕОГРАФИЯ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
9. ГЕОГРАФИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ В БЪЛГАРИЯ
Значение и особености. Фактори за развитието. Видове култури. Развитие и териториално разположение. Райони на зърнопроизводството. Проблеми и тенденции на развитието.

10. ГЕОГРАФИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИ В БЪЛГАРИЯ
Значение и особености. Фактори за развитието. Видове култури – развитие и териториално разположение. Райони на производството. Проблеми и тенденции на развитието.

11. ГЕОГРАФИЯ НА ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВОТО, ЛОЗАРСТВОТО И ОВОЩАРСТВОТО В БЪЛГАРИЯ
Значение. Условия и фактори за развитие. Зеленчукопроизводство – значение, фактори, видове култури – развитие и териториално разположение. Райони. Лозарство – значение, фактори, развитие и териториално разположение, райони. Овощарство. Значение. Фактори за развитието. Видове култури. Овощарски райони. Проблеми и тенденции на развитието.

12. ГЕОГРАФИЯ НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО В БЪЛГАРИЯ
Значение и особености на животновъдството. Фактори и условия за развитие. Структура на животновъдството. Подотрасли. Проблеми и тенденции на развитието.

ВТОРИЧЕН СЕКТОР
ГЕОГРАФИЯ НА ИНДУСТРИЯТА
13. ГЕОГРАФИЯ НА ЕНЕРГЕТИКАТА В БЪЛГАРИЯ
Значение и особености. Фактори за развитието. Добив на енергийни ресурси. Производство на електроенергия. Видове електроцентрали. Електропреносна мрежа. Енергийни райони. Проблеми и тенденции на развитието.

14. ГЕОГРАФИЯ НА МЕТАЛУРГИЯТА И МАШИНОСТРОЕНЕТО В БЪЛГАРИЯ
Значение и особености. Черна металургия – фактори за развитие и териториално разположение. Цветна металургия. Добив на руди. Развитие, състояние и териториално разположение. Машиностроене – за развитие и териториално разположение. Металоргични и машиностроителни райони. Проблеми и тенденции на развитието.

15. ГЕОГРАФИЯ НА ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ В БЪЛГАРИЯ
Същност и значение. Особености. Фактори за развитие и териториално разположение. Отраслова структура. Райони. Проблеми и тенденции на развитието.

16. ГЕОГРАФИЯ НА ТЕКСТИЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ В БЪЛГАРИЯ
Същност и значение. Фактори за развитие и териториално разположение. Възникване и развитие. Отраслова структура. Трикотажна и шивашка промишленост. Райони. Проблеми и тенденции на развитието.

17. ГЕОГРАФИЯ НА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ В БЪЛГАРИЯ
Значение и особености. Фактори за развитие. Отраслова структура. Райони на хранително-вкусовата промишленост. Проблеми и тенденции на развитието.

ТРЕТИЧЕН СЕКТОР
18. ГЕОГРАФИЯ НА ТРАНСПОРТА В БЪЛГАРИЯ
Значение и особености на транспорта. Фактори за развитието. Видове транспорт. Райони. Проблеми и тенденции на развитието.

19. ГЕОГРАФИЯ НА ТУРИЗМА В БЪЛГАРИЯ
Същност и значение. Фактори за развитието на туризма и туристическите ресурси. Материално-техническа база. Развитие на туризма. Видове туризъм. Райони на туризма. Проблеми и тенденции на развитието.


ГЕОГРАФИЯ НА РАЙОНИТЕ
20. ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН

21. ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

22. ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН

23. СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН

24. СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

25. СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН

За всеки район следва да се използва следният план:
   - Граници и териториален обхват.
   - Икономгеографска оценка на природните условия и ресурси.
   - Население.
   - Селищна мрежа.
   - Стопанска структура – първичен, вторичен сектор и третичен сектор.
   - Административно-териториално деление и характеристика на по-главните селища.
   - Проблеми и тенденции на развитието на района.

*
Икономическата география е една от учебните дисциплини, които дават базисна общонаучна подготовка. Чрез нея се получават познания за териториалната диференциация на икономическите и социалните процеси и явления, които протичат на земната повъхност.
Програмата, изготвена за приемния изпит по “Икономическа география на България”, обхваща учебен материал, изучаван в средното общообразователно училище. Застъпен е целият спектър от различни аспекти на родната икономическа география – оценка на природния потенциал, географското положение и граници, проблемите на населението и селищата, стопанските сектори, отрасли и райони.
           
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА
1. Димов, Н. и др. География и икономика, С., Просвета., 2012 г.
2. Пенин, Р. и др. География и икономика, С., Булвест., 2012 г.
3. Петров П. и др. География и икономика, С., Анубис., 2012 г.
4. География на България – физическа и социално-икономическа география, авт. Кол., С., Фарком, 2002 г.
5. Дончев, Д. и Хр. Каракашев – Физическа и социално-икономическа география на България, Сиела, 2011, 2012 , 2013 г.
6. Личев Т. и Кр. Кръстев – Икономическа география, Свищов, АИ “Ценов”, 2006, 2008 г.
7. Каракашев, Хр., Д. Дончев, С. Дерменджиева, Р. Янков, Н. Апостолов, Т. Личев и М. Пенерлиев – Единен приемен изпит за кандидат-студенти, (ръководство за самоподготовка с примерни тестове), модул 3 – География на България, УИ “Стопанство”, С., 2009 г.
8. Кръстев, В. и Ир. Радева – Примерни тестове  за конкурсен изпит  по География на България, Варна, 2012 г.
9. Личев, Т. Примерни тестове по „Икономическа география на България“, Свищов, АИ „Ценов“, 2015,2016 (под печат). 
10. Личев, Т., Р. Владева, П. Русева, С. Манова, В. Стоилова – Тестове по „Икономическа география на България“, АИ “Ценов”, Свищов, 2011, 2012, 2013 г.
11. Личев, Т. и Н. Иванова –Примерни тестове по „Икономическа география на България“, Свищов, АИ “Ценов”, 2014 г.;
12. Статистически годишник на Република България, С., НСИ,  2011,2012,2013.
13. Статистически справочник, С., НСИ, , 2013,2014,2015.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ


Кандидатстудентските изпити по чужди езици в СА “Д. А. Ценов” се провеждат на една и съща, предварително оповестена дата  и имат времетраене три астрономически часа.
Изпитът по чужд език (английски, немски, френски, руски и испански) включва следните компоненти:

 

 1. Четене с разбиране (научнопопулярни или художествени текстове за четене, към които има въпроси);
 2. Лексикограматически задачи.

Тестът се състои от общо 60 въпроси от типа поливариантен избор.

Езиково ниво
Кандидатстудентският изпит по чужд език е съобразен по трудност с учебните програми в средните общообразователни училища или втори задължителен чужд език в езиковите гимназии.

Цели и изисквания

 1. Четене с разбиране. Целта на този компонент е да се провери могат ли кандидатите да разбират ключова информация в непознат за тях текст. Към въпросите след текста за четене са предложени пет възможни отговора, от които е верен само един. В текста за четене е възможно да има непознати думи, като се очаква кандидат-студентите да могат да отгатнат значението на такива думи от контекста.
 2. Лексикограматически тест. Целта на този компонент е да се провери нивото на владеене на определен лексикален и граматически материал, изучаван в средното училище. Предложените възможни отговора са пет, от които само един отговор е правилен.

Оценяване
Всички въпроси са с еднакво относително тегло и носят еднакъв брой точки, които се сумират и приравняват към оценка от 2 до 6.

 

ПРОГРАМА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ трябва да са овладели практически следния граматически материал:
1. Член: определителен и неопределителен. Основна употреба и изпускане на члена.
2. Съществителни имена: форми, образуване и употреба.
3. Местоимения: лични, показателни, въпросителни, притежателни, неопределителни, възвратни, относителни.
4. Прилагателни имена: образуване, степенуване и употреба.
5. Наречия: видове наречия. Образуване, степенуване и употреба.
6. Предлози и употребата им.
7. Числителни: бройни и редни.
8. Глагол: видове глаголи – смислови, спомагателни и модални, безлична и възвратна употреба на глагола.
9. Основни форми на глаголите: правилни и неправилни глаголи.
10. Нелични глаголни форми (инфинитив, герундий, причастия).
11. Глаголни времена: прости, продължителни, перфектни – форми и употреба.
12. Страдателен залог на глаголните времена.
13. Съгласуване на времената. Пряка и непряка реч.
14. Словоред на простото изречение. Мястото на прякото и непрякото допълнение, на обстоятелственото пояснение за време, място и начин.
15. Въпросителни изречения – видове.
16. Условни подчинителни изречения.

ПОМОЩНА ЛИТЕРАТУРА

 

 1. Борисова, И. 6 sample tests in English (past papers from the admission exams at “D.A.Tsenov” Academy of Economics). АИ Ценов, Свищов, 2015.
 2. Тодоров, П. English Exam Prep. Абагар, В. Търново, 2014.
 3. Денева, Р., Атанасова, Л.  Six Sample Tests in English+ (for the Admission Exam at “D.A.Tsenov” Academy of Economics). АИ Ценов, Свищов, 2013.
 4. Узунова, Е. +5 New sample tests in English. АИ Ценов, Свищов, 2012.
 5. Диков, В., Михайлова, М., Атанасова, Л., Шенкова, Ц. Примерни тестове за кандидатстудентски изпит по английски език в СА “Д. А. Ценов”. АИ Ценов, Свищов, 2011.
 6. Диков, В., Михайлова, М., Атанасова, Л., Стоилова, Д., Шенкова, Ц., Денева, Р., Узунова, Е. Тестови стратегии и примерни тестове за кандидатстудентски изпит по английски език в СА “Д. А. Ценов”. АИ Ценов, Свищов, 2011.
 7. Боянова, С., Илиева, Л. Английска граматика с упражнения. Gaberoff, В. Търново, 2000.
 8. Hewings, Martin. Advanced Grammar in Use. Cambridge University Press, 2013.
 9. Murphy, Raymond. English Grammar in Use – Intermediate. Cambridge University Press, 2012.

 

ПРОГРАМА ПО НЕМСКИ ЕЗИК

Кандидатите трябва да имат познания по граматическата структура на немски език и да притежават добра комуникативна компетентност. Това включва:

 • познаване на системата от времена (Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I и Futur II),
 • умение за използване на падежите в немски език (Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ),
 • прилагане на Konjunktiv II за предаване на учтивост или несигурност,
 • съставяне на формите при силното и слабото склонение на прилагателните имена,
 • умение за използване на страдателен залог (Vorgangspassiv и Zustandspassiv),
 • прилагане на прав словоред в простото и главното изречение и на краен словоред в подчинените изречения,
 • способност за четене на статии и други текстове по съвременни теми, в които авторите изразяват отношение или гледна точка,
 • умение за разбиране на съвременни художествени текстове в проза,
 • комуникативна компетенстност за общуване с известна непринуденост и лекота, които позволяват нормален контакт с автентичен носител на езика.
 • умение за активно участие в разговор по познати теми, при което се представя и защитава собствено мнение.

ПОМОЩНА ЛИТЕРАТУРА
1. Учебна система Direkt 8.Klasse intensiv. Понс, София 2015   
2.  Учебна система Direkt zwei. Deutsch als 2. Fremdsprache. Понс, София 2015
3. Jankova: Themenkomplex. Летера, Пловдив 2014
4. Evans, Specht, Pude, Glas-Peters: Menschen. Hueber, München 2015
5. Luscher. Übungsgrammatik für Anfänger. Hueber, München 2014
6. Motta. Direkt zur Grammatik. Klett, Sofia 2009
7. Dittrich, Maenner. Prüfungstraining B1. Cornelsen, Berlin 2014

ПРОГРАМА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК

КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ трябва да са овладели практически следния граматически материал:
1. Член: форми и употреба.
2. Съществително име: образуване на женски род и мн. число.
3. Прилагателно име.
а) качествени прилагателни: образуване на женски род и мн. число, степени за сравнение;
б) показателни прилагателни;
в) притежателни прилагателни;
г) неопределителни прилагателни;
4. Местоимения:
а) лични местоимения:
- зависими лични местоимения - форми, място и употреба;
- независими лични местоимения - форми, място и употреба
б) относителни местоимения - прости и сложни форми, употреба;
в) показателни местоимения - форми и употреба;
г) притежателни местоимения - форми и употреба;
д) въпросителни местоимения - форми и употреба;
е) неопределителни местоимения - форми и употреба;
5. Наречие: образуване на наречията на ment: степени за сравнения.
- Местоименни наречия - еn и y.
6. Глагол:
а) видове глаголи: спомагателни, преходни, непреходни, възвратни, безлични;
б) залог на глагола;
в) наклонение на глагола: изявително, повелително, условно и подчинително; времена (съгласуване на времената); употреба.
7. Причастие: сегашно, деепричастие, минало (съгласуване на миналото причастие).
8. Наречия: видове и степени.
9. Предлози: видове, форми и употреба.
10. Съюзи: видове и употреба.
11. Пряка и непряка реч.
12. Главни и второстепенни части на изречението.
13. Словоред на простото изречение.
14. Сложно изречение - видове и образуване.

 

ПОМОЩНА ЛИТЕРАТУРА

1. Михов, Николай. Кратка френска граматика. Наука и изкуство, София, 1985.
2. Христов, Паисий, Йорданка Крумова, Георги Попов. Ръководство по френски правопис. УИ “Кирил и Методий”, В. Търново, 1993.
3. Чаушев, Асен. Практическа френска граматика. Везни-4, София, 1998.
4. Ботева, Силвия. Глаголът във френския и българския език. Функционално-семантична граматика. Колибри, С., 2000.
5. Въртигоров, Георги. Le français par la dictée. Колибри, София, 1999.
6. Кръстева, Лиляна. Френският правопис. Наука и изкуство, София, 1981.
7. Кръстева, Жана, Силвия Ботева, Елена Метева. Réussir le concours de français à l’Université. ИК “Колибри”, София, 2001.
8. Guénova, Vesséla, Albéna Vassiléva, Michel Nikov (eds). Pour réussir votre concours d’admission à l’Université de Sofia. 16 tests de français avec corrigés, Lettera, Plovdiv, 1996.
9. Данчева, Кера, Виргиния Пешева-Тошева. Vers l’expression écrite. Народна просвета, София, 1999.
10. Николова, Лиляна, Елена Станимирова. Réussir le concours à l’Academie économique “D. A. Tsénov” - Svichtov. Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2003.
11. Станимирова, Е. – Практическа френска граматика. АИ “Ценов”, Свищов, 2005.

ПРОГРАМА ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК

1. Определителен и неопределителен член: особени случаи на употреба и изпускане.
2. Съществително име: род и число; умалителни и уголемителни форми.
3. Прилагателно име: род и число; съгласуване със съществителните; място в изречението; степени на сравнение.
4. Местоимения: видове; особености; употреба; място в изреченията.
5. Числителни имена: бройни и редни.
6. Глагол: граматически категории – време, наклонение, залог.
7. Глаголни перифрази.
8. Нелични глаголни форми: инфинитив, герундий, причастие.
9. Съгласуване на времената.
10. Наречия: образуване; видове; степенуване; употреба.
11. Предлози и съюзи: употреба.

ПОМОЩНА ЛИТЕРАТУРА

1. Español, curso preparatorio, 8o, 90, Просвета, 2000, 2001.
2. Миткова, Кючукова-Петринска Практическа испанска граматика. София.

ПРОГРАМА ПО РУСКИ ЕЗИК

КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ трябва практически да са овладели следния грамматичен материал:
1. Съществително име – род, число, склонение, неодушевени/ одушевени съществителни, основни падежни значения.
2. Прилагателно име – склонение, съгласуване по род, число и падеж със съществителното име, степени за сравнение.
3. Местоимения – склонение и употреба в речта на основните видове местоимения, включени в учебните програми.
4. Глагол – І и ІІ спрежение на глаголите, вид и време, инфинитив и основни случаи на употребата му в типови фрази, императив и условно наклонение, глаголно управление в рамките на изучената активна лексика, основни модални глаголи, глаголи за движение и употребата им в речта.
5. Причастия – действителни (активни) и страдателни (пасивни) в сегашно и минало време.
6. Числителни – бройни (основни правила за съгласуване със съществителните имена), редни.
7. Наречия – за място, време, начин.
8. Предлози и тяхната употреба в речта.
9. Словосъчетания – основни модели за съгласуване, управление и присъединяване.
10. Основни типове модели на простото изречение – двусъставни, едносъставни.
11. Сложно изречение – основни модели на сложносъчинени и сложноподчинени изречения.

ПОМОЩНА ЛИТЕРАТУРА
1. Учебници по руски език за СОУ.
2. Грамматика русского языка. Учебник для единой средней политехнической школы с преподаванием на русском языке (для 8, 9 и 10-ых классов). С., Народна просвета (различни издания).
3. Иванова И., В. Статева, П. Евтимова, П. Петков. Примерни варианти за кандидатстудентския изпит по руски език. Свищов, 2009.
4. Гочева Е., Л. Гочева. Практическа руска граматика с упражнения и отговори, изд. Везни-4, първо издание
5. Гочева Е., Л. Гочева. Руската граматика в 348 упражнения + 4 комплексни теста, 56 израза за общуване, руско-български речник, скала за самооценка, ключ с отговори, ИК “Колибри” 2008.
6. Розенталь Д. Э. Русский язык. Пособие для общеобразовательных учебных заведений. Дрофа, М, 2001.
7. Ненкова Т. Практическая грамматика русского языка. Морфология. Изд. Велес, 2002.
8. Ненкова Т. Практическая грамматика русского языка. Синтаксис. Изд. Велес, 2002.
9. Стоева Т., С. Димитрова, Д. Даскалова, Т. Чалыкова. Сопоставительная болгарско-русская грамматика, том 1 Фонетика, Университетское издательство им. Епископа Константина Преславского, 2009.
10. Иванова Е. Сопоставительная болгарско-русская грамматика, том 2 Синтаксис, изд. Велес, 2009.

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСНИЯ ИЗПИТ

 • Продължителността на конкурсните изпити е 3 (три) астро­но­ми­чески часа за тест с 60 въпроса (само от съответната дисципли­на).
 • Един ден преди датата на изпита кандидат-студентите про­веряват в коя сграда са разпределени да се явят в сайта на СА www.uni-svishtov.bg .
 • В деня на изпита на входа на съответната сграда се обявява разпределението на кандидат-студентите по зали.
 • Кандидат-студентите са задължени да се явят не по-късно от 12:30 ч. пред определената сграда, когато изпитът стартира в 13:00 ч.
 • Кандидат-студентите се допускат в залите от тех­ни­ческите комисии след представяне на формуляра с входящия номер, получен при подаването на документите и лич­ната карта.
 • Кандидат-студентите, явили се в сградата след изтеглянето на вариант на теста, не се допускат до изпит.
 • При опит за преписване и при нарушаване аноним­ност­та на конкурса работата се анулира и кандидат-студентът гу­би право за класиране. Ако анонимността е нарушена не­вол­но, кандидат-студентът е длъжен да заяви това на квесто­рите.
 • Кандидат-студентите могат да внесат в залата хи­ми­кали, пи­ше­щи синьо, а за изпита по математика - сборник с четириз­нач­ни таб­лици. Не се разрешава използването на калку­ла­тори.
 • На кандидат-студентите се забранява по време на изпитите да носят със себе си мобилни телефони, пейджъри и друга съобщителна техника с мобилна връз­ка.
 • Резултатите от конкурсните изпити (тест) се обя­вя­ват не по-къс­но от 3 дни след тяхното провеждане в Ин­тернет стра­ницата на СА: www.uni-svishtov.bg (Кандидатстудентски прием 2016 г.).
 • Обявените оценки от конкурсните изпити са окончател­ни и не подлежат на преоценка, освен ако е допус­ната техническа греш­ка.

Кандидатите са длъжни сами да се информират за ре­зултатите от изпитите!Специалности в ОКС „Бакалавър” в направления „Икономика” и „Администрация и управление” (в редовна и задочна форма на обучение), предлагани от Стопанска академия „Димитър А. Ценов”

Наименование на специалностите Шифри на специалностите Информация за
специалността
Редовно
обучение
държавна
поръчка
Задочно
обучение
държавна
поръчка
Редовно
обучение
платено
Задочно
обучение
платено
1 Финанси 01 21 41 61 учебен план
визитка
2 Застраховане и социално дело 02 22 42 62 учебен план
визитка
3 Макроикономика 03 23 43 63 учебен план
визитка
4 Счетоводство и контрол 04 24 44 64 учебен план
визитка
5 Стопански и финансов контрол 05 25 45 65 учебен план
визитка
6 Статистика и иконометрия 06 26 46 66 учебен план
визитка
7 Маркетинг 07 27 47 67 учебен план
визитка
8 Управление на проекти 08 28 48 68 -
визитка
9 Стопанско управление 09 29 49 69 учебен план
визитка
10 Екомениджмънт 10 30 50 70 учебен план
визитка
11 Бизнес информатика 11 31 51 71 учебен план
визитка
12 Международни икономически отношения 12 32 52 72 учебен план
визитка
13 Публична администрация 13 33 53 73 учебен план
визитка
14 Индустриален бизнес и предприемачество 14 34 54 74 учебен план
визитка
15 Аграрна икономика 15 35 55 75 учебен план
визитка
16 Икономика на търговията 16 36 56 76 учебен план
визитка
17 Икономика на туризма 17 37 57 77 учебен план
визитка

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 Г.

ПРОФЕСИОНАЛНО
НАПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“
ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА
СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА
ГОДИШНА ТАКСА
РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ
ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ
РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ
ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ
Български граждани и граждани на ЕС
и 
ЕИП (в лв.)
       
ИКОНОМИКА
190
170
380
340
АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
190
170
380
340
ПРОФЕСИОНАЛНО
НАПРАВЛЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ
СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА
ГОДИШНА ТАКСА
РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ
ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ
РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ
ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ
Български граждани и граждани на ЕС
и 
ЕИП (в лв.)
       
ИКОНОМИКА
380
340
760
680
АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
380
340
760
680

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ

Балът за класиране на кандидат-студентите, заявили желание да участват в класирането на СА с оценка от държавен зрелостен изпит, положен в периода 2008 г. – 2016 г. се образува като сума от:

 • Удвоената оценка от държавния зрелостен изпит.
 • Общият успех от дипломата за средно образование.
 • Оценката от задължителната подготовка по Български език и литература от дипломата.
 • Оценката от задължителната подготовка по Математика от дипломата.

  Максималният бал е 30.

Балът за класиране на кандидат-студентите, явили се на кандидатстудентски изпит в Стопанска академия, се образува като сума от:

 • Удвоената оценка от положения конкурсен изпит (тест).
 • Общият успех от дипломата за средно образование.
 • Оценката от задължителната подготовка по Български език и литература от дипломата.
 • Оценката от задължителната подготовка по Математика от дипломата.

  Максималният бал е 30.

Балът за класиране на кандидат-студентите, заявили желание да участват в класирането на Стопанска академия с пренесена оценка от успешно положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище, се образува като сума от:

 • Удвоената оценка от положения изпит в друго висше училище.
 • Общият успех от дипломата за средно образование.
 • Оценката от задължителната подготовка по Български език и литература от дипломата.
 • Оценката от задължителната подготовка по Математика от дипломата.

  Максималният бал е 30.

Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по Български език и литература, като едната от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата - от задължителната подготовка, за балообразуваща оценка се приема оценката от задължителната подготовка.

При образуването на състезателния бал на кандидат-студенти, в чиято диплома за средно образование няма оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по общообразователна подготовка.

Не се образува състезателен бал за кандидат-студенти, които:

 • Имат анулирана работа на конкурсния изпит (когато са кандидатствали само с изпит по дисциплината с анулирания тест).
 • Получили са слаба оценка на изпита.
 • Не са подали документи за участие в класирането, съгласно изискванията.

ПРОЦЕДУРА ПО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

 • Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда на посочените от кандидат-студента специалности в заявлението за кандидатстване, съгласно обявените срокове.

 • Кандидатите, приети на първо класиране, могат да учас­т­ват във второто класиране за незаетите места по предходна по ред же­лана специ­алност и форма на обучение, чрез подаване на декла­ра­ция по образец за прекласиране и депозиране на диплома - ори­ги­нал, с която да потвърдят желанието си да се обучават в Сто­пан­ска ака­демия.

 • Приетите за студенти на първо класиране по първа по­со­чена в заявлението за кандидатстване специалност могат да се запишат или по желание да по­да­дат декларация за изчакване за записване до второ класи­ране - след депозиране на диплома оригинал.

 • При наличие на свободни места, в следващо класиране участват подали документи, но некласирани до този етап кандидат-студенти, както и кандидат-студенти, подали документи за кандидатстване (с оценка от държавен зрелостен изпит, с успешно положен кандидатстудентски изпит в СА или с оценка от успешно положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище), до сроковете предшестващи класирането.

 • Класираните кандидат-студенти, които не са се записали в опреде­ле­ния срок и не са подали молба за прекласиране или изчакване, губят по-нататък правата си за класиране.

 • В рамките на утвърдения брой места, при последното кла­си­ра­не, съгласно чл. 68, ал. 3 от Закона за висше образование, в СА се прие­мат успешно учас­тва­ли­те в кандидатстудентската кампания и класирани с ед­на­къв бал, инвалиди с трайни увреждания и намалена рабо­то­спо­соб­ност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди, майки с три и по­вече деца, кръг­ли сираци, близнаци, когато са кандидатствали едновременно в СА и в едно и също професионално направление и единият от тях е приет, а другият е издържал успешно конкурсния изпит.

 • В хода на класирането всички кандидат-студенти, по­со­чи­ли дадена специалност в заявлението за кандидатстване и постигнали равен бал с този на последния класиран в същата специалност и форма на обу­чение със същия конкурсен или държавен зрелостен изпит, се прие­мат за студенти.

 

ГРАФИК за класиране, потвърждаване и записване
на новоприетите студенти в СА "Д. А. Ценов" - Свищов


Класиране за попълване на незаети места на 31.10.2016 г.

Подаване на документи за кандидатстване с оценка от държавен зрелостен изпит или пренесена оценка от друго висше училище 10.10. – 29.10.2016 г.
Подаване на документи за кандидатстване с оценка от конкурсен изпит, положен в СА „Д. А. Ценов“ 10.10. – 28.10.2016 г.
Обявяване на резултатите от класирането 31.10.2016 г.
Записване на класираните студенти 02.11. – 04.11.2016 г.

РАБОТНО ВРЕМЕ
на Кандидатстудентски център при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов
за записване на новоприетите студенти


Понеделник - Петък от 08:00 ч. до 17:00 ч.
Събота от 09:00 ч. до 16:00 ч.

При записването си, студентите представят в Кандидатстудентския център при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов:

 • Комплект документи за записване на новоприети студенти;
 • Диплома за средно образование – оригинал и копие;
 • Три снимки;
 • Лична карта;  
 • Документ за внесена семестриална такса за обучение.

Таксите се внасят в офиса на Общинска банка АД в Академичния кампус или се превеждат по банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банковата сметка на СА “Д. А. Ценов” - Свищов:

IBAN BG78SOMB913031TSENOV00
Банка: ОБЩИНСКА БАНКА АД - финансов център - Свищов
BIC CODE: SOMBBGSF
Титуляр: СА “Д. А. Ценов” – Свищов
Задължено лице (вносител) – СТУДЕНТЪТ
Във вносната бележка за “задължено лице (вносител)” се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно и ЕГН на СТУДЕНТА.
За “основание за плащане” се изписва “СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА”


* При отписване от съответната специалност и форма на обучение внесената семестриална такса не се възстановява.

 

   Уважаеми кандидат-студенти,
тук може да намерите полезна информация относно възможностите за финансова обезпеченост по време на следването Ви (по линия на висшето училище, частни фондации и кредитни институции); потенциала за осъществяване на международна студентска мобилност; опциите за активно участие в студентските организации; услугите предоставяни от центровете, функциониращи към висшето училище; преференциите получавани при настаняване и ползване на хотелската база на Стопанската академия.

Проверка на лични данни

 

Студентски общежития

Увеличи Увеличи Увеличи Увеличи Увеличи

Уважаеми студенти-първокурсници,

Подаването на документи за настаняване в студентските общежития на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” стартира на 13.07.2015 год.

В периода от 13.07.2015 г. до 23.07.2015 г. документи ще се приемат в Студентски дом на културата (непосредствено до Кандидатстудентския център), където ще се извършва и записването на новоприетите студенти.

От 24.07.2015 до 04.09.2015 г. документи ще се приемат в отдел „Студентска политика”.

Стопанска академия “Димитър А. Ценов” Ви предлага настаняване в студентски блокове № 1, 3 и 8 при следните условия:

1. Месечен наем
Месечният наем за студент в студентските общежития на СА „Димитър А. Ценов” е както следва:

 • блок № 1 – 65 лв.;
 • блок № 3 и № 8 – 40 лв.

2. Безплатно потребление на комунални услуги
В стойността на месечния наем на всеки студент е включено безплатно потребление на 2 куб. вода и 150 kW ток на стая. Консумацията на ток и вода над тези размери се доплаща.

3. Стаи

 • Блокове № 1, 3 и 8 в студентските общежития на СА „Димитър А. Ценов” са напълно обновени и всички стаи разполагат със самостоятелни електромери и санитарен възел.
 • Броят на леглата в стая както следва:
 • в блокове № 3 и № 8 – три;
 • в блок № 1 – две.
 • Стаите разполагат с всички необходими удобства за пребиваване в тях.

4. Сигурност
Блоковете се охраняват денонощно, което гарантира спокойствие и сигурност.

5. Безплатна безжична интернет връзка
На територията на студентските общежития е налична безплатна безжична интернет връзка.

6. Столово хранене (обяд и вечеря)
В непосредствена близост до студентските общежития са разположени столовете за хранене на Стопанска академия “Димитър А. Ценов”

7. Паркинг
Безплатни парко места на денонощно охраняем паркинг непосредствено до студентските блокове.

8.. Други удобства
В непосредствена близост до студентските общежития са разположени магазини, заведения и спортния комплекс на СА „Д. А. Ценов” (тенис кортове, плувен басейн, футболно, волейболно, хандбално и баскетболно игрища).

Контакти за допълнителна информация: 0631/66371
E-mail: osp@uni-svishtov.bg

Стипендии и награди

Студентите в СА „Д. А. Ценов“ в зависимост от успеваемостта и социалния им статус имат право да получават:

 • - стипендии за постигнат висок успех;
 • - евростипендии;
 • - стипендии от държавни институции, частни фирми и фондации;
 • - социални стипендии и помощи.

Фондация „Д. А. Ценов” е надежден гарант за успешното изпълнение на новите функции на висшето образование и за реализиране иновационните програми на СА “Д. А. Ценов”. Целите на тринадесетте програми на фондацията са ориентирани към финансиране и подпомагане на научните изследвания, педагогическата подготовка и научното израстване на кадровия персонал, развитие на материалната база, организиране на студентски изяви, подпомагане на социално слаби студенти и др.

По специална програма фондацията отпуска академични стипендии на името на дарителя Димитър Апостолов Ценов, на името на професор Гаврийски и на името на Игнат Канев – дарител от Канада, на социално слаби и талантливи студенти.

Студентите от всички курсове и специалности могат да кандидатстват и за социални помощи. Отпускат се и целеви стипендии, съобразени с волята на дарителите от страната и чужбина.

 • Стипендии и награди :

Студентски стипендии и награди (евростипендии)
Цели:
Целта на програмата е съществуващата система за предоставяне на студентски стипендии да бъде допълнена с използването на финансиране от Европейския социален фонд. Ще бъдат предоставени стипендии за повишаване на мотивацията за по-добри резултати.
Едновременно с това ще бъдат осигурени допълнителни материални стимули за изявени студенти, обучаващи се в области, определени като приоритетни в националните документи.
Какви дейности се финансират?

 • Дейност  1 – Предоставяне на студентски стипендии, които ще обхванат до 8% от студентите в редовна форма на обучение в съответното висше училище, класирани по успех.
 • Дейност 2 – Предоставяне на награди на студенти за добри резултати в обучението. Дейността ще обхване до 10% от студентите в избраните области на висшето образование.

Общ бюджет:  46 799 600 лева
Размер на стипендията: 120 лева на месец
Размер на наградата: 200 лева
Целева група: студенти в редовна форма на обучение във всички висши училища

Международна студентска мобилност

Стопанска академия предоставя възможност на своите студенти да осъществят студентска мобилност с образователна цел във връзка с участието им в студентски проекти, летни школи, програми на ЕС и по силата на сключени двустранни споразумения за сътрудничество и партньорство.

СА „Д. А. Ценов“ – Свищов се ползва със статут на Еразъм-университет и като такъв поддържа партньорски отношения с 27 партньорски университети от Германия, Испания, Португалия, Италия, Литва, Латвия, Полша, Хърватия, Словакия, Румъния, Гърция, Турция, Франция.

Съгласно двустранното сътрудничество СА има сключени 31 двустранни договора със страни като Азербайджан, Беларус, Египет, Грузия, Германия, Италия, Македония, Молдова, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Украйна, Узбекистан.

                    Чуждестранни университети-партньори на С. А. „Д.А.Ценов” по програма “Еразъм”

No. Country University
1. Germany Hochschule Neubrandenburg University of Applied Sciences
http://www.hs-nb.de
2. Germany University of Passau
http://www.uni-passau.de
3. Spain University of Huelva
http://www.uhu.es
4. Spain University of Malaga
http://www.uma.es
5. Portugal University of Fafe
http://www.iesfafe.pt
6. Italy University of Cosenza
http://www.unical.it
7. Italy University of Modena and Reggio Emilia, Faculty in Reggio Emilia 
http://www.unimore.it
8. Lithuania Kaunas University of Technology
http://www.ktu.lt
9. Latvia University of Latvia, Faculty of Economics and Management
http://www.lu.lv
10. Latvia Riga Technical University
http://www.rtu.lv
11. Poland Higher Vocational State School, Kalisz
http://www.pwsz.kalisz.pl
12. Poland Gdansk School of Banking
http://www.wsb.gda.pl
13. Poland Poznan University of Economics
http://www.ue.poznan.pl/study
14. Poland West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Faculty of Economics
http://www.zut.edu.pl
15. Croatia RRiF University College of Financial Management, Zagreb
http://www.visoka-skola-rrif.hr
16. Slovakia Matej Bel University in Banska Bystrica, Faculty of Economics
http://www.umb.sk
17. Romania University of Bucharest
http://www.unibuc.ro
18. Romania Valahia University of Targoviste
http://www.valahia.ro
19. Romania Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Faculty of Economics and Business Administration
http://www.uaic.ro/uaic/bin/view/Main/WebHome
20. Greece University of Macedonia, Thessaloniki
http://www.uom.gr/index.php?newlang=eng
21. Turkey Selcuk University, Konya
http://www.selcuk.edu.tr/
22. Turkey Gediz University, Izmir
http://www.gediz.edu.tr/
23. Turkey Istanbul Sabahattin Zaim University
http://www.iszu.edu.tr/
24. Turkey Istanbul University
http://www.istanbul.edu.tr
25. Turkey Ordu University
http://www.odu.edu.tr
26. France University of Le Mans
http://www.univ-lemans.fr
27. France University of Littoral
http://www.univ-littoral.fr

                

                Двустранни договори между "Д. А. Ценов" и чуждестранни партньорски университети

No. Country Partners
1.
Azerbaijan Azerbaijan State Economic University, Baku
2.
Belarus The Belarusian Trade and Economics University of Consumer Cooperatives, Gomel
3.
Egypt The Suez Canal University, Ismailia
4.
Georgia Batumi Shota Rustaveli State University
5.
Germany Hochschule Neubrandenburg University of Applied Sciences
6.
Italy University of Calabria, Cosenza
7.
Macedonia Goce Delchev University, Shtip
8.
Moldova Academy of Economic Studies of Moldova
9.
Poland Poznan University of Economics
10.
Poland The President Stanislaw Wojciechowski Higher Vocational State School in Kalish
11.
Romania Valahia University of Targoviste
12.
Romania The Bucharest University of Economic Studies
13.
Russia Rostov State Economic University
14.
Russia Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
15.
Russia  Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow
16.
Russia North-Caucasus Federal University, Stavropol
17.
Russia Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping, Saint-Petersburg
18.
Russia St. Petersburg State University of Trade and Economics
19.
Serbia University of Niš
20.
Ukraine Odessa National Economic University
21.
Ukraine Ternopil National Economic University
22.
Ukraine Donetsk National University
23.
Ukraine Donetsk National Technical University
24.
Ukraine Zhytomyr State Technological University
25.
Ukraine Cherkasy State Technological University
26.
Ukraine Pryazovskyi State Technical University, Mariupol
27.
Ukraine Chernihiv State Technological University
28.
Ukraine Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
29.
Ukraine Uman National University of Horticulture
30.
Ukraine Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
31.
Uzbekistan Namangan State University

Студентски бригади
Във връзка с участието на студентите в ежегодно-провежданите студентските и младежки работни и обменни програми в чужбина, в Правилника за организация на учебния процес в Стопанска академия „Д. А. Ценов”, присъства опция, позволяваща явяване на предварителна изпитна сесия по утвърден за целта график. Правилникът позволява на студентите от висшето училище едновременно да съчетават образованието си с придобиването на практически умения, ценен работен опит, повишаване на езиковата култура и не на последно място – възможността за спечелване на доходи, с които да финансират обучението и своята издръжка.

Европейско дипломно приложение

Европейско дипломно приложение(ЕДП)

Европейското дипломно приложение (European Diploma Supplement - EDS) се издава на всички възпитаници на висшите образователни институции в Европа, в допълнение към тяхната диплома. 

Европейското дипломно приложение е разработен съвместно от ЮНЕСКО и Съвета на Европа с цел предоставяне на информация, която може да бъдат лесно разбрана от работодателите и академичните институции в международен план.

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов издава на успешно дипломиралите се студенти – Европейско дипломно приложение (вж. Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища /приета с ПМС №215 от 12.08.2004 г., обн., ДВ., бр. 75 от 27.08.2004 г. в сила от 27.08.2004 г.)

Документът се издава в три месечен срок от успешно полагане на държавен изпит – безплатно, на английски език и с уникален идентификационен номер.

Европейско дипломно приложение се издава като допълнение към оригиналната диплома и не заменя официалното приложение към дипломата за висше образование.

Приложението е от голяма полза, тъй като същото може да се разглежда като част от автобиографията на всеки кандидат за работна позиция. Все повече работодатели държат на него, защото то е важен документ, който измерва вашите постижения в детайли.

Студентски кредити

Студентско кредитиране (Закон за студентското кредитиране)

Кредит за студенти и докторанти по реда на Закона за кредитиране на студенти и докторанти
Какво представлява студентският кредит?
Студентският кредит служи за финансиране на образованието на студенти и докторанти за целия или за част от периода на обучение. Кредитът се отпуска само в лева и е гарантиран от държавата. Може да бъде два вида:

 • За обучение – покрива таксите за обучение;
 • За издръжка

Кой може да кандидатства за студентски кредит за обучение?
Студенти и докторанти, които отговарят едновременно на следните изисквания:

 • Да са български граждани, граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава от Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;
 • Да не са навършили 35 години;
 • Да се обучават в редовна форма;
 • Да нямат придобита същата образователно-квалификационна степен;
 • Да не са отстранени и да не са прекъснали обучението си.

Кой има право на кредит за издръжка?
 Право на кредит за издръжка възниква при раждане или пълно осиновяване на дете по време на обучението. Кредитът се получава от родителя, който упражнява родителските права, а ако това са и двамата родители – само единият.
Параметри на студентски кредит:
Размер на кредита

 • Кредитът за заплащане на такси е равен на дължимите такси за оставащия срок на обучение на кредитополучателя съгласно учебния план на съответната специалност и образователно-квалификационна степен, или образователна и научна степен.
 • Кредитът за издръжка се формира като сбор от семестриалните издръжки за оставащия срок на обучение на кредитополучателя. Семестриалната издръжка е равна на минималната работна заплата, умножена по броя на месеците през съответния семестър.

Лихвени условия
Лихвата е годишна, фиксирана в определен размер. В повечето случаи кредитополучателят не дължи заплащане на такси, комисионни или други разходи, свързани с отпускането и управлението на кредита.
Усвояване на кредита

 • Кредитът за заплащане на такси за обучение се усвоява чрез преводи по банковата сметка на висшето училище или научната организация в срок, определен в договора за кредит, но не по-късно от последната дата за заплащане на таксата за обучение на съответния семестър.
 • Кредитът за издръжка се усвоява чрез преводи по сметката на кредитополучателя в началото на всеки семестър, съгласно договора за кредит.

Гратисен период
Периодът, в който студентът/докторантът не дължи плащане на лихва и главница по кредита. Гратисният период продължава от сключването на договора до изтичане на една година от първата дата за провеждане на последния държавен изпит или защита на дипломна работа, съгласно учебния план.
Изплащане на кредита
Изплащането на кредита започва един месец след изтичане на гратисния период, съгласно погасителен план, уговорен между страните.
Кредитополучателят погасява общият размер на кредита на равни месечни погасителни вноски в 10-годишен срок, считано от края на гратисния период.

Студентски организации

Студентски съвет

Студентският съвет е единственият  законоустановен орган за защита на общите права и интереси на обучаващите се в Стопанска Академия „Д. А. Ценов” съгласно чл. 72 от Закона за висшето образование. Дейността на Студентския съвет се определя от Закона за висшето образование и Правилника за устройството и дейността на Студентския съвет.

Студентския съвет  има за цел да изявява и защитава общите интереси на студентите и докторантите от Стопанска Академия „Д. А. Ценов” и да служи като официално призната форма за връзка между студентите и управляващите органи  на висшето училище.

Към сайта на студентски съвет при СА

AIESEC

AIESEC е най-голямата международна студентска организация и присъства в 107 страни и над 1700 университета по целия свят. Ние предоставяме на младите хора платформа от възможности, които им помагат да открият и развият своя лидерски потенциал.

За да осъществи тази своя цел, AIESEC организара повече от 470 конференции, предоставя над 8500 професионални стажа и 9000 лидерски позиции за своите членове всяка година. Заедно с фокуса към изграждане на лична мрежа от контакти и определяне посоката и амбицията за бъдещо развитие, AIESEC прилага иновативен подход за развитие на младите хора, като ги въвлича в своята дейност.

Нашите партниращи организации виждат в AIESEC начин за подкрепяне развитието на младите хора. AIESEC позиционира своите членове сред корпоративния сектор като топ таланти, бъдещите лидери на бизнеса. Нашите бивши членове са лидери в организации по целия свят, като използват опита, уменията и собствена визия, които са придобили в AIESEC.

Към сайта на AIESEC при СА

Образователни и кариерни услуги


Център за магистърско обучение

Центърът за магистърско обучение (ЦМО) е звено на СА "Д. А. Ценов", което администрира обучението, развивано в редовна и дистанционна форми за придобиване на висша образователно-квалификационна степен "Магистър" за специалисти в областта на професионалните направления 3.8. "Икономика" и 3.7. "Администрация и управление" в съответствие със законите в РБългария.
През учебната 2011/2012 год. ЦМО организира прием по 109 магистърски програми за икономисти и неикономисти, съгласно утвърден от Ректора регистър по специалности и форми. Обучението в редовна и дистанционна форми се провежда в основния академичен кампус в гр. Свищов (www.svishtov.bg) и осигурява от офис "Администрация и технология на обучението" на ЦМО при СА "Д. А. Ценов".
Обучението за кандидатите със степен "Бакалавър" по "Икономика" или "Администрация и управление" е с продължителност 3 семестъра и приключва със защита на дипломна работа. През първите два семестъра се изучават магистърските учебни дисциплини (включително и дисциплината "Магистърски семинар", която е включена в учебните планове на всички специалности), а през третия семестър се разработва и представя за защита дипломната работа. На успешно завършилите се издава държавна диплома за придобита висша образователно-квалификационната степен "Магистър" по съответната специалност.

Център за следдипломно и факултативно обучение

Центърът за следдипломно и факултативно обучение (ЦСФО) е обслужващо звено към Стопанска академия „Д. А. Ценов” гр. Свищов, администриращо продължаващото следдипломно и факултативно. Центърът планира, организира и контролира администрирането на специализанти, студенти във всички форми на обучение (редовна, задочна, дистанционна, индивидуална, групова, самостоятелна и др.) за повишаване квалификацията на специалисти, за придобиване на професионална квалификация, допълнителна квалификация, преквалификация.
Приоритетните задачи на ЦСФО са свързани  с удовлетворяване потребностите на личността от знания, придобивани чрез „непрекъснато обучение”; проучване на образователния и квалификационен пазар в страната за асинхронно и/или синхронно обучение; създаване на технологични и организационни предпоставки за леснодостъпно продължаващо обучение; поднасяне и/или ползване на образователно ноу-хау в момента на възникване на потребността от него; квалификационно сертифициране, обучение на място по заявка на възложител в съчетани форми, он-лайн курсове, семинари и кръгли маси; разработване на нови/адаптирани методики, IT-базирани образователни технологии, учебни и обучаващи програми; гъвкаво и проактивно оценяване и задоволяване на пазарните потребности от обучение в публичния и бизнессектора; участие в национални и международни проекти.

Център за международно сътрудничество и проекти

Центърът за международно сътрудничество и проекти (ЦМСП) осъществява организа­ционното, технологичното и техническото осигуряване на  международната дейност на Стопанска академия. ЦМСП отговаря за дейностите по планирането, организацията и провеждането на политиката на международно сътрудничество и координацията по подго­товката и изготвянето на проектни заявки за финансиране на академични и научни изяви по международни програми и национални грантове от еврофондовете.

 

Център за професионално обучение

 ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

Центърът за професионално обучение (ЦПО) предлага обучение в дневна, вечерна, съботно-неделна, самостоятелна, индивидуална, задочна и дистанционна форма по:
- професии или част от професии: 341020 Продавач-консултант; 342020 Сътрудник в маркетингови дейности; 343010 Финансист;   344020 Данъчен и митнически посредник; 344030 Оперативен счетоводител; 345060 Касиер; 345120 Икономист; 346020 Офис-секретар; 482030 Оператор на компютър; 762020 Сътрудник социални дейности; 345040 Сътрудник в бизнес услуги; 345050 Сътрудник в малък и среден бизнес;
 - модули:
Windows, Word, Excel, PowerPoint; Интернет и локални мрежи; Web-технологии и Web-дизайн;
Чуждоезиково обучение – английски – 1 до 6 ниво, немски – 1 до 3 ниво, френски – 1 до 3 ниво, бизнес руски език;
Управление на проекти и екипно поведение;
Данъчен и митнически посредник;
Валутен касиер;
Психологичен и личностен потенциал в управлението;
Бизнес план на малко предприятие;
Бизнескореспонденция;
Практически курс по счетоводство на МСП;
Работа със счетоводен софтуер;
Документален контрол върху отчетността на предприятието;
Контрол върху качеството на продукцията;
Контрол върху стоковите и касови операции;
Организация и технология на инвентаризацията;
Финансово управление на бизнеса;
Персонални финанси

КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИИ/ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИИ И ОБУЧЕНИЕ ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ СРЕЩУ ВАУЧЕРИ

В съответствие с подписано Споразумение между АЗ и Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов и Анекс към него, Центърът за професионално обучение предлага обучения срещу ваучери на заети и безработни лица със средно или по-високо образование по:
Специалности: продавач-консултант; маркетингови проучвания; банково дело; застрахователно и осигурително дело; оперативно счетоводство (за част от професия – дистанционна форма); митническа и данъчна администрация; индустрия; търговия; земеделско стопанство; икономика и мениджмънт; касиер; административно обслужване (за част от професия – дистанционна форма); текстообработване; социална работа с деца и семейства в риск; социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания;
ключови компетентности:
КК - 1 – Общуване на роден език;
КК - 2 – Общуване на чужди езици – английски, френски, немски, руски език;
КК – 3 – Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологии;
КК - 4 – Дигитална компетентност – Работа с MS Windows 7, Работа с основни текстообработващи програми MS Word, MS Excel, Интернет и локални мрежи; Създаване на професионални бизнес презентации  с MS PowerPoint; Създаване и управление на бази данни с MS Access, Web-технологии и Web-дизайн;
КК - 5 – Умения за учене – мотивация за откриване и финансово управление на малка фирма; Мотивация за труд; Работа в екип; Ефективно управление на времето; Мотивация за коректно отчитане дейността на МОЛ; Мотивация за водене на автентична отчетност;
КК – 6 – Обществени и граждански компетентности – Познания за европейска интеграция и структури на ЕС; Хармонизиране на отношенията – индивид-държава-общество; Умения за ефективно общуване; Управление на конфликти; Умения за изучаване и въздействие върху общественото мнение; Повишаване на уменията за предоставяне на качествени социални услуги на целени групи;
КК – 7 – Инициативност и предприемачество – Кооперативно сдружение, Придобиване на счетоводна грамотност, Планиране и ръководство на проекти; Основи на дребното предприемачество; Формиране на проектни екипи.

Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността

Центърът за кариерно консултиране и връзки с обществеността (АЦККВО) предлага висококачествени услуги свързани с представянето на Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов пред кандидат-студентите и информационното обезпечаване на обучаващите се относно възможностите им за професионално ориентиране и развитие. В структурата си центърът включва:

 • секция „Образователен маркетинг” (ОМ);
 • секция „Кариерен център” (КЦ);
 • секция „Възпитаници на СА „Д. А. Ценов” (Алумни)

Мисията на центъра за кариерно консултиране и връзки с обществеността е да съдейства за успешната професионална реализация на своите студенти, повишаване авторитета и рейтинга на Стопанска академия и привличане на бъдещи студенти.
В ролята си на ефективен маркетингов инструмент на висшето училище, центъра изпълнява следните функции:

 • Осъществява и поддържа контакти със средните училища, бюрата за кандидатстудентска информация и други, свързани с ориентацията и избора на СА „Д. А. Ценов” – Свищов за придобиване на висше образование в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”;
 • Предоставя качествени услуги, кореспондиращи с кариерното ориентиране, информиране и развитие на обучаваните студенти;
 • Обезпечава с информация за пазара на труда, за възможностите за професионално реализация и продължаващо обучение;
 • Посредничество при организиране и провеждане на консултации, свързани с търсенето и кандидатстването за стаж и работа;
 • Организиране на срещи с работодатели, семинари, дни на кариерата и други;
 • Изследване на потребностите на работодателите от кадри с определени знания, умения и компетенции;
 • Осигуряване на възможност за обмен на информация и обратна връзка за реализацията на студентите на Стопанска академия на пазара на труда, както и за сферите с потенциал за развитие в професионалната им подготовка;
 • Активна комуникация с дипломираните възпитаници на Академията;
 • Взаимстване на „добри практики”, съществуващи в университетите в Европа и САЩ и тяхното адаптиране към родните условия.

Центъра поддържа богата ресурсна библиотека, където студентите могат да намерят материали под формата на специализирана литература, брошури, флаери и други, свързана с тяхното кариерно развитие.
Работодателите използват центъра за да обявят свободни места за стажове, като по този начин получават гаранции, че информацията ще достигне до желаните от тях реципиенти. Това е и мястото, където представителите на бизнеса могат да осъществят директен контакт със студентите, да проведат интервюта за работа, както и да осъществят рекламни кампании по набиране и подбор на качествени човешки ресурси.

Хотелска база

Възможности за настаняване

Кандидатстудентите заплащат преференциална цена при ползване на хотелската база на Стопанска академия (хотелски комплекс „Корпус Юг” и хотел „Учебна база Север”).
За предварителни резервации: