ОБРАЗОВАТЕЛНО ПОРТФОЛИО НА ДОКТОРСКИТЕ ПРОГРАМИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ СА „Д. А. ЦЕНОВ“

Обучението в образователната и научна степен “доктор” в СА “Д. А. Ценов” се провежда по 13 акредитирани научни специалности. Под ръководството на утвърдени хабилитирани преподаватели се обучават над 80 докторанти, в редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение, в т.ч. и чуждестранни.
Обучението на докторантите, независимо от формата (редовна, задочна, самостоятелна), се осъществява по индивидуален учебен план и включва следните дейности:
1. научноизследователска дейност;
2. посещение и участие в курсове (семинари);
3. преподавателска и/или експертна дейност; участие в научни форуми (национални и/или международни);
4. изпити от докторантски минимуми;
5. защита на докторска дисертация.

Докторски програми

Обучение финансирано от държавата

Платено обучение

редовна

задочна

редовна

задочна

самостоятелна

Политическа икономия

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

Статистика и демография

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

Приложение на изчислителната техника в икономиката

Световно стопанство и МИО

Планиране

Икономика и управление (по  отрасли)
(Индустрията)
(Търговия)
(Туризъм)
(Аграрна икономика)

Социално управление

Маркетинг

Срок на обучение
Редовната и самостоятелната форма на обучение са с продължителност до 3 години, а задочната – до 4 години.

Семестриални такси
Докторантите са освободени от заплащането на семестриални такси през последните две години от обучение в докторантура, финансирана от държавата.

Редовните докторанти получават в рамките на целия срок на обучение месечна стипендия в размер на 450 лева.

Стопанска академия „Д. А. Ценов” обявява конкурси за прием на редовни и задочни докторанти, обучение финансирано от държавата, по плана за учебната 2013/ 2014 г. в съответствие с Решение № 288 от 10.05.2013 г. на МС и Решение № 5 от 18 декември 2013 г. на Академичния съвет. Кандидатите подават следните документи: 1. заявление; 2. автобиография; 3. диплома за висше образование (образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението към нея) или нотариално заверено копие; 4. документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурси.

Докторски програми

Обучение финансирано от държавата

редовна

задочна

 

Политическа икономия

2

1

визитка

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
(Финанси)
(Застраховане)
(Социално дело)
(Здравен мениджмънт)


5
-
1
1


1
1
1
1


визитка
визитка
визитка
визитка

Статистика и демография

-

1

визитка

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност
(Счетоводство)
(Анализ)
(Контрол)2
2
11
-
-визитка
визитка
визитка

Приложение на изчислителната техника в икономиката

2

2

визитка

Световно стопанство и МИО

2

1

визитка

Планиране

2

2

визитка

Икономика и управление
(Индустрия)
(Търговия)
(Аграрна икономика)
(Туризъм)


-
1
-
-


1
-
-
-


визитка
визитка
визитка
визитка

Социално управление

2

1

визитка

Маркетинг

3

1

визитка

Общо:

26

15

 

Документи за кандидатстване за обучение в ОНС „Доктор” се подават в отдел “Докторантура и академично развитие”,  тел. 0631/66-362.
Краен срок  - 10 март 2014 г.

Процедурна информация за явяване на индивидуална защита на дипломна работа можете да получите в Център за магистърско обучение, тел: 0882 552506; 0882 552505; 0885 649849.

Условия за кандидатстване:
За докторанти могат да кандидатстват лица с придобита образователно-квалификационна степен “Магистър”.  Кандидатите за докторанти имат право да кандидатстват във всички докторски програми, като полагат конкурсен изпит по специалността и по един избран от тях чужд език (английски, френски, немски, испански и руски). Програмите, по които ще се проведат конкурсните изпити, се получават от съответните катедри.

Процeдура за кандидатстване:

 • Кандидатите за докторанти за редовна и задочна форма подават в посочените срокове (два месеца от датата на публикуване на обявения прием в Държавен вестник) следните документи:
 • Заявление до Ректора на СА “Д. А. Ценов” – Свищов;
 • Автобиография;
 • Диплома за висше образование (образователно-квалификационна степен “магистър” и  приложението към нея) или нотариално заверено копие, или уверение за успешно приключен курс на обучение в образователно-квалификационна степен „магистър”;
 • Списък на публикувани научни трудове (ако има такива);
 • Документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидат-докторантски конкурси.
 • Кандидатите за докторанти в самостоятелна форма на обучение (през цялата година) подават следните документи:
 • Заявление до Ректора на СА “Д. А. Ценов” – Свищов;
 • Автобиография;
 • Диплома за висше образование (образователно-квалификационна степен “магистър” и  приложението към нея) или нотариално заверено копие, или уверение за успешно приключен курс на обучение в образователно-квалификационна степен „магистър”;
 • Списък на публикувани научни трудове (ако има такива);
 • Документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидат-докторантски конкурси;
 • Проект на дисертационен труд – 3 екземпляра.
 • Лицата, които не са български граждани, могат да кандидатстват и да се обучават в докторантура като подават следните документи:
 • формуляр или заявление, съдържащо кратки биографични данни, степента на владеене на чужди езици, както и желание да се обучават в Академията;
 • копие от документа за висше образование, от който да е видно, че кандидатът притежава магистърска степен;
 • медицинско свидетелство, издадено в срок един месец преди датата на кандидатстването и заверено от съответните органи в стра­ната, от която лицето кандидатства;
 • списък на публикациите, ако има такива;
 • копие от документите за гражданство;
 • удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 • две снимки.

Кандидатите за докторанти за редовна и задочна форма на обучение се явяват на изпит по специалността, по която кандидатстват и изпит по чужд език (английски, немски, френски, руски и испански езици) в определените от Академията дати за конкурсни изпити.
Кандидатите за докторанти за самостоятелна форма на обучение кандидатстват с разработения проект на дисертационен труд през цялата година.


Изпитите по специалността и избрания чужд език ще се проведат в периода от 1 май 2014 г. до 20 май 2014 г.

Документи се подават в Кандидатстудентски център и отдел “Докторантура и академично развитие”,  тел. 0631/66-362.
Краен срок - 10 март 2014 г.

 

Процедурна информация за явяване на индивидуална защита на дипломна работа можете да получите в Център за магистърско обучение, тел: 0882 552506; 0882 552505; 0885 649849.

Обучението на докторантите се осъществява по индивидуален учебен план съгласно разпоредбите на Закон за висше образование (ЗВО), Закон за развитие на академичния състав в Р. България (ЗРАСРБ), Правилник за прилагане на  ЗРАСРБ, Правилник за прилагане на ЗРАСРБ на СА „Д. А. Ценов”.