Писмо от НАОА за решението на ПКСНУ по програмна акредитация на професионално направление 3.8. Икономика

Справки за специалностите, получили програмна акредитация за ОКС „БАКАЛАВЪР“ и ОКС „МАГИСТЪР“ от Националната агенция за оценяване и акредитация

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 3.8. ИКОНОМИКА

Специалност

ОКС „бакалавър“
форми на обучение

ОКС
„магистър“
форми на обучение

Протокол на НАОА

Акредитация валидна до

1.

Финанси

редовна, задочна

редовна,
дистанционна

№ 32/
15.10.2013 г.

15.10.2019 г.

2.

Застраховане и социално дело

редовна, задочна

редовна, дистанционна

№ 32/
15.10.2013 г.

15.10.2019 г.

3.

Приложна макроикономика

редовна, задочна

 

№ 32/
15.10.2013 г.

15.10.2019 г.

4.

Счетоводство и контрол

редовна, задочна

редовна, дистанционна

№ 32/
15.10.2013 г.

15.10.2019 г.

5.

Стопански и финансов контрол

редовна, задочна

редовна, дистанционна

№ 32/ 15.10.2013 г.

15.10.2019 г.

6.

Статистика и иконометрия

редовна, задочна

редовна, дистанционна

№ 32/ 15.10.2013 г.

15.10.2019 г.

7.

Маркетинг

редовна, задочна

редовна, дистанционна

№ 32/ 15.10.2013 г.

15.10.2019 г.

8.

Стратегическо и бизнес планиране

редовна, задочна

редовна, дистанционна

№ 32/ 15.10.2013 г.

15.10.2019 г.

9.

Бизнес информатика

редовна, задочна

редовна, дистанционна

№ 32/ 15.10.2013 г.

15.10.2019 г.

10.

Международни икономически отношения

редовна, задочна

редовна, дистанционна

№ 32/ 15.10.2013 г.

15.10.2019 г.

11.

Индустриална бизнес икономика

редовна, задочна

редовна, дистанционна

№ 32/ 15.10.2013 г.

15.10.2019 г.

12.

Аграрна икономика

редовна, задочна

редовна, дистанционна

№ 32/ 15.10.2013 г.

15.10.2019 г.

13.

Икономика на търговията

редовна, задочна

редовна, дистанционна

№ 32/ 15.10.2013 г.

15.10.2019 г.

14.

Икономика на туризма

редовна, задочна

редовна, дистанционна

№ 32/ 15.10.2013 г.

15.10.2019 г.

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ
3.7. АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Специалност

ОКС „професио­на­лен бакалавър“
форми на обучение

ОКС „бакалавър“
форми на обучение

ОКС
„магис­тър“
форми на обучение

Протокол на НАОА

Акредитация валидна до

1.

Стопанско управление

редовна

редовна, задочна

редовна, дистан­ционна

№ 80/ 21.10.2008 г.

21.10.2014 г.

2.

Екомениджмънт

редовна

редовна, задочна

редовна, дистан­ционна

№ 80/ 21.10.2008 г.

21.10.2014 г.

3.

Публична администрация

редовна

редовна, задочна

редовна, дистан­ционна

№ 80/ 21.10.2008 г.

21.10.2014 г.

* В момента е в ход процедура за програмна акредитация на професионално направление 
   3.7. Администрация и управление

 

Справка за докторските програми в СА „Д. А. Ценов“,
получили програмна акредитация

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА
АКРЕДИТАЦИЯ
ВАЛИДНА ДО
Политическа икономия
26.01.2016 г.
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
26.01.2016 г.
Статистика и демография
26.01.2016 г.
Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност
02.02.2016 г.
Приложение на изчислителната техника в икономиката
02.02.2016 г.
Световно стопанство и международни икономически отношения
02.02.2016 г.
Планиране
02.02.2016 г.
Икономика и управление (индустрия)
02.02.2016 г.
Икономика и управление (търговия)
16.02.2016 г.
Икономика и управление (аграрна икономика)
15.10.2018 г.
Икономика и управление (туризъм)
15.10.2018 г.
Социално управление
16.02.2016 г.
Маркетинг
16.02.2016 г.