Начало

Студентският съвет е единственият  законоустановен орган за защита на общите права и интереси на обучаващите се в Стопанска Академия „Д. А. Ценов” съгласно чл. 72 от Закона за висшето образование. Дейността на Студентския съвет се определя от Закона за висшето образование и Правилника за устройството и дейността на Студентския съвет.

Студентския съвет  има за цел да изявява и защитава общите интереси на студентите и докторантите от Стопанска Академия „Д. А. Ценов” и да служи като официално призната форма за връзка между студентите и управляващите органи  на висшето училище.


Веселина Георгиева
Председател на Студентски съвет

Йордан Гълъбов
Заместник-председател на Студентски съвет

Иван Събев
Председател на Комисия по социално – битови въпроси на учащите

Катерина Илиева
Председател на Комисия по учебно – планова и международна дейност

Александрина Цветковска
Председател на Комисия по културно-масова дейност и реклама

Станислав  Стефанов
Председател на Комисия спорт

 Членове
Беатрис Любенова

Виктория Тодорова
Дейвид  Александров
Десислава Георгиева
Иво  Иванов
Йоанна  Йоновска
Кристиян Тодоров
Мартин Вълов
Найда Панова
Наталия Йорданова
Николай Василев
Олга Любенова
Севинч Исмаилова
Стойчо Маринов
Христомир  Маринов
Цветомир Викторов

Комисии

Комисия по учебно-планова и международна дейност.

Комисията по учебно-планова и международна дейност осъществява връзката между Студентски съвет и Академичното ръководство. Целта на комисията е да подпомага студентите при възникнали проблеми с администрацията.

Комисия по културно-масова дейност и реклама.

Комисията по културно-масова дейност и реклама има за цел да популяризира извън-аудиторни, културни, спортни и социални мероприятия. Основната цел на комисията е популяризирането на дейностите извършвани от студентите и Академичното ръководство. Организира и провежда различни мероприятия, свързани с интересите и желанията на студентското общество.

Комисия по социално-битови въпроси на учащите.

Комисията по социално-битови въпроси на учащите се към Студентски съвет при СА „Д. А. Ценов”  се състои от пет членове от списъчният състав на Студентски съвет. В ресора на това звено на Студентски съвет се работи за доброто битуване на студентите на територията на Стопанска Академия. За целта членовете на комисията спомагат за добрата организация в студентски столове и общежития.

Комисия по „Спорт”

Дейността на комисията се съсредоточава върху организирането на спортни мероприятия, както и подпомагане участието на представителните отбори на Академията в междууниверситетските спортни събития. За целта комисията се стреми да осъществява турнирни срещи в областта на футбола, волейбола, баскетбола и пр.

Основната цел на комисията е подпомагане на масовия и индивидуалния спорт в СА “Д.А. Ценов”.

Контакти:

гр. Свищов
ул. Цанко Церковски 11А в Студентско общежитие №1
Е-mail: ssavet@uni-svishtov.bg