Библиотека „Образование и наука” е създадена през месец юли 2011 г. Авторитетен редакционен съвет с главен редактор проф. д-р Величко Адамов, в съответствие с чл. 6-14 от Вътрешните правила за функциониране на редакционните съвети на научните издания и на АИ „Ценов”, приема, организира, рецензира, обсъжда и взема решение за публикуване на монографии, учебници и учебни помагала (сборници със задачи, тестове, казуси, методически ръководства) от научните направления „Икономика” и „Администрация и управление”. За монография се приема научноизследователски труд с обем от 80 до 200 стандартни страници, посветен на цялостно комплексно изследване на научен проблем, разработен самостоятелно или колективно, съдържащ оригинални теоретични изследвания на високо научно равнище с разгърната структура. Представените научни разработки (монографии, учебници и учебнипомагала) се рецензират от двама рецензенти.

Техническите изисквания за монография – Разработките трябва да бъдат напечатани на стандартна А4 страница (30 реда по 60 знака в ред) (за таблици и диаграми да се предвиди половин страница) и да бъдат представени на хартиен и електронен носител. Изпълнението да е на Word, шрифт Times New Roman – 14 pt, междуредие – 1,5, полета – стандартни. Авторите носят отговорност за точността на цитатите и статистическите данни

Редакционен съвет:

  1. Проф. д-р Величко Адамов – главен редактор
  2. Проф. д-р Михаил Дочев – зам.главен редактор
  3. Проф. д-р Виолета Краева
  4. Проф. д-р ик. н. Таня Горчева
  5. Проф. д-р Боян Илиев
  6. Проф. д-р Петър Банчев
  7. Проф. д-р Румяна Лилова
  8. Проф. д-р Георги Герганов
  9. Проф. д-р Мариана Божинова


Екип за техническо обслужване:
Анка Танева    – стилов редактор
Елена Петкова– технически секретар