Академичният съвет е орган за ръководене на учебната, научната и стопанската дейност на висшето училище. За членове на Академичния съвет се избират само членове на Общото събрание. Академичният съвет включва представители на академичния състав, работещи на основен трудов договор в Академията, студенти, докторанти и служители. Броят на членовете на Академичния съвет се определя от Общото събрание. Академичният съвет се свиква от Ректора или след писмено искане на най-малко 1/4 от списъчния му състав.

 

С П И С Ъ К
на членовете на Академичния съвет, мандат 2011-2015 г.

А) от състава на хабилитираните преподаватели:

 1. Проф. дин Атанас Дамянов Петров
 2. Проф. д-р Величко Адамов Йонов
 3. Проф. д-р Виолета Флорева Краева
 4. Проф. д-р Данаил Георгиев Врачовски
 5. Проф. д-р Любен Димитров Кирев
 6. Проф. д-р Михаил Дочев Михайлов
 7. Проф. дин Таня Веселинова Горчева
 8. Проф. д-р Андрей Боянов Захариев
 9. Проф. д-р Румяна Лилова Найденова
 10. Проф. д-р Анета Георгиева Денева
 11. Проф. д-р Теодора Димитрова Петрова
 12. Проф. д-р Поля Георгиева Ангелова
 13. Проф. д-р Пенка Димитрова Шишманова
 14. Доц. д-р Валентин Иванов Милинов
 15. Доц. д-р Венцислав Цанков Минков
 16. Доц. д-р Иван Рашков Марчевски
 17. Доц. д-р Людмил Иванов Несторов
 18. Доц. д-р Марина Ангелова Николова
 19. Доц. д-р Петър Петров Кънев
 20. Доц. д-р Пламен Петков Йорданов
 21. Доц. д-р Росица Христова  Колева
 22. Доц. д-р Станислав Цонев Александров
 23. Доц. д-р Стефан Василев Стефанов
 24. Доц. д-р Теодора Георгиева Филипова

Б) от състава на нехабилитираните преподаватели:

 1. Гл. ас. д-р Маруся Василева Станчева - Линкова
 2. Гл. ас. Сергей Румянов Радуканов
 3. Гл. ас. Таня Георгиева Илиева

В) от състава на докторантите и студентите:

 1. докт. Пламен Георгиев Парушев
 2. Бояна Христова Дюлгерова
 3. Ива Кънчева Кръстева
 4. Цветозар Семьонов Ценов

Г) от състава на административния персонал:

 1. Венцислав Ангелов Танев