Уважаеми читатели и бъдещи автори,

Списание “Бизнес управление” е единственото специализирано списание по мениджмънт в страната. Издава се от СА “Д. А. Ценов” – Свищов. Рожба на демократичните промени, с едва двадесет и три годишна история, списанието се наложи сред специализираните научни издания у нас. На своите страници то отразява състоянието и развитието на теорията и практиката на мениджмънта и предприемачеството, на националния и международния бизнес. Поддържаните рубрики обхващат направления като: мениджмънт теория, мениджмънт практика, бизнес практика, маркетинг, международен бизнес, информационни технологии, рецензии, прегледи и практически опит.
Статиите, представяни в редакцията, трябва да бъдат в обем минимум от 10-12 и максимум 20 стандартни машинописни страници, включително таблици, диаграми, схеми и пр., както и резюме в обем от половин страница. Техническите характеристики обхващат: размер на страницата А4; изпълнение Word 7,0 (минимум); шрифт Times New Roman 13 pt; полета стандартни; номерация на страницата – долу вдясно; правила за цитиране – според стандартите; графики и фигури – Power Point. Статиите могат да бъдат изпращани с обикновена или електронна поща (e-mail), както и записани на диск или дискета с посочване името, адреса на автора и организациите, които представлява (месторабота). Всяка статия се рецензира от двама рецензенти и не се връща на авторите.
 

проф. д-р Любен Кирев

Брой 1, 2008  Брой 2, 2008  Брой 3, 2008  Брой 4, 2008  Брой 1, 2009  Брой 2, 2009  Брой 3, 2009  Брой 4, 2009
Брой 1, 2010  Брой 2, 2010  Брой 3, 2010  Брой 4, 2010  Брой 1, 2011  Брой 2, 2011  Брой 3, 2011  Брой 4, 2011
Брой 1, 2012  Брой 2, 2012  Брой 3, 2012  Брой 4, 2012  Брой 1, 2013  Брой 2, 2013  Брой 3, 2013  Брой 4, 2013
Брой 1, 2014  Брой 2, 2014

Редакционен съвет:

  1. Проф. д-р Любен Кирев – главен редактор
  2. Проф. д-р Теодора Димитрова– зам.главен редактор
  3. Проф. д-р Любчо Варамезов
  4. Проф. д-р Атанас Атанасов
  5. Проф. д-р Анета Денева
  6. Проф. д-р Данаил Врачовски
  7. Проф. д-р Красимир Шишманов
  8. Проф. д-р Йордан Василев
  9. Проф. д-р Борислав Борисов
10. Проф. д-р Емилиян Тананеев


Екип за техническо обслужване:

1. Проф. д-р ик. н. Радко Радков – стилов редактор
2. Преп. Ирина Иванова – превод на руски език
3. Ас. Мариана Павлова – технически секретар