ДИРЕКТОР, ОБСЛУЖВАЩО ЗВЕНО / ЦМСП
Доц. д-р Маруся Иванова Смокова
Тел: 66 376
КООРДИНАТОР - ГЛАВЕН / ЦМСП
Доц. д-р Карина Агоп Саркисян - Дикова
Тел: 66 376
ЕКСПЕРТ/ЦМСП
Доц. д-р Агоп Саркис Саркисян
Тел: 66
КООРДИНАТОР / ЦМСП
Венета Тодорова Петкова
Тел: 66 376
КООРДИНАТОР / ЦМСП
Мартина Димитрова Георгиева
Тел: 66 376
КООРДИНАТОР / ЦМСП
Цветелина Миткова Телбис
Тел: 66 376

Центърът за международно сътрудничество и проекти (ЦМСП) осъществява организа­ционното, технологичното и техническото осигуряване на  международната дейност на Стопанска академия. ЦМСП отговаря за дейностите по планирането, организацията и провеждането на политиката на международно сътрудничество и координацията по подго­товката и изготвянето на проектни заявки за финансиране на академични и научни изяви по международни програми и национални грантове от еврофондовете. Центърът е създаден с решения №7/09.07.2008 год. на Академичния съвет на СА "Д. А. Ценов" - Свищов.