ДИРЕКТОР, ОБСЛУЖВАЩО ЗВЕНО / ЦМСП
Проф. д-р ик.н. Таня Веселинова Горчева
Тел: 66 376
КООРДИНАТОР, СТАРШИ / ЦМСП
Доц. д-р Агоп Саркис Саркисян
Тел:
РЪКОВОДИТЕЛ, НАУЧНА СЕКЦИЯ / ЦМСП
Доц. д-р Анастасия Александрова Марчева
Тел: 66 376
КООРДИНАТОР / ЦМСП
Деница Блажева Гъркова
Тел: 66 376
КООРДИНАТОР / ЦМСП
Мартина Димитрова Георгиева
Тел: 66 376

Центърът за международно сътрудничество и проекти (ЦМСП) осъществява организа­ционното, технологичното и техническото осигуряване на  международната дейност на Стопанска академия. ЦМСП отговаря за дейностите по планирането, организацията и провеждането на политиката на международно сътрудничество и координацията по подго­товката и изготвянето на проектни заявки за финансиране на академични и научни изяви по международни програми и национални грантове от еврофондовете. Центърът е създаден с решения №7/09.07.2008 год. на Академичния съвет на СА "Д. А. Ценов" - Свищов.