Доставка на дребно офис оборудване

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
СА "Д. А. Ценов", Ул. " Ем. Чакъров" №2, За: Здравко Гарибов, Република България 5250, Свищов,
Тел.: 0631 66413,
E-mail: garibov@uni-svishtov.bg, Факс: 0631 88333

Място/места за контакт:
“Офис обществени поръчки”- сграда "Разширение запад” на СА”Д.А.Ценов” в гр.Свищов, ул.”ЕМ.Чакъров” № 2.

Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.uni-svishtov.bg.
Адрес на профила на купувача: http://www.uni-svishtov.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
ХАРТИЕНИ ПРОДУКТИ; МАТЕРИАЛИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ; СРЕДСТВА ЗА ПЕРФОРИРАНЕ И ЗАХВАЩАНЕ; СРЕДСТВА ЗА ПИСАНЕ, ЧЕТЕНЕ И КОРИГИРАНЕ; СРЕДСТВА ЗА ЛЕПЕНЕ, РЯЗАНЕ И ОПАКОВАНЕ; ДРУГИ КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
30197000

Описание:
Дребно офис оборудване

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Заявяваните количества ще са съгласно текущите нужди на Академията по Спесификация-Приложение №1 към настоящата покана, публикувана в профила на Академията като купувач. Кандидатства се за цялата спесификация,като не се допуска разделяне на поръчката. Доставката е франко Възложителя по заявка в рамките на 1 работен ден от заявката.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Франко Стопанска академия „Д.А.Ценов" в град Свищов.

NUTS:
BG32

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Канцеларските материали да бъдат оригинални,нови /нерециклирани/ в оригинална фабрична опаковка, да бъдат придружени от оригинални инструкции за експлоатация. Опаковките да са с ненарушена цялост и върху опаковката да се съдържа информация за датата на производство и срока на годност.Стока,несъответстваща на изискванията на Възложителя не се приема и подлежи на незабавна подмяна с годна такава. Участника описва документите, които ще предостави при доставка на материалите. Представянето на мостри под Опис е задължително като върху всяка мостра има трайно отбелязан пореден номер от описа в Офертата- с правото на Възложителя да ги изпитва за качество –на спечелилия кандидат, същите се задържат за целия срок на договора с оглед контрола между офертираната и доставената стока.Доставката ще се извършва франко склада на СА „Д.А.Ценов” в гр. Свищов.В предложената цена се включват всички разходи за изпълнение на поръчката, включително транспортните.Срок за изпълнение на поръчката – 12 месеца.Не се допуска разделяне на поръчката и не се допуска представяне на варианти.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
28/04/2014 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Изискванията и условията за изпълнение на поръчката и изискванията към участниците са подробно описани в настоящата покана,Проекта за оферта съдържаща спесификация на материалите и проектодоговора които могат да бъдат намерени в профила на Възложителя, посочен в настоящото обявление. Всеки кандидат подава своето предложение в запечатан непрозрачен плик на който да е обозначен адреса на подателя и предмета на поръчката „Периодични доставки на канцеларски материали за СА “Д.А.Ценов” в гр. Свищов”. Оферта по Образец на Възложителя .Цените да бъдат посочени в лева, без ДДС с точност до втория знак след десетичната запетая и да включват всички разходи на Изпълнителя по изпълнение на поръчката.Срок на валидност на офертата-минимум 60 дни от крайния срок за подаване на оферти. Предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на изискванията на възложителя се отстранява от длъжностните лица.Адрес за подаване на оферта: “Офис обществени поръчки”- сграда Разширение „Запад” на СА”Д.А.Ценов” в гр. Свищов, ул.”Ем.Чакъров”№2.При сключване на договор участникът, определен за изпълнител, представя:- документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП;- декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
25/04/2014

Договор-проект
Техническа спецификация
Оферта
Декларация по чл.47, ал.5Доставка на учебна литература за обучение по английски и немски език от европейската езикова рамка

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
СА "Д. А. Ценов", УЛ. "Ем. Чакъров" № 2, За: Здравко Гарибов, Република България 5250, Свищов, Тел.: 0631 66413,
E-mail: garibov@uni-svishtov.bg, Факс: 0631 88333
Място/места за контакт: “Офис обществени поръчки”- сграда Разширение „Запад” на СА”Д.А.Ценов” в гр.Свищов, ул."Ем. Чакъров" № 2.

Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.uni-svishtov.bg.
Адрес на профила на купувача: http://www.uni-svishtov.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Доставка на:
Позиция №1. Учебна литература за обучение по английски език, ниво В1 от европейската езикова рамка;
Позиция №2. Учебна литература за обучение по английски език, ниво В2 от европейската езикова рамка;
Позиция № 3.Учебна литература за обучение по немски език, ниво А1 от европейската езикова рамка.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
22470000

Описание:
Учебници

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Позиция №1. К-т учебна литература за обучение по английски език, ниво В1 – 11 бр. с прогнозна стойност 605 лв. без ДДС
Позиция №2. К-т учебна литература за обучение по английски език нивоВ2 – 11 бр. с прогнозна стойност 605 лв. без ДДС
Позиция №3. К-т учебна литература за обучение по немски език, ниво А1 . - 9 бр. с прогнозна стойност 540.00 лв. без ДДС.
Позиция №1. К-т учебна литература за обучение по английски език, ниво В1 – 11 бр. с прогнозна стойност 605 лв. без ДДС
Позиция №2. К-т учебна литература за обучение по английски език нивоВ2 – 11 бр. с прогнозна стойност 605 лв. без ДДС
Позиция №3. К-т учебна литература за обучение по немски език, ниво А1 . - 9 бр. с прогнозна стойност 540.00 лв. без ДДС.
Допуска се разделяне на поръчката.
Всеки кандидат може да участва за всяка една от обособените позиции.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
1750 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Франко Стопанска академия „Д.А.Ценов" в град Свищов.

NUTS:
BG32

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1. Доставка на комплект учебна литература за обучение по английски език, ниво В1 от европейската езикова рамка за провеждане на обучение по английски език в рамките на Дейност 3 от проект № BG051PO001-3.1.09 – 0009 „Усъвършенстване системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов – ключов фактор за обучение, ориентирано към пазара на труда и изграждане на конкурентна и динамична икономика, основана на знанието” по ОП „РЧР“. Комплектът трябва да включва учебник по английски език и CD или DVD-ROM с упражнения. Количество 11 бр. комплекти. Учебникът трябва да съдържа теми и специфична бизнес терминология, свързана с финансите, мениджмънта, търговията, маркетинга, управлението на човешките ресурси и други, съответстваща на равнището на обучение - английски език, ниво В1 от европейската езикова рамка. Учебникът да съдържа разнообразни упражнения за писане, говорене, четене с разбиране и слушане с разбиране, които развиват комуникативните бизнес умения. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2. Доставка на комплект учебна литература за обучение по английски език, ниво В2 от европейската езикова рамка за провеждане на обучение по английски език в рамките на Дейност 3 от проект № BG051PO001-3.1.09 – 0009 „Усъвършенстване системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов – ключов фактор за обучение, ориентирано към пазара на труда и изграждане на конкурентна и динамична икономика, основана на знанието” по ОП „РЧР“. Комплектът трябва да включва учебник по английски език и CD или DVD-ROM с упражнения. Количество 11 бр. комплекти. Учебникът трябва да съдържа теми и специфична бизнес терминология, свързана с финансите, мениджмънта, търговията, маркетинга, управлението на човешките ресурси и други, съответстваща на равнището на обучение - английски език, ниво В2 от европейската езикова рамка. Учебникът да съдържа разнообразни упражнения за писане, говорене, четене с разбиране и слушане с разбиране, които развиват комуникативните бизнес умения. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3. Доставка на комплект учебна литература за обучение по немски език, ниво А1 от европейската езикова рамка за провеждане на обучение по немски език в рамките на Дейност 3 от проект № BG051PO001-3.1.09 – 0009 „Усъвършенстване системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов – ключов фактор за обучение, ориентирано към пазара на труда и изграждане на конкурентна и динамична икономика, основана на знанието” по ОП „РЧР“. Комплектът трябва да включва учебник по немски език и CD или DVD-ROM с упражнения, работна тетрадка по немски език. Количество 9 бр. комплекти. Учебникът по немски език за ниво А1 трябва да съдържа модули, които да обхващат: запознаване, семейство, пазаруване, свободно време, покана за гостуване, пътуване, срещи, облекло, празници и почивни дни; граматиката: спрежение на глагола, въпросително изречение, определителен член, позиция на глагола в изречението, глаголи с делима представка, минало време с „имам”, минало време със „съм”; теми свързани с предлози с датив, глаголи с датив, темпорални предлози, модални глаголи, просто минало време, императив, компаратив, словообразуване и условно наклонение, числителни редни, числителни бройни. Прилагането на МОСТРИ е задължително. Доставчика гарантира че учебниците са с уредени авторски права включени в цената,позволяващи на Академията неограничено използване за нуждите на учебния процес.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
29/04/2014 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Техническите изисквания и условия за изпълнение на поръчката са подробно описани в Спецификацията и проектодоговора които могат да бъде намерени в профила на Академията като купувач, посочен в настоящото обявление. Офертата трябва да съдържа: 1. Данни за лицето, което прави предложението, включително ЕИК и банкови сметки. 2. Ценово предложение по образец на Възложителя-Приложение №1 ; 3. Описание на документите, които изпълнителят ще предостави при доставка на изделията. 4. Описание на изделията, маркировка, опаковка. 5. Срок за подмяна при рекламация и/или отстраняване на констатиран дефект. 6.Цените да бъдат посочени в лева, без ДДС с точност до втория знак след десетичната запетая и да включват всички разходи на Изпълнителя по изпълнение на поръчката. 7. Срок на валидност на офертата-минимум 60 дни от крайния срок за подаване на оферти. Предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на изискванията на възложителя се отстранява от длъжностните лица. Адрес за подаване на оферта: “Офис обществени поръчки”- сграда Разширение „Запад” на СА”Д.А.Ценов” в гр.Свищов, ул.”Ем.Чакъров”№2.Офертата трябва да бъде представена в запечатан, непрозрачен плик на който да е обозначен адреса на подателя и предмета на поръчката. При сключване на договор участникът, определен за изпълнител, представя: - документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
28/04/2014


Проекто-договор
Техническа спецификация
Оферта
Декларация по чл.47, ал.5  Доставка на перилни и почистващи препарати
Дата на публикуване 25.3.2014 г.  / Краен срок 02.4.2014 г.
  Периодични доставки на „В и К” и „ОВ” материали за нуждите на Стопанска Академия ”Д.А.Ценов” в гр.Свищов
Дата на публикуване 19.3.2014 г.  / Краен срок 26.3.2014 г.
  Периодични доставки на Строителни материали за нуждите на Стопанска Академия ”Д.А.Ценов” в гр.Свищов
Дата на публикуване 19.3.2014 г.  / Краен срок 26.3.2014 г.
  Периодични доставки на „В и К” и „ОВ” материали
Дата на публикуване 19.2.2014 г.  / Краен срок 27.2.2014 г.
  Периодични доставки на Строителни материали
Дата на публикуване 19.2.2014 г.  / Краен срок 27.2.2014 г.
  Пране, дезинфекция, изсушаване, гладене, пакетиране и транспортиране на спално бельо, хавлии, одеяла, олекотени завивки, покривки, карета, хангали, пердета, пътеки, килими и други
Дата на публикуване 18.2.2014 г.  / Краен срок 25.2.2014 г.
  Доставка и монтаж на нафтов водогреен котел за отопление
Дата на публикуване 17.2.2014 г.  / Краен срок 25.2.2014 г.
  Доставка на пакет учебни материали
Дата на публикуване 07.2.2014 г.  / Краен срок 17.2.2014 г.
  Доставка на учебници
Дата на публикуване 27.1.2014 г.  / Краен срок 04.2.2014 г.
  Доставка на учебни материали
Дата на публикуване 19.12.2013 г.  / Краен срок 05.1.2014 г.
  Доставка на пакет учебни материали по английски език за ниво С1 от европейската езикова рамка за провеждането на Интензивно /специализирано чуждоезиково обучение по английски език, Дейност 3 по ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.09-0009 "Усъвършенстване системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Стопанска академия "Д. А. Ценов", Свищов– ключов фактор за обучение, ориентирано към пазара на труда и изграждане на конкурентна и динамична икономика, основана на знанието" по ОП „РЧР“
Дата на публикуване 11.12.2013 г.  / Краен срок 18.12.2013 г.
  Периодични доставки на консумативи за печатарска дейност/мастила,плаки и други/ за Академично издателство “Ценов” при СА “Д. А. Ценов” в град Свищов
Дата на публикуване 04.12.2013 г.  / Краен срок 12.12.2013 г.
  Периодични доставки на консумативи за печатарска дейност/мастила,плаки и други/ за Академично издателство “Ценов” при СА “Д. А. Ценов” в град Свищов
Дата на публикуване 08.11.2013 г.  / Краен срок 19.11.2013 г.
  Доставки на Препарати за почистване, дезинфекциране и ароматизиране в помещения с общо предназначение (зали, коридори, кабинети)
Дата на публикуване 07.6.2013 г.  / Краен срок 17.6.2013 г.
  Периодични доставки, по заявка на Възложителя, на хартия за Академично издателство
Дата на публикуване 07.6.2013 г.  / Краен срок 17.6.2013 г.
  Периодични доставки, по заявка на Възложителя на Ел. материали
Дата на публикуване 07.6.2013 г.  / Краен срок 17.6.2013 г.
  Доставка на софтуерни лицензи и софтуерна поддръжка за нуждите на СА „Д.А. Ценов” – Свищов
Дата на публикуване 08.5.2013 г.  / Краен срок 15.5.2013 г.
  Доставка на касети за матрични,струйни и лазерни принтери и копирни машини (черно-бели/цветни),оптични носители, дискети и флаш памети,акумулаторни батерии за UPS,почистващи средства за офис и др.
Дата на публикуване 23.4.2013 г.  / Краен срок 07.5.2013 г.
  Лицензи за терминален сървър
Дата на публикуване 23.4.2013 г.  / Краен срок 07.5.2013 г.
  Доставка на канцеларски материали
Дата на публикуване 16.4.2013 г.  / Краен срок 25.4.2013 г.
  Канцеларски материали и консумативи
Дата на публикуване 03.4.2013 г.  / Краен срок 12.4.2013 г.
  Софтуер за моделиране и анализ на бизнес процеси - ARIS Business Architect 7.2
Дата на публикуване 29.3.2013 г.  / Краен срок 08.4.2013 г.
  Препарати за почистване, измиване, дезинфекция и ароматизиране
Дата на публикуване 14.3.2013 г.  / Краен срок 22.3.2013 г.
  САНИРАНЕ ВЪНШНО /ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ/ НА ЗАДНА ФАСАДА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА";„РЕМОНТНИ РАБОТИ ПО КОРИДОРИ ХОТЕЛ КОРПУС ЮГ";„РЕМОНТ ПОКРИВИ В БАЗА ЗА ОТДИХ И ОБУЧЕНИЕ С.ОРЕШАК,ОБЛ.ЛОВЕЧ";„РЕМОНТНИ РАБОТИ И САНИРАНЕ НА АУДИТОРИИ ЗАПАДЕН КОРПУС І-ВИ ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ”;„РЕМОНТНИ РАБОТИ И САНИРАНЕ НА АУДИТОРИИ ЗАПАДЕН КОРПУС ІІ-РИ ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ
Дата на публикуване 05.2.2013 г.  / Краен срок 13.2.2013 г.
  Канцеларски материали и консумативи
Дата на публикуване 08.1.2013 г.  / Краен срок 17.1.2013 г.