ЗАПОВЕД № 334 /09.04.2014г.

ЗАПОВЕД
№ 334 /09.04.2014г.

На основание чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3, от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и протокол от 08.04.2014 г. на тръжната комисия, назначена със заповед №173/27.02.2014г. на Ректора на СА „Д.А. Ценов“ - Свищов

ОПРЕДЕЛЯМ

за наематели на имоти – публична/частна държавна собственост следните лица с месечна наемна вноска както следва:

  1. Красимир Георгиев Димитров, ЕГН 6907311461 – за имот с пореден №9 - недвижим имот – терен, намиращ се в град Свищов, ул. „П. Ангелов“ №17 и с площ 65 кв. м. Месечна наемна вноска в размер на 260 лв. (двеста и шестдесет лева).
  2. Красимир Георгиев Димитров, ЕГН 6907311461 – за имот с пореден №17 - недвижим имот – помещение, намиращ се в град Свищов, ул. „П. Ангелов“ №17 и с площ 80 кв. м. Месечна наемна вноска в размер на 130 лв. (сто и тридесет лева) без ДДС.
  3. „ЕМИ 2013“ ЕООД, ЕИК 202518246 - за имот с пореден №10 - недвижим имот – терен, намиращ се в град Свищов, ул. „П. Ангелов“ №17 и с площ 89 кв. м. Месечна наемна вноска в размер на 356 лв. (триста петдесет и шест лева).

НАРЕЖДАМ

Настоящата заповед да се съобщи на всички заинтересовани лица в тридневен срок от издаването й, а копие от нея да се обяви на общодостъпно място в СА „Д.А. Ценов“, както и на интернет страницата на Академията.

Определените за наематели лица да заплатят в 14 дневен срок от влизането в сила на настоящата заповед удвоения размер на съответната месечна наемна вноска, представляващ наемната цена за два поредни месеца, както и съответно дължимите местни данъци и такси за 2014 г. за времето след влизане в сила на сключените договори за наем.

Да бъдат възстановени внесените депозити за участие в търга на определените за наематели лица.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й на заинтересованите лица по реда на АПК.

 

09.04.2014 г.
Свищов                                                                                                                        Ректор на СА „Д.А. Ценов“  ЗАПОВЕД № 173/27.02.2014г.
Дата на публикуване 11.3.2014 г.  / Краен срок 08.4.2014 г.
  ЗАПОВЕД №1157/11.11.2013
Дата на публикуване 12.11.2013 г.  / Краен срок 30.11.2013 г.
  ЗАПОВЕД № 988/30.09.2013г.
Дата на публикуване 02.10.2013 г.  / Краен срок 06.11.2013 г.
  ЗАПОВЕД № 829 / 09.09.2013
Дата на публикуване 11.9.2013 г.  / Краен срок 30.9.2013 г.
  ЗАПОВЕД № 648/31.07.2013г.
Дата на публикуване 16.8.2013 г.  / Краен срок 02.9.2013 г.
  ЗАПОВЕД №. 447/07.06.2013 год.
Дата на публикуване 20.6.2013 г.  / Краен срок 17.7.2013 г.
  ЗАПОВЕД № 464/18.06.2013
Дата на публикуване 20.6.2013 г.  / Краен срок 31.7.2013 г.
  ЗАПОВЕД № 347/25.04.2013 год.
Дата на публикуване 07.5.2013 г.  / Краен срок 15.6.2013 г.