Заповед № 470 / 09.06.2016г

З А П О В Е Д 

№  470 / 09.06.2016г 

 

На основание чл. 89, ал. 3 от Закона за висшето образование, чл. 16 ал. 2 и вр. чл.19 ал.1 от Закона за държавната собственост и чл.13 ал.5 и §1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост,

 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

 

 

1.  Откривам процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот (Бивше помощно стопанство), находящ се по пътя гр. Свищов – с. Царевец, в местността „Павловлията“ с площ 20000 кв.м.

2. Определям срок за отдаване под наем от 3 (три) години., считано от датата на сключване на договора за наем.

3. Определям първоначална месечна наемна цена на обекта в размер на 160.00 лв. /словом: сто и шестдесет/ без ДДС.

4. Търгът да се проведе на 05.07.2016 г. от 13.00 часа в офис „Финансово управление и контрол, и обществени поръчки“, в сграда разширение „Запад“ на СА „Д. А. Ценов“, ул. „Емануил Чакъров“ № 2 в град Свищов.

5. Одобрявам приложената към настоящата заповед тръжна документация.

6. СА „Д. А. Ценов“ - Свищов предоставя безвъзмездно пълен достъп до цялата документация за участие в процедурата раздел „Управление на академична собственост“ на официалния сайт на Академията, на интернет-адрес: http://www.uni-svishtov.bg/default.asp?page=obp2&order_id=1563&vid=1 ,от който може да бъде свалена безплатно.

Екземпляр от документацията на хартиен носител може да бъде получена и лично, срещу заплащане на стойността ѝ в размер на 6.00 лв. (Шест лева) в касата на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов или чрез банков превод по сметка:

Общинска Банка АД – финансов център Свищов

BIC:SOMBBGSF

IBAN:BG78SOMB913031TSENOV00

7. Определям срок за закупуване на тръжните книжа и получаване на документацията всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч. до 01.07.2016 г. в  офис „Финансово управление и контрол, и обществени поръчки“, в сграда разширение „Запад“ на СА „Д. А. Ценов“, ул. „Емануил Чакъров“ № 2 в град Свищов.

8. Определям срок за подаване на заявленията за участие в търга – всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 ч. до 01.07.2016г. в  офис „Финансово управление и контрол, и обществени поръчки“, в сграда разширение „Запад“ на СА „Д. А. Ценов“, ул. „Емануил Чакъров“ № 2 в град Свищов.

9. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден в срока за закупуване на документация в присъствието на представител на СА, след предварителна заявка. на тел. 0631/66411, лице за контакти: Иван Петров Петров – Организатор обществени поръчки и управление на академична собственост, в присъствието на представител на организатора на търга.

10. Специални изисквания :

10.1. Предоставеният под наем обект следва да се използва само и единствено за развиване на търговска дейност.

10.2. Наемната цена се плаща до 10-то число на текущия месец.

10.3. В 14 – дневен срок след влизане в сила на Заповедта за определяне на наемател, наемателят внася гаранционна вноска в размер на  двумесечна наемна цена без ДДС, предложена от него. Гаранционната вноска обезпечава изпълнението на договора.

11. Условията на търга, определени в настоящата заповед, да се публикуват на официалния сайт на СА „Д.А.Ценов” – Свищов, раздел „Управление на академична собственост“.

 

 

 

 

               Финансов директор на СА „Д. А. Ценов“:

                                                                             /Проф. д-р Георги Баташки/

 

 

 


Заповед за откриване на процедура
Докуметация

Заповед № 471 / 09.06.2016г

З А П О В Е Д

№  471 / 09.06.2016г 

 

На основание чл. 89, ал. 3 от Закона за висшето образование, чл. 16 ал.2 и вр. чл.19 ал.1 от Закона за държавната собственост и чл.13 ал.5 и §1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост,

 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

 

 

1.  Откривам процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот на две нива с площ 234 кв. м., находящ се в град Свищов, ул. „Цанко Церковски“ №7 (Студентски общежития - Блок 1).

2. Определям срок за отдаване под наем от 3 (три) години., считано от датата на сключване на договора за наем.

3. Определям първоначална месечна наемна цена на обекта в размер на 1200.00 лв. /словом: Хиляда и двеста лева/ без ДДС.

4. Търгът да се проведе на 05.07.2016 г. от 13.30 часа в офис „Финансово управление и контрол, и обществени поръчки“, в сграда разширение „Запад“ на СА „Д. А. Ценов“, ул. „Емануил Чакъров“ № 2 в град Свищов.

5. Одобрявам приложената към настоящата заповед тръжна документация.

6. СА „Д. А. Ценов“ - Свищов предоставя безвъзмездно пълен достъп до цялата документация за участие в процедурата раздел „Управление на академична собственост“ на официалния сайт на Академията, на интернет-адрес: http://www.uni-svishtov.bg/default.asp?page=obp2&order_id=1562&vid=1 ,от който може да бъде свалена безплатно.

Екземпляр от документацията на хартиен носител може да бъде получена и лично, срещу заплащане на стойността ѝ в размер на 6.00 лв. (Шест лева) в касата на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов или чрез банков превод по сметка:

Общинска Банка АД – финансов център Свищов

BIC:SOMBBGSF

IBAN:BG78SOMB913031TSENOV00

7. Определям срок за закупуване на тръжните книжа и получаване на документацията всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч. до 01.07.2016 г. в  офис „Финансово управление и контрол, и обществени поръчки“, в сграда разширение „Запад“ на СА „Д. А. Ценов“, ул. „Емануил Чакъров“ № 2 в град Свищов.

8. Определям срок за подаване на заявленията за участие в търга – всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 ч . до 01.07.2016г. в  офис „Финансово управление и контрол, и обществени поръчки“, в сграда разширение „Запад“ на СА „Д. А. Ценов“, ул. „Емануил Чакъров“ № 2 в град Свищов.

9. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден в срока за закупуване на документация в присъствието на представител на СА, след предварителна заявка. на тел. 0631/66411, лице за контакти: Иван Петров Петров – Организатор обществени поръчки и управление на академична собственост, в присъствието на представител на организатора на търга.

10. Специални изисквания :

10.1. Предоставеният под наем помещение следва да се използва само и единствено като търговски обект.

10.2. Наемната цена се плаща до 10-то число на текущия месец.

10.3. В 14 – дневен срок след влизане в сила на Заповедта за определяне на наемател, наемателят внася гаранционна вноска в размер на  двумесечна наемна цена без ДДС, предложена от него. Гаранционната вноска обезпечава изпълнението на договора.

11. Условията на търга, определени в настоящата заповед, да се публикуват на официалния сайт на СА „Д.А.Ценов” – Свищов, раздел „Управление на академична собственост“.

 

 

 

    Финансов директор на СА „Д. А. Ценов“:

                                                                    /Проф. д-р Георги Баташки/

 


Заповед за откриване на процедура
Докуметация

  Заповед № 360 / 05.05.2016г
Дата на публикуване 5.5.2016 г.  / Краен срок 27.5.2016 г.
  Заповед № 359 / 05.05.2016г
Дата на публикуване 5.5.2016 г.  / Краен срок 27.5.2016 г.
  ЗАПОВЕД № 1031/19.10.2015 г.
Дата на публикуване 19.10.2015 г.  / Краен срок 2.11.2015 г.
  ЗАПОВЕД № 274/19.03.2015г.
Дата на публикуване 19.3.2015 г.  / Краен срок 30.4.2015 г.
  ЗАПОВЕД № 140/05.02.2015г.
Дата на публикуване 6.2.2015 г.  / Краен срок 17.3.2015 г.
  ЗАПОВЕД №761/28.07.2014г. /ИЗВЛЕЧЕНИЕ/
Дата на публикуване 28.7.2014 г.  / Краен срок 3.9.2014 г.
  ЗАПОВЕД № 334 /09.04.2014г.
Дата на публикуване 14.4.2014 г.  / Краен срок 31.5.2014 г.
  ЗАПОВЕД № 173/27.02.2014г.
Дата на публикуване 11.3.2014 г.  / Краен срок 8.4.2014 г.
  ЗАПОВЕД №1157/11.11.2013
Дата на публикуване 12.11.2013 г.  / Краен срок 30.11.2013 г.
  ЗАПОВЕД № 988/30.09.2013г.
Дата на публикуване 2.10.2013 г.  / Краен срок 6.11.2013 г.
  ЗАПОВЕД № 829 / 09.09.2013
Дата на публикуване 11.9.2013 г.  / Краен срок 30.9.2013 г.
  ЗАПОВЕД № 648/31.07.2013г.
Дата на публикуване 16.8.2013 г.  / Краен срок 2.9.2013 г.
  ЗАПОВЕД №. 447/07.06.2013 год.
Дата на публикуване 20.6.2013 г.  / Краен срок 17.7.2013 г.
  ЗАПОВЕД № 464/18.06.2013
Дата на публикуване 20.6.2013 г.  / Краен срок 31.7.2013 г.
  ЗАПОВЕД № 347/25.04.2013 год.
Дата на публикуване 7.5.2013 г.  / Краен срок 15.6.2013 г.
ИВАН ПЕТРОВ ПЕТРОВ 66-411