Академичната библиотека е сред най-старите и богати научни библиотеки в страната. Тя е създадена през 1936 год. едновременно с откриването на Висшето училище и носи името на известния учен-библиограф академик Никола Михов.

Той взема ръководно участие в създаването й и работи близо 17 години в нея. Основа на библиотечния фонд е личната библиотека на дарителя Димитър Апостолов Ценов, която съдържа около 400 тома книги от различните отдели на знанието. По инициатива на първия ректор на Академията проф. Димитър Бъров и на проф. Тодор Владигеров се вземат мерки за изграждането на истинска научна библиотека, отговаряща на изискванията за творческа работа.

Това именно свързва академичната библиотека с името на най-големия български библиограф, който разработва и осъществява своя "план-скица" за изграждането на библиотеката, използвайки за начинанието си и помощта на своя ученик проф. Тодор Боров. Под вещото ръководство и указания на академик Никола Михов са набавени много книги по икономика на български, френски, немски, английски и руски езици, както и почти всички по-известни европейски справочници и енциклопедии.

Днес академичната библиотека е организирана като отраслова специализирана научна библиотека. Основната и задача е цялостно библиотечно - информационно обслужване на научните работници и студентите в тяхната научноизследователска и учебна дейност.

БИБЛИОТЕЧНА ИНФРАСТРУКТУРА

Академичната библиотека разполага с достатъчна база и оборудване. Намира се в югозападната част на факултетския корпус на Академията върху площ от 792, 42 кв. м. Разполага с книгохранилище на три етажа и шест депозиториума. Функционират четири читални : "Студентска", "Периодика" и две преподавателски, като едната от тях е модерна компютърна зала . Читателските места са общо 120 на брой.

БИБЛИОТЕЧНИ РЕСУРСИ

Бази от данни:
База от данни на набавената литература на български и чужди езици от 1992 г. и ретроспективно въвеждане на фонда на библиотеката.
Каталози на книгите на кирилица и латиница:
- Систематични
- Азбучни
Новопостъпила литература

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Ксерокопиране и сканиране на библиотечни документи

МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОБМЕН

Осъществяват се с библиотеки и ведомства от страната и чужбина.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

Удовлетворяване на потребителското търсене чрез съвременно библиотечно-информационно обслужване и комуникационно-технологично обезпечаване с ресурси.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Директор на библиотеката:
АНКА ПЕТКОВА ТАНЕВА
E-mail: ataneva@uni-svishtov.bg

Отдели:
1. Комплектуване и книгообмен, обработка и каталози
Дейност: Комплектува фонда на библиотеката с книги, периодични издания и други библиотечни документи на български и чужди езици чрез покупка, книгопоща, дар, депозит и книгообмен.
Обработва библиотечните документи според правилата за работа на научните библиотеки и УДК. Поддържа систематични и азбучни каталози.
Създава база данни и поддържа електронен каталог на литературата от 1992 година.
Персонал:
Веска Борисова Върбанова
Емилия Борисова Александрова
Йорданка Симеонова Аврамова
Теодора Красимирова Владимирова
2. Справочно-информационен
Дейност: Създава и поддържа база данни в информационно-търсещата система от 1992 г., включваща аналитично описание на статиите на български и чужди езици. Осигурява научна информация за студенти и преподаватели както чрез традиционните, така и чрез новите информационни технологии – търсене в електронния каталог на библиотеката, в световни бази данни и Интернет. Изготвя писмени и устни библиографски справки за нуждите на учебния процес. Осъществява обучение на потребителите за ползване ресурсите на библиотеката и им съдейства при информационното търсене в Интернет.

Персонал:
Диана Любомирова Цветкова
Елена Генадиевна Мачева
Йоана Руменова Пътова
Миряна Атанасова Доменикова

3. Заемна служба
Дейност: Обслужва читателите - преподаватели, студенти (редовни и задочни от СА "Д. А. Ценов" и Колежа по икономика и управление), служители и външни.

Персонал:
Величка Георгиева Крумова
Елена Георгиева Колева
Силвия Иванова Кънева
Светла Манева Наама
Стоянка Андреева Пеева


ДИРЕКТОР БИБЛИОТЕКА
Анка Петкова Танева
Тел: 66 335
БИБЛИОТЕКАР
Веска Борисова Върбанова
Тел: 66 337
БИБЛИОТЕКАР
Диана Любомирова Цветкова
Тел: 66 276
БИБЛИОТЕКАР
Добринка Георгиева Костова
Тел: 66 337
БИБЛИОТЕКАР
Емилия Борисова Александрова
Тел: 66 337
БИБЛИОТЕКАР
Йорданка Симеонова Аврамова
Тел: 66 337
БИБЛИОТЕКАР
Миряна Атанасова Доменикова
Тел: 66 337
БИБЛИОТЕКАР
Теодора Красимирова Иванова
Тел: 66 337
БИБЛИОГРАФ-ИНФОРМАТОР
Елена Геннадиевна Мачева
Тел: 66 277
ИНФОРМАТОР ПРИЕМНА/ БИБЛИОТЕКА
Величка Георгиева Крумова
Тел: 66 277
ИНФОРМАТОР ПРИЕМНА/ БИБЛИОТЕКА
Елена Георгиева Колева
Тел: 66 277
ИНФОРМАТОР ПРИЕМНА/ БИБЛИОТЕКА
Светла Манева Наама
Тел: 66 277
ИНФОРМАТОР ПРИЕМНА/ БИБЛИОТЕКА
Силвия Иванова Кънева
Тел: 66 277
ИНФОРМАТОР ПРИЕМНА/ БИБЛИОТЕКА
Стоянка Андреева Пеева
Тел: 66 277

Електронния каталог може да намерите тук

Нови книги може да намерите тук

Нови статии може да намерите тук

АБОНАМЕНТ НА ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ ЗА 2012 г.

ВЕСТНИЦИ

ЕЖЕДНЕВНИЦИ

 1. 24 часа
 2. Труд
 3. Капитал Daily
 4. Дума
 5. Земя
 6. Монитор
 7. Новинар
 8. Сега
 9. Стандарт
 10. Телеграф
 11. Борба

ВЕСТНИЦИ С ДРУГА ПЕРИОДИЧНОСТ

 1. Аз Буки
 2. Банкеръ
 3. Български фермер
 4. Гласът на фермера
 5. Дунавско дело
 6. Държавен вестник
 7. Експерт счетоводител
 8. Застраховател
 9. Капитал
 10. Култура
 11. Политика
 12. Свищовски бряг
 13. Седмичен законник + Български законник
 14. Седмичен труд
 15. Стопанин
 16. 168 часа
 17. CIO
 18. Computerworld
 19. Info Week
 20. NetworkWorld

СПИСАНИЯ

 1. Агробизнесът
 2. Актив
 3. АПИС. Сборник закони
 4. Банките в България
 5. Библиотека
 6. Библиотека “Български счетоводител”
 7. Бюджетът
 8. Вътрешен одитор
 9. Данъчна практика, счетоводство, финанси на фирмата
 10. Доклади на БАН
 11. ДЪГА. Наръчник по социално осигуряване
 12. ДЪГА. Наръчник по трудово законодателство
 13. Държавен дълг
 14. Европа 2001
 15. Експерт
 16. Жената днес
 17. Земеделие плюс
 18. Земеделска кооперация
 19. ИДЕС (Списание на института на дипломираните експерт счетоводители)
 20. Известия на държавните архиви
 21. Икономика
 22. Икономика и управление на селското стопанство
 23. Икономическа мисъл
 24. Икономически изследвания
 25. Информационен бюлетин по труда
 26. Исторически преглед
 27. Икономически преглед
 28. Логистика
 29. Лозарство и винарство
 30. Математика и информатика
 31. Медицински мениджмънт и здравна политика
 32. Международни отношения
 33. Международно списание “ЕИМ” – еврообразование
 34. Мениджър
 35. Наръчник на икономиста
 36. Наръчник на специалиста по управление на персонала
 37. Наш дом
 38. Новото данъчно законодателство през 2012 г.
 39. Образование
 40. Пазар на държавни ценни книжа
 41. Панорама на труда
 42. Педагогика
 43. Правна мисъл
 44. Проблеми на географията
 45. Регал
 46. Собственост и право
 47. Социално осигуряване – 2012 г.
 48. Труд и право
 49. Трудови отношения – 2012 г.
 50. Счетоводство 2012 г.
 51. Социологически проблеми
 52. Списание на БАН
 53. Справочник на счетоводителя
 54. Стратегии на образователната и научната политика
 55. Счетоводство плюс данъци, социални отношения
 56. Счетоводна политика
 57. Търговско право
 58. Търговско и конкурентно право
 59. Финанси и право
 60. Философия
 61. Философски алтернативи
 62. Фондове Програми Проекти
 63. Хранително-вкусова промишленост
 64. ХИ & Т (Хранителна индустрия и търговия)
 65. Човешки ресурси
 66. Ютилитис
 67. Advances in Bulgarian Science
 68. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2011 г.
 69. INFO свят
 70. Информационен бюлетин на БНБ
 71. PC Magazine Bulgaria
 72. Personal Computer World
 73. National Geographic Magazine

ИЗДАНИЯ НА НСИ

 1. България 2012
 2. Бюджети на домакинствата в Р България 2011
 3. Енергийни баланси 2010
 4. Заетост и безработица – годишни данни 2011
 5. Здравеопазване 2011
 6. Население и демографски процеси 2011
 7. Образование в Р България 2012
 8. Околна среда 2010
 9. Основни макроикономически показатели 2011
 10. Районите, областите и общините в Р България 2010
 11. Сп. “Статистика”
 12. Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки
 13. Статистически годишник 2011
 14. Статистически справочник 2012 (на бълг. език)
 15. Структура на заплатите 2010

РУСКИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ

 1. Бухгалтерский учет
 2. Вопросы экономики
 3. Деньги и кредит
 4. Мировая экономика и международные отношения
 5. Проблемы теории и практики управления
 6. Страховое дело
 7. Управление персоналом
 8. Управление риском
 9. Финансы
 10. Финансы и кредит
 11. Экономист

ЗАПАДНИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ

 1. Arbeit und Sozialpolitik /Gesundheits-und Sozialpolitik/
 2. Economie appliquee
 3. Industry and innovation
 4. Journal of Business Strategy
 5. Journal of Finance
 6. Journal of Money, Credit and Banking
 7. Journal of Risk and insurance
 8. Problemes economiques
 9. Revue francaise de comptabilite
 10. Revue francaise de Finances Publiques
 11. Risk management
 12. Versicherungswirtschaft


Проектът „НАБИС” (Национална академична библиотечно-информационна система) дава възможност за интегриране на българските академични и университетски библиотечно-информационни системи. Главната му цел е създаването на единен своден онлайн каталог на академичните библиотеки в България, който през общ портал да позволява: интегрирано търсене чрез интернет в каталозите на тези библиотеки, както и електронен достъп до библиографската информация за техните книжни фондове, електронни ресурси и предоставяни услуги. В основата на проекта: библиотеките на институциите учредителки: Централната библиотека на Българската академия на науките,Университетската библиотека „Св. Климент Охридски”  и Библиотека „Паница” към Американския университет в България. Асоцииран член – Академична библиотека „Акад. Н. Михов” при СА „Д. А. Ценов” – Свищов.