Академично издателство "Ценов"

Висшето училище разполага със собствено Академично издателство – “Ценов” и печатница с универсални възможности за модерно производство на печатна продукция и издателска дейност.
Предлагат се разнообразни полиграфически външни услуги като: отпечатване на специализирана учебна и художествена литература в мека подвързия, цветен илюстрационен печат върху хартия и картон, художествено оформление на издания и качествен компютърен набор с голямо шрифтово разнообразие.

ДИРЕКТОР, ОБСЛУЖВАЩО ЗВЕНО / АИ
Инж. Димитринка Симеонова Александрова
Тел: 0882552512
КОПИСТ - ОФСЕТИСТ
Димитринка Георгиева Бориславова
Тел: 0882552516
КНИГОВЕЗЕЦ
Валентина Великова Николова
Тел: 0882552516
КНИГОВЕЗЕЦ
Соня Миленкова Ангелова
Тел: 0882552516
ЕКСПЕРТ, ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА
Благовеста Гошева Борисова
Тел: 0882552516
ЕКСПЕРТ, ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА
Милена Димитрова Александрова
Тел: 0882552516
РАБОТНИК ТЕХНИЧЕСКО РЕДАКТИРАНЕ
Албена Павлова Александрова
Тел: 0882552516
РАБОТНИК ТЕХНИЧЕСКО РЕДАКТИРАНЕ
Светла Минкова Петрова
Тел: 0882552516
ПЕЧАТАР
Антоанета Стоянова Миланова
Тел: 0882552516
КНИГОВЕЗЕЦ / ОТГОВОРНИК
Атанаска Крачунова Янкова
Тел: 0882552516
ПЕЧАТАР
Георги Кръстев Иванов
Тел: 0882552516
КНИГОВЕЗЕЦ / И ДОМАКИН
Димка Георгиева Димитрова
Тел: 0882552516
ПЕЧАТАР
Евгения Георгиева Игнатова
Тел: 0882552516
ДОМАКИН, СКЛАД
Елка Йорданова Методиева
Тел: 0882552516
ПЕЧАТАР
Красимир Пенчев Георгиев
Тел: 0882552516
КНИГОВЕЗЕЦ / И РЕЗАЧ
Соня Петрова Атанасова
Тел: 0882552516
ОГНЯР
Котелно Отделение Аи "ценов"
Тел: 0882552516
ОГНЯР
Цветан Тодоров Иванов
Тел: 0882552516


ЗАГЛАВИЕ АВТОР ГОДИНА НА ИЗДАВАНЕ ISBN
Индустриалното предприятие и позабравените модели за ефективно използване на материалните ресурси Сергей Найденов 19.10.07 ISBN 978-954-23-0344-2
Сделки с ценни книжа и финансови инструменти Любен Петров 29.10.07 ISBN 978-954-23-0329-9
Счетоводен софтуер М. Дочев 29.10.07. ISBN 10: 954-23-0306-8
ISBN 13: 978-954-23-0306-0
Управленско счетоводство Екатерина Аверкович и др. 30.10.07.  
Тренинг по стратегиране, планиране, маркетинг Никола Янков и др. 08.11.07.  
Основи на публичната администрация Цветан Дилков 14.11.07. ISBN 978-954-23-0376-3
Информатика Петя Емилова 21.11.07.  
Философия – част І Катя Личева 22.11.07. ISBN 978-954-23-0373-2
Социално осигуряване (анализ, контрол и отчетност на осигурителните отношения) Данаил Врачовски 26.11.07. ISBN 954-23-0098-0
Методика за разработване на дипломна работа по счетоводство за МП „СОПС” Дамян Дамянов и др. 27.11.07. ISBN 978-954-23-0328-2
Счетоводство на инвестиционното предприятие Л. Петров и Ат. Атанасов 27.11.07. ISBN 978-954-23-0378-7
Одит на финансовите отчети Дамян Дамянов 27.11.07. ISBN 954-23-0223-1
Основни принципи на застраховането Боян Илиев 05.12.07. ISBN 978-954-23-0379-4
Търговско кредитиране (икономически и управленски аспекти) Светослав Илийчовски 10.12.07. ISBN 978-954-23-0380-0
Икономико-математическо моделиране (сборник от задачи) Илка Аспарухова 11.12.07. ISBN 954-23-0222-3
Информатика Агоп Саркисян и др. 07.01.08.  
Пенсионно и здравно осигуряване Здр. Георгиев, Пламен Йорданов 24.01.08.  
Тестове по икономическа география на България Тихомир Личев 24.01.08. ISBN 978-954-23-0381-7
Икономическа география на България Тихомир Личев и др. 05.02.08 ISBN 978-954-23-0383-1
Статистическо изследване и прогнозиране на развитието Любомир Иванов 08.02.08. ISBN 978-954-23-0382-4
Здравноосигурителни системи и финансиране на здравеопазването Д. Врачовски, Пл. Йорданов 25.02.08. ISBN 954-23-0128-6
Изследване на операциите Илка Аспарухова 15.02.08. ISBN 978-954-23-0384-8
База от данни Богомил Трайков 15.02.08. ISBN 978-954-23-0385-5
Бизнесанализ сборник от задачи и тестове Михаил Михайлов и др. 17.03.08. ISBN 978-954-23-0386-2
Иконометрия Пламен Петков 02.04.08. ISBN 978-954-23-0388-6
Международни икономически сравнения (компаративистика) Тодор Ив. Тодоров 09.04.08. ISBN 978-954-23-0389-3
Тематичен речник по Европейска интеграция Иван Спиридонов 09.05.08. ISBN 954-23-0236-3
Външнотърговски термини Ив. Спиридонов, М. Божинова 09.05.08. ISBN 954-23-0044-1
Методика за разработване на дипломна работа по СОНП Дамян Дамянов и др. 14.05.08.  
Ръководство по икономическа социология Н. Георгиев и др. 23.05.08. ISBN 954-23-0152-9
Технология на здравното осигуряване Кольо Колев 29.05.08. ISBN 978-954-23-0392-3
Въведение в здравната политика М. Попов, К. Колев 29.05.08. ISBN 978-954-23-0391-6
Основи на социалната работа Ваня Ганева 16.06.08 ISBN 978-954-23-0394-7
Количествени методи в управлението М. Бакърджиева 03.07.08.  
Бизнеспреговори М. Бакърджиева 03.07.08. ISBN 954-23-0069-7
Бизнестратегии М. Бакарджиева 03.07.08. ISBN 978-954-23-0395-4
Учебно помагало за семинарни занятия по Политология Н. Живков, Кр. Ангелова 15.07.08. ISBN 978-954-23-0402-9
Макроикономика ІV-то преработено и допълнено издание Л. Кирев 29.07.08. ISBN 978-954-23-0397-8
Счетоводство на банките Йонка Йотова 30.07.08. ISBN 978-954-23-0358-9
Учебник по английски език В. Диков 04.08.08. ISBN 954-23-0253-3
Практическо пособие по стопански и финансов контрол (допечатка) Йордан Томов 25.08.08. ISBN 978-954-23-0353-4
Финансово счетоводство (допечатка) В. Божков 25.08.08. ISBN 954-23-0214-2
Учебник по английски език Лиляна Атанасова и Цв. Шенкова 25.08.08. ISBN 978-954-23-0398-5
Социално осигуряване. Анализ, контрол и отчетност на осигурителните отношения Д. Врачовски, Пл. Йорданов 17.09.08. ISBN 954-23-0098-0
Транснационални корпорации (допечатка) Любен Кирев 19.09.08. ISBN 954-23-0198-7
Европейска интеграция Иван Спиридонов 03.10.08. ISBN 954-23-0241-Х
Съдебно-счетоводни експертизи (допечатка) Михаил Дочев 07.10.08.  
Теория на контрола и одита (допечатка) Йордан Томов 15.10.08.  
Тематичен речник по Европейска интеграция (допечатка) Иван Спиридонов 15.10.08. ISBN 954-23-0236-3
Микроикономика (допечатка) Л. Кирев 27.10.08.  
Политология (допечатка) Н. Живков и др. 27.10.08. ISBN 978-954-23-0402-9
Информатика (допечатка) Петя Емилова 27.10.08.  
Финансово счетоводство (допечатка) В. Божков 27.10.08.  
Външнотърговски операции Ив. Спиридонов 27.10.08.  
Справочник по статистика В. Петров и колектив 17.11.08. ISBN 978-954-23-0404-3
Бизнесинформатика Румен Върбанов и др. 24.11.08. ISBN 978-954-23-0405-0
Счетоводен анализ (по примера на банките) Йонка Йотова и др. 28.11.08.  
Въведение в застраховането Р. Габровски 28.11.08. ISBN 954-23-0249-5
Планиране и прогнозиране (допечатка) Д. Панайотов и др. 09.12.08.  
Микроикономика (тестове, задачи, въпроси за дискусия) Любен Кирев и др. 05.01.09. ISBN 978-954-23-0410-4
Маркетинг – интегриран подход Н. Янков и др. 05.01.09. ISBN 978-954-23-0409-8
Маркетинг – казуси, ситуации, тестове и задачи (сборник) Н. Янков и др. 05.01.09. ISBN 978-954-23-0407-4
Управленска отчетност. Информационно осигуряване на стопанското управление за разходите на кредитирането Георги Герганов 20.01.09. ISBN 978-954-23-0412-8
Инвестиции Величко Адамов и др. 20.01.09. ISBN 978-954-23-0411-1
Икономика (сборник от тестове за кандидат-студенти) Любен Кирев 22.01.09. ISBN 978-954-23-0413-5
Инвестиционно банкиране Стефан Стефанов 03.02.09. ISBN 978-954-23-0414-2
Индустриален риск мениджмънт (допечатка) Р. Габровски 09.02.09.  
Икономика на здравеопазването Д. Врачовски и др. 09.02.09. ISBN 978-954-23-0417-3
Тестове по икономическа география на България Т. Личев и др. 09.02.09. ISBN 978-954-23-0418-0
Техника на данъчното облагане В. Ненков и др. 04.03.09. ISBN 978-954-23-0419-7
Бюджет и бюджетна политика В. Адамов и др. 04.03.09. ISBN 978-954-23-0420-3
Одит на финансовите отчети Дамян Дамянов 12.03.09.  
Счетоводство на застрахователните предприятия Йонка Йотова и др. 14.03.09. ISBN-10: 954-23-0318-1
ISBN-13: 978-954-23-0318-3
Аграрно планиране (допечатка) Маргарита Богданова 16.03.09. ISBN 954-23-0234-7
Информационни системи в здравеопазването Кр. Шишманов 18.03.09. ISBN 954-23-0258-4
Публични финанси В. Адамов и др. 18.03.09. ISBN 978-954-23-0421-0           
Лихвени структури Ангел Ангелов 18.03.09. ISBN 978-954-23-0422-7
Публични финанси (методическо ръководство) В. Адамов и др. 18.03.09. ISBN 978-954-23-0423-4
Ръководство по статистика В. Петров и колектив 25.03.09. ISBN 978-954-23-0424-1
Инвестиции (методическо ръководство) Марин Маринов 25.03.09. ISBN 978-954-23-0425-8
Социално осигуряване – анализ, контрол и отчетност на осигурителните отношения Д. Врачовски и др. 30.03.09. ISBN 954-23-0098-0
Макроикономика (допечатка) Л. Кирев 14.04.09 ISBN 978-952-23-0397-8
Микроикономика – уч. пособие (допечатка) Л. Кирев 14.04.09 ISBN 978-954-23-0369-5
Одит на финансовите отчети Д. Дамянов 14.05.09 ISBN
Математика Ат. Аврамов, Ст. Грозев 15.05.09 ISBN 978-954-23-0426-5
Социална статистика П. Ангелова 09.06.09 ISBN 978-954-23-0428-9
История на кооперациите Н. Живков 09.07.09 ISBN 978-954-23-0429-6
Финансово счетоводство сборник (допечатка) Д. Дамянов 13.07.09 ISBN
Финансово счетоводство В. Божков и др. 14.07.09. ISBN 978-954-23-0430-2
Политология учебник (допечатка) Н. Живков, Кр. Ангелова 20.07.09 ISBN 978-954-23-0351-0
Политология уч. помагало (допечатка) Н. Живков, Кр. Ангелова 20.07.09 ISBN 978-954-23-0402-9
Инвентаризация допечатка В. Минков 05.08.09 ISBN 954-23-0186-3
Business _І доп. Л. Атанасова 05.08.09 ISBN 978-954-23-0398-5
Практическо пособие по стопански и финансов контрол Й. Томов 06.08.09. ISBN 978-954-23-0353-4
Финансово счетоводство допечатка Д. Дамянов 11.08.09 ISBN 978-954-23-0430-2
Теория на контрола Й. Томов 24.08.09 ISBN 978-954-23-0431-9
Търговско посредничество при сделки с вземания Т. Филипова 02.09.09 ISBN 978-954-23-0432-6
Теория на потребителското поведение Пенка Горанова 14.09.09 ISBN 978-954-23-0433-3
56 години факултет „Стопанска отчетност” Ф-т „Стопанска отчетност” 15.10.09 ISBN 978-954-23-0435-7
Счетоводството и одита в инф. глобализация
Сборник научни статии
Катедра „Стопанска отчетност” 15.10.09 ISBN 978-954-23-0436-4
Сделки с ценни книжа и финансови инструменти Л. Петров, Ат. Атанасов 15.10.09 ISBN 978-954-23-0437-1
Методика за разработване на дипломна работа по счетоводство Д. Дамянов и колектив 15.10.09 ISBN 978-954-23-0434-0
Аграрния сектор в условията на финансова криза (сборник доклади) Катедра „Аграрна икономика” 27.10.09 ISBN 978-954-23-0438-8
Теория на контрола Йордан Томов 28.10.09 ISBN 978-954-23-0431-9
Стопански размисли (юбилеен сборник) Петко Петков 01.12.09 ISBN 978-954-23-0440-1
Диагностичен анализ и оценка на програми и проекти Маргарита Богданова 07.12.09 ISBN 978-954-23-0441-8
Научно въздействие за ефективен управленски процес – проблеми и решения участници в научно – практическа конференция 08.12.09 ISBN 978-954-23-0442-5
Конкурентноспособност на застрахователните дружества в Русия и България в условията на интеграция на застрахователните пазари участници в научно – практическа конференция 17.12.09 ISBN 978-954-23-0443-2
Методика за разработване и защита на дипломна работа по счетоводство М. Дочев и Ат. Атанасов 25.12.09 ISBN 978-954-23-0328-2
Икономическа социология Никола Георгиев, Румяна Чонова, Ваня Ганева 21.12.09 ISBN 978-954-23-0439-5
Счетоводство на застрахователните предприятия (допечатка) Йонка Йотова, Тотка Кънева 29.12.09 ISBN-10: 954-23-0318-1
ISBN-13: 978-954-23-0318-3
Счетоводство на предприятията от публичния сектор Йонка Йотова, Тотка Кънева 29.12.09 ISBN 978-954-23-0445-6
Одит на финансовите отчети - учебно методическо пособие Дамян Дамянов 04.01.10 ISBN 978-954-23-0446-3
Счетоводни концепции и стандарти – учебно пособие за дистанционно обучение Дамян Дамянов, Васил Божков и Росица Симеонова 05.01.10 ISBN 978-954-23-0444-9
Социално осигуряване (анализ, контрол и отчетност на соигурителните отношения)       (допечатка) Д. Врачовски, Пл. Йорданов 07.01.10 ISBN 954-23-0098-0
Основи на електронния бизнес         (допечатка) Р. Върбанов 08.01.10 ISBN 978-954-23-0334-3
Юбилеен сборник на ДТГ „Димитър Хадживасилев” 125 стъпки към бъдещето ДТГ „Димитър Хадживасилев” 21.01.10 ISBN 978-954-23-0447-0
Практически курс по основи на бизнесанализа М. Михайлов 25.01.10 ISBN 978-954-23-0448-7
Организация и отчитане на търговските сделки В. Минков, М. Божинова, Т. Филипова, П. Иванова, и С. Илийчовски 26.01.10 ISBN 978-954-23-0449-4
Външнотърговски операции учебно методично пособие   (допечатка) И. Спиридонов 01.02.10 ISBN 954-23-0119-7
Външнотърговски операции                    (допечатка) И. Спиридонов и Г. Захариева 01.02.10 ISBN 954-23-0191-х
Тестове по икономическа география на България
(Трето допълнено и преработено издание)
Т. Личев, Р. Вла­де­ва, П. Русева, В. Стоилова, С. Манова 01.02.10 ISBN 978-954-23-0450-0
Маркетинг (Казуси, ситуации, тестове, задачи) Н. Янков, П. Горанова, В. Григорова, Ж. Тананеева 10.02.10 ISBN 978-954-23-0451-7
Европейска интеграция              (допечатка) И. Спиридонов 15.02.10 ISBN 954-23-0241-Х
Теория на международните икономически отношения    (допечатка) И. Спиридонов 15.02.10 ISBN 954-23-0053-0
Аграрен мениджмънт В. Петров, В. Блажева, Д. Гро­зева, М. Линкова 23.02.10 ISBN 978-954-23-0453-1
Иконометрия с Gretl и Excel (второ, допълнено и преработено издание) Пламен Петков 23.02.10 ISBN 978-954-23-0452-4
Аграрна екология М. Николова, Г. Сирашки 26.02.10 ISBN 978-954-23-0454-8
Теория на международните икономически отношения (допечатка) Иван Спиридонов 12.04.2010 ISBN 954-23-0053-0
Биогоривата – производство и тенденции Виолета Блажева 20.04.2010 ISBN 978-954-23-0456-2
Сделки с ценни книжа и финансови инструменти
(допечатка)
Любен Петров, Атанас Атанасов .04.2010 ISBN 978-954-23-0437-1
Икономика на аграрното предприятие Георги Герганов, Виолета Блажева и Димитринка Грозева 10.05.2010 ISBN 978-954-23-0461-6
Автопортрет на сянката – стихове Петър Събев   ISBN 978-954-23-0457-9
Мъртво време – стихове Петър Събев   ISBN 978-954-23-0459-3
2023 и след това – стихове Петър Събев   ISBN 978-954-23-0460-9
Зеницата на мрака – стихове Петър Събев   ISBN 978-954-23-0458-6
Интереси и несъответствия в управленския процес Камен Каменов 13.05.2010 ISBN 978-954-23-0462-3
Неформалните истини и формалните дадености при реализацията на управленския процес Камен Каменов 13.05.2010 ISBN 978-954-23-0463-0
Механизация на земеделието Сабитай Леви
Серьожа Косев
14.05.2010 ISBN 978-954-23-0464-7
Двойникът Петър Събев   ISBN 978-954-23-0470-8
Мъртви часовници – стихове Петър Събев   ISBN 978-954-23-0469-2
Да докоснеш звезда Петър Събев   ISBN 978-954-23-0467-8
Сънят на птицата Петър Събев   ISBN 978-954-23-0468-5
Ръководство за упражнения по механизация на земеделието Серьожа Косев 31.05.2010 ISBN 978-954-23-0471-5
Логистични дейности в предприятието Сергей Найденов 26.05.2010 ISBN 978-954-23-0465-4
Икономика на здравеопазването Данаил Врачовски и Николай Нинов 26.05.2010 ISBN 978-954-23-0466-1
Лабиринт Петър Събев   ISBN 978-954-23-0472-2
Застрахователен пазар Боян Илиев 07.07.2010  
Основи на електронния бизнес Румен Върбанов 08.07.2010  
Корпоративен риск мениджмънт Боян Илиев
Радослав Габровски
12.07.2010  
Дневникът Петър Събев   ISBN 978-954-23-0473-9
Нетрадиционни селскостопански технологии Марина Николова 30.07.2010 ISBN 978-954-23-0474-6
Финансово счетоводство Васил Божков и други 02.08.2010  
Стопански и финансов контрол
(трето преработено и допълнено издание)
Йордан Томов
Крум Крумов
11.08.2010 ISBN 978-954-23-0475-3
Практическо пособие по стопански и финансов контрол
(допечатка)
Йордан Томов
Крум Крумов
Надежда Цветкова
Силвия Костова
02.08.2010 ISBN 978-954-23-0353-4
Счетоводство на банките Йонка Йотова
Тотка Кънева
12.08.2010  
Business matters Liliana Atanassova
Tsvetana Shenkova
Rumyana Deneva
08.09.2010 ISBN 978-954-23-0477-7
Ценообразуване и ценова политика на фирмата Сергей Найденов 21.09.2010 ISBN 978-954-23-0478-4
Персонални финанси (методическо ръководство) Теодора Димитрова
Анелия Радулова
01.09.2010 ISBN 978-954-23-0476-0
Персонални финанси - учебник Теодора Димитрова   ISBN 978-954-23-0479-1
Финансово счетоводство Дамян Дамянов 21.09.2010  
Информационни технологии Петя Емилова
Наталия Маринова
05.10.2010 ISBN 978-954-23-0482-1
Теория на контрола Й. Томов 05.10.2010 ISBN 978-954-23-0431-9
Бизнескомуникиране Милка Бакърджиева 05.10.2010 ISBN 978-954-23-0374-9
Отчитане на външно-търговските сделки Васил Меразчиев
Георги Баташки
Галя Иванова-Кузманова
Станислава Панчева
Румяна Михайлова
12.10.2010 ISBN 978-954-23-0483-8
Стопанска история (Избрани лекции) Маргарита Маринова
Мариана Друмева
29.10.2010 ISBN 978-954-23-0485-2
Индустриален риск мениджмънт Радослав Габровски 05.11.2010  
Методика за разработване и защита на дипломна работа
по счетоводство
Дамян Дамянов
Марин Димитров
Георги Илиев
Васил Божков
Любен Петров
Екатерина Аверкович
Михаил Дочев
Росица Симеонова
Атанас Атанасов
Станислав Александров
Галя Иванова-Кузманова
Станислава Панчева
10.11.2010 ISBN 978-954-23-0486-9
Международна икономика (учебно помагало) Иван Спиридонов
Карина Саркисян
15.11.2010 ISBN 954-23-0251-7
Основи на екологията (избрани лекции) Георги Сирашки
Анатолий Асенов
Христо Сирашки
15.11.2010 ISBN 978-954-23-0488-3
Счетоводство на предприятията от публичния сектор Йонка Йотова
Тотка Кънева
16.11.2010  
Финансово счетоводство Дамян Дамянов 16.11.2010  
История на застраховането Христо Драганов 14.12.2010 ISBN 978-954-23-0489-0
Методика за разработване и защита на дипломна работа по счетоводство на банките и публичния сектор
(учебно-методическо пособие за дистанционно обучение)
Венцислав Вечев
Георги Баташки
Диана Ималова
Тотка Кънева
Валерий Александров
Иван Андреев
Васил Меразчиев
17.01.2011 ISBN 978-954-23-0490-6
Стратегическо планиране (теория, методология, казуси) Димитър Панайотов
Борислав Борисов
19.01.2011 ISBN 954-23-0021-2
Тестове по “Икономическа география на България” Тихомир Личев
Росица Владева
Пенка Русева
Валерия Стоилова
Силвия Манова
19.01.2011 ISBN 978-954-23-0492-0
Философия Част ІІ Катя Личева 19.01.2011 ISBN 978-954-23-0493-7
Бизнес-стратегии (учебно пособие) Цветан Дилков 31.01.2011 ISBN 978-954-23-0491-3
Кратка английска граматика с упражнения Лиляна Атанасова
Румяна Денева
Иванка Борисова
Радка Василева
07.02.2011 ISBN 978-954-23-0495-1
Тестови стратегии и примерни тестове за кандидатстудент­ски изпит по английски език в СА “Д. А. Ценов” Венцислав Диков
Маргарита Михайлова
Лиляна Атанасова
Даниела Стоилова
Цветана Шенкова
Румяна Денева
Елка Узунова
08.02.2011 ISBN 978-954-23-0494-4
Примерни тестове за кандидатстудентски изпит по английски език в са “Д. А. Ценов” Венцислав Диков
Маргарита Михайлова
Лиляна Атанасова
Цветана Шенкова
08.02.2011 ISBN 978-954-23-0496-8
Тренинг по маркетингови умения (казуси, ситуации, тестове, задачи) Никола Янков
Пенка Горанова
Ваня Григорова
Живка Тананеева
17.02.2011 ISBN 978-954-23-0497-5
Девета национална конференция
Глобални, национални и корпоративни процеси и политики през посткризисния период: очаквания, предизвикателства, решения в застраховането и осигуряването
Свищов, 7 - 8 октомври 2010
(сборник с доклади и презентации)
Под научната редакция на проф. д-р ик.н. Нено Павлов и
доц. д-р Диана Иванова
11.03.2011 ISBN 978-954-23-0499-9
Съвременни модели на счетоводната отчетност в България и в Русия Авторски колектив от България и Русия 21.03.2011 ISBN 978-954-23-0581-1
Логистични дейности в предприятието
(допълнено издание)
Сергей Найденов 30.03.2011 ISBN 978-954-23-0589-7
Аграрен туризъм Георги Герганов
Марина Николова
08.04.2011 ISBN 978-954-23-0594-1
Основи на растениевъдството
Ръководство за семинарни занятия
Марина Николова 08.04.2011 ISBN 978-954-23-0595-8
Съвременни измерения на търговския бизнес – комуникация между наука и практика
12-13 май 2011
Том І
Юбилейна научнопрактическа конференция с международно участие 08.04.2011 ISBN 978-954-23-0592-7
Съвременни измерения на търговския бизнес – комуникация между наука и практика
12-13 май 2011
Том ІI
Юбилейна научнопрактическа конференция с международно участие 08.04.2011 ISBN 978-954-23-0593-4
20 години катедра “Търговски бизнес” – младост, иновативност, интензивен растеж Съставители, автори и редакционна колегия:
доц. д-р Стефан Александров
доц. д-р Теодора Филипова
доц. д-р Петранка Мидова
доц. д-р Симеонка Петрова
08.04.2011 ISBN 978-954-23-0591-0
Количествени методи в управлението Милка Бакърджиева 01.06.2011 ISBN 978-954-23-0660-3
Счетоводство на инвестиционното предприятие Любен Петров
Атанас Атанасов
15.06.2011 ISBN 978-954-23-0665-8
Проблеми при изграждане на счетоводната информационна система в предприятието Михаил Михайлов 15.06.2011 ISBN 978 954 23 0662 7
Управление на собствеността Светослав Илийчовски
Теодора Филипова
Пламен Кънев
23.06.2011г. ISBN 978-954-23-0663-4
Връзки с обществеността
(Пъблик рилейшънс)
Милка Бакърджиева 12.07.2011 ISBN 978-954-23-0666-5
Академичните празници, традиции и ритуали в СА „Д. А. Ценов” (Поглед от миналото към настоящето) Пенка Маринова 12.07.2011 ISBN 978-954-23-0664-1
Адаптивен мениджмънт в застраховането (монография) Боян Илиев 12.07.2011 ISBN 978-954-23-0667-2
Развитие на селските райони Виолета Блажева
Марина Николова
Маруся Линкова
Радка Ненова
Димитринка Грозева
Серьожа Косев
12.08.2011 ISBN 978-954-23-0669-6
Развитие на селските райони
(ръководство за семинарни занятия)
Виолета Блажева
Марина Николова
Маруся Линкова
Радка Ненова
Димитринка Грозева
12.08.2011 ISBN 978-954-23-0670-2
Система на националните сметки Тодор Тодоров 31.08.2011 ISBN 978-954-23-0671-9
Рекламна политика Пенка Горанова 12.09.2011 ISBN 978-954-23-0672-6
Сборник доклади от МНК „информационните технологии –стратегически приоритет в икономиката на знанието Р. Върбанов 20.09.2011  
Счетоводство на осигурителните предприятия Т. Кънева 14.10.2011 ISBN
Кратка английска граматика Л. Атанасова 14.10.2011  
Теория на МИО Ив. Спиридонов 21.10.2011  
Тематичен речник по европейска интеграция Ив. Спиридонов 21.10.2011  
Сборник доклади от Международна юбилейна научна конференция том 1   24.10.2011 ISBN 978-954-23-0677-1
Икономиката и управлението в ХХІ век – решения за стабилност и растеж том 2   27.10.2011  
Том 3 Международна юбилейна научна конференция
Икономиката и управлението в XXI век – решения за стабилност и растеж
8-9.11.2011
    ISBN 978-954-23-0679-5
Том 4 Международна юбилейна научна конференция
Икономиката и управлението в XXI век – решения за стабилност и растеж
8-9.11.2011
  28.10.2011 ISBN 978-954-23-0680-1
Том 5 Международна юбилейна научна конференция
Икономиката и управлението в XXI век – решения за стабилност и растеж
8-9.11.2011
    ISBN 978-954-23-0681-8
Том 6 Международна юбилейна научна конференция
Икономиката и управлението в XXI век – решения за стабилност и растеж
8-9.11.2011
    ISBN 978-954-23-0686-3
Сборник ч. І Г. Захариева, Др. Илиев 24.10.2011  
Сборник ч. ІІ Г. Захариева, Др. Илиев 11.11.2011  
Международни икономически сравнения Т. Тодоров 15.11.2011  
Методика за разработване и защита на дипломна работа по счетоводство Ат. Атанасов 22.11.2011  
Сп. Бизнес управление Л. Кирев 23.11.2011  
Библ. „Стопански свят” кн. 114 Ив. Върбанов 23.11.2011  
Теория на счетоводството Р. Симеонова 29.11.2011  
Счетоводство на застрахователните предприятия Т. Кънева 30.11.2011  
Персоналните финанси в България – теоретични аспекти и емпирични свидетелства А. Радулова 10.11.2010  
Сборник с научно-приложни изследвания по управление на капиталите във фирмата А. Захариев 14.12.2011  
Икономика на аграрното предприятие В. Блажева 14.12.2011 ISBN 978-954-23-0721-1
БОН 2 кн. Поликултурността и умението за междукултурна комуникация М. Бакърджиева 14.12.2011  
Банково посредничество В. Меразчиев 09.01.2012  
Стандарти за представяне на финансови отчети В. Божков 17.01.2012  
Алманах за докторанти Т. Димитрова 17.01.2012  
БОН кн. 3 Теория на финансите В. Адамов 17.01..2012 ISBN 978-954-23-0725-9
БОН кн. 5 Управление на капиталите във фирмата В. Адамов 17.01.2012 ISBN 978-954-23-0727-3
Международна юбилейна научна конференция том 6 Р. Лилова 29.11.2011  
Годишник том. 115 Ат. Дамянов 30.01.2012  
БОН кн. 4 Микроикономика Л. Кирев и колектив 30.01.2012 ISBN 978-954-23-0723-5
БОН кн. 6. Икономически профил на индивидуалността и социалната сигурност  Д. Врачовски 30.01.2012 ISBN 978-954-23-0728-0
Народостопански архив Р. Радков 30.01.2012  
Библ. Стопански свят, кн. 115 Възможности за управление на организационната култура Ир. Емилова 30.01.2012  
БОН кн. 7 Management of capital of the firm В. Адамов 30.01.2012 ISBN 978-954-23-0729-7
Социално осигуряване Д. Врачовски 17.02.2012  
БОН кн. 8 Theory of Finance
(Public Finance)
В. Адамов   ISBN 978-954-23-0730-3
Финансово право П. Димитров 28.02.2012 ISBN 978-954-23-0732-7
Бизнес управление кн. 1 Л. Кирев 28.02.2012  
Тестове по икономическа география Т. Личев 29.02.2012  
БОН Управленско счетоводство кн. 9 Г. Илиев 05.03.2012 ISBN 978-954-23-0733-4
Управление на проекти М. Богданова 06.03.2012  
Нетрадиционни селскостопански производства М. Николова 09.03.2012 ISBN 978-954-23-0735-8
БОН кн. 10 Интернационализацията в сферата на туристическия бизнес Т. Горчева 09.03.2012 ISBN 978-954-23-0734-1
Стратегическо управление Хр. Сирашки 12.03.2012 ISBN 978-954-23-0736-5
Икономика на търговията С. Петрова 15.03.2012 ISBN 978-954-23-0738-9
Библ. Стопански свят Стратегически аспекти на икономиката на знанието М. Богданова 19.03.2012  
БОН кн. 11 Теоретико-практически аспекти на външнотърговските режими Здр. Любенов 20.03.2012 ISBN 978-954-23-0739-6
Екология и опазване на природната среда ч. І Т. Личев 23.03.2012  
БОН кн. 12 Оползотворяване на растителна биомаса чрез производство на топло- и електроенергия М. Николова 28.03.2012 ISBN 978-954-23-0741-9
БОН кн. 13 А. Захариев 29.03.2012  
Аграрен мениджмънт ръководство В. Блажева 29.03.2012 ISBN 978-954-23-0743-3
Контролът и анализът през погледа на мениджмънта Г. Иванов 05.04.2012  
Въведение в информационните системи В. Краева 02.05.2012 ISBN 978-954-23-0746-4
Сборник национална конференция по електронно обучение В. Захариев 03.05.2012  
Нови примерни тестове по английски Е. Узунова 03.05.2012 ISBN 978-954-23-0749-5
БОН кн. 14. Теоретични и практико-приложни аспекти
на счетоводната политика на предприятията от публичния сектор
Д. Ималова 10.05.2012 ISBN 978-954-23-0748-8
БОН кн. 15. Правен режим на корпоративното облагане
в Република България. Корпоративен данък и данък върху разходите
П. Димитров 15.05.2012 ISBN 978-954-23-0750-1
Управленски парадигми Д. Панайотов 28.05.2012 ISBN 978-954-23-0751-8
Библ. Стопански свят кн. 117. Когнитивна топология и управленско поведение В. Хаджиев 28.05.2012  
БОН кн. 16. Учебно ръководство по „Икономика на предприятието” А. Денева 14.06.2012 ISBN 978-954-23-0753-2
БОН кн.17. Измерения ва трансформацията в търговията на дребно М. Божинова 18.06.2012 ISBN 978-954-23-0754-9
Учебно помагало по английски език Р. Василева 27.06.2012 ISBN 978-954-23-0758-7
Счетоводство на юридически лица с нестопанска цел А. Атанасов 27.06.2012 ISBN 978-954-23-0757-0
БОН кн. 18. Управление на дълга А. Захариев 27.06.2012 ISBN 978-954-23-0755-6
БОН кн. 19. Параметри на локализационния избор за инвестиции в агрофирмите М. Линкова 27.06.2012 ISBN 978-954-23-0756-3
БОН кн. 20. Техники за проектно финансиране А. Захариев 12.07.2012 ISBN 978-954-23-0759-4
БОН кн. 21. Изследване на възможностите за ограничаване на проблемите в данъчния контрол Ем. Тананеев 13.07.2012 ISBN 978-954-23-0763-1
Алманах научни изследвания том 16. Колектив 19.07.2012  
Алманах научни изследвания том 17 Колектив 19.07.2012  
Стокознание Г. Сирашки 20.07.2012 ISBN 978-954-23-0762-4
Стандартизация, сертификация и метрология Г. Сирашки и Хр. Сирашки 20.07.2012 ISBN 978-954-23-0761-7
Управленска отчетност Г. Герганов 20.07.2012 ISBN 978-954-23-0765-5
БОН кн. 22. Ценовият мениджмънт – възможност за оптимизиране финансовите резултати на фирмата Р. Лилова 13.08.2012 ISBN 978-954-23-0766-2
БОН кн. 23. Финансово управление на човешките ресурси А. Захариев 13.08.2012 ISBN 978-954-23-0767-9
Счетоводна политика на нефинансовите предприятия Е.Аверкович, Ст. Александров 17.08.2012 ISBN 978-954-23-0768-6
Библ. Стопански свят кн. 118. Стресът в организационна среда Ив. Стоянов 20.08.2012  
Счетоводство на застрахователното дружество В. Василев 28.08.2012 ISBN 978-954-23-0770-9
БОН кн. 24. Хедж фондовете – алтернативен инструмент за инвестиции на финансовите пазари Ал. Ганчев 04.09.2012 ISBN 978-954-23-0769-3
БОН кн. 25. Управление на капиталите във фирмата В. Адамов 24.08.2012 ISBN 978-954-23-0771-6
Външнотърговски операции Ив. Спиридонов 29.08.2012 ISBN 978-954-23-0772-3
ДЕСЕТА ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ Том 1
Проблеми и перспективи на развитието
на сътрудничеството между страните от югоизточна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество
Албена, 18-19.09.2012
Сборник доклади
Колектив 04.09.2012 ISBN 978-954-23-0773-0
Десета юбилейна международна научно-практическа конференция Том 2
Проблеми и перспективи на развитието на сътрудничеството между страните от югоизточна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество
Албена, 18-19.09.2012
Сборник доклади
Колектив 04.09.2012 ISBN 978-954-23-0774-7
Потребление, спестяване, инвестиции Л. Несторов 19.09.2012 ISBN 978-954-23-0780-8
Юбилеен алманах научни изследвания. Актуални проблеми на финансовата теория и практика - том 18 Колектив 28.09.2012 ISSN 1312-3815
Библиотека Стопански свят кн. 19.
Българското икономическо дружество – създаване
и утвърждаване в обществено-икономическия живот
(1895–1919)
М. Маринова 01.10.2012 ISSN 1310–2737
Икономика и общество Д. Порязов 17.09.2012 ISBN 978-954-23-0791-4
Кн. 26 БОН. Приложение на финансовите показатели при анализ на общото застраховане Л. Кръстев 01.10.2012 ISBN 978-954-23-0793-8
Кн. 27 БОН. Икономиката на България развитие и перспектива Л. Несторов 09.10.2012 ISBN 978-954-23-0794-5
Сделки с ценни книжа и финансови инструменти Ат. Атанасов 23.10.2012 ISBN 978-954-23-0437-1
Фирмена и финансова етика К. Личева 23.10.2012 ISBN 978-954-23-0798-3
Конференция Финансовото образование, том 1 А. Захариев 30.10.2012  
Управление на фирмата Хр. Сирашки 05.11.2012 ISBN 978-954-23-0800-3
Кн. 29 БОН. Аутсорсингът (Идеята, че не можем
да направим всичко сами) монография
Л. Варамезов 12.11.2012 ISBN 978-954-23-0803-4
Основи на растениевъдството М. Николова 12.11.2012 ISBN 978-954-23-0806-5
Човешкият фактор в управлението юбилейна научно-практическа конференция Колектив 12.11.2012 ISBN 978-954-23-0804-1
Стопанска академия „Димитър А. Ценов”
Факултет „Финанси”
Катедра „Чуждоезиково обучение”
Кръгла маса с международно участие
ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ – ПРЕДПОСТАВКА ЗА УСПЕШНА ИНТЕГРАЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКАТА ЗОНА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
15.11.2012 , гр. Свищов Сборник доклади
Колектив 12.11.2012 ISBN 978-954-23-0799-0
Летопис 60 първа българска финансова катедра А. Захариев 05.11.2012  
Кн. 1 Библиотека Интелектуално богатство на Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов
Къде се крие социалният ни потенциал - управленски поглед
К. Каменов 15.10.2012 ISBN 978-954-23-0802-7
Библ. Стопански свят кн. 120. Промоциите (възприемани ползи и ефекти) М. Смокова 15.11.2012 ISSN 1310–2737
Кн. 28 БОН. Финанси на фирмата В. Адамов 09.11.2012 ISBN 978-954-23-0801-0
Бюджетно счетоводство (учебно методическо пособие) сборник Д. Ималова и др. 05.12.2012 ISBN 978-954-23-0808-9
Организационно поведение Хр. Сирашки 07.12.2012 ISBN 978-954-23-0809-6
20 години специалност „Стопански и финансов контрол”
Стремеж, фокусиран върху качеството
Колектив 05.12.2012 ISBN 978-954-23-0807-2
Народностопански архив, кн. 4 Колектив 30.11.2012 ISSN 0323-9004
Индустриална икономика А. Денева 12.12.2012 ISBN 978-954-23-0810-2
Кн. 30 БОН. Асиметриите в българската индустрия (монография) А. Денева 20.12.2012 ISBN 978-954-23-0811-9
Счетоводно отчитане на специфичните обекти в аграрното предприятие В. Блажева 27.12.2012 ISBN 978-954-23-0812-6
Кн. 31 БОН. Биологичното земеделие – състояние и потенциал за развитие (монография) М. Николова 28.12.2012 ISBN 978-954-23-0813-3
Екологизация на индустриалното производство Г. Сирашки 03.01.2013 ISBN 978-954-23-0814-0
Книга 5 – 2012. Годишен алманах
Научни изследвания на докторанти
Колектив 04.01.2013 ISSN 1313-6542
Кн. 35 БОН. Иновационен мениджмънт (учебник за дистанционно обучение) Л. Варамезов 21.01.2013 ISBN 978-954-23-0817-1
Кн. 32 БОН. Въведение в банковото дело (учебник) Б. Божинов 09.01.2013 ISBN 978-954-23-0818-8
Примерни тестове по английски Л. Атанасова 10.01.2013 ISBN 978-954-23-0822-5
Примерни тестове по английски И. Борисова 10.01.2013 ISBN 978-954-23-0823-2
Кн. 33 БОН. Организационно-управленски и счетоводни проблеми при сделки с дългови финансови инструменти (монография) Ат. Атанасов 18.01.2013 ISBN 978-954-23-0819-5
Кн. 34 БОН. Индустриална икономика (учебник) А. Денева 21-01.2013 ISBN 978-954-23-0820-1
Кн. 36 БОН. Счетоводство на юридически лица с нестопанска цел (учебник) Ат. Атанасов 21.01.2013 ISBN 978-954-23-0821-8
Икономически немски В. Монев 23.01.2013 ISBN 978-954-23-0824-9
Тестове по икономическа география на България Т. Личев 23.01.2013 ISBN 978-954-23-0825-6
Бизнес комуникации К. Личева 23.01.2013 ISbn 978-954-23-0847-8
Бизнесстратегии (учебно пособие) Цв. Дилков 25.01.2013 ISBN 978-954-23-0491-3
Кн. 37 БОН. Банков маркетинг (учебник) В. Милинов 28.01.2013 ISBN 978-954-23-0828-7
Банково счетоводство Г. Баташки 29.01.2013 ISBN 978-954-23-0832-4
Бюджетно счетоводство Г. Баташки 29.01.2013 ISBN 978-954-23-0833-1
Застрахователно право Хр. Атанасова 29.01.2013 ISBN 978-954-23-0839-3
Правна уредба на интелектуалната собственост Хр. Атанасова 29.01.2013 ISBN 978-954-23-0841-6
Кн. 38 БОН. Вътрешният одит – ефективен инструмент на банковия мениджмънт (монография) Т. Димитрова 01.02.2013 ISBN 978-954-23-0834-8
Кн. 39 БОН. Платежният баланс и еврозоната – индикатори, тенденции, дефицити (монография) Ал. Личев 11.02.2013 ISBN 978-954-23-0838-6
Кн. 40 БОН. Управление на риска в организациите от публичния сектор на Република България (монография) Г. Иванов 13.02.2013 ISBN 978-954-23-0840-9
Нетрадиционни селскостопански производства М. Николова 18.02.2013 ISBN 978-954-23-0843-0
Кн. 41 БОН. Банково обслужване на икономическите агенти (учебник) Т. Димитрова 15.02.2013 ISBN 978-954-23-0844-7
Кн. 42 БОН. Банково осигуряване на валутните сделки (Учебник за дистанционно обучение) Ал. Личев 15.02.2013 ISBN 978-954-23-0842-3
Икономически анализ Р. Колева 28.02.2013 ISBN 978-954-23-0846-1
Кн. 43 БОН. Методология на вътрешния одит (учебник) Г. Иванов 15.02.2013 ISBN 978-954-23-0845-4
Анализ на финансовото състояние на предприятието Р.Колева 28.02.2013 ISBN 978-954-23-0849-2
Кн. 44 БОН. Капиталови пазари (учебник) Л. Кръстев 15.02.2013 ISBN 978-954-23-0850-8
Персонални финанси (методическо ръководство) Т. Димитрова 03.05.2013 ISBN 978-954-23-0476-0