Мисията на ИНИ е да развива фундаментални и научно-приложни изследвания, съобразно научните направления, мястото и профила на СА “Димитър А. Ценов” в европейската и в националната научно-образователни системи, като подпомага и развива нейната научна функция.

Целите на ИНИ са:

 • Реализиране на политиката на СА “Димитър А. Ценов” за интегриране в европейския и световния научно-образователен процес.
 • Търсене на възможности за включване на СА “Димитър А. Ценов” в специализирани мрежи за разработване на съвместни научно-изследователски проекти с утвърдени национални и международни институции.
 • Организиране на изследвания и диагностика на реалните процеси за разкриване на обосновани варианти за развитие на икономиката на микро, макро и международно равнище.
 • Насърчаване на научноизследователските усилия на академичния състав, стимулиране на неговата творческа инициативност и предприемчивост за създаване на научни продукти и педагогически иновации.

Дейностите на ИНИ са:

 • Координиране на научно-изследователската дейност на звената на СА «Димитър А. Ценов», организиране разработването на научно-изследователски проекти и на други изяви с научен характер.
 • Иницииране и организиране на научни изследвания с интердисциплинарен, междууниверситетски и международен характер.
 • Организиране, съорганизиране, провеждане и участие в научни форуми с академичен, национален и международен характер, съвместно с Център «Международно сътрудничество и проекти».
 • Осигуряване на информационни, методически и други условия за извършване на научните изследвания.
 • Подпомагане на учебния процес в СА “Димитър А. Ценов” с изследователски разработки.
 • Контролиране и анализиране на изпълнението на научноизследователските планове на катедрите чрез Автоматизирана система за научни публикации и научни изяви на академичния състав на СА “Димитър А. Ценов”.
 • Обобщаване на изводи в годишен доклад за състоянието на научно-изследователската дейност в СА «Димитър А. Ценов».
 • Публикуване на студии за резултатите от приключили научно-изследователски проекти в годишно издание Алманах «Научни изследвания».
 • Популяризиране на дейността и на научните продукти чрез:

       а) web-страницата на СА “Димитър А. Ценов”;
       б) академичния вестник “Алма Матер”;
       в) локалните и регионалните медии.

 • Иницииране участието в международни, национални и академични проекти.
 • Наблюдаване и организиране дейността на Група за иницииране и разработване на академични проекти (ГИРАП).

Организационната структура на ИНИ включва:

 • Академична експертна комисия за организиране, провеждане и отчитане на конкурсите за научноизследователски проекти, финансирани от МОМН.
 • Съвет на главните редактори на периодичните издания на СА “Димитър А. Ценов”.
 • Съвет на научните секретари на катедрите.
 • Сектор “Фундаментални и научно-приложни изследвания”.
 • Сектор "Национални и международни проекти».
 • Редакционен съвет на Алманах "Научни изследвания".
 • Временни научноизследователски екипи.

Управленската структура на ИНИ включва:

 • Управителен съвет.
 • Директор.

Кратка история на Системата за научно-изследователска дейност

Научно-изследователската работа съпътства живота на висшето училище в Свищов почти от момента на неговото създаване. Тя намира различни организационни форми на проявление в периода от 1945 г. до настоящия момент.
Във висшето училище се правят публикации на научни разработки от началото на съществуването му. Първите преподаватели са качествени учени, които през 40-те години на ХХ в. поставят високи публикационни стандарти.
През 70-те години на ХХ в. част от научните изследвания, ориентирани към практиката, намират институционален израз в звено, наречено Научноизследователски сектор (НИС). То разработва концепции и други типове документи, които служат на различни административни и производствени организации и се поръчват от тях. НИС се специализира в създаване на секторни, регионални и други типове разработки. В неговите рамки се формираха научни лаборатории, които се занимаваха с решаване на проблеми на определени региони, екологията и р.Дунав, предприятия и др.
В началото на 90-те години се концептуализира цялостната конфигурация на системата на научно-практически изследвания чрез реализиране на проекта "Научен профил на Академията” (1991-1992 г.).
В същия период се стигна до концепцията, че научноизследователския процес на Академията следва да бъде насочван от специализирана институция, която да очертава СТРАТЕГИЯТА на научноизследователската дейност.
Институционализирането на научната дейност се осъществи през 1996 г. с решение на Академичния съвет на СА „Димитър А. Ценов” за създаване на специализирана структура, наименована „Институт за научни изследвания” (ИНИ). През 2000 г. беше одобрен Правилник за дейността и организацията на ИНИ. С тези актове Академичното ръководство ясно декларира намерението и политиката си да прави възможното за развитие на научните изследвания.
ИНИ насочи усилията си в следните направления:
* ОРГАНИЗИРА ОПРЕДЕЛЕНА ЧАСТ ОТ АКАДЕМИЧНИЯ HАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЦЕС ЧРЕЗ НАСОЧВАНО РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ
* ОПРЕДЕЛЯ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРИОРИТЕЛИ И ПО ТОЗИ НАЧИН РАМКИРА ДЕЙНОСТТА НА КАТЕДРЕНИ И МЕЖДУКАТЕДРЕНИ НАУЧНИ ЕКИПИ, ТАНДЕМИ И ОТДЕЛНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИИ
* РАЗРАБОТВА СТРАТЕГИИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКОТО ПОЛЕ
Създаванета на Института за научни изследвания е нов момент в развитието на Системата за научни изследвания на СА „Димитър А. Ценов”. То е свързано с целенасочване производството на знания и на тяхното систематизиране в продукти. ИНИ организира научноизсле-дователски и проекто-разработващ процес, като използва специална Методика за неговото управление.
Проектните екипи ежегодно участват в обявен от Ректора на Академията Конкурс за научни проекти. Резултатите от осъществените проекти се оформят като студии и се отпечатват в специализираното издание на ИНИ - Алманах „Научни изследвания”. Така заинтересованата публика се запознава с техните постижения, модели, методики, препоръки.
Фундаменталните и теоретическите изследвания се профилират и специализират по равнища, тематика, типове бизнессистеми и в други направления.
Понастоящем ИНИ стимулира участието на млади изследователи, докторанти и студенти в различни дейности, които като цяло оформят един проект.

ДИРЕКТОР, ИНСТИТУТ / ЗА НИ
Проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова
Тел: 66 364
КООРДИНАТОР / ПРОЕКТИ
Ас. Евелина Божидарова Парашкевова - Великова
Тел: 66 370
ЕКСПЕРТ, ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ/ИНИ
Емилия Йосифова Станева
Тел: 66 364
ЕКСПЕРТ, ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ/ИНИ
Ивелина Йорданова Станева
Тел: 66 364

Допълнителна информация за ИНИ

ФИНАНСИРАНИ ПРОЕКТИ

От 2002 г. , в резултат от системната работа по научни проекти, в рамките на Института за научни изследвания, са разработени множество проекти в следните насоки:

 1. ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ
 2. ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ И БИЗНЕС
 3. ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
 4. МАРКЕТИНГ, ПРОДУКТОВИ И ПАЗАРНИ СТРАТЕГИИ
 5. ФИРМЕНО ФУНКЦИОНИРАНЕ И РАЗВИТИЕ
 6. РЕГИОНАЛНО ФУНКЦИОНИРАНЕ И РАЗВИТИЕ
 7. РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В СА “Д. А. ЦЕНОВ” и др.


ПРОЕКТИ
ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНАТА СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА СА «Д. А. ЦЕНОВ» НАУЧНА ДЕЙНОСТ ПО НАРЕДБА № 9/08.08.2003 г.(изм. ДВ бр. 74/15.09.2009 г.)

Научноизследователски проекти, финансирани със средства от държавната субсидия за присъщата на СА «Д. А. Ценов» научна дейност през 2015 г.

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

Екип с основни участници от катедра

1

2-2015

Електронните разплащания – тенденции и рискове при тяхното използване – ръководител на екипа: проф. д-р Красимир Шишманов, ф-т ММ, к-ра БИ

БИ

2

4-2015

Властови решения и поведенчески подходи за устойчивост и конкурентоспособност в управлението и администрацията – ръководител на екипа: доц. д-р Анатолий Асенов, ф-т ММ, к-ра Мениджмънт

Мениджмънт

3

5-2015

Счетоводната информация – фактор а подобряване управлението на предприятието – ръководител на екипа: доц. д-р Галя Иванова-Кузманова, ф-т СО, к-ра СО

СО

4

6-2015

Мениджмънт на аграрните предприятия при обучението на студентите по аграрна икономика – ръководител на екипа: доц. д-р Виолета Блажева, ф-т ПТБ, к-ра АИ

АИ

5

8-2015

Възможности за подобряване усвояването на европейски средства чрез усъвършенстване на отчетността и вътрешния контрол – ръководител на екипа: доц. д-р Крум Крумов, ф-т СО, к-ра КАСД

КАСД

6

10-2015

Разработване на интелигентна информационна система за мониторинг и контрол във висше училище с Tableau®ръководител на екипа: доц. д-р Тодор Кръстевич, ф-т ММ, к-ра Маркетинг

Маркетинг

7

11-2015

Задължителното застраховане при пазарни условия – ръководител на екипа: проф. д-р Боян Илиев, ф-т Финанси, к-ра ЗСД

ЗСД

8

12-2015

Влияние на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз върху развитието на земеделското застраховане в България – ръководител на екипа: доц. д-р Румен Ерусалимов, ф-т Финанси, к-ра ЗСД

ЗСД

9

14-2015

Доброволчеството в България – състояние, тенденции и перспективи – ръководител на екипа: доц. д-р Ирена Емилова, ф-т ММ, к-ра Мениджмънт

Мениджмънт

10

15-2015

Проучване върху възможностите и проблемите на интегрираното производство в агросектора – ръководител на екипа: доц. д-р Марина Николова, ф-т ПТБ, к-ра АИ

АИ

11

16-2015

Съвременни форми за съвместен бизнес – ръководител на екипа: проф. д-р Анета Денева, ф-т ПТБ, к-ра ИБП

ИБП

12

17-2015

Изследване потенциала на облачните изчисления и Web 2.0 за превръщане на електронното обучение в ефективна бизнес практика – ръководител на екипа: доц. д-р Петя Попова, ф-т ММ, к-ра БИ

БИ

13

18-2015

Интернационализация на фирмите от винарската промишленост у нас – ръководител на екипа: доц. д-р Здравко Любенов, ф-т ММ, к-ра МИО

МИО

14

21-2015

Възможности за изграждане на приложни иновационни стратегии в българските агрофирми – ръководител на екипа: доц. д-р Маруся Линкова, ф-т ПТБ, к-ра АИ

АИ

15

22-2015

Актуални проблеми при организацията и счетоводните аспекти на специалния режим за „Касова отчетност на данък върху добавената стойност – ръководител на екипа: проф. д-р Атанас Атанасов, ф-т СО, к-ра СО

СО

16

23-2015

Правни и организационни проблеми при облагане доходите на физическите лица от стопанска дейност – ръководител на екипа: доц. д-р Пенко Димитров ф-т ПТБ к-ра ПНЕ

ПНЕ

17

24-2015

Трансфер на знания и комуникационни умения посредством казусно обучение по чужди езици – ръководител на екипа: доц. д-р Драгомир Илиев, ф-т ММ, к-ра МИО

ЧЕО

18

25-2015

Разработване на регионален маркетингов профил на периферните области в Североизточен придунавски регион – ръководител на екипа: доц. д-р Пенка Горанова, ф-т ММ, к-ра Маркетинг

Маркетинг


 

Инфраструктурни проекти, финансирани със средства от държавната субсидия за присъщата на СА «Д. А. Ценов» научна дейност през 2015 г.

 

ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ

Екип с основни участници от катедри

1

ИП1-2015

Оценка на въздействието на мултимедийното интерактивно обучение върху степента на усвояемост от страна на студентите на знания по финансови и банкови науки – ръководител на екипа: доц. д-р Анелия Радулова, ф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

2

ИП2-2015

Усъвършенстване на обучението по търговия и туризъм чрез прилагане на информационно-комуникационни технологии - ръководител на екипа: доц. д-р Светослав Илийчовски, ф-т ПТБ, к-ра ТТБ

ТТБ

3

ИП3-2015

Изследване приложението на интерактивните методи на преподаване в продължаващото обучение - ръководител на екипа: доц. д-р Пенка Шишманова, ЦСФО и ЦПО

ЦСФО и ЦПО

4

ИП5-2015

Подобряване на условията за обучение и научни изследвания на студентите в ОКС „Магистър” редовна форма - ръководител на екипа: доц. д-р Михаил Чиприянов, ЦДО и ЦМОРФ

ЦДО и ЦМОРФ

5

ИП6-2015

Изследване на нормативната и методологична рамка на плановата дейност в РБългария - ръководител на екипа: проф. д-р Борислав Борисов, ф-т ММ, к-ра СП

Проект на Устав на Сдружение с нестопанска цел „Национална асоциация по прогнозиране и планиране“ (НАПП)

СП

6

ИП7-2015

Изграждане на център за научни изследвания по малък бизнес и предприемачество - ръководител на екипа: доц. д-р Искра Пантелеева, ф-т ПТБ, к-ра ИБП

ИБП

7

ИП8-2015

Лаборатория за научни изследвания на докторанти в областта на световното стопанство и международните икономически отношения - ръководител на екипа: доц. д-р Галина Захариева, ф-т ММ, к-ра МИО

МИО

8

ППНИ1-2015

Научна периодика в СА «Д. А. Ценов» - 2015 г. - ръководител на екипа: проф. д-р Божидар Божинов,ф-т Финанси, к-ра ФК

 


 

Проекти за научни прояви, частично финансирани със средства от държавната субсидия за присъщата на СА «Д. А. Ценов» научна дейност през 2015 г.

 

НАУЧНИ ПРОЯВИ

Екип с основни участници от катедри

1

К1-2015

Юбилейна международна научно-практическа конференция, посветена на 60-годишнината на катедра «Стратегическо планиране» на тема «Европейски практики и национални рефлексии в планирането» - ръководител на екипа: доц. д-р Михаил Чиприянов, ф-т ММ, к-ра СП

СП

2

К3-2015

Юбилейна международна научна конференция, посветена на 50-годишнината на катедра «История, философия, социология» на тема «Социалните науки и развитието на обществото – теоретични и практически измерения» - ръководител на екипа: проф. д-р Иван Върбанов, ф-т ПТБ, к-ра ИФС

ИФС

3

К4-2015

Юбилейна научна конференция, посветена на 65-годишнината на катедра «Обща теория на икономиката» на тема «Развитието на българската икономика – 25 години между очакванията и реалностите» - ръководител на екипа: доц. д-р Йордан Василев, ф-т Финанси, к-ра ОТИ

ОТИ

4

К5-2015

Кръгла маса, организирана от к-ра ИБП и к-р ПНЕ на тема «Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България» - ръководител на екипа: проф. д-р Любчо Варамезов, ф-т ПТБ, к-ра ИБП

ИБП и ПНЕ

5

К6-2015

Орагнизиране и провеждане на студентски научен форум «Съвременни тенденции в развитието на информационните технологии» - ръководител на екипа: доц. д-р Веселин Попов, ф-т ММ, к-ра БИ

БИ

Проекти 2014 г. (изпълнени през 2014 г.; ще бъдат публикувани в Алманах «Научни изследвания» през 2015 г.)

ТЕМА НА ПРОЕКТА

Екипи с основни участници от катедри

1.

Оценка на административния капацитет на публичните администрации и провеждане на годишен конкурс за най-добра администрация в България – ръководител на екипа: проф. д-р Борислав Борисов, ф-т ММ, к-ра СП

СП

2.

Изследване приложимостта на моделите за инвестиране и портфейлиране в условията на нововъзникналите пазари – ръководител на екипа: доц. д-р Пламен Пътев, ф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

3.

Усъвършенстване на бакалавърското обучение по „Финанси” – ръководител на екипа: проф. д-р Андрей Захариев, ф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

4.

Предиктивен анализ на клиентските реакции чрез инкрементално моделиране – ръководител на екипа: доц. д-р Тодор Кръстевич, ф-т ММ, к-ра Маркетинг

Маркетинг

5.

Актуални проблеми на счетоводството – днес и утре – ръководител на екипа: проф. д-р Михаил Дочев, ф-т СО, к-ра СО

СО

6.

Оптимизиране на управлението на банковата ликвидност в условията на новите международни регулативни изисквания – ръководител на екипа: проф. д-р Божидар Божинов, ф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

7.

Данъчната политика в България в контекста на процеса на хармонизиране на фискалните политики на сттраните от ЕС – ръководител на екипа: доц. д-р Анелия Радулова, ф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

8.

Иновации в аграрния сектор в контекста на Стратегия „Европа 202” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж – ръководител на екипа: доц. д-р Виолета Блажева, ф-т ПТБ, к-ра АИ

АИ

9.

„Държавен дълг – икономически растеж” – факторни влияния и зависимости – ръководител на екипа: доц. д-р Валентин Милинов, ф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

10.

Изследване на новата планова практика на общините по разработване на планови документи за новия програмен период 2014-2020 – ръководител на екипа: проф. д-р Борислав Борисов, ф-т ММ, к-ра СП

СП

11.

Предизвикателства пред банковото потребителско кредитиране в България – ръководител на екипа: проф. д-р Теодора Димитрова, ф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

12.

Сценарии за развитието на преките чуждестранни инвестиции и външната търговия на РБългария в контекста на европейската интеграция – ръководител на екипа: доц. д-р Драгомир Илиев, ф-т ММ, к-ра МИО

МИО

13.

Принципи на отговорното обучение по управление – концепция с възможности за вплитане в програмите по икономика, управление и администрация – ръководител на екипа: доц. д-р Анастасия Марчева, ф-т ММ, к-ра СП

СП

14.

Брандът – катализатор за интелигентен и устойчив регионален растеж – ръководител на екипа: доц. д-р Пенка Горанова, ф-т ММ, к-ра Маркетинг

Маркетинг


Инфраструктурни проекти 2014 г.

ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ

Екипи с основни участници от катедри

1.

Научна периодика, бази данни и научно-приложни трудове в СА «Д. А. Ценов» - 2014 г. - ръководител на екипа: проф. д-р Андрей Захариев, ф-т Финанси, к-ра ФК

 


Инфраструктурни проекти 2014-2015 г.

ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ

Екипи с основни участници от катедри

1.

Усъвършенстване на обучението по статистика чрез използване на съвременни информационни и комуникационни технологии – ръководител на екипа: доц. д-р Красимира Славева, ф-т СО, к-ра МС

МС

2.

Лаборатория за научни изследвания по банкови науки - ръководител на екипа: доц. д-р Марин Маринов, ф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

3.

Усъвършенстване на обучението по контрол и анализ чрез интерактивни модели за симулиране на реална практическа среда - ръководител на екипа: проф. д-р Георги Иванов, ф-т СО, к-ра КАСД

КАСД

 

Проекти 2013 г. (разработени през 2013 г.; ще бъдат публикувани в Алманах «Научни изследвания» през 2014 г.)

ТЕМА НА ПРОЕКТА

Екипи с основни участници от катедри

1.

Усъвършенстване на рейтинговата система ПЕРЛА за дистанционен мониторинг на търговските банки в Българияизпълнител на проекта: проф. д-р Божидар Божинов, ф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

2.

Електронната търговия в застраховането – фактор за повишаване конкурентоспособността на застрахователните дружества – ръководител на екипа: доц.д-р Румен Ерусалимов, ф-т Финанси, к-ра ЗСД

ЗСД

3.

Изследване практиката по управление на проекти на територията на областите Плевен и Велико Търново през периода 2007-2013 г. – изпълнител на проекта: ас. д-р Юлиян Господинов, ф-т ММ, к-ра СП

СП

4.

Приложение на екологичните стандарти при управление на природоползването и природоопазването – ръководител на екипа:доц. д-р Христо Сирашки, ф-т ММ, к-ра Мениджмънт

Мениджмънт

5.

Оценка на маркетинговата ефективност – проблеми и възможни решения – изпълнител на проекта: доц. д-р Иван Марчевски, ф-т ММ, к-ра Маркетинг

Маркетинг

6.

Прогнозиране на продажбите на бързооборотни потребителски стоки на базата на данни от продажбени трансакции с вероятностни дискретни модели – ръководител на екипа: доц. д-р Тодор Кръстевич, ф-т ММ, к-ра Маркетинг

Маркетинг

7.

Рисковете при пазарното поведение на индустриалните бизнес организации – ръководител на екипа: доц. д-р Петър Кънев, ф-т ПТБ, к-ра ИБП

ИБП

8.

Възможности за изграждане на интегрирана счетоводна информационна система в практиката на предприятията – ръководител на екипа: проф. д-р Михаил Дочев, ф-т СО, к-ра СО

СО

9.

Правни, отчетни и контролни аспекти на обществените поръчки в публичния сектор – ръководител на екипа: доц.д-р Крум Крумов, ф-т СО, к-ра КАСД

КАСД

10.

Симулационни модели в аграрния сектор при обучението на студенти по икономика – ръководител на екипа: доц.д-р Виолета Блажева,ф-т ПТБ, к-ра АИ

АИ

11.

Моделът за вътрешен контрол в организациите от публичния сектор на РБългария – адекватност, приложимост и ефективност – ръководител на екипа: проф. д-р Георги Иванов, ф-т СО, к-ра КАСД

КАСД

12.

Проучване потенциала за осъществяване на зелена икономика и разкриване на зелени работни места в  публичния и частен сектор в България – ръководител на екипа: доц. д-р Пенка Горанова, ф-т ММ, к-ра Маркетинг

Маркетинг

13.

Информационна сигурност в системите за електронна търговия в България – ръководител на екипа: доц.д-р Веселин Попов, ф-т ММ, к-ра БИ

БИ

14.

Сравнително изследване на дейностите и резултатите при прилагането на смесено обучение в чуждоезикови и не-чуждоезикови дисциплини в СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов – изпълнител на проекта: ст. преп. Петър Тодоров, ф-т Финанси, к-ра ЧЕО

ЧЕО

15.

Статистически анализ на социално-икономическите и демографските различия и неравенства между районите в България – ръководител на екипа: доц. д-р Пламен Петков, ф-т СО, к-ра МС

МС

16.

Концепцията за устойчиво природоползване на ЕС – проблеми и перспективи в устойчивото развитие на бизнес-структурите в селските райони на РБългария – ръководител на екипа: доц. д-р Марина Николова, ф-т ПТБ, к-ра АИ

АИ

17.

Борбата с бедността – предизвикателство пред обучението по икономика и управление – ръководител на екипа: доц. д-р Анастасия Марчева, ф-т ММ, к-ра СП

СП


Инфраструктурни проекти 2013 г.

ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ

Екипи с основни участници от катедри

1.

Научна периодика и научноприложни трудове в СА «Д. А. Ценов» - 2013 г. - ръководител на екипа: проф. д-р Андрей Захариев, ф-т Финанси, к-ра ФК

 


Инфраструктурни проекти 2013-2014 г.

ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ

Екипи с основни участници от катедри

1.

Изграждане на инфраструктура за изследване на платформите, поддържащи работата в екип при  разработването на софтуер – ръководител на екипа: доц. д-р Богомил Трайков, ф-т ММ, к-ра БИ

БИ

2.

Докторантско училище по финанси и магистърски научни изследвания по финансови науки - ръководител на екипа: доц. д-р Валентин Милинов, ф-т Финанси, к-ра ФК

ФК


Проекти 2012 г.
(разработени през 2012 г.; публикувани са в Алманах «Научни изследвания» през 2013 г.)

ТЕМА НА ПРОЕКТА
Екипи с основни участници от катедри

1.

Българският банков сектор в условията на криза – предизвикателства и уроци от миналоторъководител на екипа: Доц. д-р Божидар Божинов, ф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

2.

Теоретико-приложни аспекти на счетоводната политика и възможности за нейното оптимизиране в нефинансовите предприятияръководител на екипа: Доц. д-р Атанас Атанасов, ф-т СО, к-ра СО

СО

3.

Състояние и насоки за подобряване на енергийната ефективност на недвижимите имоти в Българияръководител на екипа: проф. д-р Марияна Божинова, ф-т ММ, к-ра ТТБ

ТТБ

4.

Проучване на възможностите за повишаване конкурентоспособността на фирмите от пивоварната промишленост в Българияръководител на екипа: Проф. д-р Снежана Найденова, ф-т Финанси, к-ра ОТИ

ОТИ

5.

Изследване приложението на системите за управление на бизнес процесите (ВРМ) в българската практика - ръководител на екипа: проф. д-р Виолета Краева, ф-т ММ, к-ра БИ

БИ

6.

Социалната корпоративна отговорност в европейската практика и у нас – ръководител на екипа: проф. д-р ик. н. Таня Горчева, ф-т ММ, к-ра МИО

МИО

7.

Маркетингов анализ на пазарен сегмент „подрастващи” пазаруващи onlineръководител на екипа: Доц.д-р Пенка Горанова, ф-т ММ, к-ра Маркетинг

Маркетинг

8.

Механизми за регулиране и одит при усвояването на средства от европейските фондове и програми – ръководител на екипа: Доц.д-р Крум Крумов, ф-т СО, к-ра КАСД

КАСД

9.

Гъвкава заетост в българските бизнес организации – ръководител на екипа: Доц.д-р Петър Кънев, ф-т ПТБ, к-ра ИБП

ИБП

10.

Изследване и анализ на възможностите и използването на системите за управление на съдържанието в съвременните бизнес организации – ръководител на проект: Доц.д-р Веселин Попов, ф-т ММ, к-ра БИ

БИ

11.

Волатилност на съотношенията между макроикономическите показатели на Системата на националните сметки (2000 - 2011 г.) – ръководител на екипа: Доц.д-р Тодор Тодоров, ф-т СО, к-ра МС

СП

12.

Предиктивен анализ на търсенето на пакетни телекомуникационни услуги с дискретни изборни модели – ръководител на екипа: Доц.д-р Тодор Кръстевич, ф-т ММ, к-ра Маркетинг

Маркетинг

13.

Стратегически решения при изграждане на маркетингови мрежи на пазара на туристически продукти – ръководител на екипа: проф. д-р Петър Банчев, ф-т ММ, к-ра Маркетинг

Маркетинг

14.

Сравнително изследване на външния сектор на икономиките на България и Румъния – ръководител на екипа: Доц.д-р Галина Захариева, ф-т ММ, к-ра МИО

МИО

15.

Индустриалната политика – теория и практика – ръководител на екипа: Доц.д-р Анета Денева, ф-т ПТБ, к-ра ИБП

ИБП

16.

Развитие на икономиката на знанието в Дунавския регион (етап ІІ) – ръководител на екипа: проф. д-р Маргарита Богданова, ф-т ММ, к-ра СП

СП

17.

Възможности за усъвършенстване на корпоративните информационни системи посредством аналитични системи и технологии – ръководител на екипа: проф. д-р Красимир Шишманов, ф-т ММ, к-ра БИ

БИ

18.

Човешкият фактор и неговата роля в развитието на икономика, основана на знания – ръководител на екипа: проф. д-р Милка Бакърджиева, ф-т ММ, к-ра СП

СП

19.

Аутсорсинг възможности за повишаване конкурентната способност на машиностроителните предприятия – ръководител на екипа: Доц.д-р Любчо Варамезов,ф-т ПТБ, к-ра ИБП

ИБП

20.

Управление на реализацията на проект за фотоволтаична електроцентрала – ръководител на екипа: Проф. д-р ик. н. Камен Каменов, ф-т ММ, к-ра Мениджмънт

Мениджмънт

21.

Производство и пазари на генетично модифицирани организми, храни и селскостопанска продукция – ръководител на екипа: Доц.д-р Виолета Блажева, ф-т ПТБ, к-ра АИ

АИ

22.

Междукултурните компетенции – средство за постигане на синергичен ефект в международния бизнес – ръководител на екипа: Доц.д-р Драгомир Илиев, ф-т ММ, к-ра МИО

МИО

23.

Актюерски и статистически методи за оценка на техническите резерви и риска за резерви на застрахователните компании – изпълнител: Гл. ас. Катя Чиприянова, ф-т СО, к-ра МС

МС

24.

Анализ на конкурентоспособността на туристическия бизнес в РБългария – ръководител на екипа: Доц.д-р Росица Колева, ф-т СО, к-ра КАСД

КАСД

25.

Повишаване качеството на чуждоезиковото обучение в специалностите изучаващи туристически дисциплини – ръководител на екипа: Доц.д-р Марина Николова, ф-т ПТБ, к-ра АИ

АИ

26.

Анализ на дейността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в България – изпълнител на проекта: Гл. ас. Таня Илиева, ф-т Финанси, к-ра ЗСД

ЗСД


Инфраструктурни п
роекти 2012 г.

ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ

Екипи с основни участници от катедри

1.

Възможности за повишаване качеството на научните изследвания за целите на професионалното и факултативното обучение чрез използване на мултимедийни системи - ръководител на екипа: доц. д-р Пенка Шишманова, директор ЦСФО и ЦПО

ЦСФО

2.

Изграждане на мултимедийна лаборатория за провеждане на специализирани изследвания и обучения в областта на финансовите науки - ръководител на екипа: Доц.д-р Стефан Симеонов, ф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

3.

Оборудване и модернизация на компютърна зала за научни изследвания на докторанти - ръководител на екипа: Доц.д-р Красимира Славева, ф-т СО, к-ра МС

МС

4.

Създаване на виртуална лаборатория за научни и научноприложни изследвания и контрол – ръководител на екипа: Доц. д-р Георги Иванов, ф-т СО к-ра КАСД

КАСД


Проекти 2011 г.
(разработени през 2011-2012 г.; публикувани са в Алманах „Научни изследвания” през 2013 г.)

ТЕМА НА ПРОЕКТА

Екипи с основни участници от катедри

1.

Имплементирането на съвременни методи в обучението по чужд език – ръководител на екипа: Доц.д-р Иван Спиридонов, ф-т ММ, к-ра МИО

ЧЕО

2.

Проучване развитието на зелената икономика в РБългария като приоритетна стратегия на Европа 2020 - ръководител на екипа: Доц.д-р Цветан Дилков, ф-т ММ, к-ра Мениджмънт

Мениджмънт

3.

Проучване влиянието на основните бизнесприоритети пред индустриалния мениджмънт в условията на глобализация - ръководител на екипа: Доц.д-р Цветан Дилков, ф-т ММ, к-ра Мениджмънт

Мениджмънт

 

Проекти 2011 г.
(разработени през 2011 г.; публикувани са в Алманах «Научни изследвания» през 2012 г.)

ТЕМА НА ПРОЕКТА

Екипи с основни участници от катедри

1.

Обучението на персонала – генератор на фирмени знания – ръководител на екипа: Доц. д-р Любчо Варамезов, ф-т ПТБ, к-ра ИБП

ИБП

2.

Регионални аспекти на заетостта и безработицата в България в условията на икономическата кризаръководител на екипа: Доц. д-р Любомир Иванов, ф-т СО, к-ра МС

МС

3.

Извеждане на модели за интернационализация на българските фирми в сферата на услугите – ръководител на екипа: Доц.д-р ик. н. Таня Горчева, ф-т ММ, к-ра МИО

МИО

4.

Изследване на състоянието, възможностите и перспективите за внедряване на електронните системи за управление на взаимоотношенията с клиентите – ръководител на екипа: Доц. д-р Виолета Краева, ф-т ММ, к-ра БИ

БИ

5.

Системата на националните сметки – инструмент на макроикономическия анализ - ръководител на екипа: Доц.д-р Тодор Тодоров, ф-т СО, к-ра МС

МС

6.

Доходи, потребление, икономически растеж – ръководител на екипа: Доц.д-р Огнян Марков, ф-т СО, к-ра СФК

ОТИ

7.

Оценяване на готовността за плащане и на ценовата чувствителност към образователни услуги чрез изборни експерименти – ръководител на екипа: Доц.д-р Тодор Кръстевич, ф-т ММ, к-ра Маркетинг

Маркетинг

8.

Проблеми при счетоводно-информационното осигуряване дейността на предприятията от публичния сектор – ръководител на екипа: Проф.д-р Георги Баташки, ф-т СО, к-ра СО

СО

9.

Състояние и тенденции на онлайн банкирането в България – ръководител на екипа: Доц.д-р Божидар Божинов, ф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

10.

Приложение на европейските схеми за развитие на човешкия капитал в България – изпълнител на проект: Доц.д-р Никола Георгиев, ф-т ПТБ, к-ра ИФС

 

11.

Добив на суровини и екологизация на добивната промишленост – ръководител на екипа: Доц.д-р Анета Денева, ф-т ПТБ, к-ра ИБП

ИБП

12.

Предизвикателства пред аграрния сектор на България през второто десетилетие на XXI век в контекста на Общата аграрна политика на Европейския съюз – ръководител на екипа: Доц.д-р Георги Герганов, ф-т ПТБ, к-ра АИ

АИ

13.

Съвременно обучение по счетоводство в СА “Д. А. Ценов” в унисон с националните и европейските приоритети – ръководител на екипа: Доц.д-р Атанас Атанасов, ф-т СО, к-ра СО

СО

14.

Участие на жените предприемачи в селското стопанство – ръководител на екипа: Доц.д-р Георги Герганов, ф-т ПТБ, к-ра АИ

АИ

15.

Правни и отчетно-икономически проблеми при облагането на стопанските субекти с корпоративни данъци – ръководител на екипа: Проф.д-р Георги Баташки, ф-т СО, к-ра СО

СО

16.

Изследване и анализ на използването на Интернет технологии в бизнеса на малките и средните предприятия в България и в Европейския съюз – ръководител на екипа: Доц.д.и.н. Румен Върбанов, ф-т ММ, к-ра БИ

БИ

17.

Ефективност и икономически растеж на индустриалния бизнес в съвременните условия – ръководител на екипа: Доц.д-р Кирил Митов, ф-т СО, к-ра АСД

КАСД

18.

Изследване и анализ на инвестиционния риск, междуфирмената задлъжнялост и други икономически и социални последствия в условията на криза – ръководител на екипа: Доц.д-р Валентин Милинов,ф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

19.

Застраховането и осигуряването в контекста на икономическия профил на социалната сигурност в условията на пазарно стопанство – ръководител на екипа: Доц.д-р Боян Илиев, ф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

20.

Изследване на възможностите за бъдещо развитие на магистърското обучение в дистанционна форма в СА “Д. А. Ценов” – ръководител на екипа: Доц.д-р Михаил Чиприянов, ф-т ММ, к-ра СП

СП

21.

Проблеми на енергийното развитие – възобновяеми енергийни източници – ръководител на екипа: Доц.д-р Анета Денева, ф-т ПТБ, к-ра ИБП

ИБП

22.

Предизвикателствата пред човешките ресурси в големите български предприятия – ръководител на екипа: Доц.д-р Петър Кънев, ф-т ПТБ, к-ра ИБП

ИБП

23.

Създаване на методика за управление на риска в бизнесорганизациите (организоционно-технологичен аспект) – ръководител на екипа: Доц.д-р Маргарита Богданова, ф-т ММ, к-ра СП

СП

24.

Държавен дълг и макроикономически променливи в контекста на “Стратегия Европа 2020 - ръководител на екипа: Доц.д-р Васил Захариев, ф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

25.

Банковият мениджмънт – фактор за стабилна финансова система – ръководител на екипа: Доц.д-р Теодора Димитрова, ф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

26.

Възможности за използване на web-базирани приложения при усъвършенстване на информационните системи на лечебните заведения – ръководител на екипа: Доц.д-р Красимир Шишманов, ф-т ММ, к-ра БИ

БИ

27.

Изследване и анализ на специализацията на България в областта на външната търговия с аграрни продукти – изпълнител на проект: Гл. ас. д-р Карина Саркисян, ф-т ММ, к-ра МИО

 

28.

Данъчната политика като инструмент за устойчив икономически растеж – ръководител на екипа: Почетен проф. д-р Величко Адамов, ф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

29.

Териториална организация на застрахователното акционерно дружество – изпълнител на проект: Гл. ас. Христина Атанасова, ф-т ПТБ, к-ра ПНЕ

 

30.

Организационни, методически и правни аспекти на взаимодействието на финансовите контролни институции в публичния сектор на Република България – ръководител на екипа: Доц.д-р Крум Крумов, ф-т СО, к-ра СФК

КАСД

31.

Детерминанти на икономическия растеж и доходите в България – изпълнител на проект: Гл. ас. д-р Галин Стефанов, ф-т ММ, к-ра МИО

 

32.

Състояние и възможности за адаптиране към икономическата среда на бакалавърското и магистърското обучение по финансов контрол – ръководител на екипа: Доц.д-р Крум Крумов, ф-т СО, к-ра СФК

КАСД

33.

Развитие на икономиката на знанието в Дунавския регион – ръководител на екипа: Доц.д-р Маргарита Богданова, ф-т ММ, к-ра СП

СП

34.

Изследване на въздействието на европейската интеграция върху интензивността на вътрешноотрасловата търговия на България – ръководител на екипа: Доц.д-р Галина Захариева, ф-т ММ, к-ра МИО

МИО

35.

Предизвикателства пред ресурсното осигуряване на здравеопазването с хоризонт 2020 – ръководител на екипа: Доц.д-р Даниел Врачовски, ф-т Финанси, к-ра ЗСД

ЗСД

36.

Равновесие в стохастични модели за оптималност с приложения в икономиката – изпълнител на проект: Гл. ас. Нонка Георгиева, ф-т СО, к-ра МС

 

37.

Техники за графичен анализ на пазарния тренд – ръководител на екипа: Доц.д-р Ангел Ангелов, ф-т Финанси к-ра ФК

ФК

38.

Изследване пазара на приложения за web-анализ – ръководител на екипа: Доц.д-р Иван Марчевски, ф-т ММ, к-ра Маркетинг

Маркетинг

39.

Интегрален анализ на научните изследвания за периода 1996 - 2010 г.” – ръководител на екипа: Доц.д-р Пенка Горанова, ф-т ММ, к-ра Маркетинг

Маркетинг

40.

Компютърна лаборатория за практико-приложни изследвания по счетоводство с използване на счетоводен софтуер и банкови автоматизирани информационни системи - ръководител на екипа: Проф.д-р Михаил Дочев, ф-т СО, к-ра СО

СО

41.

Изследване и анализ на възможностите на комуникационната инфраструктура и програмното осигуряване на СА “Д. А. Ценов” за преминаване към комуникационния протокол IPv6 - ръководител на екипа: Доц.д-р Веселин Попов, ф-т ММ, к-ра БИ

БИ

 

Проекти 2010 г.
(разработени през 2010 г.;
публикувани са в Алманах «Научни изследвания» през 2011 г.)

ТЕМА НА ПРОЕКТА

Екипи с основни участници от катедри

1.

Разработване на концептуален модел за управление на фирмените знания – ръководител на екипа: Доц. д-р Любчо Варамезов, ф-т ПТБ, к-ра ИБП

ИБП

2.

Оптимизиране на ефективността на програмите за директен маркетинг чрез извличане на знания от данни – ръководител на екипа: Доц.д-р Тодор Кръстевич, ф-т ММ, к-ра Маркетинг

Маркетинг

3.

Проучване на възможностите за усъвършенстване управлението на бизнеспроцесите в АЕЦ Козлодуй – ръководител на екипа: Доц.д-р Анатолий Асенов, ф-т ММ, к-ра Мениджмънт

Мениджмънт

4.

Енергетиката и екологизация на енергийното производство - ръководител на екипа: Доц.д-р Георги Сирашки, ф-т ПТБ, к-ра ИБП

ИБП

5.

Външната търговия на България в контекста на европейската икономическа интеграция – ръководител на екипа: Доц. д-р Поля Ангелова, ф-т СО, к-ра МС

МС

6.

Конструиране на система за екологично развитие на българския бизнес, базирана на EMAS и ISO14001 (концепции, стратегии, проблеми на внедряване) - ръководител на екипа: Доц.д-р Анатолий Асенов, ф-т ММ, к-ра Мениджмънт

Мениджмънт

7.

Оптимизирането на производствените разходи-предпоставка за устойчивост и конкурентоспособност на зърнопроизводството - ръководител на екипа: Доц.д-р Тодор Тодоров, ф-т СО, к-ра МС

МС

8.

Интернационализация на фирмите от сферата на услугите у нас – ръководител на екипа: Доц.д-р Таня Горчева, ф-т ММ, к-ра МИО

МИО

9.

Изследване на състоянието на сигурността на данните в бизнесинформационните системи на малки и средни предприятия и разработване на политика и стратегия за информационна сигурност – ръководител на екипа: Доц.д-р Румен Върбанов, ф-т ММ, к-ра Бизнесинформатика

БИ

10.

Изследване влиянието на публично-частните партньорства върху икономиката – ръководител на екипа: Доц.д-р Светослав Илийчовски, ф-т ПТБ, к-ра ТБ

ТБ

11.

Актуални проблеми на счетоводството във финансовата система – ръководител на екипа: Доц.д-р Георги Баташки, ф-т СО, к-ра СО

СО

12.

Интегриране на екологични цели в политиката за местно икономическо развитие и териториално планиране в България – ръководител на екипа: Доц.д-р Маргарита Богданова, ф-т ММ, к-ра СП

СП

13.

Изследване влиянието на финансова криза върху ипотечния пазар – ръководител на екипа: Доц.д-р Валентин Милинов, ф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

14.

Техники за прецизиране на спекулативните решения на валутния пазарръководител на екипа: Доц.д-р Ангел Ангелов, ф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

15.

Синхронизация на бизнесциклите в страните-членки на Европейския съюз: изследване на икономическата конвергениция в рамките на ЕСръководител на проекта: Ст.ас. д-р Галин Стефанов, ф-т ММ, к-ра МИО

МИО

16.

Разработване на концептуален модел за системен подход при избор на международен пазарръководител на екипа: Проф. дин Атанас Дамянов, ф-т ММ, к-ра МИО

МИО

17.

Възможности за усъвършенстване управлението на взаимоотношенията с търговските посредници в условията на икономическа кризаДоц. д-р Марияна Божинова, ф-т ПТБ, к-ра ТБ

ТБ

18.

Маркетингово проучване на пазара на органични продукти в Българияръководител на екипа: Доц.д-р Пенка Горанова, ф-т ММПТБ, к-ра Маркетинг

Маркетинг

19.

Измерване и оценка на резултатите от маркетинговата дейност в българските предприятия-състояние, проблеми, решенияръководител на екипа: Доц.д-р Иван Марчевски, ф-т ММ, к-ра Маркетинг

Маркетинг

 

Проекти 2009 г.
(разработени през 2009-2011 г.; публикувани са в Алманах «Научни изследвания» през 2012 г.)

 

ТЕМА НА ПРОЕКТА

Екипи с основни участници от катедри

1.

Външнотърговската специализация и икономически растеж на страните от ЕС – ръководител на екипа: Доц.д-р Галина Захариева, ф-т ММ, к-ра МИО

 

2.

Развитие и приложение на финансовите деривати в актуалната финансова и икономическа конюнктура - Доц. д-р Стефан Симеонов, ф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

3.

Производство на електроенергия от растителна биомаса – оценка на потенциала и ефективността - ръководител на екипа: Доц. д-р Стефан Симеонов, ф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

4.

ПРОЕКТ НА КАТЕДРА МЕНИДЖМЪНТ
Проучване развитието на човешкия фактор в България в условията на новата икономика – ръководител на екипа: Доц. д-р Мария Андреева, ф-т ММ, к-ра Мениджмънт

Мениджмънт

 

Проекти 2009 г.
(разработени през 2009-2010 г.;
публикувани са в Алманах «Научни изследвания» през 2011г. )

 

ТЕМА НА ПРОЕКТА

Екипи с основни участници от катедри

1.

ПРОЕКТ НА АКЦ
Изследване и анализ на възможностите за приложение на виртуализация в учебно-преподавателския и изследователския процес по дисциплини, свързани с новите информационни технологии – ръководител на екипа: Доц. д-р Божидар Божинов, ф-т Финанси, к-ра ФК, ДИРЕКТОР АКЦ

 

2.

Персоналните финанси – първично звено на финансовата система – ръководител на екипа: Доц.д-р Ангел Ангелов, ф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

3.

Изследване на състоянието и разработване на варианти за електронен бизнес и електронна търговия в българските малки и средни предприятия – ръководител на екипа: Доц.д-р Румен Върбанов, ф-т ММ, к-ра БИ

БИ

4.

Съвременни измерения на прилаганите политики и стратегии «антибедност» в РБългария в контекста на Европейския социален модел – ръководител на екипа: Доц.д-р Никола Георгиев, ф-т ПТБ, к-ра ИФС

ИФС

5.

Влияние на иновативните компютърни технологии върху ефективността на обучението по чужд език в СА «Д.А.Ценов" – ръководител на екипа: Доц.д-р Иван Спиридонов, ф-т ММ, к-ра МИО

МИО

6.

Оценка на въздействието на структурните фондове върху местното икономическо развитиеръководител на екипа: Доц.д-р Маргарита Богданова, ф-т ММ, к-ра СП

СП

7.

Анализ на развитието на туристическите клъстери – ръководител на екипа: Доц.д-р Марияна Божинова, ф-т ПТБ, к-ра ТБ

ТБ

8.

ПРОЕКТ НА ЦСФО
Виртуалните социални мрежи в икономиката на знанието (Изграждане на виртуална социална мрежа EduCique.bg© за колаборативно обучение в СА "Д.А.Ценов") – ръководител на екипа: Доц.д-р Тодор Кръстевич, ДИРЕКТОР ЦСФО

 

9.

Система за изследване удовлетвореността на студентите от качеството на обучение в СА «Д.А.Ценов» - ръководител на екипа: Доц. д-р Георги Иванов, ф-т СО, к-ра СФК

СФК

10.

Възпитаниците на СА «Д.А.Ценов» - стратегически ресурс в позиционирането й на образователния пазар (Проект "Алумни") – ръководител на екипа: Доц.д-р Иван Върбанов, ф-т ПТБ, к-ра ИФС

ИФС

11.

Структуриране на потребностите от интернет ресурси на студентите в СА "Д.А.Ценов" и оценка на потенциала за потребяване на безжичен интернет – ръководител на екипа: Доц. д-р Иван Марчевски, ф-т ММ, к-ра Маркетинг

Маркетинг

12.

Изследване на връзката «външни екологични разходи и екоефективност» при производството на енергия – ръководител на екип: Проф. д-р Снежана Найденова, ф-т Финанси, к-ра ОТИ

ИБП

 

Проекти 2009 г.
(разработени през 2009 г.;
публикувани са в Алманах «Научни изследвания» през 2010 г. )

 

ТЕМА НА ПРОЕКТА

Екипи с основни участници от катедри

1.

Аутсорсингът в българските предприятия (приложение, рискове, ефекти) – ръководител на екипа: Доц. д-р Любчо Варамезов, ф-т ПТБ, к-ра ИБП

ИБП

2.

Изследване възможностите за адаптиране към информационната система на туристическата фирма към съвременните икономически условия – ръководител на екипа: Доц.д-р Виолета Краева, ф-т ММ, к-ра БИ

БИ

3.

Изследване на въздействието на системата за автоматизирана оценка на студентските знания при усвояването на учебния материал в дистанционна форма на обучение - ръководител на екипа: Доц. д-р Божидар Божинов, ф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

4.

Ретроспекция, диагностика и прогнозиране на БВП в контекста на Лисабонската стратегия – ръководител на екипа: Доц. д-р Огнян Марков, ф-т СО, к-ра СФК

СФК

5.

Разработване на еко-ефективен модел за корпоративно управление на българските компании - ръководител на екипа: Доц.д-р Анатолий Асенов, ф-т ММ, к-ра Мениджмънт

Мениджмънт

6.

Съвременни предизвикателства пред развитието на селския туризъм в България - ръководител на екипа: Доц.д-р Янко Коралиев, ф-т ПТБ, к-ра ТБ

ТБ

7.

Подобряването на конкурентоспособността като елемент на фирмената стратегия – ръководител на екипа: Доц.д-р Красимир Кунев, ф-т Финанси, к-ра ОТИ

ОТИ

8.

Биогоривата в България – съвременни тенденции и предизвикателства – ръководител на екипа: Доц.д-р Петя Емилова, АИ, ф-т ПТБ, к-ра АИ

АИ

9.

Селективен профил на кандидат-студента – основополагаща детерминанта за качеството на образоватения продукт – ръководител на екипа: Доц.д-р Стефан Стефанов, ф-т СО, к-ра МС

МС

10.

Приложни аспекти на концепцията за управление на база стойността по примера на публичните дружества в Българияръководител на екипа: Доц.д-р Марияна Божинова, ф-т ПТБ, к-ра ТБ

ТБ

11.

Изследване въздействието на финансовата криза върху банковия сектор в Българияръководител на екипа: Доц.д-р Жельо Вътев, ф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

12.

Изследване на екологичното равновесие в планинските райони (по примера на община Самоков) – ръководител на екипа: Доц.д-р Георги Сирашки, ф-т ПТБ, к-ра ИБП

ИБП

13.

Проучване възможностите за изграждане на система за проектно управление в Комплекс «Марица-Изток» - методологически и практико-приложни аспектиГл. ас.  Христо Сирашки, ф-т ММ, к-ра Мениджмънт

Мениджмънт

14.

Разработване на маркетингови стратегии за аграрен подсекторръководител на екипа: Доц.д-р Пенка Горанова, ф-т ММ, к-ра Маркетинг

Маркетинг

15.

Финансовите отчети на банките и бюджетните предприятия при условията на глобализираща се икономикаръководител на екипа: Доц.д-р Георги Баташки, ф-т СО, к-ра СО

СО

16.

Рейтингова система за оценка на общинските финанси – ръководител на екипа: Доц.д-р Ангел Ангелов, ф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

17.

Структурните промени – парадигма на новата икономикаръководител на екипа: Доц.д-р Тодор Тодоров, ф-т СО, к-ра МС

МС

18.

Проблеми на качеството в агробизнесаръководител на екипа: Доц.д-р Теодора Георгиева, ф-т ПТБ, к-ра АИ

АИ

19.

Предизвикателствата пред системата за управление на дълготрайните материални активи в предприятиеторъководител на екипа: Доц.д-р Анета Денева, ф-т ПТБ, к-ра ИБП

ИБП

20.

Ролята на бизнеса за повишаване качеството на човешкия капитал в Българияръководител на екипа: Доц.д-р Красимир Шишманов, ф-т ММ, к-ра БИ

БИ

21.

Лонгитюден анализ на потребителските предпочитания с изразени изборни моделиръководител на екипа: Доц.д-р Тодор Кръстевич, ф-т ММ, к-ра Маркетинг

Маркетинг

22.

Разработване на система от процедури за осигуряване качеството на плановите процеси в бизнес организациите (организационно-технологичен аспект) – ръководител на екипа: Доц. д-р Борислав Борисов, ф-т ММ, к-ра СП

СП

23.

Изследване на факторите, детерминиращи производителността на труда в България на ниво «отрасъл» - Ст.ас. д-р Галин Стефанов, ф-т ММ, к-ра МИО

МИО

24.

Моделиране дълговия капацитет на общините в условията на финансова децентрализация - ръководител на екипа: Доц.д-р Стоян Проданов, ф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

25.

Възможности за формиране на агротуристически продукт в България – ръководител на екип: Доц. д-р Марина Николова, ф-т ПТБ, к-ра АИ

АИ

26.

Влияние на енергийния комплекс «МАРИЦА-ИЗТОК» върху производството на екологична земеделска продукция - ръководител на екип: Доц. д-р Марина Николова, ф-т ПТБ, к-ра АИ

АИ

27.

Работна сила в здравеопазването – предизвикателства на реформата – ръководител на екип: Доц. д-р Кольо Колев, ф-т Финанси, к-ра ЗСД

ЗСД

28.

Ефективност на портфейлния мениджмънт при колективните инвестиционни схеми в условията на финансова криза – ръководител на екип: Доц. д-р Пламен Пътев, ф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

29.

"Изграждане на специализиран център за подпомагане на научните изследвания, провеждани от докторанти" – ръководител на екип: Доц. д-р Андрей Захариев, ф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

30.

Научно-практическа конференция «НАУЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ЗА ЕФЕКТИВЕН УПРАВЛЕНСКИ ПРОЦЕС - ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ» - ръководител на екипа: Доц.д-р Анатолий Асенов, ф-т ММ, к-ра Мениджмънт

Мениджмънт

31.

Международна научно-практическа конференция "СЧЕТОВОДСТВОТО И ОДИТА В ИНФОРМАЦИОННАТА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ" – ръководител на екипа: Доц. д-р Михаил Дочев, ф-т СО, к-ра СО

СО

32.

ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ – ръководител на екип: Доц. д-р Андрей Захариев, ф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

33.

Юбилейна научно-практическа конференция по повод 25г катедра "Аграрна икономика" "АГРАРНИЯТ СЕКТОР В УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВА КРИЗА" – ръководител на екип: Доц. д-р Марина Николова, ф-т ПТБ, к-ра АИ

АИ

34.

"ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗБРАБОТКИ ЧРЕЗ БЕНЧМАРКИНГ НА ПУБЛИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ" – ръководител на екип: Доц. д-р Иван Марчевски, ф-т ММ, к-ра Маркетинг

Маркетинг

 

Проекти 2008 г.
(разработени през 2008 г.; публикувани в Алманах «Научни изследвания» през 2009 г. )

 

ТЕМА НА ПРОЕКТА

Екипи с основни участници от катедри

1.

Представяне на българските туристически фирми в Интернет

БИ

2.

Квалификационен барометър на студента (КВАБАР-С)-система за измерване и мониторинг на индивидуалния квалификационен профил

Маркетинг

3.

Развитие и конкурентноспособност на търговските вериги в България

ТБ

4.

Методи за количествена оценка и анализ на екологичната ефективност

Мениджмънт

5.

Статистическия контрол - Европейската алтернатива на качеството

МС

6.

Модернизация и фирмена конкурентноспособност – теоретични и приложни аспекти и ефекти

ИБП

7.

Трансферът на знания – връзка с човешкия фактор и начин за осъществяване

Мениджмънт

8.

Сравнително изследване на ИКТ-базирани и конвенционални методи за проверка на знанията и уменията на обучаемите

ЧЕО

9.

Оценка на възможностите на посредническите предприя-тия за развитие на туризма в България

ТБ

10.

Риск и възвръщаемост при фирмените инвестиции в човешкия капитал в икономиката на знанието

ФК

11.

Изследване динамиката на структурните промени в икономиката, следствие от инвестиционните потоци, в триадата: измерване-прогнозиране-ефекти

ФК

12.

Проектиране на маркетингови стратегии за производството и продажбата на биогорива

Маркетинг

13.

Роля на местната администрация за ендогенно развитие на Северозападния район за планиране

СП

14.

Фирмената репутация – конкуренция от нов тип в контекста на глобализацията

МИО

15.

Счетоводни теоретико-методологични проблеми при управлението на привлечения капитал в банките

СО

16.

Практически и икономически проблеми при реализацията на агро-екологичните дейности в растениевъдството

АИ

17.

Проучване върху бариерите за развитие на селския туризъм

АИ

18.

Стратегия за развитие на научно-изследователската дейност в СА "Д.А.Ценов" за периода 2009-2013 г.

Маркетинг

19.

Развитие и ефекти от функционирането на Системите за финансово управление и контрол в публичния сектор

СФК

20.

Юбилейна международна научнопрактическа конференция МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА – МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ, ФИНАНСОВИ И СОЦИАЛНИ АСПЕКТИ

ФК

 

Проекти 2007 г
(разработени през 2007 г; публикувани в Алманах «Научни изследвания» през 2008 г )

 

 

ТЕМА НА ПРОЕКТА

Екипи с основни участници от катедри

1.

Идентифициране на факторите влияещи върху фискалния капацитет на българските общини

ФК

2.

Развитие и приложение на стратегиите за управление на взаимоотношенията с клиенти ( CRM )

Маркетинг

3.

Аналитично управление на взаимоотношенията с потребители на образователни услуги чрез предиктивни модели

Маркетинг

4.

Съвременни аспекти на банковата счетоводна политика

СО

5.


Повишаване на иновационната активност на индустриалните предприятия чрез прилагане на клъстерния модел

ИБП

6.

Измерване на икономическите ефекти върху преките чуждестранни инвестиции вследствие приложението на Протокола от Киото

МИО

7.

Възможности за усъвършенстване на обучението по "Бизнесанализ" в условията на новите реалности

АСД

8.

Разработване на методика за осъществяване на инвестиционни проекти в иновационната фирмена дейност

СП

 

Проекти 2006 г.
(разработени през 2006 г.; публикувани в Алманах «Научни изследвания» през 2007 г.)

 

ТЕМА НА ПРОЕКТА

 Екипи с основни участници от катедри

Европейски ракурси на доходите и потреблението на населението в България

МС

Ефекти от приложението на web-базираните технологии в дейността на българските туроператори

МИО

Методика за измерване и оценка на професионалната компетентност на мениджъра

КИУ

Фирмените знания като стратегически ресурс и фактор в конкурентната борба

ИБП

Предиктивно моделиране на потребителския избор

Маркетинг

Съвременни предизвикателства пред туристическото обслужване у нас

ТБ

Разработване на методика за оценка на клиентите

Маркетинг

Регионалното сътрудничество между страните от Югоизточна Европа – мерило за европеизацията на Балканите

МИО

Инвестиционна политика и управление на колективните инвестиционни схеми в България

ФК

 

Проекти 2005 г.
(разработени през 2005 г.; публикувани в Алманах «Научни изследвания» през 2006 г.) 

 

ТЕМА НА ПРОЕКТА

 Екипи с основни участници от катедри

Проучване на системите за измерване и оценка на резултатите от дейността на българските предприятия

Маркетинг

Методика за оценка на професионалната квалификация на специалиста по връзки с обществеността

 ИФС

Проблеми на конкурентоспособността на българските екопродукти на Европейския пазар

ТБ

Корелацията «Иновационна активност – Конкурентноспособност в контекста на Европейската интеграция на България

 ИБП

Създаване система за количествена оценка на кредитния риск в българските банки

ФК

Формиране и развитие на регионални индустриални клъстери в България (процеси и възможни ефекти)

ИБП

Изследване качеството на местните публични услуги в условията на фискална децентрализация

ФК

Приложение на ABC-анализа при планиране на преките разходи (сектор Образование)

СП

Българската емиграция в периода на изграждане на пазарна икономика (1990-2005г)

МС

Сравнителен анализ на ефектвиността, конкурентноспособността и приспособимостта на публичните и частните предприятия към изискванията на Общия Европейски пазар

ФК

Международното субконтракторство - възможност за интернационално развитие на малките и средни предприятия

МИО

 

Проекти 2004 г.
(разработени през 2004 г.; публикувани в Алманах «Научни изследвания» през 2005 г.)

 

ТЕМА НА ПРОЕКТА

 Екипи с основни участници от катедри

Създаване на рейтингова система за дистанционен мониторинг на търговските банки в България

ФК

Трансформиране на селскостопанското производство в България въз основа на предприсъединителните фондове на Европейския Съюз

АИ

Методика за оценка на икономическата ефективност на публичните фирми

ФК

Проектиране и изграждане на уеб-базирана система за панелни изследвания на тенденциите в потребностите от следдипломно обучение по икономика и мениджмънт

Маркетинг

Изследване състоянието на хотелския бизнес в България в следприватизационния период

ТБ

Анализ на финансовата устойчивост на земеделски производители, кандидатстващи за финансиране по програма САПАРД

ТБ

Селското стопанство на прага на присъединяване към европейския съюз – състояние, проблеми и перспективи пред развитието на лозарството

МС

Създаване на модерна информационна подсистема за управление и разпространяване на научната информация и публикациите в СА "Д.А.Ценов" за целите на дейността на Института за научни изследвания при СА"Д.А.Ценов"

БИ

 

Проекти 2003 г
(разработени през 2003 г.; публикувани в Алманах «Научни изследвания» през 2004 г.)

 

ТЕМА НА ПРОЕКТА

 Екипи с основни участници от катедри

Скритата икономика през призмата на надомната заетост

МС

Проблеми на търговското обслужване в контекста на защита правата на потребителите в България

ТБ

Анализ на иновационния потенциал на аграрните фирми в община Свищов

АИ

Стратегически маркетингови профили при експанзията на Европейския общ пазар (По примера на предприятията от винарската промишленост)

Маркетинг

Съвременни измерения на продуктовите иновации в малките и средни предприятия в България

ИБП

Интернет като инструмент за преодоляване на бариери в международната дейност на българските предприятия

Маркетинг

Теоретико-приложни аспекти на управлението на персонала в българските фирми

ФК

Предизвикателства пред децентрализираното трансгранично сътрудничество (По примера на сътрудничеството между България и Румъния)

СП

Ефективност на системите за финансово управление и контрол в общините (по примера на община Варна )

СФК

Проблеми и решения на риск мениджмънта в българските финансови институции и публични дружества

ФК

 

Проекти 2002 г
(разработени през 2002 г.; публикувани в Алманах «Научни изследвания» през 2003 г.)

ТЕМА НА ПРОЕКТА Екипи с основни участници: от катедри

Разработване на процедура за избор на стратегически решения при фирмени партньорства

СПМ

Създаване на WEB-базирана матрица и бази данни за обучение и проверка на знанията на студенти от СА "Д.А.Ценов"

ЧЕО и АОСИИ

Фактори за развитието на търговското предприемачество в България

ПТБ

Икономически и социални аспекти на бюджета на домакинствата в РБългария

ОТИ и ФК

Разрабогване на методика за организиране и провеждане на пробен маркетинг в еврозоната

Маркетинг

Изграждане на стратегии за малките и средни предприятия в България при навлизането им на дигиталния пазар

МИО

Измерване удовлетвореността от образователния продукт с помощта на казуални методи с латентна променлива

Маркетинг

Хармонизиране на националната статистика в контекста на евроинтеграцията

МС

Състояние, проблеми и перспективи на системите за финансово управление и контрол в публичния сектор в условията на евро-интеграция

СФК

Моделиране развитието на българската бизнес-организация (с използване на информационни технологии)

Маркетинг


НАУЧНИ СЪБИТИЯ, ПРОВЕДЕНИ ПОД ЕГИДАТА НА ИНИ

Научни събития 2014 г.

ТЕМИ НА НАУЧНИТЕ ПРОЯВИ

Екипи с основни участници от катедри

1.

Юбилейна научнопрактическа конференция, посветена на 30-годишнината на катедра «Аграрна икономика» на тема «Националният аграрен сектор – елемент на Европейските земеделски региони в Стратегията «Европа 2020» - ръководител на екипа: доц. д-р Виолета Блажева, ф-т ПТБ, к-ра АИ

АИ

2.

Международна научна конференция на тема „Социалните науки и икономиката” (Взаимодействие и перспективи за сътрудничество) – ръководител на екипа: проф. д-р Иван Върбанов, ф-т ПТБ, к-ра ИФС

ИФС
ПНЕ

 

Научни събития 2013 г.

ТЕМИ НА НАУЧНИТЕ ПРОЯВИ

Екипи с основни участници от катедри

1.

Организиране и провеждане на международна научнопрактическа конференция «Финансите и стопанската отчетност – състояние, тенденции, перспективи» - ръководители на екипа: проф. д-р Румяна Лилова, ф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

2.

Конкурс за есе + Майсторски клас „Възможности за усъвършенстване качеството на обучение на студентите чрез научни и практически изяви” – ръководител на екипа: доц. д-р Крум Крумов, ф-т СО, к-ра КАСД

КАСД

3.

Международна научна конференция посветена на 20 годишнината на специалност „Публична администрация” – “Стандарти и предизвикателства през публичната администрация през ХХІ век” – ръководител на екипа: доц. д-р Неделчо Митев, ф-т ММ, к-ра СП

СП

4.

„20 години катедра „Международни икономически отношения” – иновация чрез интеграция” – ръководител на екипа: доц. д-р Галина Захариева, ф-т ММ, к-ра МИО

МИО

Научни събития 2012 г.

ТЕМИ НА НАУЧНИТЕ СЪБИТИЯ

Екипи с основни участници от катедри

1.

Организиране и провеждане на международна научнопрактическа конференция «Проблеми и перспективи на сътрудничеството между страните от югоизточна Европа в рамките на ЧИС и ГУАМ» - Албена 2012» - ръководител на екипа: Доц. д-р Светослав Илийчовски, ф-т ПТБ, к-ра ТТБ

ТТБ

2.

Кръгла маса "Стратегическото и бизнес планиране в икономиката на знанието" ръководител на екипа: Доц. д-р Неделчо Митев, ф-т ММ, к-ра СП

СП

3.

Юбилейна конференция посветена на 45 годишнината на катедра „Мениджмънт” – “Човешкия фактор в управлението” – ръководител на екипа: Доц. д-р Цветан Дилков, ф-т ММ, к-ра Мениджмънт

Мениджмънт

4.

„60 години първа българска финансова катедра” ръководител на екипа: Доц. д-р Румяна Лилова, ф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

5.

Юбилейна кръгла маса посветена посветена на 60 годишнината на катедра „Чуждоезиково обучение” – “Чуждоезиковото обучение – предпоставка за успешна интеграция в европейската зона за висше образование” – ръководител на екипа:     Ст. преп. Елка Узунова, ф-т Финанси, к-ра ЧЕО

ЧЕО

Научни събития 2011 г.

ТЕМИ НА НАУЧНИТЕ СЪБИТИЯ

Екипи с основни участници от катедри

1.

Юбилейна конференция посветена на 15 годишнината на ИНИ и 10 годишнината на сп. «Диалог» - «Капитализъм и талантизъм» - ръководител на екипа: Доц. д-р Светослав Илийчовски, ф-т ПТБ, к-ра ТБ

2.

Юбилейна научно-практическа конференция посветена на 20 годишнината на ф-т ПТБ и на к-ра ТБ - “Съвременни измерения на търговския бизнес – комуникация между наука и практика” – ръководител на екипа: Доц. д-р Марияна Божинова, ф-т ПТБ, к-ра ТБ

ТБ

3.

Юбилейна международна конференция посветена на 45 годишнината на катедра Бизнесинформатика – “Информационните технологии – стратегически приоритет в икономиката на знанието” – ръководител на екипа: Доц. д-р Красимир Шишманов, ф-т ММ, к-ра БИ

БИ

Научни събития 2010 г.


ТЕМИ НА НАУЧНИТЕ СЪБИТИЯ

Екипи с основни участници от катедри

1.

Юбилейна научно-практическа конференция «ПАЗАРНО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА-ДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ СЛЕД ПРОМЯНАТА» - ръководител на екипа: Доц.д-р Иван Петров, ф-т Финанси, к-ра ОТИ

ОТИ

2.

Юбилейна международна научно-практическа конференция “ХОРИЗОНТ 2020 ПРЕД ИКОНОМИЧЕСКОТО ЗНАНИЕ И БИЗНЕСА” – ръководител на екипа: Доц. д-р Неделчо Митев, ф-т ММ, к-ра СП

СП

3.

Българо-румънска научна конференция “СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ В РЕГИОН ДОЛЕН ДУНАВ” – ръководител на екип: Доц. д-р Иван Марчевски, ф-т ММ, к-ра Маркетинг

 

Научни събития 2009 г.


ТЕМИ НА НАУЧНИТЕ СЪБИТИЯ

Екипи с основни участници от катедри

1.

Научно-практическа конференция «НАУЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ЗА ЕФЕКТИВЕН УПРАВЛЕНСКИ ПРОЦЕС - ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ» - ръководител на екипа: Доц.д-р Анатолий Асенов, ф-т ММ, к-ра Мениджмънт

Мениджмънт

2.

Международна научно-практическа конференция "СЧЕТОВОДСТВОТО И ОДИТА В ИНФОРМАЦИОННАТА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ" – ръководител на екипа: Доц. д-р Михаил Дочев, ф-т СО, к-ра СО

СО

3.

ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ – ръководител на екип: Доц. д-р Андрей Захариев, ф-т Финанси, к-ра ФК

ФК

4.

Юбилейна научно-практическа конференция по повод 25г катедра "Аграрна икономика" "АГРАРНИЯТ СЕКТОР В УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВА КРИЗА" – ръководител на екип: Доц. д-р Марина Николова, ф-т ПТБ, к-ра АИ

АИ

5.

"ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗБРАБОТКИ ЧРЕЗ БЕНЧМАРКИНГ НА ПУБЛИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ" – ръководител на екип: Доц. д-р Иван Марчевски, ф-т ММ, к-ра Маркетинг

Маркетинг

Научни събития 2008 г.


ТЕМИ НА НАУЧНИТЕ СЪБИТИЯ

Екипи с основни участници от катедри

1.

Юбилейна международна научнопрактическа конференция МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА – МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ, ФИНАНСОВИ И СОЦИАЛНИ АСПЕКТИ

ФК

Съгласно Заповед № 121/02.02.2015 г. на Ректора на СА “Димитър А. Ценов”
се обявява

КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ 2015

В съответствие с Наредба № 9 на МОН, ИНИ финансира пет групи проекти:

ПЪРВА ГРУПА ПРОЕКТИ: Проекти за научни изследвания в областите на науката, в които СА „Димитър А. Ценов” подготвя студенти и докторанти
През 2015 г. тематиката на тези проекти следва да се съобрази със следните приоритети:
Приоритет I. Предизвикателства пред икономическото и управленското познание през 21 век
Приоритет II. Изследвания в контекста на Стратегия „Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и Стратегията на ЕС за Дунавския регион
Приоритет III. Качествено и конкурентоспособно образование и обучение по икономика и администрация и управление
Хоризонтален приоритет: Засилване участието на студенти и докторанти в научноизследователските проекти. Участието следва да бъде планирано както в реализирането на дейности и задачи по проектите, така и в публикациите след тяхното приключване.
ВТОРА ГРУПА ПРОЕКТИ: Инфраструктурни проекти, които осигуряват провеждане на качествени и конкурентоспособни научни изследвания
ПОДГРУПА 2.1. Двугодишни проекти за оборудване със задължително провеждане на научно изследване през втората година по приоритетите на ПЪРВА ГРУПА ПРОЕКТИ
ПОДГРУПА 2.2. Проекти за популяризиране на научните изследвания
ТРЕТА ГРУПА ПРОЕКТИ: Частично финансиране на научни форуми
ЧЕТВЪРТА ГРУПА ПРОЕКТИ: Допълнителна финансова подкрепа за проекти, финансирани от национални и международни научни организации
ПЕТА ГРУПА ПРОЕКТИ: Проекти за подготовка за участие в международни научни програми

Условия за участие в конкурса:

Тематиката на проектите не бива да съвпада с тематиката на вече разработени проекти в рамките на ИНИ. За целта може да се направи справка на сайта на Академията в секцията “Звена в СА/Институт за научни изследвания”, етикет „Допълнителна информация”.

В конкурса за финансиране могат да участват:
 • отделни преподаватели на основен трудов договор в СА „Димитър А. Ценов”;
 • екипи с ръководител хабилитиран преподавател, в които могат да участват докторанти и студенти;
 • отделни звена от висшето училище.

Едно хабилитирано лице има право да ръководи само един проект от всяка група.
При разработване на проект от екип, всеки участник трябва реално да бъде ангажиран с определени научни задачи, които да бъдат посочени в текста.

Всички документи за подаване на проектни предложения и за отчитане изпълнението на проектите може да изтеглите от ТУК.

НА 12 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ОТ 11:30 Ч. В АУДИТОРИЯ № 3 ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН, НА КОЙТО ЩЕ БЪДАТ ДАДЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ ОТНОСНО ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ.

Краен срок за подаване на проектните предложения: 23 февруари 2015 г.
Краен срок за извършване на разходи по проектите: 10 ноември 2015 г.
Краен срок за предаване на научните и финансови отчети, и на студиите за резултатите от проектите:
1 декември 2015 г.
Краен срок за предаване научните и финансови отчети, и на студиите за резултатите от двугодишните проекти за оборудване със задължително провеждане на научно изследване през втората година:
1 декември 2016 г.

Класирането на проектните предложения ще се извърши по Система от критерии. Тя се съдържа в Приложение № 1 на Вътрешните правила за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, предоставяни целево от държавния бюджет за присъщата на СА „Д. А. Ценов“ научна дейност, които са приети от Академичния съвет с Решения № 6 т.15 от 29.01.2014 г. и са публикувани ТУК.

Попълнените документи за участие в конкурса следва да се представят:
1.В два екземпляра на хартиен носител в Института за научни изследвания.

2.В електронен вид на адрес ini@uni-svishtov.bg като файл със стандартизирано име PROEKTNO-PREDLOJENIE-2015-Име на ръководителя на екипа” Например: PROEKTNO-PREDLOJENIE-2015-M.Bogdanova”.

Институт за научни изследвания при СА “Димитър А. Ценов”