ОТДЕЛ "ДОКТОРАНТУРА И АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ"Процедура за заемане на академична длъжност "главен асистент"

Научна специалност:  Организация и управление извън сферата на материалното производтво (публична администрация)

Кандидат: ас. д-р Евелелина Божидарова Парашкевова - Великова

 

Придружаващи документи