ОТДЕЛ "ДОКТОРАНТУРА И АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ"Процeдура по заемане на академична длъжност "професор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика

Научна специалност: Политическа икономия

Кандидат: доц. д-р Пенка Шишманова

Придружаващи документи