ОТДЕЛ "ДОКТОРАНТУРА И АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ"Процeдура по заемане на академична длъжност "доцент" - две места

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8. Икономика

Научна специалност: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (контрол)

Кандидати: гл. ас. д-р Силвия Костоваи и гл. ас. д-р Пепа Стойкова