ОТДЕЛ "ДОКТОРАНТУРА И АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ"



Процeдура по заемане на академична длъжност "доцент"

Научна специалност: Приложение на изчислителната техника в икономиката

Кандидат: гл. ас. д-р Наталия Стоянова Маринова

Придружаващи документи

Процeдура по заемане на академична длъжност "доцент"

Научна специалност: Световно стопанство и МИО

Кандидат: гл. ас. д-р Карина Агоп Саркисян

Придружаващи документи