ОТДЕЛ "ДОКТОРАНТУРА И АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ"Процeдура по заемане на академична длъжност "доцент"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика

Научна специалност: Икономика и управление (индустрия)

Кандидат: гл. ас. д-р Искра Пантелеева

Придружаващи документи

Процeдура по заемане на академична длъжност "доцент"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8. Икономика

Научна специалност: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)

Кандидат: гл. ас. д-р Иван Андреев

Придружаващи документи