ОТДЕЛ "ДОКТОРАНТУРА И АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ"Процедура за заемане на академична длъжност "главен асистент"

Научна специалност: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (анализ)

Кандидат: ас. д-р Красимир Кулчев

Придружаващи документи

Процедура за заемане на академична длъжност "доцент"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8. Икономика

Научна специалност: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (банково и бюджетно счетоводство)

Кандидат: гл. ас. д-р Венцислав Димчев Вечев

Придружаващи документи