ОТДЕЛ "ДОКТОРАНТУРА И АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ"Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

По научна специалност: Политическа икономия

Тема на дисертационен труд: Анализ на взаимодействието: иновационна дейност - конкурентоспособност на българските предприятия (по примера на предприятия от индустриалния сектор на Северен централен регион)

Докторант: Светлана Петкова Николова

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

По научна специалност: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)

Тема на дисертационен труд: Счетоводството - информационен инструментариум на управлението на холдингово дружество.

Докторант: Стефан Величков Гъндев

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

По научна специалност: Статистика и демография

Тема на дисертационен труд: Статистическо изследване на производствените разходи в зърнопроизводството.

Докторант: Мая Веселинова Христова

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

По научна специалност: Маркетинг

Тема на дисертационен труд: Оптимално планиране на търговски микс в търговски център тип "мол"

Докторант: Милуш Красимиров Самуилов

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

По научна специалност: Икономика и управление (търговия)

Тема на дисертационен труд: Усъвършенстване управлението на жилищните недвижими имоти в България

Докторант: Константин Иванов Радулов