ОТДЕЛ "ДОКТОРАНТУРА И АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ"Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Икономика и управление (търговия)

Тема на дисертационен труд: Възможности за управление продажбите на пиво

Докторант: Радостина Тинкова Недева

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Социално управление

Тема на дисертационен труд: Поведенчески подход за устойчивост на управленския процес в организацията

Докторант: Станислава Красимирова Стоянова

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Икономика и управление (индустрия)

Тема на дисертационен труд: Аутсорсинг на бизнес процеси в машиностроенето

Докторант: Явор Венциславов Станев

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейост (счетоводство)

Тема на дисертационен труд: Счетоводни аспекти при оценката и амортизацията на нетекущите материални активи

Докторант: Галя Маринова Георгиева

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Статистика и демография

Тема на дисертационен труд: Сметка "Формиране на дохода": структура, съставяне, анализ"

Докторант: Елка Любомирова Атанасова

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Социално управление

Тема на дисертационен труд: Приспособителен потенциал и групова дейност в управленския процес

Докторант: Йоана Пламенова Петрова

Придружаващи документи