ОТДЕЛ "ДОКТОРАНТУРА И АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ"Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

Тема на дисертационен труд: Управление на банковата ликвидност

Докторант: Георги Григоров Ангелов

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Социално управление

Тема на дисертационен труд: Стратегическо управление на общините в България (на примера на общините в област Разгра)

Докторант: Елис Гюрселова Зайкърова

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Планиране

Тема на дисертационен труд: Анализ на факторите, определящи пазарната позиция телекомуникационните компании в Европа (стратегически аспекти)

Докторант: Станимир Любомиров Минов

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (социално осигуряване)

Тема на дисертационен труд: Перспективи за финансово укрепване на допълнителното пенсионно осигуряване в България

Докторант: Таня Георгиева Илиева

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

Тема на дисертационен труд: Оценяване на факторните въздействия върху банковото потребителско кредитиране в България

Докторант: Иван Сашев Маринов

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Политическа икономия

Тема на дисертационен труд: Подоходното неравенство в България и възможности за развитие на малкия бизнес

Докторант: Танер Мустафов Исмаилов

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

Тема на дисертационен труд: Оптимизиране богатствата на домакинствата

Докторант: Марияна Красимирова Павлова

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)

Тема на дисертационен труд: Бизнескомбинации и други инвестиционни решения (счетоводни аспекти)

Докторант: Диана Тонева Крумова

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (анализ)

Тема на дисертационен труд: Теоретико-приложни проблеми на анализа на физическата дистрибуция

Докторант: Красимир Георгиев Кулчев

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (контрол)

Тема на дисертационен труд: Вътрешният контрол и управлението на рисковете в организациите от публичния сектор

Докторант: Дияна Стефанова Иванова

Придружаващи документи