ОТДЕЛ "ДОКТОРАНТУРА И АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ"Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Световно стопанство и МИО

Тема на дисертационен труд: Роля на новите международни формирования за създаване и трансфериране на политики

Докторант: Ивайло Иванов Петров

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Политическа икономия

Тема на дисертационен труд: Съвременни измерения на икономическия цикъл в България

Докторант: Детелин Райчев Каражелев

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Политическа икономия

Тема на дисертационен труд: Предприемачество и ефективност в публичния сектор

Докторант: Петя Димитрова Георгиева

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (контрол)

Тема на дисертационен труд: Методически проблеми на одита на средства от Европейския съюз

Докторант: Ирина Лъчезарова Павлова

Придружаващи документи