ОТДЕЛ "ДОКТОРАНТУРА И АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ"Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на научна степен "доктор на науките"

Научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (социално осигуряване)

Тема на дисертационен труд: Предизвикателства пред социалното програмиране в контекста на насърчаването на соиалната активност и регулирането на социалното развитие чрез активни политики

Кандидат: Венелин Кръстев Терзиев

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

Тема на дисертационен труд: Приложение на поведенческите финанси при анализа на инвестиционната активност на българския капиталов пазар

Докторант: Цветан Лъчезаров Павлов

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

Тема на дисертационен труд: Международен инвестиционен анализ - технология и решения

Докторант: Димитър Добринов Костов

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Планиране

Тема на дисертационен труд: Управление на знанието при разрабоване на общински планови документи

Докторант: Драгомир Англов Маринов

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Социално управление

Тема на дисертационен труд: Усъвършенстване на управлението чрез организационна промяна (на примера на фирми със строително-монтажна дейнот)

Докторант: Даниела Стоянова Стоянова

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Политическа икономия

Тема на дисертационен труд: Неравностойните групи на трудовия пазар в България

Докторант: Елка Иванова Цонева

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Приложение на изчислителната техника в икономиката

Тема на дисертационен труд: Информационна сигурност като приоритет в системите на електронна търговия

Докторант: Искрен Любомилов Таиров

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: "Световно стопанство и МИО"

Тема на дисертационен труд: Очертаване на възможни варианти за трансформация на Европейския съюз

Докторант: Йордан Илиев Нейков

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Социално управление

Тема на дисертационен труд: Усъвършенстване управлението на бизнес процесите

Докторант: Венцислав Цецков Иванов

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховки (финанси)

Тема на дисертационен труд: Държавен дълг и икономически растеж - теоретични и емпирични аспекти

Докторант: Петко Тошев Ангелов

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

Тема на дисертационен труд: Инструментариум за оценяване ефективността на търговските банки в България

Докторант: Сергей Румянов Радуканов

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Икономика и управление (индустрия)

Тема на дисертационен труд: "Възобновяеми енергийни източници в българската индустрия - приложимост и ефекти (по  примера на северен централен район)"

Докторант: Галина Тодорова Тодорова

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

Тема на дисертационен труд: "Финансово-икономическо оценяване на проекти вобластта на културния туризъм в България"

Докторант: Стефан Станимиров Проданов

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Статистика и демография

Тема на дисертационен труд: Статистически анализ на социално-демографския профил на безработните лица в България

Докторант: Тихомир Богомилов Върбанов

Придружаващи документи