ОТДЕЛ "ДОКТОРАНТУРА И АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ"Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Икономика и управление (търговия)

Тема на дисертационен труд: Управление на търговския кредит от предприятията в мебелния сектор

Докторант: Любомира Красимирова Тодорова

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Икономика и управление (търговия)

Тема на дисертационен труд: Възможности за оценка конкурентоспособността на персонала на търговското предприятие

Докторант: Венцислава Александрова Николова - Минкова

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Световно стопанства и МИО

Тема на дисертационен труд: Еволюция на стабилизационните политики на Европейския съюз

Докторант: Николай Андреев Андреев

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Световно стопанство и МИО

Тема на дисертационен труд: Национална политика за привличане на преки чуждестранни инвестиции

Докторант: Иван Ангелов Ангелов

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Социално управление

Тема на дисертационен труд: Власт и поведение при реализацията на управленския процес

Докторант: Ралица Христова Христова, D01031394

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Политическа икономия

Тема на дисертационен труд: ПУБЛИЧНИТЕ УСЛУГИ ФОРМА НА АКТИВНА ДЪРЖАВНА НАМЕСА В ИКОНОМИКАТА (по примера на общинската администрация в Централна Северна България)

Докторант: Даниел Колев Диманов, D01021174