ОТДЕЛ "ДОКТОРАНТУРА И АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ"Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

Тема на дисертационен труд: Рационализиране на финансовите решения във фирмата

Докторант: Петър Георгиев Братанов

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Световно стопанство и МИО

Тема на дисертационен труд: Роля на новите международни формирования за създаване и трансфериране на политики

Докторант: Ивайло Иванов Петров

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

Тема на дисертационен труд: Макрофинансови политики за икономическо възстановяване в ЕС

Докторант: Мартин Димитров Димитров

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Икономика и управление (търговия)

Тема на дисертационен труд: Ролята на търговското предприятие - доставчик в процеса на аутсорсинг на печатните услуги

Докторант: Камелия Емилова Божинова

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Планиране

Тема на дисертационен труд: Планови процеси в бизнес организацията (организационно-технологични аспекти)

Докторант: Евелина Божидарова Парашкевова - Великова

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Политическа икономия

Тема на дисертационен труд: Съвременни измерения на икономическия цикъл в България

Докторант: Детелин Райчев Каражелев

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Политическа икономия

Тема на дисертационен труд: Предприемачество и ефективност в публичния сектор

Докторант: Петя Димитрова Георгиева

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (контрол)

Тема на дисертационен труд: Методически проблеми на одита на средства от Европейския съюз

Докторант: Ирина Лъчезарова Павлова

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (контрол)

Тема на дисертационен труд: Оценка на риска в одитната дейност на Сметната палата на Република България

Докторант: Ивелина Станиславова Станева

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

Тема на дисертационен труд: Данъчно облагане и фирмени инвестиции - причинно-следствени връзки

Докторант: Нели Любчева Стънгачева

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

Тема на дисертационен труд: Проблеми на данъчното облагане на финансовите трансакции

Докторант: Младен Иванов Ламбев

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

Тема на дисертационен труд: Оптимизация на фискалните плащания на фирмата

Докторант: Бисер Тодоров Божинов

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

Тема на дисертационен труд: Финансово управление на инвестиционния процес в жилищното строителство

Докторант: Несрин Мустафа Узун

Придружаващи документи