ОТДЕЛ "ДОКТОРАНТУРА И АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ"Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Икономика и управление (индустрия)

Тема на дисертационен труд: "Възобновяеми енергийни източници в българската индустрия - приложимост и ефекти (по  примера на северен централен район)"

Докторант: Галина Тодорова Тодорова

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

Тема на дисертационен труд: "Финансово-икономическо оценяване на проекти вобластта на културния туризъм в България"

Докторант: Стефан Станимиров Проданов

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Статистика и демография

Тема на дисертационен труд: Статистически анализ на социално-демографския профил на безработните лица в България

Докторант: Тихомир Богомилов Върбанов

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

Тема на дисертационен труд: Управление на банковата ликвидност

Докторант: Георги Григоров Ангелов

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Социално управление

Тема на дисертационен труд: Стратегическо управление на общините в България (на примера на общините в област Разград)

Докторант: Елис Гюрселова Зайкърова

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Планиране

Тема на дисертационен труд: Анализ на факторите, определящи пазарната позиция телекомуникационните компании в Европа (стратегически аспекти)

Докторант: Станимир Любомиров Минов

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (социално осигуряване)

Тема на дисертационен труд: Перспективи за финансово укрепване на допълнителното пенсионно осигуряване в България

Докторант: Таня Георгиева Илиева

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

Тема на дисертационен труд: Оценяване на факторните въздействия върху банковото потребителско кредитиране в България

Докторант: Иван Сашев Маринов

Придружаващи документи