ОТДЕЛ "ДОКТОРАНТУРА И АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ"Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (застраховане)

Тема на дисертационен труд: Застрахователният бизнес в условията на икономическа криза

Докторант: Георги Христов Драганов

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

По научна специалност: Контрол и анализ на стопанскта дейност (анализ)

Тема на дисертационен труд: Проблемина анализа на туристическия бранш в Република България

Докторант: Галя Асенова Кушева

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

По научна специалност: Статистика и демография

Тема на дисертационен труд: Статистическо изследване на енергийното потребление на домакинстват в България

Докторант: Маргарита Стефанова Шопова-Василева

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

По научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (застраховане)

Тема на дисертационен труд: Превантивната работа на застрахователното дружество

Докторант: Камен Боянов Кръстев

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

По научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (застраховане)

Тема на дисертационен труд: Електронната търговия в застраховането

Докторант: Милен Стефчов Митков

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

По научна специалност: Социално управление

Тема на дисертационен труд: Власт и управленска компетентност в публичната администрация

Докторант: Десислава Алексадрова Алексиева

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

По научна специалност: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство).

Тема на дисертационен труд: Отчетно-калкулативни аспекти на услугите от машинно-тракторния парк в земеделието

Докторант: Ваня Кръстева Георгиева

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

По научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

Тема на дисертационен труд: Модели за управление на риска чрез използване на суап за кредитно неизпълнение

Докторант: Елена Петкова Маринова

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

По научна специалност: Политическа икономия

Тема на дисертационен труд: Анализ на взаимодействието: иновационна дейност - конкурентоспособност в българските предприятия (по примера на предприятия от индустриалния сектор на Северен централен регион)

Докторант: Светлана Петкова Николова

Придружаващи документи