ОТДЕЛ "ДОКТОРАНТУРА И АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ"Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Икономика и управление (търговия)

Тема на дисертационен труд: Управление на стоковите запаси в търговска верига

Докторант: Цветан Димчев Димов

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (застраховане)

Тема на дисертационен труд: Състояние и перспективи за развите на здравното застраховане в България

Докторант: Валентина Николаева Нинова

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Социално управление

Тема на дисертационен труд: Управление на адаптацията на човешкия фактор при информационно-технологична промяна (по примера на вднедряване на ERP софтуерни системи)

Докторант: Красимира Георгиева Данаилова

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Световно стопанство и МИО

Тема на дисертационен труд: Тарифни и нетарифни аспекти на външнотърговския режим и ефекти от неговото прилагане в Република България

Докторант: Калин Илиев Ганчев

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Икономика и управление (индустрия)

Тема на дисертационен труд: Корпоративна социална отговорност в енергетиката - приоритети и решения

Докторант: Марияна Евгениева Любенова

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Икономика и управление (търговия)

Тема на дисертационен труд: Оценяване ефективността на собствени марки на търговките вериги

Докторант: Милен Петров Сакакушев

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

Тема на дисертационен труд: Бюджетно управление на общините в Република България

Докторант: Пламен Станиславов Петров

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)

Тема на дисертационен труд: Теоретико-приложни аспекти на счетоводното отчитане на търговските сделки с нетекущи материални активи

Докторант: Мирослав Великов Тодоров

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Световно стопанство и МИО

Тема на дисертационен труд: Роля на новите международни формирования за създаване и трансфериране на политики

Докторант: Ивайло Иванов Петров

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Политическа икономия

Тема на дисертационен труд: Съвременни измерения на икономическия цикъл в България

Докторант: Детелин Райчев Каражелев

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Политическа икономия

Тема на дисертационен труд: Предприемачество и ефективност в публичния сектор

Докторант: Петя Димитрова Георгиева

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (контрол)

Тема на дисертационен труд: Методически проблеми на одита на средства от Европейския съюз

Докторант: Ирина Лъчезарова Павлова

Придружаващи документи