ОТДЕЛ "ДОКТОРАНТУРА И АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ"Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Социално управление

Тема на дисертационен труд: Приспособителен потенциал и групова дейност в управленския процес

Докторант: Йоана Пламенов Петрова

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Планиране

Тема на дисертационен труд: Стратегически анализ и перспективи за развитие на възобновяемите енергийни източници в България (на примера на фотоволтаичните централи)

Докторант: Павлин Богомилов Павлов

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (застраховане)

Тема на дисертационен труд: Застрахователният бизнес в условията на икономическа криза

Докторант: Георги Христов Драганов

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

По научна специалност: Контрол и анализ на стопанскта дейност (анализ)

Тема на дисертационен труд: Проблеми на анализа на туристическия бранш в Република България

Докторант: Галя Асенова Кушева

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

По научна специалност: Статистика и демография

Тема на дисертационен труд: Статистическо изследване на енергийното потребление на домакинстват в България

Докторант: Маргарита Стефанова Шопова-Василева

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

По научна специалност: Социално управление

Тема на дисертационен труд: Власт и управленска компетентност в публичната администрация

Докторант: Десислава Алексадрова Алексиева

Придружаващи документи