ОТДЕЛ "ДОКТОРАНТУРА И АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ"Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

Тема на дисертационен труд: Рационализиране на финансовите решения във фирмата

Докторант: Петър Георгиев Братанов

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Световно стопанство и МИО

Тема на дисертационен труд: Роля на новите международни формирования за създаване и трансфериране на политики

Докторант: Ивайло Иванов Петров

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

Тема на дисертационен труд: Макрофинансови политики за иконовическо възстановяване в ЕС

Докторант: Мартин Димитров Димитров

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Икономика и управление (търговия)

Тема на дисертационен труд: Ролята на търговското предприятие - доставчик в процеса на аутсорсинг на печатните услуги

Докторант: Камелия Емилова Божинова

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Планиране

Тема на дисертационен труд: Планови процеси в бизнес организацията (организационно-технологични аспекти)

Докторант: Евелина Божидарова Парашкевова - Великова

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Политическа икономия

Тема на дисертационен труд: Съвременни измерения на икономическия цикъл в България

Докторант: Детелин Райчев Каражелев

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Политическа икономия

Тема на дисертационен труд: Предприемачество и ефективност в публичния сектор

Докторант: Петя Димитрова Георгиева

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (контрол)

Тема на дисертационен труд: Методически проблеми на одита на средства от Европейския съюз

Докторант: Ирина Лъчезарова Павлова

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (контрол)

Тема на дисертационен труд: Оценка на риска в одитната дейност на Сметната палата на Република България

Докторант: Ивелина Станиславова Станева

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

Тема на дисертационен труд: Данъчно облагане и фирмени инвестиции - причинно-следствени връзки

Докторант: Нели Любчева Стънгачева

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

Тема на дисертационен труд: Проблеми на данъчното облагане на финансовите трансакции

Докторант: Младен Иванов Ламбев

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

Тема на дисертационен труд: Оптимизация на фискалните плащания на фирмата

Докторант: Бисер Тодоров Божинов

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

Тема на дисертационен труд: Финансово управление на инвестиционния процес в жилищното строителство

Докторант: Несрин Мустафа Узун

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Икономика и управление (търговия)

Тема на дисертационен труд: Управление на търговския кредит от предприятията в мебелния сектор

Докторант: Любомира Красимирова Тодорова

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Икономика и управление (търговия)

Тема на дисертационен труд: Възможности за оценка конкурентоспособността на персонала на търговското предприятие

Докторант: Венцислава Александрова Николова - Минкова

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Световно стопанства и МИО

Тема на дисертационен труд: Еволюция на стабилизационните политики на Европейския съюз

Докторант: Николай Андреев Андреев

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Световно стопанство и МИО

Тема на дисертационен труд: Национална политика за привличане на преки чуждестранни инвестиции

Докторант: Иван Ангелов Ангелов

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Социално управление

Тема на дисертационен труд: Власт и поведение при реализацията на управленския процес

Докторант: Ралица Христова Христова, D01031394

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Политическа икономия

Тема на дисертационен труд: ПУБЛИЧНИТЕ УСЛУГИ ФОРМА НА АКТИВНА ДЪРЖАВНА НАМЕСА В ИКОНОМИКАТА (по примера на общинската администрация в Централна Северна България)

Докторант: Даниел Колев Диманов, D01021174

Придружаващи документи