ОТДЕЛ "ДОКТОРАНТУРА И АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ"Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (социално осигуряване)

Тема на дисертационен труд: Перспективи за финансово укрепване на допълнителното пенсионно осигуряване в България

Докторант: Таня Георгиева Илиева

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

Тема на дисертационен труд: Оценяване на факторните въздействия върху банковото потребителско кредитиране в България

Докторант: Иван Сашев Маринов

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Политическа икономия

Тема на дисертационен труд: Подоходното неравенство в България и възможности за развитие на малкия бизнес

Докторант: Танер Мустафов Исмаилов

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

Тема на дисертационен труд: Оптимизиране богатствата на домакинствата

Докторант: Марияна Красимирова Павлова

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

Тема на дисертационен труд: Влияние на световнатафинансова криза върху българския баков сектор

Докторант: Павел Георгиев Додов

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)

Тема на дисертационен труд: Бизнескомбинации и други инвестиционни решения (счетоводни аспекти)

Докторант: Диана Тонева Крумова

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (анализ)

Тема на дисертационен труд: Теоретико-приложни проблеми на анализа на физическата дистрибуция

Докторант: Красимир Георгиев Кулчев

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (контрол)

Тема на дисертационен труд: Вътрешният контрол и управлението на рисковете в организациите от публичния сектор

Докторант: Дияна Стефанова Иванова

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Икономика и управление (търговия)

Тема на дисертационен труд: Възможности за управление продажбите на пиво

Докторант: Радостина Тинкова Недева

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Социално управление

Тема на дисертационен труд: Поведенчески подход за устойчивост на управленския процес в организацията

Докторант: Станислава Красимирова Стоянова

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Икономика и управление (индустрия)

Тема на дисертационен труд: Аутсорсинг на бизнес процеси в машиностроенето

Докторант: Явор Венциславов Станев

Придружаващи документи

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Научна специалност: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейост (счетоводство)

Тема на дисертационен труд: Счетоводни аспекти при оценката и амортизацията на нетекущите материални активи

Докторант: Галя Маринова Георгиева

Придружаващи документи