ОТДЕЛ "ДОКТОРАНТУРА И АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ"

Дата на публикуване: 17 Май 2016 г.
Конкурс за академична длъжност "главен асистент"

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов обявява конкурс заакадемична длъжност „главен асистент” в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)” - двама, за нуждите на катедра „Финанси и кредит”. Краен срок - 17 юли 2016 г.

Документи - в Академията, отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 66-362.

Дата на публикуване: 26 Април 2016 г.
Конкурс за академична длъжност "доцент"

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов обявява конкурс за академична длъжност „доцент” по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.8 Икономика, научна специалност: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (банково и бюджетно счетоводство) - един, за нуждите на катедра „Счетоводна отчетност”, със срок два месеца от датата на обнародването.

Документи се подават в отдел „Докторантура и академично развитие”, тел: 0631/66-362. Краен срок - 26 юни 2016 г.

Дата на публикуване: 5 Април 2016 г.
Конкурс за академична длъжност "главен асистент"

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност „Световно стопанство и МИО” - един, за нуждите на катедра „Международни икономически отношения”, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. 

Документи - в Академията, отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 66-362. Краен срок - 1 юни 2016 г.


Към главната страница на Отдел "Докторантура и академично развитие"