ОТДЕЛ "ДОКТОРАНТУРА И АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ"

Дата на публикуване: 1 Август 2014 г.
Конкурс за академична длъжност "асистент"

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с решение на АС №10/ 21 май 2014 г., обявява конкурс за академичната длъжност „асистент” в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (социално осигуряване) – един, за нуждите на катедра „Застраховане и социално дело”.

 Документи се подават в отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 66-362. Краен срок - 1 октомври 2014 г.

Дата на публикуване: 25 Юли 2014 г.
Конкурс за академична длъжност "асистент"

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с решение на АС №13/ 16 юли 2014 г., обявява конкурси за асистенти в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научни специалности:

  • „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (анализ)”- един, за нуждите на катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност”;

  • „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (застраховане) – един, за нуждите на катедра „Застраховане и социално дело”.

       Документи се подават в отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 66-362. Краен срок - 25 септември 2014 г.


Към главната страница на Отдел "Докторантура и академично развитие"