ОТДЕЛ "ДОКТОРАНТУРА И АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ"

Дата на публикуване: 9 Януари 2015 г.
Конкурс за академична длъжност "асистент"

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с решение на АС №4/ 17 декември 2014 г., обявява конкурси за академичната длъжност „асистент”:

  • в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност „Икономика и управление (аграрна икономика)” – един, за нуждите на катедра „Аграрна икономика”;

  • в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност „Икономика и управление (индустрия)”– един, за нуждите на катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”.

    Документи се подават в отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 66-362. Краен срок - 9 март 2015 г.

Дата на публикуване: 11 Ноември 2014 г.
Конкурс за академична длъжност "професор"

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов обявява конкурс заакадемичната длъжност „професор” в област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.8 Икономика, научна специалност: Политическа икономия – един, за нуждите на катедра „Обща теория на икономиката” със срок два месеца от датата на обнародването. Краен срок - 11 януари 2014 г.

Документи - в Академията, отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 66-362.


Към главната страница на Отдел "Докторантура и академично развитие"