ОТДЕЛ "ДОКТОРАНТУРА И АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ"

Дата на публикуване: 18 Март 2014 г.
Конкурс за академична длъжност "главен асистент"

Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов, обявява конкурс за академична длъжност "главен асистент" в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност "Икономика и управление (туризъм)" - един, за нуждите на катедра "Търговски и туристически бизнес".

Документи се подават в отдел "Докторантура и академично развитие". Тел. 0631/66-362. Краен срок - 18 май 2014 г.

Дата на публикуване: 14 Март 2014 г.
Конкурс за академична длъжност "асистент"

Стопанска академия "Д. А. Ценов", с решение на АС №8/ 4 март 2014 г., обявява конкурс за академична длъжност "асистент" в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност "Маркетинг" - един, за нуждите на катадера "Маркетинг", със срок два месеца от датата на обявяването.

Документи се подават в отдел "Докторантура и академично развитие", тел.: 0631/66-362. Краен срок - 14 май 2014 г.

Дата на публикуване: 11 Март 2014 г.
Конкурс за академична длъжност "доцент"

Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов, обявява конкурс за академична длъжност "доцент" в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност "Икономика и управление (индустрия)" - един, за нуждите на катедра "Индустриален бизнес и предприемачество".

Документи се подават в отдел "Докторантура и академично израстване". Тел. 0631/66-362. Краен срок - 25 април 2014 г.

Дата на публикуване: 12 Февруари 2014 г.
Конкурс за академична длъжност "доцент"

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов обявява конкурс заакадемична длъжност„доцент” в област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.8 Икономика, научна специалност: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство) - един, за нуждите на катедра „Счетоводна отчетност” . 

Документи се подават в отдел „Докторантура и академично израстване”. Тел: 0631/66-362. Краен срок - 11 април 2014 г.

 


Към главната страница на Отдел "Докторантура и академично развитие"