ОТДЕЛ "ДОКТОРАНТУРА И АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ"

Дата на публикуване: 17 Октомври 2014 г.
Конкурс за академична длъжност "доцент" и "професор"

 Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов обявява конкурси за академични длъжности:

  • „доцент” по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.8 Икономика, научна специалност: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство) - един, за нуждите на катедра „Счетоводна отчетност” със срок два месеца от датата на обнародването;

  • „професор” по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.8 Икономика, научна специалност: Политическа икономия - един, за нуждите на катедра „Обща теория на икономиката” със срок два месеца от датата на обнародването.

    Документи се подават в отдел „Докторантура и академично развитие”, тел: 0631/66-362. Краен срок - 17 декември 2014 г.


Към главната страница на Отдел "Докторантура и академично развитие"