ОТДЕЛ "ДОКТОРАНТУРА И АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ"

Дата на публикуване: 19 Юни 2015 г.
Конкурс за академична длъжност "асистент"

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с решения на АС № 9/ 13 май 2015 г., обявява конкурс за академичната длъжност „асистент”по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност„Икономика и управление (аграрна икономика)” - един, за нуждите на катедра „Аграрна икономика”, със срок два месеца от датата на обявяване. Краен срок - 19 август 2015 г.

Документи се подават в отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 66-362.

 

 

Дата на публикуване: 16 Юни 2015 г.
Конкурс за академична длъжност "главен асистент"

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7 Администрация и управление, научна специалност „Социално управление” – двама, за нуждите на катедра „Мениджмънт”, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. Краен срок - 16 август 2015 г.

Документи - в Академията, отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 66-362.

Дата на публикуване: 15 Май 2015 г.
Конкурс за академична длъжност "асистент"

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с решение на АС №8/ 24 март 2015 г., обявява конкурс за академичната длъжност „асистент” по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, научна специалност „Гражданско и семейно право” – един, за нуждите на катедра „Правни науки и екология”. Документи се подават в отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 66-362. Краен срок - 15 юли 2015 г.


Към главната страница на Отдел "Докторантура и академично развитие"