ОТДЕЛ "ДОКТОРАНТУРА И АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ"

Дата на публикуване: 6 Февруари 2015 г.
Конкурс за академична длъжност "асистент"

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с решение на АС №5/ 21 януари 2015 г., обявява конкурс за академичната длъжност „асистент”по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)” – един, за нуждите на катедра „Финанси и кредит”. Документи се подават в отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 66-362.  Краен срок - 6 април 2015 г.

Дата на публикуване: 9 Януари 2015 г.
Конкурс за академична длъжност "асистент"

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с решение на АС №4/ 17 декември 2014 г., обявява конкурси за академичната длъжност „асистент”:

  • в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност „Икономика и управление (аграрна икономика)” – един, за нуждите на катедра „Аграрна икономика”;

  • в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност „Икономика и управление (индустрия)”– един, за нуждите на катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”.

    Документи се подават в отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 66-362. Краен срок - 9 март 2015 г.


Към главната страница на Отдел "Докторантура и академично развитие"