ОТДЕЛ "ДОКТОРАНТУРА И АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ"

Дата на публикуване: 11 Ноември 2014 г.
Конкурс за академична длъжност "професор"

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов обявява конкурс заакадемичната длъжност „професор” в област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.8 Икономика, научна специалност: Политическа икономия – един, за нуждите на катедра „Обща теория на икономиката” със срок два месеца от датата на обнародването. Краен срок - 11 януари 2014 г.

Документи - в Академията, отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 66-362.

Дата на публикуване: 7 Ноември 2014 г.
Конкурс за академична длъжност "асистент"

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с решение на АС №2/ 29 октомври 2014 г., обявява конкурси за академичната длъжност „асистент”:

  • в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (контрол)” – един, за нуждите на катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност;

  • в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7 Администрация и управление, научна специалност „Социално управление” – двама, за нуждите на катедра „Мениджмънт”.

    Документи се подават в отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 66-362. Краен срок - 7 януари 2015 г.

Дата на публикуване: 31 Октомври 2014 г.
Конкурс за хоноруван асистент

    Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с решение на АС № 2/ 29 октомври 2014 г., обявява конкурс за хоноруван асистент по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика и управление (аграрна икономика) – един, за нуждите на катедра „Аграрна икономика”. Краен срок - 30 ноември 2014 г.

Документи се подават в отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 66-362.

Дата на публикуване: 17 Октомври 2014 г.
Конкурс за академична длъжност "доцент" и "професор"

 Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов обявява конкурси за академични длъжности:

  • „доцент” по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.8 Икономика, научна специалност: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство) - един, за нуждите на катедра „Счетоводна отчетност” със срок два месеца от датата на обнародването;

  • „професор” по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.8 Икономика, научна специалност: Политическа икономия - един, за нуждите на катедра „Обща теория на икономиката” със срок два месеца от датата на обнародването.

    Документи се подават в отдел „Докторантура и академично развитие”, тел: 0631/66-362. Краен срок - 17 декември 2014 г.


Към главната страница на Отдел "Докторантура и академично развитие"