ОТДЕЛ "ДОКТОРАНТУРА И АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ"

Дата на публикуване: 15 Май 2015 г.
Конкурс за академична длъжност "асистент"

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с решение на АС №8/ 24 март 2015 г., обявява конкурс за академичната длъжност „асистент” по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, научна специалност „Гражданско и семейно право” – един, за нуждите на катедра „Правни науки и екология”. Документи се подават в отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 66-362. Краен срок - 15 юли 2015 г.

Дата на публикуване: 3 Април 2015 г.
Конкурс за академична длъжност "главен асистент"

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)” – двама, за нуждите на катедра „Счетоводна отчетност”, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. Документи - в Академията, отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 66-362. Краен срок - 3 юни 2015 г.

 

Дата на публикуване: 30 Март 2015 г.
Конкурс за академична длъжност "асистент"

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с решение на АС №7/ 18 март 2015 г., обявява конкурс за академичната длъжност „асистент”по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност „Статистика и демография” – един, за нуждите на катедра „Математика и статистика”. Документи се подават в отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 66-362. Краен срок - 27 май 2015 г.

Дата на публикуване: 20 Март 2015 г.
Конкурс за академична длъжност "доцент"

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов обявява конкурси заакадемична длъжност „доцент”:

  • по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.8 Икономика, научна специалност: Световно стопанство и МИО - един, за нуждите на катедра „Международни икономически отношения”;

  • по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.8 Икономика, научна специалност: Приложение на изчислителната техника в икономиката - един, за нуждите на катедра „Бизнес информатика”

    Документи се подават в отдел „Докторантура и академично развитие”, тел: 0631/66-362. Краен срок: 20 май 2015 г.


Към главната страница на Отдел "Докторантура и академично развитие"