ОТДЕЛ "ДОКТОРАНТУРА И АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ"

Дата на публикуване: 9 Декември 2014 г.
Преобявен конкурс за докторанти за учебна 2014/2015 г.     Документи за кандидатстване

Стопанска академия „Д. А. Ценов” преобявява конкурси за прием на редовни и задочни докторанти, обучение финансирано от държавата, за учебната 2014/ 2015 г. в съответствие с Решение № 293 от 13.05.2014 г. на МС и Решение № 3 от 26 ноември 2014 г. на Академичния съвет. Кандидатите подават следните документи: 1. заявление; 2. автобиография; 3. диплома за висше образование (образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението към нея) или нотариално заверено копие; 4. документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурси.

Документи се подават в Кандидатстуденски център, тел: 0631/66-381. Краен срок – 9 февруари 2015 г.

 

 

Докторски програми

Обучение финансирано от държавата

редовна

задочна

Политическа икономия(микроикономика и макроикономика)

2

1

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

(Финанси)

(Социално дело)

(Застраховане)

(Здравен мениджмънт)

 

 

8

1

2

1

 

 

2

1

2

1

Статистика и демография

3

1

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

(Счетоводство)

(Анализ)

(Контрол)

 

 

7

1

2

 

 

1

1

1

Приложение на изчислителната техника в икономиката

 

2

 

1

Световно стопанство и МИО

1

3

Планиране

3

2

Икономика и управление (по отрасли)

(Индустрията)

(Търговия)

(Туризъм)

(Аграрна икономика)

 

1

-

-

2

 

3

1

-

2

Социално управление

4

1

Маркетинг

3

2

                                            Всичко:

43

26

 

 

 

 

 

X


Към главната страница на Отдел "Докторантура и академично развитие"