ОТДЕЛ "ДОКТОРАНТУРА И АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ"

Дата на публикуване: 12 Юли 2016 г.
Конкурси за докторанти за учебната 2016/2017 г.     Документи за кандидатстване

Стопанска академия „Д. А. Ценов” обявява конкурси за прием на редовни и задочни докторанти, обучение финансирано от държавата, за учебната 2016/ 2017 г. в съответствие с Решение № 328 от 03.05.2016 г. на МС и Решение № 5 от 22 юни 2016 г. на Академичния съвет. Кандидатите подават следните документи: 1. заявление; 2. автобиография; 3. диплома за висше образование (окс „магистър“ и приложението към нея) или нотариално заверено копие; 4. документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурси. 

Документи се подават в КСК Център, тел: 0631/66-381. 

Краен срокът за подаване на документи - 12 септември 2016 г. 

 

 

Докторски програми

Обучение финансирано от държавата

редовна

задочна

Политическа икономия

2

1

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

(Финанси)

 

 

6

 

 

4

Статистика и демография

2

3

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

(Счетоводство)

(Анализ)

(Контрол)

 

 

4

1

1

 

 

2

0

1

Приложение на изчислителната техника в икономиката

 

3

 

2

Световно стопанство и МИО

2

2

Планиране

2

2

Икономика и управление (по  отрасли)

(Индустрията)

(Търговия)

(Туризъм)

(Аграрна икономика)

 

1

1

1

2

 

2

1

1

2

Социално управление

3

3

Маркетинг

2

2

                                            Всичко:

33

28

 


Към главната страница на Отдел "Докторантура и академично развитие"