ОТДЕЛ "ДОКТОРАНТУРА И АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ"

Дата на публикуване: 25 Юли 2014 г.
Конкурс за академична длъжност "асистент"

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с решение на АС №13/ 16 юли 2014 г., обявява конкурси за асистенти в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научни специалности:

  • „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (анализ)”- един, за нуждите на катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност”;

  • „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (застраховане) – един, за нуждите на катедра „Застраховане и социално дело”.

       Документи се подават в отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 66-362. Краен срок - 25 септември 2014 г.

Дата на публикуване: 27 Юни 2014 г.
Конкурс за академична длъжност "асистент"


Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с решение на АС №10/ 21 май 2014 г., обявява конкурси за асистенти в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научни специалности:

„Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)”- един, за нуждите на катедра „Счетоводна отчетност”;


„Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси) – един, за нуждите на катедра „Финанси и кредит”;


„Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (застраховане) – един, за нуждите на катедра „Застраховане и социално дело”.

Документи се подават в отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 66-362. Краен срок - 27 август 2014 г.

 

Дата на публикуване: 18 Юни 2014 г.
Конкурси за докторанти по плана за учебна 2013/2014 г. - преобявен прием     Документи за кандидатстване

Стопанска академия „Д. А. Ценов” преобявява конкурси за прием на редовни и задочни докторанти, обучение финансирано от държавата, за учебната 2013/ 2014 г. в съответствие с Решение № 288 от 10.05.2013 г. на МС и Решение №10 от 21 май 2014 г. на Академичния съвет. Кандидатите подават следните документи: 1. заявление; 2. автобиография; 3. диплома за висше образование (образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението към нея) или нотариално заверено копие; 4. документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурси.

Документи се подават в Кандидатстудентски център, тел.: 0631/66-381 и отдел „Докторантура и академично развитие”, тел: 0631/66-362.

Краен срок - 17 август 2014 г.

 

Докторски програми

Обучение финансирано от държавата

редовно

задочно

Политическа икономия

-

1

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

(финанси)

(застраховане)

(социално дело)

 

 

6

1

1

 

 

2

1

1

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

(счетоводство)

(анализ)

(контрол)

 

 

2

1

1

 

 

1

-

-

Приложение на изчислителната техника в икономиката

 

2

 

1

Световно стопанство и МИО

1

-

Планиране

1

1

Икономика и управление (търговия)

1

-

Социално управление

1

1

Маркетинг

1

-

Общо:

19

9


Към главната страница на Отдел "Докторантура и академично развитие"