ОТДЕЛ "ДОКТОРАНТУРА И АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ"

Дата на публикуване: 18 Август 2014 г.
Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебна 2014/2015 г.     Документи за кандидатстване

Стопанска академия „Д. А. Ценов” обявява конкурси за прием на редовни и задочни докторанти, обучение финансирано от държавата, за учебната 2014/ 2015 г. в съответствие с Решение № 293 от 13.05.2014 г. на МС и Решение № 12 от 23 юни 2014 г. на Академичния съвет. Кандидатите подават следните документи: 1. заявление; 2. автобиография; 3. диплома за висше образование (окс „магистър“ и приложението към нея) или нотариално заверено копие; 4. документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурси. Краен срок - 12 октомври 2014 г.

Документи се подават в Кандидатстудентски център, тел: 0631/66-381.

 

Докторски програми

Обучение финансирано от държавата

 

 

 

редовна

задочна

Политическа икономия (микроикономика и макроикономика)

3

1

 

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

(Финанси)

(Социално дело)

(Застраховане)

(Здравен мениджмънт)

 

 

8

1

2

1

 

 

2

1

2

1

 

Статистика и демография

3

2

 

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

(Счетоводство)

(Анализ)

(Контрол)

 

8

1

2

 

2

1

1

 

Приложение на изчислителната техника в икономиката

3

2

 

Световно стопанство и МИО

2

3

 

Планиране

3

2

 

Икономика и управление (по отрасли)

(Индустрията)

(Търговия)

(Туризъм)

(Аграрна икономика)

 

2

1

1

2

 

3

2

1

2

 

Социално управление

4

1

 

Маркетинг

3

2

 

                                             Всичко:

50

31

 

Дата на публикуване: 1 Август 2014 г.
Конкурс за академична длъжност "асистент"

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с решение на АС №10/ 21 май 2014 г., обявява конкурс за академичната длъжност „асистент” в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (социално осигуряване) – един, за нуждите на катедра „Застраховане и социално дело”.

 Документи се подават в отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 66-362. Краен срок - 1 октомври 2014 г.

Дата на публикуване: 25 Юли 2014 г.
Конкурс за академична длъжност "асистент"

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с решение на АС №13/ 16 юли 2014 г., обявява конкурси за асистенти в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научни специалности:

  • „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (анализ)”- един, за нуждите на катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност”;

  • „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (застраховане) – един, за нуждите на катедра „Застраховане и социално дело”.

       Документи се подават в отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 66-362. Краен срок - 25 септември 2014 г.


Към главната страница на Отдел "Докторантура и академично развитие"