ОТДЕЛ "ДОКТОРАНТУРА И АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ"

Дата на публикуване: 9 Декември 2014 г.
Преобявен конкурс за докторанти за учебна 2014/2015 г.     Документи за кандидатстване

Стопанска академия „Д. А. Ценов” преобявява конкурси за прием на редовни и задочни докторанти, обучение финансирано от държавата, за учебната 2014/ 2015 г. в съответствие с Решение № 293 от 13.05.2014 г. на МС и Решение № 3 от 26 ноември 2014 г. на Академичния съвет. Кандидатите подават следните документи: 1. заявление; 2. автобиография; 3. диплома за висше образование (образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението към нея) или нотариално заверено копие; 4. документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурси.

Документи се подават в Кандидатстуденски център, тел: 0631/66-381. Краен срок – 9 февруари 2015 г.

 

 

Докторски програми

Обучение финансирано от държавата

редовна

задочна

Политическа икономия(микроикономика и макроикономика)

2

1

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

(Финанси)

(Социално дело)

(Застраховане)

(Здравен мениджмънт)

 

 

8

1

2

1

 

 

2

1

2

1

Статистика и демография

3

1

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

(Счетоводство)

(Анализ)

(Контрол)

 

 

7

1

2

 

 

1

1

1

Приложение на изчислителната техника в икономиката

 

2

 

1

Световно стопанство и МИО

1

3

Планиране

3

2

Икономика и управление (по отрасли)

(Индустрията)

(Търговия)

(Туризъм)

(Аграрна икономика)

 

1

-

-

2

 

3

1

-

2

Социално управление

4

1

Маркетинг

3

2

                                            Всичко:

43

26

 

 

 

 

 

X

Дата на публикуване: 11 Ноември 2014 г.
Конкурс за академична длъжност "професор"

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов обявява конкурс заакадемичната длъжност „професор” в област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.8 Икономика, научна специалност: Политическа икономия – един, за нуждите на катедра „Обща теория на икономиката” със срок два месеца от датата на обнародването. Краен срок - 11 януари 2014 г.

Документи - в Академията, отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 66-362.

Дата на публикуване: 7 Ноември 2014 г.
Конкурс за академична длъжност "асистент"

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с решение на АС №2/ 29 октомври 2014 г., обявява конкурси за академичната длъжност „асистент”:

  • в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (контрол)” – един, за нуждите на катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност;

  • в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7 Администрация и управление, научна специалност „Социално управление” – двама, за нуждите на катедра „Мениджмънт”.

    Документи се подават в отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 66-362. Краен срок - 7 януари 2015 г.

Дата на публикуване: 31 Октомври 2014 г.
Конкурс за хоноруван асистент

    Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с решение на АС № 2/ 29 октомври 2014 г., обявява конкурс за хоноруван асистент по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика и управление (аграрна икономика) – един, за нуждите на катедра „Аграрна икономика”. Краен срок - 30 ноември 2014 г.

Документи се подават в отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 66-362.

Дата на публикуване: 17 Октомври 2014 г.
Конкурс за академична длъжност "доцент" и "професор"

 Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов обявява конкурси за академични длъжности:

  • „доцент” по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.8 Икономика, научна специалност: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство) - един, за нуждите на катедра „Счетоводна отчетност” със срок два месеца от датата на обнародването;

  • „професор” по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.8 Икономика, научна специалност: Политическа икономия - един, за нуждите на катедра „Обща теория на икономиката” със срок два месеца от датата на обнародването.

    Документи се подават в отдел „Докторантура и академично развитие”, тел: 0631/66-362. Краен срок - 17 декември 2014 г.


Към главната страница на Отдел "Докторантура и академично развитие"