ОТДЕЛ "ДОКТОРАНТУРА И АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ"

Дата на публикуване: 18 Август 2015 г.
Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебна 2015/2016 г.     Документи за кандидатстване

Стопанска академия „Д. А. Ценов” обявява конкурси за прием на редовни и задочни докторанти, обучение финансирано от държавата, за учебната 2015/ 2016 г. в съответствие с Решение № 343 от 18.05.2014 г. на МС и Решение № 2 от 29 октомври 2014 г. на Академичния съвет. Кандидатите подават следните документи: 1. заявление; 2. автобиография; 3. диплома за висше образование (окс „магистър“ и приложението към нея) или нотариално заверено копие; 4. документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурси. Срокът за подаване на документи е два месеца от датата на обнародването.

Документи се подават в КСК Център, тел: 0631/66-381. Краен срок - 18 октомври 2015 г.

 

Докторски програми

Обучение финансирано от държавата

 

 

 

редовна

задочна

Политическа икономия

4

1

 

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

(Финанси)

(Социално осигуряване)

(Застраховане)

(Здравен мениджмънт)

 

8

1

2

1

 

2

1

2

1

 

Статистика и демография

2

3

 

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

(Счетоводство)

(Анализ)

(Контрол)

 

 

8

1

2

 

 

2

1

1

 

Приложение на изчислителната техника в икономиката

 

3

 

2

 

Световно стопанство и МИО

1

4

 

Планиране

3

2

 

Икономика и управление (по отрасли)

(Индустрията)

(Търговия)

(Туризъм)

(Аграрна икономика)

 

2

1

1

2

 

3

1

1

3

 

Социално управление

5

2

 

Маркетинг

4

1

 

                                             Всичко:

51

33

 


Към главната страница на Отдел "Докторантура и академично развитие"