ОТДЕЛ "ДОКТОРАНТУРА И АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ"

Дата на публикуване: 16 Юни 2015 г.
Конкурс за академична длъжност "главен асистент"

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7 Администрация и управление, научна специалност „Социално управление” – двама, за нуждите на катедра „Мениджмънт”, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. Краен срок - 16 август 2015 г.

Документи - в Академията, отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 66-362.


Към главната страница на Отдел "Докторантура и академично развитие"