ОТДЕЛ "ДОКТОРАНТУРА И АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ"

Дата на публикуване: 26 Юли 2016 г.
Конкурс за академична длъжност "главен асистент"

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов обявява конкурси заакадемична длъжност „главен асистент” в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки:

  • професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (анализ)”, за нуждите на катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност” – един;
  • професионално направление 3.7 Администрация и управление, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (публична администрация)”, за нуждите на катедра „Стратегическо планиране” – един и научна специалност „Социално управление”, за нуждите на катедра „Мениджмънт” - един.

Документи - в Академията, отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 66-362. Краен срок - 26 септември  2016г.

Дата на публикуване: 22 Юли 2016 г.
Конкурс за академична длъжност "асистент"

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с решения на АС №6/ 13.07.2016 г., обявява конкурси за академичната длъжност „асистент”по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика:

  • научна специалност „Приложение на изчислителната техника в икономика (бизнес информатика)” - един, за нуждите на катедра „Бизнес информатика”;
  • научна специалност „Световно стопанство и МИО” - един, за нуждите на катедра „МИО;
  • научна специалност „Икономика и управление (търговия)”, за нуждите на катедра „Търговски и туристически бизнес” – един.

Документи се подават в отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 66-362. Краен срок - 22 септември 2016 г.

Дата на публикуване: 12 Юли 2016 г.
Конкурс за академична длъжност "главен асистент"

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов обявява конкурс заакадемична длъжност „главен асистент” в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7.Администрация и управление, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (публична администрация)” – един, за нуждите на катедра „Стратегическо планиране”.

Документи - в Академията, отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 66-362. Краен срок - 12 септември 2016 г.

Дата на публикуване: 12 Юли 2016 г.
Конкурси за докторанти за учебната 2016/2017 г.     Документи за кандидатстване

Стопанска академия „Д. А. Ценов” обявява конкурси за прием на редовни и задочни докторанти, обучение финансирано от държавата, за учебната 2016/ 2017 г. в съответствие с Решение № 328 от 03.05.2016 г. на МС и Решение № 5 от 22 юни 2016 г. на Академичния съвет. Кандидатите подават следните документи: 1. заявление; 2. автобиография; 3. диплома за висше образование (окс „магистър“ и приложението към нея) или нотариално заверено копие; 4. документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурси. 

Документи се подават в КСК Център, тел: 0631/66-381. 

Краен срокът за подаване на документи - 12 септември 2016 г. 

 

 

Докторски програми

Обучение финансирано от държавата

редовна

задочна

Политическа икономия

2

1

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

(Финанси)

 

 

6

 

 

4

Статистика и демография

2

3

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

(Счетоводство)

(Анализ)

(Контрол)

 

 

4

1

1

 

 

2

0

1

Приложение на изчислителната техника в икономиката

 

3

 

2

Световно стопанство и МИО

2

2

Планиране

2

2

Икономика и управление (по  отрасли)

(Индустрията)

(Търговия)

(Туризъм)

(Аграрна икономика)

 

1

1

1

2

 

2

1

1

2

Социално управление

3

3

Маркетинг

2

2

                                            Всичко:

33

28

 

Дата на публикуване: 1 Юли 2016 г.
Конкурс за академична длъжност "асистент"

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с решения на АС № 5/ 22.06.2016 г., обявява конкурси за академичната длъжност „асистент”по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност „Икономика и управление (туризъм)” - двама, за нуждите на катедра „Икономика и управление на туризма”, със срок два месеца от датата на обявяване.

Документи се подават в отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 66-362. Краен срок - 1 септември 201 6 г.


Към главната страница на Отдел "Докторантура и академично развитие"