Следдипломно обучение

ЗА НАС
Следдипломното обучение е регламентирано в съответствие със Закона за висше образование (посл. изм. ДВ. бр. 60 от 7 Август 2012 г.) и Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища (посл. изм. ДВ бр. 33 от 26 април 2011 г.).

Следдипломно обучение

Обучение
Сектор „Следдипломно обучение” предлага дългосрочни и краткосрочни програми за повишаване квалификацията на кадри с висше образование (професионален бакалавър, бакалавър и магистър) от всички сфери и отрасли на стопанската дейност. В отговор на специфичните потребности на нашите потребители изготвяме индивидуална програма за всеки обучаем в различни направления.

Следдипломно обучение

Издавани документи
Успешно приключилите обучението получават в съответствие със ЗВО (ДВ бр. 101/28.12.2010 г. и ПМС №215/12.08.2004 г.( посл.изм.. ДВ БР.33 ОТ 26.04.2011 г.)
Свидетелство за професионална квалификация.

Следдипломно обучение

Контакти
Център за следдипломно и факултативно обучение
Сектор „Следдипломно обучение”
5250 Свищов,
ул. „Цар Борис I”  №1, ет. 2
п.к. 145
E-mail: cce@uni-svishtov.bg
Тел.: 0882552508
Тел.: 0882552521

Следдипломно обучение

 

Основни направления

Застраховане
Обучението е насочено към получаване на разностранни и задълбочени знания и умения в областта на застраховането. Специално внимание се отделя на тенденциите в развитието на застрахователния пазар в България, на видовете застрахователни услуги, на презастраховането, на рисковете в застрахователната дейност, оценка на щетите в автомобилното застраховане и IT-услугите.
Програми:

 • Актюерство
 • Застрахователен мениджмънт
 • Експертиза и оценка на щетите в автомобилното застраховане

Социално дело
Обучението е насочено към получаване на разностранни и задълбочени знания и умения, концепции, теории и механизми за управление на социалните и здравните дейности. Специално внимание се отделя на институционалната и правната организация на здравеопазването, финансирането и застраховането в здравноосигурителните структури, здравната политика и сътрудничество, здравните и социалните грижи; пенсионното и здравното осигуряване, допълнителното доброволно здравно осигуряване, социалното подпомагане и IT-услугите.
Програми:

 • Здравен мениджмънт
 • Социален мениджмънт
 • Икономика на здравеопазването
 • Мениджмънт на здравните дейности
 • Мениджмънт на социалните дейности


Информационни технологии
Обучението е насочено към получаване на разностранни и задълбочени знания и практически умения за техническо и програмно осигуряване, разработване и прилагане на софтуер, използването на съвременни IT, локални и глобални мрежи. Специално внимание се отделя на: влиянието на съвременните технологии върху системите за вземане на решения; операционните системи; компютърните мрежи; пакетите програмни продукти за различни приложения в бизнес среди; изграждането на корпоративни и офис-ориентирани информационни системи, мултимедийни технологии и графичен дизайн.
Програми:
 • Информационен мениджмънт
 • Информационни технологии
 • Електронен бизнес и електронна търговия

Международни икономически отношения
Обучението е насочено към получаване на разностранни и задълбочени знания за: съвременното глобално стопанство; участието на България в регионалните и световните икономически процеси; международния бизнес; отчитането на външнотърговските сделки и операции; международните финанси; международния маркетинг; международното застраховане, предприемачество и търговско право. Специално внимание се отделя на интеграцията на Европейския съюз и членството на България в него.
Програми:

 • Международен бизнес
 • Международни икономически отношения
 • Международни финанси и външнотърговски мениджмънт
 • Европейска интеграция и проекти

Маркетинг
Обучението е насочено към получаване на разностранни и задълбочени знания за същността, принципите, планирането, организацията и контрола на маркетинговата дейност на фирмата. Засягат се проблеми както на оперативно-тактическото, така и на стратегическото маркетингово планиране. Специално внимание се отделя на поведението на пазарните субекти; набирането, оценката и анализа на информация от и за пазара; маркетинговите инструменти, както и на процеса на маркетинговата дейност.
Програми:

 • Търговски маркетинг
 • Мениджмънт и маркетинг
 • Маркетингов мениджмънт
 • Маркетинг и реклама

Счетоводство
Обучението е насочено към получаване на разностранни и задълбочени знания за значимостта и приложението на счетоводството в управлението на фирмата и анализа на бизнес решенията. Специално внимание се отделя на международните счетоводни стандарти за финансово отчитане и одит, на управленското, бюджетното, банковото и финансово счетоводство; на възможностите за прилагане на програмни продукти в счетоводната дейност.
Програми:

 • Счетоводна отчетност
 • Счетоводство и контрол
 • Счетоводство и одит
 • Управление и счетоводство на фирмата
 • Международни стандарти за финансово отчитане и финансов одит
 • Съдебно-счетоводни експертизи
 • Международни счетоводни стандарти

Контрол
Обучението е насочено към получаване на разностранни и задълбочени знания за същността, особеностите и организационната структура на финансовия, данъчния и валутно-митническия контрол. Специално внимание се отделя на технологията на контрола и реалните възможности за неговото усъвършенстване; на спецификата на конкретните проверки; на органите с контролни правомощия; на законовата и нормативна база; на резултатите от извършените проверки и последващия контрол.
Програми:

 • Данъчно облагане и данъчен контрол
 • Валутен и митнически контрол
 • Отчетност, контрол и анализ на фирмената дейност
 • Митническо агентиране
 • Вътрешен контрол, външен и вътрешен одит

 


Финанси
Обучението е насочено към получаване на разностранни и задълбочени знания и умения в областта на финансовото и данъчно законодателство, борсите и борсовото посредничество; търговията с ценни книжа, валутите и валутните сделки, корпоративните финанси и транзакции. Специално внимание се отделя на концепциите, техниките и методите за финансиране и корпоративното управление и контрол; на електронното банкиране; банковото кредитиране; сделките с ценни книжа; видовете компенсаторни инструменти и облигации; международните преводи и брокерските услуги; печалбата като възнаграждение на риска.
Програми:

 • Финансов мениджмънт
 • Банков мениджмънт
 • Финансов мениджмънт в туризма
 • Финансов мениджмънт в застраховането
 • Финансов мениджмънт в здравеопазването
 • Финансов мениджмънт в международния бизнес
 • Финансов мениджмънт, данъчен и митнически контрол
 • Финансов и данъчно-осигурителен контрол

Стопанско управление
Обучението е насочено към получаване на разностранни и задълбочени знания в областта на бизнес мениджмънта във всички сектори на стопанския живот, финансовото планиране, управлението на човешките ресурси, организационното поведение, IT-технологиите, общото и административното право, принципите на управление и подходите за решаване на мениджърските проблеми. Специално внимание се отделя на човешкия фактор в управлението; стратегиите за устойчиво развитие на фирмата; организационната и мениджърската култура; интеграционните процеси в Европейския съюз; управлението в условията на риск и приложението на моралните и етични норми в бизнеса.
Програми:

 • Организация и управление на бизнеса
 • Организация и управление на бизнеса и управленска отчетност
 • Управление на човешките ресурси
 • Аграрен мениджмънт
 • Индустриален мениджмънт
 • Мениджмънт на предприемаческата дейност
 • Мениджмънт на търговската дейност
 • Мениджмънт на туристическата дейност
 • Екомениджмънт
 • Контролинг
 • Управление на фирмената сигурност
 • Организация и администриране в управлението
 • Управление на персонала (човешките ресурси)

Публична администрация
Обучението е насочено към получаване на широка управленска подготовка в областта на централната и местната администрация, местното самоуправление, административното право и административния процес, публичното право, правото на Европейския съюз. Специално внимание се отделя на финансовия мениджмънт, управлението на човешките ресурси, управлението на обслужващата сфера, териториалното планиране и регулиране на икономиката, териториалното и селищното устройство, комуникациите и връзките с обществеността, изследователските методи в публичната администрация.
Програми:

 • Публична (и бизнес) администрация
 • Регионалистика и европейска интеграция
 • Мениджмънт на регионалното развитие

Следдипломно обучение

Записване

Записването се извършва в офиса на Сектор “Следдипломно обучение”.  
Необходими документи:

 • 2 броя снимки
 • копие на диплома за висше образование – ОКС „професионален бакалавър”, „бакалавър”, „магистър”
 • лична карта
 • данни за фирма (при издаване на фактура)
 • банково бордеро за платената такса

Банкова сметка за заплащане на такса за следдипломно обучение:
Общинска банка АД – финансов център Свищов                              
BIC – SOMBBGSF
IBAN – BG33SOMB91303142607800

 

Следдипломно обучение

ДИРЕКТОР, ОБСЛУЖВАЩО ЗВЕНО / ЦСФО И ЦПО
Проф.  д-р  Пенка Димитрова Шишманова
Директен тел:
0882552521

ИНСПЕКТОР/ЦСФО
Анка Монева Караманлиева
Директен тел:
0882552508