Факултативно обучение

Сектор „Факултативно обучение” е звено за учебно-административно обслужване на обучаемите в съответствие със Закона за висшето образование (посл. изм. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012 г.); Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища (посл. изм. ДВ бр. 33 от 26 април 2011 г.); Постановление на МС №162 от 17 април 1997 г. За приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител” ( ДВ, бр.34 от 25 април 1997 г.).

Факултативно обучение

Такси за обучение


Вид обучение

Семестриална такса
за студенти

Семестриална такса за дипломирани бакалаври и магистри

Редовно обучение
Спец. „Икономическа педагогика“

 

155 лв.

 

195 лв.

Редовно обучение
Останалите специализации

 

135 лв.

 

185 лв.

Задочно обучение
Спец. „Икономическа педагогика“

 

145 лв.

 

185 лв.

Задочно обучение
Останалите специализации

 

125 лв.

 

175 лв.

Продължителностчетири семестъра (две учебни години). В определени специализации съществува възможност и за съкратен срок на обучение.

Издавани документи
Успешно приключилите обучението получават в съответствие със ЗВО (ДВ бр. 99/16.12.2011 г. и ПМС №215/12.08.2004 г.( посл.изм.. ДВ БР.33 от 26.04.2011 г.) Свидетелство за професионална квалификация.

 

Факултативно обучение

 КОНТАКТИ

Център за следдипломно и факултативно обучение,
Сектор “Факултативно обучение”
5250 Свищов, ул. “Цар Борис  I” № 1, ет. 2
E-mail: cfe@uni-svishtov.bg
Тел.: 0882552520
Тел.: 0882552521