Факултативно обучение

За нас

Сектор „Факултативно обучение” е звено за учебно-административно обслужване на обучаемите в съответствие със Закона за висшето образование (посл. изм. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012 г.); Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища (посл. изм. ДВ бр. 33 от 26 април 2011 г.); Постановление на МС №162 от 17 април 1997 г. За приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител” ( ДВ, бр.34 от 25 април 1997 г.).

Факултативно обучение

Издавани документи

Успешно приключилите обучението получават в съответствие със ЗВО (ДВ бр. 101/28.12.2010 г. и ПМС №215/12.08.2004 г.( посл.изм.. ДВ БР.33 ОТ 26.04.2011 г.)
Свидетелство за професионална квалификация.

Факултативно обучение

 КОНТАКТИ

Център за следдипломно и факултативно обучение,
Сектор “Факултативно обучение”
5250 Свищов, ул. “Цар Борис  I” № 1, ет. 2
E-mail: cfe@uni-svishtov.bg
Тел.: 0882552520
Тел.: 0882552521

Факултативно обучение

Обучение

Сектор “Факултативно обучение” предлага възможност за допълнителна професионална квалификация на студенти - втори, трети и четвърти курс (редовно и задочно обучение) от икономически и неикономически специалности на Стопанска академия и други висши училища в страната, съобразно личните им интереси и възможности в рамките на действащото законодателство. Продължителността на обучението е 4 семестъра.

Факултативно обучение

Специализации

Банков контрол
Обучението е насочено към проблемите на организацията, технологията, обхвата и съдържанието на банковия надзор, банковия одит и вътрешния банков контрол. Разглеждат се обхватът и обектите на контрола, осъществяван от контролните органи на различни равнища – външен и вътрешен контрол. Подготвят се специалисти в областта на банковия анализ и на вътрешния банков контрол. Дава се възможност и за продължаване на професионалната реализация чрез системата на банковия одит.

Борсово посредничество и агентиране
Една от основните образователни цели е да се формират теоретични знания и тренинг за борсите и борсовите операции със стоки, валута, работна сила и ценни книжа. В тази връзка се предоставят знания и за техниката на борсовия анализ и отчетността, осигуряваща необходимата информация на инвеститорите при избора на инвестиционна стратегия и пазарно поведение на борсите. Получените знания и умения намират приложение на висше и средно управленско равнище в стокови, фондови и трудови борси, туристически и митнически агенции, редица предприемачески дейности – импресарска, меценатска, звукозаписна, спортна и др.

Валутен, митнически контрол и данъчен контрол
Обучението е насочено към въпросите на валутното законодателство, данъчното облагане на физическите и на юридическите лица, обектите, обхвата и формите на осъществявания данъчен и митнически контрол. Разглеждат се и въпросите, свързани с финансовата отчетност и финансовия анализ във фирмите. Подготвят се специалисти за системата на данъчната и митническа администрация, валутни инспектори и касиери, както и кадри за данъчно обслужване на фирми и еднолични търговци.

Икономика и управление на недвижимата собственост
 Обучението е насочено към формиране на теоретични знания и тренинг за икономиката и портфейла от недвижими имоти, за организацията на сделките с недвижими имоти и посредничеството при тях, маркетинга на недвижимата собственост, бизнесоценяването на недвижимости. Подготвят се специалисти - мениджъри и брокери в агенции за недвижими имоти.

Икономическа педагогика
Обучението е насочено към подготовка на учители по икономическите дисциплини, изучавани в средните икономически училища в България. Обучаемите получават психологически и педагогически знания, знания за съвременните технологии на обучение, за методиката на преподаване на икономически дисциплини, знания в областта на методологията и методиката на педагогическите изследвания, знания за организацията и управлението на учебния процес.

Компютърни информационни технологии в управлението
Обучението е насочено към предоставяне на научни и теоретични знания, умения и навици в областта на архитектурата, организацията и операционните системи на персоналните компютри. Вниманието е насочено към използването на счетоводен и банков софтуер, както и офис комплекти за автоматизация на учрежденската дейност.

Корпоративен PR
Целта на специализацията е да отговори на растящите потребности на бизнеса от специалисти в областта на връзките с обществеността с висококачествена интердисциплинарна подготовка, съчетаваща знания и умения в областта на икономическите, информационните, хуманитарните и социалните науки. Завършилите тази специализация съчетават професионалните умения и способности с фундаменталните етични ценности на хуманно отношение към служителите в организацията и партньорите.

Международен бизнес и предприемачество
Обучението е ориентирано към основни понятия, явления и закони в съвременното световно стопанство, необходими на икономистите при тяхната практическа дейност в условията на взаимообвързани икономики. Акцентира се предимно на теоретически и практически знания, свързани с международното икономическо сътрудничество и икономическата интеграция, като форми на интернационализация и тяхното съвременно проявление в практиката.

Независим финансов одит
Обучението е насочено към осигуряване на необходимите знания за управлението на материалните и финансови активи, правилността на отчитането на явленията и процесите, спазването на действащото законодателство, постигнатия краен резултат и неговото разпределение. Вниманието е насочено към изучаване на системата от проверки, анализи, наблюдения и проучвания върху одитирания обект.

Организация и управление на туризма
Обучението е насочено към главните направления в областта на организацията и управлението на туристическата дейност. Успоредно с теоретическите постановки се изясняват и определени практически казуси в дейността на отделните агенции, фирми и др. на туристически пазар. Вниманието е насочено към познания за съставяне, организиране, финансиране и прилагане на проекти в сферата на туризма.

Психология в управлението
Основна образователна цел е да се формират теоретични знания и тренинг относно факторите, които влияят на устойчивостта на управленския процес, подбора и баланса на наличния човешки потенциал, целящи гъвкаво използване на потенциала на социалната система.

Съдебни експертизи
Обучението е насочено към получаване на основни познания, необходими за реализирането на обучаемите като съдебни експерти, към извършването на съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи. Установяват се същността и особеностите на съдебните експертизи и тяхното място в съдебния процес, за изясняване на фактите и обстоятелствата, предмет на съдебното разглеждане. Акцентира се върху различията между гражданския и наказателния процес.

Финансово разузнаване
Обучението в специализацията е съобразено със сега действащото законодателство за борба с корупцията и „прането” на пари. Това е в съответствие и с европейските изисквания за легален бизнес и ограничаване на сенчестата икономика. Значимостта на специализацията се подсилва и от обстоятелството, че с присъединяването на България към Европейския съюз, нарастват възможностите за интернационализиране на отделни финансови и други нарушения и престъпления.

Факултативно обучение

ЗАПИСВАНЕ

Записването се извършва в офиса на Сектор “Факултативно обучение” в периодите:
за задочно обучение - до 4 октомври за текущата година
за редовно обучение  - до 26 октомври за текущата година.
 
Необходими документи:

2 снимки
нова студентска книжка
именник
уверение за студентство
платена семестриална такса

Банкова сметка за заплащане на такса за факултативно обучение:
Общинска банка АД – финансов център Свищов
BIC – SOMBBGSF
IBAN – BG33SOMB91303142607800

Факултативно обучение

ДИРЕКТОР, ОБСЛУЖВАЩО ЗВЕНО / ЦСФО И ЦПО
Доц.  д-р  Пенка Димитрова Шишманова
Тел: 0882552521  
СЕКРЕТАР/ЦСФО
София Дочева Цолова
Тел: 0882552520