Факултативно обучение

За нас

Сектор „Факултативно обучение” е звено за учебно-административно обслужване на обучаемите в съответствие със Закона за висшето образование (посл. изм. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012 г.); Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища (посл. изм. ДВ бр. 33 от 26 април 2011 г.); Постановление на МС №162 от 17 април 1997 г. За приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител” ( ДВ, бр.34 от 25 април 1997 г.).

Факултативно обучение

Издавани документи

Успешно приключилите обучението получават в съответствие със ЗВО (ДВ бр. 101/28.12.2010 г. и ПМС №215/12.08.2004 г.( посл.изм.. ДВ БР.33 ОТ 26.04.2011 г.)
Свидетелство за професионална квалификация.

Факултативно обучение

 КОНТАКТИ

Център за следдипломно и факултативно обучение,
Сектор “Факултативно обучение”
5250 Свищов, ул. “Цар Борис  I” № 1, ет. 2
E-mail: cfe@uni-svishtov.bg
Тел.: 0882552520
Тел.: 0882552521

Факултативно обучение

Обучение

Сектор “Факултативно обучение” предлага възможност за допълнителна професионална квалификация на студенти - втори, трети и четвърти курс (редовно и задочно обучение) от икономически и неикономически специалности на Стопанска академия и други висши училища в страната, съобразно личните им интереси и възможности в рамките на действащото законодателство. Продължителността на обучението е 4 семестъра.

Факултативно обучение

Специализации

Банков контрол
Обучението е насочено към въпросите на организацията, технологията, обхвата и съдържанието на банковия надзор, банковия одит и вътрешния банков контрол. Разглеждат се обхвата и обектите на контрола, осъществяван от контролните органи на различни равнища – външен и вътрешен контрол. Подготвят се специалисти в областта на банковия анализ и на вътрешния банков контрол. Дава се възможност и за продължаване на професионалната реализация чрез системата на банковия одит.

Бизнес информационни системи и технологии
Целта на специализацията е предоставяне на научно-технически знания и създаване на практически умения и навици в областта на операционните системи, базите от данни и компютърните мрежи. Вниманието е насочено към бизнес информационните системи и тяхното проектиране, участие в управлението  на информационните ресурси с цел по-ефективното им използване, интернет технологиите и софтуерния инженеринг.

Борсово посредничество и агентиране
Една от основните образователни цели е да се формират теоретични знания и тренинг за борсите и борсовите операции със стоки, валута, работна сила и ценни книжа В тази връзка ще се предоставят знания и за техниката на борсовия анализ и отчетността, осигуряващ необходимата информация на инвеститорите при избора на инвестиционна стратегия и пазарно поведение на борсите. Получените знания и умение се използват на висше и средно управленско равнище в стокови, фондови и трудови борси, туристически и митнически агенции, редица предприемачески дейности – импресарска, меценатска, звукозаписна, спортна и др.

Валутен , митнически контрол и данъчен контрол
Обучението е насочено към въпросите на валутното законодателство, данъчното облагане на физическите и на юридическите лица, обектите, обхвата и формите на осъществявания данъчен и митнически контрол. Разглеждат се и въпросите,свързани с финансовата отчетност и финансовия анализ във фирмите.Подготвят се специалисти за системата на данъчната и митническа администрация, валутни инспектори и касиери както и за данъчно обслужване на фирми и еднолични търговци.

Икономика на туризма
В специализацията се подготвят специалисти в областта на икономиката и управлението на туризма. Обучението съчетава широко икономическо образование в областта на икономиката и управлението на туризма, солидна профилирана подготовка, практически умения за адаптиране на придобитите теоретични знания, оценяване и измерване на макро- и микросредата с цел професионално организиране и управление на конкретна туристическа дейност, състоянието и развитието на туристическите ресурси, спецификата на туристическото търсене, предлагане и обслужване.

Икономическа педагогика
Обучението е насочено към подготовка на учители по икономическите дисциплини, изучавани в средните икономически училища в България. Обучаемите получават психологически и педагогически знания, знания за съвременните технологии на обучение, по методика на преподаване на икономически дисциплини, знания в областта на методологията и методиката на педагогическите изследвания за организацията и управлението на учебния процес.

Икономическо разузнаване и сигурност
Специализацията подготвя висококвалифицирани професионалисти , които имат компетентност за
 разкриване злоупотреби  с интересите и ресурсите на стопанските предприятия, финансовите организации и националната икономика. Подготвя специалисти по сигурността в банки, министерства, ведомства, областни и общински администрации, вътрешни одитори в публичния сектор, одитори в Сметната палата, финансови инспектори и данъчни инспектори. Специализацията създава и развива  компетенции за бизнес анализ, разузнаване и сигурност в икономиката, видове контрол върху финансовите нарушения и престъпления, конкурентно разузнаване и промишлен шпионаж.

Интернет технологии в бизнеса
Специализацията обхваща съдържание, което е съобразено с най-новите теоретични концепции и практически постижения в тази област. Обучението по специализацията създава и развива компетенции и умения за интернет технологиите, Web дизайна, електронен бизнес, електронни и мобилни разплащания, интеграция на бизнес информационните системи, информационна сигурност и защита на данните.

Корпоративен PR
Целта на специализация "Корпоративен PR" е да отговори на растящите потребности на бизнеса от специалисти по връзки с обществеността с висококачествена интердисциплинарна подготовка, съчетаваща знания и умения в областта на икономическите, информационните, хуманитарните и  социалните науки. Завършилите тази специализация съчетават професионални умения и способности с фундаменталните етични ценности на хуманно отношение към служителите в организацията и партньорите.

Международен бизнес и предприемачество
Обучението е ориентирано към основни понятия, явления и закони в съвременното световно стопанство, необходими на икономистите при тяхната практическа дейност в условията на взаимнообвързани икономики. Акцентира се предимно на теоретически и практически знания, свързани с международното икономическо сътрудничество и икономическата интеграция, като форми на интернационализация и техните съвременни форми на явление в практиката.Специализацията създава и развива компетенции и умения за анализиране на международния пазар, търговски преговори с чуждестранни партньори, прилагане на външнотърговските и митнически режими целесъобразно.

Независим финансов одит
Обучението е насочено към осигуряване на необходимите знания за управлението на материалните и финансови активи, правилността на отчитането на явленията и процесите, спазването на действащото законодателство, постигнатия краен резултат и неговото разпределение. Вниманието е насочено към изучаване системата от проверки, анализи, наблюдения и проучвания върху одитирания обект.

Правила и процедури за водене на бизнеса
Целта на обучението по специализацията е да подготви курсистите за успешен старт в практическото овладяване на бизнеса, за което спомагат основополагащи дисциплини с практическа насоченост. Специализацията създава и развива компетенции и умения за търговско право, трудово право, практически въпроси на вписването на търговците, защита на потребителските права, финансово и осигурително право, практическа насоченост към Регистрация на търговец, необходими документи и такси за регистрация.  

Съдебни – икономически  експертизи
Специализацията подготвя висококвалифицирани професионалисти, създава и развива компетенции и умения за преценка редовността на документите, установяване на фалшиви и манипулирани документи, процедурите по назначаването, подготовката, осъществяването и приемането на експертното заключение, технологията за извършване на съдебно-икономически експертизи, правата и задълженията на експерта, способите и техниките на контрола, възможностите за ползване на криминалистични методи в експертната дейност.

Факултативно обучение

ЗАПИСВАНЕ

Записването се извършва в офиса на Сектор “Факултативно обучение” в периодите:
за задочно обучение - до 4 октомври за текущата година
за редовно обучение  - до 26 октомври за текущата година.
 
Необходими документи:

2 снимки
нова студентска книжка
именник
уверение за студентство
платена семестриална такса

Банкова сметка за заплащане на такса за факултативно обучение:
Общинска банка АД – финансов център Свищов
BIC – SOMBBGSF
IBAN – BG33SOMB91303142607800

Факултативно обучение

ДИРЕКТОР, ОБСЛУЖВАЩО ЗВЕНО / ЦСФО И ЦПО
Проф.  д-р  Пенка Димитрова Шишманова
Тел: 0882552521  
СЕКРЕТАР/ЦСФО
София Дочева Цолова
Тел: 0882552520