Център за професионално обучение


ДИРЕКТОР, ОБСЛУЖВАЩО ЗВЕНО / ЦСФО И ЦПО
Доц. д-р Христо Георгиев Сирашки
Тел: 0882552521  
СЕКРЕТАР / ЦПО
Татяна Кирилова Друмева
Тел: 0882552507  

Центърът за професионално обучение към Стопанска академия „Д. А. Ценов” (ЦПО) е създаден по Решение № 3 на АС от 9 февруари 2005 г. и на основание чл. 22, ал. 6 от ЗПОО.
Дейността на Центъра е в съответствие с Лисабонската стратегия и концепцията за учене през целия живот, Стратегията за икономическо и социално обновление на Европа, Националната стратегия за продължаващо професионално обучение, Европейската стратегия по заетостта, Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот, Европейската езикова рамка, Европейската референтна рамка за осигуряване на качество на професионалното образование и обучение (EQAVET), ДОИ и Правилника за устройството и дейността на ЦПО към Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов.

Лицензия за професионално обучение
С Протокол № 5 на УС на НАПОО от 15 юни 2005 г. Центърът е лицензиран за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация и/или за актуализиране и разширяване на професионални компетенции по 12 професии и 17 специалности (ЛИЦЕНЗИЯ 200512256). В съответствие с измененията в Списъка на професиите, Лицензията е актуализирана с Удостоверение №236/25.09.2008 г.; №721/22.04.2009 г., № 719/22.07.2010 г. и № 744/21.11.2011 г.
Като член на Асоциацията на лицензираните центрове за професионално обучение, Центърът за професионално обучение към Стопанска академия „Д. А. Ценов” гр. Свищов притежава Удостоверение № 036 от 12.05.2011 г.

Доставчик на обучение срещу ваучери
От 18.02.2010 г. в съответствие с чл. 7, ал. 2 от ПМС 251/21.10.2009 г. Центърът е одобрен от Агенцията по заетостта за доставчик на обучение срещу ваучери по процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, реализирани по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за програмния период 2014-2020 г.

Процедури по валидиране
В съответствие с чл. 6 от ЗПОО и Наредба № 2 за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, Центърът осъществява процедури по валидиране на знания, умения и компетентности по лицензирани от НАПОО професии (час от професии), придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене.

Учебна база
Учебният процес в ЦПО се осъществява в лицензирани от НАПОО и АЗ бази за обучение:

  • Лицензирана база 1 – гр. Свищов, ул. „Ем. Чакъров“ № 2, Стопанска академия „Д. А. Ценов”
  • Лицензирана база 2 (Учебна база Север) – гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски“ 11-А
  • Лицензирана база 3 (Учебна база „Бъров“) – гр. Свищов, ул. Цар Борис I, № 1, Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Център за професионално обучение

За контакти:

Стопанска академия „Д.А.Ценов”
Център за професионално обучение
5250 Свищов, ул. Цар Борис I, № 1
cpo@uni-svishtov.bg

Тел. 0882552507
Тел. 0882552521

Такси от 129 лева (в зависимост от конкретния вид обучение)
Продължителноств зависимост от конкретния вид и форма на обучение

Издавани документи
Центърът за професионално обучение издава документи с национална и европейска валидност. Те удостоверяват придобитите професионални знания и умения по лицензирани професии, част от професии (вкл. валидиране), модули или ключови компетентности.
При успешно завършване на обучение по професия, част от професия или модул, в т.ч. при валидиране или обучение срещу ваучери, курсистът получава:

  • Свидетелство за професионална квалификация / Свидетелство за валидиране на професионална квалификация – образец на МОН;
  • Удостоверение за професионално обучение / Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия – образец на МОН;
  • Europass приложение към сертификат на български и съответен чужд език – по инициатива на НАПОО, Центъра за развитие на човешките ресурси и Стопанска академия „Д. А. Ценов” /ЦПО/.
    Придобитите знания по ключови компетентности КК1, КК2, КК3, КК4, КК5, КК6 и КК7 се удостоверяват със:
  • Сертификат, образец на ЦПО към Стопанска академия „Д. А. Ценов”, одобрен от Агенцията по заетостта.