Център за професионално обучение

ДИРЕКТОР, ОБСЛУЖВАЩО ЗВЕНО / ЦСФО И ЦПО
Проф.  д-р  Пенка Димитрова Шишманова
Тел: 0882552521  
СЕКРЕТАР / ЦПО
Татяна Кирилова Друмева
Тел: 0882552507  

Центърът за професионално обучение към Стопанска академия „Д. А. Ценов” (ЦПО) е създаден по Решение № 3 на АС от 9 февруари 2005 г. и на основание чл. 22, ал. 6 от ЗПОО.
Дейността на Центъра е в съответствие с Лисабонската стратегия и Концепцията за учене през целия живот, Стратегията за икономическо и социално обновление на Европа, Националната стратегия за продължаващо професионално обучение, Европейската стратегия по заетостта и Правилника за устройството и дейността на ЦПО към Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов.

Лицензия за професионално обучение
С Протокол № 5 на УС на НАПОО от 15 юни 2005 г. Центърът е лицензиран за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация и/или за актуализиране и разширяване на професионални компетенции по 10 професии и 16 специалности (ЛИЦЕНЗИЯ 200512256).
В съответствие с измененията в Списъка на  професиите, Лицензията е актуализирана с Удостоверение №236/25.09.2008 г.; №721/22.04.2009 г. и № 719/22.07.2010 г.
Като член на Асоциацията на лицензираните центрове за професионално обучение, Центърът за професионално обучение към Стопанска академия „Д. А. Ценов” гр. Свищов притежава Удостоверение № 036 от 12.05.2011 г.

Доставчик на обучение срещу ваучери
От 18.02.2010 г. в съответствие с чл. 7, ал. 2 от ПМС 251/21.10.2009 г. Центърът е одобрен от Агенцията по заетостта за доставчик на обучение срещу ваучери по процедури за директно предоставяне на безвъзмездна  финансова помощ, реализирани по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.

УЧЕБНА БАЗА:

Учебният процес В ЦПО е целогодишен и непрекъснат. Осъществява се в лицензирана от НАПОО и АЗ база за обучение СЪС СЛЕДНИТЕ АДРЕСИ:
Лицензирана база 1 – 5250 Свищов, ул. Ем. Чакъров № 2, Стопанска академия „Д. А. Ценов”
Лицензирана база 2 – 5250 Свищов, ул. Цанко Церковски 11-А, Стопанска академия „Д. А. Ценов”
база „Север”
Лицензирана база 3 – 5250 Свищов, ул. Цар Борис
I, № 1, Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Център за професионално обучение

КОНТАКТИ:

5250 Свищов, ул. Цар Борис I, № 1
Център за професионално обучение
cpo@uni-svishtov.bg
Тел.: 0882552507
Тел.: 0882552521

ПРЕДЛАГАНИ ОБУЧЕНИЯ:

А. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

Центърът предлага професионално обучение в дневна, вечерна, съботно-неделна, самостоятелна, индивидуална, задочна и дистанционна форма по:
- професии или част от професии: 341020 Продавач-консултант; 342020 Сътрудник в маркетингови дейности; 343010 Финансист;   344020 Данъчен и митнически посредник; 344030 Оперативен счетоводител; 345060 Касиер; 345120 Икономист; 346020 Офис-секретар; 482030 Оператор на компютър; 762020 Сътрудник социални дейности; 345040 Сътрудник в бизнес-услуги; 345050 Сътрудник в малък и среден бизнес.
- модули:

 • Windows, Word, Excel, PowerPoint, MSAccess; Интернет и локални мрежи; Web-технологии и Web-дизайн;
 • Как да започнем успешен бизнес в Интернет
 • Как да използваме социалните мрежи в бизнеса
 • Нови възможности и работа с Windows 8
 • Чуждоезиково обучение – английски – 1 до 6 ниво, немски – 1 до 3 ниво, френски – 1 до 3 ниво, руски език – 1 до 3 ниво, румънски език - 1 ниво;
 • Чуждоезиково обучение – английски – 4/5/6 ниво – дистанционна форма;
 • Управление на проекти и екипно поведение;
 • Практически курс по управление на проекти в образованието
 • Данъчен и митнически посредник;
 • Валутен касиер;
 • Психологичен и личностен потенциал в управлението;
 • Бизнес план на малко предприятие;
 • Бизнескореспонденция;
 • Практически курс по счетоводство на МСП;
 • Работа със счетоводен софтуер;
 • Документален контрол върху отчетността на предприятието;
 • Контрол върху качеството на продукцията;
 • Контрол върху стоковите и касови операции;
 • Организация и технология на инвентаризацията;
 • Финансово управление на бизнеса;
 • Персонални финанси.

Б. КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИИ/ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИИ И ОБУЧЕНИЕ ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ СРЕЩУ ВАУЧЕРИ

В съответствие с подписано Споразумение между АЗ и Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов и Анекс към него, Центърът за професионално обучение предлага обучения срещу ваучери на заети и безработни лица със средно или по-високо образование по:

 • специалности: продавач-консултант; маркетингови проучвания; банково дело; застрахователно и осигурително дело; оперативно счетоводство (за част от професия – дистанционна форма); митническа и данъчна администрация; индустрия; търговия; земеделско стопанство; икономика и мениджмънт; касиер; административно обслужване (за част от професия – дистанционна форма); текстообработване; социална работа с деца и семейства в риск; социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания; малък и среден бизнес; бизнес-услуги.
 • ключови компетентности:
 • КК - 1 – Общуване на роден език;
 • КК - 2 – Общуване на чужди езици – английски, френски, немски, руски език;
 • КК – 3 – Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологии;
 • КК - 4 – Дигитална компетентност – Работа с MS Windows 7, Работа с основни текстообработващи програми MS Word, MS Excel, Интернет и локални мрежи; Създаване на професионални бизнес презентации  с MS PowerPoint; Създаване и управление на бази данни с MS Access, Web-технологии и Web-дизайн;
 • КК - 5 – Умения за учене – мотивация за откриване и финансово управление на малка фирма; Мотивация за труд; Работа в екип; Ефективно управление на времето; Мотивация за коректно отчитане дейността на МОЛ; Мотивация за водене на автентична отчетност;
 • КК – 6 – Обществени и граждански компетентности – Познания за европейска интеграция и структури на ЕС; Хармонизиране на отношенията – индивид-държава-общество; Умения за ефективно общуване; Управление на конфликти; Умения за изучаване и въздействие върху общественото мнение; Повишаване на уменията за предоставяне на качествени социални услуги на целени групи;
 • КК – 7 – Инициативност и предприемачество – Кооперативно сдружение, Придобиване на счетоводна грамотност, Планиране и ръководство на проекти; Основи на дребното предприемачество; Формиране на проектни екипи.

ИЗДАВАНИ ДОКУМЕНТИ:

Центърът за професионално обучение издава документи с национална и европейска валидност. Те удостоверяват придобитите професионални знания и умения по лицензирани професии, част от професии, модули или ключови компетентности.
При успешно завършване на обучение по професия, част от професия или модул, в т.ч. и срещу ваучери, курсистът получава:

 • Свидетелство за професионална квалификация – образец на МОМН и НАПОО;
 • Удостоверение за професионално обучение – образец на МОМН и НАПОО;
 • Europass приложение към сертификат на български и съответен чужд език – по инициатива на НАПОО и Центъра за развитие на човешките ресурси.

Придобитите знания по ключови компетентности  КК1, КК2, КК3, КК4, КК5, КК6 и КК7 се удостоверяват със Сертификат, образец на ЦПО към Стопанска академия „Д. А. Ценов” гр. Свищов, одобрен от Агенцията по заетостта.


ЗАПИСВАНЕ:

> Записването за обучение срещу заплащане се извършва в канцеларията на Центъра за професионално обучение след представяне на комплект попълнени документи (предоставени от канцеларията на ЦПО) за възлагане изпълнението на обучителна услуга и представен документ за внесена учебна такса.
Банкова сметка: Общинска банка АД – Финансов център Свищов;
BICSOMBBGSF; IBANBG33SOMB91303142607800
> Записването за обучение срещу ваучери (схема „Аз мога повече” и следващи в съответствие с индикативната програма за периода 2014-2020 г.) е по процедура на одобрение от Агенцията по заетостта, Териториални дирекции „Бюра по труда” в страната и след представяне в канцеларията на Центъра за професионално обучение на Уведомление (на по-късен етап ВАУЧЕР) за включване в стартирало обучение по професия, част от професия (вкл. дистанционна форма) или по ключова компетентност.