Годишен алманах научни изследвания на докторанти” е първото издание на Стопанска академия "Д. А. Ценов" – Свищов, предназначено за авторски научни изследвания на докторанти.
Изданието е годишно. Съставено е от публикации с докторантски научни изследвания, свързани с работата на докторантите по дисертационните им трудове. Статиите и студиите в “ Годишен алманах научни изследвания на докторанти” се презентират на Докторантска научна сесия от авторите-докторанти. Всяка представена за публикуване научна разработка се рецензира от членове на Редакционния съвет.

 Брой 1  Брой 2  Брой 3  Брой 4  Брой 5  Брой 6  Брой 7  Брой 8

Представените материали представляват лични виждания на техните автори. Изказаните тези, обоснованите изводи и твърдения не обвързват Редакционния съвет с тяхната защита.
Изданието се публикува под регистрационен номер: ISSN 1313-6542.
Редколегия:
 1. Проф. д-р Теодора Димитрова– главен редактор
 2. Проф. д-р ик.н.Таня Горчева – зам.главен редактор
 3. Доц. д-р Ирена Емилова
 4. Доц. д-р Румен Ерусалимов
 5. Доц. д-р Николай Нинов

Екип за техническо обслужване:
 1. Проф. д-р ик. н. Радко Радков – стилов редактор
 2. Ралица Сирашка – технически секретар

КЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ И АВТОРИТЕ НА ГОДИШЕН АЛМАНАХ „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ДОКТОРАНТИ“

Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти“ публикува изследователски студии и статии, методологически и методически разработки.

1. Обем:
Студии: минимум - 26 страници; максимум - 40 страници;
Статии: минимум - 12 страници; максимум - 25 страници;
Методологически и методически разработки до 40 страници.

2. Депозиране на материалите:
            - на хартиен носител и в електронен вид (по E-mail и/или на CD);

3. Технически характеристики:
            - изпълнение Word 2003 (минимум);
            - размер на страницата - А4, 29-31 реда и 60-65 знака на ред;
            - разстояние между редовете 1,5 lines (At least 22 pt);
            - шрифт - Times New Roman 14 pt;
            - полета - Top - 2.54 см.; Bottom - 2.54 см; Left - 3.17 см; Right - 3.17 см;
            - номерация на страницата - долу вдясно;
            - текст под линия - размер 10 pt;
            - графики и фигури - Word 2003 или Power Point.

4. Оформление:
            - наименование на статията, име на автора, научна степен, научно звание - шрифт Times New Roman, 14 pt, с големи букви Bold - центрирано;
            - наименование и адрес на местоработата; телефони за контакти и E-mail;
            - резюме на български език в обем до 15 реда; ключови думи - от 3 до 5;
            - JEL класификация на публикациите с икономически характер (http://ideas.repec.org/j/index.html);
            - основен текст (изложение);
            - таблиците, графиките и фигурите се вграждат софтуерно в текста (да позволяват езикова корекция и превод на английски). Цифрите и текстът вътре в тях се изписват с шрифт Times New Roman 12 pt;
            - формулите се създават с Equation Editor.
            - списък с цитираната литература, подреден по азбучен ред - на кирилица и на латиница

5. Правила за цитиране под линия:
            При цитиране да се спазват изискванията на БДС 17377-96 Библиографско цитиране, поместени ТУК.
            Всеки автор носи отговорност за отстояваните идеи, съдържанието и техническото оформление на своя текст.

6. Контакти:
            Главен редактор: тел.: (++359) 0631-66-205 проф. д-р Теодора Димитрова
            Зам.-главен редактор: тел.: (++359) 0631-66-324 проф. д.ик.н. Радко Радков
            Стилов редактор: тел.: (++359) 0631-66-335 Анка Танева
            Технически секретар: тел.: (++359) 0631-66-309 Ралица Сирашка

            E-mail: rsirashka@uni-svishtov.bg
           

Адрес:
Стопанска академия "Д. А. Ценов"
ул. "Е. Чакъров" № 2
Свищов 5250
България
ГОДИШЕН АЛМАНАХ „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ДОКТОРАНТИ“

Във връзка с провеждане на ежегодна докторантска научна сесия и публикуване на научната продукция в Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти”, в срок до 15.11.2014 г., участниците-докторанти следва да депозират:

 • заявка за участие в докторантската научна сесия;
 • екземпляр от научното изследване (статия/студия) на хартиен и електронен носител;
 • рецензия на представената разработка от научния ръководител на докторанта;
 • препис от протокол за проведено заседание на обучаващата катедра, на което е обсъдена, приета и предложена за публикуване разработката на докторанта.
 • презентация на научното изследване (PowerPoint), с която докторантът ще участва на Докторантската научна сесия

Лице за контакт: г-жа Ралица Сирашка – технически секретар, тел. 66-238, ел. адрес: rsirashka@uni-svishtov.bg

Заявката за участие в докторантската научна сесия можете да изтеглите от тук.

Забележка: Заявката, разработката и рецензията се депозират на хартиен носител или по електронен път до техническия секретар.