Алманах “Научни изследвания”
е самостоятелна публикация на Института за научни изследвания.
Идеята за издаването му възниква през 1996 г. като отговор на потребността да се отбележат 60 години от създаването на СА “Димитър А. Ценов” с подходящ научен продукт. От 2002 г. Алманахът всяка година публикува студии върху разработени научноизследователски проекти, които са финансирани от държавната субсдия за научна дейност и от академичния бюджет. До 2012 г. са издадени 30 тома, посветени на актуални научни изследвания.


Мисията на Алманаха е:

* Да идентифицира и легитимира научната общност на СА "Димитър А. Ценов".
* Да има представителни цели.
* Да обслужва маркетинга на научния продукт на СА "Димитър А. Ценов".

Редакционен съвет:
  1. Проф. д-р Маргарита Богданова    – главен редактор
  2. Доц. д-р Теодора Филипова – зам.главен редактор
  3. Доц. д-р Людмил Несторов
  4. Доц. д-р Веселин Попов
  5. Доц. д-р Пламен Пътев
  6. Доц. д-р Станислав Александров
  7. Доц. д-р Пламен Петков

Екип за техническо обслужване:
Анка Танева  – стилов редактор
Емилия  Станева – технически секретар

 Брой 5  Брой 6  Брой 7  Брой 8  Брой 9  Брой 10  Брой 11  Брой 12  Брой 13  Брой 14  Брой 15  Брой 16  Брой 17  Брой 18  Брой 19  Брой 20  Брой 21

Томове от 1 до 9 съдържат публикации на отделни катедри и са посветени на 60-ата годишнина на СА «Димитър А. Ценов». Тези девет тома заедно представляват Юбилеен алманах 1996 г.
Том 10 Юбилеен алманах 2001 г. “МОДЕЛИ НА ПРОЦЕСА НА ИНТЕГРИРАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРИ”.
Том 11 Юбилеен алманах 2001 г. “ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НАЧАЛОТО НА ХХІ ВЕК”.
Том 12 Алманах «Научни изследвания» 2002 г. “ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ПРОЦЕСИ, СВЪРЗАНИ С РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В НАЧАЛОТО НА ХХІ ВЕК”. От този том започва ежегодно публикуване на студии за резултатите от организирания от ИНИ системен процес за научноизследователски проекти.
Том 1 (13) Алманах «Научни изследвания» 2003 г. “АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА”. През 2003 г. се променя номерацията с въвеждане на международният идентификационен номер ISSN 1312-3815.
Том 2 (14) Алманах «Научни изследвания» 2004 г. «ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА, ПРЕДПРИЯТИЯ, ИНСТИТУЦИИ И ОБЩИНИ».
Том 3 (15) Алманах «Научни изследвания» 2005 г. «ПРОБЛЕМИ НА БИЗНЕСА, АГРОБИЗНЕСА И ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ».
Том 4 (16) Алманах «Научни изследвания» 2006 г. «АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА БИЗНЕССИСТЕМИ, ТЕРИТОРИАЛНИ СИСТЕМИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ».
Том 5 (17) Юбилеен алманах 2006 г. “ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА”.
Том 6 (18) Юбилеен алманах 2006 г. “БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА В ЕВРОПЕЙСКА ПЕРСПЕКТИВА-РЕАЛНОСТ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА”.
Том 7 (19) Алманах “Научни изследвания” 2007 г. “МАКРОРЕГИОНАЛНИ И НАЦИОНАЛНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ”.
Том 8 (20) Алманах “Научни изследвания” 2008 г. “ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА И НА ОТДЕЛНИ НЕЙНИ СЕКТОРИ”.
Том 9 (21) Алманах “Научни изследвания” 2009 г. “ПРОБЛЕМИ НА БИЗНЕСОРГАНИЗАЦИОННОТО И РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ”.
Том 10 (22) Алманах “Научни изследвания” 2009 г. “ПРОБЛЕМИ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИКОНОМИЧЕСКИ СИСТЕМИ И ИНСТИТУЦИИ В БЪЛГАРИЯ”.
Том 11 (23) Алманах “Научни изследвания” 2010 г. “ПРОБЛЕМИ НА НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО”.
Том 12 (24) Алманах “Научни изследвания” 2010 г. “ПРОБЛЕМИ НА РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНАЛНИ СИСТЕМИ И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ”.
Том 13 (25) Алманах “Научни изследвания” 2010 г. “ПРОБЛЕМИ НА РАЗВИТИЕТО НА БИЗНЕССЕКТОРИ И БИЗНЕСОРГАНИЗАЦИИ”.
Том 14 (26) Алманах “Научни изследвания” 2011 г. “ПРОБЛЕМИ НА НАЦИОНАЛНОТО И РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ”.
Том 15 (27) Алманах “Научни изследвания” 2011 г. “ПРОБЛЕМИ НА БИЗНЕСА И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ”.
Том 16 (28) Алманах “Научни изследвания” 2012 г. “ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА МАКРОИКОНОМИКА И НА НЕЙНИ СЕКТОРИ”.
Том 17 (29) Алманах “Научни изследвания” 2012 г. “ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФИРМИ, ЧОВЕШКИ ПОТЕНЦИАЛ, РЕГИОНИ И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ”.
Том 18 (30) Юбилеен алманах 2012 г. “АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ФИНАНСОВАТА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА”.
Том 19 (31) Алманах “Научни изследвания” 2013 г. “ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА МАКРОИКОНОМИКА И НА НЕЙНИТЕ СЕКТОРИ”.
Том 20 (32) Алманах “Научни изследвания” 2013 г. “ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФИРМЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛ И СИСТЕМИТЕ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ”.
Том 21 (33) Алманах “Научни изследвания” 2014 г. “КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА”.